nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet
a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről
2016-01-01
2018-07-26
3
Jogszabály

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelete

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalókra (a továbbiakban: munkavállaló) és a nukleáris létesítmény engedélyesére (a továbbiakban: engedélyes) terjed ki.

(2) Az e rendeletben használt egyes fogalmakra az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §-ában, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 10. mellékletében szereplő meghatározásokat kell alkalmazni, azzal, hogy munkavállalón a felügyelet alatt munkát végzőket is érteni kell.

2. A munkavállalók kiválasztásával kapcsolatos követelmények

2. § (1) A munkavállalók kiválasztásának és alkalmazásának feltételeit az engedélyesnek írásban kell szabályoznia, amelynek tartalmaznia kell a nukleáris létesítmény munkavállalókkal való ellátottságára, a munkavállalókra és azok alapképzettségére, szakképesítésére és alkalmasságára vonatkozó követelményeket.

(2) A speciális nukleáris szakismeretet igénylő, és ezen belül a biztonság szempontjából fontos munkakörök betöltéséhez szükséges szakirányú képzettségi és képesítési követelményeket, szakirányú gyakorlati időtartamot az 1–7. melléklet, a nukleáris szakirányú képesítést adó képzési programok záró, minősítő vizsgáira vonatkozó általános követelményeket a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A munkavállalók képesítésére, az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasságára vonatkozó követelményeket – az adott nukleáris létesítménytípus sajátosságait figyelembe véve – az Előzetes-, valamint Végleges Biztonsági Jelentés (a továbbiakban: Biztonsági Jelentés) tartalmazza.

3. Betanító szakirányú képzés

3. § (1) Új nukleáris létesítményben foglalkoztatni kívánt munkavállalóknak a munkakörük ellátásához előírt nukleáris szakirányú képesítést és gyakorlatot a fűtőelemeknek a reaktorba történő első berakásáig, vagy a kiégett fűtőelemek telephelyre történő első szállításáig kell megszerezniük. Az új nukleáris létesítményben foglalkoztatni kívánt munkavállalónak a szükséges gyakorlat megszerzése érdekében részt kell vennie az üzembe helyezési feladatok végrehajtásában.

(2) Üzemelő nukleáris létesítményben foglalkoztatni, vagy más munkakörbe áthelyezni kívánt munkavállaló kiválasztásánál és alkalmazásánál a munkavállalónak a munkakörre előírt képesítést a munkakörben történő önálló munkavégzés megkezdéséig kell megszereznie.

4. § (1) A munkavállalók betanító szakirányú képzésére vonatkozó előírásokat – az Atv.-ben, a szakképzésről szóló, a felnőttképzésről szóló törvényben, továbbá a 3. mellékletben jelzett jogszabályokban és dokumentumokban foglaltak figyelembevételével – az engedélyesnek meg kell határoznia.

(2) Az engedélyesnek olyan képzési programot kell kidolgoznia és megvalósítania, amely biztosítja, hogy a munkavállaló rendelkezzen a munkakör betöltéséhez szükséges elméleti ismeretekkel, szaktudással és gyakorlattal. A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programok követelményeit a 3–7. melléklet tartalmazza.

(3) A betanító szakirányú képzésre vonatkozó képzési programot a munkakörben elvégzendő feladatok, tevékenységek részletes elemzése alapján kell meghatározni, amelyet az engedélyes köteles írásban rögzíteni, valamint az érintettek számára hozzáférhetővé tenni. A képzési programban a valóságos körülmények közötti gyakorlati foglalkozást, betanulást is elő kell írni. A gyakorlati képzést az adott munkakör figyelembevételével munkahelyi környezetben, blokk szimulátoron vagy karbantartó gyakorlóközpontban kell végezni. A képzés során minden résztvevőben tudatosítani kell a biztonság elsődleges voltát.

(4) A betanító szakirányú képzés során ellenőrizni kell az ismeretek elsajátításának szintjét. Az ellenőrzés történhet vizsgával vagy egy adott gyakorlati feladat ellenőrzött végrehajtásával. Az atomerőművi blokkvezénylői személyzet esetében a betanulás végén szimulátoron végzett ellenőrzéssel is meg kell győződni a munkavállalónak a munkakör ellátására való alkalmasságáról.

(5) Önálló munkavégzéssel csak az a munkavállaló bízható meg, aki teljesíti a munkakörre előírt képzettségi követelményeket, valamint megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal rendelkezik. Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot az engedélyes köteles legalább kétévente, a pszichológiai alkalmasságot legalább ötévente ellenőrizni.

(6) A nukleáris munkavégzés karbantartási, szakipari, beruházási területein – a nukleáris biztonság szempontjából meghatározó munkakörök kivételével – az engedélyes felügyelet alatti munkavégzési engedélyt adhat ki. Felügyelet alatti munkavégzésre jogosító engedély annak adható ki, aki teljesíti az adott tevékenység „felügyelet alatti munkavégzésre” vonatkozó, jóváhagyott képzettségi és vizsga követelményeket, és megfelelő egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassággal is rendelkezik. A felügyelet alatti munkavégző feladatait csak önálló munkavégzési jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló folyamatos helyszíni irányításával, felügyeletével végezheti.

5. § (1) A képzést a felnőttképzésről szóló törvény előírásai szerint az engedélyes vagy – atomerőmű, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) esetében – az engedélyesen kívül a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó más felnőttképzési intézmény végezheti. A képzés az engedélyes képzési programjainak végrehajtásával történhet.

(2) A képzés alapján megszerzett képesítés az érintett munkakör betöltésére jogosít, iskolai végzettséget és államilag elismert szakképesítést nem tanúsít. Az engedélyes felel a képzéshez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosításáért.

(3) A képzést és a képzésben való részvételt úgy kell dokumentálni és archiválni, hogy a nukleáris létesítményben az adott munkakör betöltéséhez szükséges követelmények teljesülése bármikor megállapítható legyen.

6. § A képzési programokban követni kell a nukleáris létesítményben, annak rendszereiben, rendszerelemeiben, az üzemeltetés módjában, a műszaki és adminisztratív utasításokban bevezetett, valamint az üzemeltetési tapasztalatok alapján szükségesnek tartott és megvalósított változásokat. A képzési programokat és tananyagokat időszakosan – legalább háromévente – felül kell vizsgálni. Biztosítani kell, hogy a munkavállaló felkészüléséhez megfelelő minőségű és mennyiségű oktatási anyag, valamint megfelelő segédanyagok, üzemi dokumentációk, segédletek és a gyakorlati képzést támogató eszközök álljanak rendelkezésre.

7. § A Biztonsági Jelentésben meghatározott műszaki háttér szervezet felsőfokú végzettséghez kötött munkakört betöltő munkavállalói, valamint a nukleáris biztonságért felelős vezetők képzettségi követelményei között szerepelniük kell olyan elemeknek, amelyek tartalmazzák a nukleáris technika alapvető elveinek, a nukleáris létesítmény biztonsága tervezési és üzemeltetési alapelveinek ismeretét.

4. Szinten tartó szakirányú képzés

8. § (1) Rendszeres szinten tartó szakirányú képzésben kell részesíteni azt a munkavállalót, akinek a tevékenysége a nukleáris létesítmény biztonságát közvetlenül érinti, vagy arra kihatással lehet. A szinten tartó képzési programok kidolgozásánál figyelembe kell venni az egyes nukleáris létesítményi munkakörök eltérő sajátosságait is.

(2) A szinten tartó szakirányú képzés keretében biztosítani kell a munkakör betöltéséhez szükséges alapvető ismeretek, készségek és jártasságok szinten tartását, továbbá ismertetni kell a nukleáris létesítmény rendszereiben, rendszerelemeiben, az írásos utasításokban, az eljárásrendekben végrehajtott, illetve az üzemeltetési tapasztalatok – beleértve a bekövetkezett, valamint más nukleáris létesítménynél megtörtént üzemzavarokból levont tanulságok – hasznosítása eredményeként szükségesnek tartott és megvalósított változásokat.

(3) A munkavállalók szinten tartó képzési programjának tartalmaznia kell a baleset-elhárítási, a sugárvédelmi, a munka- és tűzvédelmi képzést is.

(4) A balesetelhárítási és a tűzvédelmi üzemi szervezetek munkavállalói részére évenként legalább egy alkalommal elméleti képzést és gyakorlatot kell tartani.

9. § A szinten tartó képzés folytatására az 5. § rendelkezései az irányadók.

5. A betanító és szinten tartó szakirányú képzési program ellenőrzése

10. § (1) A nukleáris létesítmény biztonság szempontjából meghatározó és fontos, valamint speciális nukleáris ismereteket igénylő munkaköreinek betanító szakirányú képzési programjai és a szinten tartó szakirányú képzési programok összeállítására, végrehajtására vonatkozó elveket a Biztonsági Jelentés tartalmazza.

(2) A képzési programok végrehajtásáról, időszakos felülvizsgálatáról a nukleáris biztonsági hatóságot tájékoztatni kell.

(3) Az éves betanító és szinten tartó képzési programok megvalósítására vonatkozó ütemtervet, az engedélyesnek a nukleáris biztonsági hatósághoz a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig be kell nyújtania tájékoztatás céljából.

(4) E betanító és szinten tartó szakirányú képzések programjait az engedélyes köteles a felnőttképzésről szóló törvény, valamint a belső szabályozása szerint, dokumentált és ellenőrizhető módon, a szükséges felülvizsgálati ciklus figyelembevételével naprakész állapotban tartani.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésekor érvényben levő jogosítványok a jogosítvány érvényességi idejének lejártáig az adott munkakörben történő munkavégzésre jogosítanak.

(3) A rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági közösségi keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2009. június 25-i 2009/71/EURATOM tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.

(4)1

(5)2

1. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez

Az atomerőmű munkavállalói részére előírt iskolai végzettség és szakképzettség, valamint nukleáris szakirányú képesítés

 

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség/ és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés(ek)

1.

Atomerőművi blokkok rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Ügyeletes mérnök

felsőfokú/

vegyészmérnök

vagy

gépészmérnök

vagy

energetikai mérnök

vagy

villamosmérnök

Ügyeletes mérnök

2.

Atomerőművi blokk rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Blokkügyeletes

érettségi

Blokkügyeletes

3.

Atomerőművi blokk primerköri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Reaktoroperátor

érettségi

Reaktoroperátor

4.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek helyszíni üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása

- Primerköri főgépész

érettségi

Primerköri főgépész

5.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek helyszíni üzemeltetése

- Primerköri gépész

érettségi

Primerköri gépész

6.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Primerköri szolgálatvezető

érettségi

Reaktoroperátor

7.

Atomerőművi blokkok közösüzemi rendszereinek vezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Közösüzemi vezénylő operátor

érettségi

Közösüzemi vezénylő (KÜV) operátor

8.

Atomerőművi átrakógép üzemeltetése

- Átrakógép operátor/ Vezető átrakógép operátor

érettségi

Átrakógép operátor

9.

Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Szekunderköri szolgálatvezető

érettségi

Turbina főgépész

10.

Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereinek blokkvezénylői és helyszíni üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Turbina főgépész

érettségi

Turbina főgépész

11.

Atomerőművi blokk szekunderköri rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Turbinaoperátor

érettségi

Turbinaoperátor

12.

Atomerőművi blokk szekunderköri rendszereinek helyszíni üzemeltetése

- Turbinagépész

érettségi

Gőzturbina-gépész

13.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Villamos művezető

érettségi/

villamos hálózat és alállomás üzemeltető,

vagy

villanyszerelő és

villamosmű-kezelő

Villamos művezető

14.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Villamos külső üzemek művezető

érettségi/

villanyszerelő és villamos hálózat és alállomás üzemeltető

vagy

villamosmű-kezelő

Villamos művezető

15.

Atomerőművi blokk villamos rendszereinek blokkvezénylői üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Vezető elektrikus

érettségi/

villamos hálózat és alállomás üzemeltető

vagy

villanyszerelő és

villamosmű-kezelő

Vezető elektrikus

16.

Atomerőmű villamos rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása

- Villamos szolgálatvezető

felsőfokú/

villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág) és

villamos hálózat és alállomás üzemeltető

vagy

villamosmű-kezelő

Villamos művezető

17.

Atomerőművi blokk villamos rendszereinek üzemeltetése

- Elektrikus

szakmunkás/

villamos hálózat és alállomás üzemeltető

vagy

villanyszerelő és

villamosmű-kezelő

Elektrikus

18.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Irányítástechnikai szolgálatvezető

felsőfokú/

informatikai (képzési ág)

vagy

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki (képzési ág)

vagy

villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág)

Irányítástechnikai műszakos művezető

19.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek üzemeltetése, beosztott személyzet munkájának irányítása

- Irányítástechnikai művezető

érettségi/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Irányítástechnikai műszakos művezető

20.

Atomerőművi blokk irányítástechnikai rendszereinek műszakos üzemeltetése

- Ügyeletes műszerész

szakmunkás/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport) vagy villanyszerelő és villamosmű-kezelő

Irányítástechnikai műszakos műszerész

21.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése

- Külső technológiai gépész

érettségi

Külső üzemi gépész

22.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése, üzemeltető személyzet irányítása

- Külső technológiai főgépész

érettségi

Külső üzemi főgépész

23.

Atomerőművi blokkok külső technológiai rendszereinek helyszíni üzemeltetése

- Külső üzemi operátor

érettségi

Külső üzemi operátor

24.

Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit

üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Külső üzemi szolgálatvezető

érettségi

Külső üzemi szolgálatvezető

25.

Atomerőmű blokkok külső technológiai rendszereit

üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Külső üzemi művezető

érettségi

Külső üzemi művezető

26.

Atomerőmű dozimetriai rendszereit

üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Dozimetriai szolgálatvezető

felsőfokú/

műszaki (képzési terület)

Dozimetriai szolgálatvezető

27.

Atomerőművi dozimetriai rendszerek üzemeltetése, a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Vezető dozimetrikus

érettségi

Dozimetrikus

28.

Atomerőművi

dozimetriai rendszerek üzemeltetése

- Dozimetrikus

érettségi

Dozimetrikus

29.

Atomerőmű vegyészeti rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

- Vegyészeti szolgálatvezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

vegyipar (szakmacsoport)

VEFO szolgálatvezető

30.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása,

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Dekontamináló művezető

szakmunkásképző vagy szakiskola

Dekontamináló művezető

31.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása,

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Dekontamináló

szakmunkásképző vagy szakiskola

Dekontamináló

32.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek dekontaminálása,

beosztott személyzet munkájának irányítása

- Dekontamináló műszakvezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

vegyipar (szakmacsoport)

Dekontamináló műszakvezető

33.

Az atomerőmű víztisztító, vízelőkészítő rendszerelemeinek, ipari hulladékvíz és vegyszerrendszereinek kezelése, az üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések elvégzése

- Víztisztító kezelő I.

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

vegyipar (szakmacsoport)

Víztisztító kezelő I.

34.

Az atomerőmű víztisztító és vegyszerrendszereinek kezelése, az üzemmenet nyomon követéséhez szükséges laboratóriumi mérések elvégzése

- Víztisztító kezelő II.

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

vegyipar (szakmacsoport)

Víztisztító kezelő II.

35.

Az atomerőmű víztisztító, vízelőkészítő rendszerelemeinek és vegyszerrendszereinek kezelése a beosztott személyzet munkájának irányítása

- Víztisztító műszakvezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

vegyipar (szakmacsoport)

Víztisztító műszakvezető

36.

Az atomerőművi vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetése és kiszolgálása

- Kémiai technológiai művezető I.

érettségi/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

vegyipar (szakmacsoport)

Kémiai technológiai művezető I.

37.

Az atomerőművi víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetése és kiszolgálása

- Kémiai technológiai művezető II.

érettségi/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

vegyipar (szakmacsoport)

Kémiai technológiai művezető II.

38.

Atomerőművi blokkok primerköri rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Nukleáris karbantartó lakatos

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

Nukleáris karbantartó lakatos (szakterületenként meghatározott)

39.

Atomerőművi blokkok szekunderköri rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartó lakatos

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

Karbantartó lakatos (szakterületenként meghatározott)

40.

Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek műszakos karbantartási feladatainak helyszíni irányítása, koordinálása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartó műszakvezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Karbantartó műszakvezető (szakterületenként meghatározott)

41.

Atomerőművi blokkok rendszerelemei működtető szerkezetelemeinek karbantartása

- Karbantartó műszerész

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

Karbantartó műszerész

42.

Atomerőművi blokkok rendszerei, rendszerelemei karbantartásának ellenőrzése (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartási ellenőr

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Karbantartási ellenőr (szakterületenként meghatározott)

43.

Atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartásának koordinálása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartási műszaki ellenőr

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott)

44.

Atomerőművi blokkok rendszerei, rendszerelemei karbantartási munkáinak irányítása és koordinálása (szakterületenként meghatározott)

- Karbantartás művezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Karbantartás művezető (szakterületenként meghatározott)

45.

Atomerőművi blokkokba beépített primerköri armatúrák karbantartásának irányítása, koordinálása

- Armatúra karbantartó művezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Armatúra karbantartó művezető

46.

Atomerőművi blokkokba beépített primerköri forgógépek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Forgógép karbantartó művezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Forgógép karbantartó művezető

47.

Atomerőművi blokkokba beépített fővízköri készülékek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Fővízköri készülék karbantartó művezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Fővízköri készülék karbantartó művezető

48.

Atomerőművi blokkokba beépített biztonsági szelepek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Biztonsági szelep karbantartó művezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Biztonsági szelep karbantartó művezető

49.

Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának irányítása, koordinálása

- Reaktor karbantartó művezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Reaktor karbantartó művezető

50.

