nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
2018-01-01
2019-07-31
11
Jogszabály

248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6., 8., 13., 15., 18., 20., 23. pontjában, valamint (2) bekezdés b) és c) pontjában, továbbá – a 35–37. § tekintetében – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.1 A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos eljárásaira vonatkozó szabályok

1. § (1)2 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettség alkalmazása során

a)3 az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

aa)4 az Nftv. 48/B. § (8) bekezdésére figyelemmel a hallgatói jogviszony, illetve párhuzamos képzés esetén az adott képzés megszűnését követő 1 év elteltétől számított legfeljebb hatvanadik napon,

ab)5 az adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének leteltét követő, az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb hatvanadik napon

hozza meg,

b) az Nftv. 48/A. § d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot a Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított huszadik évet követő, az Nftv. 48/I. (3) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb harmincadik napon hozza meg.

(2) Az Nftv. 48/A. § b) és d) pontja szerinti kötelezettség teljesítését – az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében meghatározottakon felül – képzésenként kell számítani azzal, hogy a hallgató számára kedvezőbb számítási módot kell alkalmazni a teljesítés során.

(3)6

(4)7 Az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése szerinti esetben a kötelezettségek teljesítése szempontjából figyelembe kell venni a szakváltást megelőző magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányokat.

(5)8 A Hivatal a hallgató tanulmányi útját nem követi figyelemmel azt követően, hogy a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerzett oklevelet és az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettsége véglegessé vált döntésben megállapításra került.

1/A. §9 A megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig a Hivatal Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett ösztöndíj-visszafizetési célelszámolási számlájára kell befizetni. A befizetéseket a Hivatal elkülönítetten kezeli, az egyenlegnek megfelelő összeget negyedéves rendszerességgel átutalja a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapba.

2. §10 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott előkészítő képzésben, előkészítő jogviszonyban tanulmányokat folytató hallgatókat az előkészítő képzéshez kapcsolódó félévek tekintetében kötelezettségek nem terhelik a magyar állami ösztöndíj vonatkozásában.

3. §11 A Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett magyar állami ösztöndíj teljes összegét, továbbá az igénybe vett magyar állami ösztöndíjból fakadó kötelezettségeket, így különösen az általa teljesíteni szükséges hazai munkaviszony időtartamát.

4. §12

5. §13 (1) Az Nftv. 48/M. § (1) bekezdése szerinti mentesítés kérelem alapján adható. A kérelemben a mentesítésre okot adó körülményt dokumentummal kell igazolni.

(2) A hallgató azon félévére, amelyet az Nftv. 47. § (6) bekezdése alapján a támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni vagy amely alatt a hallgatói jogviszony az Nftv. 45. §-a szerint szünetel, nem áll be az ösztöndíj visszatérítési vagy a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség, valamint e félévek nem számítanak bele a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő szerinti másfélszeres időtartamba.

(3) Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés képzési idejének másfélszeresét meghaladja az Nftv. 47. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatási idő, akkor az Nftv. 48/A. § a) pontja szerinti oklevélszerzés határideje a támogatási idő vége.

5/A. §14 (1)15 Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése alapján – az Nftv. 48/P. §-a szerinti határozatban közölt esedékesség napjáig – benyújtott kérelmében vállalja, hogy a magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn, a kérelemről hozott döntés véglegessé válásának napjától az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi idővel megegyező időtartamot követő háromszázhatvanötödik napig teljesítheti a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettségét.

(2)16 Az Nftv. 48/A. § b) pontja és 48/N. § (3) bekezdése szerinti munkavégzési kötelezettségbe az ügyfél kérelmére be kell számítani a hallgatói jogviszony megszűnését követően a kérelmező által igazolt, hazai munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ez esetben a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítésének (1) bekezdés szerinti határideje a hallgatói jogviszony megszűnését követő naptól számítandó.

(3)17 Ha a (volt) magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az (1) bekezdés szerinti időtartamon belül hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyt vagy iskolarendszerű szakképzésben nappali tagozaton tanulói jogviszonyt létesít vagy tart fenn, a Hivatal kérelemre az (1) bekezdésben foglalt munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítését ezen tanulói, hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.

(4)18 A Hivatal az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget megállapító döntés közlését követően évente közli az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettségnek a munkaviszony fenntartási kötelezettség teljesítésének arányában irányadó összegét.

2.19

6. §20 (1) A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató tanulmányi útját, képzési adatait és a képzési idő alatt a személyes és lakcím adatait a FIR-ben tárolt adatok alapján tartja nyilván.

