nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet
a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
2013-01-23
2014-12-31
4
Jogszabály

53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet

a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9–14. §, a 17. § és a 18. § b) és c) pontja tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel rendje

1. § (1) A bűnügyi nyilvántartási rendszer adatállományához elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével történő közvetlen adathozzáférés (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) gyakorlásához szükséges egyedi azonosítót a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 68. §-ában meghatározott jogosult szerv (a továbbiakban: közvetlen hozzáférésre jogosult szerv) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához (a továbbiakban: bűnügyi nyilvántartó szerv) benyújtott kérelemben (a továbbiakban: egyedi azonosító iránti kérelem) igényli.

(2) Az egyedi azonosító iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a Bnytv. 68. §-a alapján közvetlen hozzáférésre jogosult szerv

aa) megnevezését,

ab) levelezési címét;

b) a Bnytv. 70. § (2) bekezdésében meghatározott, a közvetlen hozzáférési jog gyakorlására felhatalmazott személy (a továbbiakban: hozzáférésre felhatalmazott személy)

ba) családi és utónevét,

bb) születési családi és utónevét,

bc) születési helyét és idejét,

bd) anyja születési családi és utónevét,

be) beosztását,

bf) szervezeti egységét,

bg) hozzáférési jogosultságának teljes vagy korlátozott terjedelmét,

bh) korlátozott hozzáférési jogosultsága esetén a jogosultsággal érintett adatkört.

(3) A közvetlen hozzáférésre jogosult szerv az egyedi azonosító iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, a tájékoztatáshoz való joga teljesítése érdekében megküldi a bűnügyi nyilvántartó szerv részére a következő adatait:

a) telefonszám,

b) telefaxszám,

c) elektronikus levélcím.

(4) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásról a közvetlen hozzáférésre jogosult szerv – az adatváltozást követő három munkanapon belül – értesíti a bűnügyi nyilvántartó szervet.

2. § A bűnügyi nyilvántartó szerv az egyedi azonosító iránti kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a közvetlen hozzáférésre jogosult szervet a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítójáról, valamint a közvetlen hozzáférés gyakorlásához szükséges technikai ismeretekről.

3. § (1) A közvetlen hozzáféréssel történő adatátvétel teljesítéséhez meg kell jelölni:

a) a közvetlen hozzáférésre jogosult szerv megnevezését;

b) a hozzáférésre felhatalmazott személy egyedi azonosítóját;

c) a közvetlen hozzáférés célját, jogalapját;

d) a közvetlen hozzáféréssel érintett, a bűnügyi nyilvántartási rendszerben nyilvántartott személy

da) születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, valamint anyja születési családi és utónevét vagy

db) születési családi és utónevét és személyi azonosítóját.

(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv a közvetlen hozzáférést gyakorló szerv részére haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja azokat az adatokat, amelyek tekintetében a közvetlen hozzáférésre való jogosultság fennáll, ezzel egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel a figyelmet az adatok jogszerű felhasználásának követelményére.

2. Az adatigénylés alapján történő adattovábbítás rendje

4. § A Bnytv. 69. és 70. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő jogosult (a továbbiakban: adatigénylő) által a bűnügyi nyilvántartó szervhez benyújtott adatigénylési kérelemnek (a továbbiakban: adatigénylési kérelem) tartalmaznia kell:

a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését,

b) a Bnytv. 69. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat,

c) a Bnytv. 70. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,

d) az adatigényléssel átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölését.

5. § Ha az adatigénylő jogosult az igényelt adatok átvételére, azokat részére a bűnügyi nyilvántartó szerv – az adatigénylési kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül – továbbítja, egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel figyelmét az adatok jogszerű felhasználására.

3. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendje

6. § (1) A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) előterjesztésére rendszeresített papír alapú űrlap (a továbbiakban: kérőlap) postai kereskedelmi áruként, az egyetemes postai szolgáltató postai szolgáltató helynek minősülő felvételi pontjain szerezhető be.

(2) A kérelem kérőlapon postai úton, valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton személyesen terjeszthető elő.

(3) A Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kérelmező az adatigénylést kezdeményező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát tartalmazó kérelmét az eljáró szerv részére küldi meg, amely alapján az eljáró szerv az adatigénylését a kérelem továbbításával együtt, postai úton terjeszti elő a bűnügyi nyilvántartó szervnél.

(4) A Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén benyújtható kérelmet (a továbbiakban: külföldi kérelem) a kérelmező a külföldi kérelem előterjesztésére rendszeresített papír alapú űrlapon terjesztheti elő.

