nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről
2016-01-01
2016-07-16
10
Jogszabály

274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről

A Kormány a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1)1 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya – a szolgálati helyétől függetlenül – az e rendeletben foglaltak szerint rendészeti alapvizsgát tesz, valamint rendészeti szakvizsgát tesz vagy tehet.

(2)2 A rendelet hatálya nem terjed ki a Hszt. 320. §-ában meghatározott különleges foglalkoztatási állományba tartozókra.

(3) A rendészeti alap- és szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok végrehajtásának általános felügyeletét a rendészetért felelős miniszter látja el.

1. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)3 rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter: a Kormány rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító vagy felügyelő tagja, továbbá az Országgyűlési Őrség vonatkozásában az Országgyűlés elnöke,

b)4 munkáltatói jogkör gyakorlója: az állományilletékes parancsnok, más szervhez vezénylés, ügyészi szervezethez vezénylés vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezénylés esetén a vezénylő szerv vezetője,

c)5 rendészeti oktatási intézmény: a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint az irányításukat, felügyeletüket ellátó miniszter által fenntartott rendészeti tárgyú szakképesítést, vagy szakképzettséget nyújtó képzést folytató intézmény, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola,

d)6 rendészeti szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek alaptevékenységének ellátását szolgáló hivatásos szolgálati beosztás ellátására jogosító rendészeti tárgyú képzettség megszerzését igazoló képesítés,

e)7 rendészeti tárgyú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben felsorolt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek alaptevékenységének ellátását szolgáló hivatásos szolgálati beosztás ellátására jogosító rendészeti tárgyú, arra jogosított képző intézményben szerzett alap- és középfokú képzettség.

II. FEJEZET

A RENDÉSZETI ALAPVIZSGA

2. A rendészeti alapvizsga megszerzésére kötelezettek

3. § (1) A hivatásos állomány tagjának, ha e rendelet alapján mentességgel nem rendelkezik, a szolgálati viszony létesítését követő egy éven belül rendészeti alapvizsgát kell tennie.

(2) A vizsgakötelezettségről és annak határidejéről vagy a megfelelésről, illetve a mentességről a hivatásos állomány tagját a kinevezéséről szóló okmányban tájékoztatni kell.

(3) Rendészeti alapvizsgát tehet önkéntes elhatározás alapján a kormánytisztviselő és köztisztviselő is.

4. § (1) Mentesül a rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki

a) a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesül,

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, valamint jogelőd intézményeinél felsőfokú végzettséget szerzett,

c)8 jogi, közigazgatási, rendészeti vagy katonai képzési területhez tartozó szakon vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakon felsőfokú végzettséget szerzett és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által szervezett képzésben a rendészeti alapismereteket elsajátította,

d) rendvédelmi oktatási intézményben rendészeti tárgyú szakképesítést vagy végzettséget, vagy arra jogosult képző intézményben felsőfokú végzettségre épülő rendészeti tárgyú szakképesítést vagy végzettséget szerzett,

e)9 jogszabály – az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya esetében jogszabály vagy miniszteri utasítás – alapján rendészeti végzettségként elismert, a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv képzési rendszerében 1996. szeptember 1-jét követően szerzett – szakképzettségnek nem minősülő – rendészeti végzettséggel rendelkezik,

f) rendészeti oktatási intézményben 2010. június 1-jét követően rendészeti tárgyú rész-szakképesítést szerzett,

g)10 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben előírt alapfokú szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik vagy annak letétele alól jogszabály mentesíti.

(2) A hivatásos állomány közigazgatási alap- vagy szakvizsgával, továbbá jogi szakvizsgával rendelkező tagjának csak a rendészeti alapismeretekből kell vizsgát tennie, a szolgálati viszony létesítését követő egy éven belül. Mentesül a rendészeti alapismeretek vizsgarész letételének kötelezettsége alól az, aki közigazgatási alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkezik és legalább három éve – megszakítás nélkül – hivatásos szolgálati viszonyban áll.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a rendészeti alapvizsga letételének kötelezettsége alóli mentesítést más, kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony létesítésekor keletkező közigazgatási alapvizsga-tételi kötelezettség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A rendészeti alapvizsgával rendelkező személy a jogszabályban meghatározott közigazgatási alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól mentesül.

3. A rendészeti alapvizsga követelményrendszere és tárgykörei

5. § (1) A rendészeti alapvizsgára jelentkezőnek a rendészeti alapvizsgára jelentkezés időpontjában érvényes vizsgakövetelmények alapján meghatározott tananyag szerint kell számot adnia tudásáról.

(2) A vizsgát megelőzően a jelentkező vizsgafelkészítőn vesz részt. A felkészítés tartalma nem terjedhet túl a vizsgakövetelményekben meghatározott tárgykörökön, valamint az annak alapján kiadott tananyag tartalmán.

(3) A rendészeti alapvizsga közigazgatási alapismeretek és rendészeti alapismeretek vizsgarészből áll. A rendészeti alapvizsga követelményrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A rendészeti alapvizsga követelményrendszerén alapuló felkészítő tananyagot a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság (a továbbiakban: RASZB) állítja össze és a rendészetért felelős miniszter hagyja jóvá. A tananyagot évente felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelőző év november 30-áig a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(5) A rendészetért felelős miniszter által irányított oktatás-igazgatási és szervezési feladatokat ellátó központi szerv (a továbbiakban: központi szerv) biztosítja a tananyaghoz az elektronikus hozzáférést a honlapján.

(6) A rendészeti alapvizsga követelményrendszerének, valamint a tananyag megismerhetőségének lehetőségeiről a jelentkezőt a vizsgafelkészítő és a vizsga időpontjáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

4. A rendészeti alapvizsga rendje

6. § (1) Vizsgára az bocsátható, aki a vizsgát megelőző egy napos felkészítésen részt vett.

(2) A rendészeti alapvizsga számítógépes rendszerben kitöltött vizsgából áll, melynek során a vizsgázónak egy, a számítógép által véletlenszerűen generált feladatsort kell megoldania. A rendészeti alapvizsgát a Rendészeti Vizsgák Szabályzatában (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) meghatározottak betartásával kell teljesíteni.

(3) A feladatsor megoldására 45 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A feladatsor megoldása ellenőrzött körülmények között, vizsgabiztos felügyelete mellett történik.

(4) A rendészeti alapvizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó vizsgarészenként több, mint 50%-os eredményt ér el és az összesen megszerezhető maximális 50 pontból legalább 26 pontot szerez. Ha a vizsgázónak csak az egyik vizsgarészből kell vizsgát tennie, akkor a pontszámokat arányosítva kell figyelembe venni.

(5) A vizsgáról a vizsgabiztos jegyzőkönyvet készít. Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára – a vizsgajegyzőkönyv alapján – megfelelt minősítésű vizsgabizonyítványt kell kiállítani.

7. § (1) Ha a vizsgázó a rendészeti alapvizsgán nem megfelelt minősítést kap, ismétlővizsgát tehet. Ismétlővizsgát csak az eredménytelen vizsgarészből kell tenni.

(2) Ismétlővizsgát tehet a vizsgázó akkor is, ha a vizsgáját önhibájából megszakította vagy a vizsgabiztos a vizsgáját felfüggesztette.

(3)11 Az alapvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes vizsgát nem tesz. Ha a vizsgázó a 3. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül az ismétlővizsgát önhibájából eredményesen letenni nem tudja, akkor a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv intézkedik annak megállapítása iránt, hogy a vizsgázó szolgálati viszonya törvény erejénél fogva történő megszűnésének a Hszt. 82. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő törvényi feltétele beállt.

5. A vizsgabiztos

8. § (1) A rendészeti alapvizsgán a rendészeti alapvizsga végrehajtásának felügyelete, a vizsgajegyzőkönyv kiállítása, a vizsgaszabályzat betartatása és a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata. Bármely rendzavarás vagy szabályszegés tényét és a vizsgabiztos ezzel kapcsolatos intézkedését a vizsgajegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(2) Ha a vizsgázó a vizsgára vonatkozó szabályokat megszegi, a vizsgázót a vizsgabiztos figyelmezteti. A figyelmeztetésnek a felfüggesztés jogkövetkezményeire is ki kell terjednie.

