nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet
egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
2017-01-05
2017-06-08
16
Jogszabály

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában,

az 5. § (4) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek közül – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési finfrastruktúra beruházással összefüggő ügyekké nyilvánítja az 1/a. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) első fokú hatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú hatóságként jár el,

b) első fokú szakhatóságként – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint első fokú szakhatóságként jár el.

(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

(5) A Kormány az 1. melléklet 3.14. pontja szerinti beruházás esetén a 2. melléklet 4a. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben első fokon eljáró hatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(6) Azokban az esetekben, amikor a 2. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben tűzvédelmi szakkérdésben szakhatóság közreműködését rendeli el, az 1. melléklet 3.14. pontja szerinti beruházás esetén a Kormány első fokú eljárásban eljáró szakhatóságként a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

2. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben egy alkalommal kell egyeztetnie a szakhatósággal.

3. §2 Az 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggésben

a) indított építésügyi hatósági ügyekben nem kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Az 1. mellékletben meghatározott beruházások esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a beruházó rendelkezésére állnak annak elvégzéséhez szükséges földrészletek. A földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)–(3)3

(4)4 Az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki annak a természetes személynek, akinek az 1. mellékletben felsorolt valamely projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügy jogát vagy jogos érdekét érintheti, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban lakcímeként szereplő valamennyi címre – címenként legfeljebb egy alkalommal – megküldött postai küldeményt a postai szolgáltató

a) „a címzett ismeretlen” vagy

b) „elköltözött”

megjelöléssel a feladónak visszakézbesítette.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban

a) az e rendelet hatálybalépése előtt már megkezdett eljárási cselekmények hatályát e rendelet nem érinti,

b) a hatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell döntését meghoznia,

c) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,

d)5

e) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(3)6 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(4)8 A Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban

a) a hatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell döntését meghoznia,

b) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,

c) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(5)10 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított rendelkezéseit – a (6) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.2. hatálybalépésekor11 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6)12 A Módr.2. hatálybalépésekor13 folyamatban lévő hatósági eljárásokban a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie.

(7)14 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 37/2014. (II. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit – a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.3. hatálybalépésekor15 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8)16 A Módr.3. hatálybalépésekor17 folyamatban lévő hatósági eljárásokban a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie.

(9)18 E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.4.) megállapított rendelkezéseit – a (10)–(11) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr.4. hatálybalépése19 idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(10)20 A Módr.4. hatálybalépése21 előtt már megkezdett eljárási cselekmények hatályát e rendelet nem érinti.

(11)22 A Módr.4. hatálybalépésekor23 folyamatban lévő hatósági eljárásokban

a) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,

b)24

c) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

(12)25 E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 355/2016. (XI. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 1. §-át a Módr5. hatálybalépésekor26 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(13)27 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr5. hatálybalépését28 megelőzően nála indult szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

8. §29

1. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez30

1. Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája

1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek.

1.2. Az M3 autópálya, 10+120–11+900 km szelvények közötti szakasz rekonstrukciója és fejlesztése.

1.3. Az M3 autópálya, jobb pálya, 19+800–22+400 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.

1.4. Az M3 autópálya, jobb pálya, 28+850–30+350 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.

1.5. Az M3 autópálya, bal pálya, 30+000–32+850 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.

1.6. Az M3 autópálya, M35 autópálya csomópont fejlesztése.

1.7. Az M5 autópálya, M0 autóút csomópont fejlesztése.

1.8. Az M0 autóút, csepeli csomópont fejlesztése.

1.9. Az M7 autópálya, kápolnásnyéki csomópont fejlesztése.

1.10. Az M7 autópálya, M0 autóút csomópont fejlesztése.

1.11. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése.

1.12. Az M7 autópálya, Székesfehérvár, nyugati csomópont fejlesztése.

1.13. Az M1 autópálya, 119 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.

1.14. Az M3 autópálya, 82 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.

1.15. Az M3 autópálya, 106 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.

1.16. Az M1 autópálya, Hegyeshalom országhatár határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.17. A 21. számú főút, M3 autópálya és Salgótarján közötti szakasz négynyomúsítása.

1.18. Az 54. számú főút, M5 autópálya és 5. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása.

1.19. A 441. számú főút, 445. számú főút és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négynyomúsítása.

1.20. Az 541. számú főút, 52. számú főút és Kecskemét, Halasi út közötti szakasz megépítése.

1.21. A Kecskemét, Nagykörút rekonstrukciója és kapacitásbővítése.

1.22. A 445. számú főút, Kecskemét északi elkerülő szakasz megépítése (5. számú főút és 5218. jelű út között).

1.23. A 47. számú főút, Szeged és Békéscsaba közötti szakasz rekonstrukciója.

1.24. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása.

1.25. A 86. számú főút, Szombathely és országhatár közötti szakaszának rekonstrukciója és kapacitásbővítése.

1.26. 86. számú főút, Egyházasrádóc és Szombathely közötti szakasz fejlesztése, távlati M86 autópálya megvalósítása.

1.27. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megépítése.

1.28. A 8. számú főút, Székesfehérvár és Veszprém (nyugat) közötti szakasz rekonstrukciója.

1.29. A 8. számú főút, Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása.

1.30. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megépítése.

1.31. A 8. számú főút, Herend (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése.

1.32. M25 autóút (M3 autópálya – Eger) és kapcsolódó létesítményei a 2502. jelű út átkötése és a 252. számú főút megvalósításával.

1.33. A 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) gyorsforgalmi fejlesztése.

1.34. A 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése.

1.35. A 10. számú főút, Budapest, Bécsi út és a Budapest–Esztergom vasútvonal szintbeli átjárójának kiváltása különszintű átvezetés megépítésével.

1.36. A 86. és 76. számú főút, Nádasd és Katafa–Hegyhátsál elkerülő szakasz megépítése.

1.37. A 76. számú főút rekonstrukciója.

1.38. A 3. számú főút, Miskolc belső városrészét (Búza tér) tehermentesítő szakasz fejlesztése.

1.39. A 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megépítése (M3 autópálya és a Nyírszőlősi út között).

1.40. A 301. számú főút, M3 és M31 autópálya közötti szakasz megépítése.

1.41. Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3 és M31 autópálya közötti, továbbá az M3 és a 2101. jelű út közötti szakasz megépítése.

1.42. A 13. számú főút, Kisbér és Komárom közötti szakasz rekonstrukciója.

1.43. A 26. számú főút, Sajószentpéter és Kazincbarcika elkerülő szakasz megépítése.

1.44. A 31. számú főút, Jászberény és Dormánd közötti szakasz rekonstrukciója.

1.45. A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz rekonstrukciója.

1.46. A 32. számú főút, Jászberény elkerülő szakasz megépítése.

1.47. A 33. számú főút, Füzesabony és Tiszafüred közötti szakasz rekonstrukciója.

1.48. A 471. számú főút Hajdú Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítése, elkerülő építése, 11,5 t burkolatmegerősítés).

