nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet
egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
2013-01-01
2013-01-02
3

78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 11. pontjában, a 2., a 3. és a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában, a 4., az 5. és a 7. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában, a 8. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában, a 9. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában, a 10. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában, a 11. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

1–4. §2

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

5. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt:

a) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a fogyasztói közösségeket,

b) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,

c) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,

d) a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,

e) a 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása, és

f) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.”

6. § Az R2. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szolgáltatás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó felhasználó – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót – az alapdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

(5) A szolgáltatás igénybevételéről gázév közben véglegesen lemondó 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó az alapdíj havi összegét utoljára a szerződés megszűnésének hónapjára vonatkozóan köteles megfizetni.”

7. § (1) Az R2. 12/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében az I. és II. árkategória vonatkozó díjszabásai alkalmazandók.

(2) A 3. § (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti felhasználók vételezési helye tekintetében a II. árkategória vonatkozó díjszabása alkalmazandó.”

(2) Az R2. 12/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Új felhasználási hely évközi bekapcsolásakor, a szerződő fél személyében történő évközi változás, továbbá kereskedőváltás vagy földgáz egyetemes szolgáltatói szerződés évközi megszűnése esetén az I. árkategória szerint maximálisan vételezhető földgázmennyiség a földgázkereskedő üzletszabályzatában – az üzletszabályzat rendelkezése hiányában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. számú mellékletében – meghatározott fogyasztási jelleggörbe (a továbbiakban: fogyasztási jelleggörbe) szerinti aránnyal vehető figyelembe.”

8. § Az R2. 12/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A szolgáltató az elszámolási időszakon belül azonos mennyiségről kiállított részszámlák esetében a napok vagy a számlázási hónapok számának arányában (az üzletszabályzatnak megfelelően), egyéb számlákban a fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával érvényesíti az I., illetve II. árkategória szerinti díjszabásokat.

(1a) A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználók számára, az adott felhasználási helyre, és az adott naptári évre I. árkategória szerint elszámolt mennyiség csak akkor lehet kevesebb – a 12/A. § (3) bekezdése, illetve a 16/A. § (4) bekezdése szerint – az I. árkategóriában maximálisan vételezhető éves mennyiségnél, ha a felhasználó adott felhasználási helyre és adott naptári évre elszámolt teljes fogyasztása is kevesebb annál. A 12/A. § (5) bekezdése szerinti esetekben a töredék naptári évre elszámolt mennyiség esetében a jelleggörbe szerint arra az időszakra jutó maximálisan vételezhető mennyiség az irányadó.”

9. § Az R2. 16/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jogosult a felhasználási helyében történő változás esetében az adatváltozást az Igazgatóságnak bejelenti. Az Igazgatóság a bejelentés alapján a 16/C. § szerint az új felhasználási hely tekintetében határozatot hoz és az (1) bekezdés szerint értesíti az új szolgáltatót. Az új szolgáltató által biztosítandó kedvezmény mértéke tekintetében a 12/A. § (5) bekezdése irányadó.”

10. § Az R2. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az egyetemes szolgáltató által alkalmazandó díjak változása esetén az egyetemes szolgáltató köteles az új díjak hatálybalépését követő időszakra előzetesen kibocsátott számlákat a díjak hatálybalépését követő 30 napon belül helyesbíteni az új díjak alkalmazásával.”

11. § Az R2. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § Az R2. 11. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

13. § Az R2. 12. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § Az R2. 16/A. § (4) bekezdésében a „bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „bekezdése alapján az I. árkategória, lakossági felhasználókra érvényes díjszabása szerint” szöveg lép.

3. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

15. §3

16. § Az R3. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

17. § Hatályát veszti az R3. 2. § (1) bekezdés b) pontja, 6. § (11) bekezdése, 8. § (5)–(7) bekezdése, valamint 8. § (9)–(13) bekezdése.

4. A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

18–22. §4

5. A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosítása

23–25. §5

6. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

26. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) a következő 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. § A 2. melléklet 2. pontjában szereplő, a volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az egyetemes szolgáltatók által a volt közüzemi nagykereskedőtől betárolni kért és számukra rendelkezésre álló földgázmennyiség alapján kerül meghatározásra.”

27. § Az R6. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben az egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak az ára a hatósági árral egyezik meg. Ebben az esetben is azonban kizárólag a nem földgáztárolóból származó, a volt közüzemi nagykereskedő által a nem hazai termelésből beszerzett földgázforrásból igényelhető földgáz.”

