nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet
a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
2014-04-30
2016-12-31
4
Jogszabály

91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet

a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)1 mezőgazdasági de minimis támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás;

b)2 mezőgazdasági termelő: az a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy székhellyel, telephellyel rendelkező, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: eljárási törvény) meghatározottak szerint kérelemre nyilvántartásba vett természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely Magyarország területén termőföldet külön jogszabályban meghatározottak szerinti érvényes jogcím alapján használ;

c)3

d)4 támogatási kérelem: a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éves, valamint b) pontja szerinti IV. negyedévre vonatkozó adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági de minimis támogatás iránti kérelem;

e) tárgyév: a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről a mezőgazdasági termelő saját nevére szóló számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás – a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző – éve.

A támogatás célja, jellege

2. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során felhasznált gázolajhoz.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősül.

A támogatás igénybevételének feltételei

3. § A szőlő- és gyümölcsös ültetvények művelése során történő gázolaj-felhasználáshoz támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági termelő, aki:

a) legalább 0,5 hektár területű ültetvényen a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló jogszabály szerinti földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett ügyfélként szőlő-, illetve gyümölcstermesztést folytat, beleértve azt a legalább 0,5 hektár területű ültetvényen szőlő-, illetve gyümölcstermesztést folytató ügyfelet is, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik;

b)5 a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számlával rendelkezik, és akinek a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint keletkezett, a tárgyév egészére vonatkozóan benyújtott teljes adó-visszatérítési igényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) jóváhagyta;

c) a támogatási kérelem vámhatóság részére történő benyújtásának időpontjában

ca) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóság, vagy a – székhelye, lakóhelye, vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye szerinti – önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott lejárt köztartozással, kivéve, ha az állami adó- és vámhatóság vagy az önkormányzati adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

cb) nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, vagy természetes személy esetén vele szemben gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban,

cc)6

A támogatás összege és forrása

4. § (1) A támogatás összege a szőlő- és a gyümölcsös ültetvényterületen a tárgyévben ténylegesen felhasznált, a (2) bekezdés szerinti gázolaj mennyisége után literenként kilencvenöt forint.

(2) A támogatás összegének megállapításánál kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kilencvenhét liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de hektáronként évente legfeljebb száz liter vehető figyelembe.

(3) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat-felhasználási keretszámla, száma: 10032000-01220191-51200002.

(4) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatási kérelem vámhatósághoz történő benyújtása hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott EUR/HUF deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A támogatás igénylése és kifizetése

5. § (1)7 A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,

a) a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy

b) a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti IV. negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként nyújtható be.

(2)8

(3) A mezőgazdasági termelőnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmén nyilatkoznia kell arról, hogy

a) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóság, vagy a – székhelye, lakóhelye, vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti telephelye szerinti – önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott lejárt köztartozással kivéve, ha az állami adó- és vámhatóság vagy az önkormányzati adóhatóság a számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

b) nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, vagy természetes személy esetén vele szemben gazdasági tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás nincs folyamatban,

c)9

d) a tárgyévben felhasznált gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló eredeti számlák a rendelkezésére állnak,

e) hozzájárul, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó eljárás során a vámhatóság a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a támogatási kérelem adatait és a részére folyósított adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatokat további felhasználás és az eljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés céljából átadja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére,

f) tudomásul veszi, hogy amennyiben az intézkedéssel kapcsolatos lejárt tartozását nem egyenlíti ki, úgy az eljárási törvény 38. § (9) bekezdése alapján a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az MVH hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.

(4)10 A mezőgazdasági termelő támogatásra akkor jogosult, ha megfelel az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

5/A. §11 (1) Az a mezőgazdasági termelő, aki a 2012. január 1. és december 31. közötti időszakban ténylegesen felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés iránti kérelmét a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gyakorított bevallás formájában nyújtotta be, e rendelet alapján nyújtott mezőgazdasági de minimis támogatást jogosult igényelni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás igénylése és elbírálása esetén a (3) bekezdésben foglaltak kivételével az e rendeletben foglaltak alapján kell eljárni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő a 2012. évre vonatkozó de minimis támogatási kérelmét 2014. április 14. és 2014. május 31. közötti időszakban, az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon, papír alapon az MVH-hoz nyújthatja be.

6. § (1) Az MVH a vámhatóság által a támogatási összeg kiszámításához szükséges, a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján továbbított, az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmek adatai és a vámhatóság a 2. melléklet szerinti adatokra is kiterjedő – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdés a) pontjával és a (3) bekezdésével összhangban nyújtott – adatszolgáltatása alapján a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági de minimis támogatásra való jogosultságát ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján, valamint a mezőgazdasági de minimis támogatásra vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt keretek figyelembevételével az MVH a 3. melléklet szerint kiszámítja a jóváhagyható támogatás összegét és dönt a támogatási kérelemről.

(3) A mezőgazdasági de minimis támogatási kérelem alapján indult eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

(4)12 Az MVH köteles döntésében tájékoztatni a támogatásra jogosultat a támogatás összegéről és annak mezőgazdasági de minimis támogatás jellegéről. A döntésben utalnia kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet) pontos címére, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét forintban és euróban is kifejezve.

