nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás
a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól
2012-12-19
2016-05-11
2
Jogszabály

36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésének c) pontjára figyelemmel, a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatának, valamint a bérleti, albérleti hozzájárulás szabályozása érdekében a következő utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya

1. § Ezen utasítás hatálya kiterjed a belügyminiszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek (a továbbiakban: belügyi szerv) rendelkezése alatt álló épületek és épületrészek lakásnak nem minősülő – egyedülálló személyek, házaspárok, élettársak elhelyezésére szolgáló – szálló-férőhelyeire, lakóegységeire (a továbbiakban együtt: szállóférőhely).

2. Értelmező rendelkezések

2. § Ezen utasítás alkalmazásában

1. albérlet: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 33. §-ában szabályozott jogintézmény,

2. belügyi rendelkezésű:

a) a Magyar Állam tulajdonában és a belügyi szervek vagyonkezelésében álló, elhelyezést szolgáló szállóférőhely, valamint

b) önkormányzati tulajdonban vagy más szerv, szervezet, személy tulajdonában álló, elhelyezést szolgáló szállóférőhely, amely fölött a rendelkezési jogosultságot a belügyi szerv megállapodás útján megszerezte,

3. központi lakásügyi szerv, helyi lakásügyi szerv: felsorolásukat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló belügyminiszteri rendelet tartalmazza,

4. lakásbérlet: az egész lakás kizárólagos használatba adása a bérlő részére; lakásbérleti jogviszonyban a bérlő önálló jogcímen használja a lakást,

5. méltányolható lakásigény: olyan lakásigény, melynek mértéke a dolgozó és a vele együttköltöző családtagok számától függően

a) egy vagy két személy esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

b) három személy esetében legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

c) négy személy esetében legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba,

d) az a)–c) pontban meghatározottakon felül minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa,

e) három vagy több gyermeket nevelő családban minden további személy esetében egy szobával nő a lakásigény mértékének felső határa,

6. szolgálati vagy munkahely vonzáskörzete: ahonnan a munkarendnek megfelelő gyakori hazautazásra, a szolgálati érdek sérelme nélkül lehetőség van.

3. Szállóférőhelyek, lakóegységek használata

3. § A szállóférőhelyen történő elhelyezés annak a belügyi szervvel kormányzati szolgálati vagy munkaviszonyban (a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszony) álló személynek biztosítható, aki munka- vagy szolgálati helyén önálló lakással nem rendelkezik, és lakhatását egyéb módon megoldani nem tudja.

4. § A belügyi szerv rendelkezésében álló szállóférőhelyekre más jogosult szerv megállapodás alapján jelölhet vele szolgálati jogviszonyban álló személyt a szállón történő elhelyezésre.

5. § A szállóférőhelyen történő elhelyezés iránti kérelmet a közvetlen munkahelyi vezető javaslatával ellátva az illetékes helyi lakásügyi szervhez kell benyújtani. A kérelem elbírálására a helyi lakásügyi szerv vezetője jogosult.

6. § (1) A helyi lakásügyi szerv vezetője írásban értesíti

a) a kérelmezőt és a szállóval rendelkező szervet (a továbbiakban együtt: beutalásra jogosult szerv) a kijelölés tényéről és feltételeiről, vagy

b) szállóférőhely hiányában a kérelmezőt a nyilvántartásba vételről.

(2) A kérelmezőnek az (1) bekezdés a) pontjában foglalt értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a beutalásra jogosult szervvel – az értesítésben meghatározott feltételekkel – az ezen utasítás 1. melléklete szerinti megállapodást kell megkötnie. A határidő elmulasztása esetén a kijelölés hatályát veszti.

(3) A megállapodás meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 évre köthető.

(4) A használati jogviszony meghosszabbítását indokolt esetben, a beutalt – közvetlen munkahelyi vezetőjének javaslatával ellátott – írásbeli kérelmére, a helyi lakásügyi szerv vezetője egy alkalommal, legfeljebb két évre engedélyezheti. Meg kell tagadni a meghosszabbítás iránti kérelem teljesítését, ha a kérelmező használati jogviszonya a belügyi szolgálati jogviszonyának megszűnése miatt szűnik meg.

