nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás
az ügyészek továbbképzéséről
2017-09-23
infinity
5
Jogszabály

25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás

az ügyészek továbbképzéséről

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 54. §-ának (3) bekezdése alapján – az ügyészségi alkalmazottak érdek-képviseleti szerveinek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményének figyelembevételével – a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya a legfőbb ügyész által kinevezett ügyészekre terjed ki.

(2) Az ügyésznek a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 54. §-ának (1) bekezdésében megjelölt továbbképzési kötelezettsége az ügyészi kinevezés, illetve jelen utasítás hatálybalépésének időpontjában már kinevezett ügyész esetében az utasítás hatálybalépésének napján kezdődik.

(3)1

(4) Szünetel a képzési kötelezettsége annak az ügyésznek, aki nem áll ténylegesen ügyészségi szolgálati viszonyban [Üjt. 155. § (2) bekezdés].

2. § (1) A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik.

(2) Egy továbbképzési időszak tartama 5 év. A képzési kötelezettség szünetelésének időtartamával a továbbképzési időszak meghosszabbodik.

(3)2 Teljesítettnek kell tekinteni az adott időszakra vonatkozó továbbképzést, ha az ügyész a továbbképzési időszak alatt a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc), vagy PhD fokozatot szerzett, illetve habilitált. Az így teljesített időszakot követő továbbképzési időszakokban a kötelezettnek legfeljebb 25 pontot kell teljesítenie.

3. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek belső, illetve külső továbbképzésen kell részt vennie, illetve a mellékletben felsorolt egyéb tevékenységet kell végeznie.

(2)3 Belső továbbképzés a Legfőbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási főosztálya továbbképzési osztálya (a továbbiakban: Továbbképzési Osztály) által szervezett, évente legalább egynapos, de legfeljebb egyszeri ötnapos továbbképzés, illetve a főügyészségek által szervezett legfeljebb egynapos továbbképzés, illetve az Országos Kriminológiai Intézet által szervezett legfeljebb egynapos szakmai program.

(2a)4 A munkáltatói jogkör gyakorlója által szervezett továbbképzések programját a képzés időpontja előtt 15 munkanappal be kell mutatni a Továbbképzési Osztálynak.

(3) Külső továbbképzés

a) a Továbbképzési Osztály által minősített elméleti továbbképzési tanfolyam,

b) nemzetközi szervezetek, vagy a külföldi igazságügyi képzési intézmények (különösen EJTN, ERA, EIPA) által szervezett, a Legfőbb Ügyészség nemzetközi és európai ügyek főosztályának közreműködésével, pályáztatás céljából közzétett, vagy résztvevő kijelölésére javasolt képzési program.

4. § (1)5 A belső továbbképzésre [3. § (2) bekezdés] a Továbbképzési Osztályon kell jelentkezni. Kivételt jelentenek ez alól a főügyészségek által szervezett legfeljebb egynapos képzések, melyekre a képzést szervező főügyészségen kell jelentkezni, valamint az Országos Kriminológiai Intézet szakmai programjai, melyekre az Intézetben kell jelentkezni.

(2) A külső továbbképzésre [3. § (3) bekezdés] való jelentkezés előtt 10 munkanappal az ügyésznek – a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatával – jeleznie kell a Továbbképzési Osztálynak, hogy mely szervezet által meghirdetett, milyen témájú és mekkora költséget jelentő tanfolyamra kíván jelentkezni és indokolnia kell azt is, hogy munkájában a tanfolyamon szerzett ismereteket hogyan tudja hasznosítani. A Továbbképzési Osztály ezek ismeretében tesz javaslatot a továbbképzésre jelentkezett ügyész tanfolyami részvételéről.

(2a)6 A külső továbbképzésekre vonatkozó előadói felkérést a képzés időpontja előtt 15 munkanappal be kell mutatni a Továbbképzési Osztálynak.

(3) A Továbbképzési Osztály a bíróságok, ügyvédi kamarák, tudományos társaságok által meghirdetett, illetve meghíváson alapuló külső továbbképzési tanfolyamait, és az azokon való részvétel feltételeit az Intraneten közzéteszi, megjelölve azt is, hogy az adott képzéseken hány szabad résztvevői hely van.

5. § (1) A továbbképzéseket pontrendszerben kell értékelni.

(2) A továbbképzési pontrendszert a melléklet tartalmazza.

(3)7 A továbbképzésre kötelezett ügyésznek egy továbbképzési időszak alatt legalább 50 pontot kell teljesítenie.

(4)8

6. § (1) A Továbbképzési Osztály által szervezett tanfolyamok minden kötelezett számára nyitottak, vagy a kötelezettek meghatározott körére szűkítve zártkörűek.

(2) A nyitott továbbképzési tanfolyamot és az azon való részvétel feltételeit az Intraneten kell közzétenni azzal, hogy az adott képzésen hány szabad résztvevői hely van, és a tanfolyamon hány továbbképzési pontot lehet szerezni.