1.49. Az 51. számú főút, Apostag és Baja közötti szakasz rekonstrukciója.

1.50. Az 51. számú főút, Solt elkerülő szakasz megépítése.

1.51. Az 53. számú főút, Tompa és országhatár közötti szakasz rekonstrukciója.

1.52. Az 55. számú főút, Szeged és Baja közötti szakasz rekonstrukciója.

1.53. Az 55. számú főút, Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése.

1.54. A 62. számú főút, Székesfehérvár és Dunaújváros közötti szakasz rekonstrukciója.

1.55. A 62. számú főút, Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása.

1.56. A 62. számú főút, Seregélyes elkerülő szakasz megépítése.

1.57. A 68. számú főút, Balatonszentgyörgy és Barcs közötti szakasz rekonstrukciója.

1.58. A 81. számú főút, Kisbér és Mezőörs közötti szakasz rekonstrukciója.

1.59. A 81. számú főút, Kisbér és Ászár elkerülő szakasz megépítése.

1.60. A 82. számú főút, Veszprém-Kádárta és Veszprém-Gyulafirátót elkerülő szakasz megépítése.

1.61. A 88. számú főút, Sárvár és Vát közötti szakasz rekonstrukciója.

1.62. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa közötti 2x2 sávos főúti fejlesztése, települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése.

1.63. A 641. számú főút, Siófok tehermentesítő szakasz megépítése.

1.64. A 13. számú főút, Komárom és Komárno (Révkomárom) közötti szakasz (Duna-híd) megépítése.

1.65. Az M7 - 710. számú főút csomópont, 710. számú főút bekötéssel projekt megvalósítása.

1.66. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megépítése.

1.67. A 444. számú főút, Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró fejlesztése.

1.68. A 403. számú főút, 4. számú főút csomópont fejlesztése.

1.69. A 74176. jelű út (Kercaszomor–országhatár) fejlesztése.

1.70. A 74183. jelű út (Alsószölnök–országhatár) fejlesztése.

1.71. A 87108. jelű út (Nemesmedves–országhatár) fejlesztése.

1.72. A 87109. jelű út (Rönök–országhatár) fejlesztése.

1.73. A 8505. jelű út (Mosonszolnok–Albertkázmérpuszta–országhatár) fejlesztése.

1.74. A 41133. jelű út (Nagyhódos–országhatár) fejlesztése.

1.75. A 4923. jelű út (Ura–országhatár) fejlesztése.

1.76. A 42154. jelű út (Geszt–országhatár) fejlesztése.

1.77. A 43107. jelű út (Kiszombor–országhatár) fejlesztése.

1.78. A 44143. jelű út (Dombegyház–országhatár) fejlesztése.

1.79. Az 5506. jelű út (Bácsszentgyörgy–országhatár) fejlesztése.

1.80. A 58133. jelű út (Vejti–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.

1.81. A 11329. jelű út (Esztergom–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.

1.82. A 2505. jelű út, Miskolc, Vargahegyen átvezető szakasz rekonstrukciója és fejlesztése (új nyomvonalon meghosszabbítva az északi tehermentesítő útig).

1.83. A Magyar Közút NZrt., Kisbér, Komáromi út 27. (217 hrsz-ú) ingatlanon sótároló csarnok építése.

1.84. Körforgalmú csomópont kiépítése az 1. számú főút és a 8101. jelű út keresztezésében.

1.85. Körforgalmú csomópont kiépítése a 62. számú főút és a 70447. jelű út (M7 csatlakozás) keresztezésében.

1.86. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4918. jelű út keresztezésében.

1.87. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4929. jelű út keresztezésében.

1.88. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a Mátészalka, Ipari utca keresztezésében.

1.89. Körforgalmú csomópont kiépítése a 13. számú főút és a 8136. jelű út keresztezésében.

1.90. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 49. számú főút keresztezésében.

1.91. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4102. jelű út keresztezésében.

1.92. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4926. jelű út keresztezésében.

1.93. Körforgalmú csomópont kiépítése a 74. számú főút és a 73231. jelű út keresztezésében.

1.94. Körforgalmú csomópont kiépítése a 6. számú főút és a 65. számú főút keresztezésében.

1.95. Körforgalmú csomópont kiépítése a 117. számú főút és a 1117. jelű út keresztezésében.

1.96. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 3832. jelű út keresztezésében.

1.97. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 42. számú főút keresztezésében.

1.98. Körforgalmú csomópont kiépítése az 56. számú főút és az 5112. jelű út keresztezésében.

1.99. Körforgalmú csomópont kiépítése az 52. számú főút, az 5203. és az 5304. jelű utak keresztezésében.

1.100. Körforgalmú csomópont kiépítése a 84. számú főút és a 85. számú főút keresztezésében.

1.101. Körforgalmú csomópont kiépítése a 7. számú főút és a 7511. jelű út keresztezésében.

1.102. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4505. jelű út keresztezésében.

1.103. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4622. jelű út keresztezésében.

1.104. Körforgalmú csomópont kiépítése a 32. számú főút és a 31113. jelű út keresztezésében.

1.105. Körforgalmú csomópont kiépítése a 81. számú főút és a 8216. jelű út keresztezésében.

1.106. Kör geometriájú csomópont kialakítása a 4. számú főút 226+200–226+500 km szelvényei között.

1.107. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 54. számú főút 22+000–22+121 km szelvényei között.

1.108. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+450–86+636 km szelvényei között.

1.109. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+000–86+200 km szelvényei között.

1.110. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 3+022–3+804 km szelvényei között.

1.111. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 1+874–2+584 km szelvényei között.

1.112. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 7. számú főút 69+780–70+100 km szelvényei között.

1.113. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 85. számú főút 20+788 km szelvényében.

1.114. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 86. számú főút 129+447–131+652 km szelvényei között.

1.115. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 48. számú főút 3+956–4+300 km szelvényei között.

1.116. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 47. számú főút 36+100–36+300 km szelvényei között.

1.117. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 87+540–87+680 km szelvényei között.

1.118. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 90+790–91+570 km szelvényei között.

1.119. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 129+368 km szelvényében.

1.120. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 163+021 km szelvényében.

1.121. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 60+200–61+810 km szelvényei között.

1.122. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 64+970–65+110 km szelvényei között.

1.123. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 10. számú főút 44+520–44+970 km szelvényei között.

1.124. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 66. számú főút 49+990–50+160 km szelvényei között.

1.125. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 4. számú főút 333+121 km szelvényében.

1.126. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 471. számú főút 52+595–53+250 km szelvényei között.

1.127. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 74. számú főút 40+600–41+200 km szelvényei között.

1.128. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 74. számú főút 56+680–57+420 km szelvényei között.

1.129. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 22. számú főút 23+390–24+115 km szelvényei között.

1.130. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 61. számú főút 192+190 km szelvényében.

