nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
2014-03-15
2014-09-04
7
Jogszabály

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,

a 47–56. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5–6. pontjában,

az 57. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában,

az 58. §, a 60–61. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pontjában,

az 59. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 62–63. § tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály és értelmező rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a településfejlesztési koncepcióra (a továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégiára (a továbbiakban: stratégia), a településrendezési eszközökre, valamint azok tartalmára, elkészítésének, egyeztetésének és elfogadásának rendjére, továbbá a településképi véleményezési eljárásra, a településképi bejelentési eljárásra és a közterület-alakításra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. akcióterület: az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez;

2. együtt tervezendő terület:

a) egy vagy több településszerkezeti egység, vagy

b) legalább a sajátos használat szerint azonos, vagy a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő terület;

3. hosszútáv: 10 évet meghaladó időtáv;

4. kerületi építési szabályzat: a fővárosi kerületben az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító önkormányzati rendelet;

5. középtáv: legalább 4 legfeljebb 10 éves időtáv;

6. prioritás: célok fontossági sorrendje;

7. szabályozási elem: a szabályozási terven feltüntetett rajzi elem, lehatárolás és adat, amelyhez jogszabály előírást rendel;

8. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület: olyan egybefüggő terület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges; szegregációval veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is;

9. telepítési tanulmányterv: egy adott építési beruházással kapcsolatos önkormányzati döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti környezettel való viszonyát;

10. településszerkezeti egység: a környezet sajátosságai, adottságai, karaktere szempontjából egy egységként kezelendő gyűjtőút vagy magasabb rendű út, vasútvonal, vízfolyás, természeti elem által határolt összefüggő településrész;

11. területi mérleg: a település közigazgatási területének egészére vonatkozó, az eltérő területfelhasználási kategóriába tartozó meglévő és tervezett területek meghatározása és összegzése hektárban.

2. A településfejlesztés és a településrendezés összefüggései

3. § (1) Koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha

a) jogszabály előírja, vagy

b) a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja.

(2) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz a település méretének, sajátosságainak és a településhálózatban betöltött szerepének figyelembevételével készül.

(3) A koncepció, a stratégia és a településrendezési eszköz készítésének módját a korábbi tervekre is figyelemmel kell meghatározni.

(4) A koncepció és a településszerkezeti terv egymással tartalmi összhangban készül.

(5) A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra.

(6) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban – a tervezett változások időbeli ütemezésének figyelembevételével – készül.

(7)1 A kerületi településfejlesztési koncepció a fővárosi településfejlesztési koncepcióval, a kerületi integrált településfejlesztési stratégia a kerületi településfejlesztési koncepcióval és a fővárosi integrált településfejlesztési stratégiával összhangban készül.

(8) A fővárosi rendezési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel összhangban készül.

(9) A kerületi építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat alapján készül.

3. A településfejlesztés és a területfejlesztés, valamint a településrendezés és a területrendezés összefüggései

4. § (1) A koncepció és a stratégia a területfejlesztési koncepciók és programok, a szakpolitikai és területi koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra.

(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek.

II. FEJEZET

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

4. A településfejlesztési koncepció

5. § (1) A hosszútávra szóló koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2) A koncepciót az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat alapján kell elkészíteni, részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a településhálózatban betöltött szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni.

5. Az integrált településfejlesztési stratégia

6. § (1) A középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2) A stratégia készítése során az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatokat szükség szerint aktualizálni kell. A stratégia részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi önkormányzat képviselő-testülete évente dönt.

7. § Az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy

a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,

b) módosítja, vagy

c) újat készít.

6. Önkormányzatok közös tervezése

8. § Az önkormányzatok által – megállapodás alapján – társulásban készített koncepciót, illetve stratégiát a közös tervezésben érintett önkormányzatok közös dokumentumként fogadhatják el.

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSRENDEZÉS

7. A településszerkezeti terv

9. § (1) A hosszútávra szóló településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2) A településszerkezeti tervben kell megállapítani a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint ki kell jelölni a település fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meg kell határozni a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

(3) A településszerkezeti tervet a település teljes közigazgatási területére kell elkészíteni.

(4) A településszerkezeti tervhez – az (5) és a (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – el kell készíteni az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatot és a 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslatot.

(5) Amennyiben a koncepcióhoz elkészült az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat, az – szükség szerint aktualizálva – a településszerkezeti tervhez is felhasználható.

(6) Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók.

(7) A településszerkezeti terv részletes tartalmi követelményeit a 4. melléklet tartalmazza.

(8) A településszerkezeti terv részét képező területi mérleg számítása során

a) a területfelhasználási egység területét a településszerkezetet nem meghatározó, területfelhasználási kategóriába önállóan nem sorolt közterületek (gyűjtőútnál alacsonyabb rendű utak) területével növelt területtel kell kiszámítani,

b) eltérő területfelhasználási egységek találkozásánál az önálló kategóriába nem sorolt közterületet annak felező vonaláig kell az érintett egységekhez hozzászámítani,

c) vonalas szimbólummal jelzett távlati közlekedési nyomvonal területét nem kell a számításnál figyelembe venni.

10. § (1) A településszerkezeti terv részét képező szerkezeti tervlap – a település nagyságát, sajátosságait figyelembe vevő, 1:10000-es vagy annál nagyobb méretarányban – meghatározza a település szerkezetét és területfelhasználását, továbbá rögzíti a településre vonatkozó védelemmel és korlátozásokkal érintett területeket.

(2) A 4. melléklet 1.1.1.–1.1.6. pontja szerinti területeket ütemezéssel is lehet ábrázolni.

(3) A 4. melléklet 1.1. és 1.2.–1.8. pontja szerinti tartalom külön tervlapon is ábrázolható.

8. A helyi építési szabályzat

11. § (1) A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban megállapítja – a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket:

a) a település teljes közigazgatási területére,

b) az együtt tervezendő területekre, amelyek összességében a település teljes közigazgatási területét lefedik, vagy

c) külön az együtt tervezendő területre vagy területekre, és külön az együtt tervezendő területen, területeken kívüli közigazgatási területre.

(2) Egy adott területre csak egy helyi építési szabályzat állapítható meg.

(3) A helyi építési szabályzat melléklete a szabályozási terv.

(4) A helyi építési szabályzathoz el kell készíteni az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat építés helyi rendjének megállapításához szükséges részét és a 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslatot, a 16. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5) A településszerkezeti tervhez készített 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat és 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslat szükség szerint aktualizálva, kiegészítve felhasználható a (4) bekezdés szerinti munkarészekhez.

(6) Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalom elemei összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a tervezési terület adottságainak figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók.

(7) A helyi építési szabályzat részletes tartalmi követelményeit – figyelemmel a 13. § (3) bekezdésében foglaltakra is – az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Helyi építési szabályzatot kell készíteni:

a) az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területekre,

b) a településszerkezet, a természeti adottság, a tájhasználat, tájszerkezet védelme, az épített örökség, az építés vagy a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő területekre,

c) a településszerkezeti tervben meghatározott, a természeti tényezők által kiemelten veszélyeztetett területekre,

d) közterület kialakítása, módosítása vagy megszüntetése esetén,

e) az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, amennyiben a település sajátosságai és adottságai azt indokolják.

12. § A helyi építési szabályzat – a kialakult állapotra, domborzati adottságokra tekintettel, a kedvezőbb településképi illeszkedés érdekében – lehetőséget adhat a szabályaitól való eltérésre. Ebben az esetben meg kell határozni az eltérés mértékét és alkalmazásának feltételeit, amely nem korlátozhatja a szomszédos telek építési jogát.

13. § (1) A szabályozási terv a településszerkezeti tervvel összhangban készül, az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával, a szabályozási tartalomnak megfelelő méretarányban.

(2) A szabályozási terv kötelező, más jogszabály által elrendelt, javasolt és tájékoztató elemeket tartalmaz. A szabályozási terven fel kell tüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”.

(3) A szabályozási terv tartalmazza legalább

a) az építési övezetek és övezetek lehatárolását és jelét, továbbá

b) a más jogszabály által elrendelt védelemmel és korlátozással érintett területeket.

9. A jelmagyarázat alkalmazása

14. §2 A településrendezési eszközöket a 6. melléklet szerinti jelmagyarázat alkalmazásával kell elkészíteni, amelynek elemei tovább bővíthetők.

10. Telepítési tanulmányterv és beépítési terv

15. § (1) Telepítési tanulmánytervet kell készíteni:

a) településrendezési szerződés előkészítéséhez,

b) építési beruházás esetén településrendezési eszköz módosításának kezdeményezéséhez, vagy

c) az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszának részeként.

(2) A telepítési tanulmányterv részeként beépítési tervet kell készíteni.

