nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
2013-01-03
2013-11-19
3
Jogszabály

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában,

a 14. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában,

a 15. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a)1 licenc: a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek vagy szakpszichológusok (a továbbiakban együtt: szakorvos) által, vizsgával záruló egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető tanúsítvány, amely a szakorvost a szakképesítésére épülő szakmai tevékenység végzésére jogosítja;

b) licenc képzés: a licenc megszerzését célzó egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés;

c) licenc vizsga: a b) pont szerinti képzést lezáró vizsga.

2. § (1) Licenc csak az 1. mellékletben meghatározott tevékenységi körökre és szakmai feltételek mellett szerezhető.

(2) Nem szerezhető licenc olyan szakterületen, amelyre a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló miniszteri rendelet alapján alap- vagy ráépített képzés keretében szakképesítés szerezhető.

2. Licenc befogadása

3. § (1) Új licenc képzés bevezetésére irányuló kezdeményezést

a) az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem (a továbbiakban együtt: egyetem);

b) az egészségügyi szakmai kollégium (a továbbiakban: szakmai kollégium) vagy tagozata vagy

c) az egészségügy területén működő egyesület

terjeszthet elő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácshoz (a továbbiakban: ESZTT) kell benyújtani.

(3)2 A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a licenc képzés célját annak indoklásával, hogy miért szükséges az adott licenc képzés bevezetése,

b) azokat a szakorvosi szakképesítéseket, amelynek a birtokában a licenc képzés megkezdhető,

c) a licenc képzés minimális időtartamát,

d) a licenc képzés lefolytatásának személyi és tárgyi feltételeit,

e) a licenc képzés részletes tematikáját, kitérve arra, hogy ez mennyiben tér el azon szakorvos képzések tematikájától, amelyekre a bevezetni kívánt licenc épül,

f) a licenc birtokában megszerezhető új kompetenciákat, végezhető tevékenységeket, kitérve arra, hogy e kompetenciák miben jelentenek többet a szakvizsga megszerzésével elnyert kompetenciáknál,

g) a gyakorlati képzőhelyek követelményeinek meghatározását,

h) javaslatot a vizsgáztatók személyére,

i) a szakmai kollégium illetékes tagozatainak egyetértő nyilatkozatát.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kezdeményezés mellékleteként csatolni kell legalább egy egyetem támogató nyilatkozatát a licenc képzés elfogadásával kapcsolatosan.

(5) A licenc képzés bevezetésére tett javaslatokról az ESZTT kezdeményezésére az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.

(6)3 Nem fogadható el licencként olyan javaslat, amely nem felel meg a 2. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

3. Licenc képzés

4. § (1) Licenc képzést az egyetemek szervezhetnek.

(2) A licenc képzés lebonyolítására az egyetem által meghatározott, az adott licenc képzés vonatkozásában megállapított személyi és tárgyi feltételeknek megfelelő, szakorvos képzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatónál kerülhet sor.

5. § Az egyetemek gondoskodnak arról, hogy licenc képzés – az adott év március 1-jén hatályos szabályok szerint megszerezhető valamennyi licenc vonatkozásában – országosan legalább évente egy alkalommal meghirdetésre kerüljön.

6. § (1) A szakorvos a licenc képzésre történő jelentkezését az egyetemnek nyújtja be. A licenc képzésre történő jelentkezéshez csatolni kell – amennyiben az intézmény nem rendelkezik ezen dokumentumokkal – az adott licenc megszerzéséhez szükséges képesítési és szakmai feltételek teljesítését igazoló okleveleket, bizonyítványokat, igazolásokat.

(2) A licenc képzés teljesítését követően a szakorvos részére az egyetem a licenc képzés teljesítéséről igazolást állít ki.