1.131. A kisunyomi Sorok-patak-híd fejlesztése.

1.132. A Fülöpszállás előtti öntözőcsatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 29+528 km szelvényében.

1.133. A Solt előtti csatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 45+805 km szelvényében.

1.134. A körösladányi Sebes-Körös híd fejlesztése.

1.135. A szendrőládi Bódva-híd fejlesztése.

1.136. A sajópüspöki Sajó-híd fejlesztése.

1.137. A pekupai Perkupa-patak híd fejlesztése.

1.138. A szendrői Verbéna-patak régi ága híd fejlesztése.

1.139. A szabadbattyáni Sárvíz (Nádor)-csatorna-híd fejlesztése.

1.140. A győri „Béke” Rába-híd fejlesztése.

1.141. A recski Csevice-patak-híd fejlesztése.

1.142. A pétervásárai Tarna-ág híd fejlesztése.

1.143. Az egerbaktai Lápos-patak híd fejlesztése.

1.144. A kunszentmártoni Hármas-Körös-híd fejlesztése.

1.145. A szolnoki „Kolozsvári” vasútállomás feletti híd fejlesztése.

1.146. Az esztergomi (Csenke) Sárhegyi-patak híd fejlesztése.

1.147. A dömösi Diósi-patak híd fejlesztése.

1.148. A Nyíregyháza, Rákóczi utcai VIII. számú Érpataki-főfolyás híd fejlesztése.

1.149. A Paks-Kölesd elágazás utáni időszakos vízfolyás híd fejlesztése a 63. számú főút 20+101 km szelvényében.

1.150. A kajdacsi elágazás utáni híd fejlesztése a 63. számú főút 22+678 km szelvényében.

1.151. A bikácsi Györköny-Bikácsi-vízfolyás híd fejlesztése.

1.152. Az inotai Malomcsatorna-híd fejlesztése.

1.153. A lenti Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+806 km szelvényében.

1.154. A lenti Kerka híd fejlesztése a 75. számú főút 62+604 km szelvényében.

1.155. A zalatárnoki Szűk híd fejlesztése.

1.156. A lenti Bánkúti-forrás híd fejlesztése.

1.157. A lenti 2. Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+975 km szelvényében.

1.158. A lenti Malom-patak híd fejlesztése.

1.159. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megépítése.

1.160. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megépítése.

1.161. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megépítése.

1.162. A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megépítése.

1.163. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megépítése.

1.164. Az M0 gyorsforgalmi út Déli szektor rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül).

1.165. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.–10. számú főutak közötti szakaszának előkészítése.

1.166. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút – M1 autópálya közötti szakaszának előkészítése.

1.167. Az M1 gyorsforgalmi út autópálya, Lajta, tengelysúlymérő állomás kiépítése.

1.168. Az M15 gyorsforgalmi út M1-Rajka, országhatár közötti szakasz bővítése.

1.169. Az M2 gyorsforgalmi út Budapest–Vác közötti szakasz fejlesztése.

1.170. Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása.

1.171. Az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti–országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.172. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény–Záhony közötti szakasz megvalósítása.

1.173. Az M35 autópálya 4. számú főút–481. számú főút közötti szakasz, és a 481. számú főút – Berettyóújfalu közötti szakasz, valamint a 481. számú főút megvalósítása.

1.174. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakaszának fejlesztése, Szolnok bekötésével.

1.175. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (Kelet) – Törökszentmiklós közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.

1.176. Az M4 autópálya Berettyóújfalu-Nagykereki, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.177. Az M6 autópálya Bóly-Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása, Villányi csomóponttal.

1.178. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.179. Az M70 gyorsforgalmi út Letenye–Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése.

1.180. Az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5)–Nagykőrös között, valamint M44 Nagykőrös–Békéscsaba közötti szakaszainak megvalósítása.

1.181. Az M8 gyorsforgalmi út Körmend–Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.182. Az M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron, országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.183. Az M86 gyorsforgalmi út Csorna–Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása.

1.184. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése, M75 csomóponttal.

1.185. A 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése.

1.186. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye–Ózd közötti (elkerülő szakaszokat is megvalósító) szakaszok fejlesztése.

1.187. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t burkolaterősítése.

1.188. Az R76. gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz megvalósítása.

1.189. A 102. számú főút Esztergom–M1 közötti szakasz fejlesztése.

1.190. A 471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítés, elkerülő építése, 11,5 t burkolatmegerősítés).

1.191. A 42154. jelű út Nagygyanté–Mezőgyán–Geszt szakaszok fejlesztése.

1.192. 4451. jelű út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya és Nagylak keleti elkerülő között, valamint Nagylak keleti elkerülő útszakasz megvalósítása.

1.193. Kalocsa–Paks térségében tervezett új Duna híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósítása.

1.194. Kisvárda északkeleti tehermentesítő út előkészítése.

1.195. Nagykanizsa délkeleti elkerülő út előkészítése.

1.196. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása.

1.197. Nyíregyháza–Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása.

1.198. Balatoni Bringakör komplex fejlesztése.

1.199. EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Budapest–Szentendre, Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok).

1.200. Keszthely–Sármellék kerékpáros útvonal kiépítése.

1.201. Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest–Etyek–Velence–Székesfehérvár–Balatonakarattya).

1.202. Tiszafüred–Poroszló kerékpáros útvonal fejlesztése.

1.203. Tarcal–Tokaj-Bodrogkeresztúr kerékpáros útvonal fejlesztése.

1.204. Tépe–Berettyóújfalu kerékpáros útvonal kiépítése.

1.205. Tokaj–Tiszabecs kerékpáros útvonal fejlesztése.

1.206. Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva – Ausztria) 87. számú főút – B61a összekötő út megvalósítása.

1.207. 74189. jelű Orfalu – Bűdfalva (SLO) összekötő út megvalósítása.

1.208. Lendvadedes–Dedeskecskés–Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) összekötő út megvalósítása.

1.209. 8518. jelű út nyomvonalának módosítása a fertődi Esterházy – kastély körül.

1.210. Győr 1. számú főút likócsi körforgalmú csomópont – Ipar utcai csomópont közötti szakasz kapacitás bővítése.

1.211. M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása.

1.212. 4149. jelű Kisvárda nyugati összekötő út, Krucsay Márton u. – Várday István u. – Vár u. kereszteződésben új körforgalmú csomópont építése.

1.213. 4153. jelű Kisvárda déli tehermentesítő út megvalósítása 4. számú főút és a 4108 jelű út között.

1.214. 4145. jelű összekötő út 8+055 km szelvény, Kisvárda Hármas út – új körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.215. 41. számú főút Nyíregyháza Oros körforgalmi csomópont megvalósítása.

1.216. 41. számú főút Apagy körforgalmi csp. megvalósítása.

1.217. 36. számú főút és a 3317 jelű útkereszteződés (Nyíregyháza, Mező utcai csomópont) átépítése.

1.218. Eger, 25. számú főút 12+510 km szelvényében lévő, Mátyás király út – Külsősor út – Vincellériskola úti eltolt geometriájú csomópont átépítése.

1.219. 471. számú főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz 11,5 t burkolaterősítésének megvalósítása.

1.220. 251. számú főút Andornaktálya–Nagytálya–Maklár elkerülő szakasz a 2502 jelű út átkötésével.

1.221. Dunakiliti – Dobrohošt’ (Doborgaz) gyalogos – kerékpáros Duna-híd kiépítése a hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal.

1.222. M0 déli szektor 3+200 – 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütemű kivitelezése (zajárnyékoló fal).

1.223. Szentpéterfa (Prostrum) – Moschendorf (Nagysároslak) 8711. jelű összekötő út megvalósítása.

1.224. Neszmély – Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) közötti komp átkelőhely létesítése.

1.225. 82. számú főút mentén (Győr-Pannonhalma) létesítendő kerékpárút.

1.226. Zsira – Lutzmannsburg (Locsmánd) közötti közút fejlesztése.

1.227. Fertőrákos-Sopronpuszta – Sankt Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) közötti közút fejlesztése.

1.228. Várbalog-Albertkázmérpuszta – Halbturn (Féltorony) közötti közút fejlesztése.

1.229. Rajka – Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) között közúti kapcsolat fejlesztése.

1.230. Ipolydamásd – Chl’aba (Helemba) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.231. Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.232. Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Kóvár) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.233. Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.234. Hugyag – Kovácovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.235. Ózd-Susa – Janice (Jéne) közötti közúti kapcsolat megvalósítása.

