nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
2013-01-01
2014-12-31
1
Jogszabály

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételével, valamint engedélyezésével kapcsolatos hatósági tevékenységekre és eljárásokra terjed ki.

(2) A rendelet szabályait a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekre, valamint a közszolgáltatókra vonatkozó hatósági tevékenységekre és eljárásokra kell alkalmazni.

2. A közvetítő és a kereskedő nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok

2. § (1) A közvetítőnek és a kereskedőnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a tevékenységének megkezdése előtt a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.

(2) A közvetítő, a kereskedő a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével terjeszti elő. A formanyomtatványt és az elektronikus űrlapot a környezetvédelmi hatóság a honlapján, a környezetvédelemért felelős miniszter a kormányzati portálon közzéteszi.

3. § (1) A kérelmező a 2. § (2) bekezdése szerint előterjesztett kérelméhez a következőket mellékeli:

a) a rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;

b) a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásra vonatkozó meghatalmazást (ha a formanyomtatvány aláírója nem a kérelmező törvényes képviselője);

c) a kérelmező megbízójával kötött megbízási szerződés másolatát, akinek vagy amelynek nevében eljárva kíván közvetítői vagy kereskedelmi tevékenységet végezni;

d) a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

e) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

(2) Ha a kérelmező által benyújtott kérelem nem felel meg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) foglaltaknak, vagy a kérelmező a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét a hiánypótlásra előírt határidőn belül nem teljesíti, a környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja.

4. § (1) A nyilvántartásba vételről vagy a kérelem elutasításáról szóló döntését a környezetvédelmi hatóság 8 napon belül közli.

(2) A közvetítő, a kereskedő a hulladékgazdálkodási tevékenységét a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

(3) A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vett közvetítőről, kereskedőről a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszerben (HIR) nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a benne foglalt adatokat naprakészen és közhitelesen tartalmazza.

5. § (1) A közvetítő, a kereskedő a nyilvántartásba vételt követően az adataiban bekövetkezett változást – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a környezetvédelmi hatóságnak bejelenti. A bejelentés alapján a változást a környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásban a bejelentés beérkezésétől számított 15 napon belül átvezeti.

(2) A közvetítő, a kereskedő tevékenysége folytatásának megszüntetését – a tevékenység megszüntetésének bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelentenie. A bejelentés alapján a környezetvédelmi hatóság a közvetítőt, kereskedőt a nyilvántartásból törli.

(3) Ha a közvetítő, a kereskedő a nyilvántartásba vett tevékenységét 5 évet követően is folytatni kívánja, a nyilvántartásba vétel hatályának lejárta előtt legalább 30 nappal új nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet kell benyújtania.

(4) Ha a környezetvédelmi hatóság tudomására jut, hogy a nyilvántartásba vett közvetítő, kereskedő jogutód nélkül megszűnt, a kereskedőt, a közvetítőt a nyilvántartásból hivatalból törli.

(5) A közvetítőnek, a kereskedőnek az adataiban bekövetkezett változásokat, hulladékgazdálkodási tevékenységének tervezett módosítását, valamint az e rendelet szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységének megszüntetését az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány útján kell bejelentenie.

(6) A közvetítő, a kereskedő a korábban nyilvántartott hulladékgazdálkodási tevékenységéhez képest módosított tevékenységét az új adatok nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.

3. A hulladék szállításának, közvetítésének és kereskedelmének engedélyezésére vonatkozó szabályok

6. § A szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. E tevékenységek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.

7. § (1) A szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a kérelmező nevét, székhelyét és telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait: környezetvédelmi ügyfél jelét (a továbbiakban: KÜJ-azonosító), környezetvédelmi területi jelét (a továbbiakban: KTJ-azonosító), KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát;

b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, és annak részletes leírását;

c) a szállításba, közvetítésbe, kereskedelembe bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve);

d) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;

e) a hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást;

f) a hulladék szállításához, közvetítéséhez, kereskedelméhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat; ha a kérelmező a szállításhoz, közvetítéshez, kereskedelemhez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszonyt igazoló dokumentumok másolatát;

g) a tervezett tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedély, telepengedély másolatát;

h) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;

i) a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;

j) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;

k) szállítási tevékenység engedélyezése esetén a szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;

l) szállítási tevékenység engedélyezése esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet előírja;

m) közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem esetén a közvetítési, a kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát;

n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

o) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

(2) Ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a környezetvédelmi hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

a) a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését, valamint

b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat.

(3) A hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését követően a környezetvédelmi hatóság az engedélyes adatait felveszi a közvetítők, kereskedők nyilvántartásába.

4. A kezelés engedélyezésére vonatkozó szabályok

8. § A kezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani.