Atomerőművi blokkokba beépített reaktorok karbantartásának szerelés vezetése

- Reaktorszerelés vezető

érettségi/

gépészet (szakmacsoport) és

Gépipari minőségellenőr

vagy

Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

Minőségellenőr

Reaktorszerelés vezető

51.

Atomerőművi blokkokba beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Technológiai és biztonsági művezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Technológiai és biztonsági művezető

52.

Atomerőművi blokkokba beépített technológiai védelmek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Technológiai védelmek művezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Technológiai védelmek művezető

53.

Atomerőművi blokkokba beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartásának irányítása, koordinálása

- Elektromechanikai karbantartó művezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Elektromechanikai karbantartó művezető

54.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszereinek, rendszerelemeinek műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott) - Berendezés technikus - gépész

érettségi/

gépészet (szakmacsoport)

Berendezés technikus - gépész

55.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés technikus - villamos

érettségi/

elektrotechnika-elektronika, villamos energetika (szakmacsoport)

vagy

gépész (szakmacsoport)

Berendezés technikus - villamos

56.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek végzése (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés technikus - irányítástechnika

érettségi/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Berendezés technikus - irányítástechnika

57.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés mérnök - gépész

felsőfokú/

műszaki (képzési terület)

Berendezés mérnök - gépész

58.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés mérnök - villamos

felsőfokú/

informatikai (képzési ág)

vagy

villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág)

vagy

gépész (képzési ág)

Berendezés mérnök - villamos

59.

Atomerőművi blokkok technológiai rendszerei, rendszerelemei műszaki háttértevékenységeinek irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Berendezés mérnök - irányítástechnika

felsőfokú/

informatikai (képzési ág)

vagy

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki (képzési ág)

vagy

villamos- és energetikai mérnöki (képzési ág)

Berendezés mérnök - irányítástechnika

60.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Műszerész

szakmunkásképző vagy szakiskola/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Műszerész

61.

Atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszerei karbantartási feladatainak helyszíni irányítása (szakterületenként meghatározott)

- Csoportvezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Irányítástechnikai csoportvezető (szakterületenként meghatározott)

62.

Atomerőművi blokkok villamos rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartása (szakterületenként meghatározott)

- Villamos karbantartó

szakmunkás/

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Villamos karbantartó (szakterületenként meghatározott)

63.

Atomerőművi blokkok emelőgépeinek karbantartása

-    Darukarbantartó művezető

szakmunkásképző vagy szakiskola/

gépészet (szakmacsoport)

vagy

elektrotechnika-elektronika (szakmacsoport)

Darukarbantartó művezető

64.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzése

- Rendszerfelügyelő

érettségi/

gépipari minőségellenőr

vagy

ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

vagy

minőségellenőr

Rendszerfelügyelő

65.

Atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzésének irányítása

- Operatív irányító csoportvezető

érettségi/

gépipari minőségellenőr

vagy

ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs

Operatív irányító csoportvezető

A B. oszlopban írtak értelmezése a következő:

- felsőfokú végzettség: MSc vagy BSc diploma, vagy műszaki szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség

- szakmunkásképző vagy szakiskola: iskolai rendszerű oktatás keretében megszerzett szakirányú szakképesítés, vagy 8 általános iskolai végzettség és államilag elismert szakirányú szakképesítés

A C. oszlopban megjelölt képesítések megszerzése a felnőttképzésről szóló törvény előírásainak megfelelő, az atomerőmű engedélyese, vagy a vele szerződéses viszonyban álló felnőttképzési intézmény által működtetett képzési rendszerben, az engedélyes képzési programja alapján történhet.

2. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez3

Az Oktatóreaktor, a Kutatóreaktor és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség,
nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

1. Az Oktatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

 

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség/ és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat

D. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés (hatósági/intézményi vizsga)

1.

Az oktatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása

- Ügyeletes operátor

felsőfokú (BSc, MSc, 5 éves képzés)

gépészmérnök

vagy

villamosmérnök

vagy

mérnök-fizikus

vagy

fizikus

vagy

energetikai mérnök végzettség

12 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet oktatóreaktoránál (a továbbiakban: Oktatóreaktor) kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi

ügyeletes operátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

2.

Az oktatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése

- Ügyeletes másodoperátor

gépész

vagy villamos szakon szerzett üzemmérnöki (BSc) végzettség, vagy

technikusi végzettség, vagy

fizikus végzettség

6 hónap szakmai gyakorlat, amelynek legalább 50%-át az Oktatóreaktornál kell eltölteni. A szakmai gyakorlat ideje alatt a munkavállaló a munkáját felügyelet alatt végzi

ügyeletes másodoperátori nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

3.

Az oktatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete

- Ügyeletes dozimetrikus

szakirányú technikusi végzettség vagy ezzel egyenértékű műszaki vagy természettudományos végzettség vagy érettségi

Ügyeletes dozimetrikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

ügyeletes dozimetrikusi nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

4.

Az oktatóreaktor elektronikai rendszereinek felügyelete

- Ügyeletes elektronikus

szakirányú technikusi oklevél

vagy

ezzel egyenértékű műszaki végzettség

Ügyeletes elektronikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

Ügyeletes elektrikusi minősítő intézményi vizsga

5.

Az oktatóreaktor gépészeti rendszerelemeinek felügyelete és a daru kezelése

- Ügyeletes mechanikus

szakmunkás bizonyítvány

vagy érettségi és darukezelői vizsga

Ügyeletes mechanikusi feladat ellátása felügyelet mellett, legalább 20 napon (műszakon) át folyamatosan az Oktatóreaktornál

Ügyeletes mechanikusi minősítő intézményi vizsga

2. A Kutatóreaktor munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

 

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú gyakorlat

D. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés (hatósági/intézményi vizsga)

1.

A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása

- Főoperátor

felsőfokú/

műszaki vagy mérnök-fizikus szakon szerzett diploma

Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető

főoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

2.

A kutatóreaktor üzemeltetése, a beosztott ügyeletes személyzet munkájának irányítása

- Operátor

felsőfokú/

műszaki vagy mérnök-fizikus szakon szerzett diploma,

vagy

technikusi végzettség és 10 év másodoperátori gyakorlat

Legalább 3 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 1 év elengedhető

operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

3.

A kutatóreaktor üzemeltetése, az ügyeletes operátor munkájának segítése

- Másodoperátor

műszaki vagy mérnök-fizikus szakon szerzett diploma,

vagy

technikusi végzettség

vagy érettségi és műszaki irányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 1 év, melyből hasonló létesítményben szerzett gyakorlat esetén 0,5 év elengedhető

másodoperátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

4.

A kutatóreaktorban folyó tevékenységek dozimetriai felügyelete

- Ügyeletes dozimetrikus

érettségi bizonyítvány

vagy

műszaki képzési területen szerzett technikusi bizonyítvány

Legalább 1 év

ügyeletes dozimetrikus intézményi vizsga

5.

A kutatóreaktor elektromos rendszereinek felügyelete

- Ügyeletes elektrikus

technikus vagy villamos- és energetikai végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 0,5 év

ügyeletes elektrikus intézményi vizsga

6.

A kutatóreaktor gépészeti rendszerelemeinek felügyelete

- Ügyeletes mechanikus

technikus vagy gépész szakirányú végzettséget igazoló szakmunkás bizonyítvány

Legalább 0,5 év

általános és szakirányú intézeti vizsga

3. Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának munkavállalói részére előírt iskolai végzettség, szakképzettség, nukleáris szakirányú gyakorlat, valamint képesítés

 

A. Tevékenység és munkakör megnevezése

B. Munkakör betöltéséhez előírt iskolai végzettség és szakképzettség

C. Munkakör betöltéséhez szükséges nukleáris szakirányú képesítés/gyakorlati idő

1.

A KKÁT biztonságos üzemeltetéséhez szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása, szakmai felügyelet és irányítás

-    Üzemeltetési igazgató

Felsőfokú műszaki mérnöki végzettség

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és

5 év nukleáris létesítményben mérnöki végzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat

2.

A nukleáris létesítmény üzemeltetésének biztosítása, az üzemeltetés és azzal összefüggő tevékenységek szervezése és irányítása.

-    Telephelyvezető / üzemvezető

Felsőfokú műszaki mérnöki végzettség

Az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés és

5 év nukleáris létesítményben mérnöki végzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat

3.

A nukleáris létesítmény technológiáinak szervezése, felügyelete

-    Főtechnológus

Felsőfokú műszaki mérnöki végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és

3 év nukleáris létesítményben mérnöki végzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat

4.

A nukleáris létesítmény műszaki karbantartásának, a műszaki meghibásodások javításának szervezése, felügyelete

-    Technológus mérnök

Felsőfokú műszaki mérnöki végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és

1 év nukleáris létesítményben mérnöki végzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat

5.

A nukleáris létesítmény villamos rendszerei karbantartásának, átalakításának, a villamos rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete

-    Nukleáris biztonsági mérnök

Felsőfokú műszaki mérnöki végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és

1 év nukleáris létesítményben mérnöki végzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat

6.

A nukleáris létesítmény irányítástechnikai rendszerei karbantartásának, átalakításának, a villamos rendszereken a meghibásodások javításának szervezése, felügyelete

-    Biztonsági mérnök

Felsőfokú műszaki mérnöki végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és

1 év nukleáris létesítményben mérnöki végzettséghez kötött munkakörben szerzett gyakorlat

7.

A nukleáris létesítmény öregedéskezeléssel kapcsolatos teendőinek szervezése, koordinálása és felügyelete

-    Öregedéskezelési mérnök

Felsőfokú műszaki mérnöki végzettség

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés

8.

A kiégett üzemanyag kazettákkal kapcsolatos manipulációk végzése

-    Átrakógép operátor/Vezető átrakógép operátor

Érettségi

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint

Átrakógép operátor nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

9.

A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszereit üzemeltető személyzet műszakos adminisztratív irányítása

-    Sugárvédelmi laborvezető

Felsőfokú műszaki végzettség

Sugárveszélyes létesítmény sugárvédelmi területén szerzett 1 év gyakorlat, az R. szerinti átfogó fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint

nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

10.

A nukleáris létesítmény dozimetriai rendszerének üzemeltetése

-    Dozimetrikus

Érettségi

Az R. szerinti bővített fokozatú sugárvédelmi képzés, valamint nukleáris biztonsági hatósági jogosító vizsga

A 2. és 3. táblázat B. oszlopában írtak értelmezése a következő:

- felsőfokú végzettség: MSc vagy BSc diploma, vagy műszaki szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség

A 3. táblázat C. oszlopában megjelölt, 7. és 9. sor szerinti képesítések megszerzése a felnőttképzésről szóló törvény előírásainak megfelelő, az atomerőmű engedélyese, vagy a vele szerződéses viszonyban álló felnőttképzési intézmény által működtetett képzési rendszerben, az engedélyes képzési programja alapján történhet.

3. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez

A nukleáris létesítmények munkavállalóinak képzési programjára vonatkozó általános követelmények

A képzési programoknak a 4. § (1) bekezdésében jelzett jogszabályokon túl meg kell felelniük a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről szóló jogszabályban foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban, az engedélyes Biztonsági Jelentésében és a nemzetközi nukleáris szervezetek ajánlásaiban meghatározottaknak, így különösen az alábbiaknak:

a) Az adott munkakör képzési programjának összeállítása az engedélyes feladata, amelyet elemzéssel kell megalapozni és az adott munkakör betöltéséhez előírt képzettségi, nukleáris szakirányú képesítési és vizsgakövetelményeknek kell megfeleltetni.

b) Az adott munkakör képzési programjában meg kell határozni a bemeneti követelményeket, a képzési program egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét, a képzési program egységeihez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámot, valamint a képzés végrehajtásának elvárt körülményeit (így különösen helyszín, oktatási eszközök, maximális csoportlétszám).

c) A képzési programoknak tartalmazniuk kell az alkalmazott értékelési rendszert, a már korábban megszerzett tudás elismerésének, a korábban megszerzett képesítések megfeleltetésének módjait, valamint a program zárásának feltételeit és annak végrehajtásának módját, a program elvégzését igazoló irat kiadásának feltételeit.

d) A képzési programnak tartalmaznia kell a program megvalósítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárását, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módját.

e) A képzési programban bemeneti feltételként, a program egyes elemei között az államilag elismert szakképesítések mellett szerepelhetnek akkreditált felnőttképzési programban megszerzett, vagy a nukleáris létesítmény engedélyese által működtetett képzési rendszerben megszerzett vizsgák és minősítések is.

f) A képzési program kimenetét az adott munkakör betöltésére jogosító, a munkaköri felkészültséget igazoló irat (jogosítvány, bizonyítvány, tanúsítvány) jelenti, amelyet a nukleáris létesítmény engedélyese vagy a nukleáris biztonsági hatóság állít ki.

g) A munkaköri felkészültséget igazoló irat érvényességi idejét, megújításának szabályait – amennyiben azt jogszabály nem rendezi – a Biztonsági Jelentésben kell rögzíteni.

h) A képzési programok hatékony végrehajtásához az engedélyesnek biztosítania kell mindazon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a munkakörben elvárt kompetenciák kifejlesztéséhez, a korábbi üzemeltetési gyakorlat és tapasztalatok átadásához szükségesek.

i) Az üzemeltető személyzettel a képzés során ismertetni kell a létesítmény, annak építményei, rendszerei és rendszerelemei működését és üzemeltetésük módját. A személyzetben tudatosítani kell, hogy a nukleáris létesítményt üzemeltetni csak a vonatkozó üzemeltetési korlátok és feltételek, valamint üzemviteli előírások, szabályok betartása mellett lehet.

j) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetnek ismernie kell a blokk különböző üzemállapotok melletti viselkedését, a blokkvezénylői csoportmunka sajátosságait, az adminisztratív előírásokat és tapasztalattal kell rendelkezniük a különböző üzemállapotok diagnosztizálásához és a szükséges intézkedések megtételéhez.

k) A nukleáris létesítményben az ügyeletes mérnökök, a blokkügyeletesek számára a képzési programban vezetői ismereteket is oktatni kell, továbbá a képzésüknek szélesebb körűnek kell lennie, mint a blokkvezénylőben szolgálatot adó operátorokénak, különös tekintettel a veszélyhelyzeti intézkedési programokra.

l) A nukleáris létesítményben a blokkvezénylői személyzetet az adott létesítményre jellemző, teljes léptékű szimulátoron is képezni kell annak érdekében, hogy a kevésbé gyakori üzemi események, váratlan meghibásodások és üzemzavarok kezelésében is kellő gyakorlatot szerezzenek. A képzés keretében a diagnosztizáló, továbbá a hatékony csoportmunkára való képességet folyamatosan fejleszteni kell.

m) A nukleáris létesítményben a képzési programoknak tartalmaznia kell a súlyos baleseti helyzetek és ezek kezeléséhez szükséges írásos utasítások ismertetését és alkalmazásuk gyakorlásának módozatait. A képzést teljes léptékű szimulátor segítségével vagy egyéb lehetséges módon kell megvalósítani és végrehajtani.

n) A karbantartó személyzet képzési programjának tartalmaznia kell a nukleáris létesítményre vonatkozó általános és az adott munkakör ellátásához – a rendszerekre és a rendszerelemekre, a minőségbiztosításra, a karbantartási tevékenység végzéséhez szükséges utasításokra és eljárásokra, a nukleáris létesítmény ellenőrzésének feltételeire vonatkozó – szükséges specifikus ismereteket.

o) A képzési programnak ki kell terjednie a rendszerelemek és a technológiai rendszerek biztonság szavatolásában betöltött szerepének, a lehetséges karbantartási hibák következményeinek és biztonsági jelentőségének ismertetésére. A képzési programban hasznosítani kell az üzemeltetés során felhalmozódó tapasztalatokat is.

p) A karbantartó személyzetnek ismernie kell a munkavégzés helyszínét és az ott található rendszerelemeket. Ennek biztosítása érdekében a képzésnek gyártóművi és a karbantartási technológiai előírásokra épített, eredeti rendszerelemeken vagy modelleken, illetve inaktív teljes léptékű rendszerelemeken történő gyakorlást, illetve helyszíni, felügyelet melletti munkavégzést is kell tartalmaznia.

q) A karbantartó személyzet képzési programjainak fel kell készíteniük a munkavállalókat arra, hogy a jogosítványuknak megfelelő szinten felügyelet alatt vagy önállóan dolgozzanak. Mindehhez biztosítani kell a speciális képzési programokat. E speciális képzési programoknak atomerőmű esetén a 4. mellékletben meghatározott követelményeknek kell megfelelni és az abban leírt kompetenciákat kell elérni.

r) A karbantartó személyzet gyakorlati felkészítéséhez biztosítani kell az inaktív képzési környezetet. Biztosítani kell a gyakorlóhelyszín oktató rendszerelemeinek, eszközeinek aktualitását.

4. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez4

Az atomerőművi munkavállalók képzési programjaira vonatkozó részletes követelmények

Az engedélyes feladata, hogy az 1. mellékletben felsorolt munkakörökben a képzési programokat az ismertetett követelményeknek eleget tevő, a nemzetközi nukleáris ajánlások, valamint a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről szóló jogszabályban foglalt Nukleáris Biztonsági Szabályzatok előírásai figyelembevételével, a pedagógiai, andragógiai alapelvek és módszertanok alkalmazásával részletesen kidolgozza, és azokat folyamatosan aktualizálva alkalmazza.

1.

Nukleáris képesítés neve

Ügyeletes mérnök

1.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a paksi atomerőműben folyó villamosenergia-termelés irányítására normál üzemi körülmények között, valamint képes lesz üzemzavari állapot alatt az üzemzavar elhárítási tevékenység irányításra és az üzemzavari következmények minimalizálására.

1.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a blokkok primer-, szekunder-, külső üzemi-, valamint vegyészeti technológiai rendszerei működésének felügyeletét biztosítani.