(5) A központi lakásügyi szerv vezetője a helyi lakásügyi szerv javaslata alapján, kivételes munkáltatói érdekből – a beosztásra, az ellátandó feladatra, a szolgálati tevékenységre, a szolgálatszervezési szempontokra, valamint a használati jogosult személyi, családi körülményeire figyelemmel – felmentést adhat a (4) bekezdésben foglalt, a megállapodás meghosszabbításának gyakoriságára, és időtartamára vonatkozó korlátozás alkalmazása alól.

(6) A szabad férőhelyek hasznosításáról – a férőhellyel rendelkező szerv hozzájárulásával – a helyi lakásügyi szerv vagy az üzemeltető dönt.

7. § (1) A megállapodás alapján a beutalásra jogosult szerv köteles a szállóférőhelyet a beutalt használatába adni, a beutalt pedig a szállóférőhely használatáért, továbbá a megállapodás keretében a beutalásra jogosult szerv által nyújtott szolgáltatásért használati díjat fizetni.

(2) A beutalt hozzájárulása alapján a használati díj az illetményéből kerül levonásra.

8. § (1) A szállóférőhely használati díját a tárgyévet megelőző tényleges üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a szolgáltatások költségei alapján a beutalásra jogosult szerv állapítja meg. Az így megállapított használati díj minimum a tényleges önköltségi ár. A használati díj tárgyévi mértékéről a beutalásra jogosult szerv évente egy alkalommal írásban tájékoztatja az érintetteket. A tényleges önköltségi árat a költségvetési szerv önköltség-számítási szabályzata alapján kell megállapítani.

(2) A szállóférőhely használója a használati díjat első alkalommal a megállapodás megkötését követő 8 napon belül, a továbbiakban havonta egy összegben előre, a tárgyhó 8. napjáig köteles megfizetni. Ha a használati jogviszonyt létrehozó megállapodás megkötésére vagy a használati jogviszony megszűnésére a tárgyhó 15. napját követően vagy megelőzően kerül sor, a szálló használója a töredék hónapban a félhavi használati díjat köteles fizetni.

9. § (1) A beutalásra jogosult szerv a szállóférőhelyet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a leltári tárgyakkal együtt jegyzőkönyv szerint adja át a szállóférőhely használója részére.

(2) A szállóférőhely rendeltetésszerű használatra alkalmas, ha az épület központi és egyéb berendezéseinek a szállóférőhelyen és az ahhoz tartozó helyiségekben lévő részei üzemképesek.

10. § A szállóférőhely használója köteles betartani a szálló házirendjét, amelynek megismerését beköltözésekor lehetővé kell tenni számára, és azt az épület gondnokánál aláírásával kell igazolnia.

11. § A szállóférőhely használója a szállóférőhelyre a megállapodásban megjelölt személyen kívül más személyt nem fogadhat be, a szállóférőhely használati jogát másnak nem engedheti át.

12. § (1) Megszűnik a használati jogviszony

a) a megállapodásban meghatározott időtartam lejártával,

b) ha a felek a megállapodást közös megegyezéssel megszüntetik,

c) az arra jogosult felmondásával,

d) a szállóférőhely használójának vagy házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének lakásbérleti jogviszonya létesítésével vagy lakástulajdon szerzésével,

e) a szállóférőhely használója belügyi szolgálati jogviszonyának megszűnésével,

f) a szállóférőhely használójának halálával,

g) a szállóférőhely elemi csapás vagy más ok következtében történő megsemmisülésével, illetőleg ha az illetékes hatóság életveszély vagy egyéb ok miatt annak kiürítését rendelte el, és a beutaló szerv nem tud gondoskodni a szálló használójának elhelyezéséről.

(2) A beutalásra jogosult szerv a megállapodást írásban felmondhatja, ha

a) a szállóférőhely használója a használati díjat az írásbeli felszólításban megjelölt időpontig sem fizeti meg,

b) a szállóférőhely használója a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti,

c) a szállóférőhely használója vagy a vele együtt lakó személy a házirend előírásait több alkalommal vagy tartósan megszegi vagy a többi lakóval szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít,

d) házaspári lakóegység esetében, ha a házastársak, élettársak életközösségüket felbontják vagy megszüntetik.