1.236. Hídvégardó – Chorváty (Tornahorváti) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.237. Alsóregmec – Čerhov (Csörgő) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.238. Nagyrozvágy – Vel’ký Horeš (Nagygéres) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.239. Nagyhódos – Velika Palad (Nagypalád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.240. Csenger – Oar (Óvári) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.241. Geszt – Cefa (Cséffa) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.242. Bácsszentgyörgy Rastina (Rasztina) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.243. Kübekháza – Rabe (Rábé) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.244.Sárok – Kneževo (Főherceglak) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.245. Murakeresztúr – Kotoriba (Kotor) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.246. A 44. számú főút négynyomúsítása az 5. számú főút és a 445. számú főút közötti szakaszon.

1.247. Tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő).

1.248. 31-32. számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának III. üteme.

1.249. 32. számú főút Jászfényszaru-Szolnok közötti szakasza 115 kN teherbírásra történő megerősítése.

1.250. 41. számú főút Vásárosnamény – Beregsurány közötti külterületi szakaszán kiépítendő útcsatlakozások megvalósítása.

1.251. Nyírábrány – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.252. Vámospércs – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.253. Magyarcsanád - Cenad közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.254. Őrtilos-Legrad közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.255. M44 és a 4432. számú út közötti fürjesi összekötő út fejlesztése.

1.256. Veszprém – Szabadságpuszta közötti kerékpárút fejlesztése.

1.257. Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti kerékpárút fejlesztése.

1.258. Veszprém – Márkó – Bánd közötti kerékpárút fejlesztése.

1.259. Tatabánya Dózsakert és Újváros közötti vasúti felüljáró négysávossá bővítése.

1.260. Tatabánya Bánhida és Sárberek városrészek összekötését biztosító, a vasútvonalat keresztező aluljárót magában foglaló útfejlesztés.

1.261. 445. számú Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. számú főút között).

1.262. Tápiószentmárton közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.263. Sásd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.264. Sárbogárd közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.265. Gyömrő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.266. Farmos közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.267. Ceglédbercel-Cserő közlekedésbiztonsági projekt megvalósítása.

1.268. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építése, új 2x3 sávos közúti Duna híd tervezése a Galvani Illatos út vonalában.

1.269. Körforgalmú csomópont kiépítése a 71. számú főút, a 7118. jelű út és az M7 autópálya csomóponti ág keresztezésében.

1.270. A 71. számú főút 2x2 sávos főúttá történő fejlesztése Fenékpuszta és Keszthely térségében

1.271. Vereb–Vál–Gyúró–Etyek összekötő út megvalósítása.

1.272. M2 gyorsforgalmi út megvalósításához kapcsolódó Dunakeszi összekötő út megvalósítása.

1.273. Tatabánya-Környe Ipari Park, Üveggyári út 2. szakasz kiépítése a 8135. jelű útra történő. kikötéssel.

1.274. 8135. jelű út és Búzavirág út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése.

1.275. Mátraverebély – szentkúti Nemzeti Kegyhely megközelítését szolgáló új összekötő út kialakítása.

1.276. Budakalász–Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) megvalósítása.

1.277. Ferihegyi Repülőtérre Vezető út (2+2+2 sávos keresztmetszet módosítása 3+3 sávosra az út 4,4 km hosszú szakaszán, beleértve a 3 fő különszintű csomópont újjáépítését és 2+2 sávra bővítését).

1.278. M1 autópálya 2x3 sávra bővítése M85 autóút csomópontja, Győr és Budapest között – előkészítése.

1.279. M7 autópálya 2x3 sávra bővítése Balatonvilágos és Budapest között – előkészítése.

2. Egyes országos vasúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája

2.1. A 17. számú vasútvonal, Szombathely–Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója.

2.2. A 16. számú vasútvonal, Hegyeshalom (kiz.)–Csorna–Porpác szakasz villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása.

2.3. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs–Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes szakasza rekonstrukciója.

2.4. A 40. és 65. számú vasútvonalak, Dombóvár–Pécs–Magyarbóly szakasz rekonstrukciója.

2.5. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Lepsény–Siófok–Keszthely szakasz rekonstrukciója.

2.6. A 36. számú vasútvonal, Fonyód–Kaposvár szakasz rekonstrukciója.

2.7. A 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója.

2.8. A budapesti elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója.

2.9. A 2. számú vasútvonal, Rákosrendező–Óbuda–Esztergom szakasz rekonstrukciója és villamosítása.

2.10. Az 1. számú vasútvonal, Budapest–Győr–Hegyeshalom szakasz rekonstrukciója.

2.11. A 30. számú vasútvonal, Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár szakasz rekonstrukciója.

2.12. A 25. számú vasútvonal, Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba szakasz rekonstrukciója.

2.13. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.14. A 10. és 20. számú vasútvonalak Győr–Pápa–Celldömölk–Boba szakaszainak rekonstrukciója.

2.15. Az 1d. számú vasútvonal, Hegyeshalom–Rajka (oh.) szakasz ETCS 2 kiépítése.

2.16. A 8. számú vasútvonal, Győr–Sopron (oh.) szakasz fejlesztése.

2.17. A 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kőszeg szakasz fejlesztése.

2.18. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése.

2.19. GYSEV Zrt. üzemirányító központ megvalósítása (a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlés kialakításával).

2.20. Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain és állomásain.

2.21. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán.

2.22. A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal, Szárliget–Ceglédbercel szakasz megvalósítása.

2.23. A 150. számú vasútvonal, Budapest–Kelebia (oh.) szakasz fejlesztése.

2.24. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány–Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója.

2.25. A 80c számú vasútvonal, Mezőzombor–Sátoraljaújhely szakasz rekonstrukciója.

2.26. A 142. számú vasútvonal, Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét szakasz rekonstrukciója.

2.2 7. Az 1. számú vasútvonal, Biatorbágy-Tata szakasz korszerűsítése és Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.28. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.29. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése.

2.30. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok–Szajol szakasz fejlesztése.

2.31. A 100. számú vasútvonal, Szajol–Püspökladány szakasz fejlesztése.

2.32. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány–Debrecen szakasz fejlesztése.

2.33. Debrecen vasúti csomópont fejlesztése.

2.34. A 100. számú vasútvonal, Debrecen–Nyíregyháza–Záhony szakasz fejlesztése.

2.35. Székesfehérvár vasúti csomópont fejlesztése.

2.36. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.37. Békéscsaba vasúti csomópont fejlesztése.

2.38. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba–Lőkösháza (oh.) szakasz fejlesztése.

2.39. A MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program megvalósítása (Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy, Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-Kispest, Kőbánya alsó, Zugló, Kaposvár, Pécs, Békéscsaba, Budapest-Déli pu., Budapest-Keleti pu., Budapest-Nyugati pu., Cegléd, Debrecen, Érd alsó, Győr, Kecskemét, Miskolc-Tiszai pu., Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Vác állomások felvételi épületeinek felújításával).

