nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2013. (I. 8.) VM utasítás
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
2013-01-09
2018-10-26
1
Jogszabály

1/2013. (I. 8.) VM utasítás

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról1

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésére figyelemmel a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezetének és működésének, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal, mint szakmai irányító szerv és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei közötti szakmai irányítási viszonyok általános szabályozása érdekében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát ezen utasítás Mellékleteként kiadom.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 13/2011. (VIII. 4.) VM utasítás, valamint a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 3/2010. (IV. 28.) FVM utasítás.

Melléklet az 1/2013. (I. 8.) VM utasításhoz

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdése, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal KGF/583/1/2012. számú alapító okirata alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdésére figyelemmel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezeti és működési rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

I. fejezet

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Alkalmazási kör

1.1. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) személyi állományával, vezetőivel, szervezeti egységeinek felépítésével, a NÉBIH feladatkörével és működésével, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei közötti szakmai irányítási viszonyokkal kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

1.2. A NÉBIH vezetőit, kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit, illetve munkavállalóit megillető járandóságok, juttatások és kedvezmények körét, igénybevételük feltételeit a NÉBIH vezetője (a továbbiakban: elnök) által kiadott külön szabályzatok határozzák meg.

A NÉBIH jogállása

2.1. A NÉBIH a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: NÉBIH rendelet) létrehozott, az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.

2.2. A NÉBIH az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik.

2.3. A NÉBIH önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

A NÉBIH adatai

3.1. A költségvetési szerv neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Angol nyelven: National Food Chain Safety Office

Német nyelven: Nationalamt für Sicherheit der Nahrungsmittelkette

Francia nyelven: Agence Nationale de Sécurité de la Chaîne Alimentaire

3.2. A költségvetési szerv rövidített neve: NÉBIH.

3.3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. (1525 Budapest, Pf. 30)

3.4. A NÉBIH alapításának időpontja: 2007. január 1.

A NÉBIH alapító okiratának kelte és száma: 2012. március 14., KGF/583/1/2012.

3.5. A NÉBIH törzsszáma: 598349.

3.6. A NÉBIH államháztartási azonosító száma: 273567.

3.7. A NÉBIH szakágazati besorolási száma: 841311.

a3.8. A NÉBIH számlaszámai:

10032000-00289782-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámla

10032000-00289782-00030007 beruházási előirányzat-felhasználási keretszámla

10032000-00289782-00050005 feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámla

10032000-00289782-00060004 intézményi kártyafedezeti számla

10032000-00289782-90000009 intézményi fedezetbiztosítási számla

10032000-00289782-20000002 letéti számla

10032000-00289782-30006016 központosított bevételek beszedése célelszámolási számla

3.9. A NÉBIH engedélyezett létszáma 1123 fő.

3.10. A NÉBIH telephelyeinek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

A NÉBIH feladatai

4.1. A NÉBIH alapfeladatai keretében

4.1.1. ellátja az elsődleges termeléssel, a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, a genetikai erőforrások megőrzésével, a növényfajták állami elismerésével, a növényi szaporítóanyagok minősítésével, a vadgazdálkodással és a halászattal, az erdőgazdálkodással és az erdővagyon védelmével, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, az agrárkörnyezet-védelemmel, a talajvédelemmel, a növényegészségüggyel, a növényi károsító diagnosztikával, a növényvédelemmel, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezésével, a növényi termékellenőrzéssel, a zöldség-gyümölcs, dísznövény-ellenőrzéssel, az ökológiai gazdálkodással, a borgazdálkodással, a borellenőrzéssel, a borminősítéssel, az állategészségüggyel, az állatgyógyászati termékekkel, az EU állatgyógyászati termékekre vonatkozó gyorsriasztási rendszerrel, az állatvédelemmel, a takarmánybiztonsággal, a takarmányhigiéniával, a takarmányminőséggel, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási rendszerrel (RASF), az élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal és -minőséggel, az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokkal, a fertőtlenítőszerekkel, a gépminősítéssel, a gombatoxikológiával, az élelmiszer eredetű megbetegedésekkel, az új élelmiszerrel, az élelmiszeripari-vállalkozások ivóvízellátásával, az állam és nem állam által működtetett laboratóriumokkal, a vágóállatok vágás utáni minősítésével, a mezőgazdasági célú vízgazdálkodással, a mezőgazdasági termékforgalommal, továbbá az agrárpiaci rendtartás működésének szervezésével és ellenőrzésével, továbbá a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításával és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésével kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és mezőgazdasági szakigazgatási, valamint földművelésügyi igazgatási és hatósági feladatokat, illetve ezen feladatok végrehajtásához szükséges szakmai informatikai szakrendszerek országos szinten történő kialakítását, egységesített fejlesztését, üzemeltetését, ehhez kapcsolódó adatvagyon kezelését, megőrzését, továbbá a felügyeleti díj bevallásának, befizetésének, ellenőrzésének, felhasználásnak szakmai és gazdasági felügyeleti feladatait,

