nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
2013-09-01
2013-10-04
12
Jogszabály

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés e), g), h), j), l), o) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a – 10. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 51. §, az 52. § és az 56. § a) pontja tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 55. § és az 57. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A KÖZNEVELÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és működtetése

1. § (1)1 A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló, az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által működtetett elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultság alapú adatszolgáltatási rendszer. A KIR szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és alrendszerekből, továbbá az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által használt alkalmazásokból épül fel.

(2)2 A Hivatal a KIR részeként rendszerként működteti

1. a köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény (a továbbiakban együtt: köznevelési intézmény), továbbá azok fenntartóinak közérdekű adatait és közérdekből nyilvános adatait (a továbbiakban: intézménytörzs),

2. a gyermek, a tanuló, az alkalmazott és az óraadó személyes adatait (a továbbiakban: személyi nyilvántartás),

3. a köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási adatokat,

4. a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel, tanulóval kapcsolatos statisztikai adatokat,

5. a kötelező köznevelési közfeladatot ellátó köznevelési intézmény körzethatárait,

6. a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet (a továbbiakban együtt: köznevelés-fejlesztési terv), a köznevelési közfeladat ellátásában részt vevő köznevelési intézményre vonatkozó adatokat,

7. a köznevelési intézmény információs tájékoztató rendszerét,

8. a köznevelési intézményt és fenntartóját ellenőrző közigazgatási hatóságok, szervek ellenőrzési munkatervét és ellenőrzéseik eredményeit,

9. a rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos jelentéseket,

10. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében a köznevelési intézményektől begyűjtött adatokat (a továbbiakban: OSAP-jelentés),

11. a középfokú felvételi eljárás lebonyolításához szükséges adatokat, a középfokú iskolák tanulmányi területeit (a továbbiakban: KIFIR),

12. az érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges adatokat, az érettségi vizsgák alapján kiadott bizonyítványok adatait, a tanúsítványok és a törzslapkivonatok adatait,

13. a köznevelési diákigazolvány és a pedagógusigazolvány igénylési felületét és a köznevelési igazolványok adatainak nyilvántartását,

14. a tankönyvjegyzékkel és a tankönyvrendeléssel kapcsolatos adatokat,

15. az adatszolgáltatásra kötelezettekkel történő kommunikációra szolgáló felületet,

16. a tanulói teljesítménymérések lebonyolításához szükséges adatokat, a tanulók teljesítményével kapcsolatos mérési eredményeket,

17. a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: illetékes kormányhivatal) által megküldött, köznevelési intézmény által felvett baleseti jegyzőkönyvek alapján készített jelentést,

18.3 az országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzéket,

19. a pedagógus-továbbképzésben részt vevő szervezetek nyilvántartását,

20. az állami intézményfenntartó keretében működő köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartását.

(3) A KIR-t úgy kell felépíteni és fejleszteni, hogy

a)4 az azonos adatokat csak egyszer lehessen megadni és csak egy – a (2) bekezdés szerinti – rendszerben lehessen megváltoztatni,

b) segítse a hatósági döntéshozatalt, a szakmai feladatok ellátását, az ágazati és a fenntartói tervezés feladatait,

c)5 alkalmas legyen a miniszter által engedélyezett, a köznevelési intézmények és fenntartóik által használt vagy a közigazgatási szerv által vezetett elektronikus információs nyilvántartásokkal való együttműködésre,

d) a begyűjtött és tárolt adatokból különböző lekérdezésekkel összehasonlító elemzéseket lehessen készíteni,

e) a begyűjtött és tárolt adatokból az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetők legyenek.

(4) A KIR adatbázisában tárolt valamennyi adat statisztikai célra feldolgozható, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadható. Az adatkérés módját, a közérdekű adatokat a KIR honlapján közzé kell tenni. A statisztikai céllal készült adatok a KIR honlapján megjeleníthetők.

(5)6 A (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak megvalósítása érdekében statisztikai adatok, valamint – a kizárólag törvényi felhatalmazás alapján – átadható személyes adatok átadásának módját az adatkezelő és a Hivatal között létrejött írásbeli szerződés határozza meg.

2. A KIR részére történő adatszolgáltatás módjai

2. § (1) Az adatokat és az okiratokat a fenntartó vagy a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy, a közigazgatási szerv képviselője és a jegyző (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) a KIR honlapján keresztül, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással küldi meg.

(2)7 Ha a KIR valamelyik rendszerében az elektronikus hitelesítés nem megoldott, az adatokat a Hivatal által a KIR honlapján meghatározott módon kell rögzíteni és a KIR-ben rögzített adatokból előállított adatlapot postai úton kell megküldeni a KIR részére.

(3)8 Az intézményi és fenntartói adatszolgáltatást – ha a KIR-ben ennek technikai feltételei adottak – akkreditált intézményi és fenntartói adminisztrációs rendszeren keresztül kell megvalósítani.

(4) A Hivatal a KIR-hez való hozzáférést biztosítja azon köznevelési intézmények számára, amelyek a 2011/2012. tanévet megelőzően nem voltak jogosultak az akkreditált intézményi adminisztrációs rendszernek az informatikai normatívából történő beszerzésére, vagy jogosultak voltak, de nem szereztek be ilyen rendszert.

3. § (1)9 A Hivatal – a fenntartó kérelmére – a KIR valamennyi rendszere tekintetében abban az esetben engedélyezheti a kizárólagosan papír alapú adatküldést, ha az internet-hozzáférés sem a fenntartó, sem a köznevelési intézmény székhelye szerinti településen nem biztosított.

(2) Papír alapú adatszolgáltatás esetén fel kell tüntetni az adatszolgáltató fenntartó vagy az adatszolgáltató köznevelési intézmény

a) képviseletére jogosult személy aláírását az aláírási címpéldány alapján és a

b) körbélyegzőjének lenyomatát.

(3) A Hivatal az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges formanyomtatványokat a papír alapú adatszolgáltatásra vonatkozó engedéllyel együtt küldi meg az adatszolgáltató részére, és egyidejűleg tájékoztatást ad az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatási kötelezettségéről és annak határidejéről. A Hivatal az engedély érvényességének ideje alatt megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges valamennyi formanyomtatványt.

(4)10 Az intézménytörzsbe történő bejelentkezés papír alapon történő teljesítése esetén csatolni kell a fenntartó és a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát. Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5) A papír alapú adatküldésre vonatkozó engedély annak visszavonásáig érvényes. A Hivatal a papír alapú adatszolgáltatásra vonatkozó engedélyt évente június és július hónapban felülvizsgálja, amelynek keretében tájékozódik a fenntartó és a köznevelési intézmény székhelye szerinti település internet-lefedettségéről, és beszerzi a fenntartó erre vonatkozó nyilatkozatát.

3/A. §11 A KIR-ből adatok, elemzések – a jogszabályban megállapított állami feladat ellátásához szükséges adatokat kivéve – az adatok előállításával és közlésével kapcsolatban felmerült, a Hivatalnak megtérített költségek befizetése esetén kérhetők. A KIR teljes működési és üzemeltetési költségét a Hivatalnak elkülönítetten kell nyilvántartani. A Hivatal nyilvántartása elkülönítetten tartalmazza a KIR működtetésével, üzemeltetésével összefüggő személyi és dologi költségeket, valamint az egyéb működési célú kiadásokat.

3. Az intézménytörzs

4. § (1) Az intézménytörzs tartalmazza

1. a köznevelési intézmény hivatalos nevét, a tagintézmény hivatalos nevét,

2. a köznevelési intézmény székhelyét és a köznevelési feladatot ellátó telephelyeit,

3. a köznevelési intézmény székhelyén az intézményvezető, telephelyen működő tagintézmény esetén a tagintézmény vezetőjének nevét, elérhetőségeit,

4.12 feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – a köznevelési és egyéb alapfeladatokat, az alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágat, a tanszakok nevét, szakképzési feladatok esetén az OKJ azonosítót és a szakképesítés megnevezését, az évfolyamok számát,

5.13 nevelési-oktatási intézmény esetén feladatellátási helyenként az óvodai csoportszobák, kollégiumi háló és tantermek, a férőhelyek maximális számát, közismereti képzést nyújtó és a gyakorlati képzésben részt vevő iskola esetén a tantermek számát, a nappali rendszerben és a gyakorlati képzésben felvehető legmagasabb tanulólétszámot,

6. azt, hogy mely telephelyen működik tagintézmény,

7.14 feladatellátási helyenként a tornaterem, uszoda, konyha, iskolai könyvtár, természetlabor, tanműhely, sportpálya meglétét,

8. az alapító nevét, székhelyét, típusát,

9. a fenntartó telefonszámát, e-mail címét, faxszámát (a továbbiakban együtt: elérhetőség), nevét, székhelyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, valamint a fenntartó képviseletére jogosult nevét és beosztását,

10.15 feladatellátási helyenként a köznevelési feladatellátásba bevont épület működtetőjének nevét, székhelyét, típusát, adószámát, KSH statisztikai számjelét, elérhetőségeit, valamint a működtető képviseletére jogosult nevét és beosztását,

11. a köznevelési intézmény honlapjának címét, adószámát,

12. költségvetési szerv esetén a törzskönyvi azonosító számot (PIR szám),

13. az alapító okirat keltét,

14. a működést megalapozó jogerős működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat számát, keltét és az engedélyező hatóság nevét.

(2) Az intézménytörzsben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásból átvett adatokat és okiratokat változatlan tartalommal kell nyilvántartani.

5. § (1) Az intézménytörzsben a köznevelési intézmény hat számjegyből álló OM azonosítóval szerepel.

(2) A köznevelési intézménynek egy OM azonosítója lehet.

(3) A köznevelési intézmény OM azonosítója, hivatalos neve, címe, a képviselőjének neve és elérhetőségei a KIR honlapjáról bárki számára térítésmentesen hozzáférhető.

(4)16 Az intézménytörzsben az (1) bekezdés szerinti OM azonosítóval szerepel a szünetelő, a megszűnt köznevelési intézmény, a szünetelő, a megszűnt köznevelési feladat, a szünetelő, a megszűnt feladatellátási hely, továbbá a megszűnés ideje, a szünetelés időtartama, valamint a változással kapcsolatban a hatálybalépés, a változás jogcíme.

