nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet
az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról
2017-01-01
2017-10-31
8
Jogszabály

219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 Az uniós tisztviselőnek, illetve túlélő hozzátartozójának a nyugdíjbiztosítási átutalásra vagy visszautalásra irányuló, az uniós rendelkezéseknek megfelelően az uniós intézménynél benyújtott és az uniós intézmény által megküldött kérelme alapján a hatósági ügyekben első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalának – nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró – VIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: megállapító szerv) országos illetékességgel jár el.

(2)2 Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója a nyugdíjbiztosítási átutalás, illetve visszautalás elbírálásához szükséges adatokat az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon, a megállapító szerv felhívásának kézhezvételétől számított huszonöt napon belül jelenti be a megállapító szervnek. Az adatlap és az elektronikus űrlap adattartalmát az 1. melléklet határozza meg.

(3)3

2. Nyugdíjbiztosítási átutalás

2. § Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény (a továbbiakban: T.) 3. § (4) bekezdése szerinti, az egyes években figyelembe vehető járulékmértékeket a 2. melléklet határozza meg.

3. § (1) A nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmazza

a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás során az egyes naptári évekre figyelembevételre kerülő szolgálati időt és keresetet, jövedelmet,

b)4 a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalásnak – a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának évére, de legkorábban a 2012. évre számított – összegét,

c) a T. 2. § (3) bekezdésében foglaltakról történő tájékoztatást.

(1a)5 Ha az átutalásnak az uniós intézmény által megjelölt időpontja a kérelem uniós intézménynél történő benyújtásának időpontját követő naptári évben van, a nyugdíjbiztosítási átutalás összegét hivatalból újra meg kell állapítani.

(2) A határozat végrehajthatóvá válásáról az uniós intézményt is értesíteni kell.

(3) Magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a határozatot közölni kell a magánnyugdíjpénztárral, és értesíteni kell a határozat végrehajthatóvá válásáról. A határozat végrehajthatóvá válásáról szóló értesítésben fel kell tüntetni azt az időpontot, amelyet az uniós intézmény a nyugdíjbiztosítási átutalásra történő felhívásában a nyugdíjbiztosítási átutalás teljesítésének időpontjaként megjelölt.

4. § (1)6 A magánnyugdíjpénztár a magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás összegét a nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat végrehajthatóvá válásáról szóló értesítés kézhezvételét követő húsz napon belül átutalja a Nyugdíjbiztosítási Alapnak.

(2)7 A nyugdíjbiztosítási átutalás összegét kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő húsz napon belül, részben magánnyugdíjpénztárból történő nyugdíjbiztosítási átutalás esetén a magánnyugdíj-pénztár átutalását követő tizenöt napon belül kell átutalni a Nyugdíjbiztosítási Alapból az uniós intézménynek.

3. Nyugdíjbiztosítási visszautalás

5. § (1)8 Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója az 1. § (2) bekezdése szerinti adatlappal, elektronikus űrlappal egyidejűleg a megállapító szervnek megküldi az uniós intézmény igazolását a nyugdíjbiztosítási visszautalás várható összegéről, valamint az uniós tisztviselő szolgálati idejének és beszámított jövedelmének meghatározásához szükséges egyéb adatokról.

(2) A nyugdíjbiztosítási visszautalásról szóló határozat – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmazza

a) az egyes naptári évekre figyelembe vehető szolgálati időt,

b) az egyes naptári évekre figyelembe vehető beszámított jövedelmet,

c) a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető összeget,

d) az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összeget, továbbá, hogy ezt az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozójának rendelkezése alapján hova kell átutalni.

(2a)9 Ha a nyugdíjbiztosítási visszautalás összege eltér az uniós intézmény (1) bekezdés szerinti igazolásában feltüntetett összegtől, a nyugdíjbiztosítási visszautalásról a megállapító szerv hivatalból új határozatot hoz.

(3)10 A nyugdíjbiztosítási visszautalás összegét az uniós intézmény a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalja át. Az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összeget a nyugdíjbiztosítási visszautalásról szóló határozat végrehajthatóvá válását követő húsz napon belül kell a Nyugdíjbiztosítási Alapból átutalni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. §11 Ez a rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklete 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

8. §12

1. melléklet a 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási átutalási és visszautalási kérelem elbírálásához szükséges adatlap és elektronikus űrlap adattartalma

1. Az uniós tisztviselő természetes személyazonosító adatai, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.

2. Ha a kérelmező a túlélő hozzátartozó, a túlélő hozzátartozó természetes személyazonosító adatai, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetősége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok, az uniós tisztviselő halálának időpontja, továbbá az uniós tisztviselő és a túlélő hozzátartozó közötti, a kérelem alapját jelentő hozzátartozói viszony.

3. Nyugdíjbiztosítási átutalás esetén az uniós tisztviselő munkavégzésre irányuló jogviszonyainak, jövedelemmel, díjazással járó keresőtevékenységeinek és egyéb nyugdíjjárulék-fizetéssel fedezett jogviszonyainak adatai.

4. Nyugdíjbiztosítási visszautalás esetén a visszautaláshoz való jog megnyílásának időpontja, valamint az uniós tisztviselőt, illetve a túlélő hozzátartozót megillető összegről rendelkező nyilatkozat és a T. 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adatok.

2. melléklet a 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelethez13

A nyugdíjbiztosítási átutalás során alkalmazandó járulékmértékek

 

A

B

C

1.

A kereset, jövedelem megszerzésének éve

Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

Járulékmérték
%
(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)

2.

1966

9,0

3.

1967

10,0

4.

1968

13,5

5.

1969

13,5

6.

1970

13,5

7.

1971

14,5

8.

1972

14,5

9.

1973

14,5

10.

1974

14,5

11.

1975

15,5

12.

1976

18,3

13.

1977

18,3

14.

1978

18,3

15.

1979

18,3

16.

1980

20,4

17.

1981

20,4

18.

1982

22,0

19.

1983

23,7

20.

1984

30,3

21.

1985

30,3

22.

1986

31,3

23.

1987

31,3

24.

1988

34,3

25.

1989

30,0

26.

1990

30,0

27.

1991

30,0

28.

1992

30,5

29.

1993

30,5

30.

1994

30,5

31.

1995

30,5

32.

1996

30,5

33.

1997

30,0

34.

1998

30,3

24,3

35.

1999

29,3

23,3

36.

2000

29,3

23,3

37.

2001

27,4

21,4

38.

2002

25,5

19,5

39.

2003

25,9

18,9

40.

2004

26,0

18,0

41.

2005

26,0

18,0

42.

2006

26,0

18,0

43.

2007

29,0

21,0

44.

2008

29,6

21,6

45.

2009

29,6

21,6

46.

2010

29,6

21,6

47.

2011

30,1

30,1

48.

2012

30,1

30,1

49.

2013

30,1

30,1

50.

2014

30,1

30,1

51.

2015

30,1

30,1

52.

2016

30,1

30,1

53.

2017

25,75

25,75

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!