(3) Súlyos szabálytalanság esetén vagy ismételt figyelmeztetés után a vizsgabiztos a vizsgázó vizsgáját felfüggeszti, melynek tényét és körülményeit az (1) bekezdés szerint a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti. Súlyos szabálytalanságnak minősül különösen a vizsgán nem megengedett segédeszköz igénybe vétele, beszélgetés a többi vizsgázóval, valamint a vizsga rendjének megzavarása. A vizsga felfüggesztése esetében az alapvizsgát nem megfeleltnek kell minősíteni.

(4) A vizsgabiztosnak a felfüggesztéssel kapcsolatos döntésével szemben a vizsgázó 5 napon belül panasszal élhet a RASZB felé. A panasz benyújtásának a vizsga felfüggesztésére nincs halasztó hatálya.

(5) A RASZB elnöke a panaszról 15 napon belül dönt. Ha a panasznak helyt ad, akkor az ismétlővizsga díját nem kell megfizetni és a központi szerv köteles 30 napon belüli időpontra új időpontot biztosítani a vizsgára. A felfüggesztés ügyében hozott döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

(6) A vizsgabiztos személyét a RASZB elnöke jelöli ki. A kijelölésről a vizsgázót és a munkáltatói jogkör gyakorlóját a vizsga megkezdéséig tájékoztatni nem lehet.

III. FEJEZET

A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA

6. A rendészeti szakvizsgára jelentkezők

9. § (1) A rendészeti szakvizsgára a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen lehet jelentkezni.

(2) Olyan szolgálati beosztásba vagy munkakörbe, amelynek betöltéséhez követelmény a rendészeti szakvizsga megléte, hivatásos állomány tagja akkor nevezhető ki, ha – az egyéb képzettségi követelményeknek való megfelelés mellett – rendelkezik rendészeti szakvizsgával.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja magasabb beosztásból vagy munkakörből kerül a (2) bekezdésben meghatározott beosztásba vagy munkakörbe és nem rendelkezik rendészeti szakvizsgával, a rendészeti szakvizsgát a beosztásba helyezést követő két éven belül köteles megszerezni.

(4)–(5)12

(6) Rendészeti szakvizsgára önkéntesen a hivatásos állomány azon tagja jelentkezhet, aki felsőfokú végzettséggel és rendészeti szakképzettséggel rendelkezik. Rendészeti szakvizsgát tehet az a kormánytisztviselő vagy köztisztviselő is, aki felsőfokú végzettséggel, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával és legalább három év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.

10. § (1) Mentesül a rendészeti szakvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki

a) e rendelet hatálybalépését megelőzően rendészeti szakvizsgát tett,

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti tárgyú szakirányán felsőfokú végzettséget szerzett,

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelődjeinél MA fokozatú végzettséget szerzett,

d) a rendelet hatályba lépésekor az 52. életévét betöltötte és azt megelőzően legalább 5 évet vezetői, vagy 10 évet rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztásban töltött el,

e)13 annak letétele alól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény alapján mentesül.

(2) A tudományos fokozattal rendelkező, a munkáltató kötelezése alapján vagy önkéntesen vizsgára jelentkező jelöltet a RASZB mentesítheti a kötelező vagy a választott vizsgatárgy letételének kötelezettsége alól, ha a tudományos fokozatához kapcsolódó vizsgája vagy disszertációja valamely vizsgatárgy ismeretanyagához kapcsolódik.

(3) A hivatásos állomány közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkező tagjának kizárólag a rendészeti szakvizsga rendészeti tárgyú választott vizsgatárgyából kell vizsgát tennie, a kinevezéstől számított egy éven belül.

(3a)14 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának kizárólag a rendészeti szakvizsga kötelező vizsgatárgyából kell vizsgát tenni, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben előírt középfokú szaktanfolyami végzettséggel rendelkezik vagy annak letétele alól jogszabály mentesíti.

(4) A rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alóli, (1) bekezdés szerinti mentesítést más, kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony létesítésekor a közigazgatási szakvizsga-kötelezettség alóli mentesítés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

(5) Az e rendelet alapján teljesített rendészeti szakvizsgát a közigazgatási szakvizsgáról szóló kormányrendeletben meghatározott közigazgatási szakvizsgával egyenértékűnek kell tekinteni.

7. A rendészeti szakvizsga követelményrendszere és tárgykörei

11. § (1) A rendészeti szakvizsgára jelentkezőnek a rendészeti szakvizsgára jelentkezéskor érvényes vizsgatárgyakból, a vizsgakövetelmények alapján meghatározott ismeretanyag és az annak megfelelően kidolgozott és közzétett vizsgakérdés-sor alapján kell a rendészeti szakvizsgát teljesíteni. A rendészeti szakvizsga követelményrendszerét a 2. melléklet tartalmazza.

(1a)15 A 2. mellékletben meghatározott követelményrendszeren alapuló, elvárt ismeretanyagot a RASZB határozza meg és a rendészetért felelős miniszter hagyja jóvá és azt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

(2) A rendészeti szakvizsga követelményrendszerén alapuló felkészítő tananyagot a RASZB határozza meg és a rendészetért felelős miniszter hagyja jóvá. A tananyagot évente felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelőző év november 30-áig a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

(2a)16 A rendészeti szakvizsga kötelező vizsgatárgyának Közigazgatási ismeretek ismeretrésze vonatkozásában az (1a) bekezdés szerinti ismeretanyaghoz, valamint a (2) bekezdés szerinti tananyaghoz a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter jóváhagyása is szükséges.

(3) A központi szerv biztosítja a tananyaghoz az elektronikus hozzáférést a honlapján.

(4) A rendészeti szakvizsga követelményrendszerének, valamint a tananyag megismerhetőségének lehetőségeiről a jelentkezőt a vizsgafelkészítő és a vizsga időpontjáról szóló értesítésben tájékoztatni kell.

8. A rendészeti szakvizsga rendje

12. § (1) A rendészeti szakvizsga kötelező és egy választható vizsgatárgyból áll. A vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak.

(2) Rendészeti szakvizsgára az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgát megelőző 3 napos felkészítésen hiányzás nélkül részt vett. A vizsgára nem bocsátható jelölt köteles a felkészítést elölről kezdeni.

13. § (1) A vizsgatárgy, valamint a felkészítés vizsgatárgyra vonatkozó része alóli mentesítés iránti kérelmet – a mentesítés alapjául szolgáló dokumentumok másolatával – a RASZB-nak címezve, a központi szervhez kell benyújtani.

(2) A mentesítési kérelem tárgyában a RASZB 30 napon belül határozattal dönt, amit 8 napon belül köteles megküldeni a kérelmezőnek. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a központi szervhez benyújtott, a rendészetért felelős miniszterhez címzett – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a rendészetért felelős miniszter 30 napon belül bírálja el. A rendészetért felelős miniszter döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

(3) Az értékelés során a vizsga alól mentesített vizsgatárgyat kiválóan megfeleltnek kell minősíteni.

14. § (1) A rendészeti szakvizsgát a RASZB által kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt kell letenni. A vizsgabizottság háromtagú, elnökét a RASZB jelöli ki.

(2) A rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarészeit a központi szerv által kijelölt helyen és időben kell teljesíteni. Az írásbeli vizsga időtartama 90 perc. Az írásbeli vizsgarész teljesítéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az írásbeli vizsgarészre vonatkozóan a 8. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a vizsgabiztost megillető jogkört a vizsgabizottság elnöke gyakorolja.