(5)17 Ha a köznevelési intézmény megszűnt, a Hivatal intézkedik arról, hogy az intézménytörzsből való törléssel egyidejűleg törlésre kerüljön a KIR honlapján keresztül nyilvánosan elérhető rendszerekből a megszűnt köznevelési intézmény valamennyi adata.

6. § (1) A Hivatal minden év október 31-ig az intézménytörzs adatai alapján a KIR honlapján táblázatos formában közzéteszi a köznevelési intézmények hivatalos jegyzékét.

(2) A köznevelési intézmények hivatalos jegyzéke megyei bontásban tartalmazza a megszűnt, szünetelő és működő köznevelési intézmények

a) nevét, székhelyét, OM azonosítóját,

b) fenntartójának nevét, székhelyét, képviselőjét, a fenntartó típusát,

c) a jegyzék közzétételekor működő

ca) köznevelési intézmény és fenntartó valamennyi elérhetőségét,

cb)18 köznevelési intézmény esetén feladatellátási helyenként az ellátott köznevelési alapfeladatokat,

cc) tagintézmény címét és képviselőjét,

cd) köznevelési intézmény képviselőjének nevét.

4. Bejelentkezés a KIR-be, az OM azonosító igénylése, a változás-bejelentés

7. § (1) Az újonnan létesített köznevelési intézmény számára az OM azonosító kiadását, ha a köznevelési intézmény

a) működéséhez engedély szükséges, az illetékes kormányhivatal,

b) törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kezdheti meg a működését, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár),

c) nemzetközi, külföldi nevelési-oktatási intézmény vagy a miniszter egyedi engedélyével rendelkezik, a miniszter

a KIR-en keresztül kezdeményezi.

(2)19 Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény OM azonosítójának kiadása iránt a Hivatal – a köznevelési intézmény alapító okiratának kézhezvételét követő tizenöt napon belül – intézkedik.

(3) Az illetékes kormányhivatal és a miniszter a köznevelési intézmény működési engedélyét a jogerőre emelkedését követő öt napon belül küldi meg a Hivatal számára, egyúttal csatolja

a) a köznevelési intézmény

aa) jogerős nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, költségvetési szerv esetén a törzskönyvi bejegyzésről szóló törzskönyvi igazolást,

ab) egységes szerkezetű alapító okiratát,

ac) nem köznevelési feladatát engedélyező jogerős működési engedélyét,

b) a fenntartónak a köznevelési intézmény alapítására, fenntartására jogosító okiratait, ha a fenntartó e tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el.

(4) A kincstár a köznevelési intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát a nyilvántartásba vételt követő öt napon belül juttatja el a KIR részére.

8. § (1) Az új fenntartó a köznevelési intézmény működéséhez szükséges engedély jogerőre emelkedését követő öt napon belül a KIR honlapján keresztül megadja a fenntartó hivatalos nevét, adószámát, KSH statisztikai számjelét, székhelyét, képviseletére jogosult személy nevét, beosztását, elérhetőségeit, az új köznevelési intézmény hivatalos nevét és székhelyét, elérhetőségeit. A fenntartó ezzel az adatszolgáltatással tesz eleget az Nkt.-ban előírt, a KIR-be történő bejelentkezési kötelezettségének.

(2) Ha a fenntartó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a Hivatal a 7. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok és okiratok közlését követő öt napon belül felhívja a fenntartó képviselőjét, hogy a KIR honlapján keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a fenntartó, valamint a köznevelési intézmény közérdekű és közérdekből nyilvános, de még nem közölt adatait. A köznevelési intézmény adatait a fenntartó helyett a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy is megküldheti. A fenntartó ezzel az adatszolgáltatással tesz eleget az Nkt.-ban előírt, a KIR-be történő bejelentkezési kötelezettségének.

8/A. §20 (1) Ha az állami intézményfenntartó központ az Nkt. 21. § (2) bekezdése alapján nyilvántartásba vétel céljából megküldi a Hivatal számára a köznevelési intézményének alapító okiratát, a Hivatal – figyelemmel a 4. § (1) bekezdésben foglaltakra – megkeresi a köznevelési intézményt, illetve a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes tankerületet vagy megyeközponti tankerületet közérdekű és közérdekből nyilvános, de még nem ismert adataik közlése céljából.

(2) Változás-bejelentéskor az (1) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fenntartó a köznevelési intézmény módosított alapító okiratát és a bejelentés okát tartalmazó döntést küldi meg.

(3) Az állami intézményfenntartó központ alapító okiratát – beleértve annak módosítását is – a kincstár küldi meg a Hivatalnak.

9. § (1) A KIR-be szolgáltatott adatokat és a 7. § (3) és (4) bekezdése szerinti okiratokat a Hivatal megvizsgálja, és ha a bejelentés formai szempontból megfelel az e rendeletben foglaltaknak, a köznevelési intézménynek és fenntartójának adatait az azok közlésétől számított nyolc napon belül a KIR honlapján hozzáférhetővé teszi.

(2) A Hivatal a KIR-ben nyilvántartott okiratok alapján és a köznevelési intézmény vagy fenntartójának tájékoztatása mellett jogosult a köznevelési intézmény vagy fenntartója által közölt adatok helyesbítésére.

(3) A Hivatal a kiadott OM azonosítót megküldi a köznevelési intézménynek és fenntartójának, az illetékes kormányhivatalnak és a kincstárnak.

10. § (1) A fenntartó vagy annak megbízásából a köznevelési intézmény képviselője a szünetelést elrendelő fenntartói döntés kézhezvételétől számított öt napon belül köteles a KIR-en keresztül bejelenteni a köznevelési intézmény működésének szüneteltetését.

(2) A Hivatal az október 1-jei OSAP-jelentés alapján hivatalból határoz a köznevelési intézmény szüneteléséről.

(3) Ha a köznevelési intézmény az (1) bekezdés szerinti szünetelést követően a bejelentést követő nevelési évben vagy tanévben folytatja működését, a köznevelési intézmény képviselője legkésőbb augusztus 25-ig köteles a Hivataltól az OM azonosító visszaállítását kérni.

11. § A 7. § és a 9. § rendelkezéseit a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárás során is alkalmazni kell.

5. Az adatszolgáltatási kötelezettség a köznevelési intézmény átszervezése, átalakulása, megszűnése
és más változás esetén

12. § (1) A köznevelési intézmény megszüntetésekor, átszervezésekor, nevének megváltoztatásakor, átalakításakor, a fenntartói jog átadásakor, a fenntartó átalakulásakor (a továbbiakban együtt: változás) az OM azonosítóval kapcsolatban a Hivatal a következők szerint jár el:

a) ha a fenntartó a köznevelési intézményt jogutód nélkül szüntette meg vagy az beolvadt egy másik köznevelési intézménybe, a Hivatal az OM azonosítót bevonja,

b) a köznevelési intézmény szétválása a kiadott OM azonosító érvényességét nem érinti, a Hivatal új OM azonosítót kizárólag abban az esetben állít ki, ha a jogelőd köznevelési intézmény mellett a kiváló köznevelési intézmény vagy a különváló köznevelési intézmény is ellát köznevelési feladatot,

c) a Hivatal két vagy több köznevelési intézmény összeolvadásakor a jogutód köznevelési intézményt a jogutód köznevelési intézmény székhelye szerinti jogelőd köznevelési intézmény OM azonosítóján tartja nyilván, az összeolvadással érintett további köznevelési intézmény vagy köznevelési intézmények OM azonosítóját bevonja,

d) az a)–c) pontban nem szabályozott egyéb változás a köznevelési intézmény kiadott OM azonosítójának érvényességét nem érinti.

(2) A Hivatal az OM azonosító bevonásáról haladéktalanul értesíti a kincstárt és a minisztert. Bevont OM azonosító ismételten nem adható ki.

(3) A Hivatal az OM azonosítót – legfeljebb egy nevelési évre, tanévre – visszavonja, ha

a) az OM azonosítóval rendelkező köznevelési intézmény jogutóddal vagy anélkül megszűnt, de ennek bizonyítása az e rendeletben előírtak szerint nem történt meg,

b) az OSAP-jelentés vagy a 10. § (1) bekezdése szerinti bejelentés alapján a köznevelési intézmény működése szünetel.

(4) Az OM azonosító visszavonásáról – a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül – a Hivatal értesíti az illetékes kormányhivatalt, a kincstárt és a minisztert. Ha az e rendeletben előírt módon az adatszolgáltatás megtörtént, a Hivatal az (1) bekezdésben és a 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el, és értesíti az e bekezdésben felsorolt szerveket az OM azonosító visszaállításáról vagy bevonásáról.

13. § (1) A köznevelési intézményt az intézménytörzsből a Hivatal

a) költségvetési szerv esetén a megszüntető okirat és a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről szóló határozat,

b) nem költségvetési szerv esetén a nyilvántartásból való törlésről szóló jogerős határozat, vagy

c) a működési engedély visszavonásáról szóló jogerős határozat

alapján törli.

(2) A köznevelési intézmény törlését

a) a kincstár az (1) bekezdés a) vagy c) pontjában meghatározott okirat,

b) az illetékes kormányhivatal az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott okirat,

c) a miniszter az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott okirat

megküldésével – a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül – kezdeményezi.

(3) A köznevelési intézmény megszűnésekor, átalakításakor, megszűnés nélküli, több köznevelési intézményt érintő átszervezésekor a Hivatal az átalakítással, megszüntetéssel, átszervezéssel érintett, egymással összefüggő ügyeket együtt kezeli.

6. Az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a változás-bejelentés

14. § (1) A köznevelési intézmény képviselője a KIR honlapján keresztül az Nkt.-ban meghatározott adatok megküldésével a gyermek, a tanuló, az óraadó, a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadói és a pedagógiai szakértői munkakörben, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott részére a jogviszony létesítésének napját követő öt napon belül tizenegy jegyű azonosító szám (a továbbiakban: oktatási azonosító szám) kiadását kezdeményezi.