13. § (1) Ha a szállóférőhely használója a fizetésre megállapított időpontig a használati díjat nem fizeti meg, a beutalásra jogosult szerv köteles a beutaltat – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a szállóférőhely használója a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a beutalásra jogosult szerv további 8 napon belül írásban felmondással élhet.

(2) Ha a felmondásra a szállóférőhely használója vagy a vele együtt élő személy magatartása szolgáltat alapot, – a szállóférőhely gondnokának jelzése alapján – a beutalásra jogosult szerv haladéktalanul, írásban felszólítja a magatartás megszüntetésére vagy annak megismétlésétől való tartózkodásra. Ha a szálló használója a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a beutalásra jogosult szerv további 8 napon belül írásban felmondással élhet.

(3) Nem kell a szállóférőhely használóját előzetesen felszólítani, ha a magatartás olyan súlyos, hogy a beutalásra jogosult szervtől nem várható el a megállapodás fenntartása.

14. § (1) A szálló használójának halálát követően a lakóegységben maradt, a használó jogán a szállóférőhelyen tartózkodó személyek – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 30 napon belül, elhelyezési igény nélkül kötelesek a szállót elhagyni. Ez az időtartam írásbeli kérelemre egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható.

(2) A szálló használójának halálát követően a lakóegységben maradt, valamint a házaspári lakóegységek esetében a házastársi, élettársi életközösség felbontása, megszüntetése következtében a lakóegységben maradt, belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személy a 3. §-ban megállapított feltétel teljesítése esetén az eredetileg meghatározott időtartam lejártáig folytathatja a szállóhasználati jogviszonyt.

15. § A használati jogviszony megszűnésének napjával a szállóférőhely használója köteles a férőhelyet tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a részére átadott leltári tárgyakkal, felszerelésekkel együtt a beutalásra jogosult szerv részére visszaadni. A visszaadás tényét a szálló gondnoka által kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv bemutatásával kell igazolnia.

16. § (1) A belügyi rendelkezésű szállóférőhely, lakóegység jogcím nélküli használójával haladéktalanul, de legkésőbb a jogcím nélkülivé válás tudomásra jutását követő 8 napon belül, írásban kell közölni használati jogviszonyának megszűnését vagy a jogcím nélkülivé válás tényét és annak következményeit.

(2) A szállóférőhely, lakóegység kiürítése önkéntes teljesítésének hiányában a helyi lakásügyi szerv köteles haladéktalanul – a teljesítési határidő leteltét követő 30 napon belül – intézkedni annak bírói úton történő érvényesítésére.

(3) A szállóférőhely jogcím nélküli használója használati díj megfizetésére köteles. Ennek nagysága a jogcím nélküli szállóférőhely-használat kezdetétől számított 30. naptól az érintett szállóra vonatkozó térítés kéthavi díjnak megfelelő, a 60. naptól az érintett szállóra vonatkozó térítési díj háromhavi díjának megfelelő összeg, a használati díjra támogatás nem nyújtható.

(4) Az üzemeltető és a jelölésre jogosult szerv külön megállapodás alapján számol el a térítési díj és a használati díj tekintetében.

4. Bérleti, albérleti hozzájárulás

17. § (1) A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személy bérleti, albérleti, valamint operatív lízingdíj-hozzájárulásban részesíthető.

(2) A hozzájárulás nyújtható

a) a magán- vagy önkormányzati tulajdonú lakás egészének vagy egy részének bérletéhez, albérletéhez,

b) a szállodai jellegű szobabérlethez, valamint

c) lakásnak operatív lízingbe vételéhez.

d)1 kivételes szolgálati érdek fennállása esetén a BM rendelkezésű lakás bérleti jogviszonyának megszűnését követő, a lakás kiürítésére megállapított – legfeljebb 60 nap – lakáshasználatához.

(3) A hozzájárulás feltételeinek fennállását a helyi lakásügyi szerv igazolja.

(4) A belügyi szervvel szolgálati jogviszonyban álló személyek tekintetében a hozzájárulás kifizetését – a szerv gazdasági vezetőjének hozzájárulásával –, a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi. A hozzájárulás alapja a szerződéssel és számlával – a (2) bekezdés b) pontja esetében számlával – igazolt, rezsiköltséget nem tartalmazó bérleti, albérleti díj vagy lízingdíj.

