nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2012. (VIII. 14.) NMH utasítás
a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei által végzett, előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről
2012-08-16
infinity
2

3/2012. (VIII. 14.) NMH utasítás

a Fővárosi/Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei által végzett, előzetes bejelentéssel történő
hatósági ellenőrzések eljárási rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdése c) pontjára figyelemmel, valamint a 3/2012. (II. 24.) NGM utasítással kiadott, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 10. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei által végzett, előzetes bejelentéssel történő hatósági ellenőrzések eljárási rendjével kapcsolatosan a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya

1. § (1) Az utasítás személyi hatálya a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság), valamint a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségeire (a továbbiakban: Felügyelőségek) terjed ki.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a Felügyelőségek által előzetes bejelentéssel végzett hatósági ellenőrzésekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § Ezen utasítás alkalmazásában:

a) szakigazgatási szerv: a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve;

b) szakmai szervezeti egység: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a munkavédelmi hatósági, irányítási, felügyeleti feladatokat ellátó szervezeti egység;

c) előzetes bejelentéssel történő munkavédelmi ellenőrzés (a továbbiakban: EE): a Felügyelőség átfogó ellenőrzése az érintett munkáltatónál;

d) érintett munkáltató: a Felügyelőség vezetőjének javaslata alapján, a szakigazgatási szerv vezetőjének döntése alapján az EE-re kijelölt munkáltató.

3. Az EE célja

3. § Az EE célja a rendszerszemléletű munkavédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatása, amelynek során – átfogó ellenőrzés keretében – felmérésre kerül az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények érvényre juttatása.

II. Fejezet

Az EE lefolytatása

4. Az EE elrendelése

4. § (1) Az EE elrendelése a szakigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik.

(2) Az EE alkalmazása elsősorban olyan, legalább 10 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál indokolt, amely az I. és II. veszélyességi osztályba tartozik, vagy ahol súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós eset fordult elő és a munkáltató mulasztása közrehatott mindezek bekövetkezésében.

(3) Az EE indokoltságát a 2. melléklet szerinti összefoglalóban részletezni kell.

(4) Az EE alkalmazására a munkáltató legelső ellenőrzésekor csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor (pl. bekövetkezett súlyos munkabaleset).

5. § (1) Az EE-ről – kivéve a súlyos munkabalesetet, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós eseteket – a szakigazgatási szerv vezetője – az ellenőrzés előtt legalább egy hónappal – az érintett munkáltató vezetőjét írásban, az utasítás 1. melléklete szerinti tartalommal értesíti.

(2) A súlyos munkabaleset, foglalkozási megbetegedés illetve fokozott expozíciós esetek kivizsgálásának megkezdésével egy időben a szakigazgatási szerv vezetője tájékoztatja az érintett munkáltató vezetőjét az EE megkezdésének időpontjáról.

(3) A bejelentés tartalmazza, hogy átfogó ellenőrzésre kerül sor, amely egyfelől a munkavédelmi rendszer működését, hatékonyságát és eredményeit, másfelől a munkáltatóra háruló konkrét munkavédelmi követelmények megvalósítását vizsgálja.

6. § Az EE eredményességének feltétele, hogy az ellenőrzést az érintett munkáltató tevékenységi köréhez és foglalkoztatotti létszámához igazodó számú, és annak megfelelő szakmai összetételű csoport végezze. A Felügyelőség vezetője az ellenőrzést végző munkavédelmi felügyelői létszámot és az összetételt úgy határozza meg, hogy az EE csak kivételesen bonyolult esetben vegyen igénybe egy hétnél hosszabb időtartamot, de két héten belül minden esetben befejezésre kerüljön.

5. Az EE témakörei

7. § Az ellenőrzésnek ki kell térnie különösen a következőkre:

a) a munkavédelmi feladatok ellátására alkalmazott személy(ek) előírt foglalkoztatására, a munkavállalók foglalkozás-egészségügyi ellátásának módjára, és a szolgálat alapszolgáltatás keretében végzett tevékenységére;

b) a munkáltatónak a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírásaiból adódó feladatai meghatározási módjára;

c) a munkavégzés tárgyi feltételeire, azok biztonságos kialakítására;

d) a foglalkoztatás személyi feltételeinek meglétére;

e) a munkafolyamatokra-, technológiákra-, anyagokra vonatkozó követelmények teljesülésére;