2.40. A 70. számú vasútvonal, megállóhelyek és állomások fejlesztése (Dunakeszi alsó mh., Dunakeszi állomás, Dunakeszi-Gyártelep mh., Alsógöd mh., Göd állomás, Felsőgöd mh., Sződ-Sződliget mh., Verőce állomás, Kismaros mh., Nagymaros-Visegrád mh., Nagymaros állomás, Dömösi átkelés mh., Zebegény mh., Szob alsó mh., Szob állomás), valamint a Rákospalota (kiz)–Szob (bez) szakasz Központi Forgalomirányítás (KÖFI) kiépítése (a kapcsolódó távfelügyeleti fejlesztésekkel).

2.41. A 10. számú vasútvonal, Pápa–Celldömölk szakasz, a Vinári Marcal híd átépítése.

2.42. A 11. számú vasútvonal, Veszprémvarsány–Zirc szakasz, a 460+93 szelvényben lévő híd átépítése.

2.43. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a Sárvíz/Nádor Csatorna híd átépítése.

2.44. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz a tolnanémedi Kapos-híd átépítése.

2.45. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a pincehelyi II. Kapos-híd átépítése.

2.46. A 102. számú vasútvonal, Kál-Kápolna–Kisújszállás szakasz, a 917+00 szelvényben lévő kiskörei Tisza-híd átépítése.

2.47. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, az 557+30 szelvényben lévő Hajta patakhíd átépítése.

2.48. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 646+57 szelvényben lévő Tápió patakhíd átépítése.

2.49. A 120a. számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 691+37 szelvényben lévő Ilike érhíd átépítése.

2.50. Vác vasútállomás korszerűsítése.

2.51. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása.

2.52. Az 1. számú vasútvonal Déli Duna-híd korszerűsítése és Kelenföld – Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése.

2.53. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.54. GSM-R távközlési hálózat kiépítése.

2.55. Érd közúti felüljáró építése

2.56. Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok).

2.57. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció.

2.58. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei.

2.59. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.60. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése.

2.61. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán.

2.62. Vámosgyörk–Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (állomások).

2.63. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.

2.64. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán.

2.65. MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése.

2.66. GYSEV motorvonat beszerzés.

2.67. Keleti–Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás.

2.68. Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II. ütem–Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök.

2.69. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán.

2.70. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak).

2.71. Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás.

2.72. Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás.

2.73. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld-Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.74. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra.

2.75. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán – Aszófő).

2.76. A 26., 27., 29. és 30. számú vasútvonalak, Balatoni vasútállomások rekonstrukciója.

2.77. Gubacsi híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin csomópontnak a fejlesztése.

2.78. Hegyeshalom–Rajka-országhatár vasútvonal korszerűsítésének előkészítése.

2.79. Zalaszentiván deltavágány előkészítése.

2.80. ETCS L2 fedélzeti eszközök telepítése a MÁV-START Zrt. 10 db TAURUS és 25 db TRAXX mozdonyára.

2.81. GSM-R II. ütem távközlési hálózat előkészítése és kiépítése.

2.82. GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése.

2.83. Gödöllő állomás korszerűsítése.

2.84. Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések.

2.85. MÁV jegyautomaták beszerzése, telepítése.

3. Egyes városi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája

3.1. Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése a Debrecen Nagyállomás térségében.

3.2. Kecskemét megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése.

3.3. A miskolci Tiszai pályaudvari intermodális csomópont kialakítása, a Kandó Kálmán téri villamos végállomás kiépítésével.

3.4. A miskolci Gömöri pályaudvar – mint emelt szolgáltatást nyújtó megállóhely – fejlesztése.

3.5. A miskolci „Zöld Nyíl” elnevezésű városi vasút nyugati végállomásának emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése, a „Bagolyvár” elnevezésű építmény rehabilitációjával.

3.6. A miskolci északi tehermentesítő út kiépítése a 26. számú főút és a 2505. számú út között.

3.7. A miskolci keleti tehermentesítő út fejlesztése.

3.8. A miskolci déli tehermentesítő út fejlesztése (visszakötés az Andrássy úthoz).

3.9. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az Etele térig; Fehérvári út–Kelenföld vasútállomás).

3.10. A Budapest, 3-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.

3.11. A Budapest, 42-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.

3.12. A Budapest, 60-as villamosvonal (Fogaskerekű vasút) rekonstrukciója és fejlesztése.

3.13. A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése: Széll Kálmán téri ág, Bem rakparti ág, Széll Kálmán tér rekonstrukciója.

3.14. Budapest, M3-as metró rekonstrukciója és északi meghosszabbítása.

3.15. Budapest, M4-es metró állomásaihoz kapcsolódó beruházások.

3.16. A budapesti fogaskerekű vasút (60-as villamos) és környezetének rendezése és Széll Kálmán térig való meghosszabbítása.

3.17. Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca, út- és villamospálya felújítása.

3.18. Budapest XXII. kerület, Városház tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.

3.19. Budapest XVIII. kerület, Béke tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.

3.20. Budapest, Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengely rekonstrukciója.

3.21. Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése.

3.22. Nyíregyháza, 36. számú főúttal párhuzamos kerékpárút építése.

3.23. A jászfényszarui északi feltáró út megépítése.

3.24. Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával).

3.25. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések

3.26. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése

3.27. Kelenföld vasútállomás 8 vágány helyén P+R.

3.28. M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar átszállási csomópont.

3.29. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése.

3.30. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak).

3.31. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–Aranyvölgy).

3.32. Kelenföld intermodális központ (Őrmező).

3.33. A Szeged–Hódmezővásárhely-Békéscsaba–Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása.

3.34. A Debrecen–Nyíradony szakasz korszerűsítése.

3.35. A Nyíradony–Mátészalka szakasz korszerűsítése.

3.36. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése.

3.37. A Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása és járműbeszerzés.

3.38. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten.

3.39. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése (NEJP) és integrálása a BKK-val.

3.40. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében.

3.41. Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal korszerűsítése.

3.42. Hungária körút–Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése.

3.43. Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.

3.44. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése.

3.45. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem.

3.46. Székesfehérvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása.

3.47. Tatabánya megyei jogú város – Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása.

3.48. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építésének előkészítése.

3.49. Ráckevei H6 HÉV vonal fejlesztése.

3.50. Csepeli H7 HÉV vonal fejlesztése.

3.51. Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzése előkészítése.

3.52. Paks város közösségi közlekedés fejlesztése.

3.53. Gödöllői H8 és Csömöri H9 HÉV vonalak fejlesztése.

3.54. 2-es/51-es villamosvonal (vágányfelújítás, megállóhelyek átépítése, biztosító berendezés és áramellátás korszerűsítése).

3.55. Budapesti villamosok beszerzése.

3.56. Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása.

3.57. Pécs megyei jogú város közösségi közlekedés fejlesztése.

4. Egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája

4.1. Győr–Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.

4.2. Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.

4.3. Baja Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.

4.4. Budapesti Szabadkikötő mobil árvízvédelmi rendszerének kiépítése.

4.5. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése.

4.6. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése.

4.7. Új komáromi híd, Komárom–Komárno (Révkomárom) között.

4.8. Hajóút fenntartási főterv.

4.9. Vízi úti információs rendszer kiépítése.

4.10. Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson.

4.11 PAN-LNG-4-DANUBE – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése, és az első fixen mozgó töltőpont megvalósítása.

4.12. Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre.

4.13. Az NKH Hajózási Információs Rendszerének (HIR) átdolgozása a Folyami Információs Szolgáltatások további fejlesztése érdekében.

