nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet
az 1938—1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
2014-12-13
2017-08-18
5
Jogszabály

74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet

az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

A Kormány az Országgyűléstől kapott felhatalmazás alapján a 34/1990. (III. 28.) OGY határozat társadalombiztosítási és munkajogi szempontból történő végrehajtása érdekében a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Annak a személynek a nyugellátását, baleseti nyugellátását — ide nem értve a baleseti járadékot —, továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátását, aki faji, nemzetiségi hovatartozás vagy a nácizmussal szembenállása miatt 1938 és 1945 között

a) deportált volt, vagy

b) munkaszolgálatot teljesített, vagy

c) gettóba kényszerítették, vagy akit

d) internáltak, illetve kitelepítettek, vagy

e)2

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdésének, valamint a 2. §-ának és 2/A. §-ának megfelelő alkalmazásával fel kell emelni.

(2)3

(3) Az (1) bekezdés és az R. alapján járó emelés együttes összegét valamennyi sérelmezett időtartamra az R. 1. §-a (3) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.

2. § Az 1. § megfelelő alkalmazásával megállapított összeg jár annak a személynek is, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, illetőleg a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban nem részesül, azonban utána házastársának (élettársának) házastársi pótlékot vagy házastárs utáni jövedelempótlékot folyósítanak.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben megjelölt személy halála esetén az őt megillető emelés felével kell a hozzátartozó nyugellátását, baleseti nyugellátását emelni.

(2) A hozzátartozót az e rendelet szerinti emelés mind a saját jogán, mind a hozzátartozó jogán együttesen illeti meg.

4. § (1) Annak, az e rendelet hatálya alá tartozó, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy rokkant személynek, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban nem részesül és utána házastársának (élettársának) sem folyósítanak házastársi pótlékot vagy házastárs után járó jövedelempótlékot, az 1. § alapján meghatározott összeget a lakóhelye szerinti önkormányzat folyósítja.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személy halála esetén az őt megillető összeg felét a házastárs (élettárs) részére kell folyósítani.

5. § (1)4 A személyes szabadság korlátozásának tényleges időtartamát és az emelés összegét az érintett személy (hozzátartozója) kérelmére a kárpótlási hatóság állapítja meg. A kárpótlási hatóság a határozatát közli az 1. § szerinti ellátások megállapítására és folyósítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervvel. Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a nyugdíjigény, illetve a nyugdíjkiegészítés iránti kérelem benyújtásakor azt is mellékelni kell. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadságkorlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét az 1. § szerinti ellátások megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.

(2)5 A kárpótlási hatóság határozatát (hatósági bizonyítványt) a bíróság felülvizsgálhatja és megváltoztathatja.

6. § A személyes szabadságnak az 1. § (1) bekezdésben meghatározott okból történő korlátozása idejét társadalombiztosítási szempontból szolgálati időként, munkajogi szempontból munkaviszonyban töltött időként kell számításba venni.

7. §6 Az R. és e rendelet szerinti emelést a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány alapján a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet7 251. §-ának megfelelő alkalmazásával a folyósító szervek hajtják végre.

8. § (1) E rendelet 1991. július 1. napján lép hatályba.

(2)8 Ha az érintett személy kérelmét a kárpótlási hatósághoz a hatályba lépést követő 30 napon belül benyújtja, az e rendelet alapján járó emelés legkorábban 1990. április 1-jétől illeti meg.

(3) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben az R.-ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4)9 Aki e rendelet alapján társadalom-biztosítási és munkajogi helyzetének rendezését még nem kérte, 2012. március 30-ig nyújthatja be kérelmét a kárpótlási hatósághoz. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!