(2) A Hivatal az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül adja ki az oktatási azonosító számot, amelyet a kiadással egyidejűleg a KIR zárt rendszerén keresztül a köznevelési intézmény számára elérhetővé tesz. A köznevelési intézmény képviselője gondoskodik arról, hogy az érintett megismerje a részére kiadott oktatási azonosító számot.

(3) Az oktatási azonosító szám a KIR-ben való megjelenésének időpontjától kezdve kezelhető és használható fel.

(4) Ha az érintett tájékoztatást kér az oktatási azonosító számáról és a KIR-ben róla nyilvántartott adatokról, a köznevelési intézmény képviselője a kérelem napján, térítésmentesen a KIR-ből nyomtatható tájékoztatást állít ki. A Hivatal az oktatási azonosító szám kiadásával egyidejűleg a KIR-en keresztül biztosítja a tájékoztatás céljául szolgáló formátumhoz való hozzáférést.

(5) A köznevelési intézmény képviselője – az érintett kérelemére – a (4) bekezdés szerint új tájékoztatást állít ki az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott tájékoztatás helyett.

15. § (1) Ha a köznevelési intézmény olyan gyermekkel, tanulóval, óraadóval vagy a 14. § (1) bekezdésében meghatározott más alkalmazottal létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a jogviszony létrejöttét bejelenteni a KIR-en keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és kiadni.

(2) A Hivatal felel azért, hogy a természetes személynek csak egy oktatási azonosító száma legyen.

16. § A köznevelési intézmény képviselője a KIR-ben az oktatási azonosító számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. A 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát érintő adatváltozás átvezetése után a köznevelési intézmény képviselője az érintettnek a 14. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást a megváltozott adatok alapján állítja ki.

17. § (1) Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a köznevelési intézmény képviselője a jogviszony megszűnését – a megszűnés időpontjától számított – öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül.

(2) Ha a gyermek, tanuló jogviszonya a nevelési-oktatási intézménnyel megszűnik, a nevelési-oktatási intézmény képviselője statisztikai céllal közli a KIR-en keresztül, hogy a jogviszony milyen jogcím alapján szűnt meg, továbbá tanuló esetén közli, hogy az érintett az adott köznevelési alapfeladatban szerzett-e iskolai végzettséget, szakképesítést, valamint – iskolai végzettség hiányában – hány évfolyamot végzett el.

18. § A 14–17. § alkalmazásában tanulói jogviszonyon érteni kell a magántanulói, a vendégtanulói jogviszonyt, az externátusi, kollégiumi tagsági jogviszonyt, továbbá a fejlesztő felkészítésben, a fejlesztő nevelés-oktatásban való részvételt is.

7. A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatok nyilvántartása

19. § (1)21 A fenntartó minden év április 1. és május 31. között a KIR honlapján keresztül köznevelési intézményenként és feladatonként az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről statisztikai célra a 20. § szerinti közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatokat közöl.

(2) A megszűnt köznevelési intézményről a fenntartó az OM azonosító bevonása előtt közli az (1) bekezdés szerinti adatokat. Ha a fenntartó az általa fenntartott köznevelési intézményt megszünteti vagy fenntartói tevékenységével felhagy, a köznevelési intézmény megszüntetését vagy a fenntartói tevékenység megszűnését követő tizenöt napon belül pénzügyi záró statisztikát szolgáltat. Ha a fenntartó e kötelezettségének nem tesz eleget, az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére a Hivatal felhívja a fenntartót.

(3) Fenntartói jog év közbeni átadása esetén az új fenntartó külön megállapodás alapján átveheti a korábbi fenntartó (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

20. § (1) Az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évről a fenntartó köznevelési intézményenként rögzíti a február 1-jei és az október 1-jei állapot szerint

a) az engedélyezett álláshelyek számát,

b) a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra jutó térítési díj és tandíj összegét,

c) köznevelési intézményenkénti és feladatok szerinti bontásban a fenntartási kifizetések (kiadások, költségek, ráfordítások) és bevételek összegét,

d) a gazdasági feladatok ellátásának módját.

(2) A teljes fenntartási költségen belül feladatonként kell rögzíteni a bevételek közül

a) az állami támogatás, költségvetési hozzájárulás összegét, állami támogatási típusok szerint,

b) a gyermek, tanuló által igénybe vett szolgáltatások után befizetett összegeket, ebből

ba) a térítési díj,

bb) a tandíj,

bc) az étkezési díj,

bd) az egyéb befizetések

összegét,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó fenntartói hozzájárulások összegét,

d) a köznevelési intézmény más saját bevételének összegét.

(3) A teljes fenntartási kifizetésen belül feladatonként kell rögzíteni

a) a személyi jellegű kifizetéseket:

aa) bérköltséget, ebből pedagógus-, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő-, pedagógiai előadó-, pedagógiai szakértő-munkakört, gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő munkakört betöltőkre vonatkozó kifizetéseket,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat, ebből a pedagógusokra, valamint a nyugdíjjárulékra vonatkozó kifizetéseket,

ac) személyi jellegű egyéb kifizetéseket, ebből a pedagógusokra vonatkozó kifizetéseket,

ad) egyéb, különösen az adatszolgáltatás évét megelőző naptári évben létszámcsökkenést kimondó fenntartói döntésekkel kapcsolatos kifizetéseket,

b) az óraadó tanárok számára történő kifizetéseket,

c)22 a dologi, anyagi jellegű kifizetéseket, felújításokat, beruházásokat, a köznevelési feladatot ellátó épület karbantartásával kapcsolatos kiadásokat,

d) az étkezésre, a könyvtári állomány gyarapítására, a tartós tankönyvek beszerzésére fordított kifizetéseket.

(4) A dologi, anyagi jellegű kifizetéseken belül külön ki kell mutatni a közneveléssel összefüggő szakmai célú eszközbeszerzéseket, a tanügyi nyilvántartásokkal, a nyomtatványokkal, az intézményi adminisztrációs feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket.

(5) A KIR-ben nyilván kell tartani a feladatellátást szolgáló ingatlan tulajdoni jogviszonyát, a használat jogcímét, idejét és egyéb köznevelési jellemzőjét. A köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant működtető a fenntartó útján közli az (3) bekezdés c) pontjára figyelemmel az ingatlan működtetésével kapcsolatos költségeit.

(6) A nyilvántartást úgy kell felépíteni, hogy az alkalmas legyen a korábban gyűjtött adatok tárolására, összehasonlító elemzések készítésére, valamint a fenntartó által megadott adatok alapján megállapítható legyen az egy gyermekre, tanulóra jutó állami támogatás összege, továbbá az, hogy az egyes köznevelési intézmények feladatainak ellátásához igénybe vett állami támogatás intézményegységenként a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezte.

8.23 A köznevelés-fejlesztési terv részletes tartalmára és elkészítésének eljárásrendjére vonatkozó szabályok, valamint a köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatos jelentés

21. §24 (1) A köznevelés-fejlesztési tervnek tartalmaznia kell:

a) az egyes járások, megyék és a főváros – köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakat alátámasztó – sajátosságait, különös tekintettel a köznevelés tekintetében meghatározó demográfiai adatokra, a gazdasági és munkaerőpiaci helyzet összefoglalására, az állami köznevelési feladatellátás szempontjából meghatározó társadalmi szerkezetre, a megoldásra váró köznevelési tárgyú feladatokra és a köznevelési feladatokat érintő infrastrukturális feltételekre, ezen belül különösen a települések közötti közlekedési viszonyokra;

b) az egyes járások, az egyes megyék és azok országos összessége szintjén, továbbá a főváros szintjén, a járás, a megye a főváros köznevelési intézményeire épülő adatokat, mutatókat a köznevelés-fejlesztési terv elkészítése továbbá felülvizsgálata évének február 15. napján érvényes állapot alapján az alábbiak sorrendjében:

ba) köznevelési intézményfenntartói típusonként és összesítve, az ellátott köznevelési alapfeladatokat köznevelési intézményenkénti és köznevelési intézménytípusonkénti bontásban,

bb) a köznevelési feladatellátási helyek számát, a feladatellátási helyek cím szerinti megnevezését,

bc) a gyermekek, tanulók létszámát feladatellátási helyenként,

bd) a fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben és nevelő-oktató munkát segítő munkakörben alkalmazottak számát feladatellátási helyenként,

be) az osztályok, csoportok számát feladatellátási helyenként;

c) járási, megyei és fővárosi bontásban az óvodai ellátás megszervezésére vonatkozó középtávú – öt éves – felvételi tervet;

d) járási, megyei, továbbá fővárosi bontásban

da) az általános iskolákra vonatkozó középtávú beiskolázási tervet,

db) a kötelező felvételt biztosító általános iskolákat, megjelölve azok feladatellátás szerinti nevét, címét,

dc) azokat a településeket, ahol nem került megszervezésre az óvoda, az általános iskolai alsó tagozat, azonban a településen élő érintett korosztály száma alapján a jövőben indokolttá válhat,

dd) a közneveléssel érintett települések vonatkozásában a köznevelési céllal hasznosítható épületek jellemzőit: építés éve, tulajdonos, kihasználtsági mutatók, igénybevétel, felújítási szükséglet;

e) megyei és fővárosi bontásban a középfokú iskolákra vonatkozó középtávú beiskolázási tervet;

f) az ismert adatok és a várható igények alapján megyei és fővárosi bontásban, javaslati formában is a Híd programokban részt vevő iskolák és kollégiumok nevét, címét;

g) a megyei és fővárosi szakképzési tervet, amely az iskolai rendszerű szakképzés fejlesztésének az adott megyére, fővárosra vonatkozó, a szakképzés irányait és beiskolázási arányait tartalmazó terve, amely

ga) rögzíti az iskolai rendszerű szakképzés tervezése szempontjából releváns gazdaságfejlesztési irányokat és a munkaerőpiac várható szükségleteit,

gb) meghatározza az iskolarendszerű szakképzésben szükséges infrastrukturális változtatásokat,