Képes lesz a blokki villamos-, és irányítástechnikai-, sugárvédelmi-, és dozimetriai rendszerek működésének felügyeletét biztosítani.

Képes lesz az egyes blokkokat, vagy az erőmű egészét érintő üzemzavarok elhárítását irányítani.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve beosztottjai esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (reaktorfizika, hőtan, sugárvédelem, környezetvédelem).

Képes lesz súlyos üzemzavari körülmények esetén részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Munkavégzése során képes lesz kapcsolatot tartani az országos rendszerirányító diszpécserszolgálatával.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos ügyeletes mérnöki feladatok végrehajtására.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni (jelentési és értesítési kötelezettség, belépési és ki/beszállítási engedélyek kiadása, operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés).

1.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 6 hónap gyakorlat Blokkügyeletes munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Blokkügyeletes hatósági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

1.4.

A képzési program elemei

Ügyeletes mérnöki tematikus gyakorlati betanulás.

Ügyeletes mérnöki blokküzemeltetési ismeretek vizsga.

Ügyeletes mérnöki reaktorfizika szakterületi vizsga.

Ügyeletes mérnöki irányítástechnika szakterületi vizsga.

Ügyeletes mérnöki primerköri szakterületi vizsga.

Ügyeletes mérnöki villamos szakterületi vizsga.

Ügyeletes mérnöki ÁVIT ismeretek vizsga.

Ügyeletes mérnöki dozimetriai szakterületi vizsga.

Ügyeletes mérnöki külső technológiai szakterületi vizsga.

Ügyeletes mérnöki szekunderkör szakterületi vizsga.

Ügyeletes mérnöki vegyészeti technológiai ismeretek vizsga.

1.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Ügyeletes mérnök” hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

2.

Nukleáris képesítés neve

Blokkügyeletes

2.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a paksi atomerőműben az adott energetikai blokkon folyó villamosenergia-termelés irányítására normál üzemi körülmények között, valamint képes lesz üzemzavari állapot alatt az üzemzavar elhárítási tevékenység irányítására. Képes lesz operatív beosztottjainak vezetésével az adott blokk biztonságos üzemeltetését biztosítani.

2.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a blokkok primerköri és szekunderköri technológiai rendszerek működésének felügyeletét biztosítani.

Képes lesz a blokki villamos-, és irányítástechnikai rendszerek működésének felügyeletét biztosítani.

Képes lesz az egyes szakterületek munkájának az összehangolásával megbízható üzemmenetet biztosítani.

Képes lesz az atomreaktorban végbemenő folyamatok ellenőrzésére a reaktor belső ellenőrző rendszere és a blokkvezénylői mérőműszerek segítségével.

Képes lesz az adott blokkot érintő üzemzavarok elhárítási tevékenységének irányítására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve beosztottjai esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (reaktorfizika, hőtan, sugárvédelem).

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos irányítói feladatok végrehajtására.

Képes lesz blokkszintű technológiai- és irányítástechnikai próbák vezetésére, irányítására.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jegyzőkönyvkészítés).

2.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 6 hónap gyakorlat Reaktoroperátor munkakörben és 3 hónap gyakorlat Turbinaoperátor munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Reaktoroperátori hatósági jogosító vizsga és Turbinaoperátori kiemelt társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

2.4.

A képzési program elemei

Blokkügyeletes primerköri szakterületi vizsga.

Blokkügyeletes szekunderköri szakterületi vizsga.

Blokkügyeletes villamos szakterületi vizsga.

Blokkügyeletes irányítástechnika szakterületi vizsga.

Blokkügyeletes reaktorfizika szakterületi vizsga.

Blokküzemeltetési ismeretek szakterületi vizsga.

Blokkügyeletes szimulátoros képzés.

Blokkügyeletes tematikus gyakorlati betanító képzés.

2.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Blokkügyeletes” hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

3.

Nukleáris képesítés neve

Reaktoroperátor

3.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi blokk primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek blokkvezénylői felügyeletének és üzemeltetésének ellátására. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek blokkvezénylői végrehajtására.

3.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, valamint beosztottjaival ezek betartatására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a reaktorfizikai alapismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének vezénylői ellenőrzésére.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés, KIU forgalmazás, hibanaplózás).

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos operátori feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos operátori feladatainak ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos operátori feladatok végrehajtására.

3.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat primerköri főgépész munkakörben, vagy 1 év gyakorlat KÜV operátor munkakörben, vagy három hónap gyakorlat primerköri főgépész munkakörben, ha a résztvevő turbina operátori kiemelt társasági jogosítvánnyal rendelkezik.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Primerköri főgépész kiemelt társasági jogosító vizsga vagy közös üzemi vezénylő (KÜV) operátor kiemelt társasági jogosító vizsga és primerköri gépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

3.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi reaktor és primerköri rendszerek operátori üzemeltetése.

Reaktor operátori villamos szakterületi vizsga.

Reaktor operátori reaktor fizika szakterületi vizsga.

Reaktor operátori irányítástechnikai szakterületi vizsga.

Reaktor operátori primerköri szakterületi vizsga.

Reaktor operátori szimulátor gyakorlat.

Reaktor operátori tematikus gyakorlati betanító képzés.

3.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Reaktoroperátor” hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

4.

Nukleáris képesítés neve

Primerköri főgépész

4.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk primerköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek helyszíni felügyeletét és üzemeltetését a primerköri személyzet irányításával ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszínről történő végrehajtására, a beosztott személyzet irányítására.

4.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a primerköri gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos helyszíni feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos primerköri főgépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos primerköri főgépészi feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

4.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat primerköri gépész munkakörben, vagy három hónap gyakorlat primerköri gépész munkakörben, ha a résztvevő turbina operátori kiemelt társasági jogosítvánnyal rendelkezik.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Primerköri gépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

4.4.

A képzési program elemei

Primerköri főgépész tematikus gyakorlati betanító képzés.

Primerköri szakterületi vizsga.

4.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Primerköri főgépész” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

5.

Nukleáris képesítés neve

Primerköri gépész

5.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk primerköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.

5.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a reaktorfizikai alapismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a primerköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos gépészi feladatainak ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos gépészi feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

5.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

5.4.

A képzési program moduljai

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei.

Primerköri rendszerek üzemeltetése.

Primerköri gépész tematikus gyakorlati betanító képzés.

5.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Primerköri gépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

6.

Nukleáris képesítés neve

Közösüzemi vezénylő (KÜV) operátor

6.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi blokk adott primerköri- és szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek közösüzemi vezénylői felügyeletének és üzemeltetésének ellátására. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek közösüzemi vezénylői végrehajtására.

6.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, valamint beosztottjaival ezek betartatására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének vezénylői ellenőrzésére.

Képes lesz az adott primerköri és szekunderköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés, hibanaplózás).

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a kompetenciájába tartozó primer-, és szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos KÜV operátori feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos KÜV operátori feladatainak ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, és a blokk visszaindulásával kapcsolatos KÜV operátori feladatok végrehajtására.

6.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat Primerköri gépész munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Primerköri gépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

6.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi közös üzemi rendszerek üzemeltetése.

Közösüzemi vezénylő operátor irányítástechnikai szakterületi vizsga.

Közösüzemi vezénylő operátor villamos szakterületi vizsga.

Közösüzemi vezénylő operátor primerköri szakterületi vizsga.

Közösüzemi vezénylő operátor szekunderköri helyszíni gyakorlat.

Közösüzemi vezénylő operátor külső technológiai helyszíni gyakorlat.

Közösüzemi vezénylő operátor tematikus gyakorlati betanító képzés.

6.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Közösüzemi vezénylő operátor” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

7.

Nukleáris képesítés neve

Átrakógép operátor

7.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi nukleáris reaktor kiégett üzemanyag kazettáinak friss üzemanyag kazettákra történő kicserélésére, az aktív zóna átrendezésére, az üzemanyag mozgatási műveletek végrehajtására, valamint a KKÁT-ba történő kiszállításával, és az ott történő tárolással kapcsolatos operátori feladatok ellátására.

7.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri primerköri, villamos, és irányítástechnikai, ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az átrakógép üzemeltetésére, valamint üzemének helyszíni és vezénylői ellenőrzésére.

Képes lesz a friss üzemanyag kazetták felhasználás előtti előkészítési feladatainak ellátására.

Képes lesz a friss üzemanyag kazetták mozgatásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a kiégett üzemanyag kazetták friss üzemanyag kazettákra történő kicserélésével kapcsolatos operátori feladatok ellátására.

Képes lesz a kiégett üzemanyag kazetták mozgatásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz az aktív zóna átrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a kiégett üzemanyag kazetták KKÁT-ba történő kiszállításával, és ottani mozgatásával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és az üzemanyag mozgatással kapcsolatos üzemzavari állapotok elhárításával kapcsolatos átrakógép operátori feladatok ellátására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására (operatív napló vezetése, üzemzavar kivizsgálási jelentéskészítés, hibanaplózás).

7.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 3 hónap primerköri gyakorlat.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Primerköri gépész szakmai vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

7.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi átrakógép üzemeltetése.

Átrakógép operátori szakterületi vizsga.

Átrakógép operátori tematikus gyakorlati betanuló képzés.

7.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Átrakógép operátor” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

8.

Nukleáris képesítés neve

Turbina főgépész

8.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk szekunderköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek blokkvezénylői, valamint helyszíni felügyeletét és üzemeltetését a szekunderköri személyzet irányítása mellett ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek blokkvezénylőből, illetve helyszínről történő végrehajtására.

8.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a szekunderköri gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos blokkvezénylői, illetve helyszíni feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos turbina főgépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos turbina főgépészi feladatok végrehajtására.

8.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 4 év szekunderköri gyakorlat, ebből 6 hónap turbinaoperátori gyakorlat.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Turbinaoperátor kiemelt társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

8.4.

A képzési program elemei

Turbina főgépész tematikus gyakorlati betanító képzés.

Szekunderköri szakterületi vizsga.

8.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Turbina főgépész” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

9.

Nukleáris képesítés neve

Turbinaoperátor

9.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk szekunderköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek blokkvezénylői felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek blokkvezénylőből történő végrehajtására.

9.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a szekunderköri gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek,
hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) blokkvezénylői üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek, rendszer és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos turbinaoperátori feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos turbinaoperátori feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos turbinaoperátori feladatok végrehajtására.

9.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat turbinagépész munkakörben, vagy 3 hónap gyakorlat turbinagépész munkakörben, ha a résztvevő reaktor operátor hatósági jogosítvánnyal rendelkezik.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Gőzturbina-gépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

9.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi turbina és szekunderköri rendszerek operátori üzemeltetése.

Turbinaoperátor szimulátoros alapképzés.

Turbinaoperátor irányítástechnikai szakterületi vizsga.

Turbinaoperátor villamos szakterületi vizsga.

Turbinaoperátor szekunderköri szakterületi vizsga.

Turbinaoperátor tematikus gyakorlati betanító képzés.

9.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Turbinaoperátor” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

10.

Nukleáris képesítés neve

Gőzturbina-gépész

10.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk szekunderköri technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.

10.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a felügyelete alá tartozó gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembevétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a szekunderköri technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos gépészi feladatainak ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, a főjavítással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos gépészi feladatok végrehajtására.

10.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

10.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei.

Gőzturbina és szekunderköri rendszerek üzemeltetése.

Turbinagépész tematikus gyakorlati betanító képzés.

10.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Gőzturbina-gépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

11.

Nukleáris képesítés neve

Villamos művezető

11.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek üzemeltetését ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos üzemviteli műveletek végrehajtására. A beosztott személyzet irányítására.

11.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a villamos rendszerelemek (főelosztók, alállomási elosztó hálózat, elosztók, és villamos rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) blokkvezénylői üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére, személyzet operatív irányítására.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására, a hozzá tartozó személyzet irányítására.

Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

11.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2 év gyakorlat Vezető elektrikus munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Vezető elektrikus kiemelt társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

11.4.

A képzési program elemei

Villamos művezető elméleti betanító képzés.

Villamos művezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

Villamos művezető szekunderköri szakterületi vizsga.

Villamos művezető primerköri szakterületi vizsga.

11.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Villamos művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

12.

Nukleáris képesítés neve

Vezető elektrikus

12.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek üzemeltetését ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos üzemviteli műveletek végrehajtására.

12.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek blokkvezénylői alkalmazására.

Képes lesz a villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) blokkvezénylői üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására, a hozzá tartozó személyzet irányítása.

Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos feladatok végrehajtására.

12.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2 év gyakorlat elektrikus munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Elektrikus társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

12.4.

A képzési program elemei

Vezető elektrikus szekunderköri szakterületi vizsga.

Vezető elektrikus primerköri szakterületi vizsga.

Vezető elektrikus betanító képzési program.

Vezető elektrikus szimulátoros alapképzés.

Vezető elektrikus tematikus gyakorlati betanító képzés.

12.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Vezető elektrikus” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

13.

Nukleáris képesítés neve

Elektrikus

13.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.

13.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

13.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

13.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Villamos helyismereti vizsga.

Kapcsolási műveletek vizsga.

Villamos hálózat és alállomás üzemeltető.

Generátor segédüzem kezelő.

Elektrikus tematikus gyakorlati betanító képzés.

13.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Elektrikus” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

14.

Nukleáris képesítés neve

Irányítástechnikai műszakos művezető

14.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz az irányítástechnikai rendszerek, és rendszerelemek üzembevételére, leállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására. Képes lesz a fenti műveletek végrehajtása során az alárendelt műszerészek munkájának irányítására, koordinálására, ellenőrzésére.

14.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz a munkaköri primer és szekunderköri technológiai ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a beosztott műszerészek munkájának irányítására, koordinálására, ellenőrzésére.

Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek működését és műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek irányítástechnikai eszközeinek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

14.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat Irányítástechnikai műszakos műszerész munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Irányítástechnikai műszakos műszerész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

14.4.

A képzési program elemei

Irányítástechnikai műszakos művezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

Irányítástechnikai műszakos művezető primerköri szakterületi vizsga.

Irányítástechnikai műszakos művezető szekunderköri szakterületi vizsga.

14.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Irányítástechnikai műszakos művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

15.

Nukleáris képesítés neve

Irányítástechnikai műszakos műszerész

15.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok irányítástechnikai rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz az irányítástechnikai rendszerek, és rendszerelemek üzembevételére, leállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.

15.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit.

Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek működését és műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a villamos és pneumatikus végrehajtó szervek irányítástechnikai eszközeinek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

15.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

15.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika.

Irányítástechnikai műszakos műszerész tematikus gyakorlati betanító képzés.

15.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Irányítástechnikai műszakos műszerész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

16.

Nukleáris képesítés neve

Külső üzemi gépész

16.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.

16.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos gépészi feladatainak ellátására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

16.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

16.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

 

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei.

 

Külső technológiai gépüzemi rendszerek üzemeltetése.

 

Nyomástartó edények üzemeltetése.

 

Külső technológiai gázüzemi rendszerek üzemeltetése.

Külső technológia gépész tematikus gyakorlati betanító képzés.

16.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi gépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

17.

Nukleáris képesítés neve

Külső üzemi főgépész

17.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, vezetésére, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására és végrehajtatására.

17.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos gépészi feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és vezetésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos gépészi feladatok ellátására, üzemzavar elhárítási döntéshozatalra.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos gépészi feladatainak ellátására.

17.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 3 év gyakorlat külső üzemi gépész munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Külső üzemi gépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

17.4.

A képzési program elemei

Külső üzemi főgépész tematikus gyakorlati betanító képzés.

17.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi főgépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

18.

Nukleáris képesítés neve

Külső üzemi operátor

18.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni, illetve vezénylői felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására.

18.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos operátori feladatok ellátására.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos operátori feladatainak ellátására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

18.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Külső üzemi gépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

18.4.

A képzési program elemei

Külső üzemi operátor tematikus gyakorlati betanító képzés.

18.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi operátor” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

19.

Nukleáris képesítés neve

Külső üzemi szolgálatvezető

19.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, vezetésére, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására és végrehajtatására. Képes lesz a beosztott személyzet irányítására.

19.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és vezetésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására, üzemzavar elhárítási döntéshozatalra.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos szolgálatvezetői feladatok ellátására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

19.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat külső üzemi főgépész munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Külső üzemi főgépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

19.4.

A képzési program elemei

Külső üzemi szolgálatvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

19.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi szolgálatvezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

20.

Nukleáris képesítés neve

Külső üzemi művezető

20.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi külső technológiai rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és üzemeltetését ellássa. Képes lesz a technológiai rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, technológiai útvonalak beállítására, ciklikus próbák, programok végrehajtására, vezetésére, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, gépésztechnológiai üzemviteli műveletek helyszíni végrehajtására és végrehajtatására.

20.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri villamos, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap üzemviteli tevékenységek (ellenőrzés, üzembe vétel, üzemből kivétel, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos művezetői feladatok ellátására.

Képes lesz a közegmanipulációs üzemviteli tevékenységek végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a külső technológiai rendszerek és rendszerelemek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére és vezetésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és üzemzavar elhárításával kapcsolatos művezetői feladatok ellátására, üzemzavar elhárítási döntéshozatalra.

Képes lesz a technológiai rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos művezetői feladatok ellátására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

20.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 1 év gyakorlat külső üzemi főgépész munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Külső üzemi főgépész társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

20.4.

A képzési program elemei

Külső üzemi művezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

20.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Külső üzemi művezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

21.