(5) Az MVH a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követően – az eljárási törvény 60. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – legkésőbb a forrás rendelkezésre állásától számított negyvenöt napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.

(6)13 Ha az e rendelet keretében megállapított jogos támogatás a mezőgazdasági termelő által igénybe vett más mezőgazdasági de minimis támogatásokkal együttesen meghaladja a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendeletben meghatározott egyéni keretet, akkor az egyéni keretet meghaladó részt az MVH elutasítja.

A támogatás nyilvántartása és ellenőrzése

7. § (1)14 E rendelet vonatkozásában a mezőgazdasági de minimis támogatásról szóló bizottsági rendelet 6. cikk 4. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

(2) Az MVH jogosult ellenőrizni az e rendelet szerinti támogatás feltételeinek való megfelelést.

(3) Amennyiben a vámhatóság utólagos ellenőrzés keretében megállapítja a 3. § b) pontja szerinti jövedékiadó-visszatérítési igény jogosulatlanságát, úgy az e rendelet szerinti támogatás igénybevétele is jogosulatlannak minősül. A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítési igény jogosulatlanságát megállapító jogerős döntéséről tájékoztatja az MVH-t is.

(4) Amennyiben a mezőgazdasági termelő az Art. szerinti önellenőrzés alapján – a földhasználatra vonatkozó adat módosításából adódóan – kevesebb jövedékiadó-visszatérítésre jogosult, mint amelyet a vámhatóság a 3. § b) pont szerint teljesített, vagy jövedékiadó-visszatérítésre egyáltalán nem jogosult, úgy az e rendelet szerinti támogatás igénybevételének egy része vagy egésze jogosulatlannak minősül. A vámhatóság az előzőek szerinti önellenőrzés keretében módosított adatokról is tájékoztatja az MVH-t.

(5) Amennyiben a mezőgazdasági termelő az Art. szerinti önellenőrzés alapján – a földhasználatra vonatkozó adat módosításából adódóan – magasabb összegű jövedékiadó-visszatérítésre jogosult, mint amelyet a vámhatóság a 3. § b) pont szerint teljesített, úgy az az e rendelet szerinti támogatási kérelem módosításának minősül. A vámhatóság az előzőek szerinti önellenőrzés keretében módosított adatokról is tájékoztatást küld az MVH részére.

(6) Az MVH az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételt megállapító jogerős döntéséről tájékoztatja a vámhatóságot is.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

9. §15 Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. §16 E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános és a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás közösségi feltételeinek változásával összefüggő módosításáról szóló 36/2014. (IV. 4.) VM rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bevallás első alkalommal a 2014. évre vonatkozó IV. negyedéves bevallás részeként nyújtható be.

1. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez

Támogatási kérelem adattartalma a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséhez

1.17 A mezőgazdasági termelő ügyfél-azonosítója.

2. A támogatás igényléséhez felhasznált számlák alapján:

a) a számla száma;

b) a számla kelte;

c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;

d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;

e) a támogatás alapját képző gázolaj mennyisége literben.

3. A kérelmező 5. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatai;

4. Keltezés és a kérelmező aláírása.

2. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez18

A vámhatóság adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatszolgáltatásának adattartalma

1. A mezőgazdasági termelő neve, lakhely/székhely címe, adószáma/adóazonosító jele.

2. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

3. Jövedékiadó-visszatérítésre való jogosultságról szóló döntések eredménye és a jövedékiadó-visszatérítésről szóló döntések meghozatalának időpontja.

4. A mezőgazdasági termelő által az adóbevallási nyomtatványon bejelentett, termőföldterületre vonatkozó adatok:

a) a tárgyévben megművelt szőlőterület elhelyezkedése, nagysága (település, helyrajzi szám, területméret hektárban, kéttizedes pontossággal megadva);

b) a tárgyévben megművelt gyümölcsterület elhelyezkedése, nagysága (település, helyrajzi szám, területméret hektárban, kéttizedes pontossággal megadva).

5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a IV. negyedéves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező számlaadatok [a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által igazolt]:

a) a számla száma;

b) a számla kelte;

c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;

d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;

e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.

6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a IV. negyedéves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár).

3. melléklet a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelethez19

A támogatás kiszámításának módja

T = t (ha) x Q (l/ha) x 95 (Ft/l)

ahol

T: a támogatás számított összege;

t: az ültetvény területe hektárban (két tizedesjegy pontossággal);

Q: a ténylegesen felhasznált üzemanyag-mennyisége csökkentve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 97 liter/hektár mennyiséggel, de legfeljebb 100 l/ha/év.

A támogatás összege nem haladhatja meg a folyó, valamint a megelőző kettő pénzügyi év vonatkozásában a 15000 eurónak megfelelő forintösszeget, így a támogatási összeg kiszámításakor a korábban kapott mezőgazdasági de minimis támogatások összegét is figyelembe kell venni és szükség szerint azokkal a támogatás összegét csökkenteni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!