(3) Beépítési terv készülhet a helyi építési szabályzat alátámasztó javaslataként is, annak megalapozásaként.

(4) A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv részletes tartalmi követelményeit a 7. melléket tartalmazza. A beépítési terv kiegészíthető 3D ábrákkal a térbeli kialakítás bemutatására. A tervezési feladat jellegének megfelelően az egyes tartalmi elemek – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – összevonhatók vagy elhagyhatók.

(5) A beépítési terv tartalmazza legalább:

a) a beépítés javaslatát,

b) a telkeken belüli és a határoló közterületek

ba) zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását,

bb) közlekedési és parkolási rendjét, és

bc) közműveinek felszíni építményeit.

11. A településrendezési eszközök módosítása

16. § (1) Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy

a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,

b) módosítja, vagy

c) újat készít.

(2) A településszerkezeti terv módosítása esetén annak a településszerkezeti tervben történő átvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell.

(3) Amennyiben a korábbi módosítások időközi átvezetése nem történt meg, akkor a településszerkezeti tervet legkésőbb az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosításkor egységbe kell foglalni.

(4) A településszerkezeti terv módosítását igénylő helyi építési szabályzat készítése vagy módosítása esetén a településrendezési eszközök közös megalapozó vizsgálatra alapozva, együtt készíthetők és közös alátámasztó javaslatot is tartalmazhatnak.

(5)3 Helyi építési szabályzat – a főváros esetében a kerületi építési szabályzat – készítése vagy módosítása esetén a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot – amennyiben korábban készült – az időközben bekövetkező változásokra tekintettel kell aktualizálni. Abban az esetben, ha nem készült korábban e rendelet szerinti megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat, azt el kell készíteni.

(6)4 Amennyiben a településrendezési eszköz módosítása nem a település egészére készül, úgy a megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre kell elvégezni, a szerkezeti összefüggések bemutatásával.

(7) Amennyiben a (3) bekezdés szerint a módosítások egységbe foglalása során összeállított jelmagyarázat alkalmazása tartalmi módosítást eredményezne, a településszerkezeti tervet módosítani kell.

12. Önkormányzatok közös tervezése

17. § (1) Az önkormányzatok által – megállapodás alapján – társulásban készített településszerkezeti tervet, illetve helyi építési szabályzatot a közös tervezésben részt vevő minden települési önkormányzat a saját közigazgatási területére külön-külön dokumentumként fogadja el.

(2) A közös tervezés során a településrendezési eszközök közös dokumentumként is készíthetők és véleményeztethetők.

(3) A fővárosi önkormányzat kezdeményezésére, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat megállapodás alapján társulásban kerületi építési szabályzatot készíthet. A kerületi önkormányzat a kerületi építési szabályzatot saját közigazgatási területére külön-külön dokumentumként fogadja el.

IV. FEJEZET

A FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

13. A fővárosi településszerkezeti terv

18. § (1) A fővárosi településszerkezeti tervet a fővárosi önkormányzat közgyűlése a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el.

(2) A fővárosi településszerkezeti tervet a főváros teljes közigazgatási területére 1:10000 méretarányban kell elkészíteni.

(3) A fővárosi településszerkezeti tervhez el kell készíteni az 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálatot és a 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslatot, amelyek méretaránya a (2) bekezdésben meghatározottól eltérő lehet.

(4) A fővárosi településszerkezeti terv a 4. melléklet szerinti tartalommal készül, a 4. melléklet 1.1.–1.8. pontja szerinti tartalom külön-külön tervlapon is ábrázolható.

14. A fővárosi rendezési szabályzat

19. § (1) A fővárosi településszerkezeti tervvel egyidejűleg fővárosi rendezési szabályzat készül, amely a főváros teljes közigazgatási területére megállapítja:

a) a területfelhasználási egységek beépítési sűrűségét,

b)5 a településszerkezeti terven lehatárolt egyes területek beépítési magasságának korlátozásával kapcsolatos előírásokat, és

c) a főváros egészének működését biztosító műszaki infrastruktúra megvalósításához szükséges területeket és az azokra vonatkozó különleges rendelkezéseket.

(2) A fővárosi rendezési szabályzatot a fővárosi önkormányzat közgyűlése állapítja meg.

14/A.6 A Duna-parti építési szabályzat

19/A. § (1) A Duna-parti építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készül. Eltérés igénye esetén a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat módosításáról előzetesen kell dönteni.

(2) A Duna-parti építési szabályzatot a fővárosi önkormányzat közgyűlése állapítja meg.

(3) A Duna-parti építési szabályzat mellékletét képezi az 1:4000 vagy annál nagyobb méretarányú szabályozási terv.

(4) A Duna-parti építési szabályzat a Duna főmedrével közvetlenül határos telkek és a Margitsziget területére készül.

(5) A szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább egy telek mélységben be kell mutatni a szomszédos környezet jellemzőit is.

15. A kerületi építési szabályzat

20. § (1) A kerületi építési szabályzat a fővárosi településszerkezeti tervvel és a fővárosi rendezési szabályzattal összhangban készül. Eltérés igénye esetén a fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat módosításáról előzetesen kell dönteni.

(2) A fővárosi önkormányzat törvényben meghatározott feladatellátásához szükséges kerületi szabályozást – a fővárosi önkormányzat kezdeményezésére – az érintett kerületi és a fővárosi önkormányzat együttműködésével kell elkészíteni.

(3) A kerületi építési szabályzatot a kerületi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg.

(4)7 A kerületi építési szabályzat mellékletét képezi az 1:4000 vagy annál nagyobb méretarányú szabályozási terv.

(5) A kerületi építési szabályzatban az egyes településszerkezeti egységekre vonatkozó előírások egy-egy fejezetbe csoportosíthatóak.

(6)8 A kerületi építési szabályzat, a 19/A. §-ban foglaltak kivételével:

a) a kerület teljes közigazgatási területére,

b) az együtt tervezendő területekre – amelyek összességében a kerület teljes közigazgatási területét lefedik –,

c) külön az együtt tervezendő területre vagy területekre, és külön az együtt tervezendő területen, területeken kívüli kerületi közigazgatási területre, vagy

d) külön a (7) bekezdésben meghatározott telektömbre, és külön a telektömbön kívüli kerületi közigazgatási területre

készül.

(7) Kerületi építési szabályzat telektömbre csak kivételesen készíthető, és akkor is csak 1:1000 méretarányú szabályozási tervvel, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetében:

a) a szomszédos telektömb beépítése már kialakult, változtatást nem igényel,

b) az adott telektömb meglévő területfelhasználása eltér a környezetre jellemző, kialakult beépítéstől, vagy a környező lakosságot szolgáló intézmény,

c) a telektömb tervezett felhasználása a környezeti elemek állapotát nem befolyásolja kedvezőtlenül, valamint

d) nem együtt tervezendő településszerkezeti egység területén helyezkedik el.

(8)9 A szabályozási terven – tájékoztató jelleggel – legalább egy telek mélységben be kell mutatni a szomszédos környezet jellemzőit is.

(9) A fővárosi önkormányzat kezdeményezésére kerületi építési szabályzat készülhet a Róbert Károly körút–Hungária körút–Könyves Kálmán körút–Rákóczi híd–Hamzsabégi út–Karolina út–Villányi út–Budaörsi út–Alkotás út–Krisztina körút–Széll Kámán tér–Margit körút–Török utca–Frankel Leó utca–Bécsi út–Vörösvári út–Árpád híd által határolt területen belüli egymáshoz csatlakozó együtt tervezendő területekre.

V. FEJEZET

EGYÉB TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

16. Településképi véleményezési eljárás

21. § (1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytathat le

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokat megelőzően,

aa) amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és

ab) amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető; és

b) ha az eljárás lefolytatásának részletes szabályairól az önkormányzat rendeletet alkotott, amelyben meghatározta, hogy

ba) véleményét mely esetekben alapozza önkormányzati főépítész vagy helyi építészeti-műszaki tervtanács (a továbbiakban: helyi tervtanács) szakmai álláspontjára,

bb) melyek a véleményezés részletes szempontjai, és

bc) helyi tervtanács működtetése esetén melyek a működés és az eljárás részletes szabályai.

(2)10 A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz adhat településképi véleményt. A fővárosban az Étv. rendelkezései alapján fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt.

(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell

a) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt hatását,

b) a településrendezési eszközöknek való megfelelést, a rálátás és kilátás követelményeinek való megfelelést,

c) az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,

d) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,

e) az építmény takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül látható határfelületeinek kialakítási módját és feltételeit, valamint

f) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító és hirdető-berendezések kialakítását.

22. § (1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papíralapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez csak az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni.

(3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,

b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),

c) reklámelhelyezés ábrázolása,

d) rendeltetés meghatározása, valamint

e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.

(4)11 A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul – határidő megjelölésével – bekéri

a) az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját, vagy

b) helyi tervtanács működtetése esetén annak szakmai álláspontját.