(3) A rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak szóbeli vizsgarészeit – az érintett vizsgatárgy írásbeli vizsgarészének teljesítését követően – a vizsgabizottság előtt, a központi szerv által meghatározott helyen és időben kell teljesíteni. A szóbeli vizsgarész rendjéért, a vizsgaszabályzat betartásáért a vizsgabizottság elnöke a felelős. A vizsgabizottság munkáját a RASZB elnöke által megbízott jegyző segíti.

(4) A jegyző személyére a központi szerv vezetője a központi szerv munkatársai közül tesz javaslatot.

15. § (1) A vizsgabizottság az írásbeli vizsgarész eredményét vizsgatárgyanként, pontérték alapján, %-ban határozza meg és azt kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel látja el. A megfelelt minősítéshez legalább 60%-os, a jól megfelelt minősítéshez legalább 75%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 95%-os eredmény szükséges.

(2) A szóbeli vizsgarészt a vizsgabizottság vizsgatárgyanként kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel látja el.

(3) A vizsgatárgy mindkét vizsgarészének eredményes teljesítése esetén a vizsgabizottság megállapítja a vizsgatárgy eredményét. A vizsgatárgyak összesített eredménye alapján a vizsgabizottság a rendészeti szakvizsgát kiválóan megfeleltre, jól megfeleltre, megfeleltre vagy eredménytelenre minősíti.

(4) Eredményes vizsga esetén a vizsgázó számára – a jegyző által vezetett vizsgajegyzőkönyv alapján – az összesített eredménynek megfelelő minősítésű vizsgabizonyítványt kell kiállítani.

(5) Ha a vizsgázó valamely vizsgarészt nem vagy eredménytelenül teljesítette, a vizsgaszabályzat szerint megismételheti a vizsgarészt. A rendészeti szakvizsga minősítésénél a megismételt vizsgarész értékelését kell figyelembe venni.

IV. FEJEZET

A RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA KÖZÖS SZABÁLYAI

9. Jelentkezés a vizsgára

16. § (1) A rendészeti alap- vagy szakvizsgára kötelezett a vizsgára a 3. és 4. melléklet szerinti beiskolázási lapon jelentkezik. A beiskolázási lapot a munkáltatói jogkör gyakorlója a humánigazgatási szervezeti egységen keresztül – a felkészítés időpontjára vonatkozó javaslatával – juttatja el a központi szervhez. Önkéntes jelentkezés esetén az 5. és 6. melléklet szerinti jelentkezési lapot kell kitölteni és megküldeni a központi szervhez.

(2) A beiskolázási vagy jelentkezési lapon meg kell jelölni a felkészítés kérelmezett időpontját, valamint a részleges mentességet megalapozó végzettséget, vizsgát. Rendészeti szakvizsgára jelentkezés esetén meg kell jelölni továbbá a választható vizsgatárgyak közül választott vizsgatárgyat.

(3) A mentesség igazolására szolgáló dokumentumok másolatát, továbbá a felkészítés és vizsga díjának befizetését igazoló bizonylatot a beiskolázási vagy jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg csatolni kell.

(4) A központi szerv a beiskolázási vagy jelentkezési lapot nyilvántartásba veszi és – a jelentkező, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának nyilatkozatát figyelembe véve – a jelentkezőt – kötelező beiskolázás esetén a humánigazgatási szervezeti egységek értesítésével egyidejűleg – a felkészítő tanfolyam, valamint a vizsgák időpontjáról és helyéről azt megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja.

(5) A vizsgafelkészítésen való részvétel kötelező, melynek tartamára a hivatásos állományba tartozó jelentkező számára szolgálatmentességet kell biztosítani. Szolgálatmentességet kell biztosítani a vizsgák napjára is.

10. Vizsgaidőpontok

17. § (1) Rendészeti alap- és szakvizsga az év során bármikor szervezhető. A vizsgaidőpontokat a központi szerv a munkáltatói jogkör gyakorlója és a jelentkező igényének figyelembe vételével, a munkaidő és költségtakarékosság szem előtt tartásával határozza meg. A központi szerv a költségvetési évre szóló továbbképzési- és vizsgatervek, valamint a munkáltatói igények figyelembe vételével szervezi a rendészeti alap- és szakvizsgákat és a vizsgafelkészítőket. Rendészeti alap- és szakvizsgát, valamint vizsgafelkészítőt általános munkarend szerinti munkanapra lehet csak szervezni.

(2) A központi szerv az egyes vizsgák kijelölt időpontjait a vizsgát megelőzően legalább 60 nappal közzéteszi a honlapján. A központi szerv a jelentkező vizsgaidőpontját a vizsgázó számára a jelentkezéstől számított 90 napon belüli napra biztosítja.

(3) A központi szerv indokolt esetben módosíthatja az előzetesen közzétett időpontokat. Indokolt esetnek minősül különösen, ha a vizsga lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása veszélybe kerül. A módosításról a központi szerv a munkáltatói jogkör gyakorlóján keresztül köteles tájékoztatni a vizsgaidőpontra bejelentkezett vizsgázót és a vizsgázó munkáltatóját.

11. Halasztás

18. § (1) A vizsgázó egy alkalommal, legkésőbb a vizsgát megelőzően 5 nappal kérelmezheti a rendészeti alap- vagy szakvizsga, vagy a vizsgatárgy vizsgájának elhalasztását. A vizsgahalasztás bejelentését a munkáltatói jogkör gyakorlója küldi meg a központi szerv részére.

(2) Amennyiben a vizsgázó halasztási kérelem nélkül nem jelenik meg, a vizsgát követő 5 napon belül igazolással élhet. Újabb halasztási kérelem esetén a megismételt vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) A halasztott vizsga időpontját a központi szerv a 17. § szerint állapítja meg azzal, hogy a vizsgaidőpontot a halasztási kérelem benyújtásától számított 90 napon belüli időpontra biztosítja.

(4) A halasztott vizsgát és az ismétlővizsgát az eredeti vizsga időpontjában érvényes vizsgakövetelmények alapján kell teljesíteni, az általános szabályok alkalmazásával.

(5) A felkészítésen való részvétel halasztására az (1)–(3) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.

12. Jogorvoslat

19. § (1) A központi szerv a vizsgázó kérésére a rendészeti alap- és szakvizsga eredményének közzétételét követő 5 napon belül lehetőséget biztosít a kitöltött és kijavított feladatsor, valamint a vizsgajegyzőkönyv megtekintésére.

(2) A rendészeti alap- és szakvizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozva a vizsgázó írásban panasszal élhet a RASZB elnökénél a panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül. A RASZB elnöke a panaszt 15 napon belül, indokolt határozattal bírálja el. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a rendészetért felelős miniszterhez fellebbezésnek van helye. A rendészetért felelős miniszter a fellebbezés tárgyában 30 napon belül dönt.

(3) A panaszra okot adó esemény vagy cselekmény bekövetkeztétől számított 3 hónapon túl panasz nem nyújtható be.

13. Vizsgabizonyítványok, oklevelek

20. § (1) Az eredményes rendészeti alapvizsga letételéről kiállított vizsgabizonyítványt a RASZB elnöke, az eredményes rendészeti szakvizsga letételét igazoló oklevelet a vizsgabizottság tagjai írják alá és a RASZB bélyegzőjével hitelesítik. A vizsgabizonyítványt és az oklevelet 15 munkanapon belül kell megküldeni a vizsgázó részére.

(2) Az elveszett vagy megsemmisült vizsgabizonyítvány vagy oklevél pótlására – a vizsgajegyzőkönyv alapján – a központi szerv hiteles bizonyítvány-másodlatot állít ki. A hiteles vizsgabizonyítvány-, valamint oklevél-másodlat tartalma megegyezik az eredeti vizsgabizonyítvány, oklevél tartalmával.

(3) A kiállított vizsgabizonyítványok és oklevelek nyilvántartását a központi szerv végzi.

