nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet
a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról
2013-09-11
2015-03-29
5

45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet

a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés j), m) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok

1. § E rendelet alkalmazásában

1. restaurálás: védetté nyilvánított kulturális javakon hatósági engedéllyel végzett művészeti alkotó tevékenység, melynek célja a tárgy vagy tárgyegyüttes konzerválása, továbbá esztétikai egység létrehozása;

2. restaurálási kutatási terv: védett kulturális javakon tervezett roncsolásos vizsgálat engedélyezésének elbírálásához készülő dokumentum, amelynek tartalmaznia kell a tervezett beavatkozás által érintett kulturális javak leírását, a kutatás előtti állapot fényképes dokumentálását; a munka célját, eszközeit és módszereit, a tervezett beavatkozás mértékét, időtartamát; az ideiglenes állagmegóvásra vonatkozó rendelkezéseket; egyedi technológia alkalmazása esetén annak leírását az elbíráláshoz szükséges dokumentációval; a roncsolásos és roncsolás mentes vizsgálatok meghatározását és várható eredményét;

3. restaurátori kutatási dokumentáció: egy objektum roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatát lezáró dokumentáció, amelynek tartalmaznia kell a kutatási eredmények értelmezett összefoglalását; a kutatás rajzi és fényképes dokumentálását; a szükséges beavatkozások ismertetését; a felhasznált szakirodalmat, a történeti forrásokat és ezek feldolgozását.

2.1 A kulturális javak nyilvántartása

2. §2 A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) a 3–5. § szerinti egységes központi nyilvántartásokat vezeti a kulturális javakra vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (a továbbiakban: Kötv.) 71–74. §-aiban és az e rendeletben foglaltak szerint.

3. § (1) A védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása tartalmazza:

a) az eljárás alá vont kulturális javak azonosításához szükséges rendelkezésre álló adatokat, és az eljárást megindító határozat számát,

b) a védetté nyilvánító és a kulturális javakra vonatkozó egyéb hatósági határozat számát, keltét, jogerőre emelkedésének időpontját és tartalmát,

c) a védetté nyilvánított tárgy vagy tárgyegyüttes időtálló képi dokumentációját,

d) tárgyegyüttes vagy gyűjtemény esetén a tárgyak pontos jegyzékét,

e) a védett kulturális javakat érintő jogok és tények fennállását,

f) a kulturális javak örökségvédelmi bírságkategóriába történő besorolását,

g) a Kötv. 79. §-ában foglaltakra vonatkozó megállapodást.

(2) A Kötv. 46. §-a alapján védett kulturális javakat a muzeális intézmények, a könyvtárak és a levéltárak a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján tartják nyilván, továbbá a Központ nyilvántartása számára – a Központ megkeresésére – adatokat szolgáltatnak.

(3)3 Az ideiglenesen védetté nyilvánított kulturális javak nyilvántartása az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

4. § (1) A védett kulturális javak kiviteli engedélyének nyilvántartása tartalmazza:

a) a kiviteli engedély számát,

b) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait,

c) a kiviteli kérelemben megjelölt célországot,

d) a kiviteli engedély jogerőre emelkedésének időpontját,

e) a visszaszállítás határidejét, annak megtörténte esetén annak tényét, továbbá

f) a kiviteli engedély időbeli hatályát.

(2) A nem védett kulturális javak kiviteli engedélyének nyilvántartása tartalmazza:

a) a kiviteli engedély számát,

b) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait,

c) a kiviteli kérelemben megjelölt célországot,

d) a kiviteli engedély jogerőre emelkedésének időpontját,

e) a kiviteli engedély időbeli hatályát, továbbá

f) a műtárgykísérő igazolás számát és időbeli hatályát.

(3) A műtárgykísérő igazolások nyilvántartása tartalmazza:

a) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait,

b) a műtárgykísérő igazolás számát és időbeli hatályát.

5. § (1) A Kötv. 71. § f) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza:

a) a tárgy megnevezését, azonosításra alkalmas adatait (leírás, fénykép, közgyűjteményben őrzött védett tárgy esetében leltári szám),

b) a cselekmény elkövetésének vagy az eltűnésnek az idejét és helyét,

c) az eljáró szerv nevét és ügyszámát.

(2) A védett kulturális javak tulajdonosa, kezelője vagy birtokosa az eltulajdonítást vagy eltűnést haladéktalanul köteles bejelenteni a Központnak.

6. § Nem adhatók ki a nyilvántartás adatai közül – a hivatalos megkeresés esetét kivéve – a Kötv. 73. § b)–d) pontjaiban meghatározott adatok, az e rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott megállapodás adatai.

7. § (1) A Központ a nyilvántartásából kérelemre adatot szolgáltat. Az adatokért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A díj mértéke 3400 forint.

(3) A díjat a Központ a kincstárnál vezetett 10032000-01461769-00000000 számú fizetési számlájára történő átutalással vagy e fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell megfizetni.

(4) A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

3. Restaurálási engedély

8. § (1) A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák elvégzéséhez a Központ engedélye szükséges (a továbbiakban: restaurálási engedély).

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a védetté nyilvánított kulturális javak azonosításra alkalmas megjelölését,

b) a restaurálás tárgyát képező kulturális javakkal rendelkezni jogosult(ak) hozzájáruló nyilatkozatát,

c) a restaurálást végző felelős szakember(ek) nevét, elérhetőségét, jogosultságának igazolását,

d) a restaurátori kutatási dokumentációt,

e) a restaurálási tervet 2 példányban,

f) a tárgy keletkezésére és történetére vonatkozó adatokat és szakirodalmat összefoglaló tudományos dokumentációt, továbbá amennyiben ennek jelentősége van, az épülettel való kapcsolatának bemutatását.