(5)12 A polgármester vagy főpolgármester véleményében

a) engedélyezésre – feltétellel vagy anélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha

ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben és az önkormányzat rendeletében meghatározottaknak, vagy

bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.

(6)13 A polgármester vagy főpolgármester véleménye tartalmazza:

a) a kérelmező (építtető) adatait,

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,

c) az (5) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indoklását.

(7)14 A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

(8) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

17. Településképi bejelentési eljárás

23. § (1)15 A polgármester – a műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,

b) azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését,

c) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását

a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól, valamint a 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás érvényességi idejéről helyi rendeletet alkotott.

(2) A bejelentés tartalmazza:

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,

e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámozás tervezett időtartamát.

(3) A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,

b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

c) alaprajzot,

d) homlokzatot,

e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.

24. § (1) A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül

a) a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel a 23. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek és a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetés illeszkedik a településképbe,

b) megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 23. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás tartalmazza

a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,

b) a bejelentő (építtető) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint

e) azt, az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.

25. § A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását.

18. Településképi kötelezés

26. § (1) A polgármester a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében, a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 29. § (6) bekezdésében meghatározott esetkörben.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát – a helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében – az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

19. Közterület-alakítás

27. § (1) A közterület-alakítás célja, hogy elősegítse a településszerkezetileg, forgalom-technikailag vagy településképi szempontból együtt kezelendő közterületek településökológiai, településképi és műszaki szempontból, valamint a zöldfelületi rendszer szempontjából egységes és összehangolt módon történő kialakítását és fejlesztését.

(2) A közterület alakítására közterület alakítási terv készíthető a helyi sajátosságoknak megfelelően, a 8. melléklet szerinti tartalommal.

(3) A közterület-alakítási tervet az önkormányzat fogadja el és további döntéseiben érvényesíti.

(4) A közterület-alakítási terv legalább a településszerkezetileg, forgalom-technikailag vagy településképi szempontból együtt kezelendő közterületekre készül, és az érintett közterületszakaszt határoló telkek határáig érvényesíthető.

(5) A közterület-alakítási terv a vonatkozó településrendezési eszközökkel összhangban készül, és a legalább 1:500-as méretarányú tervlapból és a közterület-alakítás leírásából áll.

VI. FEJEZET

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

20. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának közös szabályai

28. § (1) A koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal.

(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes – helyi önkormányzati – előírás hatályon kívül helyezése esetén.

(3)16 A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(4)17 A településrendezési eszköz az országos településrendezési és építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb követelményeket az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítész, a 40. § (8) bekezdése szerinti esetben a településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszter záró szakmai véleményében hozzájárul.

21. A partnerségi egyeztetés

29. § Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével – a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:

a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,

b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,

c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,

d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

22. A településfejlesztési koncepció egyeztetésének és elfogadásának szabályai

30. § (1) A polgármester a készítendő koncepcióról előzetes tájékoztatót küld a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, valamint az érintett területi (megyei és fővárosi) és a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatnak (a továbbiakban együtt: érintett területi, települési önkormányzat), továbbá azt ismerteti a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel.

(2) Az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatban:

a) az államigazgatási szerv

aa) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelményeit és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintő ágazati elhatározásokat,

ab) nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,

ac) teljesíti a 9. melléklet szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és

ad) felhasználásra biztosítja a koncepció készítéséhez szükséges adatokat;

b) az érintett területi, települési önkormányzat, továbbá a fővárosi kerület esetében a fővárosi önkormányzat tájékoztatást ad a koncepció készítését befolyásoló terveiről;

c) a partner a partnerségi egyeztetés szabályai szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ágazati elhatározások és a (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti adatok nem az egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervnél állnak rendelkezésre, úgy a megkeresést a 9. melléklet szerinti államigazgatási szerv egyezteti az ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási- vagy kezelő szervvel, és szakmai álláspontját ezt követően adja meg.

(4) Az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról, és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának.

(5) A koncepció tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti államigazgatási szerveknek, valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti résztvevőknek. A résztvevők – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is – a koncepció tervezetét 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül véleményezik.

(6) A polgármester a koncepciót tartalmazó előterjesztésben ismerteti az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását.

(7) Az elfogadott koncepciót az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(8) A koncepció elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon (a főváros esetében 10 napon) belül értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek.

23. Az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának szabályai

31. § (1) A stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a 30. § (1) bekezdésében meghatározott résztvevőknek. A résztvevők a stratégia tervezetét 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül véleményezik.

(2) A polgármester a beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján átdolgozott stratégiát ismerteti a képviselő-testülettel.

(3) Az elfogadott stratégiát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(4) A stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon (a főváros esetében 10 napon) belül értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek.

24. A településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályai

32. § (1) A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása e rendeletben meghatározottak szerint lehet:

a) teljes,

b) egyszerűsített vagy

c) tárgyalásos

eljárás.

(2) Az eljárás típusának meghatározása e rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. Amennyiben az eljárás típusa nem határozható meg egyértelműen, a polgármester egyeztetést kezdeményez a kérdés eldöntésének érdekében az állami főépítésznél, aki az egyeztetés alapján javaslatot tesz az eljárás típusára.

(3) Településrendezési eszköz készítése és módosítása során – a (4)–(6) bekezdésben meghatározott esetek kivételével – teljes eljárást kell lefolytatni.

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek:

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja,

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, ha az Étv. 6. § (2) bekezdése szerint kerül sor a településrendezési eszköz készítésére vagy módosítására.

(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítás

a) kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott, nemzetgazdásági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt,

c) magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése, érvényesítése, valamint jogszabályi harmonizáció érdekében történik, vagy

d) elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik.

(7) Az önkormányzat bármely településrendezési eszköz készítése során alkalmazhatja a teljes eljárást, illetve indíthatja az eljárást az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével.

33. § (1) A településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat egyszerre történő készítése vagy módosítása esetén egyeztetési eljárásuk történhet párhuzamosan, külön-külön vagy egy eljárásban, de a településszerkezeti terv elfogadásáról szóló döntés meg kell, hogy előzze a helyi építés szabályzat elfogadását.

(2) A fővárosi településrendezési eszköz módosítását igénylő kerületi építési szabályzat készítése vagy módosítása esetén a kerületi önkormányzatnak kezdeményeznie kell a fővárosi önkormányzatnál a fővárosi településszerkezeti terv módosítását. Az erre vonatkozó kérelem fővárosi önkormányzathoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a fővárosi önkormányzat:

a) dönt az eljárás megindításáról és erről 8 napon belül értesíti a kerületi önkormányzatot, vagy

b) elutasítja a kérelmet és indokolt döntését 8 napon belül megküldi a kerületi önkormányzatnak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja esetén az értesítést követő 8 napon belül a két önkormányzat külön-külön megindítja a feladatkörébe tartozó településrendezési eszköz egyeztetési eljárását. Az egyeztetési eljárás lezárását követően a tervezetet a főpolgármester 60 napon belül a közgyűlés elé terjeszti. Az egyeztetési eljárás településrendezési szerződéshez nem köthető.

(4) A fővárosi településszerkezeti terv és a fővárosi rendezési szabályzat elfogadására vonatkozó döntés meg kell, hogy előzze a kerületi építés szabályzat elfogadását.

(5) A fővárosi településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során a fővárosi önkormányzat a kerületi, a kerületi önkormányzatok a fővárosi településrendezési eszköz véleményezésében az adott eljárás minden szakaszában részt vesznek, az elfogadást kivéve.

34. § (1) Az államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye – a településrendezési eszköz szabályozási körében – köti.

(2) Azt az érdekeltet, aki

a) az eljárás során az eljárási szabályokban meghatározott határidőn belül nem adott – államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló – véleményt,

b) az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy

c) aki az egyeztető tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében nem jogszabályon alapuló véleményének fenntartását jelzi,

az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

35. § Abban az esetben, ha az összevont telepítési eljárással egyidejűleg a településrendezési eszköz módosítása is szükséges, az eljárásba bevont szakhatóságok véleménye kiváltja a településrendezési eszköz egyeztetési eljárásában való részvételüket, azonban az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet előírásait figyelembe kell venni.

25. A teljes eljárás

36. § A teljes eljárás

a) előzetes tájékoztatási,

b) véleményezési,

c) végső szakmai véleményezési,

d) elfogadási és hatálybaléptetési

szakaszból áll.

26. Az előzetes tájékoztatási szakasz

37. § (1) A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.

(2) Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi

a) a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereknek,

b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, és

c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatnak, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzatnak.

(3) Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.