gc) azonosítja a konkrét munkaerő-piaci igény nélkül is szinten tartandó, valamint a megszüntetendő szakképzési kapacitásokat,

gd) meghatározza a szakképző iskolák hatékony működéséhez szükséges szerkezeti-fejlesztési irányokat,

ge) megállapítja az állami iskolarendszerű szakképzési feladatellátás volumenét, várható alakulását;

h) a pedagógiai szakszolgálatok iránti igények teljesítésére vonatkozó megyei, fővárosi szintű tervet;

i) a pedagógiai szakmai szolgáltatások iránti igények teljesítésére vonatkozó megyei, fővárosi szintű tervet;

j)25 a nemzetiségi önkormányzatok, továbbá a miniszter által köznevelési feladatok ellátására egyházi köznevelési intézmény és magán köznevelési intézmény fenntartójával kötött közoktatási megállapodásoknak, közoktatási szerződéseknek, köznevelési szerződéseknek, valamint az egyházi egyoldalú nyilatkozatoknak az alábbi adatai bemutatását járási, megyei, fővárosi bontásban:

ja) a feladatellátási hely cím szerinti megnevezése,

jb) a feladatellátást végző köznevelési intézmény neve, OM azonosítója,

jc) a megállapodás, szerződés, nyilatkozat alapján köznevelési alapfeladatonként az ellátott gyermekek, tanulók száma, a bevont pedagógusok, nevelő-oktató munkát végzők száma;

k) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket;

l) az országos feladatot ellátó köznevelési intézményeket feladatellátási helyenként az érintett épületek kihasználtsága mértékének a feltüntetésével;

m) az iskolabusszal a kötelező felvételt biztosító iskolába szállított tanulók számát, továbbá azon települések listáját, amelyek esetében iskolabusz vagy az iskola rendjéhez igazodó tömegközlekedési járat szállítja a diákokat feltéve, ha a köznevelési közszolgáltatás a településen nem megoldott, vagy a diákok jelentős része másik településen veszi azt igénybe.

(2)26 A köznevelés-fejlesztési tervnek ki kell térnie arra, hogy az állami köznevelési feladatok ellátásához járási, megyei, fővárosi szinten az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény bevonása milyen köznevelési alapfeladat ellátásba, milyen gyermek és tanulólétszámmal, milyen időtartammal szükséges.

(3) A köznevelés-fejlesztési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen állapítani, milyen módon tesz eleget a közneveléssel összefüggő feladatellátási kötelezettségének a települési önkormányzat, az állami intézményfenntartó központ. A köznevelés-fejlesztési tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy meg lehessen állapítani belőle, hogy az egyes településeken állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, tanuló hol veheti igénybe az Nkt.-ban meghatározott közszolgáltatásokat, elsősorban a kötelező felvételt biztosító óvodai, iskolai ellátást és a pedagógiai szakszolgálatokat.

(4) A köznevelés-fejlesztési terv elkészítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy minden tanuló aránytalan teher nélkül hozzájuthasson alapfokú művészetoktatáshoz legalább egy művészeti ágban.

(5) A köznevelés-fejlesztési tervnek tartalmaznia kell járási, megyei, a fővárosban kerületi és fővárosi szinten a működtetői feladatokat ellátó települési önkormányzatokat.

(6) Ha a nyilvántartásba vétel, illetve a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásának előfeltétele, hogy a köznevelési intézmény működése összhangban álljon a köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal, a kérelemnek helyt kell adni, amennyiben a köznevelési intézmény az egyéb feltételeknek és a 21/A. §-ban meghatározott feltételek valamelyikének megfelel.

21/A. §27 (1) A kérelem nem tagadható meg, ha a köznevelési intézmény

a) részt vesz a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók ellátásában, vagy

b) alternatív óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, vagy

c) világnézetileg elkötelezett óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást, vagy

d) nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást

folytat, folytatna.

(2) A kérelem nem tagadható meg akkor sem, ha a köznevelési intézményt az Nkt. rendelkezései alapján fel kell venni a köznevelés-fejlesztési tervbe.

(3) A nyilvántartásba vétellel, illetve a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásával kapcsolatos kérelmet teljesíteni kell

a) óvoda és általános iskola esetén akkor, ha azon a településen ahol az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye van, ilyen köznevelési intézmény,

b) gimnázium és kollégium esetén akkor, ha a járásban, szakképző iskola esetén a megyében a kérelmezett típusú köznevelési intézmény

nem működik.

(4) A felnőttoktatásban – kivéve a nappali oktatás munkarendje szerinti iskolai oktatást – a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(5) A köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban áll az az alapfokú művészeti iskola, amely megfelel a 21. § (4) bekezdésben foglaltaknak.

21/B. §28 (1)29 A Hivatal nyolc napos felhívására – a területileg illetékes megyei kormányhivatalok közreműködésével – a központi költségvetési szervek, települési és nemzetiségi önkormányzatok, települési önkormányzatok társulásai, valamint az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények fenntartói a 21. §-ban foglaltak szerint adatot szolgáltatnak a köznevelés-fejlesztési terv elkészítéséhez a köznevelés-fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata évének március 10. napjáig, továbbá a köznevelés-fejlesztési terv rendszeres felülvizsgálata céljából – a terve első elkészítése évét kivéve – minden év szeptember 1-jéig.

(2) A települési önkormányzat a 21. § (1) bekezdés k) pontja szerinti esélyegyenlőségi intézkedések meghatározásához az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján készített helyi esélyegyenlőségi programját megküldi az elkészítése évének március 1-jéig az állami intézményfenntartó központ település szerint illetékes tankerületének, az illetékes megyei kormányhivatalnak és a Hivatalnak.

(3) A települési önkormányzat az esélyegyenlőségi program módosítása vagy felülvizsgálata esetén a módosított vagy felülvizsgált programot az elfogadásáról szóló döntést követő nyolc napon belül juttatja el a (2) bekezdés szerinti tankerületnek és kormányhivatalnak, továbbá a Hivatal részére.

(4) Az állami intézményfenntartó központ a (2) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi programmal összhangban meghatározza a tankerületi és a megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervét az állami köznevelési feladatellátás vonatkozásában, amelyet március 1-jéig megküld a Hivatalnak és az illetékes megyei kormányhivatalnak.

(5) Ha az állami intézményfenntartó központ a települési önkormányzat esélyegyenlőségi programjának módosításáról kap tájékoztatást, a (4) bekezdés szerinti tankerületi és a megyei szintű esélyegyenlőségi intézkedési tervét nyolc napon belül felülvizsgálja. Ha az állami intézményfenntartó központ a felülvizsgálat alapján az intézkedési tervét módosította, a települési önkormányzat tájékoztatását követő harminc napon belül megküldi azt a Hivatal és az illetékes megyei kormányhivatal számára.

(6) A Hivatal – az Nkt. 75. § (1) bekezdésében leírtakra figyelemmel – az országos köznevelés-fejlesztési tervre vonatkozó javaslatát tizenöt napos határidővel véleményezésre közzéteszi a honlapján, és egyidejűleg annak a megyei, fővárosi szakképzési tervekre vonatkozó részei vonatkozásában megkéri a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter véleményét.

(7)30 A köznevelési feladatok ellátásában részt vevő egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója a köznevelés-fejlesztési terv tervezetére vonatkozó véleményét

a) ha térségi vagy országos feladatot lát el, a köznevelés-fejlesztési terv tervezetének a Hivatal honlapján történő közzétételtől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül a Hivatalnak,

b) más esetben a köznevelés-fejlesztési terv tervezetének a Hivatal honlapján történő közzétételtől számított öt napos jogvesztő határidőn belül a feladatellátással érintett megye szerinti illetékes kormányhivatalnak

küldi meg.

(8) A kormányhivatal a (7) bekezdés b) pontja szerinti adatokat összesíti és a véleményével együtt megküldi nyolc napon belül a Hivatal számára.

(9) A Hivatal a beérkezett véleményeket összegzi, kialakítja végleges javaslatát és azt megküldi a miniszternek, továbbá egyidejűleg a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter számára tájékoztatásul.

(10) A miniszter az elfogadott köznevelés-fejlesztési tervet, a döntést követő nyolc napon belül a honlapján közzéteszi.

21/C. §31 (1)32 A köznevelés-fejlesztési terv adatai és a KIR más rendszerében tárolt közérdekű adatok alapján a Hivatal járási, megyei, fővárosi bontásban összesítő jelentést készít arról, hogy a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában melyik köznevelési intézmény, milyen köznevelési alapfeladatban, milyen feladatellátási helyen, nevelési-oktatási intézmény esetén feladatellátási helyenként és köznevelési alapfeladatonként mekkora felvehető maximális gyermek- és tanulólétszámmal, valamint egyházi köznevelési intézmény és magán köznevelési intézmény esetén milyen jogcím alapján, milyen időtartamban vesz részt. A jelentés tartalmazza, hogy mely köznevelési intézmény, milyen köznevelési feladat vonatkozásában vesz részt a gyakorló óvodai, iskolai, kollégiumi és pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásában, továbbá az alternatív pedagógiai program alapján működő óvodákat, iskolákat.

(2) Ha a köznevelés-fejlesztési tervben szereplő köznevelési intézmények által ellátott köznevelési alapfeladatoknak az elfogadott köznevelés-fejlesztési tervtől történő eltérését követően a Hivatal előterjesztése alapján a miniszter felülvizsgálja a köznevelés-fejlesztési tervet, felülvizsgálattal kapcsolatos döntését követően a Hivatal az (1) bekezdés szerinti jelentés tartalmára figyelemmel gondoskodik a változások haladéktalan átvezetéséről.

9. A köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában részt vevő köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó nyilvántartás

22. § (1) Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézmény körzethatárai, a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás székhelye szerinti település jegyzője az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntést követő tizenöt napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be, és megadja a következő adatokat:

a) a kormányhivatal vagy polgármesteri hivatal nevét, irányítószámát, a település nevét és a közterület címét,

b) a beküldő felelős személy nevét, beosztását, elérhetőségeit.

