nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet
a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról
2015-03-18
2015-11-28
4

15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról1

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) az 1000 GHz-ig terjedő rádiófrekvenciás tartományon belüli frekvenciasávok

aa) rádiószolgálatok számára történő felosztására, valamint polgári, nem polgári és közös célú felhasználásra történő megosztására, továbbá az egyes rádiószolgálatokhoz és rádióalkalmazásokhoz rendelt frekvenciasávok felhasználásának előkészítésére, megnyitására, korlátozására, valamint

ab) nagyfrekvenciás berendezések általi igénybe vételének

meghatározására,

b) a frekvenciát igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést, nagyfrekvenciás berendezést gyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre,

c)2 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal)

d)3

terjed ki.

(2) A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. 1. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban általában katonai használatú;

2. 2. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amely a NATO európai tagállamaiban katonai használatra tervezett;

3. 3. típusú harmonizált NATO-sáv: olyan frekvenciasáv, amelyet a NATO európai tagállamaiban lehetséges katonai használatú frekvenciasávként azonosítottak;

4. aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz rádiós része, amely sebészeti vagy más orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába részlegesen vagy teljesen bevezetésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad;

5. aktív orvosi implantátum és tartozéka: a kifejezetten az aktív orvosi implantátumok közötti, nem beszédátvitelt szolgáló digitális hírközlés céljára kifejlesztett rendszer, illetve az egyes betegekre vonatkozó, idő szempontjából nem kritikus élettani információ átvitelére szolgáló, testre erősített vagy más, az emberi testen kívül elhelyezkedő eszköz;

6. állandóhelyű állomás: az állandóhelyű szolgálat állomása;

7. állandóhelyű szolgálat: meghatározott állandó pontok között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

8. állandó telephelyű állomás: olyan állomás, amely előre meghatározott telepítési helyen üzemelhet;

9. állatba ültethető eszköz: állat testébe ültetett, diagnosztikai funkciókat vagy gyógykezelés célba juttatását szolgáló adókészülék;

10. állomás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott rádióállomás fogalommal azonos;

11. általános többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike kapcsolódik a központi állomáshoz, és a rendszerben vannak olyan felhasználói állomások, amelyek között közvetlen rádiókapcsolat is lehetséges;

12. amatőrállomás: az amatőrszolgálat állomása;

13. amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek célja az önképzés, az információcsere, a műszaki kutatás, és amelyet erre szabályszerűen felhatalmazott amatőrök végeznek, akik a rádiótechnikával csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak;

14. átjátszóállomás: olyan központi szerepet betöltő állomás, amely a rádiós elérhetőségén belül lehetőséget biztosít a hálózat állomásai közötti rádiókapcsolat létrejöttéhez, és nem elektronikus átviteli végpont;

15. bázisállomás: a földi mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

16. bázis földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas földi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas földi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

17. belföldi vízi út: a víziközlekedésről szóló törvény alapján meghatározott, az ország határain belül lévő nemzetközi vagy nemzeti vízi út;

18. belvízi mozgószolgálat: olyan tengeri mozgószolgálat, amely belföldi vízi utakra terjed ki;

19. biztonsági szolgálat: minden olyan rádiótávközlési szolgálat, amelyet állandóan vagy időszakosan az emberi élet védelme és a javak megóvása érdekében üzemeltetnek;

19a.4 csoportkommunikációs igény: természetes személyek kivételével a frekvencia-felhasználók csoporton belüli és csoportok közötti kommunikációs igénye.

20.5

21. egyeztetett világidő (UTC): az ITU-R TF.460-6 Ajánlásban meghatározott, másodpercen (SI) alapuló időskála; az RR-hez kapcsolódó gyakorlati alkalmazások nagy részében az UTC idő azonos a korábban GMT-ben kifejezett, a kezdő délkörre (0 hosszúsági fok) vonatkoztatott közepes napidővel;

22. elsődleges radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

23. eltérő szolgálati kategória: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „másodlagos jelleggel” osztották fel, akkor ez másodlagos szolgálatot jelent; amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „elsődleges jelleggel” osztották fel, akkor ez csak az illető földrajzi övezetben vagy országban jelent elsődleges szolgálatot;

24. fedélzeti távközlő állomás: a tengeri mozgószolgálat kis teljesítményű mozgóállomása, amelyet hajófedélzeti belső távközlésre, mentési gyakorlatok vagy műveletek alatt a hajó és mentőcsónakjai vagy mentőtutajai közötti távközlésre, vontatott vagy tolt hajócsoportokon belüli távközlésre, valamint kötélkezelési és kikötési utasítások továbbítására használnak;

25. felhasználói állomás: a rádiórendszer olyan állomása, amely elektronikus hírközlő végberendezéssel üzemel;

26. felosztás: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény értelmező rendelkezéseiben meghatározott frekvenciafelosztás fogalommal azonos;

27. földfelszíni állomás: földfelszíni rádiótávközlést biztosító állomás; ellenkező utalás hiányában, minden állomás földfelszíni állomás;

28. földfelszíni rádiótávközlés: az űrtávközlésen és a rádiócsillagászaton kívül minden más rádiótávközlés;

29. földi állomás: a Föld felszínén vagy a Föld légkörének központi részében elhelyezett olyan állomás, amelynek az a rendeltetése, hogy összeköttetést teremtsen:

a) egy vagy több űrállomással; vagy

b) egy vagy több ugyanolyan állomással, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy segítségével;

30. földi mozgóállomás: a földi mozgószolgálat mozgóállomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

31. földi mozgó földi állomás: a műholdas földi mozgószolgálat mozgó földi állomása, amely egy ország vagy földrész földrajzi határain belül földfelszíni mozgásra képes;

32. földi mozgószolgálat: bázisállomások és földi mozgóállomások között vagy földi mozgóállomások között létrehozott mozgószolgálat;

33. frekvenciafelhasználás: rádiótávközlési és rádiócsillagászati célból rádiófrekvenciás jelek előállítása, kisugárzása és vétele;

34.6 frekvenciafelhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely rádiótávközlési célból rádiófrekvenciás jeleket állít elő, vagy rádiófrekvenciás jeleket kisugároz, vagy rádióberendezést üzemben tart;

35. frekvenciasáv: a rádiófrekvenciás tartomány egy meghatározott része;

36.7 GSM-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel a GSM nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 502-nek és az MSZ EN 301 511-nek;

37. hajóállomás: a tengeri mozgószolgálat nem állandó jelleggel kikötött hajó fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

38. hajó földi állomás: a műholdas tengeri mozgószolgálat hajó fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

39. hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat: a kikötői műveletek szolgálatától különböző, parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott biztonsági szolgálat a tengeri mozgószolgálaton belül, amelynek célja kizárólag a hajók mozgására vonatkozó közlemények továbbítása; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

40. hajóvészadó: a hajó olyan adóállomása, amely kizárólag vészfrekvencián, vészjelzési, sürgősségi vagy biztonsági célokra használható;

41. hallókészülék: rendszerint egy vagy több rádióadót, valamint egy vagy több rádióvevőt magában foglaló rádiótávközlő rendszer, amely lehetővé teszi a halláskárosodásban szenvedő személyek számára, hogy növeljék hallóképességüket;

42. helyettesítő felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „osztották fel”, akkor az „helyettesítő” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt felosztás helyébe lép;

43. helyhez kötött állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

44. helyhez kötött földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján vagy egy meghatározott területén belül helyezkedik el, és a műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

45. híranyagátvitel: rádió vagy televízióműsor szerkesztésére felhasználható hang és képinformáció továbbítása a stúdióba;

46. hiteles frekvenciák és órajelek állomása: a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálatának állomása;

47. hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely tudományos, műszaki és egyéb célokra mindenki által vehető meghatározott frekvenciák, órajelek – vagy mindkettő – meghatározott nagy pontosságú adásáról gondoskodik;

48. igazgatás: minden olyan kormányszerv vagy szolgálat, amely a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányában, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezményében és az Igazgatási Szabályzatokban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében teendő intézkedésekért felelős;

49. induktív alkalmazás: különösen gépjármű-indításgátlás, állatazonosítás, riasztó-rendszerek, kábelérzékelés, hulladékkezelés, személyazonosítás, vezetéknélküli beszéd-átviteli összeköttetések, beléptető rendszerek, közelségérzékelők, lopásgátló rendszerek (beleértve a rádiófrekvenciás lopásgátló indukciós rendszereket is), kézi eszközökre történő adatátvitel, automatikus áruazonosítás, vezetéknélküli vezérlőrendszerek vagy automatikus útdíjbeszedés céljára használt, a közeltéri elektromágneses teret felhasználó rádióalkalmazás;

50. intelligens közlekedési rendszer (ITS): a közúti közlekedési rendszerben alkalmazott rendszer és szolgáltatás, amely információs és kommunikációs technológiákra épül, beleértve a közúti közlekedési rendszerek által alkalmazott feldolgozást, vezérlést, helymeghatározást, kommunikációt és elektronikát;

51. ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználás (a rádiófrekvenciás energiáé): olyan készülékek vagy berendezések működtetését jelenti, melyeket ipari, tudományos, orvosi, háztartási vagy hasonló célra, a rádiófrekvenciás energia kis térben való előállítására és hasznosítására hoztak létre, ide nem értve a távközlés területén történő alkalmazásokat;

52. járulékos felosztás: amikor egy nemzetközi lábjegyzetben egy frekvenciasáv azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy azt egy Körzetnél kisebb földrajzi övezetben vagy egy adott országban valamely szolgálat számára „is felosztották”, akkor az „járulékos” felosztás, vagyis olyan felosztás, amely a kérdéses földrajzi övezetben vagy országban a táblázatban megjelölt szolgálaton vagy szolgálatokon felül szerepel;

53. keskenysávú rádiórendszer: legfeljebb 25 kHz csatorna-sávszélességű rádiórendszer;

54. kiegészítő földfelszíni komponens (CGC): a műholdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely – a mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító – helyhez kötött földi telepítésű állomásokból áll annak érdekében, hogy javuljon a műholdas mozgószolgálati rendszer elérhetősége azokban a – rendszer műholdjának vagy műholdjainak fedési körzetében található – földrajzi térségekben, ahol az egy vagy több űrállomással való összeköttetés nem biztosítható a szükséges minőségben;

55. kikötői állomás: kikötői műveletek szolgálatának parti állomása;

56. kikötői műveletek szolgálata: parti állomások és hajóállomások között vagy hajóállomások között létrehozott tengeri mozgószolgálat valamely kikötőben vagy annak közelében, amelynek célja olyan közlemények továbbítása, amelyek kizárólag a hajók vezetésére, mozgására és biztonságára, valamint sürgős esetekben személyek védelmére vonatkoznak; e szolgálatból kizártak a nyilvános levelezés jellegű közlemények;

57. kis apertúrájú műholdas végfelhasználói állomás (VSAT): a műholdas állandóhelyű szolgálatban működő állandó vagy változó telephelyű földi állomás, amelyet kis antennaméret (legfeljebb 2,4 m átmérő), kis nyereség (legfeljebb 52 dBi) és kis EIRP-sűrűség (legfeljebb 57 dBW/40 kHz) jellemez;

58. kísérleti állomás: olyan állomás, amely a rádióhullámokat a tudomány vagy a technika fejlesztése érdekében folytatott kísérletekhez használja; ez a meghatározás nem foglalja magában az amatőrállomásokat;

59. kis hatótávolságú eszköz (SRD): olyan kis távolság áthidalására szolgáló kis teljesítményű rádióadó, amellyel egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és amely kis valószínűséggel okoz zavarást más rádióberendezésnek;

60. kis hatótávolságú gépjárműradar: olyan rádióberendezés, amely gépjárművekre kifejlesztett radarfunkciót lát el az összeütközések hatásainak csökkentése érdekében, továbbá közlekedésbiztonsági alkalmazások számára;

61. kis teljesítményű FM adó: a személyi használatú hangfrekvenciás eszközök, például mobiltelefonok és a gépjárműbe szerelt vagy otthoni szórakoztatóelektronikai rendszerek összekapcsolására szolgáló rádióalkalmazás;

62. kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény (EIRP): az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

63.8 koordinált állomás: olyan, a Hivatal által engedélyezett állomás, amelynek telepítési és sugárzási jellemzői a koordinációs övezetében korábban engedélyezett, legalább azonos szolgálati kategóriájú más állomásokkal szemben, az azoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében le lettek egyeztetve;

64. központi állomás: pont-többpont és általános többpont rendszerek olyan állomása, amely ezen rendszerek valamennyi felhasználói állomásával közvetlen vagy átjátszóállomás közvetítésével létrehozott rádiókapcsolatban van; amennyiben a rendszer az alaphálózathoz vagy más rendszerhez csatlakozik, a csatlakozás ezen állomás közvetítésével történik;

65. központi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy a műholdas mozgószolgálat keretében működő olyan nagykapacitású, nagy antennaméretű földi állomás, amely geostacionárius és nemgeostacionárius pályájú műholdakhoz az információátvitelt biztosítja;

66. különleges szolgálat: más módon meg nem határozott olyan rádiótávközlési szolgálat, amely kizárólag a nagyközönség meghatározott szükségleteinek kielégítését célozza, de a nyilvános levelezés számára nincs megnyitva;