28. § Az R6. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A GET 141/B. § (15) bekezdése szerinti kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás mértékét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 4. melléklet szerint átadott földgáz mennyiség után kell megfizetni. A hozzájárulást a 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgáz mennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén mezőkből kerül átadásra.”

29. § Az R6. 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

30. § Az R6. 3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

31. § Az R6. 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

32. § Az R6. 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

33. § Az R6. a 11. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

34. § Az R6. 3. §-ában a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „3. és 4. mellékletben” szöveg, 3/B. §-ában a „2–4. mellékletben” szövegrész helyébe a „2–5. mellékletben” szöveg lép.

7. A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló
79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása

35. § A földgáz csatlakozási díjak meghatározásáról és alkalmazásuk általános szabályairól szóló 79/2011. (XII. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó, illetve a földgáztermelő által a szállítói engedélyes részére fizetendő csatlakozási díjakat a Hivatal hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban engedélyesenként határozattal állapítja meg, amely határozat hatálya határozott vagy határozatlan időre is szólhat. A határozatlan időre megállapított csatlakozási díjak felülvizsgálata esetén a Hivatal új határozatot a következő gázév kezdetére hoz.”

36. § Az R7. 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A csatlakozási díj megállapításakor a határozat meghozatala során a Hivatalnak figyelemmel kell lennie)

c) az érintett elosztói engedélyesnél lefolytatott eszköz- és költség-felülvizsgálat, illetve összehasonlító elemzés alapján megállapított indokolt, az adott beruházásnak megfelelő felhasználói kategóriákhoz tartozó – mennyiségre vetített – éves átlagos, fajlagos közvetlen és közvetett költségének értékcsökkenés nélküli összegére, ideértve az elszámolási különbözetet is, amely nem lehet több 1%-nál,”

37. § Az R7. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Fejlesztési igény esetén az elosztói engedélyes akkor köteles az igényt teljesíteni, ha a kiszámított, a felhasználók által összesen megfizetendő csatlakozási díj legalább 70%-a a csatlakozási díjakból számítottan megtérül.”

38. § Az R7. 8. § (5) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A csatlakozási díj megállapításakor a határozat meghozatala során a Hivatalnak figyelemmel kell lennie)

b) az adott beruházással összefüggésben az egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülő értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség elemekre, amelyek közül az üzemeltetési költségben elismert veszteség mértéke nem lehet több 0,2%-nál,

c) a szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a csatlakozás következtében lekötendő többlet kapacitásra.”

39. § Az R7. 7. § (3) bekezdésében az „év január 1-jétől” szövegrész helyébe a „gázév kezdetétől” szöveg lép.

40. § Hatályát veszti az R7. 8. § (5) bekezdés d)–f) pontja.

8. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

41. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

42. § Az R8. 3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

9. Az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló
109/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

43. §6

10. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

44. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R9.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A külön kezelt intézmény a távhőszolgáltatásért távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) A lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2012. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 10 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.”

45. § Az R9. 5. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Hivatal – az a)–d) pontok szerinti szempontok fennállásának mérlegelésével – mentesítheti a (4) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség alól az 1. melléklet szerinti értékesítőt vagy a távhőszolgáltatót (a továbbiakban együtt: kérelmező), ha a kérelmező az éves beszámoló benyújtását követő 15. napig a Hivatalhoz benyújtott kérelmében igazolja, hogy a nyereségkorlát feletti eredményét a tárgyévben megkezdett aktivált vagy nem aktivált olyan beruházásra fordította, illetve a kérelem benyújtását követő harmadik év végéig aktivált olyan beruházásra kívánja fordítani, amely

a) ösztönzi a távhő biztonságos és legkisebb költségű termelését vagy szolgáltatását, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását vagy a távhővel való takarékosságot;

b) a kapcsolt vagy a megújuló energiaforrással történő energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és energiahatékonysági előnnyel vagy a széndioxid-kibocsátás csökkenésével jár;

c) területfejlesztési, környezetvédelmi, energiahatékonysági vagy levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű;

d) a folyamatos és zavartalan távhőtermelés vagy távhőszolgáltatás, valamint az ellátásbiztonság veszélybe kerülésének elhárítása érdekében feltétlenül szükséges.