Nukleáris képesítés neve

Dozimetriai szolgálatvezető

21.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a dozimetriai szolgálat személyzetének irányítása mellett, az atomerőmű és a KKÁT sugárzási viszonyainak (munkahelyi, technológiai, valamint a kibocsátás- és a környezetellenőrzés) felügyeletére, a műszakos sugárvédelmi tevékenység irányítására, a sugárvédelmi eszközök helyes üzemeltetésére. Képes lesz az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárvédelmi szempontból történő ellenőrzésére, a vonatkozó sugárvédelmi és technológiai előírások betartatására, az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárveszélyességének megítélésére, a szükséges sugárvédelmi kivizsgálások levezénylésére. Megfelelően meg tudja ítélni az esetleges üzemzavari helyzeteket és azok esetén teendő sugárvédelmi intézkedéseket.

21.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során betartja/betartatja munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok, előírásait.

A munkavégzése során betartja/betartatja a sugárvédelmi előírásokat, egyéni védőeszközök használatát.

A munkavégzése során betartja a környezetirányítási, hulladékkezelési követelményeket.

Képes lesz a sugárvédelmi alapismeretek alkalmazására.

Ismerni fogja az ionizáló sugárzások biológiai hatásait.

Képes lesz a radiokémiai alapismeretek alkalmazására.

Képes lesz a nukleáris biztonság figyelembevételével a munkavégzésre.

Munkavégzése során az ellenőrzött zónán belüli helyismeretre tesz szert.

Képes lesz sugárvédelmi mérések elvégzésére.

Képes lesz a sugárvédelmi műszereket megfelelően alkalmazni.

Képes lesz a sugárvédelmi ellenőrző rendszert üzemeltetni.

Képes lesz a rektorfizikai alapfogalmak alkalmazására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri gépész, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az atomerőmű fő technológiai folyamatait ismerve, megfelelő döntéseket hozni.

Képes lesz a sugárvédelmi rendszerek feladatát, felépítését, paramétereit ismerve, szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.

Képes lesz a primerköri rendszerelemek feladatát, működési elvét, üzemi állapotát, paramétereit ismerve megfelelő döntéseket hozni.

Képes lesz a technológiai rendszerelemek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének feladatát, felépítését, paramétereit ismerve szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.

Képes lesz a próbák végrehajtási szabályait betartani.

Képes lesz az eltéréskezelés szabályait betartani.

Képes lesz az üzemzavar elhárítása során rá háruló feladatokat elvégezni.

Képes lesz az üzemzavar-kivizsgálás előírásait betartani, azok alapján eljárni.

Képes lesz a sugárvédelmi szabályzat alkalmazására.

Képes lesz a dozimetriai engedélyen alapuló munkavégzés engedélyezésére.

Képes lesz a dóziskorlátok betartatására.

Képes lesz a dozimetriai ellenőrzés végrehajtására.

Képes lesz az ellenőrzött zóna anyag- és eszközforgalmának felügyeletére.

Képes lesz a dózisfogalmak, dózisszámítások alkalmazására.

Képes lesz a dózis- és dózisteljesítmény-mérésre.

Képes lesz a víz- és levegőaktivitás-mérésére.

Képes lesz a felületi szennyezettség mérésére.

A munkavégzése során betartja a műszak átadás/átvétel előírásait, követelményeit.

Képes lesz specifikus adatbázisokat, alkalmazásokat kezelni.

Képes lesz munkautasítást dokumentálni, forgalmazni.

Képes lesz a KKÁT sugárzási viszonyainak (munkahelyi, technológiai, valamint a kibocsátás- és a környezetellenőrzés) felügyeletére.

Képes lesz terjedésszámítást végezni és védelmi intézkedéssel kapcsolatos ajánlást tenni.

21.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2 év gyakorlat dozimetrikus munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Dozimetrikus társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

21.4.

A képzési program elemei

Primerköri rendszerek üzemeltetése tanfolyami záróvizsga.

Dozimetriai szolgálatvezető irányítástechnikai szakterületi vizsga.

Dozimetriai szolgálatvezető villamos szakterületi vizsga.

Dozimetriai szolgálatvezető gépész szakterületi vizsga.

Dozimetriai szolgálatvezető sugárvédelmi szakterületi vizsga.

Dozimetriai szolgálatvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

21.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dozimetriai szolgálatvezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

22.

Nukleáris képesítés neve

Dozimetrikus

22.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű munkahelyi, technológiai, valamint a kibocsátás- és a környezetellenőrzés sugárvédelmi rendszereinek kezelését és felügyeletét ellássa. Képes lesz az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárvédelmi szempontból történő ellenőrzésére, a vonatkozó sugárvédelmi szabályok betartatására, az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárveszélyességének megítélésére, joghatályos mérések elvégzésére. Megfelelően el tudja látni a zónahatárokon történő anyagforgalom dozimetriai kontrollját, az ellenőrzött zóna helyiségeinek, munkahelyeknek helyszíni ellenőrzését.

22.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során betartja/betartatja munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

A munkavégzése során betartja/betartatja a sugárvédelmi előírásokat, egyéni védőeszközök használatát.

A munkavégzése során betartja a környezetirányítási, hulladékkezelési követelményeket.

Képes lesz a sugárvédelmi alapfogalmak alkalmazására.

Ismerni fogja az ionizáló sugárzások biológiai hatásait.

Képes lesz a radiokémiai alapismeretek alkalmazására.

Képes lesz a nukleáris biztonság figyelembevételével a munkavégzésre.

Munkavégzése során az ellenőrzött zónán belüli helyismeretre tesz szert.

Képes lesz sugárvédelmi mérések elvégzésére.

Képes lesz a sugárvédelmi műszereket megfelelően alkalmazni.

Képes lesz a sugárvédelmi ellenőrző rendszert üzemeltetni.

Képes lesz a rektorfizikai alapfogalmak alkalmazására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri gépész, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az atomerőmű fő technológiai folyamatait ismerve megfelelő döntéseket hozni.

Képes lesz a sugárvédelmi rendszerek feladatát, felépítését, paramétereit ismerve, szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.

Képes lesz a primerköri rendszerelemek feladatát, működési elvét, üzemi állapotát, paramétereit ismerve megfelelő döntéseket hozni.

Képes lesz a technológiai rendszerelemek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének feladatát, felépítését, paramétereit ismerve szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.

Képes lesz a próbák végrehajtási szabályait betartani.

Képes lesz az eltéréskezelés szabályait betartani.

Képes lesz az üzemzavar elhárítása során rá háruló feladatokat elvégezni.

Képes lesz az üzemzavar-kivizsgálás előírásait betartani, azok alapján eljárni.

Képes lesz a sugárvédelmi szabályzat alkalmazására.

Képes lesz a dozimetriai engedélyen alapuló munkavégzés engedélyezésére.

Képes lesz a dóziskorlátok betartatására.

Képes lesz a dozimetriai ellenőrzés végrehajtására.

Képes lesz az ellenőrzött zóna anyag- és eszközforgalmának felügyeletére.

Képes lesz a dózisfogalmak, dózisszámítások alkalmazására.

Képes lesz a dózis- és dózisteljesítmény-mérésre.

Képes lesz a víz- és levegőaktivitás-mérésére.

Képes lesz a felületi szennyezettség mérésére.

A munkavégzése során betartja a műszak átadás/átvétel előírásait, követelményeit.

Képes lesz, specifikus adatbázisokat, alkalmazásokat kezelni.

22.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nincs szükség.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nincs szükség.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

22.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Primerköri rendszerek üzemeltetése tanfolyami záróvizsga.

Dozimetrikus feladatok.

Dozimetrikus tematikus gyakorlati betanító képzés.

22.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dozimetrikus” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

23.

Nukleáris képesítés neve

VEFO szolgálatvezető

23.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a vegyészeti szakterülethez tartozó technológiai rendszerek üzemeltetésének, az erőmű technológiai rendszereinek vegyi és radiokémiai üzemellenőrzésének felügyeletére, a vízüzem irányítási feladatok ellátására, a szakterületen történő munkavégzés szerevezésére.

23.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz a pótvízelőkészítőhöz kapcsolódó feladatok ellátására.

Képes lesz a kondenzkezelői ismeretek alkalmazására.

Képes lesz a primer és szekunder köri vegyszerrendszerekkel kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a vegyi és radiokémiai üzemellenőrzésre, vízüzemirányításra.

Képes lesz a dekontamináló tevékenységek felügyeletére.

Képes lesz a primerköri víztisztítók üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a társasági és egyéb szabályozásokban foglaltak alkalmazására.

23.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 4 év gyakorlat a vegyészeti szakterület valamely munkakörében.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

23.4.

A képzési program elemei

Vegyészeti szolgálatvezető tematikus gyakorlati betanulás.

23.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „VEFO szolgálatvezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

24.

Nukleáris képesítés neve

Dekontamináló művezető

24.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a radioaktív izotópokkal szennyezett atomerőművi rendszerelemek és eszközök dekontaminálására és dekontaminálási munkálatai irányítására. Megszerzi a radioaktív szennyezettség csökkentésére, megszüntetésére irányuló biztonságos munkavégzés irányításához és szervezéséhez, valamint a személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges kompetenciákat.

24.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket előkészíteni munkavégzéshez, üzemeltetéshez.

Képes lesz üzemeltetni a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket.

Képes lesz a dekontamináló oldatok előkészítését irányítani.

Képes lesz ellenőrizni és figyelemmel kísérni a dekontamináló rendszerek, kádak és rendszerelemek üzemét, működésének technológiai paramétereit.

Képes lesz felismerni és beazonosítani a dekontamináló rendszerek működésének hibáit.

Képes lesz rendellenesség, meghibásodás esetén minősíteni azokat, és az elhárítás érdekében önállóan beavatkozni.

Képes lesz a dekontaminálási munkák adminisztrálására.

Képes lesz a munkaterületet dekontaminálásra történő átadására és átvételére.

Képes lesz az elektrokémiai mintavételek során szükséges feladatok elvégzésére és irányítására.

Képes lesz a munkafolyamat során keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésére és a munkálatok irányítására.

Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek karbantartásra történő előkészítésére, illetve karbantartás utáni üzembevételére.

Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek ciklikus tesztelésén és próbáin a szükséges teendők ellátására.

Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.

Képes lesz a műszak tevékenységeinek adminisztrálására.

Képes lesz a társszervezetekkel történő kapcsolattartásra.

Képes lesz a műszakok munkájának megszervezésére, a műszakbeosztások elkészítésére.

Képes lesz a dekontaminálási munkálatok műszaki hátterének saját kompetenciájába tartozó mértékű biztosítására.

Képes lesz az időszakos oktatási tevékenységek elvégzésére.

Képes lesz a munkavégzéshez kapcsolódó zavarok kivizsgálásához szükséges információk biztosítására.

24.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 5 év gyakorlat dekontamináló műszakvezető munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Dekontamináló műszakvezető társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

24.4.

A képzési program elemei

Dekontamináló művezető elméleti képzés.

Dekontamináló művezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

24.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dekontamináló művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

25.

Nukleáris képesítés neve

Dekontamináló

25.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőművi blokkok radioaktív izotópokkal szennyezett rendszerelemeinek és eszközeinek dekontaminálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez, a radioaktív szennyezettség csökkentéséhez, megszüntetéséhez szükséges kompetenciákat.

25.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket előkészíteni munkavégzéshez, üzemeltetéshez.

Képes lesz üzemeltetni a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket.

Képes lesz a dekontamináló oldatok előkészítése során a feladatainak ellátására.

Képes lesz ellenőrizni és figyelemmel kísérni a dekontamináló rendszerek, kádak és rendszerelemek üzemét, működésének technológiai paramétereit.

Képes lesz felismerni és beazonosítani a dekontamináló rendszerek működésének hibáit.

Képes lesz rendellenesség, meghibásodás esetén minősíteni azokat, a kompetenciájába tartozó paraméterek esetén önállóan beavatkozni.

Képes lesz a munkaterületet dekontaminálásra történő átadására és átvételére.

Képes lesz az elektrokémiai mintavételek során szükséges feladatok elvégzésére.

Képes lesz a munkafolyamat során keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésére.

Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek karbantartásra történő előkészítése, illetve karbantartás utáni üzembevétele során a kompetenciájába tartozó feladatok ellátására.

Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek ciklikus tesztelésén és próbáin a kompetenciájába tartozó teendők ellátására.

25.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

25.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei.

Dekontamináló rendszerelemek üzemeltetése.

Dekontamináló tematikus gyakorlati betanító képzés.

25.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dekontamináló” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

26.

Nukleáris képesítés neve

Dekontamináló műszakvezető

26.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a radioaktív izotópokkal szennyezett atomerőművi rendszerelemek és eszközök dekontaminálására és dekontaminálási munkálatai irányítására. Megszerzi a radioaktív szennyezettség csökkentésére, megszüntetésére irányuló biztonságos munkavégzéshez és a tevékenységek irányításához szükséges kompetenciákat.

26.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket előkészíteni munkavégzéshez, üzemeltetéshez.

Képes lesz üzemeltetni a dekontamináló rendszereket, rendszerelemeket.

Képes lesz a dekontamináló oldatok előkészítését irányítani.

Képes lesz ellenőrizni és figyelemmel kísérni a dekontamináló rendszerek, kádak és rendszerelemek üzemét, működésének technológiai paramétereit.

Képes lesz felismerni és beazonosítani a dekontamináló rendszerek működésének hibáit.

Képes lesz rendellenesség, meghibásodás esetén minősíteni azokat, és az elhárítás érdekében önállóan beavatkozni.

Képes lesz a dekontaminálási munkák adminisztrálására.

Képes lesz a munkaterület dekontaminálásra történő átadására és átvételére.

Képes lesz az elektrokémiai mintavételek során szükséges feladatok elvégzésére és irányítására.

Képes lesz a munkafolyamat során keletkezett radioaktív hulladékok elhelyezésére és a munkálatok irányítására.

Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek karbantartásra történő előkészítésére, illetve karbantartás utáni üzembevételére.

Képes lesz a dekontamináló rendszerek és rendszerelemek ciklikus tesztelésén és próbáin a szükséges teendők ellátására.

Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrzi az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.

Képes lesz a műszak tevékenységeinek adminisztrálására.

Képes lesz a társszervezetekkel történő kapcsolattartásra.

26.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 3 év gyakorlat dekontamináló munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Dekontamináló társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

26.4.

A képzési program elemei

Dekontamináló műszakvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

26.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dekontamináló műszakvezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

27.

Nukleáris képesítés neve

Víztisztító kezelő I.

27.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.

27.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a vízelőkészítő rendszerek és rendszerelemek, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemét.

A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a vízelőkészítő rendszerelemek műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.

Képes lesz előkészíteni karbantartásra a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.

Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a vízelőkészítő és az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.

Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.

Képes lesz felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.

Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.

Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.

27.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

27.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei.

Vízelőkészítő rendszerelemek üzemeltetése.

Víztisztító kezelő I. tematikus gyakorlati betanító képzés.

27.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Víztisztító kezelő I.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

28.

Nukleáris képesítés neve

Víztisztító kezelő II.

28.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.

28.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a primer- és szekunderköri víztisztító rendszerek, technológiák üzemét.

A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a víztisztítók műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.

Képes lesz előkészíteni karbantartásra a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.

Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.

Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.

Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.

A munkaterületén előírt retesz-, védelmi és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.

Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.

Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.

28.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

28.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Erőművi gépek üzemeltetésének feltételei.

Vízelőkészítő rendszerelemek üzemeltetése.

Víztisztító kezelő II. tematikus gyakorlati betanító képzés.

28.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Víztisztító kezelő II.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

29.

Nukleáris képesítés neve

Víztisztító műszakvezető

29.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.

29.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a vízelőkészítő rendszerek és rendszerelemek, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemét.

A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a vízelőkészítő rendszerelemek műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.

Képes lesz előkészíteni karbantartásra a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.

Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.

Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.

Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.

A munkaterületén előírt retesz-, védelmi- és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.

Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.

Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.

29.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 3 év gyakorlat víztisztító kezelő I. munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Víztisztító kezelő I. társasági vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

29.4.

A képzési program elemei

Víztisztító műszakvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

29.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Víztisztító műszakvezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

30.

Nukleáris képesítés neve

Kémiai technológiai művezető I.

30.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges vízelőkészítő rendszerelemek és rendszerek, a speciális vegyszer előkészítő rendszer, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.

30.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a vízelőkészítő rendszerek és rendszerelemek, valamint az ipari hulladékvíz rendszer üzemét.

A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a vízelőkészítő rendszerelemek műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.

Képes lesz előkészíteni karbantartásra a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.

Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a vízelőkészítő rendszerelemeket, az ipari hulladékvíz rendszer rendszerelemeit, valamint a vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.

Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.

Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.

A munkaterületén előírt retesz-, védelmi- és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.

A társszervezetekkel együttműködve képes lesz koordinálni a biztonságos üzemmenethez szükséges karbantartói, logisztikai és szervezési feladatokat.

Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.

Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.

30.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 5 év gyakorlat víztisztító műszakvezető munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Víztisztító műszakvezető társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

30.4.

A képzési program elemei

Kémiai technológiai művezető I. tematikus gyakorlati betanító képzés.

30.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Kémiai technológiai művezető I.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

31.

Nukleáris képesítés neve

Kémiai technológiai művezető II.

31.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az atomerőmű primer-, és szekunderköri víz-gőz rendszereinek működtetéséhez szükséges víztisztító és vegyszer rendszerek üzemeltetésére és kiszolgálására. Megszerzi a biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat.

31.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A vegyészeti paraméterek alapján képes lesz elvégezni a szükséges korrekciókat.

Képes lesz ellenőrizni, és figyelemmel kísérni a primer- és szekunderköri víztisztító rendszerek, technológiák üzemét.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez és a víztisztítók műszaki kiszolgálásához kapcsolódó gyantaműveleteket.

Képes lesz elvégezni az üzemeltetéshez kapcsolódó vegyszeres műveleteket.

Képes lesz előkészíteni karbantartásra a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket.

