nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2012. évi CCX. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
2013-07-02
2013-12-31
8

2012. évi CCX. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

Az Országgyűlés a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam működési feltételeinek a megteremtése, a helyi államigazgatási rendszer megújítása, a szolgáltató közigazgatás erősítése, valamint a közigazgatási hatósági eljárások ügyfélbarát jellegének és hatékonyságának növelése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása

2. §3

3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

3–4. §4

4. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

5. §5

5. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

6. § (1)6

(2)7

(3)–(5)8

6. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

7. §9

7. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

8. §10

8. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

9. §11

9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

10–24. §12

25. §13

26–36. §14

37–38. §15

39. §16

40. §17

41. § (1)18

(2)19

10. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

42. §20

11. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

43. §21

12. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

44. §22

13. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

45. §23

14. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

46. §24

15. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény módosítása

47. §25

16. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

48–49. §26

17. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény módosítása

50–55. §27

18. Záró rendelkezések

56. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2–4. §, a 6. § (2) bekezdése, a 7–9. §, a 42–44. §, a 46–49. § és az 58. § c)–g) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, az 5. §, a 6. § (1) bekezdése, a 10–24. §, a 26–36. §, a 39. §, a 41. § (1) bekezdése és az 58. § a) pontja 2013. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 25. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(5) A 41. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

57. § E törvény 47. §-a az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdése, 48. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése, 49. §-a az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

58. §28

a)29

b)30

c)–g)31

59. §32

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!