(2) A körzethatárokkal kapcsolatban a Hivatal a KIR honlapján közzéteszi

a) az intézménytörzsből átvett és az adatszolgáltató által kijelölt köznevelési intézményi adatokat,

b) a körzethatárokat megállapító döntést tartalmazó határozatot vagy jegyzőkönyvi kivonatot, annak számát, az elfogadás idejét,

c) az adott köznevelési intézmény működési körzetét településenként, településrészenként, a közterület címével,

d) a pedagógiai szakszolgálat feladattípus szerinti, megyei, települési körzethatárait,

e) iskola és óvoda esetén a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel és tanulókkal összefüggő statisztikai adatokat,

ea) a településen élő összes hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló létszámát, külön nyilvántartva az óvodával jogviszonyban álló gyermekek, az alapfokú és középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók létszámát,

eb)33 az óvoda és az iskola felvételi körzetében élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanköteles tanulók létszámát, feladatellátási helyenként,

f) a Köznevelési Hídprogramban részt vevő alap- és középfokú iskolákat.

(3) Az illetékes kormányhivatal és a jegyző az (1) és (2) bekezdés alapján megküldött adatokban bekövetkezett változást a változást követő tizenöt napon belül jelenti be.

(4) A Hivatal a KIR honlapján mindenki számára térítésmentes hozzáférést biztosít az (1)–(3) bekezdés szerinti adatokhoz.

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) a szabadidős foglalkozások körét,

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,

d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.

(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát,

d) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt,

e) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket,

f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,

g) a helyi kulturális életben történő szerepvállalást,

h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát.

(6) A pedagógiai-szakmai szolgáltatói és a pedagógiai szakszolgálati közzétételi lista tartalmazza

a) az alapfeladat ellátásához létesített munkaköröket, valamint azt, hogy a munkaköröket milyen iskolai végzettséggel, szakképzettséggel töltötték be,

b) a működés rendjét,

c) a nevelési-oktatási intézményekkel, pedagógiai szakszolgálat esetén a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és módját,

d) tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, azok díjtételeit.

24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

(2)34 Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében szerepel, az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal teszi közzé.

(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését követő két hónapon belül, iskola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszerbe a közzétételi listát és dokumentumokat megküldeni.

(4) A Hivatal a közzétételi listát – a köznevelési intézmény kérelemére – elektronikus formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából.

11. Egyes adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendje

25. § (1) A fenntartó minden év június 30-ig köznevelési intézményenként tájékoztatást ad arról, hogy

a) munkakör-típusonként hány álláshely létesítésére, megszüntetésére került sor,

b) hány köznevelési intézmény alapításáról, átalakításáról, jogutód nélküli megszűnéséről döntött,

c) hány köznevelési intézmény fenntartói jogát adta át, a köznevelési intézmény fenntartói jogát milyen típusú fenntartónak adta át, és egyúttal közli az átadott intézmény OM azonosítóját is.

(2)35 Az illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatal, a jegyző a rendkívüli szünet elrendelését, az elrendelés okát, a nevelési év, tanév várható kezdésének idejét és a település, településrész nevét az elrendelést követő öt napon belül a KIR-en keresztül közli rögzíti. Működő nevelési-oktatási intézmény képviselője vagy annak fenntartója minden év augusztus 25. és szeptember 5. között köteles jelezni és egyben indokolni, ha a nevelési-oktatási intézmény a nevelési évet, tanévet nem vagy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben előírtaknál később kezdi meg.

(3) A köznevelési intézmény képviselője a köznevelési intézmény október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól minden év október 15-ig – a KIR-en keresztül és az ott meghatározott formában – statisztikai céllal az OSAP keretében adatokat közöl.

(4) A jogutóddal megszűnt vagy átalakult köznevelési intézményről a jogutód köznevelési intézmény, a jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézményről a volt fenntartó záró statisztikát készít. A köznevelési intézmény képviselője – fenntartójának egyidejű értesítése mellett – október 15–31. között egy alkalommal kérheti a minisztertől a lezárt statisztikájának módosítását.

(5) A Hivatal a KIR-ben tárolt adatok megadásával segíti a köznevelési intézmény (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségének teljesítését.

26. § (1) A Hivatal a köznevelési intézmény és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek számára a KIR honlapján zárt rendszert biztosít annak érdekében, hogy a miniszter koordinálhassa és adatokkal segíthesse a köznevelési intézményeket és a fenntartói tevékenység jogszerűségét ellenőrző hatóságok, szervek munkáját.

(2) Az ellenőrzésre jogosult hatóság

a) a munkaterve alapján az ellenőrzésre kijelölt köznevelési intézmény és fenntartójának nevét, az ellenőrzés idejét, az ellenőrzés típusát, az ellenőrzés jogcímét minden év január 31-ig,

b) az ellenőrzés eredményét az ellenőrzés befejezését követő tizenöt napon belül, és

c) a munkaterven felüli ellenőrzéssel érintett köznevelési intézmény és fenntartójának nevét és az ellenőrzés eredményét minden év november 15-ig

rögzíti a KIR-ben.

(3) A miniszter az illetékes kormányhivatal éves munkatervét az (1) bekezdésben meghatározott rendszerben február 20-ig jóváhagyja, és szükség esetén javaslatot tesz a kincstárnak és az illetékes kormányhivatalnak az együttes ellenőrzésre.

(4)36 Az (1) bekezdés szerinti rendszert úgy kell kiépíteni, hogy a miniszter statisztikai célú jelentéseket készíthessen az ellenőrzések eredményeiről, valamint legalább öt évig tartó időszakban monitorozhassa az ellenőrzési folyamatokat.

12. A halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, a hátrányos helyzetű
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség

27. §37 (1) A gyermek, a tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapítását a szülő, a családbafogadó gyám a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kérheti.

(2) A nevelési-oktatási intézmény tájékoztatást ad a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, tanulót a nevelési-oktatási intézménnyel fennálló jogviszonyával összefüggésben megillető kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről.

(3) A nevelési-oktatási intézmény képviselője a felvételi naplóban és a törzslapon feltünteti, hogy a gyermek, a tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű.

(4) A települési önkormányzat jegyzője által a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet alapján a nevelési-oktatási intézmény részére a gyermek, a tanuló hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetével összefüggésben megküldött döntésben foglalt adatokat a nevelési-oktatási intézmény az Nkt. 41. § (4) bekezdés d) pont de) alpontja alapján kizárólag

a) az óvodai, iskolai körzethatárok kialakításával,

b) a köznevelést érintő, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára működtetett programok megvalósításával,

c) az óvodai, tanulói, kollégiumi jogviszonyhoz kapcsolódó kedvezmények, juttatások folyósításával

összefüggésben használhatja fel.

28. § A halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek, tanulónak járó kedvezmény igénybevételének a feltétele a nyilatkozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása.

29. § (1) A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat – a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, valamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata érdekében – a minden év október 31-ig az illetékes kormányhivatal számára továbbítja.

(2) A jegyző az adott év január 15-én és október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év január 31-ig és október 31-ig a KIR-be rögzíti a 22. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat.

II. FEJEZET

A PEDAGÓGUSOK ÁLLANDÓ HELYETTESÍTÉSI RENDSZERE

30. § (1) Az állami intézményfenntartó központ a megye munkaerő-gazdálkodási rendszerének részeként létrehozza és működteti az állami köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka zavartalan megszervezése érdekében a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét (a továbbiakban: helyettesítési rendszer).

(2) A helyettesítési rendszer működésével és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást az állami intézményfenntartó központ a honlapján közzéteszi.

(3) Az állami intézményfenntartó központ fővárosi, megyei bontásban nyilvántartja a helyettesítési rendszerben részt vevő személyeket (a továbbiakban: helyettesítő pedagógus), és munkáltatói megkeresésre tájékoztatást ad a helyettesítő pedagógus foglalkoztatásának lehetőségeiről.

(4)38 A helyettesítési rendszerhez az állami intézményfenntartó központtal kötött megállapodás alapján csatlakozhatnak az önkormányzatok, valamint az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények fenntartói is.

31. § (1) A helyettesítési rendszerbe történő felvételét az kérheti, aki

a) rendelkezik pedagógus-munkakör betöltésére jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint óvodában két nevelési év, iskolában két tanév pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal, továbbá a kérelem benyújtásakor pedagógus-munkakörben vagy óraadóként foglalkoztatják köznevelési intézményben, vagy

b) rendelkezik pedagógus-munkakör betöltésére jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint óvodában két nevelési év, iskolában két tanév pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal, feltéve, hogy a pedagógus-munkakörben történt foglalkoztatása megszűnésének utolsó napjától számítva legfeljebb öt év telt el, vagy

c) szakoktató, szaktanár, gyakorlati szakképzésben jártas szakember és pedagógus-munkakör betöltésére jogszabályban meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, szakirányú szakképesítésének megfelelő munkakörben tíz év szakmai gyakorlati időt igazolni tud, feltéve, ha szakirányú szakképesítéssel betöltött munkakörben történt foglalkoztatása megszűnésének utolsó napjától számítva legfeljebb öt év telt el.

(2) A helyettesítési rendszerben történő nyilvántartás iránti kérelemben fel kell tüntetni a jelentkező

a) nevét,

b) lakcímét és azt a címet, ahová az értesítést kéri, telefonszámát,

c) pedagógus-munkakör betöltésére jogosító iskolai végzettségét, szakképzettségét,

d) oktatási azonosító számát,

e) pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlatának idejét,

f) pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatásának utolsó napját,

g) munkába állásra vonatkozó igényét, így különösen azt, hogy teljes vagy részmunkaidőben, a főváros, megye mely területein vállal munkavégzést, továbbá minden olyan adatot, amelyet a jelentkező lényegesnek tart a helyettesítési rendszerben történő nyilvántartás céljával összefüggésben.

(3) A felvétel iránti kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat és a jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hozzájárul személyes adatainak az e rendeletben szabályozottak szerinti kezeléséhez.

(4) A helyettesítési rendszerben történő nyilvántartás megszűnik

a) az érintett kérelmére,

b) ha a helyettesítő pedagógus a helyettesítési rendszer működtetőjének megkeresése esetén önhibájából egymást követő három alkalommal nem vállalja a helyettesítésre a felkérést.