(6) Ha a Hivatal megállapítja a kérelmező által mellékelt éves beszámoló és üzleti terv, a beruházásra évente fordított vagy fordítani kívánt összeg, a tervezett beruházás menetrendje és egyéb okiratok alapján, hogy a kérelmező vonatkozásában

a) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei részben vagy teljes körűen fennállnak, a kérelemnek részben vagy teljes körűen helyt ad, valamint a mentesítési feltételek teljesítése érdekében további feltételeket írhat elő, vagy

b) a mentesítés (5) bekezdés szerinti feltételei nem állnak fenn, a mentesítési kérelmet elutasítja, és a (4) bekezdés szerinti visszafizetési szabályokat alkalmazza.

(7) A tárgyévi – a távhőszolgáltatáshoz és távhőtermeléshez kapcsolódó – aktivált beruházásokhoz felhasznált saját forrás a visszafizetés alól mentesített eredmény és a tárgyévi értékcsökkenés összegével megegyező vagy annál nagyobb kell hogy legyen. A tárgyévben – a beruházás elhúzódása miatt – aktiválásra nem kerülő, folyamatban lévő beruházásokra költött saját forrás is a tárgyévihez hasonlóan figyelembe vehető, amennyiben a kérelmező a Hivatalhoz benyújtott kérelmében a beruházási célú felhasználást igazolja. Ebben az esetben az aktiválás évében ezen – korábban figyelembe vett – nem aktivált beruházás nem vehető figyelembe még egyszer.

(8) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a kérelemben foglalt beruházás nem, vagy nem a Hivatal döntésében foglaltak szerint valósult meg, a kérelmezőt visszafizetésre kötelezi a beruházásra fordított saját pénzeszközből annak nyereségkorlátba ütköző része erejéig és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti bírsággal sújthatja.”

46. § Az R9. 1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

11. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

47. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

12. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 26-án lép hatályba.

(2) A 2. alcím, a 16. és 17. §, a 6–8. és a 10–11. alcím 2013. január 1-jén lép hatályba.

49. § E rendelet 47. §-a és 15. melléklete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

I. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak

I.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek

11 076

2,725

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

2,968

I.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek

11 076

2,762

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,009

I.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek

11 076

2,715

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

2,957

I.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Érintett vásárlói kör

Alapdíj (éves)

Gázdíjak

Ft

Ft/MJ

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek

11 076

2,845

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

3,101

II. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak

II.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak
Ft/MJ

Ft

Ft/m3/h

I.1

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

11 076

 

3,128

 

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

 

3,415

 

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek

11 076

 

2,866

 

B1)

?20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

 

17 608

2,339

 

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

 

19 564

2,539

 

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

 

 

2,978

II.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak
Ft/MJ

Ft

Ft/m3/h

I.1

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

11 076

 

3,093

 

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

 

3,376

 

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek

11 076

 

2,905

 

B1)

?20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

 

17 608

2,344

 

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

 

19 564

2,544

 

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

 

 

3,021

II.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak
Ft/MJ

Ft

Ft/m3/h

I.1

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

11 076

 

3,149

 

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

 

3,438

 

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek

11 076

 

2,857

 

B1)

?20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

 

17 608

2,449

 

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

 

19 564

2,661

 

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

 

 

2,967

II.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a NaturalGas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

Sor-
szám

Árszabás

Érintett vásárlói kör

Alapdíjak (éves)

Gázdíjak
Ft/MJ

Ft

Ft/m3/h

I.1

A1)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

11 076

 

3,264

I.1

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

12 312

 

3,567

 

A3)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező
fogyasztói közösségek

11 076

 

2,992

 

B1)

?20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók

 

17 608

2,443

 

B2)

20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

 

19 564

2,654

 

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

 

 

3,070

2. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

Az R2. 11. melléklet 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell:)

a) új felhasználási hely esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés másolatát, vagy

b) amennyiben az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján már történt számlakibocsátás, a kérelem benyújtását megelőzően kézhez kapott utolsó számla (részszámla) másolatát.”

3. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

Az R2. 12. melléklet 12.1. pontjában a „c) pont ca) alpontja” szövegrész helyébe a „b) pont ba) alpontja” szöveg, 12.2. pontjában a „c) pont cb) alpontja” szövegrész helyébe a „b) pont bb) alpontja” szöveg lép.

4. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

1. Az R3. 1. melléklet 5. pontjában az „a” és a „b” jelölés helyébe a következő rendelkezés lép:

„a:

együttható, nem a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;

 

a naptári év első és negyedik negyedévében:

1 - b

 

második és harmadik negyedévében:

1,00

 

 

 

b:

együttható, a tárolóból felhasznált gáz árának figyelembevételére;

 

a naptári év első és negyedik negyedévében:

a téli felkészülésnek megfelelő együttható

 

második és harmadik negyedévében:

0,00”

2. Az R3. 1. melléklet 5. pontjában az „fgS” jelölés helyébe a következő rendelkezés lép:

„fgS:

Az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1. napjától a 15. napjáig terjedőidőszak banki napjain, a www.apxendex.com honlapon (égéshő figyelembevételével) EUR/MWh-ban közzétett napvégi ENDEX TTF GAS aktuális negyedévre vonatkozó futures adatok egyszerű számtani átlaga. Az égéshővel való korrekció 1,11-es értékkel történik.”

3. Az R3. 1. melléklet 5. pontjában az „fo” és a „go” jelölés helyébe a következő rendelkezés lép:

„fo:

az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári

negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „1 PCT Fuel FOB MedCargoes” napi „low” és „high” értékeiből

külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja.

Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor

-    az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a

15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és

-     az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális

negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak

banki napjain jegyzett) PlattsForward jegyzésárakat kell alkalmazni.

A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi

átlagok számtani középértéke.

go:

a 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke az aktuális naptári negyedévet megelőző 9 naptári hónap során USD/t-ban (3 tizedes értékre kerekítve), USD/t
A havi átlagárat a Platts által publikált „Gasoil 0.1 FOB Med” napi „low” és „high” értékeiből külön-külön meghatározott (2 tizedes értékre kerekített) havi átlagok számtani középértéke adja. Ha a havi tény értékek nem állnak rendelkezésre, akkor

-    az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának átlagárát a hónap 1. napjától a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett tény értékek adják, és

-    az aktuális negyedévet megelőző hónap átlagárának meghatározásakor a megfelelő (az aktuális negyedévet megelőző negyedév második hónapjának 1-jétől a 15. napjáig terjedő időszak banki napjain jegyzett) PlattsForward jegyzésárakat kell alkalmazni.

A havi átlagár a napi legmagasabb, illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön-külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke.”

5–6. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez7

7. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

Az R6. 2. melléklet címe és 1-2. pontja szerinti táblázat helyébe a következő cím és táblázat lép:

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2013. első negyedévre, valamint a felek köre

1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerződött egyetemes
szolgáltató

Földgázforrás mennyisége
(TJ)

Nem hazai termelésből
beszerzett földgázforrás ára
(USD/GJ)

Hazai termelésből beszerzett
földgázforrás ára
(Ft/MJ)

FŐGÁZ Zrt.

1031

12,492

-

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

932

12,492

-

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1915

-

0,639

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

1372

12,492

-

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

2032

-

0,653

TIGÁZ Zrt.

-

-

-

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

Alpiq Csepeli Erőmű Kft.

-

-

FŐGÁZ Zrt.

8762

2,517

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

7425

2,338

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

9783

2,354

ISD POWER Kft.

-

-

TIGÁZ Zrt.

-

-

8. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2013. első negyedévre

A volt közüzemi nagykereskedő

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

E.ON Földgáz Trade Zrt.

3947

0,671

9. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2013. első negyedévre

Egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (Ft/MJ)

FŐGÁZ Zrt.

2749

1,629

TIGÁZ Zrt.

3762

0,873

10. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2013. első negyedévre, valamint a felek köre

1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára a szerződésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból és nem tárolóból származó földgáz megosztásban:

Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára (USD/GJ)

Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára
(Ft/MJ)

OERG Kft.

6,763

2,650

 

 

 

11. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A termelő által a 3. és 4. melléklet alapján átadott földgáz mennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke 2013. első negyedévére

kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás

0,087 Ft/MJ

kiegyenlítő hozzájárulás

0 Ft/MJ

12. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

 

A

B

C

D

E

1.

Árszabások

EDF
DÉMÁSZ Zrt.

E.ON
Energia-
szolgáltató Kft.

ELMŰ
Nyrt.

ÉMÁSZ
Nyrt.

2.

A1

 

 

 

 

 

- lakossági felhasználók esetében

 

 

 

 

 

1320 kWh/év fogyasztásig
- lakossági felhasználók esetében

19,09

18,06

18,92

18,72

 

az éves fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére

20,13

20,35

20,16

19,94

 

- nem lakossági felhasználók esetében

22,28

22,53

22,31

22,07

3.