14. Összeférhetetlenség

21. § (1)17 A vizsgabiztottság elnöke, tagjai, a jegyző és a vizsgabiztos nem működhet közre Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának, valamint a vele közvetlen alá- vagy fölérendeltségi viszonyban állónak a vizsgáztatásában, továbbá olyan esetekben, amelyekben tőle az elfogulatlan vizsgáztatás egyébként nem várható el. A vizsgázó vagy a vizsgában közreműködő személy az összeférhetetlenségről a vizsga megkezdése előtt haladéktalanul tájékoztatja a RASZB-ot. Az összeférhetetlenség megsértésével lefolytatott vizsga eredményét meg kell semmisíteni.

(2) Az összeférhetetlenség fennállása esetén a RASZB elnöke haladéktalanul intézkedik a tisztség megfelelő személlyel történő betöltésére.

V. FEJEZET

A RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGÁZTATÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐK

15. A központi szerv

22. § (1) A rendészeti alap- és szakvizsga szervezésével, lebonyolításával és a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a központi szerv látja el. E feladatai keretében különösen:

a) meghirdeti a rendészeti alap- és szakvizsgák vizsgaidőpontjait,

b) fogadja a vizsgára történő jelentkezéseket,

c) vizsgafelkészítőket szervez,

d) biztosítja a vizsgák lebonyolításához szükséges technikai feltételeket,

e) megteremti a vizsgákhoz szükséges ellenőrzött körülményeket,

f) a vizsgákról jegyzőkönyvet és nyilvántartást vezet, kiadja a vizsgaokmányokat,

g) a vizsgákról statisztikai célú összesítést készít,

h) vezeti a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzéket és a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzéket.

(2) A RASZB egyetértésével elkészíti és a rendészetért felelős miniszterhez jóváhagyásra benyújtja a vizsgaszabályzatot, melyet a jóváhagyást követően a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni. A vizsgaszabályzat tartalmazza a vizsgafelkészítés és a vizsgák rendjére vonatkozó részletes szabályokat, a vizsgajegyzőkönyvekről és a vizsgaokmányokról szóló iratmintákat.

16. A vizsgabizottsági és a vizsgabiztosi névjegyzék

23. § (1) Rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági tagjának a Rendészeti Szakvizsga Vizsgabizottsági Névjegyzékben (a továbbiakban: vizsgabizottsági névjegyzék) szereplő személy (a továbbiakban: vizsgáztató) jelölhető ki. A vizsgabizottsági névjegyzék az alábbi szakterületenkénti bontásban tartalmazza a vizsgáztatókat:

a) közigazgatási és integrált rendészeti szakterület,

b) büntetés-végrehajtási szakterület,

c) egészségügyi-pszichológiai szakterület,

d) gazdasági-pénzügyi, műszaki-technikai szakterület,

e) határrendészeti-rendőrségi szakterület,

f) hivatali igazgatási-humánigazgatási szakterület,

g) katasztrófavédelmi-tűzvédelmi szakterület,

h) migrációs szakterület,

i) nemzetbiztonsági szakterület,

j) adó- és vámigazgatási szakterület.

(2) A vizsgabizottsági névjegyzékbe történő felvétel feltétele a rendészetért felelős miniszter által közzétett pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő, eredményes pályázat. A pályázati felhívással egyidejűleg a központi szerv vezetőjének javaslata alapján a rendészetért felelős miniszter szakterületenkénti bontásban meghatározza a névjegyzékbe felvehető keretlétszámot.

(3) A felvételét követően a vizsgáztatót a vizsgabizottsági névjegyzék öt évig tartalmazza. Az öt év lejárta előtt törölni kell a vizsgáztatót a névjegyzékből

a) erre irányuló kérelmére;

b) halála esetén;

c) ha a vizsgabizottsági felkérésnek egymást követő három alkalommal – akadályoztatás esetét kivéve – nem tesz eleget;

d) ha szolgálati viszonya

da) fegyelmi eljárás során hozott jogerős döntés alapján,

db) büntetőeljárás során hozott jogerős döntés alapján,

dc) – az egészségi vagy fizikai alkalmatlanság kivételével – hivatásos szolgálatra alkalmatlanná válás miatt

megszüntetésre kerül.

(4) Pályázatot nyújthat be

a)18 a hivatásos állomány rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél szolgálatot teljesítő tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja, aki rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy mentesül a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól,

b)19 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományából nyugállományba helyezett tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó személy, aki rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy mentesült a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól,

c)20 az az állami vezető, kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, aki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tevékenységével, felügyeletével kapcsolatos munkakört lát el, vagy nyugdíjaztatása előtt látott el és közigazgatási vagy rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült,

d) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, aki közigazgatási vagy rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, vagy a mentesülés feltételeivel rendelkezik,

e) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kormánytisztviselője, aki közigazgatási vagy rendészeti szakvizsgával rendelkezik, vagy a szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, vagy a mentesülés feltételeivel rendelkezik.

(5) A pályázaton való részvétel feltétele

a) a pályázó által választott vizsgatárgynak megfelelő szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlat, vagy rendészeti oktatási gyakorlat, valamint

b) – a nyugállományba helyezett pályázó kivételével – a pályázó munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőjének hozzájárulása a pályázaton való részvételhez.

(6) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt postai címre kell benyújtani egy példányban. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázati felhíváshoz mellékelt pályázati adatlapot, hiánytalanul kitöltve,

b) a részletes szakmai önéletrajzot és – amennyiben van – szakmai publikációs jegyzéket,

c) a felsőfokú iskolai végzettséget, tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatát,

d) a jogi szakvizsga-, közigazgatási szakvizsga- vagy rendészeti szakvizsga-bizonyítvány másolatát,

e) munkáltatói igazolást a szolgálati viszony vagy más foglalkoztatási jogviszony fennállásáról – nyugállományba helyezettek esetében a korábbi jogviszony fennállásáról – és a szakirányú szakmai gyakorlatról.

(7) A RASZB elnökének kezdeményezésére a rendészetért felelős miniszter a névjegyzékből törölt személyek pótlása érdekében az öt év letelte előtt is pályázatot írhat ki a névjegyzékbe felvételre.

24. § (1) A benyújtott pályázatokat az erre a célra a rendészetért felelős miniszter által felkért öttagú bírálóbizottság bírálja el.

(2) A bírálóbizottság mérlegelés nélkül elutasítja a pályázatot, ha

a) a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt feltételeknek,

b) a pályázat hiányos.

(3) A bírálóbizottság javaslata alapján a rendészetért felelős miniszter dönt a névjegyzékbe felvételről. A döntésről a központi szerv értesíti a pályázókat.

(4) A benyújtott pályázati anyagot – a pályázat elutasítása esetén – a bírálóbizottság maradéktalanul visszaküldi a pályázónak.

(5) A vizsgabizottsági névjegyzéket a központi szerv – a névjegyzékbe felvett, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozók adatainak kivételével – a Hivatalos Értesítőben a pályázat elbírálást követő 30 napon belül közzéteszi, valamint a központi szerv honlapján folyamatosan megjeleníti.

25. § (1) Vizsgabiztosként a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékben (a továbbiakban: vizsgabiztosi névjegyzék) szereplő személy jelölhető ki.

(2)21 A vizsgabiztosi névjegyzékbe történő felvételre a központi szerv vezetője felhívást ad ki. A felhívásra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, továbbá a rendészetért felelős miniszter által irányított szervek állományának legalább középfokú végzettségű, rendészeti alapvizsgával rendelkező, vagy annak kötelezettsége alól mentesült tagja jelentkezhet. A jelentkezéseket a RASZB bírálja el.

(3) A vizsgabiztosi névjegyzékbe tartozás két év időtartamra szól.

(4) A vizsgabiztosi névjegyzéket a központi szerv a honlapján folyamatosan megjeleníti.

17. A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság

26. § (1) A RASZB tizenháromtagú testület, amelynek tizenegy tagját a rendészetért felelős miniszter a vizsgabizottsági névjegyzékbe felvett vizsgáztatók közül bízza meg öt éves időtartamra. A RASZB tagja továbbá a központi szerv vezetője, valamint a Magyar Rendvédelmi Kar képviselője.