9. § (1) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az engedélyt kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ-azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát);

b) a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia részletes leírását;

c) a hulladék fajtáját, típusát, jellegét, az 1 év alatt kezelni kívánt hulladék mennyiségét (tonnában kifejezve), összetételét;

d) a tervezett kezelési művelettel érintett terület megnevezését;

e) a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;

f) a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedély, a jogerős telepengedély másolatát, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély másolatát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását;

g) a kezelés technológiájával kapcsolatban:

ga) a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módját,

gb) a kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyiségét, annak tervezett kezelési módját, további felhasználási lehetőségeit,

gc) a kezelés anyagmérlegét,

gd) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat,

ge) a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

h) a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, továbbá a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást;

i) a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó igazolást; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;

j) a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet;

k) szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes tervet, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás);

l) ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolását;

m) az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs, vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel;

n) a kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozatot, valamint

o) nyilatkozatot arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

(2) A kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;

b) a hulladékkezelő létesítményben a kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve);

c) az engedélyezett hulladékkezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;

e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;

f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;

g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint

h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat.

(3) Ha az (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak értékelése során a hasznosítási technológia kisebb környezetterhelése, hatékonyabb anyag- és energiafelhasználása a rendelkezésre álló hulladékártalmatlanítási megoldásokhoz viszonyítva nem igazolható, hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nem adható.

10. § A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

5. Nyilatkozat a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről

11. § A nyilvántartásba vétel, a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély kérelmezője és a kérelmező gazdálkodó szervezet vagy közszolgáltató vezető tisztségviselője a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozik:

a) büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e,

b) hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e,

c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e, és a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét teljesítette-e;

d) bármilyen, általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás engedélyezésére vonatkozó szabályok

12. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelmet a környezetvédelmi hatóságnál kell előterjeszteni.

13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az engedélyt kérelmező hulladékgazdálkodási engedélyének számát,

b) az engedélyt kérelmező cégjegyzékszámát, adószámát,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve), összetételét,

d) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet,

e) a közszolgáltatással érintett terület megnevezését, kiterjedését, valamint

f) nyilatkozatát arról, hogy a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítását és kezelését vállalja.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel kapcsolatos engedélyezési eljárás ügyintézési határidejét az eljáró közigazgatási szerv vezetője nem hosszabbíthatja meg.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélynek a Ht.-ben meghatározottak mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét, összetételét kell tartalmaznia.

7. Az engedélyezésre vonatkozó közös szabályok

14. § (1) Ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a felügyelőségnek bejelenti. A bejelentés alapján a környezetvédelmi hatóság az engedélyt 30 napon belül módosítja.

(2) Az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a környezetvédelmi hatóságnak bejelenti.

(3) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt akkor adja meg, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető.

(4) A környezetvédelmi hatóság az engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelem alapján az állapítható meg, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység személyi vagy tárgyi feltételei nem biztosítottak, a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felel meg.

(5) Ha az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 60 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

15. § (1) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,

c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy

d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

(2) A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,

b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, valamint

c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

(3) A környezetvédelmi hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A nyilvántartásba vételhez kötött közvetítési és kereskedelmi tevékenység bejelentése

E nyomtatvány kitöltését a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29. ) Korm. rendelet írja elő

Bejelentés

o

Nyilvántartásba-vétel hosszabbítás:

o

Módosítás

o

Törlés

o

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ KÖTÖTT KÖZVETÍTÉS/KERESKEDELEM BEJELENTÉSE

Mellékletek:

o db

Közvetítés o

Kereskedelem o

Gazdálkodó szervezet:

Neve:

KÜJ-azonosító:

KSH-statisztikai számjel:

o o o o o o o o o

oooooooo-oooo-ooo

Székhely:

..............................................................................................................................

Irányítószám:

város, község

o o o o

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................

utca, út, tér

házszám

(vagy helyrajzi szám)

Cégjegyzékszám: oo.oo.oooooo

Adószám: oooooooo.o.oo

Telephely:

KTJ-azonosító:

Cím:

..............................................................................................................................

Irányítószám:

város, község

oooo

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................

utca, út, tér

házszám

(vagy helyrajzi szám)

Adatszolgáltatás formája (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/Internet):

o (N/S/I)

A tevékenységre vonatkozó információk:

 

1.Az érintett hulladék

- hulladékjegyzék szerinti kódja:

- típusa:

- jellege:

- mennyisége:

 

2. A tevékenység részletes leírása:

3. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bejelentésért felelős:

Neve:

Beosztása:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail:

A kitöltés dátuma:

oooo. oo. oo.

P. H.

.....................................
cégszerű aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!