nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2012. (XI. 23.) NMH utasítás
a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinél alkalmazott biztonsági okmányokkal kapcsolatos eljárásrendről
2012-11-24
infinity
1

9/2012. (XI. 23.) NMH utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinél alkalmazott biztonsági okmányokkal kapcsolatos eljárásrendről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontra figyelemmel és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinél alkalmazott biztonsági okmányokkal kapcsolatos eljárásrendről a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya

1. § (1) Az utasítás személyi hatálya a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH), valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségeire terjed ki.

(2) Az utasítás tárgyi hatálya a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének III. része 1.93. pontjában meghatározott igazolványokkal kapcsolatos eljárásrendre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) A szabályzat alkalmazásában:

a) igazolvány: az R. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 7. § (1) bekezdésnek megfelelő igazolvány, amelynek leírását és megjelenítését jelen utasítás 1–3. mellékletei tartalmazzák.

b) felügyelő: a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek sikeres felügyelői vizsgát tett, vagy az alól mentesült munkavédelmi felügyelője, illetve munkaügyi felügyelője,

c) FEIR: felügyelői ellenőrzési információs rendszer.

(2) A felügyelők részére olyan igazolvány rendelhető meg, amely rendelkezik az R. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által kidolgozott okmányvédelmi rendszertervvel és az igazolvány előállítására szóló engedéllyel, továbbá amelyet az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek igazoltan megfelelő szervezet állít elő.

3. Nyilvántartási szabályok

3. § A felügyelői igazolványokkal kapcsolatban az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni:

a) az igazolványokban szereplő személyes adatok;

b) 7 karakterből álló igazolványszám;

c) átvételi elismervények;

d) jegyzőkönyvek.

A nyilvántartást az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi igazgatóságának (a továbbiakban: NMH MMI) szakterületi adatvédelmi felelőse vezeti. Az igazolványon feltüntetett személyes adatokban bekövetkezett változásokat a kormánytisztviselő a szakigazgatási szerv vezetőjének 3 munkanapon belül köteles írásban bejelenteni. Az adatváltozást a szakigazgatási szerv vezetője írásban jelzi az NMH MMI szakterületi adatvédelmi felelőse felé a nyilvántartásban történő rögzítés céljából.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

4. Az igazolványok megrendelése

4. § (1) A sikeres felügyelői vizsgáról, vagy az az alól való mentesítésről szóló tájékoztatást követően a Szabályozási és Nyilvántartási Főosztály, szükség esetén az Informatikai Főosztály bevonásával, 3 munkanapon belül kiadja a 7 karakterből álló igazolványszámot és rögzíti azt a FEIR rendszerben. A feladatátadásról a Szabályozási és Nyilvántartási Főosztály vezetője előzetesen írásban egyeztet az Informatikai Főosztály vezetőjével.

(2) Az új igazolvány(ok)at az NMH MMI rendeli meg.

5. Kiadás

5. § (1) Az új igazolványt az NMH MMI jelen utasítás 4. melléklete szerinti átvételi elismervény ellenében küldi meg a szakigazgatási szerv vezetőjének.

(2) Az igazolvány a felügyelőnek (csere esetén is) jelen utasítás 5. melléklete szerinti átvételi elismervény saját kezű aláírása ellenében adható át.

(3) Az átvételi elismervényeket aláírást követően 3 munkanapon belül vissza kell juttatni az NMH MMI részére.

6. Megsemmisítés

6. § (1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése, adatváltozás, illetve az igazolvány megrongálódása esetén a felügyelő soron kívül köteles a szakigazgatási szerv vezetőjének leadni az igazolványát, aki azt azonosításra és további használatra alkalmatlanná teszi (a továbbiakban: megsemmisítés), és erről jegyzőkönyvet vesz fel.

(2) A megsemmisítésről szóló jegyzőkönyvet a szakigazgatási szerv vezetője az igazolvány megsemmisítését követő 3 munkanapon belül köteles az NMH MMI részére megküldeni.

7. Az igazolvány elveszítése esetén alkalmazandó szabályok

7. § (1) Az igazolvány elveszítése esetén a felügyelő soron kívül köteles a szakigazgatási szerv vezetőjének jelezni az igazolvány elveszítésének tényét, aki erről jegyzőkönyvet vesz fel és bejelenti az illetékes rendőrkapitányságnak, gondoskodik a kormányhivatal honlapján történő közzétételről, valamint a jegyzőkönyvet megküldi az NMH MMI részére.

(2) Az NMH MMI gondoskodik az igazolvány elveszítése tényének közzétételéről a munka.hu internetes oldalon, valamint a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben.

III. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Ez a normatív utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az új igazolvány formátumának Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről a Hivatal Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik.

9. § (1) Az új igazolványok felügyelők részére történő átadásával egyidejűleg a szakigazgatási szerv vezetője jegyzőkönyv felvétele mellett gondoskodik a korábban kiadott felügyelői igazolványok megsemmisítéséről, valamint a jegyzőkönyvet megküldi az NMH MMI-nek.