(3) A zárt továbbképzési tanfolyamon csak a képzést az éves tervben javasoló főosztály által meghatározott személyi kör vehet részt.

(4) A főügyészségek által szervezett tanfolyamok nyitott vagy zárt voltáról a szervező főügyészség dönt. A főügyészségi tanfolyamokat az Intraneten a főügyészségek hirdetik meg.

(5) Az Országos Kriminológiai Intézet által szervezett szakmai programok minden kötelezett számára nyitottak. A programokat az Intézet a honlapján és az Intraneten teszi közzé azzal, hogy az adott szakmai programon hány szabad résztvevői hely van.

7. § (1) A Továbbképzési Osztály az általa szervezett belső tanfolyam résztvevői számára a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről igazolást állít ki.

(2) Az Országos Kriminológiai Intézet az általa szervezett szakmai programok résztvevői számára a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről igazolást állít ki.

(3) A továbbképzésben részt vevő ügyész – a továbbképzést végző intézménytől kapott igazolás, illetve saját jelentése alapján – gondoskodik a képzés útján szerzett pontok igazolásáról és a munkáltatói jogkör gyakorlójának történő bemutatásáról.

8. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a Legfőbb Ügyészségen a Továbbképzési Osztály vezetője – figyelemmel követi a továbbképzésre kötelezett továbbképzéseken való részvételét, gondoskodik a Persona személyügyi nyilvántartásban történő rögzítéséről és a pontösszesítő elkészítéséről, valamint évente egy alkalommal a továbbképzésben résztvevők tájékoztatásáról.

(2)9 Ha a kötelezett legalább 10 pontot szerzett, a munkáltatói jogkör gyakorlója – a nyitott képzés tekintetében – jogosult az adott évben a kötelezettet felmenteni további képzési kötelezettsége alól.

(3)10 A pontösszesítő tartalmazza az ötéves ciklus alatt összegyűjtött 50 pontot. Ha a kötelezett elérte az 50 pontot, a pontösszesítőt a „továbbképzési kötelezettségének eleget tett” bejegyzéssel le kell zárni.

9. § (1) Ez az utasítás 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2)11

(3) Az utasítás rendelkezéseit a 2013. január 1-jét követően megkezdett képzésekre kell alkalmazni.

Melléklet a 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasításhoz12

Pontrendszer

1. Belső továbbképzésen való részvétel; legalább napi 4 óra esetén naponta 5 pont.

2. Kriminalisztikai tanfolyamon való részvétel; hetente 10 pont.

3. Szakirányú, a szakma gyakorlásához kapcsolódó felsőfokú, legalább két féléves posztgraduális képzésen való részvétel; tanulmányi évente 20 pont.

4. Jogi szaknyelvi tanfolyamon való részvétel; évente 10 pont.

5. Opponensi tevékenység szakirányú PhD dolgozat esetén; 20 pont.

6. PhD témavezetés a jelölt sikeres védése esetén; 30 pont.

7.13 Kozma Sándor pályázaton elért I. helyezés: 20 pont, II. helyezés: 15 pont, III. helyezés: 10 pont, részvétel: 5 pont.

8. Felsőfokú, illetve posztgraduális jogi képzésben folytatott oktatói tevékenység; tanulmányi félévente 20 pont.

9. Az ügyészség által szervezett továbbképzésen és tanfolyamon végzett oktatói tevékenység; évente 20 pont.

10. Az ügyészség által szervezett továbbképzésen és tanfolyamon végzett vizsgáztatói tevékenység; évente 10 pont.

11. Az Országos Jogi Szakvizsga Bizottságban végzett vizsgáztatói tevékenység; évente 10 pont.

12. Helyi, regionális, országos szakmai rendezvényen való legalább napi négy óra részvétel; naponta 5 pont.

13. Nemzetközi, idegen nyelvű szakmai rendezvényen való legalább napi négy óra részvétel; naponta 10 pont.

14. Előadás tartása helyi, regionális, országos, nemzetközi szakmai rendezvényen; alkalmanként 10 pont.

15. Idegen nyelvű előadás tartása nemzetközi szakmai rendezvényen; alkalmanként 15 pont.

16. Külföldi vagy hazai kiadó által megjelentetett szakkönyv (ideértve az interneten való megjelenést is); társszerzőként, szerkesztőként: 30, szerzőként: 50 pont.

17. Külföldi vagy hazai kiadó által szerzőként vagy társszerzőként megjelentetett szakmai cikk vagy pályamű (ideértve az interneten való megjelenést is); 10 pont.

18. Külföldi szakmai tanulmányút egy adott téma tanulmányozására, beszámolóval igazolva; 10 pont.

19. Minősített és vizsgával záruló távoktatási programon történő részvétel; 10 pont.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!