A2

 

 

 

 

 

- csúcsidőszak

25,99

28,43

27,42

25,39

 

- völgyidőszak

15,52

17,31

16,69

15,45

4.

A3

 

 

 

 

 

- csúcsidőszak

26,25

30,82

27,42

25,39

 

- völgyidőszak

15,69

19,58

16,69

15,45

5.

B Alap

13,19

13,58

13,24

12,80

6.

H

13,19

13,58

13,24

12,80

13. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

 

A.

B.

1.

Egyetemes szolgáltató

Árrés (Ft/kWh)

2.

EDF DÉMÁSZ Zrt.

1,316

3.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1,316

4.

ELMŰ Nyrt.

1,316

5.

ÉMÁSZ Nyrt.

1,316

14. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

A

B

C

D

E

F

Sor-
szám

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítménydíj

Értékesítői hődíj

eFt/MW/év

Ft/GJ

1.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 332

2.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

3 788

3.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 634

4.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

FüredhőTávhőszolgáltatási Kft.

0

4 344

5.

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6.

Bonyhád

Dalkia Energia Zrt.

„FŰTŐMŰ” Kft.

0

4 988

7.

Budaörs

Dalkia Energia Zrt.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

0

4 901

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

4 565

1 357

9.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. - kazán

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

3 585

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

3 946

3 739

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

3 345

3 600

12.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

3 574

3 912

13.

Budapest

Budapesti Rendőr-főkapitányság

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

3 998

14.

Budapest

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

15.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

4 129

16.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

4 921

17.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

5 027

18.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

5 270

19.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

4 996

20.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

1 000

21.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

5 194

22.

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

3 998

23.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

4 557

24.

Budapest

Sinergy Kft.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

4 043

25.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

0

3 890

26.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

2 183

27.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

5 141

28.

Debrecen

Alföldi Nyomda Zrt.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

3 420

29.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

1 927

30.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

6 412

4 342

31.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 982

4 342

32.

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 835

33.

Dunakeszi

SaphireSustainableDevelopmentZrt.

TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

5 387

34.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

4 223

35.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 820

5 866

36.

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

5 000

3 567

37.

Dunaújváros

ISD Power Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

0

4 035

38.

Eger

EBT Energia Kft.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

0

4 517

39.

Érd

Dalkia Energia Zrt.

ÉrdhőTávhő Termelő és Szolgáltató Kft.

0

4 676

40.

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 835

41.

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

4 484

42

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

4 259

43.

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208

3 601

44.

Hajdúszoboszló

Dalkia Energia Zrt.

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

0

4 500

45.

Inota

VPP Energiatermelő Kft.

Várpalotai Közüzemi Kft.

0

4 509

46.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

4 585

47.

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató Kft.

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

5 738

48.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

6 072

3 916

49.

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

6 500

50.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

5 480

51.

Kisvárda

Dalkia Energia Zrt.

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

0

4 693

52.

Körmend

Thermo-Med Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

53.

Kőszeg

HeatInvest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 614

54.

Mátészalka

Dalkia Energia Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

5 239

55.

Miskolc

Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

3 619

56.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 420

57.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 466

58.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 723

59.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

4 567

60.

Nagykőrös

Perkons Kft.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

4 964

61.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft.

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 997

62.

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

63.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

4 080

64.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 874

929

65.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

5 470

2 528

66.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

„PÉTKOMM” Kft.

4 080

1 876

67.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

0

4 725

68.

Salgótarján

Saphire Sustainable Development Zrt.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 564

69.

Salgótarján

PerkonsBio Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 349

70.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

6 678

71.

Sárbogárd

Perkons Kft.

Cothec Kft.

0

4 779

72.

Sárospatak

Sinergy Kft.

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

0

3 564

73.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

SÁRVÁR Távhő Kft.

0

4 516

74.

Sárvár

Rábahő Kft.

SÁRVÁR Távhő Kft.

0

4 939

75.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

5 847

76.

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

0

5 148

77.

Sopron

Dalkia Energia Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

4 611

78.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

4 674

79.

Százhalombatta

Dunamenti Erőmű Zrt.

„SZÁKOM” Kft.

2 679

3 332

80.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged,
Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

6 748

81.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged,
Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

5 157

82.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6724 Szeged,
Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

5 157

83.

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

84.

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

4 740

5 586

85.

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci GeotermiaZrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

3 654

87.

Szigetszentmiklós

Dalkia Energia Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

5 356

88.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 011

89.