4.1.2. ellátja a miniszter által meghatározott, alaptevékenységéhez tartozó kutatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, tanácsadási, szakértői tervezési és egyéb feladatokat,

4.1.3. közreműködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában, valamint kijelölés alapján ellátja az ország képviseletét egyes európai uniós és nemzetközi szervezetekben,

4.1.4. szakmai oktatási tervet készít, és szervezi a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által jóváhagyott terv végrehajtását,

4.1.5. szakkönyvtárat működtet, könyvtári kölcsönzést végez,

4.1.6. részt vesz szakemberek képzésében, támogatja a PhD képzésben résztvevőket, minősített szakembereivel részt vesz a doktori képzésben,

4.1.7. az élelmiszer- és takarmánybiztonság vonatkozásában közreműködik a magyar nemzeti élelmezés- és táplálkozáspolitika végrehajtásában.

4.2. A NÉBIH alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

841312 Mezőgazdaság központi igazgatása és szabályozása

841319 Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása

712106 Élelmiszer-előállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenőrző vizsgálatok

712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés

749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

842151 Nemzetközi tudományos együttműködés

4.3. A NÉBIH az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 46. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A NÉBIH vállalkozási tevékenységből származó éves bevétele nem haladhatja meg az összkiadásainak 30%-át.

4.4. A NÉBIH az Áht. 7. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint időlegesen rendelkezésre álló szabad kapacitásait nem kötelezően végzett és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek ellátására is hasznosíthatja, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

5.1. A NÉBIH feladatait és az ellátásához szükséges hatásköröket a NÉBIH rendelet, valamint az egyes szakágazati területek feladatainak meghatározásáról szóló törvények és egyéb jogszabályok állapítják meg.

5.2. Delegált és közreműködői feladatot a NÉBIH részére a miniszter által vagy központi államigazgatási szervvel kötött megállapodás is megállapíthat.

II. fejezet

A NÉBIH SZERVEZETE

6.1. A NÉBIH igazgatóságokból, osztályokból, laboratóriumokból, fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomásokból, elnöki és elnökhelyettesi titkárságokból áll. Az igazgatóságok élén főosztályvezetői besorolású igazgatók, az elnök titkárságának élén főosztályvezetői, az elnökhelyettesek titkárságának élén osztályvezetői besorolású vezető áll. Az igazgatóságokon belül osztályok, laboratóriumok, fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomások működnek, melyek élén osztályvezetők állnak. A NÉBIH szervezeti felépítését a 4. függelék tartalmazza.

6.2. A NÉBIH-ben az alábbi szervezeti egységek működnek:

6.2.1. Az elnök közvetlen irányítása alatt:

6.2.1.1. Elnöki Titkárság,

6.2.1.2. Belső Ellenőrzési Igazgatóság,

6.2.1.3. Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság,

6.2.1.4. Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság,

6.2.1.5. Kiemelt Ügyek Igazgatóság,

6.2.1.6. Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság.

6.2.2. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi elnökhelyettes irányítása alatt:

6.2.2.1. Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság,

6.2.2.2. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság,

6.2.2.3. Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság,

6.2.2.4. Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága,

6.2.2.5. Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság.

6.2.3. A növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes irányítása alatt:

6.2.3.1. Földművelésügyi Igazgatóság,

6.2.3.2. Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság,

6.2.3.3. Erdészeti Igazgatóság.

6.2.4. A tenyésztési és növénytermesztési elnökhelyettes irányítása alatt:

6.2.4.1. Állattenyésztési Igazgatóság,

6.2.4.2. Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság.

