nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről
2015-09-09
infinity
3

1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről

1. A Kormány

1.1. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2013. január 31., és azt követően folyamatosan

1.2.1 elrendeli, hogy az e határozatban foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári vagy tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott személyekre, valamint a rehabilitációs orvosszakértői feladatok ellátása érdekében megbízási szerződéssel foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt orvosokra;

1.3.2 elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.1. alpont szerinti közalkalmazott, illetve – törvényben meghatározottak szerint – kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő továbbfoglalkoztatásáról azzal, hogy a Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában;

1.4.3 elrendeli, hogy a kormánytisztviselők és a kormányzati ügykezelők esetében az 1.3. alpontot akként kell alkalmazni, hogy abban az esetben, ha a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány döntéséről a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel bekövetkeztét megelőző 10. napig nem értesül, a munkáltatói jogok gyakorlójának döntéséhez nem szükséges a Kormány véleménye, a Kormány döntésének meghozatalát követő 60 napon belül azonban meg kell tenni a Kormány véleményének megfelelő intézkedéseket;

1.5.4 elrendeli, hogy az 1.1. alpont alapján megszüntetett jogviszonyú közalkalmazottak, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők álláshelyeinek betöltésére közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető, és a feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződés nem köthető;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.6. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne létesítsenek közalkalmazotti és – törvényben meghatározottak szerint – kormányzati szolgálati jogviszonyt olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.7.5 elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.6. alpont szerint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazott, kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő foglalkoztatásáról azzal, hogy a Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában; továbbá azzal, hogy a Kormány véleményének kikérésére irányuló eljárásra az 1.10–1.14. alpontot kell alkalmazni oly módon, hogy továbbfoglalkoztatáson a foglalkoztatási jogviszony létesítését kell érteni, a kérelem megtételére pedig a közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy kormányzati ügykezelői jogviszonyt létesíteni kívánó személy jogosult;

1.8. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne kössenek megbízási és vállalkozási szerződést olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.9.6 elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a költségvetési szerv különösen fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja, a költségvetési szerv vezetője a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.8. alpont szerinti megbízási és vállalkozási szerződés létrehozásáról azzal, hogy a Kormány véleménye köti a költségvetési szerv vezetőjét a döntésének meghozatalában; továbbá azzal, hogy a Kormány véleményének kikérésére irányuló eljárásra az 1.10–1.14. alpontot kell alkalmazni oly módon, hogy továbbfoglalkoztatáson a szerződés létrehozását, munkáltatói jogok gyakorlóján a költségvetési szerv vezetőjét kell érteni, a kérelem megtételére pedig a költségvetési szervvel szerződő fél jogosult;

1.10. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező közalkalmazottak, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők továbbfoglalkoztatásuk iránti kérelmét egyetértése esetén – azok kézhezvételét követő 8 napon belül – a továbbfoglalkoztatásra vonatkozó javaslatával továbbítsa számukra;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.11.7 felhívja a minisztereket, hogy az 1.10. alpont szerinti kérelmeket – azok kézhezvételét követő 8 napon belül – továbbítsák a Miniszterelnökséget vezető államtitkár számára;

Felelős: a miniszterek

Határidő: folyamatosan

1.12.8 felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1.10. alpont szerinti kérelmeket – azok kézhezvételét követő 8 napon belül – a továbbfoglalkoztatással kapcsolatos véleményének beszerzése érdekében, véleményalkotásra előkészítve továbbítsa a Kormány számára; azzal, hogy az előterjesztést a Kormány ülésére annak a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat szerinti véleményezése és a közigazgatási államtitkári értekezlet ülésén való megtárgyalása mellőzésével kell benyújtani;

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.13.9 felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Kormány 1.12. alpont szerinti véleményét – annak kézhezvételét követő 5 napon belül – továbbítsa a miniszterek számára;

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.14.10 felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Kormány 1.12. alpont szerinti véleményét – annak kézhezvételét követő 5 napon belül – továbbítsák az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek tekintetében munkáltatói jogokat gyakorló személy számára;

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan

1.15. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az e határozat hatálybalépésekor e határozat rendelkezéseivel érintett, az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel jogviszonyban álló személyeket a munkáltatói jogokat gyakorló személyek a továbbfoglalkoztatás iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről haladéktalanul tájékoztassák, azzal, hogy az e határozat szerinti további intézkedések megtételére a tájékoztatást követő 15. nap után kerüljön sor.

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!