Szolnok

Dalkia Energia Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

5 100

90.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 358

91.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

3 564

92.

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. - Tatabánya Szent Borbála Kórház

KOMTÁVHŐ Zrt.

2 619

4 912

93.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

KOMTÁVHŐ Zrt.

6 175

4 978

94.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

6 072

3 742

95.

Vác

Dalkia Energia Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

5 055

96.

Vác

Poligen V Kft.

Váci Távhő Kft.

0

5 158

97.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

98.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

4 557

15. melléklet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelethez

Atávhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

A

B

C

D

Sorszám

Település

Távhőszolgáltató

Lakosság értékesítés után kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

1.

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

1 004

2.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

0

3.

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

888

4.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

2 894

5.

Baj

KOMTÁVHŐ Zrt.

1 224

6.

Baja

Baja Energetika Kft.

3 838

7.

Balatonfüred

FüredhőTávhőszolgáltatási Kft.

2 226

8.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

2 171

9.

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

1 946

10.

Bonyhád

„FŰTŐMŰ” Kft.

1 878

11.

Budaörs

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

3 259

12.

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

1 688

13.

Budapest

Budapesti TávhőszolgáltatóZrt.

1 899

14.

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

809

15.

Cegléd

Dalkia Energia Zrt.

3 167

16.

Celldömölk

Cellenergo Kft.

2 343

17.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

3 237

18.

Csorna

Csornahő Kft.

4 432

19.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 357

20.

Debrecen

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

0

21.

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

1 788

22.

Dorog

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

3 065

23.

Dunakeszi

TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1 753

24.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft.

4 294

25.

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

1 873

26.

Érd

ÉrdhőTávhő Termelő és Szolgáltató Kft.

1 843

27.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

1 987

28.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

1 188

29.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

1 187

30.

Győr

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

1 981

31.

Hajdúböszörmény

Riáma-First Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

1 496

32.

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

2 984

33.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.

3 098

34.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

2 943

35.

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

4 110

36.

Kaposvár

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

3 156

37.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

4 818

38.

Kazincbarcika

TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

3 618

39.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

2 590

40.

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

5 139

41.

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

1 953

42.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

2 175

43.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

4 350

44.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

684

45.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

3 085

46.

Körmend

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

1 356

47.

Kőszeg

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

1 229

48.

Makó

Makói Kommunális Nonprofit Kft

2 512

49.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

2 502

50.

Mezőhegyes

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft.

1 396

51.

Miskolc

MIHŐ Kft.

2 915

52.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

4 264

53.

Mór

MÓRHŐ Kft.

2 956

54.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

3 172

55.

Nagyatád

Cothec Kft.

2 320

56.

Nagykőrös

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

1 581

57.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

1 655

58.

Nyírbátor

Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh. Nonprofit Kft.

615

59.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

5 891

60.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

2 392

61.

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

539

62.

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

2 767

63.

Paks

Duna Center Therm Kft.

328

64.

Pécs

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

526

65.

Pétfürdő

„PÉTKOMM” Kft.

1 326

66.

Pornóapáti

Pornóapáti Távhő és Közműszolgáltató Szövetkezet

2 704

67.

Putnok

Városi Kommunális Gondnokság

3 548

68.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft.

4 560

69.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

6 951

70.

Sárbogárd

Cothec Kft.

3 226

71.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

2 244

72.

Sárvár

Sárvár TávhőHőtermelő és Szolgáltató Kft.

4 869

73.

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

4 209

74.

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

2 518

75.

Siófok

Termofok Kft.

3 010

76.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

2 728

77.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

0

78.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

212

79.

Százhalombatta

„SZÁKOM” Kft.

520

80.

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

1 963

81.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

3 729

82.

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

2 427

83.

Szentendre

Városi Szolgáltató Zrt.

2 455

84.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

334

85.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

2 304

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

2 115

87.

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2 292

88.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

3 152

89.

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

3 149

90.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

2 272

91.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

1 495

92.

Tata

Tatai Távhőszolgáltató Kft.

990

93.

Tatabánya

KOMTÁVHŐ Zrt.

4 151

94.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

2 150

95.

Vác

Váci Távhő Kft.

3 005

96.

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

2 166

97.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

2 169

98.

Veresegyház

Veresegyház Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

0

99.

Veszprém

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

2 768

100.

Záhony

Hőtáv Kft.

2 628

101.

Zirc

Dalkia Energia Zrt.

724

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!