6.2.5. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt:

6.2.5.1. Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság,

6.2.5.2. Költségvetési Igazgatóság,

6.2.5.3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság,

6.2.5.4. Informatikai Igazgatóság.

7.1. A NÉBIH országos laboratóriumhálózatot működtet, a vizsgálati eredményeket összesíti, értékeli, eleget tesz a hazai vagy nemzetközi jelentési kötelezettségeknek. A NÉBIH-en belül az egyes laboratóriumok működtetésével kapcsolatos feladatokat ellát az igazgatóság, illetve a laboratórium, a laboratórium szakmai feladatait a NÉBIH szervezeti egységeire vonatkozó részletes rendelkezések szabályozzák. A laboratóriumi tevékenységet végző akkreditálandó szervezeti egységet – a megnevezésétől függetlenül – és a laboratórium vezetőjét az elnök határozza meg. A NÉBIH az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző állami laboratóriumok jegyzékét a honlapján közzéteszi.

7.2. A NÉBIH fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomásokat működtet. A fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomások működését az igazgatóság külön ügyrendben szabályozza. A NÉBIH fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomásokhoz tartozó telephelyeinek felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

7.3. Az igazgatósági feladatok ellátásának belső rendjét az igazgató az igazgatóság – a közvetlen felettes vezető által jóváhagyott – ügyrendjében – az elkülönülő munkafeladatok szerint – határozza meg. Az igazgatósági feladatok osztályok közötti megoszlását az adott igazgatósági ügyrend foglalja magában.

8.1. Ha jogszabály vagy a közvetlen felettes vezető másként nem rendelkezik, az elnök, az elnökhelyettesek, az igazgatók

8.1.1. feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetőre átruházhatják, azzal, hogy az ilyen feladat- és hatáskör-átruházás nem érinti az átruházó vezető felelősségét,

8.1.2. az ügyek intézésére, a jogszabályi keretek között érdemi és eljárási utasítást adhatnak.

8.2. Az elnökhelyettesnek, az igazgatónak a feladat- és hatásköre gyakorlásának átruházásáról – az eseti megbízások kivételével – az elnököt az átruházással egyidejűleg tájékoztatnia kell.

8.3. A NÉBIH szervezeti egységei között felmerült vitás kérdésekben a legközelebbi közös felettes vezető dönt.

A NÉBIH irányítása és a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveire vonatkozó szakmai irányítás

9.1. A NÉBIH irányítását és felügyeletét a miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős helyettes államtitkáron keresztül látja el.

9.2. A NÉBIH a minisztérium felügyelete alatt – elsősorban a szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából – szervezi, összehangolja és ellenőrzi a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei (a továbbiakban: mezőgazdasági szakigazgatási szervek) szakmai tevékenységét, meghatározza a szakmai minőségirányítási elveket, továbbá részt vesz a tagállami működésből fakadó feladatok végrehajtásában.

9.3. A NÉBIH a mezőgazdasági szakigazgatási szervek számára a hatósági feladatok ellátása során kötelezően alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat, minőségirányítási elveket dolgoz ki.

9.4. A NÉBIH biztosítja és működteti a mezőgazdasági szakigazgatási szervek hatósági tevékenységéhez a szakmai informatikai rendszereket.

9.5. Az elnök a mezőgazdasági szakigazgatási szervek kormánytisztviselője részére közvetlenül adhat utasítást, továbbá tőle jelentést kérhet.

9.6. A mezőgazdasági szakigazgatási szervek szakmai irányítását az elnök a NÉBIH igazgatói útján látja el.

9.7. A NÉBIH a megyei kormányhivatallal a szakmai irányítási körébe tartozó célfeladat forrásának biztosítására egyedi megállapodást köthet, illetve a szakmai feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat. A megállapodásban a felek rendelkeznek a pénzeszközátadás ütemezéséről, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, valamint az eszközök nyilvántartásának rendjéről.

9.8. A NÉBIH biztosítja a mezőgazdasági szakigazgatási szervek szakmai felügyeletét.

9.9. Az elnök kibocsátja a NÉBIH, valamint a mezőgazdasági szakigazgatási szervek hatósági eljárásban résztvevő kormánytisztviselői részére kiadásra kerülő igazolványt.