Képes lesz előkészíteni és üzembe venni a szekunderköri víztisztító rendszerelemeket, valamint a primer és szekunderköri vegyszer rendszereket és rendszerelemeket karbantartás után.

Képes lesz a munkaterület átadására, átvételére.

Képes lesz a felismerni és beazonosítani az üzemzavari jelenségeket, végrehajtani az üzemzavar elhárításához szükséges helyszíni tevékenységeket.

A munkaterületén előírt retesz-, védelmi és funkciópróbák végrehajtásában képes lesz közreműködni.

A társszervezetekkel együttműködve képes lesz koordinálni a biztonságos üzemmenethez szükséges karbantartói, logisztikai és szervezési feladatokat.

Képes lesz az adminisztratív feladatok ellátására.

Képes lesz a hatásköréhez tartozó területeken ellenőrizni az üzemi rendet, valamint a tűz- és biztonságvédelmi rendszerelemeket.

31.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 5 év gyakorlat víztisztító kezelő II. munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Víztisztító kezelő II. társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

31.4.

A képzési program elemei

Kémiai technológiai művezető II. tematikus gyakorlati betanító képzés.

31.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Kémiai technológiai művezető II.” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

32.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó

32.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló primerköri armatúra karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

32.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat.

Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait.

Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített csővezetéki szerelvények feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített csővezetéki szerelvények karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

32.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

32.4.

A képzési program elemei

Alapozó armatúra karbantartó szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Primerköri armatúrák karbantartása.

Primerköri armatúrák inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

32.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó” tanúsítvány.

33.

Nukleáris képesítés neve

Primerköri armatúra karbantartó

33.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

33.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

33.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): igazolt felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartói munkavégzés (legalább 2 átrakás).

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti primerköri armatúra karbantartó záróvizsga.

33.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Primerköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

33.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - armatúra karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

34.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó

34.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló szekunderköri armatúra karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

34.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat.

Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait.

Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

34.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

34.4.

A képzési program elemei

Alapozó armatúra karbantartó szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Szekunderköri armatúrák karbantartása.

Szekunderköri armatúrák karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

34.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó” tanúsítvány.

35.

Nukleáris képesítés neve

Szekunderköri armatúra karbantartó

35.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri armatúráinak karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

35.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

35.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti szekunderköri armatúra karbantartó záróvizsga.

35.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Szekunderköri armatúra karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

35.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - armatúra karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

36.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó

36.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló armatúra hajtómű karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

36.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat.

Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait.

Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait, rendszerelemeit.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

36.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

36.4.

A képzési program elemei

Alapozó armatúra hajtómű karbantartó szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Armatúrák hajtóműveinek karbantartása.

Armatúrák hajtóműveinek inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

36.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó” tanúsítvány.

37.

Nukleáris képesítés neve

Armatúra hajtómű karbantartó

37.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

37.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények hajtóműveinek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

37.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti armatúra hajtómű karbantartó záróvizsga.

37.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Armatúra hajtómű karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

37.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos – armatúra hajtómű karbantartó” vagy „Karbantartó lakatos – armatúra hajtómű karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

38.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó

38.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló biztonsági szelep karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

38.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a csővezetéki szerelvények alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetéki szerelvény típusokat.

Ismeri a csővezetéki szerelvények működtetésének módjait.

Ismeri a túlnyomás-határolás elvi alapjait.

Ismeri a túlnyomás-határoló rendszerelemeket és azok típusait.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített túlnyomás-határolók feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített túlnyomás-határolók karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

38.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

38.4.

A képzési program elemei

Alapozó biztonsági szelep karbantartó szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Biztonsági szelepek karbantartása.

Biztonsági szelepek inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

38.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó” tanúsítvány.

39.

Nukleáris képesítés neve

Biztonsági szelep karbantartó

39.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

39.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített biztonsági szelepek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

 

 

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

39.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti biztonsági szelep karbantartó záróvizsga.

39.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Biztonsági szelep karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

39.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - biztonsági szelep karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

40.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti forgógép karbantartó

40.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló forgógép karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

40.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a forgógépek alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető forgógép típusokat.

Ismeri a forgógépek üzemi és szabályozási módjait.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe, valamint a külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

40.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

 

 

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

40.4.

A képzési program elemei

Alapozó forgógép karbantartó szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Forgógépek karbantartása.

Forgógépek inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti forgógép karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

40.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti forgógép karbantartó” tanúsítvány.

41.

Nukleáris képesítés neve

Forgógép karbantartó

41.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

41.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri, valamint külső technológiai rendszereibe beépített forgógépek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

41.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti forgógép karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti forgógép karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti forgógép karbantartó záróvizsga.

41.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Forgógép karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

41.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - forgógép karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

42.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartó

42.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai rendszerelemek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló gáztechnikai berendezés karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

42.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a kalorikus gépek alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető kalorikus géptípusokat.

Ismeri a kalorikus gépek működésének alapjait.

Ismeri a kalorikus gépek üzemi és szabályozási módjait.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai rendszerelemek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai rendszerelemek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

42.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

42.4.

A képzési program elemei

Alapozó gáztechnikai rendszerelemek szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Gáztechnikai rendszerelemek karbantartása.

Gáztechnikai rendszerelemek inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti gáztechnikai rendszerelem karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

42.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti gáztechnikai rendszerelem karbantartó” tanúsítvány.

43.

Nukleáris képesítés neve

Gáztechnikai berendezés karbantartó

43.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai rendszerelemek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

43.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai rendszerelemek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gáztechnikai rendszerelemek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

43.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti gáztechnikai rendszerelem karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti gáztechnikai berendezés karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti gáztechnikai rendszerelem karbantartó záróvizsga.

43.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Gáztechnikai rendszerelem karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

43.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos – külső üzemi karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

44.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó

44.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló gőzturbina karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

44.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

 

 

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a turbinák alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető turbina típusokat.

Ismeri a turbinák működésének alapjait.

Ismeri a turbinák üzemi és szabályozási módjait.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

44.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

44.4.

A képzési program elemei

Alapozó gőzturbina karbantartó szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Gőzturbinák karbantartása.

Gőzturbinák karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

44.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó” tanúsítvány.

45.

Nukleáris képesítés neve

Gőzturbina karbantartó

45.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

45.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű technológiai rendszereibe beépített gőzturbinák helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

45.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti gőzturbina karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti gőzturbina karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti gőzturbina karbantartó záróvizsga.

45.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Gőzturbina karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

45.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - turbina karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

46.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti fővízköri készülék karbantartó

46.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló fővízköri készülék karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

46.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat.

Ismerje és tudja alkalmazni a fővízköri készülékeken végrehajtott ellenőrzések szabályait.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített fővízköri készülékek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített fővízköri készülékek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

46.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

46.4.

A képzési program elemei

Alapozó készülék szerkezeti ismeretek.

Készülék karbantartó munkavégzési szabályok.

Fővízköri készülékek karbantartása.

Fővízköri készülékek inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

46.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartó” tanúsítvány.

47.

Nukleáris képesítés neve

Fővízköri készülékek karbantartó

47.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri készülékek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

47.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

47.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti fővízköri készülékek karbantartó záróvizsga.

47.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Fővízköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

47.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - fővízköri készülékek karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

48.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti primerköri készülék karbantartó

48.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló primerköri készülék karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

48.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat.

Ismerje és tudja alkalmazni a primerköri készülékeken végrehajtott ellenőrzések, szabályait.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

 

 

Ismeri az atomerőmű primerkörébe beépített primerköri készülékek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primerkörébe beépített primerköri készülékek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

48.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

48.4.

A képzési program elemei

Alapozó készülék szerkezeti ismeretek.

Készülék karbantartó munkavégzési szabályok.

Primerköri készülékek karbantartása.

Primerköri készülékek inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti primerköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

48.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti primerköri készülékek karbantartó” tanúsítvány.

49.

Nukleáris képesítés neve

Primerköri készülékek karbantartó

49.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri készülékek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

49.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített primerköri készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

49.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti primerköri készülékek karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti primerköri készülékek karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti primerköri készülékek karbantartó záróvizsga.

49.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Primerköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

49.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - primerköri készülékek karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

50.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti szekunderköri készülék karbantartó

50.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékeinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló szekunderköri készülék karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

50.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a hőcserélők, szűrők szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető hőcserélő, szűrő típusokat.

Ismerje és tudja alkalmazni a szekunderköri készülékeken végrehajtott ellenőrzések szabályait.

Ismeri a kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű szekunderkörébe beépített készülékek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű szekunderkörébe beépített készülékek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

50.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

50.4.

A képzési program elemei

Alapozó készülék szerkezeti ismeretek.

Készülék karbantartó munkavégzési szabályok.

Szekunderköri készülékek karbantartása.

Szekunderköri készülékek karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti szekunderköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

50.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti szekunderköri készülékek karbantartó” tanúsítvány.

51.

Nukleáris képesítés neve

Szekunderköri készülékek karbantartó

51.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

51.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű szekunderköri technológiai rendszereibe beépített készülékek helyszíni karbantartási munkáit irányítani, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

51.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti szekunderköri készülékek karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti szekunderköri készülékek karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti szekunderköri készülékek karbantartó záróvizsga.

51.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Szekunderköri készülékek karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

51.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - szekunderköri készülékek karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

52.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti reaktor karbantartó

52.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű technológiai rendszereibe beépített atomreaktor karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló reaktor karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

52.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a VVER 440-es reaktor felépítésének szerkezeti ismereteivel.

Ismeri VVER 440-es reaktor felépítését és feladatát.

Ismeri a VVER 440-es reaktor belső rész konstrukciók felépítését és feladatát.

Ismeri és végre tudja hajtani a reaktor osztósíkok közötti tömítések menetét.

Ismeri a karimás kötések és tömítések fajtáit és képes azok szerelésére, alkalmazására.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű szekunderkörébe beépített készülékek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani a VVER 440-es reaktor karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

52.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

52.4.

A képzési program elemei

Alapozó reaktor szerkezeti ismeretek.

Reaktor karbantartási munkavégzési szabályok.

Reaktor karbantartása.

Reaktor inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti reaktor karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

52.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti reaktor karbantartó” tanúsítvány.

53.

Nukleáris képesítés neve

Reaktor karbantartó

53.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott felügyelet alatti munkavállalókat munkavezetőként irányítsa.

53.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőműbe rendszereibe beépített VVER-440-es reaktor helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

 

 

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

53.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti reaktor karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felügyelet alatti reaktor karbantartói kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti reaktor karbantartó záróvizsga.

53.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Reaktor karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

53.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Nukleáris karbantartó lakatos - reaktor karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

54.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti karbantartó műszerész

54.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartásával összefüggő feladatokat „önálló karbantartó műszerész” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

54.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik a csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek alapvető szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető villamos és pneumatikus végrehajtó szerveket.

Ismeri és végre tudja hajtani a csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartási feladatait.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek feladatát, felépítését és működését.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartásának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

54.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

54.4.

A képzési program elemei

Alapozó armatúra működtető műszer szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Villamos és pneumatikus végrehajtó szervek karbantartása.

Villamos és pneumatikus végrehajtó szervek inaktív karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti karbantartó műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás.

54.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti karbantartó műszerész” tanúsítvány.

55.

Nukleáris képesítés neve

Karbantartó műszerész

55.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartásával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott felügyelet alatti munkavállalókat munkavezetőként irányítsa.

55.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek karbantartását önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények villamos és pneumatikus végrehajtó szerveinek helyszíni karbantartási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

 

 

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

55.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti karbantartó műszerész munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): igazolt felügyelet alatti karbantartó műszerész munkavégzés (legalább 2 átrakás).

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti karbantartó műszerész záróvizsga.

55.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Karbantartó műszerész munkahelyi gyakorlati betanulás.

55.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó műszerész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

56.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti csővezeték karbantartó

56.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek karbantartásával és vizsgálatával összefüggő feladatokat „önálló csővezeték karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

56.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik az atomerőműbe beépített csővezetékek szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni az alapvető csővezetékek típusait, szerkezeti anyagait.

Ismeri és végre tudja hajtani a csővezetékek karbantartásának és vizsgálatának szabályait és feladatait.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetékek karbantartásának és vizsgálati módszereinek szakterületére háruló feladatait, az egyes vizsgálatok végrehajtásának szabályait.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csővezetékek karbantartásának és vizsgálatának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

56.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

56.4.

A képzési program elemei

Alapozó csővezetékek és csőtartók szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Csővezetékek karbantartása és vizsgálatai.

Csővezetékek karbantartásának és vizsgálatának karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti csővezeték karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

56.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti csővezeték karbantartó” tanúsítvány.

57.

Nukleáris képesítés neve

Csővezeték karbantartó

57.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek karbantartásával és vizsgálatával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

57.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek karbantartását és vizsgálatát önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csővezetékek karbantartási és vizsgálati munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

57.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti csővezeték karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): igazolt felügyelet alatti csővezeték karbantartó munkavégzés (legalább 2 átrakás).

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti csővezeték karbantartó záróvizsga.

57.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Csővezeték karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

57.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - csővezeték karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

58.

Nukleáris képesítés neve

Felügyelet alatti csőtartó karbantartó

58.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csőtartók karbantartásával és vizsgálatával összefüggő feladatokat „önálló csőtartó karbantartó” végzettséggel rendelkező személy felügyelete alatt ellássa.

58.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Rendelkezik az atomerőműbe beépített csőtartók szerkezeti ismereteivel.

Ismeri és meg tudja különböztetni a csőtartók típusait, szerkezeti anyagait.

Ismeri és végre tudja hajtani a csőtartók karbantartásának és vizsgálatának szabályait és feladatait.

Ismeri az alkalmazott segédanyagokat és azok használatának szabályait.

Ismeri és alkalmazni tudja a szakterületének munkavégzési szabályait.

Ismerje és alkalmazni tudja a szakterületéhez tartozó speciális készülékeket és szerszámokat.

Ismeri az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csőtartók karbantartásának és vizsgálati módszereinek szakterületére háruló feladatait, az egyes vizsgálatok végrehajtásának szabályait.

Felügyelet alatt végre tudja hajtani az atomerőmű primer- és szekunderkörébe beépített csőtartók karbantartásának és vizsgálatának komplex műveleteit a vonatkozó szabályok és előírások szerint.

58.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

58.4.

A képzési program elemei

Alapozó csővezetékek és csőtartók szerkezeti ismeretek.

Szakterületi munkavégzési szabályok.

Csőtartók karbantartása és vizsgálatai.

Csőtartók karbantartásának és vizsgálatának karbantartási gyakorlata.

Felügyelet alatti csőtartó karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

58.5.

A program elvégzését igazoló irat

Felügyelet alatti munkavégzésre felhatalmazó „Felügyelet alatti csőtartó karbantartó” tanúsítvány.

59.

Nukleáris képesítés neve

Csőtartó karbantartó

59.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csőtartók karbantartásával és vizsgálatával összefüggő feladatokat önállóan ellássa, a beosztott „felügyelet alatt” dolgozókat munkavezetőként irányítsa.

59.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csőtartók karbantartását és vizsgálatát önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű primer- és szekunderköri technológiai rendszereibe beépített csőtartók karbantartási és vizsgálati munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

59.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 blokk átrakásán felügyelet alatti csőtartó karbantartó munkakörben munkavégzés.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): igazolt felügyelet alatti csőtartó karbantartó munkavégzés (legalább 2 átrakás).

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

Felügyelet alatti csőtartó karbantartó záróvizsga.

59.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Csőtartó karbantartó munkahelyi gyakorlati betanulás.

59.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos - csőtartó karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

60.

Nukleáris képesítés neve

Tömörtelenség elhárító

60.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy a paksi atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége esetén nyomás alatt üzemelő rendszer hibaelhárítással kapcsolatos feladatokat önállóan ellássa.

60.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége esetén az üzem alatti tömörtelenség-elhárítás hibafeltárási-, adatrögzítési, előkészítési-, végrehajtási feladatait önállóan, a vonatkozó szabályok és előírások betartásával végrehajtani.

Képes az atomerőmű gépészeti technológiai rendszereinek tömörtelensége esetén az üzem alatti tömörtelenség-elhárítás hibafeltárási-, adatrögzítési, előkészítési-, végrehajtási munkáit irányítani a vonatkozó szabályok és előírások betartásával.

Munkavégzése során ismeri és betartja (betartatja) az atomerőmű technológiai rendszereinek karbantartására meghatározott szabályokat.

Munkáját a biztonság iránti elkötelezettség jellemzi, a biztonsági kultúra javítására törekszik.

Munkavégzése során a minőségirányítási és minőségellenőrzési előírásokat betartja (betartatja).

Tudja alkalmazni a munkautasításos karbantartási rendszert.

Ismeri az atomerőművi vegyészeti alapjait és az MSH, korrózió védelmi munkák során felhasznált anyagok kezelésének szabályait.

Ismeri a gépészeti rendszerelemeket és azok karbantartásának alapjait.

Ismeri a villamos rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri az irányítástechnikai rendszerelemeket és karbantartásuk alapjait.

Ismeri a karbantartás szabályait és az alkalmazott karbantartási stratégiát.

Ismeri a környezet központú irányítás és környezetvédelem szabályait.

Tudja alkalmazni a munkavezetési szabályokat.

Képes a hibafeltárási és elhárítási tevékenységek önálló elvégzésére a vonatkozó szabályok szerint.

Ismeri a munkavégzési programokat és tudja a saját szerepét azokban.

60.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

60.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi karbantartási alapok.