f) a munkaeszközök biztonságos üzemeltetési követelményeinek megvalósulására;

g) a kockázatértékelések vizsgálatára;

h) a munkáltató által végzett munkavédelmi ellenőrzés hatékonyságára;

i) a munkaeszközök megfelelőségének tanúsítására;

j) a létesítés követelményeinek érvényesülésére, a létesítés előzetes engedélyezési eljárása során – használatba vételi-, telep- és működési engedélyekben – előírtak megvalósulására, használati mód változás vagy a tevékenységben bekövetkezett profilmódosítás előzetes engedélyezésére;

k) az üzembe helyezések előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokra;

l) a munkavédelmi üzembe helyezések elrendelésére;

m) az újraindítás előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatokra, az újraindítások elrendelésére;

n) a soron kívüli felülvizsgálatokra;

o) az időszakos biztonsági felülvizsgálatokra;

p) a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére;

q) az egyéni védőeszközök biztosítására;

r) a munkaköröknek/tevékenységi köröknek és előírásoknak megfelelő egyéni védőeszközök alkalmazására;

s) a munkavédelmi oktatásokra;

t) a képzésekre, továbbképzésekre;

u) a karbantartások feltételeire;

v) a munkavédelmi képviselő(k) helyzetére;

w) annak megállapítására, hogy rendelkezik-e a munkáltató megelőzési stratégiával.

6. Az EE lezárása

8. § (1) Hiányosságok feltárása esetén – közigazgatási hatósági hatáskörben – meg kell tenni az indokolt intézkedéseket.

(2) Az EE során értékelni kell, hogy az érintett munkáltatónál tapasztaltak alapján számítani lehet-e a megfelelő munkavédelmi színvonal tartós, hosszú távú fennmaradására, és a hiányosságok folyamatos kiküszöbölésével, a tervezett fejlesztéssel várható-e a munkavédelem magasabb szintre emelése.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékelést, valamint az ellenőrzés tapasztalatait a 2. melléklet szerinti összefoglalóban kell részletezni.

(4) A vizsgálat lezárását követő 30 napon belül a szakigazgatási szerv köteles megküldeni a szakmai szervezeti egységnek az EE-ről készült összefoglalót, a munkáltató részére megküldött értesítő levelet, valamint a vizsgálat során kiadmányozott közigazgatási döntéseket és a hozzájuk tartozó tértivevényeket, továbbá a közigazgatási döntés(ek) alapjául szolgáló egyéb dokumentumokat (jegyzőkönyveket, fényképfelvételeket, az ügy megítélése szempontjából szükséges iratokat).

(5) Az érintett munkáltató vezetőjével vagy képviselőjével a 2. melléklet szerinti összefoglalót a szakigazgatási szerv vezetője, a Felügyelőség vezetője, továbbá az ellenőrzésben részt vevő ügygazda munkavédelmi felügyelő részvételével megtartott megbeszélésen kell ismertetni

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. §1 Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba,

1. melléklet a 3/2012. (VIII. 14.) NMH utasításhoz

FŐVÁROSI / ………………………………… MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

 

Iktatószám:

 

Tárgy: Értesítés átfogó munkavédelmi ellenőrzésről

Név

Munkáltató

Cím

Tisztelt ……………………………… Úrnő/Úr!

Értesítem, hogy a vezetése alatt álló munkahelyen

201 . év …………….…. hó … nap …… óra

kezdettel munkavédelmi ellenőrzést tartunk.

Az ellenőrzés előre látható tartama: ……… nap

Az ellenőrzés átfogó (komplex) jellegű. Célja, hogy vizsgálja a munkáltatónál a munkavédelmi rendszerek működését, hatékonyságát és eredményeit, valamint a munkáltató felelősségi körébe tartozó követelmények megvalósulását.