(4) A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 napon (a főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt elhatározással, és a rendezés alá vont területtel kapcsolatban:

a) a partner a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint javaslatokat, észrevételeket tesz, véleményt nyilvánít;

b) az államigazgatási szerv:

ba) ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, az adott területet érintő ágazati elhatározásokat,

bb) nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,

bc) teljesíti a 9. melléklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, és

bd) felhasználásra biztosítja a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat;

c) az érintett területi, települési önkormányzat tájékoztatást ad a vonatkozó hatályos területrendezési tervekről, a települési önkormányzat a rendezést befolyásoló terveiről.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti ágazati elhatározások és a (4) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti adatok nem az egyeztetési eljárásban részt vevő államigazgatási szervnél állnak rendelkezésre, úgy a megkeresést a 9. melléklet szerinti államigazgatási szerv egyezteti az ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási vagy kezelő szervvel, és szakmai álláspontját ezt követően adja meg.

(6) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti érintett nyilatkozik arról, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón vagy papír formátumban kéri. Annak az érintettnek, aki nem nyilatkozik arról, hogy papírdokumentációt kér, az eljárás további szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentáció elektronikus adathordozón megküldhető.

(7) Azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban az (1)–(6) bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván részt venni, az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni.

27. A véleményezési szakasz

38. § (1) A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell.

(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült tervezetet véleményezteti

a) a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint,

b) az eljárásban való részvételi szándékáról nyilatkozó államigazgatási szervvel,

c) településszerkezeti terv esetén a tájékoztatást adó érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.

(3) A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt.

(4) A véleménynek tartalmaznia kell:

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá

c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezteti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

(5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.

39. § (1) Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.

28. A végső szakmai véleményezési szakasz

40. § (1) A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek.

(2) Az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított

a) 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy

b) 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.

(3) Záró szakmai vélemény akkor adható, ha az (1) bekezdés szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került.

(4)18 Az állami főépítész a (2) bekezdés b) pontja szerinti egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja a polgármestert, valamint

a) a véleményezési szakaszban véleményt adó valamennyi államigazgatási szervet,

b) településszerkezeti terv esetében az érintett területi, települési önkormányzat képviselőjét, továbbá

c)19 a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi vagy a fővárosi önkormányzat képviselőjét.

(5) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá tételéhez szükséges feltételeket.

(6) Az állami főépítész a jegyzőkönyvet és – a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével – a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.

(7) Amennyiben az egyeztető tárgyalás eredményeként a településrendezési eszköz jelentős átdolgozása szükséges, a polgármester az átdolgozást követően a településrendezési eszköz tervezetét ismételten benyújtja az állami főépítésznek, aki ezt követően a (2) bekezdés a) pontja szerint jár el.

(8)20 A főváros teljes közigazgatási területére készülő fővárosi településszerkezeti terv és fővárosi rendezési szabályzat teljes eljárása esetén az (1) bekezdés szerinti kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül az állami főépítész a (4) és (5) bekezdés szerint egyeztető tárgyalást tart. Az egyeztető tárgyalás eredményeként véglegesített településrendezési eszköz tervezetét a kézhezvételt követően az állami főépítész – véleményével ellátva – 8 napon belül megküldi a településfejlesztésért és a településrendezésért felelős miniszternek, aki záró szakmai véleményét 21 napon belül adja meg.

29. Az egyszerűsített eljárás

41. § (1) Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. Amennyiben a településrendezési feladathoz adatok beszerzése szükséges, a polgármester az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási szervektől.

(2) A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközt véleményezteti:

a) a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint,

b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szervvel,

c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzattal, továbbá

d) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzattal.

(3) A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt a 38. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak szerint.

(4) Az egyszerűsített eljárás ezt követően a 39–40. § szerint folytatódik.

30. A tárgyalásos eljárás

42. § (1) Tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközt a partnerségi egyeztetéssel egyidejűleg kell elkészíteni.

(2) A partnerségi egyeztetés lezárását követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészhez benyújtott kérelemmel. A kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet.

(3) Az állami főépítész a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást.

(4) Az állami főépítész az egyeztető tárgyalásra a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton, a településrendezési eszköz megküldésével meghívja:

a) a 9. mellékletben meghatározott valamennyi államigazgatási szervet,

b) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatot,

c) a fővárosi településrendezési eszköz esetén az érintett kerületi önkormányzatot, továbbá

d) a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett partnereket.

(5) Amennyiben a településrendezési eszköz készítéséhez vagy módosításához adatok beszerzése szükséges, az állami főépítész – az egyeztető tárgyalás összehívásával egyidejűleg – az előzetes tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kér az érintett államigazgatási szervtől.

(6) Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítész a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához.

31. Az elfogadási és hatálybaléptetési szakasz

43. § (1) A településrendezési eszköz legkorábban:

a) teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon,

b) az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon,

c) a tárgyalásos eljárás esetén az elfogadást követő napon

lép hatályba.

(2) A polgármester a településrendezési eszközt – az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt – a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznek és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az állami főépítészt és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségéről.

(3) Amennyiben az állami főépítész vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

(4) A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Hatálybalépés

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az I–VI. fejezet, a 34. alcím, a 47–56. §, az 58–63. §, az 1–12. melléklet 2013. január 1-jén lép hatályba.

33. Átmeneti rendelkezések

45. § (1)21 A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a (3) bekezdés szerint 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított településrendezési eszközök – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével – 2018. december 31-ig, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó fővároson kívüli települések esetében 2015. december 31-ig alkalmazhatók.

(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök 2015. december 31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint,

a) – a b) pont kivételével – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának,

b) az együtt tervezendő terület esetén

ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, vagy

bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak

alkalmazásával történhet.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már elkészült, de még el nem fogadott, vagy az egyeztetés alatt lévő településrendezési eszköz elfogadásáról

a) az Étv. 2012. december 31-én hatályos szabályainak, és

b) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának

megfelelően 2013. december 31-ig gondoskodni kell.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz elfogadása a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem történik meg, úgy azok elkészítésére, egyeztetésére és elfogadására e rendelet előírásait kell alkalmazni.

46. § (1)22 A fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a (3) bekezdés szerint 2014. június 30-ig elfogadott településrendezési eszköz, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított településrendezési eszközök – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével – 2018. december 31-ig alkalmazható.

(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő kerületi településrendezési eszköz

a) 2014. június 30-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével,

b) 2014. július 1-től 2015. december 31-ig történő módosítása – amennyiben az a főváros településszerkezeti tervének módosítását nem igényli – a VI. fejezet eljárási szabályai szerint

ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével, vagy

bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatának

alkalmazásával történhet.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már elkészült, de még el nem fogadott, vagy az egyeztetés alatt lévő kerületi településrendezési eszköz elfogadásáról

a) az Étv. 2012. december 31-én hatályos szabályainak, és

b) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendeletnek

megfelelően 2014. június 30-ig gondoskodni kell.

(4) Amennyiben a kerületi településrendezési eszköz elfogadása a (3) bekezdésben meghatározott határidőig nem történik meg, úgy azok elkészítésére, egyeztetésére és elfogadására e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(5)23 Kerületi településrendezési eszköz 2014. június 30-ig történő készítése és elfogadása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet alkalmazásával történhet.

34. Módosuló és hatályon kívül helyező rendelkezések

47–56. §24

57. § Nem lép hatályba az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdése,

b) 9. §-a,

c) 14. §-a,

d) 26. §-a,

e) 29. §-a,

f) 31. § 2. pontja,

g) 32. § 7–9. pontja.

58–63. §25

1. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

1.7. A település társadalma

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

1.7.3.26 Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)

1.8. A település humán infrastruktúrája

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása

1.9. A település gazdasága

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.)

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás

1.10.6. Intézményfenntartás

1.10.7. Energiagazdálkodás

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata

1.12.1. Természeti adottságok

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat

1.12.2.2. tájhasználat értékelése

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.3. ökológiai hálózat

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái

1.14. Az épített környezet vizsgálata

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

1.14.5. Az építmények vizsgálata

1.14.5.1. funkció, kapacitás

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok

1.14.6. Az épített környezet értékei

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet

1.14.6.8. nemzeti emlékhely

1.14.6.9. helyi védelem

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái

1.15. Közlekedés

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok

1.15.2. Közúti közlekedés

1.15.3. Közösségi közlekedés

1.15.3.1. közúti

1.15.3.2. kötöttpályás

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés

1.15.5. Parkolás

1.16. Közművesítés

1.16.1. Víziközművek

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)

1.16.1.2. szennyvízelvezetés

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés

1.16.2. Energia

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más ellátórendszerek)

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények)

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)

1.17.1. talaj

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek

1.17.3. levegőtisztaság és védelme

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés

1.17.5. sugárzás védelem

1.17.6. hulladékkezelés

1.17.7. vizuális környezetterhelés

1.17.8. árvízvédelem

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők)

1.18.1. építésföldtani korlátok

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség

1.18.2.1. árvízveszélyes területek

1.18.2.2. belvízveszélyes területek

1.18.2.3. mély fekvésű területek

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem

1.18.3. egyéb

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely

1.20. Városi klíma

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.