(2)21 A Hivatal a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató foglalkoztatási útját az adóhatóság (a továbbiakban: NAV), az országos egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: NEAK), a Kincstár és az állami foglalkoztatási szerv által közölt adatok alapján követi nyomon. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek, valamint az önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló jogviszonyt folytatók esetében a nyomon követésre vonatkozó rendelkezést az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

3.22

7. §23 (1)24 A Hivatal szakváltás esetén az új képzés megkezdése szerinti félévben érvényes költség alapján tartja nyilván a hallgatói kötelezettségvállalást. Az adott félévben érvényes költség az abban a félévben felvételi eljárás eredményeként hallgatói jogviszonyt létesítők számára a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott költség.

(2)25 Ha az (1) bekezdés alapján a költség nem meghatározható, az adott képzésre a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott legalacsonyabb összeg az irányadó.

(3)26

(4)27 A mestertanári képzések esetén a szak költsége a felsőoktatási intézmény által a két szakterületre meghirdetett költségek számtani átlaga.

(5) Szakváltás és a költségviselési forma változása esetén az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejébe és az igénybe vett állami (rész)ösztöndíj összegébe beleszámít a hallgató szakváltása előtti képzésén igénybe vett állami (rész)ösztöndíjjal támogatott tanulmányok ideje és állami (rész)ösztöndíja. A Hivatal az Nftv. 48/I. § (1) és (2) bekezdése szerint tájékoztatja a hallgatót a korábbi képzés tekintetében fennálló kötelezettségekről is.

(6) Nem minősül szakváltásnak a felvételi jelentkezéssel kapcsolatos jogorvoslati kérelem eredményeképpen módosított besorolási döntés alapján más képzésen folytatott tanulmány. A kötelezettség teljesítése szempontjából a módosított besorolási döntés szerinti képzés képzési ideje és önköltsége az irányadó.

(7)28 Ha a szakváltás felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének kezdő időpontját az új képzés kezdetétől kell számítani, függetlenül az új képzés finanszírozási formájától. Ha a felsőoktatási intézmény átsorolja a hallgatót magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének kezdő időpontját a képzés kezdetétől kell számítani.

(8) Ha a szakváltás nem felvételi eljárás eredményeképpen valósul meg, valamint az önköltséges képzésről magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formára átsorolás esetén a képzési és kimeneti követelmények másfélszeresének kezdő időpontja a kiinduló képzés kezdete.

(8a)29

(9) A felsőoktatási intézmények egyesülése vagy beolvadás esetén ha ugyanazon képzést több, az átalakulással érintett intézmény folytatott, akkor az átalakulást követően a hallgatónak a magyar állami (rész)ösztöndíjból származó kötelezettsége nyilvántartása szempontjából az önköltség nem emelkedhet.

(10) A Hivatal a természetes személyazonosító adatokban és lakcímadatokban való változást a hallgató esetében a FIR-ből, a volt hallgató esetében a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervétől kapott adatok alapján követi nyomon.

(11) A páratlan számú félévekből álló képzési idejű képzések esetében a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató számára az oklevélszerzési kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időtartam számításakor abban az esetben, ha a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének számítása nem egész félévet (tört félévet) eredményez, a tört félévet egész félévnek kell tekinteni.

(12) Az Nftv. 48/A. § b) és d) pontja szerinti kötelezettség teljesítését – az Nftv. 48/B. § (7) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – képzésenként kell számítani.

(13)30 Az Nftv. 48/A. § b) pontja és az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése szempontjából a magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányi időt a Hivatal napokban tartja nyilván. Az olyan tanulmányi félév, amely során a hallgató állami ösztöndíjat vesz igénybe, 150 nap hazai munkaviszony fenntartási kötelezettséget keletkeztet.

8. §31 (1)32 A Hivatal a döntését elsődlegesen elektronikusan hozza meg, amely hiteles elektronikus iratnak minősül.

(2) Ha a Hivatal a döntését az ügyféllel elektronikus úton közli, és az ügyfél a döntés átvételét harminc napon belül nem igazolja vissza, a Hivatal a döntést papír alapon ismételten közli. Ilyen esetben a döntés közlésének napja a második közlés napja.

9. §33 (1)34 Az Nftv. 48/Q. §-a szerinti részletfizetési kedvezmény iránti kérelem az Nftv. 48/P. § (1) bekezdése szerinti határozatban közölt esedékesség napjáig (visszatérítési kötelezettség határideje) nyújtható be. A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a kérelem benyújtásának határidejét és módját.