4.14. Folyami Információs Szolgáltatások által támogatott korridormenedzsment (RIS COMEX).

5. Egyes országos légi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája

5.1. Szabad útvonalú (Free route) légtér a Fekete-erdőtől a Fekete tengerig.

5.2. Repülőtéri együttműködésen alapuló döntéstámogató rendszer (Airport-Collaborative Decision Making) szoftverfejlesztés a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nél.

5.3. A határokon átnyúló szabad útvonalú légtér implementációja érdekében tett légiforgalmi szolgáltatás rendszer fejlesztése.

5.4. Vienna AMAN (Arrival Management) működésének és a szomszédos repüléstájékoztató körzetekbe történő kiterjesztésének támogatása.

5.5. Nemzetközi repülőterek forgalmát kezelő szektorok összehangolt optimalizációja.

5.6. Békéscsabai repülőtér kifutópályájának meghosszabbítása.

1/a. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez31

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások listája

1. Közúti közlekedési projektek

1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek.

1.2. M0 Déli szektor rekonstrukciója (I. ütem) (Deák Ferenc mederhíd felszerkezet cseréje nélkül).

1.3. Az M0 gyorsforgalmi út Északi szektor, 11.-10. számú főutak közötti szakaszának előkészítése.

1.4. Az M0 gyorsforgalmi út Nyugati szektor, 10. számú főút – M1 autópálya közötti szakaszának előkészítése.

1.5. Az M1 autópálya, Lajta, tengelysúlymérő állomás kiépítése.

1.6. Az M1 autópálya, Hegyeshalom országhatár határátkelőhely közúti akadálymentesítése.

1.7. Az M15 gyorsforgalmi út M1-Rajka, országhatár közötti szakasz bővítése.

1.8. Az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz fejlesztése.

1.9. M25 autóút (M3 autópálya – Eger) és kapcsolódó létesítményei a 2502 jelű út átkötése és a 252. számú főút megvalósításával.

1.10. Az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása.

1.11. Az M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.12. Az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz megvalósítása.

1.13. Az M35 autópálya 4. számú főút-481. számú főút közötti szakasz, és a 481. számú főút - Berettyóújfalu közötti szakasz, valamint a 481. számú főút megvalósítása.

1.14. Az M4 gyorsforgalmi út M0 autóút és Abony (Kelet) közötti szakaszának fejlesztése, Szolnok bekötésével.

1.15. Az M4 gyorsforgalmi út Abony (Kelet)–Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével.

1.16. Az M4 autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.17. Az M6 autópálya Bóly–Ivándárda, országhatár közötti szakasz megvalósítása, Villányi csomóponttal.

1.18. Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.19. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont átépítése.

1.20. Az M70 gyorsforgalmi út Letenye–Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése.

1.21. Az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét (M5) – Nagykőrös között, valamint M44 Nagykőrös–Békéscsaba közötti szakaszainak megvalósítása.

1.22. Az M8 gyorsforgalmi út Körmend-Rábafüzes, országhatár közötti szakasz megvalósítása.

1.23. Az M85 gyorsforgalmi út Csorna–Sopron, országhatár közötti szakasz fejlesztése.

1.24. Az M86 gyorsforgalmi út Csorna–Hegyfalu közötti szakasz megvalósítása.

1.25. Az M9 gyorsforgalmi út Vasvár–Zalaegerszeg közötti szakasz előkészítése.

1.26. A 8. számú főút, Székesfehérvár–Feketehegy elkerülő szakasz megvalósítása.

1.27. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megépítése.

1.28. A 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítése

1.29. A 23-25. számú főutak Bátonyterenye–Ózd közötti (elkerülő szakaszokat is megvalósító) fejlesztése.

1.30. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megvalósítása.

1.31. A 48. számú főút Debrecen–Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése, 11,5 t burkolaterősítése.

1.32. Az 55. számú főút, Mórahalom elkerülő és megyehatár közötti szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és a főúttal párhuzamosan kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzése.

1.33. A 62. számú főút, Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz megvalósítása.

1.34. A 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) gyorsforgalmi fejlesztése.

1.35. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megépítése.

1.36. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megépítése.

1.37. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megépítése.

1.38. A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megépítése.

1.39. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megépítése.

1.40. R76 gyorsút Zalaegerszeg és M7 autópálya közötti szakasz megvalósítása.

1.41. A 83. számú főút, M1 autópálya és Pápa között 2x2 sávos főúti fejlesztése, települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése.

1.42. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megépítése.

1.43. A 102. számú főút Esztergom–M1 közötti szakasz fejlesztése.

1.44. 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megépítése (M3 autópálya és a Nyírszőlősi út között).

1.45. A 445. számú főút, Kecskemét északi elkerülő szakasz megépítése (5. számú főút – 5218. jelű út között).

1.46. A 471. számú főút Hajdú-Bihar megyei szakaszok fejlesztése (kapacitásbővítés, elkerülő építése, 11,5 t burkolatmegerősítés).

1.47. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megépítése.

1.48. A 42154. jelű út Nagygyanté–Mezőgyán–Geszt szakaszok fejlesztése.

1.49. A 4451. jelű út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya és a Nagylak keleti elkerülő között és Nagylak keleti elkerülő útszakasz megvalósítása.

1.50. Kalocsa–Paks térségében tervezett új Duna híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés megvalósítása.

1.51. Kisvárda északkeleti elkerülő út megvalósítása.

1.52. Nagykanizsa délkeleti elkerülő előkészítése.

1.53. Sopron északnyugati elkerülő megvalósítása.

1.54. Nyíregyháza–Tokaj közötti hiányzó kerékpárútszakaszok megvalósítása.

1.55. Balatoni Bringakör komplex fejlesztése.

1.56. EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Budapest–Szentendre, Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok).

1.57. Keszthely–Sármellék kerékpáros útvonal kiépítése.

1.58. Budapest–Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest–Etyek–Velence–Székesfehérvár–Balatonakarattya).

1.59. Tiszafüred–Poroszló kerékpáros útvonal fejlesztése.

1.60. Tarcal–Tokaj–Bodrogkeresztúr kerékpáros útvonal fejlesztése.

1.61. Tépe–Berettyóújfalu kerékpáros útvonal kiépítése.

1.62. Tokaj–Tiszabecs kerékpáros útvonal fejlesztése.

1.63. 4153. jelű Kisvárda déli összekötő út megvalósítása.

1.64. M85 autóút Csorna elkerülő (II. ütem) megvalósítása.

1.65. M0 déli szektor 3+200 – 11+650 km szelvényei közötti rekonstrukció I. ütem (zajárnyékoló fal).

1.66. 86. számú főút Egyházasrádóc-Szombathely szakasz fejlesztése, távlati M86 megvalósítása.

1.67. 74189. jelű Orfalu – Bűdfalva (SLO) összekötő út megvalósítása.

1.68. Lendvadedes-Dedeskecskés-Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) összekötő út megvalósítása.

1.69. 8518 jelű út nyomvonalának módosítása a fertődi Esterházy – kastély körül.

1.70. Győr 1. számú főút likócsi körforgalmú csomópont - Ipar utcai csomópont közötti szakasz kapacitás bővítése.

1.71. 4149. jelű Kisvárda nyugati összekötő út, Krucsay Márton u. – Várday István u. – Vár u. kereszteződésben új körforgalmú csomópont építése.

1.72. 4145. jelű összekötő út 8+055 km szelvény, Kisvárda Hármas út – új körforgalmú csomópont megvalósítása.