3.1.1. A folyamatok értékelése

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata

3.2. Problématérkép/értéktérkép

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

2. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

I. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. JÖVŐKÉP

1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan

1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése

2. CÉLOK

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása

2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata

2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása

3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti változtatásokra

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére

4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer

4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére

II. AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTAMI KÖVETELMÉNYEI

1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása

1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása

2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK

2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával

2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése

2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve

2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM (amennyiben a településen található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület)

3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok meghatározása)

3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések

3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére teendő intézkedések

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI

4.1. Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a települési környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a területfejlesztési tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang bemutatása)

4.2. Belső összefüggések (a célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben beazonosított problémákra ad-e megoldást, a stratégia megvalósíthatósága, a célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt hatása)

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE

6.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati tevékenységek

6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek maghatározása

6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok

6.4. Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok meghatározása az egyes akcióterületi beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési stratégia intézkedéseire, azok mérési módjának, gyakoriságának rögzítése; a monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása)

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

 

A

B

C

D

E

1.

 

Településszerkezeti terv

Helyi építési szabályzat

2.

 

szöveges

rajzi

szöveges

rajzi

3.

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
(a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi formában)

 

 

 

 

4.

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek ismertetése)

 

 

 

 

5.

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer

igen

igen

nem

nem

6.

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek)

igen

igen

nem

nem

7.

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, különleges területek)

igen

igen

nem

nem

8.

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek,
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.

igen

igen

nem

nem

9.

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
– védőtávolságok,
– táj és természetvédelmi elemek, területek,
– kulturális örökségvédelmi elemek,
– egyéb védelmi és korlátozó elemek.

igen

igen

nem

nem

10.

1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

 

 

 

 

11.

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás bemutatása)
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
– a javasolt módosítás és indoklása.

igen

igen

nem

nem

12.

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása

igen

igen

nem

nem

13.

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)

igen

nem

nem

nem

14.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK

 

 

 

 

15.

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

 

 

 

 

16.

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

igen

nem

igen

nem

17.

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

18.

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

19.

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása

igen

nem

nem

nem

20.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, történeti kert)

 

 

 

 

21.

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai

igen

igen

igen

igen

22.

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

igen

igen

igen

igen

23.

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok

igen

igen

igen

igen

24.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás)

 

 

 

 

25.

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

igen

igen

igen

igen

26.

3.2. Főbb közlekedési csomópontok

igen

igen

nem

nem

27.

3.3. Belső úthálózat
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)

igen

igen

igen

igen

28.

3.4. Közösségi közlekedés
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)

igen

igen

nem

nem

29.

3.5. Kerékpáros közlekedés

igen

igen

igen

igen

30.

3.6. Főbb gyalogos közlekedés

igen

igen

igen

igen

31.

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás

nem

nem

igen

igen

32.

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)

 

 

 

 

33.

4.1. Viziközművek
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés)

igen

igen

igen

igen

34.

4.2. Energiaellátás
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb)

igen

igen

igen

igen

35.

4.3. Hírközlés
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel)

igen

igen

igen

igen

36.

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

igen

igen

igen

nem

37.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában)

igen

nem

igen

nem

38.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése)

nem

nem

igen

igen

39.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása)

nem

nem

igen

nem

40.

8. BEÉPÍTÉSI TERV
(a 7. melléklet szerint)

nem

nem

nem

igen

41.

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)

külön jogszabály szerint

külön jogszabály szerint

külön jogszabály szerint

külön jogszabály szerint

4. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. SZERKEZETI TERVLAP

1.1. A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területeket, valamint az azokon belüli területfelhasználási egységek

1.1.1. A már kialakult beépített és nem beépített területek

1.1.2. A változással érintett területek

1.1.3. A különleges intézkedést igénylő területek

1.1.4. Jelentős, szerkezetet meghatározó zöldfelületi elemek

1.1.5. Meglévő és tervezett, szerkezetet meghatározó infrastruktúra elemek

1.1.6. A település központja, illetve központjainak rendszere

1.2. Művi értékvédelemi, örökségvédelmi elemek

1.3. Táji- és természetvédelmi elemek

1.4. A táj, az épített és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos korlátozások területi lehatárolása (megjelenítve a más jogszabállyal érvényesülő elemeket)

1.5. Védőterületek, védősávok (megjelenítve a más jogszabállyal érvényesülő elemeket)

1.6. A veszélyeztetett, illetve veszélyeztető tényezőjű területek (különös tekintettel a veszélyeztető környezeti és természeti tényezőkre)

1.7. A védelemre vagy korlátozásra javasolt területek, objektumok

1.8. A település veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelése, a katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

2.1. A területfelhasználás

2.2. A tájrendezés és természetvédelem

2.3. A zöldfelületi rendszer

2.4. Az örökségvédelem

2.5. A közlekedés

2.6. A közműellátás

2.7. A környezetvédelem

2.8. A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is)

2.9. A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is)

3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)

4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

5. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. RENDELET

1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1.1. Általános előírások

1.1.2. Közterület alakításra vonatkozó előírások

1.1.3. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások

1.1.4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

1.1.5. Környezetvédelmi előírások

1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

1.1.7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások (tilalmak, telekalakítás, településrendezési kötelezések, közterület-alakítás)

1.1.8. Közművek előírásai

1.1.9. Építés általános szabályai

1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint követelményei

1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai

1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai

1.3. EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEK KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSAI

2. RENDELET MELLÉKLETEI

2.1. SZABÁLYOZÁSI TERV

2.1.1. Beépítésre szánt építési övezetek

2.1.2. Beépítésre nem szánt övezetek

2.1.3. Kötelező szabályozási elemek

2.1.4. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek

2.1.4.1. Művi értékvédelemi elemek, örökségvédelmi elemek

2.1.4.2. Táj- és természetvédelmi elemek

2.1.4.3. Védőterületek, védősávok

2.1.4.4. Korlátozások

2.1.5. Javasolt szabályozási elemek

2.1.6. Tájékoztató elemek

2.2. EGYÉB MELLÉKLETEK

2.2.1. Elővásárlási joggal érintett területek

2.2.2. Egyes sajátos jogintézmények (tilalmak, településrendezési kötelezések, telekcsoport újraosztással érintett terület)

2.3. EGYÉB FÜGGELÉKEK

2.3.1. Védelmi-korlátozás jegyzékek

2.2.2. Mintakeresztszelvények

6. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK JELMAGYARÁZATA

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - SZERKEZETI TERVLAP

I. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK JELÖLÉSE

(Az egyes területfelhasználási módok tovább bonthatók, színárnyalattal - betűjellel - megkülönböztetve)

SORSZÁM

ÁBRÁZOLT ELEM

JELÖLÉS

ALTERNATÍV
JELÖLÉS

 

 

 

 

 

 

A

 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

 

színárnyalat választható

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Lakóterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nagyvárosias

 

 

1.2

Kisvárosias

 

 

1.3

Kertvárosias

 

 

1.4

Falusias

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Vegyes terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Településközpont

 

 

2.2

Intézményterület

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Gazdasági terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Kereskedelmi, szolgáltató

 

 

3.2

Ipari

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Üdülőterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Üdülőházas

 

 

4.2

Hétvégiházas

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Különleges beépítésre szánt terület

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi célú terület

Ker

 

 

 

5.2

Nagy kiterjedésű szállítmányozási-, raktározási és logisztikai terület

Log

 

 

 

5.3

Vásár, kiállítás és kongresszus területe

Vás

 

 

 

5.4

Oktatási központok területe

Okt

 

 

 

5.5

Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület

 

 

 

5.6

Nagykiterjedésű sportolási célú terület

Sp

 

 

 

5.7

Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület

Kf

 

 

 

5.8

Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület

En

 

 

 

5.9

Állatkert területe

Ák

 

 

 

5.10

Növénykert területe

Nk

 

 

 

5.11

Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület

B

 

 

 

5.12

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület

Hon

 

 

 

5.13

Hulladékkezelő, -lerakó területe

Hull

 

 

 

5.14

Közlekedéshez kapcsolódó épület elhelyezésére szolgáló terület, ha az nem a közlekedési területen belül kerül elhelyezésre

Közl

 

 

 

5.15

Repülőtér területe

Rept

 

 

 

5.16

Temető területe

T

 

 

 

5.17

Mezőgazdasági üzemi terület

 

 

 

5.18

Egyéb, az OTÉK 10-23. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület

szabadon
válaszható betűjel

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

 

színárnyalat választható

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Közlekedési terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Közúti