67. légiforgalmi állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat helyhez kötött állomása; bizonyos esetekben a légiforgalmi állomás például hajó fedélzetén vagy tengeren lévő mesterséges felületen is elhelyezhető;

68. légiforgalmi földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

69. légiforgalmi mozgószolgálat: légiforgalmi állomások és légijármű állomások között vagy légijármű állomások között létrehozott mozgószolgálat, amelyben mentőjármű állomások is részt vehetnek; a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások szintén részt vehetnek e szolgálatban a kijelölt vész- és kényszerhelyzeti frekvenciákon;

70. légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: repülési célokra és a légijárművek üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

71. légijármű állomás: a légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgóállomása, a mentőjármű állomás kivételével;

72. légijármű földi állomás: a műholdas légiforgalmi mozgószolgálat légijármű fedélzetén elhelyezett mozgó földi állomása;

73. légijárműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatás: olyan elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelyet valamely vállalkozás bocsát a légiutasok rendelkezésére nyilvános elektronikus hírközlő hálózatok repülés közben, a földi mobilhálózatokkal való közvetlen kapcsolatteremtés nélkül történő igénybevételére;

74. légi mozgószolgálat: lásd légiforgalmi mozgószolgálat;

75. légi rádiónavigáció szolgálat: lásd légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

76.9 LTE-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az LTE nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-13-nak, az MSZ EN 301 908-14-nek és az MSZ EN 301 908-15-nek;

77. markeradó: a légiforgalmi rádiónavigáció szolgálatban alkalmazott olyan adóállomás, amely függőleges nyalábot sugároz abból a célból, hogy a légijárművek részére helyzetjelölést adjon;

78. másodlagos radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

79. megosztás: a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávok polgári, nem polgári és közös célú felhasználásának meghatározása;

80. mentőjármű állomás: a tengeri mozgószolgálat vagy a légiforgalmi mozgószolgálat mozgóállomása, amely kizárólag a szerencsétlenségek túlélőinek szükségleteit szolgálja, és amelyet mentőcsónakon, mentőtutajon vagy bármely egyéb mentőeszközön helyeznek el;

81. mérőóra-leolvasó rendszer: olyan rendszer, amely rádiótávközlő eszközök használatával lehetővé teszi a távoli állapotellenőrzést, mérést és üzemeltetési utasítások küldését;

82. meteorológiát segítő szolgálat: meteorológiai, valamint hidrológiai megfigyelésekre és kutatásokra használt rádiótávközlési szolgálat;

83. modellirányító alkalmazás: járműmodellek (elsősorban kicsinyített járműutánzatok) levegőben, földön, vízfelszínen vagy víz alatt végzett mozgásának irányítására használt rádióalkalmazás;

84. modulációs összeköttetés: adott helyen elhelyezett földi állomásról egy űrállomás irányába mutató – vagy fordított irányú – rádió-összeköttetés, amely a műholdas állandóhelyű szolgálattól eltérő űrtávközlési szolgálat számára továbbít információt; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont;

85. mozgóállomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

86. mozgó földi állomás: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

87. mozgószolgálat: mozgóállomások és helyhez kötött állomások között vagy mozgóállomások között létrehozott rádiótávközlési szolgálat;

88. műholdak közötti szolgálat: mesterséges holdak közötti összeköttetéseket megvalósító rádiótávközlési szolgálat;

89. műholdas állandóhelyű szolgálat: adott helyeken elhelyezett földi állomások között egy vagy több műhold segítségével létrehozott rádiótávközlési szolgálat; az adott hely lehet egy meghatározott állandó pont vagy meghatározott területeken belül bármely állandó pont; bizonyos esetekben ez a szolgálat tartalmaz műholdak közötti összeköttetéseket, amelyek a műholdak közötti szolgálatban is üzemeltethetők; a műholdas állandóhelyű szolgálathoz tartozhatnak más űrtávközlési szolgálatok számára szolgáló modulációs összeköttetések is;

90. műholdas amatőrszolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint az amatőrszolgálat;

91. műholdas földi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, melynek mozgó földi állomásai szárazföldön helyezkednek el;

92. műholdas Föld-kutató szolgálat: földi állomások és egy vagy több űrállomás között létrehozott rádiótávközlési szolgálat, amely tartalmazhat űrállomások közötti összeköttetéseket is, és amelynél

a) a Föld tulajdonságaira és természeti jelenségeire vonatkozó adatokat – beleértve a környezet állapotára vonatkozó adatokat is – a Föld műholdjain elhelyezett aktív érzékelők vagy passzív érzékelők segítségével lehet megszerezni;

b) hasonló adatok levegőben szállított vagy a Föld felszínén elhelyezett mesterséges felületekről nyerhetők;

c) ezek az adatok az ugyanahhoz a rendszerhez tartozó földi állomások számára szétoszthatók;

d) a mesterséges felületeken gyűjtött adatok lekérdezhetők;

ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

93. műholdas hálózat: műholdas rendszer vagy egy műholdas rendszer része, amely egyetlen műholdból és a hozzátartozó földi állomásokból áll;

94. műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata: olyan rádiótávközlési szolgálat, amely a Föld műholdjain elhelyezett űrállomásokat használja fel ugyanarra a célra, mint a hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

95. műholdas légiforgalmi mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

96. műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai légijárművek fedélzetén helyezkednek el;

97. műholdas légi mozgószolgálat: lásd műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

98. műholdas légi rádiónavigáció szolgálat: lásd műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat;

99. műholdas meteorológiai szolgálat: meteorológiai célokra használt műholdas Föld-kutató szolgálat;

100. műholdas mozgószolgálat: rádiótávközlési szolgálat

a) állomások és egy vagy több űrállomás között vagy e szolgálat által használt űrállomások között; vagy

b) mozgó földi állomások között egy vagy több űrállomáson keresztül;

e szolgálat ezenkívül tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

101. műholdas műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél az űrállomás által sugárzott vagy közvetített jelek a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; a műholdas műsorszóró szolgálatnál a „közvetlen vétel” kifejezés az egyedi vételre és a közösségi vételre egyaránt vonatkozik;

102. műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

103. műholdas (OR) légi mozgószolgálat: lásd műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

104. műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között egyetlen műhold segítségével; egy műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

105. műholdas rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

106. műholdas rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat, amely magában foglalja egy vagy több űrállomás használatát is; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

107. műholdas rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt műholdas rádiómeghatározó szolgálat; ez a szolgálat tartalmazhatja az üzemeltetéséhez szükséges modulációs összeköttetéseket is;

108. műholdas rendszer: olyan űrtávközlési rendszer, amely a Föld egy vagy több mesterséges holdját használja;

109. műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott műholdas légiforgalmi mozgószolgálat;

110. műholdas (R) légi mozgószolgálat: lásd műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

111. műholdas tengeri mozgószolgálat: műholdas mozgószolgálat, amelynek mozgó földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban;

112. műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat: műholdas rádiónavigáció szolgálat, amelynek földi állomásai hajók fedélzetén helyezkednek el;

113. műsorátvitel: stúdió által összeállított, szerkesztett hang és képinformáció továbbítása adóhálózaton történő kisugárzás céljából;

114. műsorszóró állomás: a műsorszóró szolgálat állomása;

115. műsorszóró szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynek adásai a nagyközönség általi közvetlen vételre szolgálnak; ez a szolgálat magában foglalhatja hangok sugárzását, televíziós vagy egyéb természetű adásokat;

116. műszeres leszállító rendszer (ILS): olyan rádiónavigációs rendszer, amely a légijárművek részére közvetlenül leszállásuk előtt és annak folyamán vízszintes és függőleges irányítást nyújt, és amely bizonyos meghatározott pontokon a földetérési referenciapontig még megteendő távolságot jelzi;

117. műszeres leszállító rendszer iránysávadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan vízszintes irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű vízszintes eltérését a futópálya tengelyével meghatározott legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

118. műszeres leszállító rendszer siklópályaadója: a műszeres leszállító rendszerbe tartozó olyan függőleges irányítást nyújtó rendszer, amely jelzi a légijármű függőleges eltérését a legkedvezőbb süllyedési útvonaltól;

119. nagyfrekvenciás berendezés: a rádiófrekvenciás energia ipari, tudományos és orvosi (ISM) célú felhasználására szolgáló, nem elektronikus hírközlő berendezés;

120. nagy magasságú hordozóra telepített állomás: olyan állomás, amely 20–50 km magasságban és a Földhöz képest meghatározott, állandó helyzetű névleges pontban lévő hordozón helyezkedik el;

121. nemzeti felosztás: a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő felosztása Magyarországon;

122. nemzetközi felosztás: a frekvenciasávok RR szerinti felosztása a világ három Körzetére – az egyes országok eltérő és speciális frekvenciahasználatának figyelembevételével – abból a célból, hogy az igazgatások a frekvenciakijelölés során igazodjanak a nemzetközi szabályokhoz;

123. nyalábolt rádiórendszer: olyan rádiótávközlő rendszer, amely

a) magas frekvenciafelhasználási hatékonysággal rendelkezik,

b) több rádiófrekvencián üzemel,

c) automatikus csatornakiválasztást alkalmaz,

d) képes speciális átviteli szolgáltatások nyújtására (prioritásos hívás, konferenciahívás stb.);

a rendszer hatékony működését a jelzés- és forgalmi rendszerének a felhasználás szempontjait figyelembe vevő kialakításával érik el;

124. nyilvános hozzáférésű mozgórádió (PAMR) rendszer: kizárólag szolgáltatás célú, csoportkommunikációs igényeket kielégítő hálózat, amelyet üzleti és intézményi felhasználók vagy azok előre meghatározott felhasználói csoportjai számára terveztek úgy, hogy azokon belül nincs korlátozás a felhasználói csoportok számára, jellegére vagy típusára, és nem szükséges, hogy ezek kapcsolatban legyenek egymással;

125. nyilvános levelezés: minden olyan távközlés, amelyet a hivataloknak és állomásoknak – annak a ténynek a következtében, hogy a közönség rendelkezésére állnak – továbbítás végett el kell fogadniuk;

126. nyomon követésre és tárgyak felkutatására szolgáló rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi az áruknak azok visszaszerzését eredményező nyomon követését és felkutatását, és amely általában egy, a védendő árucikkre helyezett rádióadót, valamint egy rádióvevőt tartalmaz, továbbá magában foglalhat egy riasztót is;

127. (OR) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalakon kívüli összeköttetések – beleértve a repülés koordinálásával kapcsolatosakat is – biztosítására szolgáló légiforgalmi mozgószolgálat;

128. (OR) légi mozgószolgálat: lásd (OR) légiforgalmi mozgószolgálat;

129. parti állomás: a tengeri mozgószolgálat helyhez kötött állomása;

130. parti földi állomás: a műholdas állandóhelyű szolgálat vagy bizonyos esetekben a műholdas tengeri mozgószolgálat földi állomása, amely a szárazföld egy meghatározott pontján helyezkedik el, és a műholdas tengeri mozgószolgálat modulációs összeköttetésének biztosítására szolgál;

131. pont-pont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyet két, egymással kizárólagos rádiókapcsolatban lévő állomás alkot;

132. pont-többpont rendszer: az állandóhelyű szolgálat keretében működő olyan rádiórendszer, amelyben a felhasználói állomások mindegyike a központi állomáshoz közvetlenül vagy átjátszóállomás közvetítésével kapcsolódik, és a felhasználói állomások között közvetlen rádiókapcsolat nincs;

133. professzionális/magán mozgórádió (PMR) rendszer: vállalkozások és intézmények saját célra használt, esetleg részben más felhasználónak átengedett, zárt felhasználói csoport forgalmának lebonyolítására szolgáló mozgórádió rendszere;

134. radar: olyan rádiómeghatározó rendszer, amely a referenciajeleknek a meghatározandó helyről visszaverődő vagy visszatovábbított rádiófrekvenciás jelekkel való összehasonlításán alapul;

135. radarbója (racon): egy meghatározott navigációs markerjelzéshez rendelt adó-vevő, amely a radarjel indítására automatikusan megkülönböztető jelet ad; ez megjelenik az indító radar képernyőjén, és távolsági, irány- és azonosító adatokat szolgáltat;

136. rádió: rádióhullámok használatára utaló általános fogalom;

137. rádióalkalmazás: olyan alkalmazás, amelyben egy frekvenciasáv vagy meghatározott frekvencia rádiórendszerrel, állomással rádiótávközlés vagy rádiócsillagászat meghatározott céljaira történő igénybevétele valósul meg;

138. rádióberendezés: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy űrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás tartomány felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre;

139. rádiócsillagászat: kozmikus eredetű rádióhullámok vételére alapozott csillagászat;

140. rádiócsillagászati állomás: a rádiócsillagászati szolgálat állomása;

141. rádiócsillagászati szolgálat: rádiócsillagászattal foglalkozó szolgálat;

142. rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszköz: többek között árucikkek rádiórendszer használatával történő nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz, amely egyrészről az árucikkekre rögzített passzív eszközökből (címkék), másrészről a címkék aktiválására és a róluk történő adatgyűjtésre szolgáló adóvevő egységekből (olvasók) áll;