(5) A hozzájárulás összege nem lehet magasabb a szerződéssel és számlával igazolt bérleti, albérleti díjnál vagy lízing- díjnál, de legfeljebb a mindenkori köztisztviselői illetményalap száz százaléka.

18. § (1) Kivételes szolgálati érdek vagy rendkívüli egyéni körülmények fennállása esetén a hozzájárulás összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója – a dolgozó írásbeli kérelmére – a havi bérleti díj és a dolgozó által bérelt lakás alapterületével azonos belügyi vagyonkezelésű lakás havi lakbérének különbözeti összegének mértékéig, de havonta legfeljebb egyszázezer forint összegig a közigazgatási államtitkár, kettőszázezer forint összegig a belügyminiszter előzetes engedélyével kiegészítheti. A kiegészítés összegét a kérelmező egyéni és családi körülményeinek vizsgálata alapján munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(2) A közigazgatási államtitkár vagy a belügyminiszter (1) bekezdésben meghatározott előzetes engedélyének beszerzéséhez a dolgozó írásbeli kérelmét – ezen utasítás 2. melléklete szerinti formanyomtatványon – a munka vagy szolgálati helye szerinti közvetlen vezetőjének részletes indokolásával ellátva, a szolgálati út betartásával a központi lakásügyi szervhez kell benyújtani.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott előzetes engedélyre irányuló kérelem felterjesztésének együttes feltételei:

a) a kérelmet a dolgozó munka- vagy szolgálati helye szerinti döntésre jogosult vezető záradékolja, amellyel igazolja a kivételes szolgálati érdek vagy a rendkívüli, méltányolható egyéni körülmények fennállását,

b) a dolgozó nyilatkozatban vállalja, hogy a juttatást megalapozó körülmények megszűnéséről azonnal tájékozatja a dolgozó munka- vagy szolgálati helye szerinti döntésre jogosult vezetőt,

c) a bérelt lakrész, vagy lakás a dolgozó méltányolható lakásigényének mértékét nem haladja meg, valamint

d) a dolgozó munka- vagy szolgálati helye szerint illetékes gazdasági vezető írásban nyilatkozik, hogy a hozzájárulás-kiegészítés összege a szervezet költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) A központi lakásügyi szerv a (3) bekezdésben felsorolt bármelyik feltétel hiányában a kérelmet vizsgálat nélkül elutasítja.

(5) A közigazgatási államtitkár vagy a belügyminiszter engedélye alapján a hozzájárulás-kiegészítés a kivételes körülmények fennállásáig, de legfeljebb egy évig folyósítható. Az engedély érvényességének tartama alatt a kivételes körülmények fennállását figyelemmel kell kísérni. Az engedélyt megalapozó okok további fennállása esetén, a kivételes szolgálati érdek vagy a rendkívüli egyéni körülmények meglétének felülvizsgálata mellett a kérelem ismételten benyújtható.

(6) A hozzájárulás-kiegészítés iránti kérelem elbírálása szempontjából kivételes szolgálati érdeknek minősül különösen, ha a dolgozó jelenlegi szolgálati vagy munkahelyére történő áthelyezése nem saját kérelmére történt, és szolgálati vagy munkahelyének vonzáskörzetén kívüli településen önálló lakással rendelkezik.

19. § A hozzájárulás folyósítását meg kell szüntetni, ha az abban részesített személy a részére időközben felajánlott szállóférőhelyet vagy a méltányolható lakásigény mértékének megfelelő belügyi rendelkezésű lakást legalább két esetben, alapos indok nélkül nem fogadja el.

5. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően megkötött megállapodásokra kell alkalmazni.

(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem azon dolgozóit – ideértve a kirendelt állományt is –, akik 2011. december 31-én a Rendőrtiszti Főiskolával szolgálati jogviszonyban álltak, jogviszonyuk megszűnéséig ezen utasítás alkalmazásában belügyi szolgálati jogviszonyban állónak kell tekinteni.