4. Licenc vizsga

7. § (1)4 A licenc vizsgáztatással kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatokat a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége által működtetett Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: Hivatal) végzi. A szakorvos licenc vizsgára a Hivatalnál jelentkezik. A jelentkezéshez mellékelni kell:

a) az egyetem által kiállított, a 6. § (2) bekezdése szerinti és

b) a vizsgadíj befizetéséről szóló

igazolást.

(2) A licenc vizsga díja 30 000 Ft. Ismétlővizsga esetén a díjat újra meg kell fizetni.

(3)5 A vizsgadíjat a GYEMSZI 10032000-01490576 számú számlájára kell befizetni.

(4) A vizsgabizottság elnökét a vizsgadíj 30%-a, két tagját a vizsgadíj 20-20%-a illeti meg.

(5) A vizsgabizottság tagjai – számla vagy más elszámolásra alkalmas költségigazolás ellenében – a vizsgáztatással összefüggő utazási költségeik megtérítésére jogosultak.

7/A. §6 A Hivatal gondoskodik az e rendeletben meghatározottak szerint

a) a licenc vizsga időpontjának és helyének kijelöléséről,

b) a licenc vizsgabizottság tagjainak felkéréséről és

c) a sikeres vizsgát követően az ezt igazoló tanúsítvány kiállításáról.

8. § (1)7 A Hivatal a szakorvost a licenc vizsga időpontjáról és helyéről a licenc vizsgát megelőzően legalább tizenöt nappal értesti.

(2)8

(3)9 A licenc vizsga háromtagú vizsgabizottság előtt zajlik. A licenc vizsgabizottság tagjainak és közülük az elnöknek az (5) bekezdésben meghatározott vizsgáztatók közül történő felkéréséről a Hivatal gondoskodik.

(4)10 Ha a felkért vizsgáztató a felkérésnek nem tud eleget tenni, köteles erről a Hivatalt haladéktalanul értesíteni. Ebben az esetben a Hivatal gondoskodik új tag felkéréséről. Ha erre az idő rövidsége miatt nem kerülhet sor, akkor az NVB elnöke új vizsgaidőpontot jelöl ki.

(5) Vizsgáztató

a) a felsőoktatási intézmény kinevezett, az adott licencszel rendelkező egyetemi tanára,

b) a miniszter által legfeljebb négy éves időtartamra felkért, az adott licencszel rendelkező gyakorlati szakember

lehet.

(6) Új licenc bevezetése esetén a bevezetéstől számított első három évben a miniszter által a licenc elfogadásával egyidejűleg meghatározott személyek az újonnan bevezetett licenc vizsga hiányában is felkérhetők vizsgáztatónak.

(7) Nem lehet tagja a vizsgabizottságnak:

a) a jelölt munkáltatója, jogi személy munkáltató esetén a munkáltató tagja, alkalmazottja vagy a munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,

b) a jelölt hozzátartozója, vagy

c) akitől a jelölt teljesítményének tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el.

(8)11 A (7) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennállásáról a jelölt vagy a vizsgabizottság érintett tagjának kérelmére a GYEMSZI illetékes főigazgató-helyettese dönt. Ha a GYEMSZI illetékes főigazgató-helyettese megállapítja az összeférhetetlenség fennállását, az új vizsgabizottsági tag kijelöléséről a (4) bekezdés szerinti módon gondoskodik.

9. § (1) A vizsgabizottság a vizsgázó teljesítményét az adott licenc vonatkozásában a licenc képzés és a licenc vizsga szakmai tartalma alapján „kiválóan megfelelt”, „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítéssel értékeli.

(2) A licenc vizsgáról a vizsgabizottság elnökének aláírásával hitelesített jegyzőkönyv készül.

(3)12 A vizsgázó nevére az eredményes licenc vizsgáról a Hivatal tanúsítványt állít ki. A tanúsítványnak tartalmaznia kell:

a)13 a tanúsítvány sorszámát,

b) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,

c) a vizsgázó bemeneti követelményként előírt szakképesítésének megnevezését,

d) a vizsgázó működési nyilvántartási számát,

e) a licenc megnevezését,

f) a licenc képzést szervező nevét, címét,

g) a licenc képzés lebonyolításának helyét és

h) a kiállítás dátumát.