III. fejezet

A NÉBIH VEZETŐI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

Az elnök

10.1. Az elnök a jogszabályban előírt feladat- és hatáskörében önállóan jár el, tevékenységéért a miniszternek felelős. Az elnököt határozatlan időre a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnök felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

10.2. Az elnök szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni a miniszternek a NÉBIH tevékenységének ellátásáról, illetve működéséről.

10.3. Az elnök

10.3.1. előkészíti és a miniszterhez – normatív utasítással történő kiadása érdekében – benyújtja a NÉBIH Szervezeti és Működési Szabályzatát,

10.3.2. vezeti és ellenőrzi a NÉBIH szervezetét, biztosítja a működés feltételeit, elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági információkat,

10.3.3. kialakítja a NÉBIH belső munkarendjét és külső kapcsolatrendszerét, illetve a kockázatértékelés eljárásrendjét,

10.3.4. irányítja a NÉBIH szervezeti egységeinek vezetőit és elsősorban a vezetőkön keresztül a NÉBIH valamennyi kormánytisztviselőjét, kormányzati ügykezelőjét és munkavállalóját,

10.3.5. elkészítteti és a minisztériumnak jóváhagyásra benyújtja a NÉBIH éves költségvetési tervét és az éves költségvetési beszámolóját,

10.3.6. a megyei kormányhivatalok költségvetésének előkészítése során részt vesz annak véleményezésében, a mezőgazdasági szakigazgatási szervek tevékenységével összefüggésben,

10.3.7. a NÉBIH költségvetési jogosultsággal rendelkező szervezeti egységei számára költségvetési kereteket határoz meg,

10.3.8. biztosítja az együttműködést a NÉBIH tevékenységi körében a minisztériummal és annak szervezeti egységeivel, a Magyar Államkincstárral, a többi minisztériummal, az európai uniós szervekkel, a delegált és közreműködői feladatokban érintett szervekkel és más szakigazgatási intézményekkel, szervekkel,

10.3.9. információt nyújt a NÉBIH és a mezőgazdasági szakigazgatási szervek tevékenységéről,

10.3.10. gondoskodik a belső ellenőrzés és a szakmai felügyelet rendjének kialakításáról és működtetéséről, az ehhez szükséges források biztosításáról,

10.3.11. jóváhagyja az éves ellenőrzési és monitoringterveket, az éves belső ellenőrzési tervet, a szakmai felügyeleti programot, eljárásrendet, és a belső ellenőrzés működési kézikönyvét,

10.3.12. elkészítteti a költségvetési szerv intézményi gazdálkodásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenőrzési nyomvonalát,

10.3.13. jogszabályban, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus ügykezelést, illetőleg az elektronikus kapcsolattartást és adatátvitelt a NÉBIH feladatellátásával összefüggésben,

10.3.14. delegált és közreműködői feladatok tárgyában megállapodást köt, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel, illetve a megyei kormányhivatalokkal.

10.4. Az elnök felelős

10.4.1. a NÉBIH nemzeti és közösségi jogszabályokban, illetve megállapodásokban meghatározott feladatainak ellátása során a szakmaiság, a törvényesség és a hatékonyság, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés biztosításáért,

10.4.2. a NÉBIH gazdálkodásában a törvényesség, a célszerűség, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

10.4.3. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és teljességéért,

10.4.4. a NÉBIH költségvetésének betartásáért, a gazdasági lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért,

10.4.5. a jogszabály által előírt belső szabályzatok kiadásáért,

10.4.6. a delegált és közreműködői feladatok végrehajtásáért, annak során a jogszabályi rendelkezések betartásáért,

10.4.7. a NÉBIH katasztrófa-, biztonsági, tűz, polgári és munkavédelmi helyzetéért,

10.4.8. az éves ellenőrzési, mintavételi tervek és jelentések elkészíttetéséért,

10.4.9. a belső ellenőrök és auditorok funkcionális (feladatköri) függetlenségének biztosításáért,

10.4.10. a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működtetéséért és fejlesztéséért,

10.4.11. a NÉBIH feladatellátásának minőségbiztosításáért,

10.4.12. az élelmiszerlánc vonatkozásában a szakmai döntés-előkészítő, javaslattevő kockázatértékelés funkcionális (feladatköri) függetlenségének biztosításáért.