1. melléklet a 36/2012. (VIII. 24.) BM utasításhoz

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött a ......................................................................................................., mint szállóba történő beutalásra jogosult szerv (a továbbiakban: beutaló szerv) és ......................................................................................................., mint szállóférőhely-használó (a továbbiakban: beutalt) között, az alábbi feltételekkel:

1. Beutalt

Név:

Szül. hely, idő:

Anyja neve:

Beo. hely:

Beosztása:

BM szolg. visz. kezd.:

Állandó lakcíme:

Házastárs (élettárs)

Név:

Szül. hely, idő:

Anyja neve:

Munkahely:

elhelyezésre került a ...................................................................................... szám alatti garzon lakóegységbe (férőhelyre),

Határozott időre: ...........................................................................................

2. A beutalt kijelenti, hogy szolgálati, illetőleg munkahelyén önálló lakással nem rendelkezik.

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (1) bekezdés értelmében a beutalt köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel, illetve törlés céljából bejelenteni.

4. A beutalt tudomásul veszi, hogy a lakóegység gyermektelen házaspárok, illetve élettársak elhelyezésére szolgál. Nem minősül bérlakásnak, ezért a lakásbérlettel kapcsolatos jogszabályok nem irányadóak használatára.

A lakásnak nem minősülő szállóférőhelyekre a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás vonatkozik.

5. A beutalt tudomásul veszi, hogy a beutalás ………………… évre szól.

A szállóférőhely-használat meghosszabbítására a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás vonatkozik. A meghosszabbított határidő lejárta után a beutalásra jogosult szervnek nincs elhelyezési kötelezettsége. A beutalt tudomásul veszi, hogy a határnap lejártakor, illetve a felmondás kézhezvételétől számított 15 napon belül a lakóegységet csereelhelyezés, illetve térítési igény nélkül el kell hagynia.

A kiköltözés elmulasztása esetén – melynek időtartama a 30 napot nem haladhatja meg – a 30. naptól, mint jogcím nélküli szállóférőhely-használó, használati díjként, az érintett szállóra vonatkozó térítés kéthavi díjnak megfelelő, a 60. naptól háromhavi díjnak megfelelő összegű használati díjat köteles megfizetni.

Kiköltözési határidő elmulasztásakor a beutaló szerv intézkedni fog igényének bírói úton történő érvényesítéséről.

A beutalttal költöző személy kiköltözéséről a beutalt köteles gondoskodni.

6. A beutalt köteles a Megállapodás aláírásának napján a „Nyilatkozat”-ot aláírni, amellyel hozzájárul ahhoz, hogy a jelölésre jogosult szerv (…….) a térítési/használati díjat levonja illetményéből, figyelemmel a térítési díjhoz adott esetleges támogatás mértékére.

A lakóegység/szállóférőhely-térítési díj mértéke a megállapodás megkötésékor …………....... Ft/hó (mely az áfát tartalmazza).

7. A beutalt vállalja, hogy az elhelyezés időtartama alatt köteles önálló lakásmegoldásra törekedni.

8. A beutalt és házastársa (élettársa), együtt költöző családtag kötelezi magát az érvényes Házirend és Tűzvédelmi Szabályzat betartására, ennek megismerését, tudomásul vételét a megállapodás átvételekor, illetve a gondnoknál, aláírásával igazolja.

9. A lakóépület gondnoka szobaleltár alapján adja át a lakóegységet. A helyiségeket, azok berendezését és felszerelését rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A lakószobák és egyéb helyiségek berendezésének átalakítása, előzetes írásbeli kérelem engedélyezését követően történhet. A lakóegységet a lakó maga köteles takarítani. Rovarirtás elvégzése érdekében köteles lehetővé tenni a bejutást. Az esetleges meghibásodásokat haladéktalanul jeleznie kell a gondnoknál. Kár- és azonnali hibaelhárítás céljából – a munkát végzők – a gondnok tudtával, vagy kíséretével, a lakóegység-használó távollétében is beléphetnek a lakóegységbe és a szükséges munkálatokat elvégezhetik, ehhez tartalékkulcsot köteles a lakóegység-használó leadni. A beutalt tudomásul veszi és hozzájárul, hogy kármegelőzés érdekében – zárcsere esetén vagy tartalékkulcs hiányában – a beutaló szerv képviselői zártöréssel is jogosultak bejutni a lakóegységbe.