Köu

 

 

 

1.2

Kötöttpályás

 

 

 

1.3

Vízi

 

 

 

1.4

Légi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Zöldterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Közkert

 

 

2.2

Közpark

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Erdőterület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Védelmi

 

 

3.2

Gazdasági

 

 

3.3

Közjóléti

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Mezőgazdasági terület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Kertes

 

 

4.2

Általános

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Vízgazdálkodási terület

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Természetközeli terület

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Különleges beépítésre nem szánt terület

Kb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület

 

 

 

7.2

Nagy kiterjedésű sportolási célú terület

Sp

 

 

 

7.3

Kutatás-fejlesztés céljára szolgáló terület

Kf

 

 

 

7.4

Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület

En

 

 

 

7.5

Vadaspark, arborétum területe

Arb

 

 

 

7.6

Temető területe

T

 

 

 

7.7

Nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület

B

 

 

 

7.8

Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági terület

Hv

 

 

 

7.9

Burkolt vagy fásított köztér, sétány

Kt

 

 

 

7.10

Egyéb, az OTÉK 26-30/A. §-ában foglaltak egyikébe sem sorolható, helyi sajátosságot hordozó terület

szabadon
válaszható betűjel

 

 

 

 

 

 

 

II. VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK, EGYÉB ELEMEK JELÖLÉSE

(A szerkezetet meghatározó elemeket jelölni kell.)

SORSZÁM

ÁBRÁZOLT ELEM

JELÖLÉS

ALTERNATÍV JELÖLÉS

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM - minden esetben kötelező jelölni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

ORSZÁGOS (NEMZETKÖZI) MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

világörökségi helyszín határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.2

világörökségi helyszín védőövezetének határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.3

világörökségi várományos helyszín határa/területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.4

világörökségi várományos védőövezetének határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.5

műemlék

szabadon választott jel

 

 

1.1.6

műemléki jelentőségű terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.7

műemléki környezet határa / területe (a védetté nyilvánításról szóló rendelet eltérő kijelölése alapján)

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.8

történelmi emlékhely

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.9

nemzeti emlékhely

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.10

kiemelt nemzeti emlékhely

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.11

történeti kert határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.12

történeti táj határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.13

védett temető (temetőrész) határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.14

régészeti érdekű terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.1.15

régészeti lelőhely határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

helyi jelentőségű védett érték

szabadon választott jel

 

 

1.2.2

helyi védelemre javasolt érték

szabadon választott jel

 

 

1.2.3

helyi értékvédelmi terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

1.2.4

helyi értékvédelemre javasolt terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM - minden esetben kötelező jelölni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

NEMZETKÖZI TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Natura 2000 terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

nemzeti park határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.2

tájvédelmi körzet határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.3

országos jelentőségű természetvédelmi terület (beleértve az "ex lege" védett láp és szikes tó) határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.4

országos jelentőségű természeti emlék és védett természeti érték (beleértve az "ex lege" védett kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, valamint barlang és védőövezete) határa / területe

szabadon választott jel

 

 

2.2.5

fokozottan védett természetvédelmi terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.6

országos ökológiai hálózat - magterület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.7

országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.8

országos ökológiai hálózat - pufferterület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.9

tájképvédelmi terület, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.2.10

egyedi tájérték

szabadon választott jel

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

HELYI TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.3.2

helyi jelentőségű természetvédelmi oltalomra javasolt terület határa/területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

 

 

2.3.3

helyi jelentőségű védett természeti érték

szabadon választott jel

 

 

2.3.4

helyi jelentőségű természetvédelmi oltalomra javasolt érték

szabadon választott jel

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM - a jelentős, területfelhasználást befolyásoló, védőtávolságot igénylő elemek jelölendők

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

ZAJ - ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

fokozottan védett övezet határa (helyi) / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.1.2

csendes övezet határa (helyi) / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.1.3

környezeti zajterhelés tekintetében feltétellel beépíthető terület

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

TALAJ- ÉS VÍZVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

vízbázis belső védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.2

vízbázis külső védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.3

vízbázis hidrogeológiai "A" védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.4

vízbázis hidrogeológiai "B" védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.5

felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő terület határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.6

kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.7

felszíni víz parti sávja

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.8

felszíni víz védvonala (töltés, gát)

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.9

nagyvízi meder területének határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.10

fakadó vízzel veszélyeztetett terület határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.11

belvízjárta terület határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.12

belvízzel veszélyeztetett terület határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.13

talajvédelmi terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.14

erózió-, defláció érzékeny terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.15

olyan terület határa, ahol a szennyvíz ártalmatlanításáról, elvezetéséről közműpótló berendezés építésével kell gondoskodni (a berendezés kialakítására szabályokat ír elő) / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.2.16

csatornázandó terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

 

 

 

 

 

3.3

 

EGYÉB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1

ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.3.2

bányatelek határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.3.3

olyan terület határa / területe, ahol a természeti csapások elleni védelemről gondoskodni kell

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.3.4

védőterület, védőtávolság, védősáv határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

 

 

3.3.5

kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület határa

 

szabadon választott kontúr

 

 

 

 

 

 

III. NYOMVONALAS ELEMEK , OBJEKTUMOK ÁBRÁZOLÁSA

SORSZÁM

ÁBRÁZOLT ELEM

JELÖLÉS

ALTERNATÍV JELÖLÉS

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

gyorsforgalmi út (autópálya, autóút)

tervezett elem

 

 

4.1.2

főút (I. és II. rendű)

tervezett elem

 

 

4.1.3

országos mellékút

tervezett elem

 

 

4.1.4

helyi gyűjtőút

tervezett elem

 

 

4.1.5

különszintű közúti csomópont

tervezett elem

 

 

4.1.6

fontosabb szintbeni közúti csomópont

tervezett elem

 

 

4.1.7

kerékpárút

tervezett elem

 

 

4.1.8

gyalogút

tervezett elem

 

 

4.1.9

jelentős közhasználatú parkolóhely (a férőhelyszám rögzíthető)

tervezett elem

 

 

4.1.10

jelentős közhasználatú parkoló garázs (a férőhelyszám rögzíthető)

tervezett elem

 

 

4.1.11

autóbusz pályaudvar

tervezett elem

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1

vasút

tervezett elem

 

 

4.2.2

szintbeni vasúti kereszteződés

tervezett elem

 

 

4.2.3

gyorsvasút felszín alatt (pl. metró)

tervezett elem

 

 

4.2.4

gyorsvasút felszín felett

tervezett elem

 

 

4.2.5

villamos

tervezett elem

 

 

4.2.6

kötélpálya (pl. felvonó)

tervezett elem

 

 

4.2.7

vasúti pályaudvar

tervezett elem

 

 

4.2.8

vasútállomás

tervezett elem

 

 

4.2.9

gyorsvasút állomás

tervezett elem

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

VÍZI KÖZLEKEDÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

hajóállomás (hajó-, kompkikötő)

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

4.3.2

teherkikötő

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

4.3.3

jachtkikötő

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

 

 

 

 

 

4.4

 

LÉGI KÖZLEKEDÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1

repülőtér

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

4.4.2

helikopterállomás

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

KÖZMŰVEK, HÍRADÁS

(Szerkezeti terven a jelentős, területfelhasználást befolyásoló, védőtávolságot igénylő elemek jelölendők.)

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

VÍZIKÖZMŰVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

vízmű

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.1.2

víztározó (pl. víztorony, medence)

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.1.3

vízműkutak

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.1.4

felszíni vízkivételi mű

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.1.5

tűzivíz tározó

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.1.6

ivóvíz-gerincvezeték

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.1.7

iparivíz-gerincvezeték

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

SZENNYVÍZKÖZMŰVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

szennyvíz főgyűjtő csatorna (gravitációs, elválasztott rendszerű)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.2.2

szennyvíz főgyűjtő csatorna (nyomó-, vákuumos)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.2.3

egyesített főgyűjtő csatorna (gravitációs)

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.2.4

egyesített főgyűjtő csatorna (nyomó-, vákumos)

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.2.5

szennyvízátemelő

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.2.6

szennyvíztisztítómű

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.2.7

szennyvíz előtisztító

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.2.8

szennyvíziszap lerakóhely, illetve szippantott szennyvíz ürítőhelye

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.2.9

komposztáló telep

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

 

 

 

 

 

5.3

 

CSAPADÉKVÍZ KÖZMŰVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1

csapadékvíz főgyűjtő csatorna (gravitációs, elválasztott rendszerű)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.3.2

csapadékvíz főgyűjtő csatorna (nyomó-, vákumos)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.3.3

csapadékvíz tározó

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.3.4

csapadékvíz-elvezető főárok

tervezett elem esetén piros színnel, vagy szabadon választott vonal

 

