nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról
2018-09-29
infinity
10
Jogszabály

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) és b) pontjában és (7) bekezdésében, továbbá az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 8. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. § és az 1. melléklet tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőt rendelem el:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:

a) az üvegházhatású gázkibocsátások engedélyezési eljárásáért (engedély kiadása vagy módosítása);

b) az együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe, illetve a külföldi együttes végrehajtási hitelesítői névjegyzékbe történő bejegyzésért, továbbá a hitelesítői jogosultság felfüggesztésének megszüntetéséért;

c) a légi jármű üzembentartóknak a nyomonkövetési tervek, egyszerűsített nyomon követési tervek jóváhagyásáért, valamint ezek módosításának engedélyezési eljárásáért.

(2) Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység kibocsátási engedélye esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja:

a) meglévő létesítmények esetében a létesítmény éves összkibocsátása az engedélykérelem beadását megelőző évben,

b) új létesítmény esetében az engedélykérelem beadását követő évre a létesítménynek az engedélyes által becsült éves összkibocsátása.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

2. § (1)1 Az igazgatási szolgáltatási díjat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásért az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(2)2

(3)3

(4)4 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelem előterjesztésével egyidejűleg igazolni kell.

3. § (1)5 Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen) fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, akkor azt a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) visszatéríti.

(2)6 Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság nyilvántartást vezet.

(3)7 Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 1. §-ában foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. § (2) és (6) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,

c) 73/A. §-ában foglaltakat a hiánypótlásra,

d) 82. §-ában foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,

e) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében,

f) 87. § (1) bekezdésében foglaltakat a késedelmi pótlék megfizetésére

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény „állami adóhatóságot” említ azon az „eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet”, ahol „illetéket” említ azon „díjat”, ahol „leletet” említ azon „jegyzőkönyvet” kell érteni.

5. § (1)8 Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló rendelet szerint a tárgyévre megállapított kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek mennyisége alapján az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó által fizetendő felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve egy összegben kell átutalási megbízással teljesíteni a tárgyévet követő év február 28-ig az ITM Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson az üzemeltető a közlemény rovatban feltünteti az ÜHG-engedélyének azonosítási számát, illetve a tárgyévet.

(3)9 A befizetett felügyeleti díjról a Hatóság számlát állít ki, és a befizetését követő harminc napon belül megküldi a felügyeleti díj befizetőjének.

(4)10 A felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság nyilvántartást vezet. A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. § (1)11 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 13. §-a szerinti felügyeleti díjat átutalási megbízással, egy összegben kell teljesíteni az ITM Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.

(3)12 A befizetett felügyeleti díjról az nemzeti fejlesztési miniszter számlát állít ki, amelyet a felügyeleti díj befizetését követő harminc napon belül megküld a felügyeleti díj befizetőjének.

(4)13 A felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítéséről az nemzeti fejlesztési miniszter nyilvántartást vezet. A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6/A. §14 (1)15 Az Éhvt. 10/C. §-a szerinti éves klímavédelmi felügyeleti díjat átutalási megbízással az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében rögzítettek szerint két egyenlő részletben, az Éhvt. 10/C. § (5) bekezdés e) pontja szerinti felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve minden lezárt félév (június 30. és december 31.) után, minden év július 31. napjáig és január 31. napjáig kötelesek megfizetni az ITM Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára.

(2) Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyfél F-Gáz ügyfélazonosítóját és az „éves klímadíj” megjelölést mint a befizetés jogcímét.

(3)16 A január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó felügyeleti díj összegéről a Hatóság a Klímagáz adatbázison keresztül díjbekérőt küld június 30. és december 31. napját követő 5 munkanapon belül a felügyeleti díj megfizetésére kötelezetteknek.

(4)17 Az éves klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítéséről a Hatóság a Klímagáz adatbázisban nyilvántartást vezet. Az éves klímavédelmi felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett – az államháztartás számviteléről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(5)18 Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett a fizetési kötelezettségét az Éhvt. 10/C. § (5) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladóan teljesíti (a továbbiakban: túlfizetés), a Hatóság túlfizetést a Klímagáz adatbázisban nyilvántartja és az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében rögzített, a felügyeleti díj két részletben történő megfizetése alapján a következő részletbe beszámítja. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a felügyeleti díj egyenlegüket a Klímagáz adatbázisban kérdezhetik le.

(6)19 A Hatóság az 1000 forintot meghaladó felügyeleti díjtúlfizetés visszatérítéséről a túlfizetésről történő tudomásszerzést követő 30 napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a túlfizetés a Hatósághoz érkezett.

(7)20 Az utaló a visszatérítést az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdésében meghatározott január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. közötti azon időszakban kérheti, amely időszakban a túlfizetés keletkezett. Az 1000 forintot el nem érő túlfizetés visszatérítését a felügyeleti díj fizetésére kötelezett a regisztrációjának Klímagáz adatbázisból való törlése esetén kérheti.

(8)21 Tévesen teljesített felügyeleti díjfizetés esetén a Hatóság a téves fizetésről történő tudomásszerzést követő 30 napon belül intézkedik a visszafizetésről azon pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára, amelyről a téves fizetés a Hatósághoz érkezett.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés d) pontja 2013. május 1-jén lép hatályba.

(3)22

a)–c)23

d)24

8–9. §25

1. melléklet a 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelethez

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek és az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

 

A

B

C

D

1.

Sorszám

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjköteles tevékenységek megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (forint)

2.

(fő)

alszám

3.

1.

 

Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység kibocsátási engedélye

4.

 

1.1.

éves kibocsátás Ł50 kt CO2
(A kategória)

80 000

5.

 

1.2.

50 kt CO2< összes éves kibocsátás Ł500 kt CO2
(B kategória)

91 000

6.

 

1.3.

összes éves kibocsátás >500 kt CO2
(C kategória)

108 000

7.

 

1.4.

Az 1.1. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén

40 000

8.

 

1.5.

Az 1.2. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén

48 000

9.

 

1.6.

Az 1.3. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén

57 000

10.

2.

 

Légi jármű üzembentartó esetében nyomon követési terv jóváhagyása (tervenként)

211 000

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!