Munkavezetői képzés.

Tömörtelenség elhárítás elmélete.

Tömörtelenség elhárítási gyakorlata.

Tömörtelenség elhárító munkahelyi gyakorlati betanulás.

60.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó lakatos – tömörtelenség elhárító” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

61.

Nukleáris képesítés neve

Karbantartó műszakvezető (szakterületenként meghatározott)

61.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületének megfelelően a vonatkozó szabályok szerint végrehajtsa, az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját irányítsa, ellenőrizze.

61.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját és a beosztottjai munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozói munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

61.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés szakterülete megelőző szintjén.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

61.4.

A képzési program elemei

Műszakvezető tematikus gyakorlati betanulás (szakterületenként meghatározott).

61.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Műszakvezető – szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

62.

Nukleáris képesítés neve

Karbantartási ellenőr (szakterületenként meghatározott)

62.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű karbantartási munkáit szerződéssel végző beszállítók tevékenységét, a saját szakterületére vonatkozóan - a koordinálói jogosultsággal rendelkező irányítása mellett – önállóan irányítsa, ellenőrizze.

62.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját és a beszállító munkavállalói munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

 

 

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beszállító dolgozóival a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beszállító dolgozóinak munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

62.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés szakterülete megelőző szintjén.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga, továbbá Gépipari minőségellenőr OKJ vagy Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy Minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

62.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

Karbantartási ellenőr tematikus gyakorlati betanulás (szakterületenként meghatározott).

62.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartási ellenőr – szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

63.

Nukleáris képesítés neve

Karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott)

63.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű karbantartási munkáit szerződéssel végző beszállítók tevékenységét, valamint a karbantartási ellenőröket, a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

63.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, a karbantartási ellenőrök és a beszállító munkavállalói munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beszállító dolgozóival a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

 

 

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beszállító dolgozóinak munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

63.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási ellenőr (szakterületenként meghatározott) munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint karbantartási ellenőr (szakterületenként meghatározott) társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

63.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

Karbantartási műszaki ellenőr tematikus gyakorlati betanulás (szakterületenként meghatározott).

63.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartási műszaki ellenőr – szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

64.

Nukleáris képesítés neve

Karbantartás művezető (szakterületenként meghatározott)

64.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok rendszereinek, rendszerelemeinek karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

64.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

 

 

Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

64.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki ellenőr (szakterületenként meghatározott) vagy legalább 2 év munkavégzés karbantartási ellenőr munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint karbantartási műszaki ellenőr, vagy karbantartási ellenőr (szakterületenként meghatározott) társasági jogosító vizsga.

 

 

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

64.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

64.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartás művezető – szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

65.

Nukleáris képesítés neve

Armatúra karbantartó művezető

65.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok primerköri rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

65.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primerköri rendszereibe beépített csővezetéki szerelvények karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

 

 

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

65.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés karbantartási ellenőr – primerköri armatúra karbantartó munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint karbantartási ellenőr – primerköri armatúra karbantartó társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

65.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés.

Vizuális anyagvizsgáló képzés (VT1) tanfolyam és vizsga.

65.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Armatúra karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

66.

Nukleáris képesítés neve

Forgógép karbantartó művezető

66.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok primerköri rendszereibe beépített forgógépek karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkozóan koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

66.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

 

 

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primerköri rendszereibe beépített forgógépek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

66.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés karbantartási ellenőr – forgógép karbantartó munkakörben, vagy legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki ellenőr – forgógép karbantartó munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint karbantartási ellenőr – forgógép karbantartó, vagy karbantartási műszaki ellenőr – forgógép karbantartó társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

66.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

 

66.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Forgógép karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

67.

Nukleáris képesítés neve

Fővízköri készülék karbantartó művezető

67.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

67.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű primerköri technológiai rendszereibe beépített fővízköri és főbb biztonsági készülékeinek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

67.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés karbantartási ellenőr – primerköri készülék karbantartó munkakörben, vagy legalább 1 év munkavégzés karbantartási műszaki ellenőr – primerköri készülék karbantartó munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint karbantartási ellenőr – primerköri készülék karbantartó, vagy karbantartási műszaki ellenőr – primerköri készülék karbantartó társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

67.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

 

67.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Fővízköri készülék karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

68.

Nukleáris képesítés neve

Biztonsági szelep karbantartó művezető

68.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített túlnyomás-határoló rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

68.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű blokkok technológiai rendszereibe beépített túlnyomás-határoló rendszerelemeinek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

68.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 4 év munkavégzés karbantartó lakatos – biztonsági szelep karbantartó munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint karbantartó lakatos – biztonsági szelep karbantartó társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

68.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

 

68.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Biztonsági szelep karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

69.

Nukleáris képesítés neve

Reaktor karbantartó művezető

69.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

69.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

69.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 4 év munkavégzés nukleáris karbantartó lakatos – reaktor karbantartó munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint karbantartó lakatos – reaktor karbantartó társasági jogosító vizsga, továbbá Gépipari minőségellenőr OKJ vagy Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy Minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

69.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

Liftkezelői tanfolyam és vizsga.

69.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Reaktor karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

70.

Nukleáris képesítés neve

Reaktorszerelés vezető

70.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartási munkáit, valamint a reaktor karbantartó művezetők munkáit szerelés vezetői jogosultsággal irányítsa és ellenőrizze.

70.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőműbe beépített VVER-440-es reaktor karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a reaktor karbantartó művezetők munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

70.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés reaktor karbantartó művezető munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, valamint reaktor karbantartó művezető kiemelt társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

70.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

Anyagvizsgáló képzés és vizsga (VT1 és VT2 fokozat).

70.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Reaktorszerelés vezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

71.

Nukleáris képesítés neve

Technológiai és biztonsági művezető

71.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

71.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi, és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített technológiai és biztonsági rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

 

 

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

71.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 év munkavégzés műszaki ellenőr – villamos automatika műszaki ellenőr vagy csoportvezető – villamos automatika karbantartó munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): műszaki ellenőr – villamos automatika műszaki ellenőr vagy csoportvezető – villamos automatika karbantartó társasági jogosító vizsga, továbbá Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy Minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

71.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

71.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Technológiai és biztonsági művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

72.

Nukleáris képesítés neve

Technológiai védelmek művezető

72.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített technológiai védelmi rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

72.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőművi blokkok beépített technológiai védelmi rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

72.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 év csoportvezető – RVR karbantartó munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): csoportvezető – RVR karbantartó társasági jogosító vizsga, továbbá Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy Minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

72.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés.

72.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Technológiai védelmek művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

73.

Nukleáris képesítés neve

Elektromechanikai karbantartató művezető

73.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

73.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőművi blokkok beépített elektromechanikai rendszerelemek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

 

 

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

73.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 1 év csoportvezető – SZBV szerelő munkakörben vagy 1 év csoportvezető – Reaktoron belüli mérések munkakörben.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): csoportvezető – SZBV szerelő társasági jogosító vizsga vagy csoportvezető – reaktoron belüli mérések, továbbá Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy Minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

73.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, -irányítási (koordinálói) képzés.

73.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Elektromechanikai karbantartó művezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

74.

Nukleáris képesítés neve

Berendezés technikus – gépész (szakterületenként meghatározott)

74.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített gépész rendszerelemeinek karbantartási műszaki háttértevékenységeit a berendezés mérnök irányítása és felügyelete mellett önállóan ellássa.

74.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemeinek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit.

Képes a szakterületéhez tartozó berendezésfelelősi feladatait a berendezés mérnök irányítása mellett önállóan ellátni.

Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására.

Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani.

Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszerelem szintű átalakítások kezelésére.

 

 

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésre.

Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait.

Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével.

Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit.

74.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

74.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Berendezésfelelős képzés és vizsga.

Berendezés technikus – gépész tematikus gyakorlati betanulás.

74.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés technikus - gépész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

75.

Nukleáris képesítés neve

Berendezés technikus – villamos (szakterületenként meghatározott)

75.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített villamos rendszerelemeinek karbantartási műszaki háttértevékenységeit a berendezés mérnök irányítása és felügyelete mellett önállóan ellássa.

75.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit.

Képes a szakterületéhez tartozó berendezésfelelősi feladatait a berendezés mérnök irányítása mellett önállóan ellátni.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására.

Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani.

Képes a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek szintű átalakítások kezelésére.

 

 

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésre.

Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.

Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait.

Rendelkezik a villamos rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével.

Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit.

75.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ elektrotechnikai-elektronikai szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

75.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Berendezésfelelős képzés és vizsga.

Berendezés technikus – villamos tematikus gyakorlati betanulás.

75.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés technikus - villamos” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

76.

Nukleáris képesítés neve

Berendezés technikus – irányítástechnika (szakterületenként meghatározott)

76.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített irányítástechnikai rendszereleminek karbantartási műszaki háttértevékenységeit a berendezés mérnök irányítása és felügyelete mellett önállóan ellássa.

76.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit.

Képes a szakterületéhez tartozó berendezésfelelősi feladatait a berendezés mérnök irányítása mellett önállóan ellátni.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására.

Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani.

 

 

Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelem szintű átalakítások kezelésére.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésre.

Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.

Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait.

Rendelkezik a villamos rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével.

Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit.

76.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ elektrotechnikai-elektronikai szakmacsoportra meghatározott kompetenciák.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

76.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika képzés és vizsga.

Berendezésfelelős képzés és vizsga.

Berendezés technikus – irányítástechnika tematikus gyakorlati betanulás.

76.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés technikus - irányítástechnika” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

77.

Nukleáris képesítés neve

Berendezés mérnök – gépész (szakterületenként meghatározott)

77.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített gépész rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa.

77.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit.

Képes a szakterületéhez tartozó berendezésfelelősi feladatait önállóan ellátni.

Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására.

Képes a szakterületéhez tartozó gépész karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani.

Képes a szakterületéhez tartozó gépész rendszerelem szintű átalakítások kezelésére.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésre.

 

 

Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait.

Rendelkezik a gépészeti rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével.

Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó gépészeti rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit.

77.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felsőfokú/műszaki (képzési terület).

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

77.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Berendezésfelelős képzés és vizsga.

Berendezés mérnök – gépész tematikus gyakorlati betanulás.

77.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés mérnök - gépész” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

78.

Nukleáris képesítés neve

Berendezés mérnök – villamos (szakterületenként meghatározott)

78.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített villamos rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa.

78.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai berendezések) üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit.

Képes a szakterületéhez tartozó berendezésfelelősi feladatait önállóan ellátni.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására.

Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani.

Képes a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelem szintű átalakítások kezelésére.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésre.

Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.

Képes a szakterületéhez tartozó villamos karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait.

Rendelkezik a villamos rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével.

Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó villamos rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit.

78.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felsőfokú/ műszaki (képzési terület).

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

78.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Berendezésfelelős képzés és vizsga.

Berendezés mérnök – villamos tematikus gyakorlati betanulás.

78.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés mérnök - villamos” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

79.

Nukleáris képesítés neve

Berendezés mérnök – irányítástechnika (szakterületenként meghatározott)

79.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok technológiai rendszereibe beépített irányítástechnikai rendszerelemek karbantartási műszaki háttértevékenységeit önállóan ellássa.

79.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

 

 

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai berendezések) üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőmű karbantartási rendszerét, karbantartási stratégiáját, a karbantartás folyamatát, a karbantartásra vonatkozó szabályozási rendszert és a karbantartás dokumentálási követelményeit.

Képes a szakterületéhez tartozó berendezésfelelősi feladatait önállóan ellátni.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási tevékenységek meghatározására, az azokhoz szükséges feltételek biztosítására.

Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai karbantartáshoz szükséges dokumentumokat biztosítani.

Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelem szintű átalakítások kezelésére.

Képes a szakterületéhez tartozó karbantartási elemzések és értékelések elvégzésére.

Képes a szakterületéhez tartozó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.

Képes a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai karbantartás végrehajtáshoz kapcsolódó tevékenységek elvégzésére.

Képes a műszaki szerződések kezelésére, a rekonstrukciók, átalakítások kezdeményezésére, a kivizsgálásokkal kapcsolatos feladatok ellátására.

Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek feladatát, felépítését, karbantartásának lépéseit, a kapcsolódó vizsgálatokat, a rendszerelemek karbantartásának kritikus pontjait, valamint a hibaelhárítás módjait.

Rendelkezik a villamos rendszerelemek beépítési helyeinek helyismeretével.

Ismeri és tudja alkalmazni a szakterületéhez tartozó hibafeltárási és elhárítási módokat, azok üzemviteli feltételeit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek karbantartó eszközeit, mérőeszközeit, emelő berendezéseit.

Ismeri a szakterületéhez tartozó irányítástechnikai rendszerelemek karbantartási utasításait, és a rendszerelemek életrajzát, azok dokumentációit.

79.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): felsőfokú/műszaki (képzési terület).

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

79.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika képzés és vizsga.

Berendezésfelelős képzés és vizsga.

Berendezés mérnök – irányítástechnika tematikus gyakorlati betanulás.

79.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Berendezés mérnök - irányítástechnika” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

80.

Nukleáris képesítés neve

Műszerész – RVR karbantartó

80.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz az RVR rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.

80.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni, átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit.

Képes lesz atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

Képes lesz atomerőművi blokkok reaktorvédelmi rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

80.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

80.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika.

Műszerész – RVR karbantartó tematikus gyakorlati betanító képzés.

80.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Műszerész – RVR karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

81.

Nukleáris képesítés neve

Műszerész – SZBVR rendszerfelelős, műszerész

81.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok szabályzó-biztonságvédelmi rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz az SZBVR rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.

81.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit.

Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

81.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

81.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika.

Műszerész – SZBVR karbantartó tematikus gyakorlati betanító képzés.

81.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Műszerész – SZBVR karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

82.

Nukleáris képesítés neve

Műszerész – védelmes műszerész

82.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz a védelmi rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.

82.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit.

Képes lesz a szabályozó, vezérlő rendszerelemek, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek működését és műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek működését szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

 

 

Képes lesz a szabályozó, vezérlő berendezések, rendszerek, biztonságvédelmi rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a technológiai mérőkörök, távműködtető körök és lehívó rendszerek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz atomerőművi blokkok védelmi rendszereinek és berendezéseinek, készülékeinek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

82.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

82.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika.

Műszerész – védelmes műszerész tematikus gyakorlati betanító képzés.

82.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Műszerész – védelmes műszerész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

83.

Nukleáris képesítés neve

Műszerész – villamos automatika karbantartó

83.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok villamos automatika rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz a villamos automatika rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.

83.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

 

 

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit.

Képes villamos automatika rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

Képes lesz a villamos automatika rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

83.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

83.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika.

Műszerész – villamos automatika karbantartó tematikus gyakorlati betanító képzés.

83.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Műszerész – villamos automatika karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

84.

Nukleáris képesítés neve

Műszerész – reaktoron belüli mérések műszerész

84.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok reaktoron belüli mérések rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz a reaktoron belüli mérési rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.

84.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz kicserélni a készülékek hibás alkatrészeit.

Képes a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

Képes lesz a reaktoron belüli mérési rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a reaktoron belüli mérési rendszerek, rendszer elemek beállításait, kezelését, javítását végrehajtani a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

84.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

84.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika.

Műszerész – reaktoron belüli mérések műszerész tematikus gyakorlati betanító képzés.

84.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Műszerész – reaktoron belüli mérések műszerész” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

85.

Nukleáris képesítés neve

Műszerész – SZBV hajtás szerelő

85.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok SZBV hajtások rendszereinek és rendszerelemeinek, készülékeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz az SZBV hajtás rendszerek, és rendszerelemek ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására.

85.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz kiválasztani és előkészíteni a tevékenységhez szükséges eszközöket (szerszámok, anyagok).

Képes lesz átadni/átvenni a munkaterületet az eljárásrend szerint.

Képes lesz kicserélni az SZBV hajtás hibás alkatrészeit.

Képes az SZBV hajtás rendszerek és rendszerelemek műszaki paramétereit szemrevételezéssel és kézi műszerrel ellenőrizni, hibafeltárást végezni dokumentáció és kézi műszer segítségével.

Képes lesz az atomerőmű irányítástechnikai rendszereinek, rendszerelemeinek ciklikus próbáit a tesztelési utasítások szerint elvégezni.

Képes lesz az SZBV hajtás rendszerek és rendszerelemek helyszíni hibajavítását elvégezni.

Képes lesz a védelmi és reteszköröket bénítani és élesíteni a dokumentációk alapján.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

85.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

85.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Alkalmazott atomerőművi irányítástechnika.

Műszerész – SZBV hajtás szerelő tematikus gyakorlati betanító képzés.

85.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Műszerész – SZBV hajtás szerelő” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

86.

Nukleáris képesítés neve

Csoportvezető (szakterületenként meghatározott)

86.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületének megfelelően a vonatkozó szabályok szerint végrehajtsa, az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját irányítsa, ellenőrizze.

86.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű karbantartási munkáit a saját szakterületére vonatkoztatva az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját és a beosztottjai munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozói munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

86.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: legalább 2 év munkavégzés szakterülete megelőző szintjén.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): szakterületére előírt megelőző szakmai társasági jogosító vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

86.4.

A képzési program elemei

Csoportvezető tematikus gyakorlati betanulás (szakterületenként meghatározott).

86.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Csoportvezető – szakterület” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

87.

Nukleáris képesítés neve

Akkumulátor kezelő

87.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk akkumulátorainak a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz az akkumulátorok kezelésére, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni végrehajtására.

87.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) karbantartására, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap karbantartói tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák, karbantartás) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz az akkumulátorok rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz az akkumulátorok főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

87.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

87.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Villamos helyismereti vizsga.