(2) A RASZB élén elnök áll. Az elnököt a RASZB tagjai közül a rendészetért felelős miniszter bízza meg öt éves időtartamra. A RASZB elnöke nem lehet a központi szerv vezetője és a Magyar Rendvédelmi Kar képviselője.

(3) A RASZB működésével összefüggő feltételeket a központi szerv biztosítja.

(4) A RASZB működésének rendjét a rendészetért felelős miniszter által jóváhagyott ügyrend határozza meg.

(5) A RASZB a tárgyévet követő február 28-ig elfogadja és a rendészetért felelős miniszterhez jóváhagyásra felterjeszti az éves beszámoló jelentését.

VI. FEJEZET

A RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

27. § (1) A rendészeti alap- és szakvizsga díja felkészítési díjból és vizsgadíjból áll.

(2)22 A rendészeti alapvizsga egy főre eső felkészítési díja a rendvédelmi illetményalap összegének 15%-a. A felkészítési díj nem foglalja magában az étkezési és szállásköltségeket.

(3)23 A rendészeti alapvizsga vizsgadíja a rendvédelmi illetményalap összegének 10%-a.

(4)24 A rendészeti szakvizsga egy főre eső felkészítési díja a rendvédelmi illetményalap összegének 25%-a. A felkészítési díj nem foglalja magában az étkezési és szállásköltségeket.

(5)25 A rendészeti szakvizsga vizsgadíja vizsgatárgyanként a rendvédelmi illetményalap összegének 15%-a.

28. § (1)26 A rendészeti alapvizsgára kötelezett felkészítési díját, első alkalommal a vizsgadíját, a felmerülő szállás- és utazási költségét, valamint a rendészeti szakvizsgára kötelezett felmerülő szállás- és utazási költségét az őt foglalkoztató szerv biztosítja. A rendészeti szakvizsgára kötelezett felkészítési díját, első alkalommal a vizsgadíját a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a foglalkoztató a továbbképzési hozzájárulás keretében, a továbbképzési hozzájárulásra vonatkozó szabályok szerint fizeti meg a központi szerv részére.

(2) Önkéntes jelentkezés esetén a felkészítés és a vizsga díja, valamint a felmerülő szállás- és utazási költség az önként jelentkezőt terheli. A szakvizsga díjának legfeljebb 50%-át – az önként jelentkező kérelmére – a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.

(3) Akit önhibájából a felkészítésben való újbóli részvételre köteleznek, köteles az ismételt felkészítő tanfolyam díját önerőből megfizetni.

(4) Az ismételt vizsga díja a vizsgázót terheli, amelynek mértéke a vizsgarészek számától függetlenül megegyezik a vizsgadíjjal.

(5) A felkészítés halasztása és a vizsga halasztása díjköteles. A halasztás díja a 27. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott díj összegének 50%-a, amelynek megfizetésére a rendészeti alap- és szakvizsgára jelentkező jelölt köteles.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az alap- és szakvizsgára kötelezett halasztási díja a munkáltatót terheli, ha a halasztásra a munkáltató érdekkörében felmerült okból került sor. Amennyiben a halasztásra az alap-, vagy szakvizsgára kötelezett érdekkörében felmerült, de neki fel nem róható okból került sor, úgy a halasztás díját a munkáltató saját költségvetése terhére átvállalhatja.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárási díj megfizetése nem mentesít az újabb felkészítés vagy vizsga díjának megfizetése alól. Az ismételt felkészítés vagy vizsga díjának megfizetésére a munkáltató köteles, ha az alap- vagy szakvizsgára kötelezett a munkáltató érdekkörében felmerült okból halasztott.

29. § (1)27 A felkészítést végző előadót felkészítési óradíj illeti meg. A felkészítési óradíj a rendvédelmi illetményalap összegének 15%-a.

(2) A vizsgabizottság elnökét, tagjait és jegyzőjét, továbbá a vizsgabiztost vizsgáztatási díj illeti meg. A rendészeti alapvizsga esetében vizsgánként, a rendészeti szakvizsga esetében vizsgatárgyanként a befizetett vizsgadíjak összegének

a) 25%-a a bizottság elnökét, 20-20%-a a két bizottsági tagot, 5%-a a jegyzőt, valamint a vizsgabiztost illeti meg,

b) 5%-a az írásbeli feladatok és a javító kulcsok elkészítőit illeti meg, továbbá

c) 25%-át a vizsgáztatás dologi kiadásaira kell fordítani.

(3) A vizsgáztatási díj a vizsgabizottság elnökét a megjelent vizsgázók száma alapján, a vizsgabizottsági tagokat a vizsgázók írásbeli és szóbeli vizsgarészeinek száma alapján, arányosan illeti meg.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.

31. § (1) A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet rendelkezései alapján és feltételek szerint kell a rendészeti szakvizsgát teljesíteni annak, akinek a jelentkezését a RASZB jogelőd szerve e rendelet hatálybalépését megelőző napig befogadta.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétellel legfeljebb 2013. június 30-ig lehet letenni a rendészeti szakvizsgát.

32. § (1) A rendelet hatálybalépésekor hivatásos szolgálati viszonyban álló személynek – ha nem mentesül a rendészeti alapvizsga letételének kötelezettsége alól vagy nem rendelkezik rendészeti szakvizsgával – a hatálybalépéstől számított két éven belül kell rendészeti alapvizsgát tennie. A hivatásos állomány közigazgatási alapvizsgával, közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkező tagjának csak a rendészeti alapismeretekből kell vizsgát tennie a hatálybalépést követő egy éven belül.

(2) Az (1) bekezdés alapján rendészeti alapvizsga vagy rendészeti alapismeretek vizsga letételére kötelezettet a munkáltató 2012. december 31-ig tájékoztatja a vizsgakötelezettségéről és a teljesítés határidejéről.

(3) A rendelet hatálybalépésekor a hivatásos állomány rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztást betöltő tagja – ha nem mentesül a rendészeti szakvizsga letételének kötelezettsége alól – a rendészeti szakvizsgát, illetve a választható vizsgatárgyat legkésőbb 2014. december 31-ig köteles teljesíteni.

(4) A hivatásos állomány közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával rendelkező tagját a (3) bekezdés alkalmazásában úgy kell tekinteni, mint aki rendészeti szakvizsgával rendelkezik, azonban a rendészeti szakvizsga rendészeti tárgyú önként választott vizsgatárgyából 2013. december 31-ig vizsgát kell tennie.

(5) A (3) vagy (4) bekezdés alapján rendészeti szakvizsga vagy a választható vizsgatárgy letételére kötelezettet a munkáltató 2012. december 31-ig kötelezi a vizsga – (3) vagy (4) bekezdésben meghatározott határidőn belüli – letételére.

(6) A 10. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott mentesség a 2014/2015. tanévben végzett hallgatók vonatkozásában alkalmazható először.

33. § (1) A rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendeletben meghatározott Rendészeti Szakvizsga Bizottság tagjai e rendelet hatálybalépésekor a vizsgabizottsági névjegyzékbe átvételre kerülnek, vizsgabizottsági névjegyzéki mandátumuk 2014. december 31-ig tart.

(2) A RASZB-ot 2012. december 31-ig meg kell alakítani.

(3) 2012. november 1-jéig pályázatot kell kiírni a vizsgabizottsági, valamint a vizsgabiztosi névjegyzékbe történő felvételre.

1. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

A rendészeti alapvizsga követelményrendszere

I. Közigazgatási alapismeretek

1. Adat- és ügykezelésre, ügyvitelre, titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok

2. Közigazgatási szervezeti igazgatás

3. Alkotmányjogi és jogi alapismeretek

4. Emberi jogi, polgári jogi és kisebbségjogi, közigazgatási és belügyi alapismeretek

5. A szabálysértésekre vonatkozó általános szabályok

6. A közigazgatási hatósági eljárás

7. Európa Uniós alapismeretek

8. Általános nemzetközi jogi ismeretek és humanitárius jogforrások

9. Gazdálkodási és pénzügyi alapismeretek

10. Információbiztonság és adatvédelem, a híradásra, összeköttetésre és adattovábbításra vonatkozó sajátos lehetőségek és szabályok

11.28 Nemzetpolitika

II. Rendészeti alapismeretek

1. Alaki és öltözködési szabályok, előírások

2. A honvédelem, a rendvédelem és a rendészet alapvető fogalmai, alapelvei, viszonyai

3. A felügyeletet gyakorló minisztérium helye, szerepe, általános rendeltetése, felépítése

4. A szolgálati formákra, a szolgálatteljesítésre vonatkozó alapvető elvárások, követelmények

5. Magatartási szabályok szolgálatban és szolgálaton kívül, viselkedési és közszolgálati etikai szabályok

6.29 A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a szolgálati viszonyra vonatkozó általános szabályok, jogosultságok, kötelezettségek, valamint juttatások, járandóságok, karrierlehetőségek

7. A szolgálati érintkezés szabályai, a szolgálati feladatok ellátásának egységesen érvényes rendje

8. Objektumvédelmi, őrzési, személy- és vagyonvédelmi általános szabályok

9. Fegyverzeti, fegyverbiztonsági, ballisztikai és lőelméleti alapismeretek

10. A kényszerítő eszközök alkalmazásának, valamint a csomag- és ruházat-átvizsgálás végzésének követelményei

11. Az országos hatáskörű szervekre vonatkozó rendvédelmi technikai eszközök és berendezések sajátosságai, eszközkezelési és alkalmazási ismeretek

12. Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint egészségügyi általános szabályok

13. Alapvető elsősegély-nyújtási és újraélesztési alapismeretek

14. Pszichológiai, intézkedés-lélektani és kommunikációs alapismeretek

2. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez30

A RENDÉSZETI SZAKVIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE

I. KÖTELEZŐ VIZSGATÁRGY

KÖZIGAZGATÁSI ÉS INTEGRÁLT RENDÉSZETI VEZETÉSI ISMERETEK

„A” ismeretrész: KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

Az ismeretrésszel szembeni követelmények:

A Közigazgatási ismeretek ismeretrész rendeltetése, hogy a rendészeti szakvizsga kötelező tantárgyaként olyan átfogó, egyben célorientált jogelméleti és közigazgatási ismereteket nyújtson a vizsgázóknak, amelyek megalapozzák a kötelező vizsgatárgy másik ismeretrészét, az Integrált rendészeti vezetési ismereteket, valamint a választható vizsgatárgyak ismereteit. A tananyag összetétele és tartalma – figyelemmel a vizsgázók felsőfokú előképzettségére, felkészültségére – a korábban megszerzett ismeretek felfrissítésére és rendszerezésére, valamint az újonnan keletkezett elméleti és tételes jogi ismeretek átadására irányul. Rendeltetésének megfelelően a heterogén összetételű ismerethalmaz szintetizálását célozza.

A tantárgy az oktatás és a számonkérés középpontjába a célcsoport számára általánosan szükséges, valamint a jogalkalmazással összefüggő kérdéseket állítja, különös tekintettel azok elméleti megalapozottságára és gyakorlati hasznosíthatóságára.

Az ismeretrész elemei:

I. Általános jogelméleti és közjogi ismeretek

II. Közigazgatási jogi ismeretek

III. Büntető- és szabálysértési jogi ismeretek

IV. Európai jogi ismeretek

„B” ismeretrész: INTEGRÁLT RENDÉSZETI VEZETÉSI ISMERETEK

Az ismeretrésszel szembeni követelmények:

Az Integrált rendészeti vezetési ismeretek ismeretrész rendeltetése, hogy – előképzettségétől, testületi hovatartozásától és konkrét beosztásától, munkakörétől függetlenül – a vizsgázó elsajátítsa azokat az alapvető rendészeti szakmai és vezetési ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az együttműködő rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tevékenységének és működésének megértéséhez.

A rendészeti szakvizsga lényegéből fakadóan a vizsgázó különösen ezen ismeretek alkalmazásával képes lesz a társszervek azonos vagy hasonló munkakörben lévő munkatársaival a kommunikációra és az együttműködésre.

Az oktatás és a számonkérés középpontjába a tantárgy a rendészeti szervezési és vezetési ismereteket, a rendőrségi, határrendészeti, a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi igazgatást állítja, továbbá nagy súlyt helyez a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek működéséhez szükséges alapvető humán-, egészségügyi-pszichológiai, gazdasági-pénzügyi, műszaki-technikai-informatikai és hivatali igazgatási ismeretekre.

Az ismeretrész elemei:

V. Rendészet és rendvédelem

VI. Rendészeti szervezési és vezetési ismeretek

VII. Rendőrségi igazgatás

VIII. A katasztrófák elleni védekezés, iparbiztonsági, tűzvédelmi és polgári védelmi igazgatás

IX. Fegyveres szervek humán- és egészségügyi-pszichológiai igazgatása

X. Fegyveres szervek gazdasági-pénzügyi és műszaki-technikai-informatikai igazgatása

XI. Fegyveres szervek hivatali igazgatása

XII. Nemzetbiztonsági igazgatás

XIII. Büntetés-végrehajtási igazgatás

XIV. Adó- és vámigazgatás

II. VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGYAK

II.1. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése, hogy komplex, általános ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a büntetés-végrehajtás intézményi rendszeréről, szakmai területeiről, nemzetközi és hazai szabályozókról. A tananyag azokat az általános és speciális szakmai ismereteket, módszereket rendszerezi, tartalmazza, amelyek elsajátítása révén a vizsgázó képes lesz a büntetés-végrehajtási munka különböző szakterületei közötti összefüggések felismerésére, értelmezésére, azokat egységes feladatrendszerbe konvertálva alkalmazni munkája során.

A tantárgy elemei:

I. Bevezetés

II. Büntetés-végrehajtási jog

III. Büntetés-végrehajtási igazgatás

IV. A büntetés-végrehajtás gazdálkodása

V. Büntetés-végrehajtási biztonság

VI. Kriminálpedagógia és a büntetés-végrehajtás

VII. Büntetés-végrehajtási nevelés

VIII. Büntetés-végrehajtási pszichológia

II.2. RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK EGÉSZSÉGÜGYI-PSZICHOLÓGIAI IGAZGATÁSA

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A tantárgy rendeltetése, hogy megismertesse a vizsgázót az egészségügyi ellátórendszerrel, egészségügyi szolgáltatásokkal és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek egészségügyi szolgálatával kapcsolatos, a mindennapokban jól hasznosítható alapvető ismeretekkel. Ismerje meg a vizsgázó a személyi állomány gyógyító-megelőző és pszichológiai ellátásának rendjét, ennek keretében az alkalmassági vizsgálatokra, keresőképtelenség elbírálására és az orvosi felülvizsgálatokra vonatkozó szabályokat, az egészségmegőrzés és az elsősegélynyújtás alapelemeit és jelentőségét. Ismerje meg a munkavédelmi és közegészségügyi-járványügyi tevékenység lényegét és az állomány egészségvédelmében játszott kiemelkedő fontosságát. Kapjon képet arról, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek által foglalkoztatott orvosok és pszichológusok speciális ismereteikkel milyen segítséget nyújtanak a bűncselekmények és a bűnelkövetők felderítésében a bűnüldöző szervek számára.

II.3. RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK GAZDASÁGI – PÉNZÜGYI IGAZGATÁSA

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A teljes tanagyag feldolgozása, megtanulása után a vizsgázó átfogó képet kap a gazdálkodás rendszeréről, a pénz kialakulásától egészen az ellenőrzési rendszerekig. Az egyes fejezetek logikailag úgy követik egymást, hogy az általuk közölt információk megismerését követően a vizsgázó egyre közelebb kerüljön ahhoz a költségvetési szervhez, ahol szolgálatot teljesít, illetve azon jogszabályok, egyéb jogi normák ismeretéhez, amelyek az adott költségvetési szerv államháztartási rendszerben történő elhelyezését, alapítását, besorolását, működését, beszámoltatását írják elő, illetve határozzák meg.

