nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet
az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről
2018-01-01
infinity
3
Jogszabály

67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet

az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott,
50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények,
valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi. CLIX. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyetemes postai szolgáltató az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, továbbá a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás (a továbbiakban: hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások) díjait 0%-nál magasabb fogyasztói árindex előrejelzés esetében jogosult növelni, míg 0%-nál alacsonyabb mértékű fogyasztói árindex előrejelzés esetében – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles csökkenteni.

(2) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások átlagos díjváltozása éves szinten nem haladhatja meg a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a díjváltozást megelőzően rendelkezésre álló legutolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című dokumentumban szereplő, a következő évre előre jelzett belföldi fogyasztói árindex-változás (éves átlagos infláció) alap-előrejelzésének a (3) bekezdésben meghatározott korrekciós tényezővel korrigált mértékét.

(3) Amennyiben a tárgyévi fogyasztói árindex alakulása eltér a (2) bekezdésben meghatározott előrejelzésben szereplő értéktől, az eltérés mértéket a következő évi árváltozáskor – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – inflációs korrekciós tényezőként számításba kell venni. Az inflációs korrekciós tényező számításának módját az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Amennyiben a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások azok hatékony nyújtása esetén is veszteséget eredményeznek, az egyetemes postai szolgáltató 0%-nál alacsonyabb mértékű fogyasztói árindex előrejelzés esetében sem köteles díjat csökkenteni, illetve a (3) bekezdésben foglalt esetben sem köteles inflációs korrekciós tényezőt alkalmazni.

(5) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások nyújtásából származó veszteséget az egyetemes postai szolgáltató a postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint köteles bemutatni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: hatóság) számára.

(6) A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások éves díjváltozása a 2. mellékletben meghatározott képlet szerint számítható ki.

2. §1 Amennyiben az egyetemes szolgáltató díjai nem felelnek meg az 1. §-ban foglalt, a 3. mellékletben szereplő képlettel leírható feltételeknek, a beszámoló benyújtását követő évre a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások vonatkozásában a jogszabálynak megfelelő árszintet biztosító hatósági korrekciós tényező alkalmazandó.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1) Az 1. § (3) bekezdésében meghatározott inflációs korrekciós tényezőt az egyetemes szolgáltató a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások esetében először a 2014. évi árkialakítás során veszi figyelembe.

(2) A 2. §-ban meghatározott hatósági korrekciós tényező előírására szükség esetén először a 2015. évre vonatkozóan kerül sor.

5. §2

1. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

Az inflációs korrekciós tényező számításának módja

Zt = RPIt–1MNB–RPIt–1KSH

ahol

Zt:    az 1. § (3) bekezdésében meghatározott inflációs korrekciós tényező,

RPIt–1MNB:    a Magyar Nemzeti Bank által a tárgyévet megelőző évet megelőző évben utolsóként kiadott „Jelentés az infláció alakulásáról” című dokumentumban szereplő, a tárgyévet megelőző évre előre jelzett belföldi fogyasztói árindex-változás (éves átlagos infláció) alap-előrejelzésének %-os mértéke,

RPIt–1KSH:    a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyév év január közepén közzétett, a tárgyévet megelőző évre kimutatott éves átlagos fogyasztói árindex-változás.

2. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások díjváltozása az áralkalmazás évében (a továbbiakban: tárgyév)

 

ahol

DVt:    a hatósági árformába tartozó szolgáltatások díjváltozása a tárgyévben,

qti:     az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás mennyisége a tárgyévben,

qt-1i:    az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás mennyisége a tárgyévet megelőző évben,

pti:     az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás egységára a tárgyévben,

pt-1i:    az egyetemes postai szolgáltatás keretében a küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás egységára a tárgyévet megelőző évben,

qtj:    a j-edik hivatalos irat szolgáltatás mennyisége a tárgyévben,

qt–1j:    a j-edik hivatalos irat szolgáltatás mennyisége a tárgyévet megelőző évben,

ptj:    a j-edik hivatalos irat szolgáltatás egységára a tárgyévben,

pt–1j:    a j-edik hivatalos irat szolgáltatás egységára a tárgyévet megelőző évben.

3. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások éves átlagos díjváltozásának maximális mértéke a tárgyévben

DPt = RPItMNB–Zt–Xt

ahol

DPt:    a tárgyévben alkalmazható maximális éves átlagos árváltozás százalékos mértéke,

RPItMNB:    a Magyar Nemzeti Bank által kiadott, a díjváltozást megelőzően rendelkezésre álló legutolsó „Jelentés az infláció alakulásáról” című dokumentumban szereplő, a tárgyévre előre jelzett belföldi fogyasztói árindex-változás (éves átlagos infláció) alap-előrejelzésének %-os mértéke,

Zt:    az 1. § (3) bekezdésében meghatározott inflációs korrekciós tényező,

Xt:    a 2. §-ban meghatározott, a tárgyévre előírt hatósági korrekciós tényező.

4. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

A hatósági korrekciós tényező számításának módja

Xt = DVt–2DPt–2

ahol

Xt:    a 2. §-ban meghatározott, a tárgyévre előírt hatósági korrekciós tényező,

DVt–2:    a hatósági árformába tartozó szolgáltatások díjváltozása a tárgyévet megelőző év előtti évben,

DPt–2:    a tárgyévet megelőző év előtti évben alkalmazható maximális éves átlagos árváltozás százalékos mértéke.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!