10.5. Az elnök

10.5.1. gyakorolja a jogszabályok alapján a NÉBIH-et megillető jogköröket,

10.5.2. gyakorolja a kiadmányozási jogkört, amelyet egyes ügyekben a NÉBIH-hel vezetői megbízatással rendelkező kormánytisztviselői jogviszonyban álló személyre ruházhat át, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el,

10.5.3. intézkedik annak érdekében, hogy a NÉBIH-ben a jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő gyakorlat kerüljön kialakításra, és e követelményeket érvényesíti a működtetésben,

10.5.4. kiadja a NÉBIH tevékenységét szabályozó elnöki utasításokat és körleveleket (a továbbiakban együtt: belső szabályzatok), valamint a mezőgazdasági szakigazgatási szervek által alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat (a továbbiakban együtt: szakmai szabályzatok),

10.5.5. képviseli – különösen a minisztérium, a külső szervek és a sajtó felé – a NÉBIH-et, a képviselet körében részt vesz a minisztérium vezetői értekezletén,

10.5.6. rendelkezik az Áht. rendelkezéseinek és a kincstári rendnek megfelelően – írásbeli megbízása alapján megbízottja útján is – a NÉBIH bankszámlái felett,

10.5.7. kötelezettséget vállalhat és hajthat végre a NÉBIH működési és felhalmozási előirányzatai terhére a jóváhagyott költségvetésen belül, ezt a jogát belső szabályzatban továbbadhatja,

10.5.8. egységes közszolgálati, valamint közszolgálati adatvédelmi szabályzatot alkot, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által a hivatali szervezet vezetőjének általános szabályozási hatáskörébe utalt tárgykörökben,

10.5.9. a NÉBIH jóváhagyott költségvetése alapján megállapítja a tárgyévi illetményeltérítés előirányzatát, meghatározza a munkavállalók béren felüli juttatásainak, jutalmazásának feltételrendszerét,

10.5.10. javaslatot tesz kitüntetésekre,

10.5.11. jóváhagyja az igazgatóságok javaslatai alapján összeállított képzési tervet,

10.5.12. az ágazati célok figyelembevételével meghatározza a NÉBIH éves stratégiai célkitűzéseit,

10.5.13. gyakorolja a NÉBIH rendeletben hatáskörébe utalt munkáltatói jogköröket,

10.5.14. elrendeli a két szervezeti egység (igazgatóság) közötti más munkakörbe átirányítást, más munkahelyen történő ideiglenes munkavégzést (áthelyezés, kirendelés),

10.5.15. a NÉBIH bármely kormánytisztviselőjét, kormányzati ügykezelőjét, munkavállalóját egyedi feladatok ellátásával bízhatja meg, amelyről az érintett köteles felettesét tájékoztatni,

10.5.16. hivatali értekezletet hív össze,

10.5.17. működteti és üzemelteti a NÉBIH laboratóriumait, meghatározza a laboratóriumi tevékenységet végző akkreditálandó szervezeti egységet és kijelöli a laboratóriumi tevékenységet irányító vezetőt,

10.5.18. gondoskodik a hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző laboratóriumok kijelöléséről,

10.5.19. engedélyezi a nem állam által működtetett laboratóriumok működését, vezeti azok nyilvántartását, továbbá ellenőrzi működését,

10.5.20. ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz feladatkörébe utal.

10.5.21. jóváhagyja a bor forgalomba hozatali járulék felhasználását.

10.6. Az elnököt akadályoztatása esetén – eltérő kijelölés hiányában – általános jogkörrel – helyettes országos főállatorvosként ellátandó tevékenységek kivételével – a gazdasági elnökhelyettes helyettesíti. Az elnököt a helyettes országos főállatorvosként ellátandó feladatok vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi elnökhelyettes helyettesíti. A gazdasági elnökhelyettes akadályoztatása esetén az elnököt az általa kijelölt vezető helyettesíti. Az elnök távollétében csak olyan intézkedés hozható, amelyet az elnök nem tart fenn kizárólagos hatáskörében. Az elnök akadályoztatásának megszűnését követően a helyettesítését ellátó vezetőnek, a helyettesítés körében alkalmazott eljárásáról haladéktalanul be kell számolni az elnöknek.