(5) Ha az állami intézményfenntartó központ a helyettesítő pedagógust a (4) bekezdés b) pontja szerint törli a helyettesítési rendszerből, döntése ellen jogorvoslatért jogszabálysértésre hivatkozással a miniszterhez lehet fordulni.

32. § (1) A helyettesítő pedagógus feladata, hogy felsőfokú iskolai végzettségének és szakképzettségének megfelelő pedagógus-munkakör ellátását elvállalja, és azt a munkáltató utasítása szerint ellássa.

(2) A helyettesítő pedagógussal a munkáltató határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt vagy munkaviszonyt létesít, vagy az Nkt. szerinti óraadó pedagógusként foglalkoztatja.

(3) A köznevelési intézmény képviselője a (2) bekezdés szerinti foglalkoztatás megszűnését követő öt napon belül tájékoztatja az állami intézményfenntartó központot a helyettesítő pedagógus foglalkoztatásáról. A munkáltató tájékoztatása tartalmazza a helyettesítő pedagógus nevét, lakcímét, munkavégzésének kezdetét és annak befejezését, a foglalkoztatás módját, valamint a munkáltató szakmai véleményét a helyettesítő pedagógus munkavégzéséről.

III. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN TÉRÍTÉSMENTESEN, VALAMINT TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ ELLENÉBEN BIZTOSÍTOTT KÖZNEVELÉSI KÖZFELADATOK

13. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre

33. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat (a települési és a nemzetiség önkormányzat a továbbiakban együtt: önkormányzat) és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

a) óvodában

aa) az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

ab) a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

b) általános iskolában és középfokú iskolában

ba) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

bb) az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga,

bc) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,

bd) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,

be) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,

bf) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,

bg) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája,

bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,

bi) a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

bj) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony,

bk)39 a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,

c)40 kollégiumban – a (3) bekezdés szerinti kollégiumi tagsági jogviszony keretében –

d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,

e) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás.

(2) Az Nkt. 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a fejlesztő iskolai oktatás.

(3)41 A tanulónak a kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes, ha

a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenes, vagy

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást – jogszabály rendelkezése alapján – ingyenesen veszi igénybe.

14. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

34. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatás intézmény, az önkormányzat, az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

a) a 33. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozások,

b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,

c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 33. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,

d) a független vizsga,

e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,

f) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

(2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék – annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

(4)42 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló térítési díjat fizet, ha az iskolai alapszolgáltatást térítési díj fizetése mellett veszi vagy venné igénybe. A térítési díj mértéke azonos az iskolai térítési díj mértékével.

35. § (1) Az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) tizenöt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,

b)43 öt–húsz százaléka a 34. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,

c) tizenöt–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,

d) húsz–negyven százaléka a 34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

(2) Vendégtanulói jogviszony – a 33. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglaltakat kivéve – térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának három–harminc százaléka lehet.

(3) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott alsó határértéknél.

(4) A 33. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles:

a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért – ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be – az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő,

b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő,

ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára.

(5)44 Ha a 34. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a középszintű érettségi vizsgára jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a középszintű vizsga térítési díj összegét a jelentkező a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.

(6) A 34. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos.

(7) A 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.

15. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások

36. § (1) Az állami szerv, az állami intézményfenntartó központ, az állami felsőoktatási intézmény, az önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézményekben tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:

a)45 alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte,

b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,

c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,

d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.

(1a)46 A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha

a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy

b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.

(1b)47 Az óvodás gyermek a kollégiumi szolgáltatást – ha törvény eltérően nem rendelkezik – tandíj megfizetése mellett veheti igénybe.

(2) A tandíj mértéke – a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével – tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

(3)48 Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási intézmény vezetője a (2) bekezdésre és a 35. § (6) bekezdésére figyelemmel állapítja meg.

(4) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

16.49 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó sajátos szabályok

37. § (1)50 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény szolgáltatásainak igénybevételét az Nkt. 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fizetési kötelezettséghez kötheti, kivéve, ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény közoktatási megállapodás, köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján részt vesz a köznevelési közszolgálati feladatok ellátásában, ebben az esetben a kötelező feladatellátásban érintettek vonatkozásában a 33–36. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola szolgáltatásainak igénybevételét tandíjfizetéshez kötheti. Ha az Nkt. 90. § (7) bekezdése alapján a miniszter köznevelési szerződést kötött a külföldi nevelési-oktatási intézmény vagy a nemzetközi iskola fenntartójával, a fenntartó a megállapodásban rögzítettek szerint csökkenteni köteles a tandíj mértékét.

(3)51 Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a köznevelési intézmény vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

IV. FEJEZET

AZ ILLETÉKES KORMÁNYHIVATAL ÁLTAL FOLYTATOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS TÁRGYKÖREI

38. § (1) Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja

a) az egyenlő bánásmód követelményére,

b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,

c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,

d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,

e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,

f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,

g) a köznevelési feladatok ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására

vonatkozó rendelkezések megtartását.

(2) Az illetékes kormányhivatal a hatósági ellenőrzési feladatait – a 26. § (1)–(3) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel – a miniszter által jóváhagyott munkaterv alapján rendszeresen végzi.

V. FEJEZET

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉNEK VÁLLALÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM ÉS A MŰKÖDTETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI52

39. §53 (1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre vagy az Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton történő megküldésével nyújthatja be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a települési önkormányzat csatolja

a) az 1–3. melléklet szerinti – a miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel közösen kiadott és közzétett útmutatónak megfelelően kitöltött – adatlapokat, és

b) a mentesülési szándékot alátámasztó 4. melléklet szerinti nyilatkozatot, vagy a működtetés vállalásának szándékát alátámasztó 6. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 7. melléklet szerinti jegyzőkönyvi kivonatot.

(3) A települési önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményhez tartozó, a települési önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok adatait az (1) bekezdés szerinti kérelemben összevontan kell megadni. A települési önkormányzat tulajdonában lévő azon ingatlanról, amely másik települési önkormányzat, másik települési önkormányzat székhelyén működő intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van, önállóan szolgáltat adatot.

40. § (1) Az Igazgatóság a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a rendelkezésére álló adatokkal és információkkal összevetve felülvizsgálja.

(2) Az Igazgatóság a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelemben szereplő hiányok pótlására és a hibás adatok pontosítására legfeljebb 3 napos határidőt szab a települési önkormányzatnak. Ha a települési önkormányzat a hiánypótlási felhívásnak a számára megállapított határidőn belül nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, az Igazgatóság a kérelmet a rendelkezésére álló adatokról és információkról szóló tájékoztatásával együtt továbbítja a miniszternek.

(3) Ha az Igazgatóság a felülvizsgálat során a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelemben rögzített adatok alátámasztására további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a települési önkormányzat – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

(4) A felülvizsgált kérelem egy eredeti példányát az Igazgatóság a felülvizsgálat lezárását követően haladéktalanul megküldi a miniszter részére.

41. § (1) A 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem alapján a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter – a miniszter által létrehozott és működtetett tárcaközi bizottság javaslata alapján – a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem miniszterhez történő megküldésétől számított 10 napon belül együttesen

a)54 dönt arról, hogy működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti kötelezettség,

b)55 meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg, vagy

c)56 helyt ad a települési önkormányzat Nkt. 74. § (5) bekezdése szerinti működtetés vállalására vonatkozó kérelmének, vagy azt elutasítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés során figyelembe kell venni

a) a települési önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított arányát,

b) a települési önkormányzat önként vállalt feladatai kiadásainak és bevételeinek mértékét és arányát,

c) az érintett köznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre jutó működési és felújítási kiadások és bevételek különbözetét,

d) az érintett köznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló hely nettó üzemeltetési kiadásai és az önkormányzati saját bevételek arányát,

e) a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötelezettségének mértékét.

(3) A tárcaközi bizottság 6 tagból áll, tagjait a miniszter, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyenlő arányban delegálják.

(4) Az (1) bekezdés szerinti döntés során a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelemben rögzített adatok alátámasztására vonatkozó további tájékoztatásra, illetve dokumentumok megküldésére a 40. § (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az Igazgatóság alatt a minisztert kell érteni.

42. § (1) A 41. § (1) bekezdése szerinti döntésről – a döntést követő munkanapon – a miniszter postai úton értesíti a települési önkormányzatot.

(2)57 Az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat a 41. § (1) bekezdés b) pontja szerinti döntés esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 9 napon belül az 5. mellékletnek megfelelő adatlapnak az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság részére postai úton történő megküldésével tájékoztatja a minisztert a hozzájárulás feltételei vállalásáról hozott döntéséről.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap eredeti példányát az Igazgatóság a benyújtástól számított 5 napon belül továbbítja a miniszter részére.

43. §58

44. §59 E rendelet alkalmazásában a lakosságszám meghatározása során a 39. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtása évének első napján fennálló, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kezelt adatokat kell figyelembe venni.

V/A. FEJEZET60

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI FELELŐSSÉG

44/A. § A köznevelési intézmény Nkt. 76. § (1) és (3) bekezdése szerinti működtetési feladatát ellátó települési önkormányzatot (a továbbiakban: köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat) az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján megkötött egyedi működtetési szerződés alapján a 8. mellékletben meghatározott

a) működtetési kiadásokra kiterjedő kötelezettség terheli, és

b) tevékenységekből származó bevétel illeti meg.

44/B. § (1) A köznevelési intézmény működtetetése keretében a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat kötelezően felel az állami intézményfenntartó központ részére ingyenesen használatba adott minden olyan dolog működőképességéért, üzemszerű használatának biztosításáért, amely a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat tulajdonában van és a 8. melléklet alapján a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat finanszírozási körébe tartozik.

(2) Nem kötelező feladatként a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat – az állami intézményfenntartó központtal az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján megkötött egyedi működtetési szerződésben – kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó dologi jellegű kiadásokat átvállalhat, illetve az őt megillető bevételről lemondhat az állami intézményfenntartó központ javára. Az állagmegóváson túl, a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat saját döntése szerint és az állami intézményfenntartó központ egyetértésével egyaránt vállalhat rekonstrukciós, fejlesztési célú kiadásokat.