(2)35

(3)36 Részletfizetés során a részteljesítés háromhavi elmaradása esetén a fizetési könnyítés érvényét veszti, a fennálló teljes követelés annak járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. A Hivatal felszólítja az ügyfelet az elmaradt részösszegek késedelmi pótlékkal növelt összegének, továbbá a fennmaradó tartozás teljes összegének tizenöt napon belüli megfizetésére. Ha a megjelölt időtartam eredménytelenül telik el, a Hivatal a végleges határozatot a Magyar Államot megillető igény érvényesítéséhez szükséges adatokkal együtt megküldi a NAV-nak a teljes visszatérítendő összeg behajtása érdekében.

(4) A részletfizetési időszakban felmerülő mentesítési tényekre alapozott mentesítést a Hivatal a fennálló tartozásra nyújt.

(5)37

(6) A visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat tartalmazza a mentesítési kérelem benyújtásának módját és naptári napban megállapított határidejét.

(7)38 A (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgatónak mentességi ok fennállásának bizonyítására a kérelemhez csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

a)–b)39

c) baleset esetén a kórházi zárójelentést vagy szakorvosi igazolást,

d)–e)40

(7a)41 Az iratokat a (volt) magyar állami ösztöndíjas hallgató bemutatja a Hivatalnak, benyújtja a dokumentumok közjegyző által hitelesített másolati példányát, vagy az iratok egyszerű másolati példányának benyújtása mellett büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik azok hitelességéről.

(8)42 A mentesítési kérelem benyújtásának a visszatérítési kötelezettséget megállapító végleges döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A teljesítési idő meghosszabbodik a mentesítésre irányuló eljárás időtartamával, ha a Hivatal a mentesítési kérelmet elutasítja vagy a mentesítésre irányuló eljárást megszünteti.

(9)43 Az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig mentesítési kérelem nyújtható be. Az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerint teljesített munkavégzés beszámítására irányuló kérelmet az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárás befejezéséig lehet benyújtani, azzal, hogy az esedékességet követően e kérelemmel csak egyszer lehet élni.

(10) Az Nftv. 48/O. §-a szerinti tartós betegségre tekintettel mentesítésben az részesül, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont fb) alpontja szerinti állapotát, illetve a magasabb összegű családi pótlékra jogosultságát tartós betegségére tekintettel igazolja.

(11)44 Az Nftv. 48/O. §-a szerinti megváltozott munkaképességre tekintettel az mentesül, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti állapotát igazolja.

(12)45

10. §46 (1) A Hivatal a képzés befejezését megelőző időszakban az éves egyenlegközlő határozatban a hallgató képzésére és jogviszonyára vonatkozó adatokat a FIR-ben tárolt adatok alapján állapítja meg.

(2)47

(3)48 Ha a Hivatal az Nftv. 48/I. § (3) bekezdése és 48/N. § (3) bekezdése szerinti egyenlegközlő határozathoz a NAV-tól, a NEAK-tól, a Kincstártól, az állami foglalkoztatási szervtől a volt hallgató hazai munkaviszonyának időtartamára vonatkozóan azért nem kapott adatot, mert a volt hallgatót a fenti szervek nem tudták beazonosítani, a Hivatal – az azonosítás sikerességére irányuló hiánypótlás eredménytelensége esetén – az egyenlegközlő határozatában arról tájékoztatja a volt hallgatót, hogy nyilvántartása szerint az adott évben nem tartott fenn hazai munkaviszonyt.

(4)49 A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a hazai munkaviszony-fenntartási kötelezettség származási országában történő teljesítési időszakáról naptári évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles, magyar nyelvre lefordított dokumentumokat nyújt be a naptári évet követő február 28-ig. Ennek hiányában a Hivatal – a hiánypótlás eredménytelensége esetén – a származási országban történő munkavégzést nem veszi figyelembe.

(5) A Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásáról az ügyfél naptári évre vonatkozó nyilatkozatot és ezt igazoló hiteles dokumentumokat nyújt be a Hivatalhoz a naptári évet követő február 28-ig.

11. §50 A Hivatal az Nftv. 48/R. §-a szerinti végrehajtási eljárást a visszatérítési kötelezettséget megállapító határozat véglegessé válását követő 120 napon belül egy alkalommal kezdeményezi.

4.51

12–19. §

5. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány a Hivatalt jelöli ki:]

b) az Nftv. szerinti felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervként, a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként, továbbá a hallgatói ösztöndíjszerződések tekintetében a hallgatói szerződések nyilvántartásáért felelős szervként.”

21. § Az R2. 4/D. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hivatalnak az oktatási ágazati jogszabályokban, különösen]

g) az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben,”

[meghatározott feladatai ellátáshoz szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és alkalmazások létrehozatalával, üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint az adatkezeléshez kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói feladatokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el.]