143. rádiófrekvenciás jel: a rádiófrekvenciás tartományba tartozó elektromágneses jel;

144. rádiófrekvenciás tartomány: rádióhullámok frekvenciatartománya;

145. rádió-irányadó állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amelynek adásai valamely mozgóállomás számára lehetővé teszik a rádió-irányadó állomáshoz viszonyított helyzetének vagy irányának meghatározását;

146. rádió-iránymérés: olyan rádiómeghatározás, amely a rádióhullámok vételét használja fel valamely állomás vagy tárgy irányának meghatározására;

147. rádió-iránymérő állomás: rádió-iránymérést alkalmazó rádiómeghatározó állomás;

148. rádiólokáció: a rádiómeghatározásnak a rádiónavigációtól eltérő célú alkalmazása;

149. rádiólokációs helyhez kötött állomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

150. rádiólokációs mozgóállomás: a rádiólokáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

151. rádiólokáció szolgálat: rádiólokáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

152. rádió-magasságmérő: légijármű vagy űrjármű fedélzetén elhelyezett olyan rádiónavigációs készülék, amelyet a légijárműnek vagy az űrjárműnek a Föld felszíne vagy más felület feletti magasságának meghatározására használnak;

153. rádiómeghatározás: valamely tárgy helyének, sebességének vagy más jellemzőinek meghatározása, vagy az ezekre vonatkozó adatok megszerzése a rádióhullámok terjedési sajátságainak segítségével;

154. rádiómeghatározó alkalmazás: a rádiómeghatározó szolgálat rádióalkalmazása;

155. rádiómeghatározó állomás: a rádiómeghatározó szolgálat állomása;

156. rádiómeghatározó szolgálat: rádiómeghatározás céljára használt rádiótávközlési szolgálat;

157. rádiónavigáció: a rádiómeghatározás navigáció céljaira történő alkalmazása, ideértve akadályozó tárgyak meghatározását is;

158. rádiónavigációs helyhez kötött állomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely nem helyváltoztatás alatti használatra szolgál;

159. rádiónavigációs mozgóállomás: a rádiónavigáció szolgálat olyan állomása, amely helyváltoztatás vagy meghatározatlan helyen történő megállás alatti használatra szolgál;

160. rádiónavigáció szolgálat: rádiónavigáció céljára használt rádiómeghatározó szolgálat;

161. rádiórendszer: együttműködő adó- vagy vevőállomások, vagy adó- és vevőállomások meghatározott célú rádiótávközlésre szolgáló csoportja;

162.10

163. rádiószonda: a meteorológiát segítő szolgálatban alkalmazott olyan automatikus rádió-adókészülék, amelyet rendszerint légijármű, szabad léggömb, ejtőernyő vagy sárkány hordoz, és amely meteorológiai adatokat továbbít;

164. rádiótávközlés: rádióhullámok segítségével történő távközlés;

165. rádiótávközlési szolgálat: olyan szolgálat, amely magában foglalja a rádióhullámok sajátos távközlési célokból történő továbbítását, adását vagy vételét; ellenkező utalás hiányában, minden rádiótávközlési szolgálat földfelszíni rádiótávközlésre vonatkozik; a fogalom a következő szolgálatokat tartalmazza: állandóhelyű szolgálat, amatőrszolgálat, belvízi mozgószolgálat, biztonsági szolgálat, földi mozgószolgálat, hajók mozgásával kapcsolatos szolgálat, hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, kikötői műveletek szolgálata, különleges szolgálat, légiforgalmi mozgószolgálat, légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat, meteorológiát segítő szolgálat, mozgószolgálat, műholdak közötti szolgálat, műholdas állandóhelyű szolgálat, műholdas amatőrszolgálat, műholdas földi mozgószolgálat, műholdas Föld-kutató szolgálat, műholdas hiteles frekvenciák és órajelek szolgálata, műholdas légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas légiforgalmi rádiónavigáció szolgálat, műholdas meteorológiai szolgálat, műholdas mozgószolgálat, műholdas műsorszóró szolgálat, műholdas (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas rádiólokáció szolgálat, műholdas rádiómeghatározó szolgálat, műholdas rádiónavigáció szolgálat, műholdas (R) légiforgalmi mozgószolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas tengeri rádiónavigáció szolgálat, műsorszóró szolgálat, (OR) légiforgalmi mozgószolgálat, rádiólokáció szolgálat, rádiómeghatározó szolgálat, rádiónavigáció szolgálat, (R) légiforgalmi mozgószolgálat, tengeri mozgószolgálat, tengeri rádiónavigáció szolgálat, űrbeli üzemeltetési szolgálat, űrkutatási szolgálat;

166. (R) légiforgalmi mozgószolgálat: elsődlegesen a nemzeti és nemzetközi polgári légiútvonalak mentén a légijáratok biztonságával és rendszerességével kapcsolatos összeköttetésekre fenntartott légiforgalmi mozgószolgálat;

167. (R) légi mozgószolgálat: lásd (R) légiforgalmi mozgószolgálat;

168. RR: Nemzetközi Rádiószabályzat, a Nemzetközi Távközlési Egyesület külön jogszabállyal kihirdetett Alapokmánya és Egyezménye kiegészítését képező igazgatási szabályzat;

169.11 szélesebb sávú rádiórendszer: 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást használó rádiórendszer vagy az olyan technológiát használó rádiórendszer, amely 25 kHz-nél nagyobb csatornaosztást is tud támogatni;

170. szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (BFWA) rendszer: az állandóhelyű szolgálatban működő szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer;

171. szélessávú vezetéknélküli hozzáférési (BWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és az állomások közötti távközlés szélessávú átviteli sebességgel történik;

172. személyhívó rendszer: rádiótávközlő rendszer, amely meghatározott címzett üzenetek közvetítését teszi lehetővé, változó helyű frekvenciafelhasználók számára;

173. szerencsétlenségek helyét jelző műholdas rádióbója: a műholdas mozgószolgálat olyan földi állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

174. szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomás: a mozgószolgálat olyan állomása, amelynek adásai megkönnyítik a kutatási és mentési műveleteket;

175. szociális segélykérő: olyan hordozható berendezéssel ellátott, megbízható rádiótávközlő rendszer és hálózat, amely lehetővé teszi, hogy egy korlátozott hozzáférésű területen vészhelyzetben lévő személy egyszerű beavatkozással segélyhívást indítson;

176. társadalmi (polgári) önvédelmi szervezet: az egyesülési jogról szóló törvénynek a társadalmi szervezetekre és egyesületekre vonatkozó rendelkezései alapján működő, a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült szervezet, amelynek tevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében települési önkormányzati hatáskörbe tartozik;

177. tartályszintmérő radar: egy valamilyen anyag tárolására szolgáló tartályban lévő anyag szintjének meghatározására használt speciális rádiómeghatározó alkalmazás, amelyet fémből vagy vasbetonból készült tartályba vagy azzal összemérhető rádiófrekvenciás csillapító tulajdonsággal rendelkező anyagból készült hasonló létesítménybe telepítenek;

178. távirányító berendezés: távirányításra szolgáló rádióberendezés, amely különböző szerkezetek folyamatos, egyirányú vezérlését teszi lehetővé;

179. távközlés: eljárás, melynek során bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény vezetéken, villamos vagy optikai úton, rádión vagy más elektromágneses rendszeren, vagy ezek kombinációján eljuttatható egy vagy több felhasználó számára;

180. távmérés: a távközlés felhasználása méréseknek a mérőműszertől bizonyos távolságra történő automatikus jelzése vagy rögzítése céljából;

181. távvezérlés: a távközlés felhasználása egy berendezés működésének bizonyos távolságból történő beindítására, megváltoztatására vagy beszüntetésére szolgáló jelek továbbítása céljából;

182. tengeri mozgószolgálat: parti állomások és hajóállomások között, vagy hajóállomások között, vagy a hozzájuk rendelt fedélzeti távközlő állomások között létrehozott mozgószolgálat; mentőjármű állomások és a szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója állomások is részt vehetnek e szolgálatban; Magyarország területén a tengeri mozgószolgálatra vonatkozó RR szerinti szabályok a belföldi vízi utakra is kiterjednek;

183. tengeri rádiónavigáció szolgálat: hajózási célokra és a hajók üzemeltetésének biztonságára használt rádiónavigáció szolgálat;

184. több műholdas összeköttetés: rádió-összeköttetés egy adó földi állomás és egy vevő földi állomás között legalább két műhold segítségével, közbeiktatott földi állomás nélkül; egy több műholdas összeköttetés egy felszálló összeköttetésből, egy vagy több műholdak közötti összeköttetésből és egy leszálló összeköttetésből áll;

185. ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó berendezés: beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezés, amely frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok részére felosztott frekvenciasávval;

186.12 UMTS-rendszer: elektronikus hírközlő hálózat, amely megfelel az UMTS nemzeti szabványoknak, különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-2-nek, az MSZ EN 301 908-3-nak és az MSZ EN 301 908-11-nek;

187. űrállomás: olyan tárgyon elhelyezett állomás, amely a Föld légkörének központi részén kívül helyezkedik el, azon kívülre szánták, vagy oda került;

188. űrbeli üzemeltetési szolgálat: rádiótávközlési szolgálat, amelynek rendeltetése kizárólag az űrjárművek üzemeltetése, különös tekintettel az űrbeli követésre, űrtávmérésre és űrtávvezérlésre; ezeket a tevékenységeket általában az a szolgálat látja el, amelynek keretében az űrállomás működik;

189. űrkutatási szolgálat: olyan rádiótávközlési szolgálat, amelynél űrjárműveket vagy más űrbeli tárgyakat használnak fel tudományos vagy műszaki kutatás céljaira;

190. űrtávközlés: minden olyan rádiótávközlés, amelyet egy vagy több űrállomás, egy vagy több reflektáló műhold vagy más űrbeli tárgy felhasználásával valósítanak meg;

191. űrtávközlési rendszer: együttműködő földi állomások vagy űrállomások meghatározott célú űrtávközlésre szolgáló csoportja;

192. üzemben tartás: a telepítéstől az üzemeltetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, beleértve a fenntartási – karbantartási, javítási – tevékenységeket és az üzemeltetés szüneteltetését is;

193. változó telephelyű állomás: olyan állomás, amely helyváltoztatásra alkalmas, de csak telepített helyzetben üzemelhet;

194. végfelhasználói állomás: olyan felhasználói állomás, amely az elektronikus átvitel végpontját képezi;

195. vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazás: vezetéknélküli hangfrekvenciás rendszerek rádióalkalmazása, beleértve a vezetéknélküli hangszórókat; a vezetéknélküli fejhallgatókat; a például személyen viselt hordozható CD-, kazettalejátszó vagy rádiós eszközökhöz használt hordozható, vezetéknélküli fejhallgatókat; a járműben használt, például rádióval vagy mobiltelefonnal stb. együttműködő vezetéknélküli fejhallgatókat; a koncerteken vagy más színpadi előadásokon használt, fülbe helyezhető monitor-fülhallgatókat;

196. vezetéknélküli hozzáférési rendszer (WAS): szélessávú rádiórendszer, amely tekintet nélkül a hálózat topológiájára, vezetéknélküli hozzáférést biztosít nyilvános és magáncélú alkalmazások számára;

197.13 WiMAX-rendszer: az állandóhelyű szolgálatban olyan pont-többpont rádiórendszer, valamint a mozgószolgálatban olyan mobil rádiórendszer, amelynek berendezései a WiMAX Fórum által kiadott WiMAX-típustanúsítvánnyal rendelkeznek. A 880–915/925–960 MHz és az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban a WiMAX nemzeti szabványoknak, ezen belül különösen az MSZ EN 301 908-1-nek, az MSZ EN 301 908-21-nek és az MSZ EN 301 908-22-nek megfelelő elektronikus hírközlő hálózat is WiMAX-rendszernek minősül;

198. zsinórnélküli telefon: elektronikus hírközlő hálózat azon földi mozgószolgálati része, amelynek bázisállomásai közvetlenül csatlakoznak elektronikus hírközlő hálózathoz.

3. Frekvenciasávok felosztása

3. § (1) A frekvenciasávok felosztása meghatározza egy rádiószolgálat felhasználási lehetőségeit nemzetközi és nemzeti viszonyok között.

(2) A nemzetközi, valamint a nemzeti felosztást a 2. mellékletbe foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) tartalmazza.

(3) Az FNFT:

a) közzéteszi a frekvenciasávok RR szerinti, rádiószolgálatok részére történő nemzetközi felosztását Körzetenként; továbbá

b) megállapítja a frekvenciasávok rádiószolgálatok részére történő nemzeti felosztását, beleértve azok polgári, nem polgári és közös célú felhasználásra történő megosztását is.

(4) Az FNFT-ben a nemzetközi felosztást az A–D oszlop, a nemzeti felosztást az E–G oszlop tartalmazza.