A tantárgy elemei:

I. A pénzgazdálkodás, a pénz forgalma, funkciói, közpénzügyek, pénzügyi politika, pénzügyi jog, pénzügyi jogtudomány, a pénzügyi és költségvetési igazgatás alapelvei

II. A hazai pénzügyi rendszer szerkezete

III. Az államháztartás rendszere

IV. Költségvetési szervek

V. A rendészeti célú hazai és nemzetközi pályázatok kezelése

VI. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveket felügyelő minisztériumok és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek működésének, valamint gazdálkodásának sajátos szabályai

VII. A foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó illetményrendszerek

VIII. Az ellenőrzés – a költségvetési és pénzügyi folyamatok ellenőrzésének és szabályozásának intézményei

II.4. HATÁRRENDÉSZETI IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A tantárgy rendeltetése, hogy a hatályos jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök és a rendőrség belső rendelkezései alapján megismertesse a vizsgázóval a Rendőrség határrendészeti tevékenységét. A vizsgázó szerezzen ismereteket a határbiztonságról, a határrendészetre ható törvényszerűségekről, a határellenőrzésben alkalmazott főbb meghatározásokról. Ismerje meg az integrált határigazgatási rendszer működését, kiemelten a beutazásra és tartózkodásra vonatkozó közösségi vívmányokat, az illegális migráció kezelésével kapcsolatos uniós és hazai szabályokat, a nemzetközi kötelezettségből adódó határrendészeti feladatokat. A vizsgázó mélyítse el ismereteit a Rendőrség határrendészeti szervezeteinek feladat- és tevékenységrendszeréről.

A tantárgy elemei:

I. A biztonság, a határbiztonsági (határrendészeti) rendszer

II. Az integrált határigazgatási rendszer

III. A Rendőrség határrendészeti szervezeteinek feladat- és tevékenységrendszere

II.5. RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATALI IGAZGATÁSA

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése, hogy általános ismeretet nyújtson a normaalkotással kapcsolatos fogalmakról, szabályokról, a jogszabályok és a belső normák elhatárolásáról, a belső normák előkészítéséről, megalkotásának folyamatáról, valamint a norma-felülvizsgálatról és a deregulációról. A vizsgázó sajátítsa el azokat az alapvető rendelkezéseket és szabályokat, amelyek a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelméhez, valamint a személyes adatok kezeléséhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához kapcsolódnak és elengedhetetlenül szükségesek a napi munkavégzéshez, az információ- és adatcsere végrehajtásához. A vizsgázó szerezzen ismeretet Magyarország védelmi igazgatási rendszerének feladatairól, az ezzel összefüggő szervezeti és irányítási kérdésekről, a védelmi igazgatás helyéről, szerepéről a közigazgatásban. A vizsgázónak legyen átfogó képe a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek ügyeleteinek formáiról, szabályozásáról, működésének különböző módjairól. Legyen ismerete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek nemzetközi tevékenységének rendszeréről és az ezzel összefüggő feladatok végrehajtásának szabályozásáról és módjáról. A vizsgázó ismerje meg az emberi és állampolgári jogok eszmetörténetét, csoportosítását, az alapvető jogok biztosa és a Független Rendészeti Panasztestület intézményét, a közérdekű bejelentésekkel összefüggő általános tudnivalókat, illetve az emberi jogok és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tagjaival és tevékenységével összefüggő sajátos kérdéseket. A vizsgázó tudja bemutatni az érdekképviseleti, érdekérvényesítési rendszert a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel összefüggésben, legyen birtokában a kérelem, a panasz, a szolgálati jogvitával kapcsolatos tudásanyagnak. A vizsgázó legyen tisztában az írott és elektronikus sajtónak adandó tájékoztatás általános és speciális szabályaival. A vizsgázónak legyen áttekintése az ellenőrzési tevékenységről, az ezzel összefüggő feladatokról és jogszabályi ismeretekről.

A tantárgy elemei:

I. A normaalkotás

II. Titokvédelem, titkos ügyiratkezelés

III. Adatvédelem

IV. Védelmi igazgatás, különleges jogrendi feladatok

V. Az ügyelet

VI. Nemzetközi kapcsolatok

VII. Emberi és állampolgári jogok, közérdekű bejelentések, panaszok

VIII. Érdekképviseleti rendszer, szolgálati kérelem, panasz, jogvita

IX. Kommunikáció

X. Ellenőrzési tevékenység

II.6. RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK HUMÁN-IGAZATÁSA

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése, hogy a vizsgázó elsajátítsa az emberi erőforrásokkal való tervszerű gazdálkodást befolyásoló jogokat és kötelezettségeket, a konkrét, napi munkához szükséges ismeretanyagot, amely a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hatékony és eredményes működéséhez nélkülözhetetlenek. A vizsgázó ismerje meg a humán szakterület feladatrendszerét, szervezeti rendjét, struktúráját. Tudja bemutatni a személyügyi és a munkaügyi tevékenységet, a fegyelmi és kártérítési eljárásokat, a szociális és kegyeleti gondoskodás formáit és eljárási rendjét, a szervezetfejlesztés alapelveit, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél folyó oktatási, képzési, tudományszervezési, valamint sport (fizikai alkalmasság) lehetőségeket.

A tantárgy elemei:

I. A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazott egyéb foglalkoztatási jogszabályok

II. A személyügyi tevékenység alapelemei

III. A fegyelmi és a kártérítési eljárás

IV. Szociális és kegyeleti gondoskodás, cafetéria, nyugállományúak

V. Szervezetformálás

VI. Oktatás, képzés, fizikai felmérés

II.7. KATASZTRÓFAVÉDELMI-TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS

„A” ismeretrész: KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése, hogy komplex ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a katasztrófavédelmi igazgatás különböző, összetett szakmai területeiről. A tananyag rendszerezi a katasztrófavédelem, az iparbiztonság, a polgári védelem és a tűzvédelem legfontosabb szakmai ismereteit, amelyek elsajátítása révén a vizsgázó képes lesz a különböző szakterületek közötti összefüggések felismerésére és értelmezésére. A vizsgatárgy külön fejezetekben részletezi az alapvető iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzvédelmi ismereteket.

A tantárgy elemei:

I. Katasztrófavédelem

II. Iparbiztonság

III. Polgári védelem

IV. Tűzvédelem

„B” ismeretrész: TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése, hogy rendszerező ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a tűzvédelmi igazgatás különböző szakmai területeiről. A tananyag rendszerezi a tűz elleni védekezés jogi szabályozását, a létesítés és használat tűzvédelmi követelményeit, a tűzoltási és mentési ismereteket, valamint a tűzoltás és a műszaki mentés eszközeit és berendezéseit. A tananyagon keresztül a vizsgázó elsajátítja a különböző szakmai területek meghatározó, alapvető ismereteit.

A tantárgy elemei:

I. A tűz elleni védekezés jogi szabályozása

II. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai és követelményei

III. Tűzoltó szolgálati ismeretek

IV. A tűzoltás, a műszaki mentés eszközei

II.8. MIGRÁCIÓS IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A tantárgy rendeltetése, hogy a hatályos jogszabályok alapján megismertesse a vizsgázóval Magyarország idegenrendészeti, menekültügyi rendszerét és állampolgársági szabályait. A vizsgázó szerezzen ismereteket a magyar menekültügyi befogadó rendszerről, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a Rendőrség idegenrendészeti, menekültügyi feladatairól, a schengeni vízumkiadás szabályairól, az illegális migráció kezelésének lehetőségeiről, a közös európai menekültügyi rendszer kihívásairól, az uniós szabályokról. A vizsgázó mélyítse el ismereteit elsősorban a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szerveinek – de tágabb értelemben – a migráció szabályozott mederben tartásában érintett szervek feladatai terén.