(5) A külföldi kérelmet a hivatásos konzuli tisztviselő elektronikus úton, vagy ha ennek a feltételei nem adottak, telefax útján továbbítja a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

7. § (1) Ha a kérelemnek a bűnügyi nyilvántartó szerv helyt ad, a kérelemnek megfelelő tartalmú hatósági erkölcsi bizonyítványt – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelem előterjesztését követő nyolc napon belül kiállítja, egyidejűleg adatvédelmi záradékban hívja fel a figyelmet az adatok jogszerű felhasználására.

(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton személyesen előterjesztett kérelem alapján a hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv a kérelem előterjesztését követő öt napon belül állítja ki.

(3) Ha a bűnügyi nyilvántartó szerv a Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint megindított, hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárást (a továbbiakban: eljárás) megszünteti, e tényről az adatigénylést benyújtó eljáró szervet haladéktalanul értesíti.

8. § (1) A postai úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton, hivatalos iratként küldi meg – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

(2) A Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban, postai úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton, hivatalos iratként az adatigénylést benyújtó eljáró szerv részére küldi meg.

(3) A bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton személyesen előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv személyesen a kérelmező vagy a kérelmező által a bizonyítvány átvételére meghatalmazott más természetes személy részére adja át.

(4) Az ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv postai úton, hivatalos iratként küldi meg a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére.

(5) A külföldi kérelem előterjesztése alapján, elektronikus közokiratként kiállításra kerülő hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv a kérelmet továbbító hivatásos konzuli tisztviselő részére küldi meg.

4. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

9. § (1) Az eljárás díja 3100 forint

a) a postai úton előterjesztett,

b) az ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton előterjesztett,

c) a Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban előterjesztett, valamint

d) a külföldi

kérelem esetén.

(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv által működtetett ügyfélszolgálaton személyesen előterjesztett kérelem esetén az eljárás díja 4400 forint.

10. § (1) Az eljárásért fizetendő díjat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala elnevezésű, 10023002-01451935-00000000 számú számlára kell megfizetni.

(2) Az eljárásért fizetendő díj a bűnügyi nyilvántartó szerv működési bevétele.

11. § (1) A díjfizetési kötelezettséget

a) kérőlapon előterjesztett kérelem esetén, a kérőlaphoz mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igénybevételével, fizetési számlára történő készpénzfizetés,

b) a Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban, papír alapon előterjesztett kérelem esetén, fizetési számlák közötti átutalási megbízás (a továbbiakban: banki átutalás),

c) ügyfélkapun keresztül egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével, elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén banki átutalás vagy Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül (VPOS terminál segítségével) történő bankkártyás fizetés (a továbbiakban: EFER/VPOS)

útján kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben, banki átutalással történő díjfizetéskor, a banki átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az egyedi informatikai alkalmazás által meghatározott azonosító kódot.

(3) A díjfizetési kötelezettséget

a) a fizetési számlára történő készpénzfizetés, valamint a banki átutalás esetén az eljárás megindításával egyidejűleg,

b) az EFER/VPOS igénybevétele esetén a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezései szerint

kell teljesíteni.

(4) A Bnytv. 71. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban történő díjfizetés esetén a díj megfizetéséről szóló igazolást az eljáró szerv a kérelem továbbításával egyidejűleg küldi meg a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.

12. § A 10. § (1) bekezdés, valamint a 11. § rendelkezései külföldi kérelem előterjesztése esetén nem alkalmazhatók.

13. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. § Az eljárásban

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdését,

b) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. § (2) bekezdésének a) és b) pontját, valamint a (3) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatát,

d) a díjfizetés módjára az Itv. 73. § (8) és (12) bekezdését,

e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. § (1) és (2) bekezdését és az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és j) pontját

kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol az Itv. állami adóhatóságot említ, azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot kell érteni.

5. Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 9. §-a és 18. § c) pontja e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

16. § (1) A bűnügyi nyilvántartó szerv részére e rendelet hatálybalépését követően megérkezett, az e rendelet hatálybalépését megelőzően alkalmazandó adattovábbítás iránti, valamint hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapok alapján a bűnügyi nyilvántartó szerv hatósági bizonyítványt nem állít ki.

(2) A bűnügyi nyilvántartó szerv az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás teljesítése esetén a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezőnek nem kell ismételten megfizetnie.

17. §1

18. §2

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!