4. § (1) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének A–C oszlopa az RR alapján közzéteszi a világ három Körzetére (3. melléklet) – így az 1. Körzetbe tartozó Magyarországra is – érvényes felosztást. Ennek keretében meghatározza a felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően frekvenciasávonként, valamint a frekvenciafelhasználás feltételeit (különösen a helyettesítő és a járulékos felosztást, valamint az eltérő szolgálati kategóriát, a korlátozásokat, a műszaki követelményeket, az eljárási és rádióforgalmazási szabályokat) tartalmazó nemzetközi lábjegyzetek hivatkozási sorszámait. A nemzetközi lábjegyzeteket – az RR szerinti számozással megegyezően, 5.53 sorszámtól kezdődően – a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az FNFT nemzetközi felosztást tartalmazó részének D oszlopa meghatározza a Magyarország számára felosztott rádiószolgálatokat szolgálati kategóriáiknak megfelelően, valamint a magyarországi frekvenciafelhasználásra vonatkozó, nemzetközi lábjegyzetekben foglalt feltételeket az RR alapján.

(3) A Magyarországra érvényes nemzetközi felosztás szerinti rádiószolgálatokat és azok rádióalkalmazásait nemzetközi szinten szolgálati kategóriájuknak megfelelően zavarvédelem illeti meg.

5. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó része (E–G oszlop) meghatározza Magyarország területén az egyes rádiószolgálatok nem polgári, polgári és közös célú felhasználásra megosztott frekvenciasávjait szolgálati kategóriáiknak megfelelően, továbbá a vonatkozó nemzetközi lábjegyzetekre, valamint az e frekvenciasávokban megvalósítható rádióalkalmazásokat, ISM célú felhasználást és nemzeti frekvenciafelhasználási feltételeket meghatározó nemzeti lábjegyzetekre való hivatkozásokat. A nemzeti lábjegyzeteket „H” kezdőbetű jelöli, és azokat az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A tengeri mozgószolgálat részére felosztott frekvenciasávok Magyarország területén e rendelet alapján egyúttal a belvízi mozgószolgálat részére is fel vannak osztva. Magyarország területén a tengeri mozgószolgálat RR szerinti hatálya a belföldi vízi utakra is kiterjed.

6. § (1) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Nem polgári” (E) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló NMHH rendelet hatálya alá tartozó szervezetek igényelhetnek és használhatnak frekvenciát az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (a továbbiakban: Eht.), e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(2) Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Polgári” (F) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokban – az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével – bárki igényelhet és használhat frekvenciát az Eht.-ban, e rendeletben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint.

(3)14 A Hivatal a frekvenciahasználati jogot igénylő, (1) bekezdésben meghatározott ügyfelei számára az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Polgári” (F) oszlopából, (2) bekezdésben meghatározott ügyfelei számára az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Nem polgári” (E) oszlopából ideiglenesen, korlátozott időtartamra – honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, kormányzati, közigazgatási és más közérdekből, előre nem meghatározható eseményekre, esetekre és célra – biztosíthat frekvenciát a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után.

(4) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó frekvenciafelhasználók is használhatják az FNFT „Polgári” (F) oszlopában megjelölt frekvenciasávokban megvalósítható, valamint a 11. § (2) bekezdésében hivatkozott rádióalkalmazásokat, ha azok állomásai külön jogszabály alapján egyedi rádióengedély nélkül tarthatók üzemben.

(5) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO), az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Békepartnerség más részt vevő államai fegyveres erőinek magyarországi frekvenciafelhasználását a katonai tevékenységgel kapcsolatban nem polgári célúnak, a műsorszórással kapcsolatban pedig polgári célúnak kell tekinteni.

(6)15 Az FNFT nemzeti felosztást tartalmazó részének „Közös” (G) oszlopában megadott rádiószolgálatok részére felosztott frekvenciasávokat nem polgári és polgári célra egyaránt fel lehet használni. Ezekben a frekvenciasávokban frekvenciahasználati jog csak a nem polgári és a polgári frekvenciagazdálkodási szempontok összehangolása után szerezhető.

7. § (1) Az FNFT-ben meghatározott szolgálati kategória a rádiószolgálat állomásának működése és zavarvédelme szempontjából lehet elsődleges (a rádiószolgálat neve nagybetűvel van jelölve) vagy másodlagos (a rádiószolgálat neve nagy kezdőbetűt követően kisbetűvel van jelölve). Ettől eltérően nemzetközi vagy nemzeti lábjegyzet rendelkezhet.

(2) Az elsődleges rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték;

b) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(3) A másodlagos rádiószolgálat állomása:

a) nem okozhat káros zavarást az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásainak, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

b) nem tarthat igényt védelemre az elsődleges rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték, vagy a későbbiekben még kijelölhetik;

c) védelemre jogosult az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat a későbbiekben még kijelölhetik;

d) nem tarthat igényt védelemre az azonos vagy más másodlagos rádiószolgálat olyan állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben, amelyek részére a frekvenciákat korábban már kijelölték.

(4) A frekvenciasávok nemzetközi felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére nemzetközi szinten állapít meg zavarvédelmet vagy zavar-okozás szempontjából használati korlátozást.

(5) A frekvenciasávok nemzeti felosztásában a szolgálati kategória a frekvenciafelhasználó részére Magyarországon belül állapít meg zavarvédelmet vagy zavarokozás szempontjából használati korlátozást.

(6) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben meghatározott frekvenciasávokban – rádiószolgálati besorolástól függetlenül is – működhetnek rádióalkalmazások harmadlagos jelleggel, amelyek állomásai:

a) nem okozhatnak káros zavarást az elsődleges és másodlagos rádiószolgálat állomásainak;

b) nem tarthatnak igényt védelemre bármely rádiószolgálat, rádióalkalmazás állomásai által okozott káros zavarásokkal szemben.

8. § E rendelet alkalmazása során az FNFT adott mezőjében és a mező lábjegyzeteiben foglaltakat együttesen kell alkalmazni, arra figyelemmel, hogy a nemzetközi vagy a nemzeti lábjegyzetben foglalt rendelkezés:

a) kizárólag az adott rádiószolgálatra vonatkozik, ha a lábjegyzet a táblázatban a rádiószolgálat mellé van írva; vagy

b) a táblázat mezőjébe beírt minden rádiószolgálatra vagy az adott frekvenciasávra vonatkozhat, ha a lábjegyzet a frekvenciasávot határoló mező aljára van írva.

4. Frekvenciasávok használata

9. §16 A nemzeti lábjegyzetek rendelkeznek a felhasználható frekvenciasávról, az abban megvalósítható rádióalkalmazásról, ISM célú felhasználásról, valamint a frekvenciasáv felhasználási lehetőségeiről és feltételeiről. A lábjegyzetek tartalmazzák azokra a nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott rádiószolgálatot vagy -alkalmazást, ISM célú felhasználást Magyarországon megvalósították vagy megvalósíthatják.

10. § (1) Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben egy adott frekvenciasáv adott rádióalkalmazás általi használatbavételi lehetősége szempontjából

a) kijelölt vagy

b) tervezett

kategóriájú lehet.

(2) A kijelölt kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére, üzemben tartására frekvenciahasználati jog szerezhető, illetve a rádióalkalmazás állomásai üzemben tarthatók nemzeti lábjegyzetben meghatározott vagy egyéb felhasználási szabályokban rögzített feltételekkel, korlátozásokkal. Ha a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben a kijelölt kategória egy megadott időpontig érvényes, a rádióalkalmazás állomásai csak a megadott időpontig tarthatók üzemben.

(3) A tervezett kategória a jövőbeni rádióalkalmazások Magyarországon történő bevezetésének előkészítését szolgálja. A tervezett kategóriájú frekvenciasávokban a vonatkozó nemzeti lábjegyzetben megadott rádióalkalmazás állomásainak telepítésére és üzemben tartására nem szerezhető frekvenciahasználati jog, a rádióalkalmazás állomásai nem tarthatók üzemben.

(4)17 A tengeri mozgószolgálat, a légi mozgószolgálat, a rádiónavigáció szolgálat, a műholdas tengeri mozgószolgálat, a műholdas légi mozgószolgálat és a műholdas rádiónavigáció szolgálat fedélzeti állomásai és az űrtávközlési szolgálatok űrállomásai részére – Magyarország határain és légterén kívüli használat esetében – az RR, valamint a vonatkozó nemzetközi egyezmények alapján a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet szerint szerezhető frekvenciahasználati jog.

(5)18 A műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások részére – Magyarország határain kívüli használat esetében – az RR, valamint az ECC/DEC/(05)09 és az ECC/DEC/(05)10 Határozat alapján a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló NMHH rendelet szerint szerezhető frekvenciahasználati jog.

11. § (1) A nemzeti lábjegyzetekben szereplő egyes rádióalkalmazás-csoportok és a hozzájuk rendelt kijelölt kategóriájú frekvenciasávok, frekvenciák részletes felsorolását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) 6. melléklet: kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

b) 7. melléklet: a légi rádiónavigáció és az (R) légi mozgószolgálat keretében az ICAO Annex 10 által szabályozott rádióalkalmazások;

c) 8. melléklet: a légi rádiónavigáció, a rádiólokáció és az (OR) légi mozgószolgálat keretében a légi közlekedésre meghatározott – az ICAO által nem szabályozott – rádióalkalmazások;

d) 9. melléklet: a tengeri mozgószolgálat keretében Magyarországon megvalósítható rádióalkalmazások és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

e) 10. melléklet: vészjelző, biztonsági, kutatási és mentési célú rádióalkalmazások és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozások, amelyek alapján az adott frekvenciasáv vagy frekvencia Magyarországon ilyen célra igénybe vehető;

f) 11. melléklet: az állandóhelyű szolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalma-zások a H21 lábjegyzet alapján;

g) 12. melléklet: a mozgószolgálat keretében a nem polgári célú rádióalkalmazások a H22 lábjegyzet alapján.

(2)19 Egyes ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD-k) rádióalkalmazásai részére a polgári frekvenciagazdálkodás keretében harmadlagos jelleggel kijelölt frekvenciatartományokat és azokra a vonatkozó nemzetközi dokumentumokra való hivatkozásokat, amelyek alapján az adott frekvenciatartomány Magyarországon ilyen célra igénybe vehető, a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A rendeletben hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 14. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § (1) Ez a rendelet

1. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 1987. június 25-i 87/372/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 2009/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról szóló 1991. június 3-i 91/287/EGK tanácsi irányelvnek,

3. a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2005. december 14-i 2005/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

5. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

6. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 1., 2. és 5. cikkének,

7. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

8. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/485/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

9. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak,

10. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak,

11. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

12. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak,

13. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

14. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottsági határozatnak,

15. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak,

16. a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak,

17. a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak,

18. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanács határozat 2. cikk (2) bekezdésének, 8. cikk (3) bekezdés b) pontjának, 9. cikk (2) bekezdés második albekezdésének,

19. a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottság határozatnak,

20.20 a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

20a.21 az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,

20b.22 az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

20c.23 az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és

21.24 a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

14. § (1)25 Az FNFT nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet), valamint a 6. és a 13. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül – az ECC/DEC/(04)06 Határozat kivételével – az alábbi határozatok is teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:

1. ERC/DEC/(96)06: az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ERC/DEC/(99)16: az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról” című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról;

3. ERC/DEC/(99)24: az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról” című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(01)01: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról;

5. ECC/DEC/(01)02: az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról;

6. ECC/DEC/(02)02: az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(02)04: az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5–42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr–Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról;

8. ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

9. ECC/DEC/(03)06: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről” című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról;

10. ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról” című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról;

11. ECC/DEC/(06)10: az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávú állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati rendszerek – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is – harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezésekről;

12. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

13. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC/(01)18 Határozat visszavonásáról;

14. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelű ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

15. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozat visszavonása, 2011. december 9.

(2) E § alkalmazásában sáv az értelmező rendelkezésekben meghatározott frekvenciasáv.

1. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez26

A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése

 

A

B

1

AA

Air-to-Air
Levegő-levegő

2

ACAS

Airborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó fedélzeti rendszer

3

AGA

Air-Ground-Air
Levegő-föld-levegő

4

AIS

Universal Shipborne Automatic Identification System
Egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszer

5

AVI

Automatic Vehicle Identification for Railways
Automatikus vasútikocsi-azonosító

6

BFWA

Broadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés

7

BWA

Broadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

8

CB

Citizens’ Band
Polgári sáv

9

CEPT

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete

10

CGC

Complementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens

11

CT1

Cordless Telephone 1
Első generációs zsinórnélküli telefon

12

CT2

Cordless Telephone 2
Második generációs zsinórnélküli telefon

13

DECT

Digital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés

14

DME

Distance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés

15

DMO

Direct Mode Operation
Közvetlen üzemmód(ú)

16

DSC

Digital Selective Calling
Digitális szelektív hívás

17

DSRR

Digital Short Range Radio
Digitális kis hatókörzetű rádió

18

ECC

Electronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság

19

ECC/DEC

ECC Decision
ECC-határozat

20

ECC/REC

ECC Recommendation
ECC-ajánlás

21

EDR

Egységes digitális rádiótávközlő rendszer

22

EGK

Európai Gazdasági Közösség

23

EIRP

Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény

24

EK

Európai Közösség

25

EN

European Standard
Európai Szabvány

26

ENSZ

Egyesült Nemzetek Szervezete

27

epfd

Equivalent power flux-density
Egyenértékű felületi teljesítménysűrűség

28

EPIRB

Emergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója

29

ERC

European Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság

30

ERC/DEC

ERC Decision
ERC-határozat

31

ERC/REC

ERC Recommendation
ERC-ajánlás

32

ERMES

European Radio Messaging System
Európai rádiós személyhívó rendszer

33

FM

Frequency Modulation
Frekvenciamoduláció

34

FNFT

Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata

35

GBSAR

Ground Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar

36

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer

37

GMT

Greenwich Mean Time
Greenwichi időszámítás szerinti idő

38

GPR/WPR

Ground Probing Radar/Wall Probing Radar
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar

39

GSM

Global System for Mobile Communications
Világméretű mozgó távközlő rendszer

40

GSM 1800

GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM

41

GSMR

GSM-Railway
GSM rendszer vasúti nyalábolt felhasználás részére

42

GSO

Geostationary Orbit
Geostacionárius pályájú

43

HAPS

High Altitude Platform Station
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás

44

HDFSS

High-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai

45

ICAO

International Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

46

ICAO Annex 10

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation (Aeronautical Telecommunications)
Az 1971. évi 25. tvr.-rel kihirdetett, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló 1944. évi Chicagói Egyezmény 10. Függeléke (Légiforgalmi távközlés)
(Kihirdetve a 2007. évi XLVI. tv.-nyel)

47

ILS

Instrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer

48

ILS LOC

Localizer Element of ILS
ILS iránysávadó

49

IMO

International Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet

50

IMT

International Mobile Telecommunications
Nemzetközi mozgó távközlés

51

IMT2000

International Mobile Telecommunications2000
Nemzetközi mozgó távközlés2000

52

ISM

Industrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi

53

ITS

Intelligent Transport Systems
Intelligens közlekedési rendszerek

54

ITU

International Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület

55

ITUR

ITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat

56

JTIDS/MIDS

Joint Tactical Information Distribution System / Multifunctional Information Distribution System
Összhaderőnemi harcászati információelosztó rendszer / Többfunkciós információelosztó rendszer

57

KH

Középhullám(ú)

58

Loran

Long range air navigation system
Nagy távolságú léginavigációs rendszer

59

LTE

Long Term Evolution
Hosszú távú fejlődés

60

MBS

Mobile Broadband System
Szélessávú mozgó rendszer

61

MCA

Mobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken

62

MLS

Microwave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer

63

MSI

Maritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények

64

MSZ

Magyar Szabvány

65

MVDS

Multipoint Video Distribution System
Videoműsor-elosztó rendszer

66

MWS

Multimedia Wireless System
Vezetéknélküli multimédia rendszer

67

NATO

North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete

68

NAVTEX

Automated direct-printing telegraph system for navigational and meteorological warnings and urgent information to ship
Hajóknak szóló navigációs és meteorológiai figyelmeztetések, valamint sürgős tájékoztatások továbbítására szolgáló távgépíró rendszer

69

NDB

Non-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó

70

NGSO

Non-Geostationary Orbit
Nemgeostacionárius pályájú

71

NJFA

NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement
NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény

72

NVIS

Near Vertical Incidence Skywave
Függőlegeshez közeli beesési szögű térhullám

73

(OR)

Off-route
Útvonalon kívüli

74

PAMR

Public Access Mobile Radio
Nyilvános hozzáférésű mozgórádió

75

PLB

Personal Locator Beacon
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó

76

PMR

Professional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió

77

PMR 446

Professional Mobile Radio 446
446 MHz-es sávú professzionális célú mozgórádió

78

PMSE

Programme Making and Special Event
Műsorgyártás és különleges események

79

PPDR

Public Protection and Disaster Relief
Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi

80

PSTN

Public Switched Telecommunication Network
Nyilvános kapcsolt távközlő hálózat

81

(R)

Route
Útvonali

81/A

RAINWAT

Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways
Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról

82

Rev.WRC03

Revised by WRC03
A WRC03 által módosított

83

Rev.WRC07

Revised by WRC07
A WRC07 által módosított

84

Rev.WRC2000

Revised by WRC2000
A WRC2000 által módosított

85

Rev.WRC-95

Revised by WRC-95
A WRC-95 által módosított

86

Rev.WRC-97

Revised by WRC-97
A WRC-97 által módosított

87

RFID

Radio Frequency Identification
Rádiófrekvenciás azonosító

88

RH

Rövidhullám(ú)

89

RLAN

Radio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat

90

RR

Radio Regulations
Nemzetközi Rádiószabályzat

91

RTTT

Road Transport & Traffic Telematics
Közúti közlekedési és forgalmi telematika

92

SART

Search and Rescue Transponder
Kutató és mentő válaszjeladó

93

S-DAB

Satellite Digital Audio Broadcasting
Műholdas digitális hangműsorszórás

94

SI

System International of Units
Nemzetközi mértékegységrendszer

95

SIT

Shipborne Interrogator-Transponder
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó

96

SPCS

Satellite Personal Communications Services/Systems
Műholdas személyi távközlési szolgáltatások/rendszerek

97

SRD

Short Range Device
Kis hatótávolságú eszköz

98

SSB

Single-Sideband
Egyoldalsávos

99

SSR

Secondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar

100

TACAN

Tactical Air Navigation System
Harcászati légi navigációs rendszer

101

TDAB

Terrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás

102

TLPR

Tank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar

103

TV, tv

Television
Televízió

104

TVOR

Terminal VOR
Közelkörzeti VOR

105

UHF

Ultra High Frequency
Deciméteres frekvenciasáv(ú)

106

UIC

International Union of Railways
Nemzetközi Vasúti Egyesület

107

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System
Egyetemes mozgó távközlő rendszer

108

URH

Ultrarövid-hullámú

109

UTC

Coordinated Universal Time
Egyeztetett világidő

110

UWB

Ultra-Wideband
Ultraszéles sávú

111

VHF

Very High Frequency
Méteres frekvenciasáv(ú)

112

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó

113

VSAT

Very Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú műholdas végfelhasználói állomás

114

WARC

World Administrative Radio Conference
Igazgatási Rádió Világértekezlet

115

WARC92

World Administrative Radio Conference for Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, Malaga-Torremolinos, 1992
A rádiófrekvenciás tartomány egyes részeinek felosztásával foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-Torremolinos, 1992

116

WAS

Wireless Access System
Vezetéknélküli hozzáférési rendszer

117

WiBro

Wireless Broadband
Vezetéknélküli szélessáv(ú)

118

WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access
Mikrohullámú hozzáférés világméretű csereszabatossággal

119

WRC

World Radiocommunication Conference
Rádiótávközlési Világértekezlet

120

WRC03

World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003

121

WRC07

World Radiocommunication Conference, Geneva, 2007
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2007

122

WRC2000

World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000

123

WRC95

World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995

124

WRC97

World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997

2. melléklet a 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelethez27

FREKVENCIASÁVOK NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA

 

A

B

C

D

E

F

G

1

N E M Z E T K Ö Z I F E L O S Z T Á S

N E M Z E T I F E L O S Z T Á S

2

N E M Z E T K Ö Z I R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T

MAGYARORSZÁGRA ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZAT

NEM POLGÁRI

POLGÁRI

KÖZÖS

3

1. KÖRZET

2. KÖRZET

3. KÖRZET

SZERINT)

 

 

 

4

9 kHz alatt    (Nincs felosztva)

5.53 5.54

9 kHz alatt

(Nincs felosztva)

5.53 5.54

 

9 kHz alatt

H2

9 kHz alatt

(Nincs felosztva)

5.53 5.54

5

9–14 kHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

9–14 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

9–14 kHz

H2 H5

9–14 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H4

6

14–19,95 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.55 5.56

14–19,95 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56

14–19,95 kHz

H7

14–19,95 kHz

H2 H5 H7

14–19,95 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

7

19,95–20,05 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)

19,95–20,05 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz)

19,95–20,05 kHz

H7

19,95–20,05 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 kHz) H8

H2 H5 H7

 

8

20,05–70 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56 5.58

20,05–70 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

5.56

20,05–70 kHz

H7

20,05–70 kHz

H2 H5 H7

20,05–70 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

9

70–72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

70–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Rádiólokáció

70–72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó 5.57

5.59

70–72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

70–72 kHz

H7

70–72 kHz

H2 H5 H7

70–72 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9

10

72–84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56

 

72–84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

72–84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.56

72–84 kHz

H7

72–84 kHz

H2 H5 H7

72–84 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9

11

84–86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

84–86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó 5.57

5.59

84–86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

84–86 kHz

H7

84–86 kHz

H2 H5 H7

84–86 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H9

12

86–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56

5.61

86–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

86–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.57

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.56

86–90 kHz

H7

86–90 kHz

H2 H5 H7

86–90 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H9

13

90–110 kHz    RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62

Állandóhelyű

5.64

90–110 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62

Állandóhelyű

5.64

90–110 kHz

H7

90–110 kHz

H2 H5 H7

90–110 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.62 H3 H4

Állandóhelyű 5.64 H6

14

110–112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

110–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Rádiólokáció

110–112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

110–112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

110–112 kHz

H7

110–112 kHz

H2 H5 H7

110–112 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H3 H4

15

112–115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

112–117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

112–115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

112–115 kHz

H7

112–115 kHz

H2 H5 H7

112–115 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

16

115–117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64 5.66

 

5.64 5.65

115–117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64

115–117,6 kHz

H7

115–117,6 kHz

H2 H5 H7

115–117,6 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

Állandóhelyű 5.64 H6

17

117,6–126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

 

117,6–126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

117,6–126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

117,6–126 kHz

H7

117,6–126 kHz

H2 H5 H7

117,6–126 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

18

126–129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

 

126–129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

Állandóhelyű

Tengeri mozgó

5.64 5.65

126–129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

126–129 kHz

H7

126–129 kHz

H2 H5 H7

126–129 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

19

129–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

5.61 5.64

129–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

129–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60

5.64

129–130 kHz

H7

129–130 kHz

H2 H5 H7

129–130 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.60 H3 H4

20

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.64

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

130–135,7 kHz

H7

130–135,7 kHz

H2 H5 H7

130–135,7 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

21

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64 5.67 5.67B

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Amatőr 5.67A

5.64 5.67B

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Amatőr 5.67A

5.64

135,7–137,8 kHz

H7

135,7–137,8 kHz

Amatőr 5.67A H11

H2 H5 H7

135,7–137,8 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

22

137,8–148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64 5.67

137,8–160 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

137,8–160 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

137,8–148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

5.64

137,8–148,5 kHz

H7

137,8–148,5 kHz

H2 H5 H7

137,8–148,5 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.64 H6

23

148,5–255 kHz

5.64

5.64

148,5–255 kHz

 

148,5–255 kHz

 

24

MŰSORSZÓRÁS

160–190 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

160–190 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Légi rádiónavigáció

MŰSORSZÓRÁS

 

MŰSORSZÓRÁS H12

 

25

 

190–200 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

26

5.68 5.69 5.70

200–275 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

200–285 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

 

 

H2 H5

 

27

255–283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

255–283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

255–283,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS H12

255–283,5 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

28

5.70 5.71

275–285 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók)

 

 

 

H2 H5

 

29

283,5–315 kHz

 

 

283,5–315 kHz

 

283,5–315 kHz

283,5–315 kHz

30

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

5.72 5.74

285–315 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

5.74

 

H2 H5

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

31

315–325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók) 5.73

5.72 5.75

315–325 kHz

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

Légi rádiónavigáció

315–325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ (rádióirányadók) 5.73

315–325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók) 5.73

 

315–325 kHz

H2 H5

315–325 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

32

325–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

325–335 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Tengeri rádiónavigáció (rádióirányadók)

325–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

325–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

325–405 kHz

325–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

33

5.72

335–405 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

 

 

 

H2 H5

 

34

405–415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

5.72

405–415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

Légi mozgó

405–415 kHz

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76

 

405–415 kHz

H2 H5

405–415 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.76 H4 H14

35

415–435 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.72

415–495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció 5.80

415–435 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

415–435 kHz

H2 H5

415–435 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

36

435–495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció

5.72 5.82

5.77 5.78 5.82

435–495 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A

Légi rádiónavigáció

5.82

 

435–495 kHz

H2 H5 H15A

435–495 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

5.79A 5.82 H16

37

495–505 kHz    MOZGÓ 5.82A

5.82B

495–505 kHz

MOZGÓ 5.82A

5.82B

 

495–505 kHz

5.82B H2 H5

495–505 kHz

MOZGÓ 5.82A H17

5.82B

38

505–526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

505–510 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79

505–526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Légi mozgó

Földi mozgó

505–526,5 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

505–526,5 kHz

505–526,5 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4 H14

39

 

510–525 kHz

MOZGÓ 5.79A 5.84

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

 

 

 

40

5.72

525–535 kHz

 

 

 

H2 H5

5.79A 5.84 H16

41

526,5–1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

MŰSORSZÓRÁS 5.86

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

526,5–535 kHz

MŰSORSZÓRÁS

Mozgó

5.88

526,5–1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

526,5–1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS H18

526,5–1606,5 kHz

Légi rádiónavigáció H4 H19

42

 

535–1605 kHz

MŰSORSZÓRÁS

535–1606,5 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

43

5.87 5.87A

1605–1625 kHz

 

 

 

H2 H5 H19A

 