(3) A restaurálási tervnek tartalmaznia kell:

a) a tárgynak a munka megkezdése előtti állapota részletes dokumentációját, leírását, állapotának bemutatását, szöveggel, rajzzal és fényképekkel,

b) a beavatkozás indokait,

c) a beavatkozást követő összkép, várható látvány pontos leírását, figyelembe véve és elemezve a környezet és a tárgyegyüttes egészét,

d) a restaurálás során használandó eszközök, anyagok, eljárások, módszerek leírását,

e) a szakirodalmi és a korábbi dokumentációk tartalmának összefoglalását, amennyiben ilyen fellelhető,

f) a diagnosztikai vizsgálatok eredményét, továbbá

g) a részletrajzokat.

(4) A restaurálási engedély annak végrehajthatóvá válásától számított 1 év után hatályát veszti, kivéve, ha az engedélyezett tevékenységet megkezdték, és 3 éven belül az (5) bekezdésében foglaltak szerinti bejelentés megtörtént.

(5) A restaurálás befejezését a Központnál 8 napon belül be kell jelenteni. A bejelentéshez fotódokumentációt kell mellékelni.

(6) A kérelmező a restaurálás befejezését követő 90 napon belül köteles a Központnak restaurálási dokumentációt benyújtani. A dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) az elvégzett beavatkozások részletes leírását a tevékenységhez viszonyítva,

b) a kezelések, kiegészítések leírását az alkalmazott anyagok és módszerek részletezésével,

c) a megerősítéshez, a felület vagy a szerkezet védelméhez használt anyagok felsorolását, továbbá a feltárás módszereit és anyagait,

d) rajz- és fotódokumentációt kísérő szöveggel: a tárgy restaurálás előtti, kezelés közbeni és utáni, valamint helyreállítás utáni állapotáról, továbbá

e) a további kezelésre és tárolásra vonatkozó javaslatokat.

4. A védetté nyilvánított kulturális javak közgyűjteményben történő ideiglenes elhelyezése

9. § (1) A nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő védetté nyilvánított kulturális javak közgyűjteményben történő ideiglenes elhelyezését a Központ a tulajdonos költségére végezteti el. Mentesülhet a tulajdonos a költség viselése alól, ha a tulajdonjogáról ingyenesen vagy visszterhesen az állam javára lemond.

(2) Az elhelyezésről a Központ határozatában megjelölt, a tárgynak megfelelő gyűjtőkörrel rendelkező közgyűjtemény köteles gondoskodni.

(3) A közgyűjteményben történő elhelyezést csak határozott időre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig lehet elrendelni. Amennyiben a védett kulturális tárgy ideiglenes elhelyezésének indokai már nem állnak fenn, a Központ a határidő vagy a feltétel bekövetkezése előtt is megszüntetheti az ideiglenes elhelyezést.

(4) A tárgy tulajdonjogát érintő szerződéskötésekről a tulajdonos vagy a kezelő értesíti a Központot.

5. Az államot megillető elővásárlási jog gyakorlása

10. § (1) Az államot megillető elővásárlási jog érvényesítése érdekében a védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonosa az ellenérték mellett történő tulajdon-átruházás esetén köteles a vételi ajánlatot a Központnak megküldeni, és a tárgyat – az abban foglalt feltételek mellett – az államnak megvételre felajánlani.

(2) Amennyiben a tulajdonos a tárgy nem kereskedelmi forgalomban történő értékesítése céljából az értékesítéssel valakit megbíz, akkor azt az átadással egyidejűleg köteles bejelenteni a Központnak. Az értékesítésben részt vevők és a tulajdonos egyetemlegesen felelnek az elővásárlási jog gyakorlására történő felhívás elmulasztásáért.

(3) A kereskedelmi forgalomban történő értékesítés céljából átadott, védetté nyilvánított kulturális javakról – a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a kereskedő vagy a bizományos az átvételtől számított 8 napon belül értesíti a Központot. Ha a védetté nyilvánító határozat nem tartalmazta az elővásárlási jogról való rendelkezést, úgy a Központ 15 napon belül nyilatkozik az államot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról. A korábbi tulajdonos köteles közölni az új tulajdonossal, hogy az átruházott tárgy védelem alatt áll.

(4) Árverés útján történő értékesítés esetén az árverési hirdetményben az árverés szervezője köteles a védettség tényéről és annak jogkövetkezményeiről tájékoztatást adni, és az árverés időpontja előtt legkésőbb 15 nappal a Központot értesíteni. Amennyiben a Központ képviselője élni kíván az állam elővásárlási jogával, az árverésen a leütés után haladéktalanul köteles nyilatkozni.

(5) Az elővásárlási jog alapján állami tulajdonba került kulturális javak vagyonkezelésére a tulajdonosi joggyakorló szervezet a Központ által javasolt, vagyonkezelésre jogosult közgyűjteménnyel köt szerződést.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 7. § (2) bekezdése és a 13. § (3) bekezdése 2013. január 1. napján lép hatályba.

12. § A díj mértékére vonatkozóan 2012. december 31. napjáig a kulturális örökség hatósági nyilvántartására vonatkozó szabályokról szóló 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

13. § (1)–(2)4

(3)5

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!