Felkérem, hogy az ellenőrzés eredményességét személyesen Ön, vagy az intézkedésre jogosult képviselője, munkavédelmi szakembere, valamint ha van, a munkavédelmi képviselő egyidejű részvételével biztosítani szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy az ellenőrzés meggyorsítása érdekében az alábbi iratokat előkészíttetni szíveskedjen:

–    a munkavédelmi belső szabályozás,

–    a kockázatértékelés (minden szükséges esetben a mennyiségi meghatározást igazoló mérési jegyzőkönyvek),

–    a munkavállalók foglalkoztatásának módjára, munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony) megállapítására vonatkozó dokumentációk,

–    az orvosi vizsgálatok rendjének írásos szabályozása,

–    a munkavállalók orvosi alkalmassági vizsgálatának igazolásai,

–    a munkavállalókat érő expozíciók függvényében vezetett nyilvántartások,

–    a munkavédelmi hatóság tájékoztatására történő előzetes bejelentési kötelezettségek teljesítésének igazolásai,

–    a munkavédelmi megfelelőségi tanúsítás,

–    az üzembe helyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat,

–    a munkavédelmi üzembe helyezés,

–    az újraindítás elrendelése,

–    a soron kívüli felülvizsgálat,

–    az időszakos biztonsági felülvizsgálat,

–    a villamos biztonságtechnikai vizsgálat,

–    az egyéni védőeszközök juttatási rendje,

–    a munkavédelmi oktatás, valamint

–    a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálásának, jelentésének, nyilvántartásának

dokumentumait.

Köszönöm az ellenőrzés eredményességét elősegítő intézkedéseit.

………………………, 201 . …………………

Tisztelettel:

igazgató

2. melléklet a 3/2012. (VIII. 14.) NMH utasításhoz

FŐVÁROSI/ …………………………………… MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ellenőrzött munkáltató:

– megnevezése    

 

– székhelye    

 

– adószáma    

 

– ellenőrzött telephelye    

A munkáltató képviseletére jogosult személy:     

(név, beosztás)

A munkáltató részéről az ellenőrzésen részt vett személy(ek):

 

    

 

    

 

    

(név, beosztás)

Az ellenőrzést végző felügyelők:

…………………………………………………… ügygazda felügyelő

 

…………………………………………………… felügyelő

 

…………………………………………………… felügyelő

 

…………………………………………………… felügyelő

A vizsgálat ideje:

 

…………………………………………………………………………

Az előzetes bejelentéssel történő ellenőrzés indoka:

1.    A munkáltató rövid bemutatása

1.1.    Fő tevékenységi kör.

1.2.    Alkalmazott technológiák.

1.3.    Jelenlegi létszámadatok:

Globális létszám:    ………………………………………………

Telephely létszáma:    ………………………………………………

1.4.    Munkabiztonsági, munkaegészségügyi szaktevékenység ellátása hogyan történik.

2.    Személyi feltételek

2.1.    Az előzetes, időszakos és soron kívüli (illetve ahol az indokolt, a záró) orvosi vizsgálatok megtörténte, a sérülékeny csoportok foglalkoztatási tilalmával kapcsolatos előírások betartása.

2.2.    A munkavállalók munkaképes állapotával kapcsolatos megállapítások.

2.3.    A szükséges szakképesítés megléte (pl.: gépkezelő).

2.4.    A munkavédelmi oktatás megtörténte, illetve speciális kóroki tényezőkkel összefüggésben az oktatás megfelelősége, dokumentáltsága.

2.5.    Képzések, továbbképzések jellege, témakörei.

3.    Tárgyi feltételek, munkavédelmi eljárások

3.1.    A munkaeszközök megfelelőségének tanúsítása, üzemeltetési dokumentáció.

3.2.    Az egyéni védőeszköz megfelelőségének tanúsítása, tájékoztató.

3.3.    Az üzembe helyezés előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat munkabiztonsági és munkaegészségügyi megfelelősége; a munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése.

3.4.    Az újraindítás és áttelepítés előtti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat; az újraindítás és áttelepítés elrendelése.

3.5.    Veszélyes munkaeszköz esetén az időszakos biztonsági felülvizsgálat gyakorlata.

3.6.    Egyes nem veszélyes munkaeszközök esetén az ellenőrző felülvizsgálat gyakorlata.

3.7.    Soron kívüli felülvizsgálat gyakorlata.

3.8.    A munkaeszközök felügyelői ellenőrzésének tapasztalatai (különös tekintettel az üzemeltetési dokumentációk, az üzemeltetéshez szükséges utasítások, a védőburkolatok és védőberendezések meglétére).

3.9.    A létesítés követelményeinek érvényesülése, különös tekintettel a szükséges engedélyekre.

3.10.    A munkahely egészséget nem veszélyeztető, biztonságos kialakítása, a jogszabályban előírt étkező, pihenő, szociális helyiségekkel kapcsolatos minimum követelmények teljesülése.