44

1606,5–1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

5.92

MŰSORSZÓRÁS 5.89

5.90

1606,5–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

1606,5–1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

5.92

1606,5–1625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

1606,5–1625 kHz

H2 H19A

 

45

1625–1635 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

1625–1705 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.89

 

1625–1635 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93

FÖLDI MOZGÓ 5.93

RÁDIÓLOKÁCIÓ

1625–1635 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21

FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

1625–1635 kHz

H2 H19A

 

46

1635–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

Rádiólokáció

5.90

 

1635–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.90

FÖLDI MOZGÓ

1635–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

1635–1800 kHz

 

47

5.92 5.96

1705–1800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.91

5.92 5.96

 

H2 H19A

 

48

1800–1810 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93

1800–1850 kHz

AMATŐR

1800–2000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiólokáció

1800–1810 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93

FÖLDI MOZGÓ 5.93

RÁDIÓLOKÁCIÓ

1800–1810 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21

FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22

1800–1810 kHz

H2 H19A

 

49

1810–1850 kHz

AMATŐR

5.98 5.99 5.100 5.101

 

 

1810–1850 kHz

AMATŐR

5.100

 

1810–1850 kHz

AMATŐR H11

5.100 H2 H19A

 

50

1850–2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.92 5.96 5.103

1850–2000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓLOKÁCIÓ

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.102

5.97

1850–2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.92 5.96 5.103

1850–2000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.103

1850–2000 kHz

Amatőr 5.96 H11

H2 H19A

1850–2000 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H4 H20

51

2000–2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2000–2065 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

2000–2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2000–2025 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2000–2025 kHz

H2 H19A

 

52

2025–2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia 5.104

5.92 5.103

 

2025–2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia 5.104

5.92 5.103

2025–2045 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2025–2045 kHz

H2 H19A

 

53

2045–2160 kHz

 

2045–2160 kHz

2045–2160 kHz

2045–2160 kHz

 

54

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

2065–2107 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.105

5.106

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

 

 

55

5.92

2107–2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.92

 

H2 H19A

 

56

2160–2170 kHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.93 5.107

 

2160–2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93

FÖLDI MOZGÓ 5.93

RÁDIÓLOKÁCIÓ

2160–2170 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.93 H21

FÖLDI MOZGÓ 5.93 H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

2160–2170 kHz

H2 H19A

 

57

2170–2173,5 kHz    TENGERI MOZGÓ

2170–2173,5 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

2170–2173,5 kHz

H2 H19A

2170–2173,5 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

58

2173,5–2190,5 kHz    MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.108 5.109 5.110 5.111

2173,5–2190,5 kHz

MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.108 5.109 5.110 5.111

 

2173,5–2190,5 kHz

H2 H19A

2173,5–2190,5 kHz

MOZGÓ (vészjelzés és hívás) H4 H17

5.108 5.109 5.110 5.111 H16

59

2190,5–2194 kHz    TENGERI MOZGÓ

2190,5–2194 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

2190,5–2194 kHz

H2 H19A

2190,5–2194 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

60

2194–2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103 5.112

2194–2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.112

2194–2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2194–2300 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2194–2300 kHz

H2 H19A

 

61

2300–2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2300–2495 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

2300–2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2300–2498 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

2300–2498 kHz

 

62

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.103

2495–2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

5.103

5.103

H2 H19A H23A

 

63

2498–2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

 

2498–2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz)

 

2498–2501 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (2500 kHz) H8

H2 H19A

 

64

2501–2502 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

2501–2502 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

2501–2502 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H19A

 

65

2502–2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2502–2505 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

2502–2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

2502–2625 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

2502–2625 kHz

2502–2625 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

66

5.92 5.103 5.114

2505–2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.92 5.103

5.103

H2 H19A

5.103

67

2625–2650 kHz

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92

 

2625–2650 kHz

TENGERI MOZGÓ

TENGERI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.92

2625–2650 kHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

2625–2650 kHz

H2 H19A

2625–2650 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

68

2650–2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

 

2650–2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.92 5.103

2650–2850 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

5.103

2650–2850 kHz

H2 H19A

2650–2850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

5.103

69

2850–3025 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

2850–3025 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

 

2850–3025 kHz

H2 H19A

2850–3025 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.115 H16

70

3025–3155 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

3025–3155 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

3025–3155 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

3025–3155 kHz

H2 H19A

 

71

3155–3200 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116 5.117

3155–3200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116

3155–3200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

3155–3200 kHz

5.116 H2 H19A H29

 

72

3200–3230 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.116

3200–3230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.116

3200–3230 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

3200–3230 kHz

5.116 H2 H19A H29

3200–3230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

73

3230–3400 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5.116 5.118

3230–3400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.116

3230–3400 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

3230–3400 kHz

5.116 H2 H19A H29

3230–3400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

74

3400–3500 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

3400–3500 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

3400–3500 kHz

H2 H19A

3400–3500 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

75

3500–3800 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

3500–3750 kHz

AMATŐR

5.119

3500–3900 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

3500–3800 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

3500–3800 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.92 H20

3500–3800 kHz

AMATŐR H11

 

76

5.92

3750–4000 kHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

 

5.92

 

H2 H19A

 

77

3800–3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

 

3800–3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

3800–3900 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

FÖLDI MOZGÓ H22

3800–3900 kHz

H2 H19A

3800–3900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

78

3900–3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.123

 

3900–3950 kHz

LÉGI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

3900–3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

3900–3950 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

3900–3950 kHz

H2 H19A

 

79

3950–4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

5.122 5.125

3950–4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

5.126

3950–4000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

 

3950–4000 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

80

4000–4063 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.127

5.126

4000–4063 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ 5.127

 

4000–4063 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.127 H17

H2 H19A

4000–4063 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

81

4063–4438 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

4063–4438 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

 

4063–4438 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 H16 H17

H2 H19A

 

82

4438–4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

4438–4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

4438–4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

4438–4650 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

4438–4650 kHz

H2 H19A

4438–4650 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

83

4650–4700 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

4650–4700 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

4650–4700 kHz

H2 H19A

4650–4700 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

84

4700–4750 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

4700–4750 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

4700–4750 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

4700–4750 kHz

H2 H19A

 

85

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

Földi mozgó

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

4750–4850 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

FÖLDI MOZGÓ H22

4750–4850 kHz

H2 H19A

4750–4850 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

86

4850–4995 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

4850–4995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

4850–4995 kHz

FÖLDI MOZGÓ H22

4850–4995 kHz

H2 H19A

4850–4995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

87

4995–5003 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)

4995–5003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz)

 

4995–5003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (5000 kHz) H8

H2 H19A

 

88

5003–5005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5003–5005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

5003–5005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H19A

 

89

5005–5060 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS 5.113

5005–5060 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

5005–5060 kHz

H2 H19A

5005–5060 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

90

5060–5250 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5.133

5060–5250 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

5060–5250 kHz

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

5060–5250 kHz

H2 H19A H23A

5060–5250 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

91

5250–5450 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5250–5450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5250–5450 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5250–5450 kHz

H2 H19A H23A

5250–5450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

92

5450–5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450–5480 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5450–5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450–5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

(OR) LÉGI MOZGÓ

FÖLDI MOZGÓ

5450–5480 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

FÖLDI MOZGÓ H22

5450–5480 kHz

H2 H19A

5450–5480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

93

5480–5680 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5480–5680 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

 

5480–5680 kHz

H2 H19A

5480–5680 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.115 H16

94

5680–5730 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5680–5730 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.115

5680–5730 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

5680–5730 kHz

H2 H19A

5680–5730 kHz

5.111 5.115 H16

95

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

5730–5900 kHz

FÖLDI MOZGÓ H22

5730–5900 kHz

H2 H19A

5730–5900 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

96

5900–5950 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.136

5900–5950 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.136

 

5900–5950 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

97

5950–6200 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5950–6200 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

5950–6200 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

98

6200–6525 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

6200–6525 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

 

6200–6525 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.130 5.132 H16 H17

H2 H19A

 

99

6525–6685 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

6525–6685 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

6525–6685 kHz

H2 H19A

6525–6685 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

100

6685–6765 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

6685–6765 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

6685–6765 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

6685–6765 kHz

H2 H19A

 

101

6765–7000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138 5.138A 5.139

6765–7000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.138 5.138A

6765–7000 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

5.138A

6765–7000 kHz

H2 H19A H38

6765–7000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

5.138 5.138A H37

102

7000–7100 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.140 5.141 5.141A

7000–7100 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

7000–7100 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H19A

 

103

7100–7200 kHz    AMATŐR

5.141A 5.141B 5.141C 5.142

7100–7200 kHz

AMATŐR

 

7100–7200 kHz

AMATŐR H11

H2 H19A

 

104

7200–7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

7200–7300 kHz

AMATŐR

5.142

7200–7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

7200–7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

7200–7300 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

105

7300–7400 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

7300–7350 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.143

 

7300–7350 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

106

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D

7350–7400 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B

 

7350–7400 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

107

7400–7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B 5.143C

7400–7450 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

7400–7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143A 5.143C

7400–7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.143B

 

7400–7450 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

108

7450–8100 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.143E 5.144

7450–8100 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

7450–8100 kHz

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

7450–8100 kHz

H2 H19A

7450–8100 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

109

8100–8195 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

8100–8195 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

 

8100–8195 kHz

H2 H19A

8100–8195 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

TENGERI MOZGÓ H17

110

8195–8815 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

8195–8815 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

 

8195–8815 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H19A

8195–8815 kHz

5.111 H16

111

8815–8965 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

8815–8965 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

8815–8965 kHz

H2 H19A

8815–8965 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

112

8965–9040 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

8965–9040 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

8965–9040 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

8965–9040 kHz

H2 H19A

 

113

9040–9400 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

9040–9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

9040–9400 kHz

H2 H19A

9040–9400 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

114

9400–9500 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

9400–9500 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

9400–9500 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

115

9500–9900 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5.147

9500–9900 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.147

 

9500–9900 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

116

9900–9995 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

9900–9995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

9900–9995 kHz

H2 H19A

9900–9995 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

117

9995–10 003 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)

5.111

9995–10 003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz)

5.111

 

9995–10 003 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (10 000 kHz) H8

H2 H19A

9995–10 003 kHz

5.111 H16

118

10 003–10 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

10 003–10 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

 

10 003–10 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H19A

10 003–10 005 kHz

5.111 H16

119

10 005–10 100 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

5.111

10 005–10 100 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111

 

10 005–10 100 kHz

H2 H19A

10 005–10 100 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 H16

120

10 100–10 150 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

10 100–10 150 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

 

10 100–10 150 kHz

Amatőr H11

H2 H19A

10 100–10 150 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

121

10 150–11 175 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

10 150–11 175 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

10 150–11 175 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

10 150–11 175 kHz

H2 H19A

10 150–11 175 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

122

11 175–11 275 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

11 175–11 275 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

11 175–11 275 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

11 175–11 275 kHz

H2 H19A

 

123

11 275–11 400 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

11 275–11 400 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

11 275–11 400 kHz

H2 H19A

11 275–11 400 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

124

11 400–11 600 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

11 400–11 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

11 400–11 600 kHz

H2 H19A

11 400–11 600 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

125

11 600–11 650 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

11 600–11 650 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

11 600–11 650 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

126

11 650–12 050 kHz    MŰSORSZÓRÁS

5.147

11 650–12 050 kHz

MŰSORSZÓRÁS

5.147

 

11 650–12 050 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

127

12 050–12 100 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

12 050–12 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

12 050–12 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H19A

 

128

12 100–12 230 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

12 100–12 230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

12 100–12 230 kHz

H2 H19A

12 100–12 230 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

129

12 230–13 200 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

12 230–13 200 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

 

12 230–13 200 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H5 H19A

 

130

13 200–13 260 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

13 200–13 260 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

13 200–13 260 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

13 200–13 260 kHz

H2 H5 H19A

 

131

13 260–13 360 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

13 260–13 360 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

13 260–13 360 kHz

H2 H5 H19A

13 260–13 360 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

132

13 360–13 410 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

13 360–13 410 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

 

13 360–13 410 kHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 H2 H5 H19A

13 360–13 410 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

5.149

133

13 410–13 570 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.150

13 410–13 570 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.150

13 410–13 570 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

13 410–13 570 kHz

5.150 H2 H5 H19A H37 H38

13 410–13 570 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

134

13 570–13 600 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

13 570–13 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

 

13 570–13 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

135

13 600–13 800 kHz    MŰSORSZÓRÁS

13 600–13 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

13 600–13 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A

 

136

13 800–13 870 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

13 800–13 870 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.151

 

13 800–13 870 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

137

13 870–14 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

13 870–14 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

13 870–14 000 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

13 870–14 000 kHz

H2 H5 H19A

13 870–14 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

138

14 000–14 250 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

14 000–14 250 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

14 000–14 250 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H5 H19A

 

139

14 250–14 350 kHz    AMATŐR

5.152

14 250–14 350 kHz

AMATŐR

 

14 250–14 350 kHz

AMATŐR H11

H2 H5 H19A

 

140

14 350–14 990 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

14 350–14 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

14 350–14 990 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

14 350–14 990 kHz

H2 H5 H19A

14 350–14 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

141

14 990–15 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)

5.111

14 990–15 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz)

5.111

 