(4)14 A Hivatal a (3) bekezdés a)–b) és d)–g) pontja szerinti adatokat a vizsgát követő 5 munkanapon belül megküldi a működési nyilvántartásban való rögzítés céljából a működési nyilvántartást vezető szerv részére.

(5)15 A vizsgázó a tanúsítvány kiállítását követően jogosult az adott licenc birtokában végezhető tevékenység folytatására.

(6) A licenc vizsga sikeres letétele szabadon válaszható elméleti továbbképzésként a szakorvos továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe beszámít.

10. § (1) A licenc birtokában végezhető tevékenység gyakorlásának feltétele, hogy a szakorvos a licenc bemeneti követelményeként meghatározott szakképesítés tekintetében érvényes működési nyilvántartással rendelkezzen.

(2) A licenc birtokában a szakorvos – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – a bemeneti követelményként meghatározott szakképesítés működési nyilvántartási időszakához igazodóan, 5 éves időtartam (a továbbiakban: jogosultsági időszak) keretén belül jogosult a licenc birtokában végezhető tevékenységek gyakorlására.

(3) A bemeneti követelményként meghatározott szakképesítés tekintetében folyamatban lévő működési nyilvántartási időszak alatt szerzett licenc megújítása első alkalommal a működési nyilvántartási időszak lejártakor – a (4) bekezdésben foglaltak teljesítésének igazolása nélkül – automatikusan történik.

(4) A jogosultsági időszak lejárta esetére a licenc megújítása

a) a licenc megújítására irányuló, a működési nyilvántartást vezető szerv részére benyújtott kérelemmel lehetséges, ha a licenc jogosultja az adott tevékenységet a jogosultsági időszak alatt legalább három évig, legalább havonta, önállóan gyakorolta,

b) a) pontban foglalt feltételek hiányában ismételt licenc vizsga letételével lehetséges.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a licenc megújítására irányuló kérelemhez csatolni kell a feltételek fennállásáról szóló igazolást, a kérelem pedig tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait és a működési nyilvántartási számát.

(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a működési nyilvántartást vezető szerv a licencet megújítja. A licenc megújításáról a működési nyilvántartást vezető szerv igazolást ad ki, amely a licenc megújítását hitelesen tanúsítja. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a szakorvos természetes személyazonosító adatait és működési nyilvántartási számát,

b) a licenc megnevezését,

c) az igazolás kiállításának dátumát és

d) a licenc alapján végezhető tevékenységre való jogosultság lejártának időpontját.

(7) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ismételt licenc vizsgára a 6–9. §-ban foglaltak irányadók.

11. § A miniszter a licencként elismert tevékenységek szakmai tartalmát, központi licenc képzési programját, valamint a vizsgáztatói névjegyzéket legalább öt évenként hivatalból felülvizsgálja.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

13. § (1) A 3. § (1) bekezdése szerinti kérelmet e rendelet hatálybalépését követően lehet benyújtani.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően valamely e rendelet szerint megszerezhető licenc tartalmával megegyező kompetenciabővítő továbbképzést elvégzett személy a megszerzett jogosultságot a továbbiakban is gyakorolhatja az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, amennyiben

a) az ESZTT elnöke nyilatkozik arról, hogy a szakorvos által elvégzett továbbképzés tartalma teljes egészében megfeleltethető a licenc képzés e rendeletben meghatározott tartalmának és

b) az a) pontban foglalt nyilatkozat alapján a licenc a működési nyilvántartásban feltüntetésre kerül.

14–15. §16

1. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok által megszerezhető licencek

(az egészségügyért felelős miniszter által befogadott licenc képzések tevékenységi köreire és szakmai feltételekre vonatkozó rendelkezések a 3. § (5) bekezdése szerinti döntést követően kerülnek e mellékletbe)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!