Kapcsolási műveletek vizsga.

Villamos hálózat és alállomás üzemeltető.

Akkumulátor kezelő tematikus gyakorlati betanító képzés.

87.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Akkumulátor kezelő társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

88.

Nukleáris képesítés neve

Kábelhálózat karbantartó szakmunkás

88.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos kábelhálózatainak a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni végrehajtására.

88.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) karbantartására, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap karbantartói tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a villamos kábelhálózatok, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a villamos kábelhálózat normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a villamos kábelhálózat meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a villamos kábelhálózat főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

88.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

88.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Villamos helyismereti vizsga.

Kapcsolási műveletek vizsga.

Villamos hálózat és alállomás üzemeltető.

Kábelhálózat karbantartó szakmunkás tematikus gyakorlati betanító képzés.

88.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Kábelhálózat karbantartó szakmunkás – villamos kábelhálózat karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

89.

Nukleáris képesítés neve

Kábelmérő szakmunkás

89.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni méréseit és karbantartását ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni végrehajtására.

89.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) karbantartására, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák, karbantartás) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével, mérésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a villamos méréseket a vonatkozó szabályok és előírások betartásával elvégezni.

Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

89.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

 

 

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

89.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Villamos helyismereti vizsga.

Kapcsolási műveletek vizsga.

Villamos hálózat és alállomás üzemeltető.

Villamos karbantartó tematikus gyakorlati betanító képzés (szakterületenként meghatározott).

89.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Kábelmérő szakmunkás” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

90.

Nukleáris képesítés neve

Karbantartó villanyszerelő

90.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos rendszereinek és rendszerelemeinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni végrehajtására.

90.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) karbantartására, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák, karbantartás) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a villamos rendszerek, rendszerelemek, és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

90.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

90.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Villamos helyismereti vizsga.

Kapcsolási műveletek vizsga.

Villamos hálózat és alállomás üzemeltető.

Karbantartó villanyszerelő tematikus gyakorlati betanító képzés.

90.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Karbantartó villanyszerelő – villamos installációs karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

91.

Nukleáris képesítés neve

Villamos gépszerelő

91.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk generátorainak a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz a generátor indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni végrehajtására.

91.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) üzemeltetésére, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák, karbantartás) szakszerű végrehajtására.

Képes lesz a generátor és a villamos rendszerelemek segédüzemi rendszereinek normál üzemi paramétereinek tartására, eltérés esetén helyreállítására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a generátor meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

91.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

 

 

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

91.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Villamos helyismereti vizsga.

Kapcsolási műveletek vizsga.

Generátor segédüzem kezelő.

Villamos karbantartó tematikus gyakorlati betanító képzés.

91.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Villamos gépszerelő – generátor karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

92.

Nukleáris képesítés neve

Villamoskészülék szerelő

92.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokk villamos készülékeinek, kapcsoló berendezéseinek a helyszíni felügyeletét és karbantartását ellássa. Képes lesz a villamos rendszerek, és rendszerelemek indítására, leállítására, kapcsolási műveletek, ciklikus próbák, programok végrehajtására, rendellenességek, meghibásodások feltárására, megszüntetésére, üzemzavari helyzetek elhárítására, blokkleállás, átrakás és blokk visszaindulás alatti villamos karbantartási műveletek helyszíni végrehajtására.

92.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Képes lesz a munkaköri gépész, irányítástechnikai, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az alap villamos rendszerelemek (főelosztók, generátorok, elosztók, és villamos rendszerelemek) karbantartására, üzemének ellenőrzésére.

Képes lesz a villamos rendszerek rendszer-, és rendszerelem ismereteinek alkalmazásával az alap karbantartási tevékenységek (ellenőrzés, feszültség aláhelyezés, feszültségmentesítés, üzemi próbák, karbantartás) szakszerű végrehajtására.

 

 

Képes lesz a villamos készülékek, kapcsoló berendezések és helyiségek üzemi állapotának ellenőrzésével kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz az ütemterv szerinti fogyasztói átkapcsolások, és a ciklikus tesztelési próbák végrehajtásának általános szabályai alapján azok elvégzésére.

Képes lesz a rendszerelemek meghibásodásának kezelésével, és a blokk üzemzavar elhárításával kapcsolatos villamos feladatok ellátására.

Képes lesz a villamos rendszerek és rendszerelemeik főjavításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Képes lesz a blokkleállással, zónaátrakással és a blokk visszaindulásával kapcsolatos villamos karbantartási feladatok végrehajtására.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

92.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nem szükséges.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

92.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Villamos helyismereti vizsga.

Kapcsolási műveletek vizsga.

Villamos hálózat és alállomás üzemeltető.

Villamoskészülék szerelő tematikus gyakorlati betanító képzés.

92.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Villamos készülékszerelő – villamos kapcsoló berendezés karbantartó” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

93.

Nukleáris képesítés neve

Darukarbantartó művezető

93.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőműbe beépített emelő és felvonó berendezések karbantartási munkáit koordinálói jogosultsággal önállóan irányítsa, koordinálja és ellenőrizze.

93.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során alkalmazza az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során alkalmazza a sugárvédelmi és dozimetriai szabályokat.

A munkavégzése során alkalmazza a munkahelyi hulladékkezelési előírásokat és követelményeket.

Alkalmazza a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési, magatartási szabályokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a vészhelyzeti teendőket.

Képes az atomerőmű emelő és felvonó berendezéseinek karbantartási munkáit az érvényes szabályok, tervek szerint végrehajtani és végrehajtatni.

Képes a munkavégzése során a saját, és a beosztott munkavállalók munkáját ellenőrizni a meghatározott ellenőrzési szinteknek megfelelően.

Alkalmazni tudja a hibafeltárási és hibaelhárítási technológiákat.

Ismeri és tudja alkalmazni a döntéshozatal szabályait, valamint képes a munkavégzés során felmerülő döntési helyzetben a szabályokban előírt döntéseket meghozni.

Ismeri és tudja alkalmazni az előírt adminisztrációs előírásokat, azokat betartja és betartatja.

Ismeri és tudja alkalmazni a karbantartás végrehajtására vonatkozó munkavégzési előírásokat.

Képes a munkautasításos karbantartási rendszer előírásai szerint a munkavégzést végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a szabályokat betartatni.

Képes a munkavégzés előtti eligazítás megtartására.

Képes a munka tervezése, előkészítése folyamatában jogosultságainak megfelelően feladatait ellátni.

Képes a karbantartás végrehajtási munka operatív előkészítési feladatait koordinálni, a feltétel biztosítás feladatait ellátni.

Képes a szakterületével kapcsolatban lévő társszervezetekkel az előírások szerint kommunikálni, együttműködni.

Ismeri és tudja alkalmazni a zavartalan és biztonságos munkavégzéshez szükséges koordinálói tevékenységeket.

Képes a beosztott dolgozók munkáját a lehető legoptimálisabb módon megszervezni.

93.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

 

 

Előzetesen elvárt ismeret(ek): OKJ gépész szakmacsoportra meghatározott kompetenciák, továbbá Gépipari minőségellenőr OKJ vagy ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

93.4.

A képzési program elemei

Munkavezetési, - irányítási (koordinálói) képzés.

Darukarbantartó művezető tematikus gyakorlati betanulás.

93.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Darukarbantartó művezető” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

94.

Nukleáris képesítés neve

Rendszerfelügyelő

94.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzését az operatív irányító csoportvezető felügyeletével önállóan végrehajtsa.

94.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri az atomerőmű szabályozási rendszerét, a minőségirányítás rendszerét.

Ismeri és tudja alkalmazni a minőség-ellenőrzés módszereit, az ellenőrzés folyamatát.

Ismeri és tudja alkalmazni a különböző vizsgálati módszereket (szerkezeti, nyomáspróba, MFT, stb.).

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzéshez alkalmazott nyilvántartó eszközöket.

 

 

Ismeri az atomerőműbe beépített rendszerelemekkel szemben támasztott követelményeket, a karbantartás szabályait.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

94.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Gépipari minőségellenőr OKJ vagy ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

94.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Rendszerfelügyelő tematikus gyakorlati betanító képzés.

94.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Rendszerfelügyelő” társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

95.

Nukleáris képesítés neve

Operatív irányító csoportvezető

95.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőművi blokkok rendszerein, rendszerelemein végzett tevékenységek minőségellenőrzését önállóan végrehajtsa.

95.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános, és munkahelyi biztonságtechnikai, és tűzvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Az ellenőrzött zónában történő munkavégzése során képes lesz a sugárvédelmi és dozimetriai szabályok alkalmazására.

A munkavégzése során képes lesz a munkahelyi hulladékkezelési előírások és követelmények alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására.

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzése során az alap gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti ismereteket.

Munkavégzése során tudja alkalmazni a reaktorfizikai alapismereteket.

Ismeri az alap gépészeti rendszerelemek (hőcserélők, tartályok, csővezetéki elemek, hidraulikus és légtechnikai rendszerelemek) üzemeltetésének és karbantartásának alapjait.

Ismeri az atomerőmű gépészeti, villamos, irányítástechnikai, vegyészeti rendszereinek felépítését, működését.

Ismeri az atomerőmű szabályozási rendszerét, a minőségirányítás rendszerét.

Ismeri és tudja alkalmazni a minőség-ellenőrzés módszereit, az ellenőrzés folyamatát.

Ismeri és tudja alkalmazni a különböző vizsgálati módszereket (szerkezeti, nyomáspróba, MFT, stb.).

Ismeri és tudja alkalmazni a munkavégzéshez alkalmazott nyilvántartó eszközöket.

Ismeri a rendszerelemek feladatát, felépítését, működését, a karbantartás folyamatát, a karbantartás dokumentációit.

Ismeri és tudja alkalmazni az atomerőműbe beépített rendszerelemekkel szemben támasztott követelményeket, a karbantartás szabályait.

Ismeri és tudja alkalmazni az engedélyeztetési folyamatokat.

Ismeri és tudja alkalmazni a rendszerelemek beszerzésének, átvételének minőségügyi követelményeit.

Képes lesz az adminisztrációs feladatainak végrehajtására.

95.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 1. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Gépipari minőségellenőr OKJ vagy ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs OKJ vagy minőségellenőr OKJ képzés és vizsga.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

95.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Operatív irányító csoportvezető tematikus gyakorlati betanító képzés.

95.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Operatív irányító csoportvezető” kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány.

A 4. mellékletben szereplő „Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat” vizsga az R. szerint előírt alapfokozatú sugárvédelmi képzés után tehető, az engedélyes Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatában előírt feltételek szerint.

5. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez5

Az Oktatóreaktor munkavállalóinak képzési programjaira vonatkozó részletes követelmények

1.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes operátor

1.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az Oktatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

1.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz az Oktatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz az ügyeletes szolgálat munkájának irányítására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (mag- és reaktorfizika, reaktortechnika, sugárvédelem).

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

1.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

1.4.

A képzési program elemei

Mag- és reaktorfizika.

Reaktortechnika.

Sugárvédelem.

Az Oktatóreaktor üzemvitele és gépészete.

Az Oktatóreaktor biztonsága.

Az Oktatóreaktor szabályzatai.

Gyakorlati ismeretek.

1.5.

A program elvégzését igazoló irat

Hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

2.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes másodoperátor

2.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az Oktatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

2.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz az Oktatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (mag- és reaktorfizika, reaktortechnika, sugárvédelem).

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

2.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

2.4.

A képzési program elemei

Mag- és reaktorfizika.

Reaktortechnika.

Sugárvédelem.

Az Oktatóreaktor üzemvitele és gépészete.

Az Oktatóreaktor biztonsága.

Az Oktatóreaktor szabályzatai.

Gyakorlati ismeretek.

2.5.

A program elvégzését igazoló irat

Hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

3.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes dozimetrikus

3.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az Oktatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

3.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz az Oktatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (mag- és reaktorfizika, reaktortechnika, sugárvédelem).

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

3.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

3.4.

A képzési program elemei

Mag- és reaktorfizika.

Reaktortechnika.

Sugárvédelem.

Az Oktatóreaktor üzemvitele és gépészete.

Az Oktatóreaktor biztonsága.

Az Oktatóreaktor szabályzatai.

Gyakorlati ismeretek.

3.5.

A program elvégzését igazoló irat

Hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

4.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes elektronikus

4.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az Oktatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

4.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz az Oktatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

 

 

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (mag- és reaktorfizika, reaktortechnika, sugárvédelem).

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

4.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

4.4.

A képzési program elemei

Mag- és reaktorfizika.

Reaktortechnika.

Sugárvédelem.

Az Oktatóreaktor üzemvitele és gépészete.

Az Oktatóreaktor biztonsága.

Az Oktatóreaktor szabályzatai.

Gyakorlati ismeretek.

4.5.

A program elvégzését igazoló irat

Intézményi jogosító vizsga bizonyítvány.

5.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes mechanikus

5.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz az Oktatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

5.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz az Oktatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (mag- és reaktorfizika, reaktortechnika, sugárvédelem).

 

 

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

5.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

5.4.

A képzési program elemei

Mag- és reaktorfizika.

Reaktortechnika.

Sugárvédelem.

Az Oktatóreaktor üzemvitele és gépészete.

Az Oktatóreaktor biztonsága.

Az Oktatóreaktor szabályzatai.

Gyakorlati ismeretek.

5.5.

A program elvégzését igazoló irat

Intézményi jogosító vizsga bizonyítvány.

6. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez6

A Kutatóreaktor munkavállalóinak képzési programjaira vonatkozó részletes követelmények

1.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Főoperátor

1.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Kutatóreaktorában (a továbbiakban: Kutatóreaktor) ügyeletesi feladatok ellátására, az operátori csoport irányítására.

1.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a Kutatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz az ügyeletes szolgálat munkájának irányítására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására az 1.4. pont alapján.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

1.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

1.4.

A képzési program elemei

Nukleáris alapismeretek.

Sugárvédelem és dozimetria.

Reaktor irányítástechnika.

Erősáramú ismeretek a létesítményen belül.

Reaktor gépészeti berendezéseinek ismerete.

Az üzemvitel szabályzatai.

Biztonsági Jelentés (VBJ).

Baleset Elhárítási Intézkedési Terv (BEIT).

A Kutatóreaktor minőségbiztosítási rendszere.

Gyakorlati ismeretek.

1.5.

A program elvégzését igazoló irat

Hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

2.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Operátor

2.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a Kutatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

2.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a Kutatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz az ügyeletes szolgálat munkájának irányítására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására az 1.4. pont alapján.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

2.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

2.4.

A képzési program elemei

Nukleáris alapismeretek.

Sugárvédelem és dozimetria.

Reaktor irányítástechnika.

Erősáramú ismeretek a létesítményen belül.

Reaktor gépészeti berendezéseinek ismerete.

Az üzemvitel szabályzatai.

Biztonsági Jelentés (VBJ).

Baleset Elhárítási Intézkedési Terv (BEIT).

A Kutatóreaktor minőségbiztosítási rendszere.

Gyakorlati ismeretek.

2.5.

A program elvégzését igazoló irat

Hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

3.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes másodoperátor

3.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a Kutatóreaktorban az ügyeleti szolgálatba osztott dolgozók munkájának koordinálására.

3.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a Kutatóreaktor munkaköréhez tartozó üzemi, üzemzavari és baleseti rendszerei által szolgáltatott információk továbbítására.

Képes lesz az ügyeletes szolgálat munkájának irányítására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására az 1.4. pont alapján.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

3.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

3.4.

A képzési program elemei

Nukleáris alapismeretek.

Sugárvédelem és dozimetria.

Reaktor irányítástechnika.

Erősáramú ismeretek a létesítményen belül.

Reaktor gépészeti berendezéseinek ismerete.

Az üzemvitel szabályzatai.

Biztonsági Jelentés (VBJ).

Baleset Elhárítási Intézkedési Terv (BEIT).

A Kutatóreaktor minőségbiztosítási rendszere.

Gyakorlati ismeretek.

3.5.

A program elvégzését igazoló irat

Hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

4.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes dozimetrikus

4.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a Kutatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

4.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a Kutatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (Nukleáris alapismeretek, Sugárvédelem és dozimetria).

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

4.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

4.4.

A képzési program elemei

Nukleáris alapismeretek.

Sugárvédelem és dozimetria.

Az üzemvitel szabályzatai.

A létesítmény gépészeti és villamos rendszereinek alapfokú ismerete.

Biztonsági Jelentés (VBJ) szakterületéhez kapcsolódó mélységű ismerete.

Baleset Elhárítási Intézkedési Terv (BEIT) szakterületéhez kapcsolódó mélységű ismerete.

A Kutatóreaktor minőségbiztosítási rendszere.

Gyakorlati ismeretek.

4.5.

A program elvégzését igazoló irat

Intézményi jogosító vizsga bizonyítvány.

5.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes elektrikus

5.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a Kutatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

5.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a Kutatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (Nukleáris alapismeretek, Sugárvédelem és dozimetria).

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

5.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

5.4.

A képzési program elemei

Nukleáris alapismeretek.

A létesítményen villamos energetikai rendszereinek teljes körű ismerete.

Sugárvédelmi és dozimetriai alapok.

A létesítmény gépészeti rendszereinek alapfokú ismerete.

Az üzemvitel szabályzatai.

Biztonsági Jelentés (VBJ) szakterületéhez kapcsolódó mélységű ismerete.

Baleset Elhárítási Intézkedési Terv (BEIT) szakterületéhez kapcsolódó mélységű ismerete.

A Kutatóreaktor minőségbiztosítási rendszere.

Gyakorlati ismeretek.

5.5.

A program elvégzését igazoló irat

Intézményi jogosító vizsga bizonyítvány.

6.

Nukleáris szakirányú képesítés neve

Ügyeletes mechanikus

6.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a Kutatóreaktorban ügyeletesi feladatok ellátására.