14 990–15 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (15 000 kHz) H8

H2 H5 H19A

14 990–15 005 kHz

5.111 H16

142

15 005–15 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

15 005–15 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

15 005–15 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H5 H19A

 

143

15 010–15 100 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

15 010–15 100 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

15 010–15 100 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

15 010–15 100 kHz

H2 H5 H19A

 

144

15 100–15 600 kHz    MŰSORSZÓRÁS

15 100–15 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

15 100–15 600 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A

 

145

15 600–15 800 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

15 600–15 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

15 600–15 800 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

146

15 800–16 360 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

5.153

15 800–16 360 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

15 800–16 360 kHz

H2 H5 H19A

15 800–16 360 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

147

16 360–17 410 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

16 360–17 410 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145

 

16 360–17 410 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.109 5.110 5.132 5.145 H16 H17

H2 H5 H19A

 

148

17 410–17 480 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

17 410–17 480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

17 410–17 480 kHz

H2 H5 H19A

17 410–17 480 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

149

17 480–17 550 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

17 480–17 550 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

17 480–17 550 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

150

17 550–17 900 kHz    MŰSORSZÓRÁS

17 550–17 900 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

17 550–17 900 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H5 H19A

 

151

17 900–17 970 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

17 900–17 970 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

17 900–17 970 kHz

H2 H5 H19A

17 900–17 970 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

152

17 970–18 030 kHz    (OR) LÉGI MOZGÓ

17 970–18 030 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

17 970–18 030 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

17 970–18 030 kHz

H2 H5 H19A

 

153

18 030–18 052 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

18 030–18 052 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

18 030–18 052 kHz

H2 H5 H19A

18 030–18 052 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

154

18 052–18 068 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Űrkutatás

18 052–18 068 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Űrkutatás

 

18 052–18 068 kHz

Űrkutatás H24

H2 H5 H19A

18 052–18 068 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

155

18 068–18 168 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.154

18 068–18 168 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

18 068–18 168 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H5 H19A

 

156

18 168–18 780 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

18 168–18 780 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, a légi mozgó kivételével

18 168–18 780 kHz

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

18 168–18 780 kHz

H2 H5 H19A

18 168–18 780 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

157

18 780–18 900 kHz    TENGERI MOZGÓ

18 780–18 900 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

18 780–18 900 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

H2 H5 H19A

 

158

18 900–19 020 kHz    MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

18 900–19 020 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134

5.146

 

18 900–19 020 kHz

MŰSORSZÓRÁS 5.134 H35

H2 H5 H19A

 

159

19 020–19 680 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

19 020–19 680 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

19 020–19 680 kHz

H2 H5 H19A

19 020–19 680 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

160

19 680–19 800 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

19 680–19 800 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

 

19 680–19 800 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2 H5 H19A

 

161

19 800–19 990 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

19 800–19 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

19 800–19 990 kHz

H2 H5 H19A

19 800–19 990 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

162

19 990–19 995 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

19 990–19 995 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

5.111

 

19 990–19 995 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2 H5 H19A

19 990–19 995 kHz

5.111 H16

163

19 995–20 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)

5.111

19 995–20 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz)

5.111

 

19 995–20 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (20 000 kHz) H8

H2 H5 H19A

19 995–20 010 kHz

5.111 H16

164

20 010–21 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó

20 010–21 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó

20 010–21 000 kHz

Mozgó H22

20 010–21 000 kHz

H2 H19A

20 010–21 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

165

21 000–21 450 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

21 000–21 450 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

21 000–21 450 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2 H19A

 

166

21 450–21 850 kHz    MŰSORSZÓRÁS

21 450–21 850 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

21 450–21 850 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2 H19A

 

167

21 850–21 870 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.155A

5.155

21 850–21 870 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

21 850–21 870 kHz

H2 H19A

21 850–21 870 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

168

21 870–21 924 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B

21 870–21 924 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B

 

21 870–21 924 kHz

H2 H19A

21 870–21 924 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.155B H42

169

21 924–22 000 kHz    (R) LÉGI MOZGÓ

21 924–22 000 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ

 

21 924–22 000 kHz

H2 H19A

21 924–22 000 kHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

170

22 000–22 855 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

5.156

22 000–22 855 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

 

22 000–22 855 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2 H19A

 

171

22 855–23 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

5.156

22 855–23 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

 

22 855–23 000 kHz

H2 H19A

22 855–23 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

172

23 000–23 200 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.156

23 000–23 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

23 000–23 200 kHz

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével H22

23 000–23 200 kHz

H2

23 000–23 200 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

173

23 200–23 350 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A

(OR) LÉGI MOZGÓ

23 200–23 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A

(OR) LÉGI MOZGÓ

23 200–23 350 kHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

23 200–23 350 kHz

H2

23 200–23 350 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.156A H42

174

23 350–24 000 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157

23 350–24 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157

23 350–24 000 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.157 H22

23 350–24 000 kHz

H2

23 350–24 000 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

175

24 000–24 890 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

24 000–24 890 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ

24 000–24 890 kHz

FÖLDI MOZGÓ H22

24 000–24 890 kHz

H2

24 000–24 890 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

176

24 890–24 990 kHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

24 890–24 990 kHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

24 890–24 990 kHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2

 

177

24 990–25 005 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)

24 990–25 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz)

 

24 990–25 005 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (25 000 kHz) H8

H2

 

178

25 005–25 010 kHz    HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

25 005–25 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL

Űrkutatás

 

25 005–25 010 kHz

HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL H8

Űrkutatás H24

H2

 

179

25 010–25 070 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 010–25 070 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 010–25 070 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

25 010–25 070 kHz

H2

25 010–25 070 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

180

25 070–25 210 kHz    TENGERI MOZGÓ

25 070–25 210 kHz

TENGERI MOZGÓ

 

25 070–25 210 kHz

TENGERI MOZGÓ H17

H2

 

181

25 210–25 550 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 210–25 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

25 210–25 550 kHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

25 210–25 550 kHz

H2

25 210–25 550 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21 H26

182

25 550–25 670 kHz    RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

25 550–25 670 kHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

 

25 550–25 670 kHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 H2

 

183

25 670–26 100 kHz    MŰSORSZÓRÁS

25 670–26 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS

 

25 670–26 100 kHz

MŰSORSZÓRÁS H32

H2

 

184

26 100–26 175 kHz    TENGERI MOZGÓ 5.132

26 100–26 175 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132

 

26 100–26 175 kHz

TENGERI MOZGÓ 5.132 H16 H17

H2

 

185

26 175–27 500 kHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

26 175–27 500 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

26 175–26 510 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

26 175–26 510 kHz

H2

 

186

5.150

5.150

 

26 510–27 500 kHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

5.150 H2 H19A H37 H38 H44 H45

 

187

27,5–28 MHz    METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

27,5–28 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

27,5–27,86 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

H2 H38

27,5–27,86 MHz

METEOROLÓGIA H46

188

 

 

27,86–28 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

27,86–28 MHz

H2

27,86–28 MHz

METEOROLÓGIA H46

189

28–29,7 MHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

28–29,7 MHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

28–29,7 MHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

H2

 

190

29,7–30,005 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

29,7–30,005 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

29,7–30,005 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

29,7–30,005 MHz

H2 H5

 

191

30,005–30,01 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS

30,005–30,01 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (műholdak azonosítása)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS

30,005–30,01 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

30,005–30,01 MHz

ŰRKUTATÁS H24

H5

 

192

30,01–37,5 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

30,01–37,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

30,01–34,995 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47

30,01–34,995 MHz

H5 H29

 

193

 

 

 

34,995–35,225 MHz

MOZGÓ

H5 H29 H45

 

194

 

 

35,225–37,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

35,225–37,5 MHz

H5 H29

 

195

37,5–38,25 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

5.149

37,5–38,25 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiócsillagászat

5.149

37,5–38,25 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

5.149

37,5–38,25 MHz

Rádiócsillagászat H41

5.149 H29

 

196

38,25–39,986 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

38,25–39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

38,25–39,986 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

38,25–39,986 MHz

Mozgó H49

H29

 

197

39,986–40,02 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

39,986–40,02 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

39,986–40,02 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

39,986–40,02 MHz

Űrkutatás H24

 

198

40,02–40,98 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.150

40,02–40,98 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.150

40,02–40,98 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22

40,02–40,98 MHz

5.150 H37 H38 H45 H50

 

199

40,98–41,015 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

5.160 5.161

40,98–41,015 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás

40,98–41,015 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47

40,98–41,015 MHz

Űrkutatás H24

 

200

41,015–44 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.160 5.161

41,015–44 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

41,015–44 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47

 

 

201

44–47 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.162 5.162A

44–47 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

44–47 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ H22 H47 H51

 

 

202

47–68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

47–50 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

47–50 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

47–48,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű 5.163

Földi mozgó 5.163

47–68 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

 

 

203

 

 

5.162A

48,5–56,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

48,5–50 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

 

204

 

50–54 MHz

AMATŐR

 

 

50–52 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

Amatőr H11 H53A

 

205

 

5.162A 5.166 5.167 5.167A 5.168 5.170

 

 

52–56,5 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

 

206

 

54–68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

54–68 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

 

207

 

 

 

56,5–58 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű 5.163

Földi mozgó 5.163

 

 

 

208

 

 

 

58–68 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

58–66 MHz

MŰSORSZÓRÁS H51B H52

 

209

 

 

 

 

 

 

 

210

5.162A 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171

5.172

5.162A

 

H51A

 

 

211

68–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

68–72 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

68–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

68–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

68–73 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

FÖLDI MOZGÓ H22

 

 

212

 

 

 

 

 

70–70,5 MHz

Amatőr H11 H53A

5.175

 

213

 

5.173

 

 

 

 

 

214

 

72–73 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

5.175

 

 

215

 

73–74,6 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.178

 

 

73–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47

 

 

216

5.149 5.175 5.177 5.179

74,6–74,8 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149 5.176 5.179

5.149 5.175

5.149

 

 

217

74,8–75,2 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180 5.181

74,8–75,2 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.180

 

 

74,8–75,2 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

5.180

218

75,2–87,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

75,2–75,4 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.179

75,2–87,5 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

75,2–76,45 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

 

 

219

 

75,4–76 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

75,4–87 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

 

 

 

 

220

 

76–88 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

 

 

5.175

 

 

221

 

 

 

 

76,45–77,7 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.175

 

 

222

 

 

 

 

77,7–84 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H47

5.175

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

224

 

 

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

 

 

 

226

 

 

 

 

 

 

 

227

 

 

5.182 5.183 5.188

 

84–87,5 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

 

 

228

5.175 5.179 5.187

 

87–100 MHz

5.175

5.175

 

 

229

87,5–100 MHz

5.185

ÁLLANDÓHELYŰ

87,5–100 MHz

 

87,5–108 MHz

 

230

MŰSORSZÓRÁS

5.190

88–100 MHz

MŰSORSZÓRÁS

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

MŰSORSZÓRÁS

 

MŰSORSZÓRÁS H61

Földi mozgó H61A H61B

 

231

100–108 MHz    MŰSORSZÓRÁS

5.192 5.194

100–108 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

H61C

 

232

108–117,975 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.197 5.197A

108–117,975 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.197A

 

 

108–117,975 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ H4

(R) LÉGI MOZGÓ 5.197A H4

233

117,975–137 MHz    (R) LÉGI MOZGÓ

117,975–132 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.111 5.200

 

 

117,975–132 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.111 5.200 H16

234

 

132–136 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201

(R) LÉGI MOZGÓ

5.200

 

 

132–136 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ 5.201 H3

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.200

235

5.111 5.200 5.201 5.202

136–137 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ

5.200

 

 

136–137 MHz

(R) LÉGI MOZGÓ H4

5.200

236

137–137,025 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137–137,025 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137–137,025 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) H24

5.208

137–137,025 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) H63

237

137,025–137,175 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,025–137,175 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137,025–137,175 MHz

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) H24

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

5.208

137,025–137,175 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) H63

238

137,175–137,825 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,175–137,825 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137,175–137,825 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) H24

5.208

137,175–137,825 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) H63

239

137,825–138 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

137,825–138 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

Állandóhelyű

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

Mozgó, az (R) légi mozgó kivételével

5.208

 

137,825–138 MHz

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) H24

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

5.208

137,825–138 MHz

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) H63

240

138–143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.210 5.211 5.212 5.214

138–143,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

138–143,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.207 5.213

138–143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

138–143,6 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

 

 

241

143,6–143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

5.211 5.212 5.214

143,6–143,65 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

143,6–143,65 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

5.207 5.213

143,6–143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány)

143,6–143,65 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

 

 

242

143,65–144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

5.210 5.211 5.212 5.214

143,65–144 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

143,65–144 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrkutatás (űr–Föld irány)

5.207 5.213

143,65–144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ

143,65–144 MHz

(OR) LÉGI MOZGÓ H28

 

 

243

144–146 MHz    AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

5.216

144–146 MHz

AMATŐR

MŰHOLDAS AMATŐR

 

144–146 MHz

AMATŐR H11

MŰHOLDAS AMATŐR H39

 

244

146–148 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

146–148 MHz

AMATŐR

5.217

146–148 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.217

146–148 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

 

146–148 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64 H64A H64B H64C

H29

 

245

148–149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

148–149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

148–149,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209

5.218 5.219 5.221

 