A tantárgy elemei:

I. Idegenrendészeti, menekültügyi alapismeretek

II. Idegenrendészeti ismeretek

III. Menekültügyi ismeretek

IV. Állampolgársági ismeretek

II.9. A RENDVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK MŰSZAKI-TECHNIKAI-INFORMATIKAI IGAZGATÁSA

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése, hogy a vizsgázó számára általános ismereteket nyújtson a rendvédelmi logisztika alapjairól, főbb sajátosságairól. Alapozza meg a vizsgázó ismereteit a műszaki-, technikai eszközök használata és üzemeltetése, valamint az ezzel összefüggő feladatok ellátása körében. Nyújtson tájékoztatást a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek logisztikájának speciális területeiről, az ingatlan- és ingóvagyontárgyak lényegesebb eszköztípusaival való gazdálkodásról, informatikai sajátosságairól.

A tantárgy elemei:

I. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek logisztikájának speciális területei

II. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek ingatlanvagyonával való gazdálkodás

III. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek ingóvagyona, lényegesebb eszköztípusaival való gazdálkodás

IV. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek informatikai sajátosságai

II.10. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A vizsgatárgy rendeltetése az, hogy általános ismeretet nyújtson a nemzetbiztonsági rendszerrel összefüggő kérdésekről. A vizsgázó ismerje a titkosszolgálati fogalmakat, tudja elhatárolni a különböző, csak a metodikájában hasonló tevékenységi köröket. Tudja bemutatni a vonatkozó jogi normákat. Egyértelműen tudja megfogalmazni a szervezetek rendszerszintű elhelyezését, továbbá mind az öt szervezet vonatkozásában ismerje a rendőrhatósággal történő együttműködési felületeket.

A tantárgy elemei:

I. Terrorelhárítási Központ

II. Alkotmányvédelmi Hivatal

III. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

IV. Nemzeti Védelmi Szolgálat

V. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

II.11. RENDŐRSÉGI IGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A tantárgy rendeltetése, hogy általános ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a rendőrségi igazgatás főbb területeiről, intézményi rendszeréről, egyben felfrissítse, kiegészítse korábbi ismereteit. A tananyag azokat az általános és speciális irányítási, intézkedési, nyomozási eszközöket és módszereket tartalmazza, amelyek alkalmazására a rendőri munka során a vizsgázónak akár parancsnokként, akár végrehajtóként szüksége van. A vizsgatárgy tudásanyaga épít a korábban megszerzett felsőfokú ismeretekre, a testületben megszerzett szakmai tapasztalatra. Az ismeretanyag eredményes elsajátítása után a vizsgázó a közbiztonsági és a bűnügyi szakterületen egyaránt alkalmazható, rendőri vezetővel szemben elvárható ismeretekkel, tudással és Európai Uniós kitekintéssel fog rendelkezni.

A tantárgy elemei:

I. A szolgálati viszonnyal összefüggő alapvető szabályozási kérdések

II. Közterületi rendőri tevékenység

III. Igazgatásrendészeti ismeretek

IV. A rendőri csapatszolgálati tevékenység

V. A rendőrségi személyi szabadság korlátozás szabályai

VI. Közlekedésrendészeti ismeretek

VII. Krimináltaktikai, kriminálmetodikai ismeretek

VIII. A rendőrség megelőzési feladatai

II.12. JÖVEDÉKI- ÉS VÁMIGAZGATÁS

A vizsgatárggyal szembeni követelmény:

A tantárgy rendeltetése, hogy a vizsgázó általános, rendszerszerű ismeretekkel rendelkezzen a vámhatóság feladatrendszeréről, alapvető tevékenységéről, valamint lássa és értelmezni tudja a különböző szakma-specifikus területek egymáshoz való kapcsolódási pontjait, sorrendiségét. A tananyag azokat az általános és speciális adó-, vám- és bűnügyi tevékenységgel kapcsolatos eszközöket és módszereket tartalmazza, amelyek alkalmazására a vámhatósági munka során a pénzügyőrnek szüksége van. A vizsgatárgy tudásanyaga épít a korábban megszerzett ismeretekre, a testületben megszerzett szakmai tapasztalatra és eredményes elsajátítása után a vizsgázó az adó, a vám és a bűnügyi szakterületen egyaránt alkalmazható, vezetőtől elvárható ismeretekkel, tudással fog rendelkezni, mely kiterjed a nemzeti, valamint az Európai Uniós szabályozásra és gyakorlatra.

A tantárgy elemei:

I. Jövedéki igazgatási feladatok

II. Környezetgazdasági igazgatási feladatok

III. Vámigazgatási feladatok

IV. Áruosztályozás és áruismereti feladatok

V. Büntető- és szabálysértési jogi feladatok

3. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Beiskolázási lap
rendészeti alapvizsgára

(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!)

 

1. A választott felkészítési időpont:     

2. Mentességet kérek      vizsgatárgyból

A beiskolázott

3. Neve:     

4. Születési családi és utóneve:     

5. Rendfokozata:     

6. Beosztása:*     

7. Születési helye:     

8. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap

9. Anyja neve:     

10. Szolgálati helye:*      (területi szerv)

     (helyi szerv)

címe:     

telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

e-mail címe:     

11. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):*     

12. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

 

Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap

......................................................................
a beiskolázott olvasható aláírása

 

 

Nevezettet      rendészeti alapvizsgára beiskolázom.

 

P. H.

 

......................................................................
munkáltatói jogkörrel rendelkező
vezető aláírása

 

 

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

4. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Beiskolázási lap
rendészeti szakvizsgára

(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!)

 

1. A választott vizsgatárgy megnevezése:     

2. A választott felkészítési időpont:     

3. Mentességet kérek      vizsgatárgyból

A beiskolázott

4. Neve:     

5. Születési családi és utóneve:     

6. Rendfokozata:     

7. Beosztása:*     

8. Születési helye:     

9. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap

10. Anyja neve:     

11. Szolgálati helye:*      (területi szerv)

     (helyi szerv)

címe:     

telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

e-mail címe:     

12. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):*     

13. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

 

Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap

 

......................................................................
a beiskolázott olvasható aláírása

 

 

Igazolom, hogy a szabadon választható vizsgatárgy kiválasztása a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető egyetértésével történt. Nevezettet ................................................................................ beosztásba történő/történt kinevezéséhez rendészeti szakvizsgára beiskolázom.

 

P. H.

 

......................................................................
munkáltatói jogkörrel rendelkező
vezető aláírása

 

 

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

5. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Jelentkezési lap
rendészeti alapvizsgára
(önkéntes jelentkezés)

(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!)

 

1. A választott felkészítési időpont:     

2. Mentességet kérek      vizsgatárgyból

A jelentkező

3. Neve:     

4. Születési családi és utóneve:     

5. Rendfokozata:     

6. Beosztása:*     

7. Születési helye:     

8. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap

9. Anyja neve:     

10. Szolgálati helye:*      (területi szerv)

     (helyi szerv)

címe:     

telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

e-mail címe:     

11. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):*     

12. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

 

Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap

......................................................................
a jelentkező olvasható aláírása

 

 

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

6. melléklet a 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Jelentkezési lap
rendészeti szakvizsgára
(önkéntes jelentkezés)

(Kérjük, hogy számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltse ki!)

 

1. A választott vizsgatárgy megnevezése:     

2. A választott felkészítési időpont:     

3. Mentességet kérek      vizsgatárgyból

A jelentkező

4. Neve:     

5. Születési családi és utóneve:     

6. Rendfokozata:     

7. Beosztása:*     

8. Születési helye:     

9. Születési ideje: .................... év ........................................ hó .......... nap

10. Anyja neve:     

11. Szolgálati helye:*     (területi szerv)

     (helyi szerv)

címe:     

telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

faxszáma (körzetszámmal): BM ........................................ városi: ............................................................

e-mail címe:     

12. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):*     

13. A felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

 

Kelt: .................................................., .................... év ........................................ hó .......... nap

 

......................................................................
a jelentkező olvasható aláírása

 

 

Melléklet: a mentességi kérelmet igazoló dokumentum fénymásolata

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!