(2) Az új igazolványok első alkalommal a teljes felügyelői állomány részére történő megrendeléséről az NMH Humánpolitikai Főosztálya gondoskodik. A szükséges adatokról a megrendelést megelőzően a szakigazgatási szerv vezetője írásban tájékoztatja az NMH Humánpolitikai Főosztályát.

1. melléklet a 9/2012. (XI. 23.) NMH utasításhoz

A munkaügyi felügyelői igazolvány leírása

Az igazolvány alapszíne: bordó

Előlap: a fővárosi és megyei kormányhivatal neve; a szakigazgatási szerv neve; az igazolvány érvényessége (visszavonásig érvényes); fénykép; a felügyelő neve; a munkakör megnevezése: munkaügyi felügyelő és az igazolvány száma (7 karakter).

Hátlap:

„Az igazolvány tulajdonosa hatáskörében és illetékességi területén eljárva a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján jogosult:

– a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelezettség nélkül hatósági munkaügyi ellenőrzést tartani;

– belépni az ellenőrzése alá tartozó valamennyi munkahelyre;

– az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások megtekintésére, azokról másolatok készítésére, szükség esetén azok lefoglalására;

– az ellenőrzés során az ellenőrzéssel összefüggésben hang- és képfelvételek készítésére;

– a munkahelyen tartózkodó személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, valamint személyi azonosságuk igazoltatással történő megállapítására;

– társadalombiztosítási azonosító jel használatára;

– az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében a rendőrség közreműködését kérni.

Az igazolvány tulajdonosa illetékességi területén kívül a Ket. vonatkozó rendelkezései szerinti kijelölés alapján, a szakigazgatási szerv vezetője által kiállított megbízólevéllel tarthat ellenőrzést.”

2. melléklet a 9/2012. (XI. 23.) NMH utasításhoz

Munkavédelmi felügyelői igazolvány leírása

Az igazolvány alapszíne: kék

Előlap: a fővárosi és megyei kormányhivatal neve; a szakigazgatási szerv neve; az igazolvány érvényessége (visszavonásig érvényes); fénykép; a felügyelő neve; a munkakör megnevezése: munkavédelmi felügyelő és az igazolvány száma (7 karakter).

Hátlap:

„Az igazolvány tulajdonosa hatáskörében és illetékességi területén eljárva a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jogosult:

– valamennyi munkahelyen külön engedély nélkül a fent hivatkozott jogszabályokban meghatározottak szerint munkavédelmi hatósági ellenőrzést tartani;

– a munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet kivizsgálni, a balesetet munkabalesetté nyilvánítani;

– a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni;

– az ellenőrzött munkaeszközökről, munkafolyamatokról kép- és hangfelvételt készíteni, mintát venni;

– az ellenőrzéssel kapcsolatos bármely iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, munkaeszközt és munkafolyamatot megvizsgálni;

– iratokat és más tárgyi bizonyítékokat végzéssel lefoglalni;

– veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény működésének illetve használatának felfüggesztését elrendelni;

– a munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;

– a munkahelyen tartózkodó személyektől adatot és tájékoztatást kérni, az ügyfelet nyilatkozattételre felhívni;

– a munkahelyen tartózkodó személyi azonosságának igazolására felhívni;

– az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében a rendőrség közreműködését kérni.

Az igazolvány tulajdonosa illetékességi területén kívül a Ket. vonatkozó rendelkezései szerinti kijelölés alapján, a szakigazgatási szerv vezetője által kiállított megbízólevéllel tarthat ellenőrzést.”

3. melléklet a 9/2012. (XI. 23.) NMH utasításhoz

Felügyelői igazolvány látványtervek

4. melléklet a 9/2012. (XI. 23.) NMH utasításhoz

Iktatószám:

Átvételi elismervény

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal az alábbi igazolványszámokon nyilvántartott munkaügyi/munkavédelmi felügyelői igazolványokat a ……………………………………………… megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének vezetője részére a mai napon átadja.

Az átvevő aláírásával igazolja, hogy az alább felsorolt igazolványokat átvette és gondoskodik azoknak a kormánytisztviselők felé történő továbbításáról.

Igazolvány száma:

Kormánytisztviselő neve:

Keltezés helye

……………………………………………

……………………………………………

főigazgató-helyettes

szakigazgatási szerv vezetője

átadó

átvevő

5. melléklet a 9/2012. (XI. 23.) NMH utasításhoz

Iktatószám:

Átvételi elismervény

A …………………………………… megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének vezetője ……………………………………… kormánytisztviselő részére a ………………………… igazolványszámú munkaügyi/munkavédelmi felügyelői igazolványt a mai napon átadja, a kormánytisztviselő aláírásával igazolja, hogy az igazolványt átvette.

Keltezés helye

……………………………………………

……………………………………………

szakigazgatási szerv vezetője

kormánytisztviselő

átadó

átvevő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!