148–149,9 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 H62

FÖLDI MOZGÓ H64 H64D H64E H65 H66 H67

5.219 5.221 H29

 

246

149,9–150,05 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B

5.220 5.222 5.223

149,9–150,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B

5.220 5.222 5.223

 

149,9–150,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.224A H62

5.220

149,9–150,05 MHz

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68

5.222 5.223

247

150,05–153 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

150,05–156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

150,05–153 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

150,05–151,4 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.149 H69

150,05–151,4 MHz

FÖLDI MOZGÓ H69B

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149 H38

 

248

5.149

 

5.149

 

151,4–153 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64B H64C H64E H65

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

 

249

153–154 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia

 

153–154 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

Meteorológia

 

153–154 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64E H67

 

250

154–156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

 

154–156,4875 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

154–156 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

H69

154–156 MHz

FÖLDI MOZGÓ H69B

 

251

5.226

5.225 5.226

5.226

 

156–156,4875 MHz

FÖLDI MOZGÓ H71 H74

5.226

156–156,4875 MHz

TENGERI MOZGÓ

5.226 H16 H72 H73

252

156,4875–156,5625 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 5.227

156,4875–156,5625 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 5.227

 

156,4875–156,5625 MHz

FÖLDI MOZGÓ 5.227 H74 H75A

5.226

156,4875–156,5625 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás DSC-vel)

5.111 5.226 H16 H72 H75

253

156,5625–156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226

156,5625–156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.225 5.226

156,5625–156,7625 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, az (R) légi mozgó kivételével

5.226

 

156,5625–156,7625 MHz

FÖLDI MOZGÓ H74

5.226

156,5625–156,7625 MHz

TENGERI MOZGÓ

5.226 H16 H72 H73 H75

254

156,7625–156,8375 MHz    TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226

156,7625–156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226

 

 

156,7625–156,8375 MHz

TENGERI MOZGÓ (vészjelzés és hívás)

5.111 5.226 H16 H75

255

156,8375–174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

156,8375–174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

156,8375–174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

 

156,8375–167,3 MHz

FÖLDI MOZGÓ H64 H65 H71 H74 H76 H77

5.226

156,8375–167,3 MHz

TENGERI MOZGÓ

5.226 H72 H75

256

 

 

 

167,3–169,4 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69

167,3–169,4 MHz

FÖLDI MOZGÓ H69B

 

257

 

 

 

 

169,4–169,7125 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H78D

H15A H29 H78C

 

258

 

 

 

 

 

169,7125–169,8125 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H78D

259

5.226 5.227A 5.229

5.226 5.227A 5.230 5.231 5.232

5.226 5.227A

169,8125–174 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

H69

169,8125–174 MHz

FÖLDI MOZGÓ H79

H29

 

260

174–223 MHz

MŰSORSZÓRÁS

174–216 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

5.234

174–223 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

174–223 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

174–223 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

261

 

216–220 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

TENGERI MOZGÓ

Rádiólokáció 5.241

5.242

 

 

 

 

 

262

5.235 5.237 5.243

220–225 MHz

5.233 5.238 5.240 5.245

 

 

H29 H81 H82

 

263

223–230 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Rádiólokáció 5.241

223–230 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

223–230 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

223–230 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó H22

223–230 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

264

5.243 5.246 5.247

225–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

Rádiólokáció

5.250

 

H51

H29

 

265

230–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.247 5.251 5.252

 

230–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

5.250

230–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

230–235 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

H51

 

 

266

235–267 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.111 5.199 5.252 5.254 5.256 5.256A

235–267 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.111 5.254 5.256

235–267 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

235–267 MHz

5.111 5.256 H16

267

267–272 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrbeli üzemeltetés (űr–Föld irány)

5.254 5.257

267–272 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Űrbeli üzemeltetés
(űr–Föld irány)

5.254 5.257

267–272 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

 

 

268

272–273 MHz    ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

272–273 MHz

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

272–273 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

 

 

269

273–312 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

273–312 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

273–312 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

 

 

270

312–315 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.254 5.255

312–315 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.254 5.255

312–315 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.254

H51

312–315 MHz

Műholdas mozgó (Föld–űr irány) 5.254 5.255 H62

 

271

315–322 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

315–322 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254

315–322 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51 H69

315–322 MHz

H38

 

272

322–328,6 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

322–328,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

322–328,6 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.149 H51 H69

322–328,6 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

 

273

328,6–335,4 MHz    LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258

5.259

328,6–335,4 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258

 

 

328,6–335,4 MHz

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.258 H4

H51

274

335,4–387 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

335,4–387 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

335,4–380 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

 

275

 

 

380–385 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ H87

5.254 H51

 

 

276

5.254

5.254

385–387 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

 

277

387–390 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

387–390 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255

387–390 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254

H51

387–390 MHz

Műholdas mozgó (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.254 5.255 H62

 

278

390–399,9 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

390–399,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

390–395 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ H87

5.254 H51

 

 

279

5.254

5.254

395–399,9 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

5.254 H51

 

 

280

399,9–400,05 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260

5.220

399,9–400,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.224A

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.222 5.224B 5.260

5.220

 

399,9–400,05 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.209 5.224A H62

5.220

399,9–400,05 MHz

MŰHOLDAS RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.224B H68

5.222 5.260

281

400,05–400,15 MHz    MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz)

5.261 5.262

400,05–400,15 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262

MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) 5.261

MOZGÓ 5.262

400,05–400,15 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21

MOZGÓ 5.262 H22

400,05–400,15 MHz

MŰHOLDAS HITELES FREKVENCIA ÉS ÓRAJEL (400,1 MHz) H88

5.261

 

282

400,15–401 MHz    METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.263

Űrbeli üzemeltetés (űr–Föld irány)

5.262 5.264

400,15–401 MHz

METEOROLÓGIA

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány)

MOZGÓ 5.262

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.263

Űrbeli üzemeltetés
(űr–Föld irány)

5.264

400,15–401 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.262 H21

MOZGÓ 5.262 H22

400,15–401 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(űr–Föld irány) 5.208A 5.208B 5.209 H62

ŰRKUTATÁS (űr–Föld irány) 5.263 H24

5.264

400,15–401 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (űr–Föld irány) H63

283

401–402 MHz    METEOROLÓGIA

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS (űr–Föld irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

401–402 MHz

METEOROLÓGIA

ŰRBELI ÜZEMELTETÉS
(űr–Föld irány)

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

401–402 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

401–402 MHz

H5

401–402 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) H89

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány) H63

284

402–403 MHz    METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

402–403 MHz

METEOROLÓGIA

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány)

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány)

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

402–403 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

402–403 MHz

H5

402–403 MHz

METEOROLÓGIA H46

MŰHOLDAS FÖLD-KUTATÁS (Föld–űr irány) H89

MŰHOLDAS METEOROLÓGIA (Föld–űr irány) H63

285

403–406 MHz    METEOROLÓGIA

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

403–406 MHz

METEOROLÓGIA

Állandóhelyű

Mozgó, a légi mozgó kivételével

403–406 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó, a légi mozgó kivételével H22

403–406 MHz

H5

403–406 MHz

METEOROLÓGIA H46

286

406–406,1 MHz    MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)

5.266 5.267

406–406,1 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.266 5.267

 

 

406–406,1 MHz

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány)

5.266 5.267 H16

287

406,1–410 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

406,1–410 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

5.149

406,1–410 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

5.149 H69

406,1–410 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT H41

5.149

 

288

410–420 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr–űr irány) 5.268

410–420 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

ŰRKUTATÁS (űr–űr irány) 5.268

410–417 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H91

H69

 

 

289

 

 

 

417–420 MHz

FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94 H94A

 

290

420–430 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

420–430 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

420–427 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22 H91

H69

 

 

291

5.269 5.270 5.271

 

 

427–430 MHz

FÖLDI MOZGÓ H93A H93B H94 H94A

 

292

430–432 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.272 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277

430–432 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.271 5.276 5.277 5.278 5.279

430–432 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

430–432 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

430–432 MHz

Amatőr H11

 

293

432–438 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.271 5.272 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282

432–438 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.271 5.276 5.277 5.278 5.279 5.281 5.282

432–438 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A

5.138 5.282

432–438 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21

H69

432–438 MHz

AMATŐR H11

Műholdas Föld-kutatás (aktív) 5.279A H123

5.282 H38 H39

432–438 MHz

5.138 H37

294

438–440 MHz

AMATŐR

RÁDIÓLOKÁCIÓ

5.271 5.273 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283

438–440 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ

Amatőr

5.271 5.276 5.277 5.278 5.279

438–440 MHz

AMATŐR

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277

RÁDIÓLOKÁCIÓ

438–440 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ 5.277 H21

RÁDIÓLOKÁCIÓ H23

438–440 MHz

Amatőr H11

 

295

440–450 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

440–450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

Rádiólokáció

440–442 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69

 

 

296

 

 

 

442–445 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H95

FÖLDI MOZGÓ H96 H96A

 

297

 

 

445–446 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

H69

 

 

298

 

 

446–446,1 MHz

H69

446–446,1 MHz

H97

446–446,1 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

299

 

 

446,1–447 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H21

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H22

446,1–446,2 MHz

H97A

 

300

 

 

H69

 

 

301

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286

5.286

 

447–450 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H95

FÖLDI MOZGÓ H96A

 

302

450–455 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

450–455 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.286

 

450–457,38 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H100

 

303

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.286A 5.286B 5.286C

5.209

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

455–456 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

 

 

 

304

456–459 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

456–459 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

 

H98

 

305

5.271 5.287 5.288

5.287

 

457,38–460 MHz

FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A

 

306

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

MŰHOLDAS MOZGÓ
(Föld–űr irány) 5.286A 5.286B 5.286C

5.209

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

459–460 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

 

 

 

307

460–470 MHz    ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

Műholdas meteorológia (űr–Föld irány)

460–470 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.286AA

Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány)

 

460–467,38 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H98

FÖLDI MOZGÓ 5.286AA H98 H100

Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány) H63

5.289 H105

 

308

5.287 5.288 5.289 5.290

5.287 5.289

 

467,38–470 MHz

FÖLDI MOZGÓ H102 H104 H104A

Műholdas meteorológia
(űr–Föld irány) H63

5.289 H105

 

309

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

311

470–790 MHz

MŰSORSZÓRÁS

470–512 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

470–585 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

470–608 MHz

MŰSORSZÓRÁS

 

470–608 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

312

 

 

 

 

472–476 MHz

Állandóhelyű H21

Mozgó H22

H107

 

 

313

 

5.292 5.293

 

 

 

 

 

314

 

512–608 MHz

MŰSORSZÓRÁS

5.291 5.298

 

 

 

 

315

 

5.297

585–610 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ

MŰSORSZÓRÁS

RÁDIÓNAVIGÁCIÓ

 

 

H29 H110

 

316

 

608–614 MHz

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

Műholdas mozgó, a műholdas légi mozgó (Föld–űr irány) kivételével

5.149 5.305 5.306 5.307

608–614 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Rádiócsillagászat 5.306

 

608–614 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

Rádiócsillagászat 5.306 H41

 

317

 

 

610–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.313A 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

5.149

 

5.149 H29 H110

 

318

 

614–698 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

Mozgó

 

614–645 MHz

MŰSORSZÓRÁS

5.311A

 

614–645 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29 H110

 

319

 

5.293 5.309 5.311A

 

645–790 MHz

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312

 

645–790 MHz

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

320

5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311A 5.312

698–806 MHz

MŰSORSZÓRÁS

Állandóhelyű

MOZGÓ 5.313B 5.317A

 

5.311A

 

H29 H110

 

321

790–862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MŰSORSZÓRÁS

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A

5.293 5.309 5.311A

 

790–862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312

 

790–830 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H110B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A H110A H110B

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

 

322

 

806–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

 

 

 

H29 H110

 

323

 

 

 

 

830–846 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.312 H112

830–846 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H110B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A H110A H110B

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29

 

324

5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319

 

 

 

 

846–862 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ H110B

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.316B 5.317A H110A H110B

MŰSORSZÓRÁS H80 H80A

H29 H110

 

325

862–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

 

 

862–890 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323

862–864,1 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112

862–864,1 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H29 H38 H61C

 

326

 

 

 

 

 

864,1–868 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H29 H38 H61C H114A

 

327

 

 

 

 

 

868–869 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H38 H78C

 

328

 

 

 

 

869–873 MHz

RÁDIÓLOKÁCIÓ H70

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323 H112

869–870 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H38 H78C

 

329

 

 

 

 

 

 

870–873 MHz

FÖLDI MOZGÓ H116

330

 

 

 

 

 

873–876 MHz

FÖLDI MOZGÓ H116A

 

331

 

 

 

 

 

876–880 MHz

FÖLDI MOZGÓ H117

 

332

5.319 5.323

5.317 5.318

5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320

 

 

880–915 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével H119

 

333

890–942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

MŰSORSZÓRÁS 5.322

Rádiólokáció

890–902 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

Rádiólokáció

5.318 5.325

890–942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ 5.317A

MŰSORSZÓRÁS

Rádiólokáció

890–942 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével 5.317A

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 5.323

Rádiólokáció

 

 

 

334

 

902–928 MHz

ÁLLANDÓHELYŰ

Amatőr

Mozgó, a légi mozgó kivételével 5.325A

Rádiólokáció