44/C. § A köznevelési intézményt működtető települési önkormányzatnak a köznevelési intézmény működtetésével összefüggő bevételeit és kiadásait azon az alapfeladaton (szakfeladaton) kell kimutatnia a könyvvezetése során, amelyre a ráfordítás történik, illetve amelyhez kapcsolódóan a bevételt elérte.

V/B. FEJEZET61

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI EGYES KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ BIZONYÍTÁSI ESZKÖZÖK

44/D. § (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézethez postai úton benyújtandó, a szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell az Nkt. 3. mellékletében meghatározott végzettséget és szakképzettséget és a pedagógus szakvizsga követelményeinek teljesítését igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezésével, illetve a nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát.

(2) A kérelemhez csatolni kell a munkáltató által kiállított igazolást a tíz év gyakorlati idő meglétéről, nyugdíjas kérelmező esetén, az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója általi, ennek hiányában más, hitelt érdemlő igazolást.

44/E. § (1) Az Országos szakértői névjegyzékbe történő felvételhez a bejelentésnek tartalmaznia kell az Nkt. 82. § (2) bekezdésében a szakértői tevékenység folytatásának feltételeként előírt adatokon kívül a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezésével, illetve a nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát kell tartalmaznia.

(2) A bejelentéshez csatolni kell:

a) a munkáltató által kiállított igazolást a tíz év gyakorlati idő meglétéről, nyugdíjas bejelentő esetén a gyakorlati időnek az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a munkáltató fenntartója általi, ennek hiányában más, hitelt érdemlő igazolást,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló készpénz átutalási megbízás másolatát, amennyiben a befizetés elektronikusan történt, az összeg átutalását igazoló bankkivonatot,

c) az esélyegyenlőségi szakterület megjelölése esetén az esélyegyenlőségi szakterületen szervezett továbbképzésen való részvételt igazoló oklevelek, bizonyítványok, tanúsítványok másolatát,

d) nemzetiségi nevelés és oktatás szakterület esetén nemzetiségi nevelési-oktatási intézményben szerzett tíz év gyakorlati idő meglétéről szóló, munkáltató által kiállított igazolást.

44/F. § (1) Az Országos szakértői névjegyzékbe történő, az Nkt. 82. § (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárás megindításához a kérelemnek tartalmaznia kell az Nkt.-ban előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezésével, illetve a nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismeréséről szóló határozat számát.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a 44/E. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottakat,

b) részletes szakmai önéletrajzot,

c) a publikációk jegyzékét,

d) a szakterület elismert képviselőjeként kapott szakmai díjak, címek, kitüntetések jegyzékét,

e) a kérelmet benyújtó szakmai tevékenységét tartalmazó – legalább két – szakmai ajánlást.

(3) A kérelem a Hivatal által rendszeresített adatlapon nyújtható be.

44/G. § Az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemhez csatolni kell

a) a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél számát, keltét, a kibocsátó intézmény (szak, kar) megnevezését, a végzettség, szakképzettség megnevezésével,

b) a munkáltató által kiállított igazolást a tíz év pedagógus-munkakörben vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatói munkakörben töltött gyakorlati idő meglétéről,

c) a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben, továbbképzésen történő részvétel igazolását.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető rendelkezések

45. § (1) Ez a rendelet – (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)62

18. Átmeneti rendelkezések

46. § (1)63 A helyi önkormányzat a 21/A. § (2) bekezdésben foglaltakat 2013-ban azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet hatályba lépését64 követő nyolc napon belül megküldi a Hivatal és az állami intézményfenntartó központ számára a településre vonatkozó esélyegyenlőségi programját, továbbá a miniszter által 2013. április 30-ig elfogadott köznevelés-fejlesztési terv közzétételét követően módosított esélyegyenlőségi programját.

(2) A fenntartó a közneveléssel összefüggő szakmai célú eszközbeszerzésekre fordított, a 20. § (4) bekezdése szerinti kifizetéseket, továbbá a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant működtető települési önkormányzat az ingatlan működésével kapcsolatos költségeit az állami intézményfenntartó központ útján első alkalommal 2014-ben közli.

47. § (1)65 Az illetékes kormányhivatal 2013. augusztus 31-éig a Hivatal által meghatározott módon továbbítja a 7. § (3) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése szerinti okiratokat, a bejelentés és a változás-bejelentés okát. Amíg az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények nyilvántartása és a KIR között nem jön létre az elektronikus adatkapcsolás, addig a köznevelési intézmény is rögzítheti elektronikusan a 4. § (1) bekezdés szerinti adatokat azzal, hogy az intézménytörzsben a kormányhivatal által jóváhagyott adatok tárolhatók. A jóváhagyás beszerzéséről a Hivatal gondoskodik.

(2)66 A 33. § (1) bekezdés b) pontjának bd) alpontja szerinti egyéb foglalkozás alatt a 2012/2013-as tanévben a napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezését is érteni kell.

(3)67 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott feladat megvalósítása érdekében a nem állami köznevelési intézmény fenntartója köznevelési intézményenként, ezen belül foglalkoztatottanként a köznevelési alapfeladatban közreműködő foglalkoztatottakról, köznevelési alapfeladatonkénti bontásban 2013. március 20-ig közli a KIR honlapján keresztül

a) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a pedagógusok, pedagógiai előadók, pedagógiai szakértők 2013. január havi illetményét, munkabérét és ezek járulékait, továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó személyi jellegű rendszeres vagy jogszabály által előírt kötelező egyéb kifizetést,

b) az óraadók január havi díját,

c) annak tényét, ha az alkalmazott vezető beosztású vagy nyugdíjas,

d) a heti munkaidő mértékét,

e) az alkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, tudományos fokozatát,

f) a foglalkoztatás időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony végét,

g) a tartós távollét végét,

h) azt a jellemző köznevelési alapfeladatot, amelyben az alkalmazott közreműködik.

48. § (1)–(3)68

(4) E rendelet a hatálybalépése előtt kiadott OM azonosító és oktatási azonosító szám érvényességét nem érinti.

49. § Ha a helyettesítési rendszerbe felvételét kérő személy – törvényi rendelkezés hiányában – nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, az oktatási azonosító szám helyett a 31. § (2) bekezdése szerinti kérelemben közölni kell annak a köznevelési intézmény OM azonosítóját és a foglalkoztatásának idejét, ahol pedagógus-munkakörben vagy óraadóként foglalkoztatták.

50. § A Hivatal 2013. május 31-ig kialakítja a KIR minőségfejlesztési és minőségbiztosítási rendszerét.

19. Módosító rendelkezések

51–55. §69

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

56. §70

21. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezések

57. §71

1. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez72

Ebr azonosító

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

Kitöltő neve:

 

 

 

Kitöltő telefonszáma

 

 

 

Kitöltő emailcíme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Megnevezés

2011. évi
költségvetési beszámoló szerinti tényadatok

2012. évi
eredeti előirányzat

2012. évi
várható előirányzat
(prognosztizált 2012. év végi teljesítési adat)

2013. évi
prognosztizált előirányzat

1.

2.

3.

4.

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

04 sor

04 sor

04 sor

2.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

07 sor

07 sor

07 sor

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen, ebből
- közüzemi kiadások (villany, gáz, stb.)
- egyéb üzemeltetési kiadások

08+09+10+11+12+14 sor + (03. űrlap 61+63 sora)

10 sor - (03. űrlap 64+66 sor)

10 sor - (03. űrlap 64+66 sor)

4.

Támogatásértékű működési kiadások összesen

28 sor

12 sor

12 sor

5.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

36 sor

13 sor

13 sor

6.

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

52 sor

14 sor

14 sor

7.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

53 sor

15 sor

15 sor

8.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (4.+5.+6.+7.)

9.

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

55 sor

17 sor

17 sor

10.

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

56 sor

18 sor

18 sor

11.

Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (8.+9.+10.)

12.

Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)

58 sor

19 sor

19 sor

13.

Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+11.+12.)

14.

Felújítás (ÁFA-val)

60 sor

21 sor

21 sor

15.

Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)

61 sor

22 sor

22 sor

16.

Befektetési célú részesedések vásárlása

63 sor + (03. űrlap 62+64 sora)

24 sor + (03. űrlap 64+66 sor)

24 sor + (03. űrlap 64+66 sor)

17.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen

75 sor

25 sor

25 sor

18.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

83 sor

26 sor

26 sor

19.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen

101 sor

27 sor

27 sor

20.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen (16.+17.+18.+19.)

21.

Felhalmozási kiadások összesen (14.+15.+20.)

22.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen

107 sor

33 sor

33 sor

23.

Költségvetési kiadások (13.+21.+22.)

24.

Finanszírozási kiadások

228 sor + … + 237 sor

06. űrlap 69+...+73+76+79+...+84+87+...+94+100 sor

06. űrlap 69+...+73+76+79+...+84+87+...+94+100 sor

25.

Tárgyévi kiadások (23.+24.)

25.a.

25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok működési kiadásai

25.b.

25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai

No.

Megnevezés

2011. éviköltségvetési beszámoló szerinti tényadatok

2012. évieredeti előirányzat

2012. évi
várható előirányzat
(prognosztizált 2012. év végi teljesítési adat)

2013. éviprognosztizált előirányzat

1.

2.

3.

4.

BEVÉTELEK

26.

Intézményi működési bevételek összesen

109+128+129+130 sor

35+36 sor - (16. űrlap 01+10+11+12+13+18+…+24)

35+36 sor - (16. űrlap 01+10+11+ 12+13+18+…+24)

27.

Saját folyó bevételek és átengedett bevételek, ebből (1) személyi jövedeladó, (2) gépjárműadó, (3) helyi adók

110+111+112+121+122+123+124+125+126 sor

16. űrlap 25. sor

16. űrlap 25 sor

27.a

27. sorból személyi jövedelemadó

27.b

27. sorból gépjárműadó

27.c

27. sorból helyi adók

28.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

16. űrlap 38+40+42+43+44+48+(53+54 működési része) sor

16. űrlap 38+40+44+ 47+51

16. űrlap 38+40+42+ 43+44+47+ 51

29.