3.11.    A kockázatértékelés megtörténte, dokumentálása; egyes kóroki tényezők esetében a kockázatértékelésre vonatkozó speciális előírások betartása.

3.12.    A kockázatértékelés alapján annak megállapítása, hogy rendelkezik-e a munkáltató megfelelő megelőzési stratégiával (kockázatkezelés), elkészítésébe bevonták-e a munkavédelmi képviselőt, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, figyelemmel voltak-e a kockázatértékelés (helyes) megállapításaira.

3.13.    Az egyéni védőeszközök biztosításával kapcsolatos előírások, munkáltatói kötelezettségek betartása (használhatóság, védőképesség, kielégítő higiénés állapot, tisztítás, karbantartás, pótlás).

Egyéni védőeszközök szabályos használatának ellenőrzési tapasztalatai.

3.14.    A karbantartásra vonatkozó követelmények teljesülése.

4.    Szervezési feltételek

4.1.    Megfelelő számú munkavállaló biztosítása.

4.2.    Egyedüli munkavégzés tilalmára vonatkozó előírások betartása.

4.3.    Két vagy több munkavállaló esetén az irányítás biztosításának megvalósulása.

5.    A munkáltatónál a különböző jogszabályokban előírt belső szabályozási feladatok teljesülése

5.1    A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje és a munkáltató feladatait meghatározó írásos dokumentum biztosítottságának ellenőrzése.

5.2    Egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének megléte, tartalma (a kockázatok értékelésének eredménye alapján megfelelő védelmi képességű védőeszköz választása, a munkaköröknek és előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazásának szabályozása).

5.3    A kockázatkezelés, illetve a megelőzési stratégia munkavédelmi tartalmú részeinek – jogszabály szerinti – kidolgozása.

6.    A munkáltató ellenőrzési kötelezettségeinek teljesülése (Különös tekintettel arra, hogy a munkáltató rendszeresen meggyőződött-e arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.)

7.    A munkáltató munkabaleset, foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíciós eset kivizsgálási tevékenységének értékelése

8.    Munkaegészségügyi előírások

8.1.    Az ellenőrzött munkáltatónál előforduló tevékenységek (munkakörök) esetében a működés üzemszerű körülményei mellett előforduló tényezők:

a) fizikai (zaj, rezgés, megvilágítás);

b) kémiai (por, rost, gáz, gőz, füst, bőrön keresztül és/vagy belélegzés útján a szervezetbe jutó vegyi anyagok – ideértve a rákeltő anyagokat is);

c) biológiai (mikroorganizmusok);

d) a munkavégzésből adódó megterhelések (fizikai munkavégzés, hőhatás – hideg vagy meleg – stb.).

Az a), b) és c) pontokban felsorolt kóroki tényezők okozta expozíciós lehetőségek, valamint a d) pontban meghatározott megterhelések okozta egészségkárosodás megelőzésére vonatkozó speciális – előzőekben nem érintett – követelményeket előíró jogszabályok teljes körű betartásának vizsgálata.

8.1.1. A munkakörnyezetből, a munkavégzésből származó kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális és pszichés) és az exponáltak száma az EE időpontjában.

8.1.2 . A jogszabályok által előírt kötelező munkáltatói bejelentések (rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység, azbesztbontás stb.) megtörténte, megfelelősége.

8.2.    A foglalkozás-egészségügyi szolgálat tevékenységének értékelése.

8.3.    A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokba történő bevonása a jogszabályok által kötelezően előírt esetekben.

8.4.    A jogszabályok által előírt kötelező nyilvántartások megfelelő vezetése (pl.: bizonyos expozícióról, exponáltakról), illetve a belső írásos szabályzatok megléte.

9.    Munkavédelmi érdekképviselet

9.1    A munkavédelmi képviselő-választás lehetőségének, valamint a munkavédelmi képviselő(k) jogai gyakorlása (helyzete, feltételei, lehetőségei) biztosításának vizsgálata.

9.2    A munkahelyi munkavédelmi bizottság jogai gyakorlásának vizsgálata.

9.3    A paritásos munkavédelmi testület működési feltételeinek vizsgálata.

10.    Felügyelői intézkedések. (Az EE során hozott közigazgatási intézkedések tételes felsorolása.)

11.    A munkáltató munkavédelmi helyzetének értékelése. [A normatív utasítás 8. § (2) bekezdése alapján.]

………………………, 201 . ……………………

igazgató

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!