10. A beutalt a személyi adatában, házastársi, élettársi életközösségének megszűnését követően, vagy állományviszonyában bekövetkezett változást 3 napon belül írásban köteles bejelenteni a jelölésre jogosult szerv vezetőjének.

11. A beutalt a megállapodásban megjelölt személyen kívül más személyt nem fogadhat be, és a férőhely használati jogát másnak nem engedheti át. A lakóegységbe albérlőt nem jelenthet be.

12. Ha a használati jogviszony létrejötte a tárgyhó 16-a, akkor a beutalt a töredékhónapban félhavi térítési díjat fizet. Használati jogviszony megszűnésekor félhavi térítési díj kerül visszatérítésre, ha a kiköltözés a hónap 15-ik napjáig megtörténik. Ha a kiköltözés a hónap 16–31-dike között történik az előre levont következő havi térítési díj teljes összege kerül visszatérítésre.

13. Megszűnik a használati jogviszony:

a)    a megállapodásban meghatározott időtartam lejártával,

b)    a megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésével,

c)    az arra jogosult felmondásával,

d)    a beutalt, illetőleg házastársa, élettársa, kiskorú gyermekének lakásbérleti jogviszonyának létesítésével vagy lakástulajdon szerzésével,

e)    a beutalt a – jelölésre jogosult szervnél – szolgálati jogviszonyának, illetve köztisztviselői, közalkalmazotti kinevezésének megszűnésével,

f)    a beutalt halálával,

g)    a szállóférőhely elemi csapás vagy más ok következtében történő megsemmisülése, illetőleg ha az illetékes hatóság életveszély vagy egyéb ok miatt annak kiürítését rendelte el, és a beutaló szerv nem tud gondoskodni a lakóegység használójának elhelyezéséről.

14. A beutaló szerv a megállapodást írásban felmondhatja ha:

a)    a beutalt a térítési díjat az írásbeli felszólításban megjelölt időpontig nem fizeti meg,

b)    a beutalt a megállapodásban vállalt, vagy jogszabályban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti,

c)    a beutalt, a házirend előírásait több alkalommal vagy tartósan megszegi, illetve a többi lakóval szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, annak szabályait sértő magatartást tanúsít. Ezen rendelkezés a használóval együtt lakó személyre is vonatkozik.

d)    ha a házastársak, élettársak életközösségüket felbontják, illetőleg megszüntetik.

e)    a jelölésre jogosult szerv jelzése alapján (pl. nyilatkozat visszavonása miatt térítési díj nem fizetés).

15. A lakóegység leadásának rendje:

a)    Kiköltözéskor a lakóegységet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a beköltözéskor felvett szobaleltárban megnevezett berendezéssel együtt, hiánytalanul kell leadni az épület gondnokának. A beutalt kiköltözéskor köteles a lakás tisztasági festését a lakószoba tapétázását, vagy festését, valamint a nyílászárók mázolását elvégezni.

b)    Abban az esetben, ha a leltári tárgyak hiánytalanul nincsenek meg, illetve rendeltetésszerű használatra nem alkalmasak, kárfelvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, és az okozott kár értékét a beutaltnak meg kell térítenie.

c)    Ha a beutalt a tisztasági festést, tapétázást, mázolást nem végzi el, a beutaló szerv a beutalt költségére elvégezteti, de a rendbetételi idő befejezéséig köteles a használati díjat fizetni.

16. A visszaadás tényét az épület gondnoka által kiállított „Igazolás” bemutatásával a beutaló és a jelölésre jogosult szervnek 1-1 példány átadásával kell igazolni.

Jelen megállapodásban nem rögzítettekre a 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás az irányadó.

Jelen Megállapodás egy példányát a beutalt a szállóba történő elhelyezéskor, az épület gondnokának tartozik átadni.

Budapest, dátum

............................................................................
beutalt

............................................................................
beutaló

A „Megállapodás” feltételeit elfogadom.

A „Házirend”-et elolvastam és tudomásul

vettem.

Mindkét irat 2+1 példányát átvettem:

............................................................................
beutalt

 

A megállapodásban feltüntetett adataim

a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok

személyes adataim kezeléséhez.