Támogatásértékű működési bevételek összesen

143 sor

37 sor

37 sor

30.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen

165 sor

39 sor

39 sor

31.

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

151 sor

38 sor

38 sor

32.

Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (26.+...+31.)

33.

Egyéb működési bevételek ( pl.: alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)

167 sor

40 sor

40 sor

34.

Működési bevételek összesen (32.+33.)

35.

Felhalmozási saját bevételek összesen

177 sor

45 sor

45 sor

36.

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

16. űrlap 41+49+50+51+52+(53+54 felhalmozási része) sor

16. űrlap 41+49

16. űrlap 41+48+49+ 50+52

37.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

189 sor

46 sor

46 sor

38.

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

197 sor

47 sor

47 sor

39.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen

211 sor

48 sor

48 sor

40.

Felhalmozási bevételek összesen (35.+...+39.)

41.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen

216 sor

53 sor

53 sor

42.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen

220 sor

57 sor

57 sor

43.

Költségvetési bevételek (34.+40.+41.+42.)

44.

Finanszírozási bevételek

226 sor,
239 sor + … + 248 sor

63 sor + 10. űrlap 67+...+71+74+77+...+82+85+...+92+104 sor

63 sor + 10. űrlap 67+...+71+74+77+...+82+85+...+92+104 sor

45.

Tárgyévi bevételek (43.+44.)

45.a.

45. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok működési bevételei

45.b.

45. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok felhalmozási bevételei

46.

Működési hiány (34.-13.) (+/-)

47.

Felhalmozási hiány (40.-21.) (+/-)

48.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (43.-23.) (+/-)

49.

Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (45.-25.) (+/-)

Az űrlaphivatkozások a 80. űrlap sorhivatkozásait tartalmazzák; ahol nem, ott fel van tüntetve az űrlap száma is.

 

2011. évben 28. + 36. sor összesen adata (1 oszlop esetében) = 80. űrlap 218. sora

 

2012. évben 28. + 36. sor összesen adata (2 és 3 oszlopok esetében) = 80. űrlap 55. sora

 

 

 

 

 

 

 

A feladatellátási helyek működtetése alóli mentesülési vagy a működtetés vállalására vonatkozó kérelem rövid szöveges indokolása (maximum 500 karakter):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

P.H

……………………………………

(fő)jegyző

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebr azonosító

 

 

 

 

 

Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A települési önkormányzat adósságállományából eredő fizetési kötelezettsége
a 2012-2013. években

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer Ft

 

 

No.

Megnevezés

Adósságállomány törlesztő részlete 2012. évben

Adósságállomány törlesztő részlete 2013. évben

Összesen (1.+2.)

 

 

1.

2.

3

 

 

1.

Hosszú lejáratra forintban és devizában kapott kölcsönök

44. űrlap 1.+2. sorok: 3. oszlop

44. űrlap 1.+2. sorok: 4. oszlop

 

 

2.

Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

44. űrlap 6.+7. sorok: 3. oszlop

44. űrlap 6.+7. sorok: 4. oszlop

 

 

3.

Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

44. űrlap 11.+12. sorok: 3. oszlop

44. űrlap 11.+12. sorok: 4. oszlop

 

 

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

44. űrlap 16.+17. sorok: 3. oszlop

45. űrlap 16.+17. sorok: 4. oszlop

 

 

5.

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

44. űrlap 21.+22. sorok: 3. oszlop

44. űrlap 21.+22. sorok: 4. oszlop

 

 

6.

Rövid lejáratú hitelek

1. űrlap 104. sor: 4. oszlop

 

 

7.

Váltótartozások

1. űrlap 110. sor: 4. oszlop

 

 

8.

Egyéb hosszú lejáratú, firntban és devizában fennálló kötelezettségek

44. űrlap 26.+27. sorok: 3. oszlop

44. űrlap 26.+27. sorok: 4. oszlop

 

 

9.

Adósságtörlesztés összesen (1.+…+6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

P.H

……………………………………

 

(fő)jegyző

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

3/a. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez73

Ebr azonosító

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A köznevelés információs rendszer alapján a településen működő valamennyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint megyei intézményfenntartó központ fenntartásában működő köznevelési intézményi feladatellátási hely adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Feladat-
ellátási hely neve

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Feladatellátási hely címe
(utca / házszám)

Feladatellátási hely címe
(irányítószám)

Köznevelési intézmény OM azonosítója:

Köznevelési intézmény jelenlegi fenntartója:

Köznevelési intézmény PIR törzsszáma:

A feladatellátási hely az önkormányzat tulajdonában van (igen/nem):

Meg-
jegyzés, észrevétel:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Az 1. pont szerinti táblázatban nem szereplő, önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint megyei intézményfenntartó központ fenntartásában működő köznevelési intézményi feladatellátási helyek adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.

Feladat-
ellátási hely neve

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Feladatellátási hely címe
(utca / házszám)

Feladatellátási hely címe
(irányítószám)

Köznevelési intézmény OM azonosítója:

Köznevelési intézmény jelenlegi fenntartója:

Köznevelési intézmény PIR törzsszáma:

A feladatellátási hely az önkormányzat tulajdonában van (igen/nem):

Meg-
jegyzés, észrevétel:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

P.H

……………………………………

 

 

 

 

(fő)jegyző

 

polgármester

 

 

 

3/b. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez74

 

Ebr azonosító

 

 

Önkormányzat

 

Önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményekhez tartozó, az önkormányzat tulajdonában álló épületek összevont adatai

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem
a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Összesen:

 

 

ezer Ft

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem
a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
(9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása
(9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás
(9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése,

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

P. H

……………………………………

(fő)jegyző

 

polgármester

3/c. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez75

 

Ebr azonosító

 

 

Önkormányzat

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő azon épületek adatai, amely jelenleg másik önkormányzat, másik önkormányzati székhelyű intézményi társulás, többcélú kistérségi társulás vagy megyei intézményfenntartó központ fenntartásában van

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti teljesítési adatok oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

 

 

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Összesen:

 

 

ezer Ft

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként

No.

Megnevezés (űrlap/sor)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK

Nem pedagógus munkakörben, és nem a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen

Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénz-maradvány átadás összesen

Társadalom-, szociál-politikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz-átadások állam-háztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

21-4 + 21-5 sorokból

21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29

21-46 + 21-48

21-45 + 21-126

21-50 + 21-77 + 21-116

22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-41 + 22-109 + 22-112

22-66 + 22-101

1

F04a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

2

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4. évfolyam)

3

852012

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

4

852013

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1–4 évfolyam)

5

852014

Általános iskolai felnőttoktatás
(1–4. évfolyam)

6

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

7

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

8

852023

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(5–8. évfolyam)

9

852024

Általános iskolai felnőttoktatás
(5–8. évfolyam)

10

852031

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban

11

852032

Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban

12

F04b

Középfokú oktatás

13

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

14

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

15

853113

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

16

853114

Gimnáziumi felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

17

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam)

18

853122

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

19

853123

Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9–12/13. évfolyam)

20

853124

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam)

21

F04d

Egyéb oktatás

22

479901

Tankönyvforgal-
mazás költségvetési szervnél

23

559011

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára

24

559015

Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása

25

855911

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

26

855912

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

27

855913

Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése

28

855914

Általános iskolai tanulószobai nevelés

29

855915

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

30

855916

Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

31

855917

Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés

32

855918

Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése

33

855921

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

34

855922

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

35

855923

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

36

856011

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

37

856012

Korai fejlesztés, gondozás

38

856013

Fejlesztő felkészítés

39

856020

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Összesen:

 

 

……………………………….

P. H

……………………………………

(fő)jegyző

 

polgármester

4. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez76

 

Ebr azonosító

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szándéknyilatkozat

 

 

3000 fő lakosságszámot meghaladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló ¦ az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ¦ ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jegyző

 

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez77

Ebr azonosító:

Önkormányzat

neve:

Jegyzőkönyvi kivonat

……… Képviselő-testület (Közgyűlés)

2012. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből

…… /2012. ( . .) határozata

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ab) pontja alapján meghozott döntésről

….Város/Község Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

Kelt:

P. H.

…………………………..

…………………………..

(fő)jegyző

polgármester

6. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez78

 

Ebr azonosító

 

 

 

 

 

Önkormányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szándéknyilatkozat

 

3000 fő lakosságszámot meg nem haladó önkormányzat részéről, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Város/Község Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését képes vállalni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..

P.H.

 

 

 

 

 

…………………………..

 

(fő)jegyző

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

7. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez79

 

Ebr azonosító:

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat neve:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvi kivonat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……… Képviselő-testület (Közgyűlés)

 

2012. évi ……-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

…… /2012. ( . .) határozata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97.§ (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján meghozott döntésről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….Város/Község Képviselő-testülete/Közgyűlése az Nkt. 74.§ (5) bekezdésében, továbbá a 97.§ (24) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.

 

 

 

 

 

 

…………………………..

 

 

…………………………..

 

 

 

(fő)jegyző

 

 

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez80

A köznevelési intézményeket működtető települési önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó

dologi kiadások és bevételek köre

 

A

B

1

KIADÁSOK

Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz

2

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz

3

A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz

4

Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörlő) az üzemeltetéshez

5

Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel

6

Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz

7

Gázenergia-szolgáltatás díja

8

Villamosenergia-szolgáltatás díja

9

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

10

Víz- és csatornadíjak

11

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)

12

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)

13

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel

14

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően

15

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében

16

Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is

17

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató

18

Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató

19

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)

20

Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)

21

BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)

22

Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

23

Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)

24

Az intézményi ellátási díjaknak (így különösen a szakmai tevékenységgel összefüggő tandíjnak, térítési díjnak, továbbá a kötbér, egyéb kártérítés vagy bánatpénz bevételének) 30%-a

25

Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve
a fordított adó miatti visszatérüléseket is

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!