nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
60/2012. (XI. 8.) NFM rendelet
a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről
2012-11-09
2014-01-01
1

60/2012. (XI. 8.) NFM rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről1

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A villamos energia rendszerhasználati díjak meghatározására és szabályozására vonatkozó keretszabályokat – a 2013. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó négyéves árszabályozási ciklus tekintetében – az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 60/2012. (XI. 8.) NFM rendelethez

1. A 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapításának keretszabályai

1.1. Az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó ármegállapítás első lépése a hálózati engedélyesek indokolt költségeinek megállapítása.

1.2. Az indokolt költségek vizsgálata a költségeknek az alábbi csoportokra való felosztása szerint történik:

a) működési költségek – ideértve a folyó finanszírozás kérdéskörét is –,

b) eszközök értékcsökkenési leírása,

c) tőkeköltség (szabályozási eszközértékre vetített hozam),

d) hálózati veszteség,

e) egyedi költségek és egyedi bevételek.

1.3. Az 1.2. pont a) alpontja szerinti működési költségeket a 2011. év kimutatásaiból kiindulva – figyelemmel a 2012. évet megelőző évek és a 2012. év folyamataira, a működési költségeket szabályozó jogszabályi rendelkezések esetleges módosulására, az egyes hálózati engedélyesek hatékonyságának összehasonlítására, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 159. § (1) bekezdés 13. pontja alapján a Magyar Energia Hivatal által kiadott határozatokban megállapított szolgáltatásminőségi követelményeknek való megfelelésre – kell vizsgálni.

1.4. Az 1.2. pont b) alpontja szerinti értékcsökkenési leírást és az 1.2. pont c) alpontja szerinti tőkeköltség meghatározásához szükséges szabályozási eszközértéket a 2009–2012. árszabályozási ciklus első évi (induló) árainak számítása során felhasznált adatokból kiindulva kell meghatározni, figyelembe véve az azóta végrehajtott beruházásokat, egyéb eszközváltozásokat, az elszámolt, elismert, számított értékcsökkenési leírásokat, valamint az ezekhez kapcsolható árindexeket is.

1.5. Az 1.2. pont d) alpontja szerinti hálózati veszteség indokolt költségét az indokolt mennyiség és az átlátható módon, piaci árak figyelembevételével számszerűsített indokolt beszerzési árak megállapításán keresztül kell meghatározni.

1.6. Az 1.2. pont e) alpontja szerinti egyedi tételekkel kapcsolatban figyelemmel kell lenni arra, hogy

a) az engedélyes által nem befolyásolható, egyértelműen meghatározható, de változékony költségelemek méltányos fedezetet kapjanak,

b) a nem a hatósági árból származó bevételek oly módon legyenek számításba véve, hogy ne jelentsenek indokolatlan többlet-finanszírozást az engedélyesek számára.

1.7. Az árszabályozási ciklus első évére vonatkozó díjtételeket az indokolt költségekből kiindulva, a 2011. év mennyiségi adataira alapozva kell meghatározni.

2. A 2014. január 1-jétől 2016. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapításának keretszabályai

2.1. Az árszabályozási ciklus 2–4. évére a díjtételek adott évre vonatkozó aktualizált értékét úgy kell kialakítani, hogy az érintett hálózati engedélyesek

a) ösztönzést kapjanak gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,

b) érdekeltté váljanak a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében,

c) ösztönzést kapjanak a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,

d) kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti ésszerű mértéket,

e) kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket.

2.2. A mennyiségi változásokból adódó kockázatok csökkentése érdekében az árszabályozási ciklus 2–4. évének díjtételeit az ármegállapítással érintett évet két évvel megelőző év tényleges mennyiségi adataira alapozva kell meghatározni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!