1.73. 41. számú főút Nyíregyháza Oros körforgalmi csomópont megvalósítása.

1.74. 41. számú főút Apagy körforgalmi csomópont megvalósítása.

1.75. 36. számú főút és a 3317. jelű útkereszteződés (Nyíregyháza, Mező utcai csomópont) átépítése.

1.76. Eger, 25. számú főút 12+510 km szelvényében lévő, Mátyás király út - Külsősor út - Vincellériskola úti eltolt geometriájú csomópont átépítése.

1.77. 471. számú főút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasz 11,5 t burkolaterősítésének megvalósítása.

1.78. 251 számú főút Andornaktálya- Nagytálya-Maklár elkerülő szakasz a 2502 jelű út átkötésével

1.79. Dunakiliti – Dobrohošt’ (Doborgaz) gyalogos – kerékpáros Duna-híd kiépítése a hozzá vezető szakaszokkal, műtárgyakkal.

1.80. A 44. számú főút négynyomúsítása az 5. számú főút és a 445. számú főút közötti szakaszon.

1.81. Tengelysúly- és össztömeg-mérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő).

1.82. Az M7 – 710. számú főút csomópont, 710. számú főút bekötéssel projekt megvalósítása.

1.83. Mogyoród térség közúti kapcsolatainak fejlesztése, M3 és M31 autópálya közötti, továbbá az M3 és a 2101 jelű út közötti szakasz megépítése.

1.84. 41. számú főút Vásárosnamény – Beregsurány közötti külterületi szakaszán kiépítendő útcsatlakozások megvalósítása.

1.85. M44 és a 4432. számú út közötti fürjesi összekötő út fejlesztése.

1.86. Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva – Ausztria) 87. számú főút – B61a összekötő út megvalósítása.

1.87. 445. számú Kecskemét elkerülő (II/2) ütem (M5 és 5. számú főút között).

1.88. Tápiószentmárton közlekedésbiztonsági projekt.

1.89. Sásd közlekedésbiztonsági projekt.

1.90. Sárbogárd közlekedésbiztonsági projekt.

1.91. Gyömrő közlekedésbiztonsági projekt.

1.92. Farmos közlekedésbiztonsági projekt.

1.93. Ceglédbercel-Cserő közlekedésbiztonsági projekt.

1.94. Szentpéterfa (Prostrum) – Moschendorf (Nagysároslak) 8711. jelű összekötő út megvalósítása.

1.95. Neszmély - Radvaň nad Dunajom (Dunaradvány) közötti komp átkelőhely létesítése.

1.96. 82. számú főút mentén (Győr-Pannonhalma) létesítendő kerékpárút.

1.97. Zsira – Lutzmannsburg (Locsmánd) közötti közút fejlesztése.

1.98. Fertőrákos-Sopronpuszta – Sankt Margarethen im Burgenland (Szentmargitbánya) közötti közút fejlesztése.

1.99. Várbalog-Albertkázmérpuszta – Halbturn (Féltorony) közötti közút fejlesztése.

1.100. Rajka – Deutsch Jahrndorf (Németjárfalu) között közúti kapcsolat fejlesztése.

1.101. Ipolydamásd – Chl’aba (Helemba) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.102. Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.103. Balassagyarmat-Újkóvár – Koláre (Kóvár) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.104. Őrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.105. Hugyag – Kovácovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.106. Ózd-Susa – Janice (Jéne) közötti közúti kapcsolat megvalósítása.

1.107. Hídvégardó – Chorváty (Tornahorváti) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.108. Alsóregmec – Čerhov (Csörgő) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.109. Nagyrozvágy – Vel’ký Horeš (Nagygéres) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.110. Nagyhódos – Velika Palad (Nagypalád) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.111. Csenger – Oar (Óvári) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.112. Geszt – Cefa (Cséffa) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.113. Bácsszentgyörgy Rastina (Rasztina) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.114. Kübekháza – Rabe (Rábé) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.115. Sárok – Kneževo (Főherceglak) közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.116. Murakeresztúr – Kotoriba (Kotor) közötti közúti kapcsolat fejlesztése határhíd megvalósításával.

1.117. 31-32. számú főutak Jászberényt elkerülő szakaszának III. üteme.

1.118. 32. számú főút Jászfényszaru-Szolnok közötti szakasza 115 kN teherbírásra történő megerősítése.

1.119. A 8. számú főút, Herend (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése.

1.120. A 13. számú főút Komárom és Komárno (Révkomárom) közötti szakasz (Duna-híd) megépítése.

1.121. M25 autóút (M3 autópálya - Eger) és kapcsolódó létesítményei a 2502 jelű út átkötése és a 252 számú főút megvalósításával.

1.122. Nyírábrány – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.123. Vámospércs – Valea lui Mihai közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.124. Magyarcsanád - Cenad közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.125. Őrtilos–Legrad közötti közúti kapcsolat fejlesztése.

1.126. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építése, új 2x3 sávos közúti Duna híd tervezése a Galvani Illatos út vonalában.

1.127. Körforgalmú csomópont kiépítése a 71. számú. főút, a 7118. jelű út és az M7 autópálya csomóponti ág keresztezésében.

1.128. A 71. számú főút 2x2 sávos főúttá történő fejlesztése Fenékpuszta és Keszthely térségében

1.129. Vereb–Vál–Gyúró–Etyek összekötő út megvalósítása.

1.130. M2 gyorsforgalmi út megvalósításához kapcsolódó Dunakeszi összekötő út megvalósítása.

1.131. Tatabánya-Környe Ipari Park, Üveggyári út 2. szakasz kiépítése a 8135. jelű útra történő kikötéssel.

1.132. 8135. számú út és Búzavirág út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése.

1.133. Mátraverebély – szentkúti Nemzeti Kegyhely megközelítését szolgáló új összekötő út kialakítása.

1.134. Budakalász–Pomáz elkerülő út (11. számú főút és 1111. számú főút közötti szakasz) megvalósítása.

1.135. M1-es autópálya 2x3 sávra bővítése Győr és Budapest között – előkészítése.

1.136. M7 autópálya 2x3 sávra bővítése Balatonvilágos és Budapest között – előkészítése.

2. Vasúti közlekedési projektek

2.1. A 17. számú vasútvonal, Szombathely–Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója.

2.2. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs–Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes szakasza rekonstrukciója.

2.3. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Lepsény–Siófok–Keszthely szakasz rekonstrukciója.

2.4. A 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója.

2.5. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye–Boba ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.6. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd szakasz ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.7. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése.

2.8. GYSEV Zrt. üzemirányító központ megvalósítása (a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlés kialakításával).

2.9. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány–Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója.

2.10. Az 1. számú vasútvonal, Biatorbágy–Tata szakasz korszerűsítése és Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.11. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Veszprém–Boba vasútvonal korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.12. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése.

2.13. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok–Szajol szakasz fejlesztése.

2.14. A 100. számú vasútvonal, Szajol–Püspökladány szakasz fejlesztése.

2.15. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány–Debrecen szakasz fejlesztése.

2.16. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba biztosítóberendezés korszerűsítése és Békéscsaba vasútállomás, Ferencváros–Lökösháza ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.17. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba-Lőkösháza (oh.) szakasz fejlesztése.

2.18. Vác vasútállomás korszerűsítése.

2.19. A 40. számú vasútvonal, Kelenföld–Pusztaszabolcs szakasz korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.20. A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása.