6.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a Kutatóreaktor munkaköréhez tartozó rendszereinek üzemi, üzemzavari és baleseti működtetésére.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a reaktorban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására (Nukleáris alapismeretek, Sugárvédelem és dozimetria).

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

6.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

6.4.

A képzési program elemei

Nukleáris alapismeretek.

A létesítményen gépészeti rendszereinek teljes körű ismerete.

Sugárvédelmi és dozimetriai alapok.

A létesítmény villamos rendszereinek alapfokú ismerete.

Az üzemvitel szabályzatai.

Biztonsági Jelentés (VBJ) szakterületéhez kapcsolódó mélységű ismerete.

Baleset Elhárítási Intézkedési Terv (BEIT) szakterületéhez kapcsolódó mélységű ismerete.

A Kutatóreaktor minőségbiztosítási rendszere.

Gyakorlati ismeretek.

6.5.

A program elvégzését igazoló irat

Intézményi jogosító vizsga bizonyítvány.

7. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója munkavállalóinak képzési programjaira vonatkozó részletes követelmények

1.

A beosztás megnevezése

Üzemeltetési igazgató

1.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban a létesítmény biztonságos üzemeltetésének szervezésére, irányítására annak minden üzemállapotában. Képes lesz a műszaki- és Nukleáris Baleset-elhárítási ügyeletesi feladatok ellátására.

1.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a meghibásodások elhárítására irányuló döntések meghozatalára.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a KKÁT-ban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

1.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság.

1.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek.

Bővített sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat ismerete.

Az RHK Kft. minőség-és környezetirányítási rendszere.

Gyakorlati ismeretek.

1.5

A program elvégzését igazoló irat

Bővített sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv.

2.

A beosztás megnevezése

Telephelyvezető, üzemvezető

2.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban a létesítmény biztonságos üzemeltetésének szervezésére, irányítására annak minden üzemállapotában. Képes lesz a műszaki- és Nukleáris Baleset-elhárítási ügyeletesi feladatok ellátására.

2.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a KKÁT telephelyen a nukleáris létesítmény üzemeltetésének és karbantartásának irányítására valamennyi üzemállapotban.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a telephelyen tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

2.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság.

2.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek, atomerőművi ismeretek.

Átfogó sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat, VBJ és IBF ismerete.

Az RHK Kft. minőség-és környezetirányítási rendszerének ismerete.

Gyakorlati ismeretek.

2.5

A program elvégzését igazoló irat

Átfogó sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv.

3.

A beosztás megnevezése

Főtechnológus

3.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban az üzemeltetés-és karbantartás folyamatos felügyeletére, a bekövetkező események okainak önálló feltárására. Képes lesz továbbá a műszaki- és Nukleáris Baleset-elhárítási ügyeletesi feladatok ellátására.

3.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi és az üzemeltetéshez, karbantartáshoz kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a meghibásodások okainak feltárására, a javítások és meghibásodásokat megelőző tevékenységek módjának megállapítására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a KKÁT-ban tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

3.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság.

3.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek, atomerőművi ismeretek.

Bővített sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat ismerete.

A KKÁT-ra vonatkozó belső szabályozó dokumentumok ismerete.

Gyakorlati ismeretek.

3.5.

A program elvégzését igazoló irat

Bővített sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv.

4.

A beosztás megnevezése

Technológus mérnök

4.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban és az udvartéren az egyes technológiai rendszerek üzemeltetése-és karbantartása folyamatos felügyeletére, a bekövetkező események okainak feltárására. Képes lesz továbbá a műszaki- és Nukleáris Baleset-elhárítási ügyeletesi feladatok ellátására.

4.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a létesítményben tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

4.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság.

4.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek, atomerőművi ismeretek.

Bővített sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat ismerete.

A KKÁT-ra vonatkozó belső szabályozó dokumentumok ismerete.

Gyakorlati ismeretek.

4.5.

A program elvégzését igazoló irat

Bővített sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv.

5.

A beosztás megnevezése

Nukleáris biztonsági mérnök

5.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban végzett üzemi technológiák és karbantartások nukleáris biztonsági felügyeletére, a bekövetkező események okainak kivizsgálására. Képes lesz továbbá a műszaki- és Nukleáris Baleset-elhárítási ügyeletesi feladatok ellátására és a nukleáris baleset-elhárítási tevékenységek szervezésére.

5.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, nukleáris biztosítéki, tűzvédelmi, sugárvédelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a létesítményben tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában. Képes a nukleáris biztosítéki jelentések önálló elkészítésére és megtételére az EURATOM felé.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

5.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság.

5.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek, atomerőművi ismeretek.

Bővített sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat ismerete.

Európai nukleáris biztosítéki tanfolyam a nukleáris üzemanyagok nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettségeiről és módjáról.

A KKÁT-ra vonatkozó belső szabályozó dokumentumok ismerete.

Gyakorlati ismeretek.

5.5.

A program elvégzését igazoló irat

Bővített sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv.

6.

A beosztás megnevezése

Biztonsági mérnök

6.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban a bekövetkező események okainak kivizsgálására. Képes lesz továbbá a nukleáris biztosítéki-, műszaki- és Nukleáris Baleset-elhárítási ügyeletesi feladatok ellátására.

6.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi, nukleáris biztosítéki, sugárvédelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a létesítményben tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában. Képes a nukleáris biztosítéki jelentések önálló elkészítésére és megtételére az EURATOM felé.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

6.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság.

6.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek, atomerőművi ismeretek.

Bővített sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat ismerete.

Európai nukleáris biztosítéki tanfolyam a nukleáris üzemanyagok nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettségeiről és módjáról.

 

 

A KKÁT-ra vonatkozó belső szabályozó dokumentumok ismerete.

Gyakorlati ismeretek.

6.5.

A program elvégzését igazoló irat

Bővített sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv.

7.

A beosztás megnevezése

Öregedéskezelési mérnök

7.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban és az udvartéren az egyes technológiai rendszerek állapotának folyamatos felügyeletére és felmérésére, az üzemeltetés-és karbantartás tapasztalatainak gyakorlatba történő visszacsatolására. Képes lesz továbbá a műszaki- és Nukleáris Baleset-elhárítási ügyeletesi feladatok ellátására.

7.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi, sugárvédelmi, fizikai védelmi és az üzemeltetéshez kapcsolódó szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a létesítményben tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

7.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság.

7.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek, atomerőművi ismeretek.

Bővített sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat ismerete.

A KKÁT-ra vonatkozó belső szabályozó dokumentumok ismerete.

7.5.

A program elvégzését igazoló irat

Bővített sugárvédelmi képesítés megszerzéséről kiállított bizonyítvány, a KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv, alapfokú munka-és tűzvédelmi ismeretek eredményes vizsgáját tanúsító jegyzőkönyv.

8.

Nukleáris képesítés neve

Átrakógép operátor

A 4. melléklet 7. pontja szerint.

9.

A beosztás megnevezése

Sugárvédelmi laboratóriumvezető

9.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz a KKÁT-ban a sugárveszélyes tevékenységek felügyeletének és a létesítmény kibocsátásai sugárvédelmi ellenőrzésének szakmai irányítására.

9.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során képes lesz az általános és munkahelyi munkavédelmi, tűzvédelmi és sugárvédelmi szabályok, előírások alkalmazására.

Képes lesz a biztonsági kultúra követelményeinek megfelelő munkavégzési magatartás tanúsítására, illetve munkatársai és a létesítményben tartózkodók esetében ennek megkövetelésére.

A munkavégzése és döntéshozatala során képes lesz az elméleti alapismereteinek alkalmazására.

Képes lesz részt venni a Baleset-elhárítási Szervezet munkájában.

Képes lesz adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tenni.

9.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: 2. melléklet szerint.

Egészségügyi alkalmasság sugárveszélyes tevékenység végzéséhez.

9.4.

A képzési program elemei

Alapfokú munka- és tűzvédelmi ismeretek, atomerőművi ismeretek.

Átfogó sugárvédelmi képzés.

KKÁT Sugárvédelmi Szabályzata, 2 évente vizsga.

KKÁT BEIT.

Nukleáris Biztonsági Szabályzat ismerete.

A KKÁT-ra vonatkozó belső szabályozó dokumentumok ismerete.

Gyakorlati ismeretek.

9.5.

A program elvégzését igazoló irat

Hatósági jogosító vizsga.

10.

Nukleáris képesítés neve

KKÁT Dozimetrikus

10.1.

A képzési program célja

A képzés elvégzése után a képzésben résztvevő alkalmas lesz arra, hogy az atomerőmű és a KKÁT munkahelyi, technológiai, valamint a kibocsátás- és a környezetellenőrzés sugárvédelmi rendszereinek kezelését és felügyeletét ellássa. Képes lesz az atomerőmű és a KKÁT ellenőrzött zónájában végzett munkák sugárvédelmi ellenőrzésére, a vonatkozó sugárvédelmi szabályok betartatására, az ellenőrzött zónában végzett munkák sugárveszélyességének megítélésére, joghatályos mérések elvégzésére. Megfelelően el tudja látni a zónahatárokon történő anyagforgalom dozimetriai kontrollját, az atomerőmű és a KKÁT ellenőrzött zóna helyiségeinek, munkahelyeknek helyszíni ellenőrzését.

10.2.

A program során megszerezhető kompetenciák

A munkavégzése során betartja/betartatja munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok, előírásait.

A munkavégzése során betartja/betartatja a sugárvédelmi előírásokat, egyéni védőeszközök használatát.

A munkavégzése során betartja a környezetirányítási, hulladékkezelési követelményeket.

Képes lesz a sugárvédelmi alapfogalmak alkalmazására.

Ismerni fogja az ionizáló sugárzások biológiai hatásait.

Képes lesz a radiokémiai alapismeretek alkalmazására.

Képes lesz a nukleáris biztonság figyelembevételével a munkavégzésre.

Munkavégzése során az ellenőrzött zónán belüli helyismeretre tesz szert.

Képes lesz sugárvédelmi mérések elvégzésére.

Képes lesz a sugárvédelmi műszereket megfelelően alkalmazni.

Képes lesz a sugárvédelmi ellenőrző rendszert üzemeltetni.

Képes lesz a rektorfizikai alapfogalmak alkalmazására.

Képes lesz az alap, és a munkaköri gépész, irányítástechnika, vegyészeti ismeretek alkalmazására.

Képes lesz az atomerőmű fő technológiai folyamatait ismerve megfelelő döntéseket hozni.

Képes lesz a sugárvédelmi rendszerek feladatát, felépítését, paramétereit ismerve szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.

Képes lesz a primerköri rendszerelemek feladatát, működési elvét, üzemi állapotát, paramétereit ismerve megfelelő döntéseket hozni.

Képes lesz a technológiai rendszerelemek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének feladatát, felépítését, paramétereit ismerve szakszerűen üzemeltetni, ellenőrizni.

Képes lesz a próbák végrehajtási szabályait betartani.

Képes lesz az eltéréskezelés szabályait betartani.

 

 

Képes lesz az üzemzavar elhárítása során rá háruló feladatokat elvégezni.

Képes lesz az üzemzavar-kivizsgálás előírásait betartani, azok alapján eljárni.

Képes lesz a sugárvédelmi szabályzat alkalmazására.

Képes lesz a dozimetriai engedélyen alapuló munkavégzés engedélyezésére.

Képes lesz a dóziskorlátok betartatására.

Képes lesz a dozimetriai ellenőrzés végrehajtására.

Képes lesz az ellenőrzött zóna anyag- és eszközforgalmának felügyeletére.

Képes lesz a dózisfogalmak, dózisszámítások alkalmazására.

Képes lesz a dózis- és dózisteljesítmény-mérésre.

Képes lesz a víz- és levegőaktivitás-mérésére.

Képes lesz a felületi szennyezettség mérésére.

A munkavégzése során betartja a műszak átadás/átvétel előírásait, követelményeit.

Képes lesz specifikus adatbázisokat, alkalmazásokat kezelni.

Képes lesz a KKÁT specifikus rendszereket, rendszerelemeket kezelni.

Képes lesz a KKÁT laboratóriumi eszközök kezelésére, alkalmazására.

Képes lesz a KKÁT mintavételi rendszereken a különböző minták kezelésére, cseréjére.

10.3.

A képzési programban való részvétel előfeltételei

Végzettség: 2. melléklet szerint.

Szakmai gyakorlat: Nincs szükség.

Egészségügyi alkalmasság: a sugárveszélyes munkavégzésre vonatkozó foglalkozás egészségügyi előírások az R. szerint.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): Nincs szükség.

Speciális atomerőműves ismeretek: Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat Vizsga.

10.4.

A képzési program elemei

Atomerőművi üzemeltetési alapok.

Primerköri rendszerek üzemeltetése tanfolyami záróvizsga.

Dozimetrikus feladatok.

Dozimetrikus tematikus gyakorlati betanító képzés

KKÁT dozimetrikus gyakorlati betanító képzés.

10.5.

A program elvégzését igazoló irat

Önálló munkavégzésre felhatalmazó „Dozimetrikus / KKÁT dozimetrikus” hatósági jogosító vizsga bizonyítvány.

8. melléklet az 55/2012. (IX. 17.) NFM rendelethez

A nukleáris szakirányú képesítést adó képzési programok záró, minősítő vizsgáira vonatkozó
általános követelmények

1. A 4–7. mellékletben felsorolt képzési programok kimenetét a képzési programokat záró, minősítő vizsgák eredményes letétele során kiállított vizsgadokumentumok jelentik.

2. A 4. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a következő típusú minősítő vizsgák során szerezhető meg:

a) Hatósági jogosító vizsga
A hatósági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített, a nukleáris biztonsági hatóság által jóváhagyott szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 4. melléklet szerinti képzési programot, megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a nukleáris biztonsági hatóság képviselője, a vizsgázó szervezeti főegységének vezetője, szakterületi vezetők, az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. A hatósági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeretellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

b) Kiemelt társasági jogosító vizsga
A kiemelt társasági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 4. melléklet szerinti képzési programot és megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó szervezeti főegységének vezetője, szakterületi vezetők, az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. A kiemelt társasági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeretellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

c) Társasági jogosító vizsga
A társasági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 4. melléklet szerinti képzési programot és megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó szervezeti egységének vezetője, szakterületi vezető szakemberek, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. Amennyiben a munkakör a Biztonsági Jelentésben biztonság szempontjából fontos munkaköri minősítéssel szerepel, a vizsgabizottságban az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője is részt vesz. A társasági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 3 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

d) Felügyelet alatti munkavégzésre jogosító vizsga
A felügyelet alatti munkavégzésre jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 4. melléklet szerinti képzési programot, megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó munkáltatói jogokat gyakorló vezetője, az engedélyes szakterületileg illetékes vezető szakemberei, valamint az engedélyes oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. Amennyiben a felügyelet alatti tevékenység a Biztonsági Jelentésben biztonság szempontjából fontos munkaköri minősítéssel szereplő munkakörhöz kapcsolódik, a vizsgabizottságban az engedélyes nukleáris biztonsági szervezetének képviselője is részt vesz. A felügyelet alatti munkavégzésre jogosultnak teljesítenie kell az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzéseket és az előírt időszakos ismeretellenőrzéseket.

3. Az 5. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a következő típusú minősítő vizsgák során szerezhető meg:

a) a 2. pont a) alpontja szerinti hatósági jogosító vizsga, azzal, hogy az első vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 2. melléklet 1. táblázata szerinti képzési programot.

b) Intézményi jogosító vizsga
Az intézményi jogosító vizsga végrehajtására az intézmény vezetője által készített szabályozás vonatkozik. Az első intézményi vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta az előírt képzési programot és megfelel a jogszabályban és az intézmény vezetője által jóváhagyott belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgákon vizsgabizottsági tagként a vizsgázó szervezeti főegységének vezetője, szakterületi vezetők, az intézmény nukleáris biztonsági szervezetének képviselője, valamint az intézmény oktatási szervezetének képviselője vannak jelen. Az intézményi vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos intézményi vizsgán meg kell újítani. Az időszakos intézményi vizsgán való részvétel feltétele az intézmény belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeretellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

4. A 6. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a következő típusú minősítő vizsgák során szerezhető meg:

a) hatósági jogosító vizsga
A hatósági jogosító vizsga végrehajtására az engedélyes által készített, a nukleáris biztonsági hatóság által jóváhagyott szabályozás vonatkozik. Az első jogosító vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 6. melléklet szerinti képzési programot, megfelel a jogszabályban és az engedélyes belső szabályozásában előírt feltételnek. A vizsgán vizsgabizottsági tagként a nukleáris biztonsági hatóság képviselője, a főigazgató által kijelölt személy, a reaktorüzem vezetője, a vizsgázó szervezetének csoportvezetője vannak jelen. A hatósági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év, melyet a lejárat előtt időszakos jogosító vizsgán meg kell újítani. Az időszakos jogosító vizsgán való részvétel feltétele az engedélyes belső szabályozásában előírt szinten tartó képzések teljesítése, az előírt közbenső ismeretellenőrzések eredményes végrehajtása és valamennyi, a munkakörre előírt alkalmassági feltétel megléte.

b) a 3. pont b) alpontja szerinti intézményi jogosító vizsga.

5. A 7. mellékletben feltüntetett programok elvégzését igazoló irat a következő típusú minősítő vizsgák során szerezhető meg:

a) a 2. pont a) alpontja szerinti hatósági jogosító vizsga, azzal, hogy az első vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 2. melléklet 3. táblázata szerinti képzési programot,

b) a 2. pont c) alpontja szerinti társasági jogosító vizsga, azzal, hogy az első vizsgán az vehet részt, aki végrehajtotta a 2. melléklet 3. táblázata szerinti képzési programot és a társasági jogosító vizsga bizonyítvány érvényessége legfeljebb 5 év.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!