 

 

 

 

 

 

5.4

 

HULLADÉK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1

veszélyeshulladék -lerakó és -kezelő

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.4.2

kommunális szilárdhulladék-lerakó és -kezelő hely

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.4.3

hulladékégetőmű

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

 

 

 

 

 

5.5

 

VILLAMOS ENERGIA KÖZMŰVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1

villamosenergia átviteli hálózat (750 kV feszültségszinttel, biztonsági övezettel)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.5.2

villamosenergia átviteli hálózat (400 kV feszültségszinttel, biztonsági övezettel)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.5.3

villamosenergia átviteli hálózat (220 kV feszültségszinttel, biztonsági övezettel)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.5.4

villamosenergia főelosztó hálózat (feszültségszinttel, föld felett, biztonsági övezettel)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.5.5

villamosenergia főelosztó hálózat (feszültségszinttel, föld alatt)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.5.6

hőerőmű

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.5.7

villamosenergia alállomás

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.5.8

villamosenergia transzformátor állomás

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

 

 

 

 

 

5.6

 

GÁZKÖZMŰVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1

nagynyomású földgáz szállítóvezeték (>25 bar)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.6.2

nagy-középnyomású földgáz gerincelosztó vezeték (4-25 bar)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.6.3

középnyomású földgáz elosztóvezeték

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.6.4

kisnyomású földgáz elosztóvezeték

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.6.5

gázátadó állomás

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.6.6

gázfogadó állomás

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.6.7

gáznyomáscsökkentő

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.6.8

gáztartálypark

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

 

 

 

 

 

5.7

 

TÁVFŰTŐ KÖZMŰVEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1

fűtőerőmű

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.7.2

fűtőmű

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

5.7.3

távfűtővezeték (föld feletti)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.7.4

távfűtővezeték (föld alatti)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

 

 

 

 

 

5.8

 

EGYÉB TERMÉKVEZETÉK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.1

olajvezeték, biztonsági övezettel

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

5.8.2

termékvezeték, biztonsági övezettel

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

HÍRKÖZLÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

vezetékes távközlési hálózat (föld felett)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

6.2

vezetékes távközlési hálózat (föld alatt)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

6.3

vezetékes műsorelosztó hálózat (föld felett)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

6.4

vezetékes műsorelosztó hálózat (föld alatt)

tervezett elem esetén szaggatottan

 

 

6.5

adó-, vevőtorony, átjátszó állomás

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

INTÉZMÉNYEK (jelek) A jelek más formájú mezőben (szögletes, ellipszis) és más jellemző attribútumokkal is helyettesíthetők

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

igazgatási központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.2

oktatási központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.3

kollégium, szállás

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.4

művelődési központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.5

egyházi központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.6

egészségügyi központ, szakorvosi rendelő

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.7

kórház

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.8

kereskedelmi központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.9

kiránduló központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.10

sport központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.11

szabadidő központ

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.12

strand

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.13

termál strand

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.14

kemping

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.15

temető

tervezett elem esetén piros színnel

 

 

7.16

kegyeleti park

tervezett elem esetén piros színnel

2. SZABÁLYOZÁSI TERVLAP

A

 

 

A SZABÁLYOZÁS ALAPELEMEI

SORSZÁM

ÁBRÁZOLT ELEM

JELÖLÉS

MEGJEGYZÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

szabályozási vonal

(tervezett közterületi telekhatár)

kötelező jelölni

nincs alternatív jelölési lehetőség

2.

 

 

szabályozási szélesség

szabadon választott jelölés

3.

 

 

építési övezet, övezet határa

nincs alternatív jelölési lehetőség

4.

 

 

építési övezet, övezet jele

(a helyi építési szabályzatban meghatározott építési övezet, övezet azonosítása)

Ln-SZ / 3

település, kerület területén egy jelhez kizárólag egyféle övezeti paramétersor tartozhat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

A SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS ELEMEI

SORSZÁM

ÁBRÁZOLT ELEM

MEGJEGYZÉS 1

JELÖLÉS

ALTERNATÍV JELÖLÉS

MEGJEGYZÉS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

ÉPÍTÉSI TELEKRE, TELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

javasolt telekhatár

szabadon választott jelölés

-

 

1.2

 

kötelező megszüntető jel

csak tervezett közterület esetén alkalmazható

nincs alternatív jelölési lehetőség

-

 

1.3

 

javasolt megszüntető jel

nem kötelező

nincs alternatív jelölési lehetőség

-

 

1.4

 

építési hely

csak szükség esetén jelölendő

nincs alternatív jelölési lehetőség

 

 

1.5

 

a telek be nem építhető része

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

1.6

 

építési telken belüli védőterület

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

1.7

 

építési vonal

nincs alternatív jelölési lehetőség

-

 

1.8

 

meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal

a HÉSZ szöveges
előírása esetén

szabadon választott jelölés

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

jelentős felszíni parkoló határa és férőhelyszáma

nincs alternatív jelölési lehetőség

tervezett elem

esetén más színnel

 

2.2

 

jelentős szint alatti gépjárműtároló határa és férőhelyszáma

nincs alternatív jelölési lehetőség

tervezett elem

esetén más színnel

 

2.3

 

kötelező közterületi fásítás

szabadon választott jelölés

-

 

2.4

 

gyalogút

nincs alternatív jelölési lehetőség

tervezett elem

esetén más színnel

 

2.5

 

kerékpárút

nincs alternatív jelölési lehetőség

tervezett elem

esetén más színnel

 

2.6

 

vegyeshasználatú út

szabadon választott jelölés

tervezett elem

esetén más színnel

 

2.7

 

kötöttpályás tömegközlekedés

nincs alternatív jelölési lehetőség

tervezett elem

esetén más színnel

 

2.8

 

kilátás és látványvédelem

szabadon választott jelölés

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

VÉDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

ORSZÁGOS (NEMZETKÖZI) MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

világörökségi helyszín határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.2

világörökségi helyszín védőövezetének határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.3

világörökségi várományos helyszín határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.4

világörökségi várományos helyszín védőövezetének határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.5

műemlék telke

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

szabadon választott jel

 

 

3.1.6

műemléki jelentőségü terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.7

műemléki környezet határa / területe (kijelölt műemléki környezet esetében) szomszédság alapján elegendő az Mk jelölés feltüntetése

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.8

műemléki környezet telekszomszédság alapján

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.9

történelmi emlékhely

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.10

nemzeti emlékhely

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.11

kiemelt nemzeti emlékhely

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.12

történeti kert határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.13

történeti táj határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.14

védett temető (temetőrész) határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.15

régészeti érdekű terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.1.16

régészeti lelőhely határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

HELYI MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

helyi jelentőségű védett érték

szabadon választott jel, betűkód

más jogszabály alapján

 

 

3.2.2

helyi védelemre javasolt érték

szabadon választott jel, betűkód

-

 

 

3.2.3

helyi értékvédelmi terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

3.2.4

helyi értékvédelemre javasolt terület határa / területe

szabadon választott kontúr és /vagy kitöltés

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

NEMZETKÖZI TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

Natura 2000 terület határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1

nemzeti park határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.2

tájvédelmi körzet határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.3

országos jelentőségű természetvédelmi terület (beleértve az "ex lege" védett láp és szikes tó) határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.4

országos jelentőségű természeti emlék és védett természeti érték (beleértve az "ex lege" védett kunhalom, földvár, forrás, víznyelő, valamint barlang és védőövezete) határa / területe

szabadon választott jelölés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.5

fokozottan védett természetvédelmi terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.6

országos ökológiai hálózat - magterület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.7

országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.8

országos ökológiai hálózat - pufferterület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.9

tájképvédelmi terület, tájképvédelmi szempontból kiemeten kezelendő terület határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.2.10

egyedi tájérték

szabadon választott jelölés

más jogszabály alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

HELYI TÁJ - ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

 

4.3.2

helyi jeletősségű természetvédelmi oltalomra javasolt terület határa/területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

-

 

 

4.3.3

helyi jelentőségű védett természeti érték

szabadon választott jelölés

más jogszabály alapján

 

 

4.3.4

helyi jelentőségű természetvédelmi oltalomra javasolt érték

szabadon választott jelölés

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

EGYÉB KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

vízbázis belső védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.2

 

vízbázis külső védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.3

 

vízbázis hidrogeológiai "A" védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.4

 

vízbázis hidrogeológiai "B" védőövezet határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.5

 

felszíni víz parti sávja

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.6

 

felszíni víz védvonala (töltés, gát)

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

-

 

5.7

 

nagyvizí meder területének határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.8

 

fakadó vízzel veszélyeztetett terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.9

 

belvízjárta terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.10

 

belvízzel veszélyeztetett terület határa/ területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.11