............................................................................
házastárs, élettárs

 

2. melléklet a 36/2012. (VIII. 24.) BM utasításhoz

MINTA

KÉRELEM

A kérelmező adatai

Neve:     

Születési neve:     

Állományviszonya:     

Beosztása:     

Jelenlegi beosztásának kezdeti időpontja:     

Születési helye, ideje:     

Anyja születési neve:     

Személyi igazolvány száma:     

Adóazonosító jele:     

Munkahelye:     

Munkahelyi telefonszáma:     

Belügyi jogviszony kezdete:     

Családi állapota:     

Házastárs/élettárs neve:     

Házastárs/élettárs munkahelye:     

A kérelmezővel együtt lakó személyek (név, szül. év, rokoni kapcsolat):     

A kérelmezővel együtt költöző személyek (név, szül. év, rokoni kapcsolat):     

A kérelmezővel együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme:     

A kérelmező állandó lakásának adatai

A lakás címe:     

A lakás személyi tulajdonú (társasház, családi ház) önkormányzati bérlakás, belügyi rendelkezésű bérlakás, más szerv kezelésében áll, egyéb: .................................................

A kérelmező jogcíme: tulajdonos (....) arányban, bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, lízingbe vevő, családtag, eltartó, jogcím nélküli lakáshasználó, szívességi lakáshasználó, haszonélvező, egyéb:     

    

A kérelmező tartózkodási helye, az albérlet, a bérelt, lízingelt lakás adatai (cím, szobaszám, alapterület, bérleti díj/lízing díj összege):

    

A bejelentkezés időpontja: ................. év ....................................... hó ......................... nap.

A jogcíme:     

A kérelem indokolása:     

    

    

    

Kijelentem, hogy a bérbeadóval sem én, sem a velem együtt költöző személyek nem állnak közvetlen hozzátartozói kapcsolatban.

A hozzájárulás igényelt összege: .................... Ft/hó. A kiegészítő támogatás igényelt összege: .................... Ft/hó.

Összesen: ........................................... Ft/hó.

Nyilatkozom, hogy a kérelem elbírálását befolyásoló, illetőleg a hozzájárulás folyósítását érintő változásokat 3 napon belül az állományilletékes parancsnoknak, illetőleg hivatali szervezet vezetőjének bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul felvett hozzájárulás összegét a Ptk. szerinti kamatokkal terhelten vissza kell fizetnem.

 

......................................, .................... év ........................................ hó .......... nap

 

..................................................................................................
kérelmező aláírása

 

A kérelmező munkahelye szerinti vezető véleménye, részletes indokolása:     

    

    

 

.................................................................................................
vezető P. H.

A helyi lakásügyi szerv igazolása a hozzájárulás feltételeinek fennállásáról:     

    

    

.................................................................................................
vezető P. H.

A helyi lakásügyi szerv javaslata a kiegészítő támogatás mértékéről:     

    

    

(Csak a kiegészítő támogatás kérelme esetén kell kitölteni.)

 

.................................................................................................
vezető P. H.

A szerv gazdasági vezetőjének záradéka a fedezet rendelkezésre állásáról:     

    

    

 

.................................................................................................
vezető P. H.

A munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye:     

    

    

 

......................................, .................... év ........................................ hó .......... nap

 

 

.................................................................................................
aláírás P. H.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata kiegészítő támogatás összegére: ................ Ft/hó (Csak a kiegészítő támogatás kérelme esetén kell kitölteni.)

 

......................................, .................... év ........................................ hó .......... nap

 

 

.................................................................................................
aláírás P. H.

 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának indokolása:     

    

    

 

A hozzájárulás kiegészítésének folyósítását a 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 18. § (5) bekezdése alapján ............... év ........................... hó .......... napjáig javaslom engedélyezni. (Csak a kiegészítő támogatás kérelme esetén kell kitölteni.)

 

 

.................................................................................................
aláírás P. H.

 

......................................, .................... év ........................................ hó .......... nap”

Engedélyezem:

...........................................................
belügyminiszter

Engedélyezem:

............................................................
közigazgatási államtitkár

 

P. H.

 

P. H.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!