22. § Az R2. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként közigazgatási hatósági eljárás keretében

a) első fokon eljár

aa) a felsőoktatási intézmény létesítésével, átalakulásával (egyesülés, szétválás, kiválás, csatlakozás, beolvadás), megszüntetésével,

ab) a felsőoktatási intézmény Magyarország területén kívül folytatott székhelyen kívüli képzésével,

ac) szakirányú továbbképzés létesítésével, alap- vagy mesterképzés, szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés indításával,

ad) felsőoktatási intézmény alapító okiratának módosításával,

ae) diákotthon nyilvántartásba vételével,

af) külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezésével,

ag) a felsőoktatási intézmények működési engedélyének módosításával, maximális hallgatói létszám megállapításával,

ah) a felsőoktatási intézmények működési engedélyének ötévenkénti felülvizsgálatával,

ai) a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmények működési engedélyének ötévenkénti felülvizsgálatával

kapcsolatos hatósági ügyekben;

b) az Nftv. 19. § (2) bekezdése szerinti közhiteles nyilvántartást vezet;

c) vezeti a nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények közhasznúsági nyilvántartását;

d) közreműködik a nem állami, valamint a külföldi felsőoktatási intézmények feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban, hatósági ellenőrzést folytat.”

23. § Az R2. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként nyilvántartásba veszi

a) a felsőoktatási intézményeket,

b) a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményeket,

c) a felsőoktatási intézményhez szervezetileg nem tartozó diákotthonokat,

d) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot, a Felsőoktatási Tervezési Testületet, a Magyar Rektori Konferenciát, a Doktoranduszok Országos Szövetségét és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját.

(2) A Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként a felsőoktatási intézmény működésével összefüggésben nyilvántartásba veszi különösen

a) az alap- és mesterképzés indítását, doktori iskola alapítását,

b) a kar létesítését,

c) a felsőoktatási szakképzés, illetve szakirányú továbbképzés indítását,

d) a felsőoktatási intézmények együttműködési megállapodását,

e) a felsőoktatási intézmény megszűnése esetére a fenntartó által másik felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodást,

f) a fenntartói jog átadásáról kötött megállapodást,

g) nem állami felsőoktatási intézmény közhasznú jogállását,

h) a felsőoktatási intézmény alapító okiratában szereplő, az Nftv. 2. melléklet I. része szerinti adatokat,

i) működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzése indítását,

j) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót,

k) a felsőoktatási intézmény tisztségviselőiről az Nftv. 3. melléklet II/A. rész ab) pontja szerinti adatokat,

l) a felsőoktatási intézmény kollégiumait, valamint a szakkollégiumokat,

m) a felsőoktatási információs rendszer intézménytörzsében nyilvántartandó, külön jogszabályban nevesített adatokat.”

24. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében „a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ftv.)” szövegrész helyébe „a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.)”,

b) 4/D. § (2) bekezdés d) pontjában „az Ftv.-ben” szövegrész helyébe „az Nftv.-ben”,

c) 4/D. § (2) bekezdés záró szövegrészében „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény” szövegrész helyébe „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény”,

d) 17. § (1)–(3) bekezdésében, 18. § (2)–(3) bekezdésben a „felsőoktatási regisztrációs központként” szövegrész helyébe a „felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként”

szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az R2. 18. § (3) bekezdésének „[Ftv. 107. § (3)–(4) bekezdés, 116. § (2) bekezdés]” szövegrésze.

6. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

26–33. §52

7. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

34. §53

8. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

35–37. §54

9. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 20–25. § 2012. szeptember 2-án lép hatályba.

(3) A 6. §-nak megfelelő hallgatói képzési szerződést a 2012/2013. tanévben új belépő hallgatókra kell először alkalmazni.

39. §55 E rendeletnek – a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 15–16. §-ával megállapított – 1. § (1) bekezdés a) pontját, 1. § (4) bekezdését, továbbá a 2. § (7) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában előírt kötelezettséget a Hivatal legfeljebb 2015. január 31-ig teljesíti.

40. §56 E rendeletnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 75. §-ával megállapított 5. § (1) és (2) bekezdésében és 6–11. §-ában foglaltakat a folyamatban lévő eljárásokban és a már megállapított kötelezettség esetén is alkalmazni kell, valamint az 5/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. hatálybalépésekor57 fennálló kötelezettség teljesítési ideje alatt benyújtott kérelem alapján alkalmazni kell.

41. §58 E rendeletnek a – felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított – 5/A. § (1)–(3) bekezdését, 9. § (9) bekezdését a Módr2. hatálybalépésekor59 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!