nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet
a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
2015-04-01
2016-08-31
6
Jogszabály

166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó, a Debrecen II. ker. belterület 22334 és 22331 helyrajzi számú ingatlanokat érintő beruházással (a továbbiakban: beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

2. § (1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésének alkalmazása szempontjából a beruházás kiemelt társadalmi cél érdekében megvalósuló beruházásnak minősül.

(2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

3. § A beruházáshoz tervezett felvonóknak az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdése szerinti forgalomelemzését a ténylegesen használt tervezett szintek forgalmára kell elkészíteni.

4. § Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. §1 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor2 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését3 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6–14. §4

1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez5

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion Projekt

Debrecen II. kerület 22334 és 22331 helyrajzi számú terület, illetve e területből telekalakítás folytán kialakított terület

Általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Debreceni Járási Hivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

3.

Környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

Útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5.

Az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

Vízjogi hatósági eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

Hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8.

Földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

illetékes járási hivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

9.

Talajvédelmi hatósági eljárások

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10.

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11.

Tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12.

A jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez6

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgya

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Debreceni Járási Hivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

3.

környezet- és természetvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4.

vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.

rendészet – gyorsforgalmi utak esetén

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

7.

rendészet – egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Debreceni Rendőrkapitányság

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

8.

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

9.

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

10.

földművelésügy: talajvédelem

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

11.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

12.

műszaki biztonság

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

13.

egészségügy

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

14.

területrendezés

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

15.

régészet és műemlékvédelem

Debreceni Járási Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

16.

helyi védelem (természetvédelem)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

17.

honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal igazgatója

honvédelemért felelős miniszter

3–5. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!