 

ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott terület határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.12

 

bányatelek határa / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.13

 

olyan terület határa / területe ahol a természeti csapások elleni védelemről gondoskodni kell

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

-

 

5.14

 

fokozottan védett övezet határa (helyi) / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.15

 

csendes övezet határa (helyi) / területe

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

más jogszabály alapján

 

5.16

 

környezeti zajterhelés tekintetében feltétellel beépíthető terület

szabadon választott kontúr és/vagy kitöltés

-

 

5.17

 

védőterület, védőtávolság, védősáv határa / területe

szabadon választott vonal

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

KÖZMŰVEK KORLÁTOZÁSAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

szennyvízátemelő

tervezett elem esetén piros színnel

-

 

6.2

 

szennyvíztisztítómű

tervezett elem esetén piros színnel

-

 

6.3

 

szennyvíziszap lerakóhely, illetve szippantott szennyvíz ürítőhelye

tervezett elem esetén piros színnel

-

 

6.4

 

villamoseneria átviteli hálózat (750 kV feszültségszinttel, biztonsági övezettel)

szabadon választott vonal

-

 

6.5

 

villamoseneria átviteli hálózat (400 kV feszültségszinttel, biztonsági övezettel)

szabadon választott vonal

-

 

6.6

 

villamoseneria átviteli hálózat (220 kV feszültségszinttel, biztonsági övezettel)

szabadon választott vonal

-

 

6.7

 

villamosenergia főelosztó hálózat (feszültségszinttel, föld felett, biztonsági övezettel)

szabadon választott vonal

-

 

6.8

 

villamosenergia főelosztó hálózat (feszültségszinttel, föld alatt)

szabadon választott vonal

-

 

6.9

 

hőerőmű

tervezett elem esetén piros színnel

-

 

6.10

 

nagynyomású földgáz szállítóvezeték (>25 bar)

szabadon választott vonal

-

 

6.11

 

nagy-középnyomású földgáz gerincelosztó vezeték (4-25 bar)

szabadon választott vonal

-

 

6.12

 

fűtőerőmű

tervezett elem esetén piros színnel

-

 

6.13

 

fűtőmű

tervezett elem esetén piros színnel

-

 

6.14

 

olajvezeték, biztonsági övezettel

szabadon választott vonal

-

 

6.15

 

termékvezeték, biztonsági övezettel

szabadon választott vonal

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

érvényes szabályozás határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

7.2

 

telekalakítási tilalom határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

 

 

7.3

 

építési tilalom területének határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

7.4

 

telekcsoport újraosztással érintett terület határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

 

 

7.5

 

elővásárlási joggal érintett terület határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

7.6

 

beépítési kötelezettséggel érintett terület határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

7.7

 

helyrehozatali kötelezettséggel érintett terület határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

7.8

 

beültetési kötelezettséggel érintett terület határa / területe

szabadon választott kontúr és kitöltés

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS A BEÉPÍTÉSI TERV RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. A TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TARTALMA

1.1. Az érintett terület (ingatlan) rövid bemutatása

1.2. A telek és a környezet vizsgálati bemutatása – a döntéshez szükséges mélységben

1.3. Beépítési terv a 2. pont szerint

1.4. A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása

1.5. Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására (szöveges és/vagy rajzos munkarész – nem azonos a tényleges módosítási dokumentációval és nem helyettesíti azt)

1.6. A javasolt beépítés, változás várható infrastrukturális igényei közlekedés, közműfejlesztés, humán infrastruktúra fejlesztése, igénye

1.7. A javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai, rövid összefoglaló (az önkormányzat részletes kidolgozását kérheti)

1.8. Örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rövid összefoglaló (az önkormányzat részletes kidolgozását kérheti)

2. A BEÉPÍTÉSI TERV TARTALMA

2.1. ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ JELÖLÉSEK

2.1.1. Meglévő, megmaradó épület (jellemző tetőfelülnézet)

2.1.2. Tervezett épület (jellemző tetőfelülnézet)

2.1.3. Jellemző funkció (felirat vagy színezés)

2.1.4. Jellemző szintszám (felirat vagy színezés)

2.1.5. Meglévő, illetve tervezett mélygarázs [felirat férőhelyszám (G 30) mélygarázs kontúr feltüntetése]

2.2. FELSZÍNI KIALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ JELÖLÉSEK

2.2.1. Zöldfelület

2.2.2. Tetőkerti (aláépített) zöldfelület

2.2.3. Meglévő, illetve tervezett fa, fasor

2.2.4. Meglévő, illetve tervezett vízfelület

2.3. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEKRE VONATKOZÓ JELÖLÉSEK

2.3.1. Gyalogos felület

2.3.2. Kerékpárút

2.3.3. Vegyes használatú felület

2.3.4. Gépjármű közlekedésre szolgáló felület (tervezett forgalomtechnika együttes ábrázolásával)

2.3.5. Felszíni parkoló [felirat férőhelyszám (P12) jelöléssel]

2.3.6. Kötöttpályás közlekedés (tervezett vágánytengelyek ábrázolásával)

2.4. EGYÉB JELÖLÉSEK

2.4.1. Tervezési terület határa

2.4.2. Javasolt telekhatár

2.4.3. Védőtávolságok

2.4.4. Szomszédos területek megjelenítése

2.4.5. Utcanév

2.4.6. Helyrajzi szám

2.4.7. Házszám

8. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A KÖZTERÜLET ALAKÍTÁSI TERV RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

1. Helyszínrajzi kialakítás, elrendezés

2. Magassági kialakítás, elrendezés, keresztmetszetek

3. Városképi megjelenés, arculati elemek

4. Kertépítészeti kialakítás (beleértve a növényzet fajtáját, kiültetési módját és helyét, a közlekedési zöldfelületek, zöldsávok kialakítását)

5. Közlekedési és parkoló felületek kialakítása (beleértve a útcsatlakozásokat, közlekedési csomópontokat a forgalomtechnikai javaslat feltüntetésével együtt, a burkolatok, szegélyek, felhajtók és akadálymentesítésre szolgáló lejtők, felfestések jelölését, a gépjármű, a gyalogos, a kerékpáros közlekedés és parkolás felületeit, burkolati terveit, a burkolatfajtákat és anyagokat, a burkolatmintázatok módját, a behajtók, személybejárók helyét és kialakításuk módját, felületeit, a mozgó és fix terelőket, pollereket, oszlopokat, továbbá a kerékpár-tárolás eszközeit, valamint a közösségi közlekedés megállóinak kialakítását)

6. Köztárgyak elhelyezése (beleértve az utcabútorzatot, az ivó- és a szökőkutakat)

7. Berendezések elhelyezése (beleértve a reklámhordozókat)

8. Közműhálózat és műtárgyai kialakítása (beleértve a közművek műtárgyait, tűzcsapokat, egyéb berendezéseket)

9. Közvilágítás és díszvilágítás kialakítása

10. Pavilonok, pavilonjellegű építmények, fülke elhelyezése

11. Vendéglátó teraszok kialakítása

12. Műtárgynak nem minősülő egyéb építmények elhelyezése, kialakítása

13. Ütemezett megvalósítás esetén a megvalósítás ütemeinek lehatárolása

9. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez27

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSÁBAN RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

 

A

B

C

1.

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET

ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE

2.

állami főépítész

területrendezés, településrendezés

 

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség

környezetvédelem, vízvédelem, természet- és tájvédelem

 

3a.

területi vízügyi hatóság

vízgazdálkodás

 

4.

nemzeti park igazgatóság

természet- és tájvédelem

hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) – szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel

5.

Nemzeti Környezetügyi Intézet

vízvédelem

felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséggel

6.

területi vízügyi igazgatóság

vízgazdálkodás

nagyvízi meder, mértékadó árvízszint, rendszeresen belvízjárta terület és vízgyűjtő-gazdálkodási terület

7.

fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

tűzvédelem, polgári védelem

polgári védelemi terület

8.

fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve

közegészségügy

 

9.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében

 

10.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében

 

11.

fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

közlekedés: minden más esetben

 

12.

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

örökségvédelem

világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület

13.

járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala

örökségvédelem

országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete

14.

fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala

földvédelem

termőföld mennyiségi és minőségi védelme

15.

megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága

erdőrendezés, erdővédelem

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése

16.

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága

talajvédelem

talajvédelem

17.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője

honvédelem

kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület

18.

fővárosi és megyei rendőr-főkapitányság

határrendészet

 

19.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitánysága

bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély

ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, földtani veszélyforrás területe

20.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

hírközlés

 

21.

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága*

nukleáris biztonság

 

22.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal*

természetes gyógytényezők,
gyógyhelyek természeti adottságainak védelme

gyógyhely

* érintettség esetén

10–12. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez28

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!