2.21. A Szeged-Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyes forgalmú Tisza-híd építésével.

2.22. Az 1. számú vasútvonal, Déli Duna-híd korszerűsítése és Kelenföld - Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése.

2.23. Ferencváros–Székesfehérvár ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.24. GSM-R távközlési hálózat kiépítése.

2.25. Székesfehérvár vasútállomás korszerűsítése, Érd közúti felüljáró építése

2.26. Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 25 helyszínen (kormányablakok).

2.27. Nagyút–Mezőkeresztes-Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (nyíltvonal).

2.28. Infrastruktúra és gördülőállomány karbantartó szoftver és IT alkalmazás konszolidáció.

2.29. MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei.

2.30. Sopron–Szombathely–Szentgotthárd ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése.

2.31. MÁV 200 férőhelyes motorvonatok beszerzése.

2.32. Szűk keresztmetszet kiváltás a MÁV hálózatán.

2.33. Vámosgyörk–Nagyút–Mezőkeresztes–Mezőnyárád szűk keresztmetszet kiváltás (állomások).

2.34. A 17. számú vasútvonal, Zalaszentiván–Nagykanizsa szakasz rekonstrukciója.

2.35. Vasúti vontatási energiaellátás fejlesztése a MÁV hálózatán.

2.36. MÁV nagykapacitású motorvonatok beszerzése.

2.37. GYSEV motorvonat beszerzés.

2.38. Keleti–Kőbánya-felső szűk keresztmetszet kiváltás.

2.39. Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán II. ütem–Közlekedésbiztonságot és pályakapacitást növelő technológiai fejlesztések és eszközök.

2.40. Hídrekonstrukciós program a MÁV hálózatán.

2.41. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (TEN-T vonalak).

2.42. Budapest-Keleti pályaudvar épület-felújítás.

2.43. Budapest-Nyugati pályaudvar épület-felújítás.

2.44. ETCS L2 fedélzeti berendezés felszerelése 59 db FLIRT típusú motorvonatra.

2.45. A 29. számú vasútvonal, Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely szűk keresztmetszet kiváltás, villamosítás és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán – Aszófő).

2.46. A 26., 27., 29. és 30. számú vasútvonalak, Balatoni vasútállomások rekonstrukciója.

2.47. A 150. számú vasútvonal, Budapest-Kelebia (oh.) szakasz fejlesztése.

2.48. Gubacsi híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin csomópontnak a fejlesztése.

2.49. Hegyeshalom-Rajka-országhatár vasútvonal korszerűsítésének előkészítése.

2.50. Zalaszentiván deltavágány előkészítése.

2.51. ETCS L2 fedélzeti eszközök telepítése a MÁV-START Zrt. 10 db TAURUS és 25 db TRAXX mozdonyára.

2.52. A 100. számú vasútvonal, Debrecen-Nyíregyháza-Záhony szakasz fejlesztése.

2.53. GSM-R II. ütem távközlési hálózat előkészítése és kiépítése.

2.54. GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése.

2.55. Gödöllő állomás korszerűsítése.

2.56. Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések.

2.57. MÁV jegyautomaták beszerzése, telepítése.

3. Városi közlekedési projektek

3.1 Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése a Debrecen Nagyállomás térségében.

3.2. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése (meghosszabbítása az Etele térig; Fehérvári út–Kelenföld vasútállomás).

3.3. Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt (kapcsolódó kocsiszín infrastruktúrával).

3.4. Budapest–Esztergom vasútvonal kiegészítő fejlesztések.

3.5. Rákosrendező–Esztergom vasútvonal villamosítása, biztosítóberendezés korszerűsítése.

3.6. Kelenföld vasútállomás 8 vágány helyén P+R.

3.7. M4 metró, M1–M7 autópálya Kelenföldi pályaudvar átszállási csomópont.

3.8. Helyi személyszállítás gördülőállományának fejlesztése.

3.9. Elővárosi állomások, megállóhelyek fejlesztése és felújítása (nem TEN-T vonalak).

3.10. Külső Bécsi úti villamosvonal (Vörösvári út–Aranyvölgy).

3.11. Kelenföld intermodális központ (Őrmező).

3.12. A Szeged-Hódmezővásárhely-Békéscsaba-Gyula szakasz rekonstrukciója és villamosítása.

3.13. A Debrecen–Nyíradony szakasz korszerűsítése.

3.14. A Nyíradony–Mátészalka szakasz korszerűsítése.

3.15. A Debrecen–Nyírábrány szakasz korszerűsítése.

3.16. A Szeged–Hódmezővásárhely vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása és járműbeszerzés.

3.17. A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten.

3.18. A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas-tájékoztatási, jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése.

3.19. Megyei jogú városok vasútállomásai intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása megyeszékhelyek vasúti elővárosi körzetében.

3.20. Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal korszerűsítése.

3.21. Hungária körút–Rákospalota-Újpest vasútvonal korszerűsítése.

3.22. Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.

3.23. Mezőzombor–Sátoraljaújhely vasútvonal szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás.

3.24. Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztése, vegyesforgalmú Tisza-híd építése.

3.25. A 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kőszeg szakasz korszerűsítése.

3.26. A 36. számú vasútvonal, Fonyód–Kaposvár szakasz korszerűsítése.

3.27. Nyíregyháza megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem.

3.28. Székesfehérvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása.

3.29. Tatabánya megyei jogú város – Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása.

3.30. Galvani úti közúti híd és kapcsolódó úthálózat építésének előkészítése.

3.31. Ráckevei H6 HÉV vonal fejlesztése.

3.32. Csepeli H7 HÉV vonal fejlesztése.

3.33. Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzése előkészítése.

3.34. Paks város közösségi közlekedés fejlesztése.

3.35. Gödöllői H8 és Csömöri H9 HÉV vonalak fejlesztése.

3.36. 2-es/51-es villamosvonal (vágányfelújítás, megállóhelyek átépítése, biztosító berendezés és áramellátás korszerűsítése).

3.37. Budapesti villamosok beszerzése.

3.38. Eger megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása.

3.39. Pécs megyei jogú város közösségi közlekedés fejlesztése.

4. Vízi közlekedési projektek

4.1. A magyarországi TEN-T belvízi út- és kikötői infrastruktúra fejlesztése.

4.2. Dunai hajóút kitűzési rendszerének fejlesztése.

4.3. Új komáromi híd, Komárom–Komárno (Révkomárom) között.

4.4. Hajóút fenntartási főterv.

4.5. Vízi úti információs rendszer kiépítése.

2. melléklet a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

1. Útügyi hatósági engedélyezési eljárások,

2. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,

3. hajózási hatósági engedélyezési eljárások,

4. vízjogi engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

4a.32 tűzvédelmi hatósági eljárások,

5. szénhidrogén vezetékkel, valamint annak üzemben tartásához szükséges létesítményekkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

6. az 5. sorban meghatározottakon kívüli egyéb bányászati engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

7. villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

8. hírközlési létesítménnyel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

9. környezetvédelmi hatósági eljárások,

10. természetvédelmi hatósági eljárások,

11. építésügyi hatósági eljárások,

12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. földmérési jelekkel összefüggő hatósági eljárások,

15. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

16. erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,

17. a 16. sorban meghatározott eseten kívüli, fakivágáshoz szükséges engedélyezési eljárások,

18. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

19. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. azok a további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. mellékletben meghatározott beruházások megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!