Az elnök által adományozható címek

11.1. A Kttv. előírásaiban foglalt feltételeknek megfelelően az elnök a tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú iskolai végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkező kormánytisztviselőnek címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, a középiskolai végzettségű kormánytisztviselőnek címzetes főmunkatársi címet adományozhat.

11.2. Az elnök a Kttv-ben meghatározott feltételekkel rendelkező kormánytisztviselőnek közigazgatási tanácsadói, illetve közigazgatási főtanácsadói, szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat. A közigazgatási, valamint a szakmai tanácsadói cím külön-külön nem haladhatja meg a NÉBIH felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselői létszámának 20–20%-át.

Az elnökhelyettesek

12.1. Az elnökhelyetteseket – az élelmiszerlánc-biztonsági és agrárigazgatásért felelős államtitkár véleménye alapján – az elnök javaslatára, határozatlan időtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettesek felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja.

12.2. Az elnökhelyettes a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (8) bekezdése alapján helyettes államtitkári illetményre jogosult.

12.3. Az elnök a NÉBIH-hel és a mezőgazdasági szakigazgatási szervekkel kapcsolatos átfogó irányítási, szervezési, felügyeleti és végrehajtási (költségvetés-tervezési, létszám-gazdálkodási, fejlesztési stb.) feladatokat az elnökhelyettesek útján látja el.

12.4. Az elnökhelyettes igazgatóságot is vezet, az általa vezetett igazgatóság tekintetében ellátja az igazgatói feladatokat.

12.5. Az elnökhelyettes részt vesz a NÉBIH átfogó stratégiai céljaink meghatározásában, valamint a célokból adódó feladatok végrehajtásának megszervezésében. A hozzá tartozó szakterületek vonatkozásában javaslatokat fogalmaz meg a NÉBIH működésének hatékonyabbá tétele érdekében.

12.6. Az elnökhelyettes ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen szabályzat és az elnök a feladatkörébe utal, továbbá amelyekkel az elnök megbízza.

12.7. Az elnökhelyettes a feladatainak végrehajtása során szükség szerint feladat ellátásával bízza meg a hozzá tartozó szervezeti egységeket.

12.8. Az elnökhelyettes a rábízott feladat teljesítéséről rendszeresen beszámol az elnöknek.

12.9. Az elnökhelyettes – feladatainak ellátása érdekében – rendszeresen értekezletet tart a hozzá tartozó szervezeti egységek vezetőinek részvételével.

12.10. Az elnökhelyettes a feladatkörébe tartozó ügyintézés keretében – kivéve, ha az adott ügyben, illetve eljárásban az elnök jár el –, valamint az elnök által átruházott hatáskörben jogosult a NÉBIH képviseletére.

12.11. A növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyettes egyben az országos növény- és talajvédelmi főfelügyelő. A növény- és talajvédelmi főfelügyelő hívja össze a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóinak értekezletét.

12.12. A NÉBIH gazdasági vezetője a gazdasági elnökhelyettes.

12.13. Az elnökhelyettes a hozzárendelt igazgatóságok vezetőit közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére.

12.14. A gazdasági elnökhelyettes gazdálkodási és üzemeltetési tevékenység keretében – az elnök tájékoztatását követően – utasítást adhat a szervezeti egységeknek.

12.15. Az elnökhelyettest akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgató helyettesíti.

Az igazgató, főosztályvezető

13.1. Az elnök a NÉBIH szakmai feladat ellátását, valamint a mezőgazdasági szakigazgatási szervek szakmai irányítását az igazgatók, főosztályvezetők (a továbbiakban együttesen: igazgatók) útján látja el. Az igazgató önállóan és felelősen, a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a rábízott igazgatóságot.

13.2. Az igazgató gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések, és a felettesei utasításainak végrehajtásáról. Felelős az igazgatóság ügykörébe tartozó döntések előkészítéséért és meghozataláért, az általa adott információk és adatok helyességéért.

13.3. Az igazgató

13.3.1. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket közvetlen felettes vezetője állandó vagy eseti jelleggel a feladatkörébe utal,

13.3.2. gyakorolja az igazgatóság feladatköréhez kapcsolódó kiadmányozási jogkört, a kiadmányozási jogkör gyakorlását – az elnök által átruházott kiadmányozási jogkör kivételével – az alárendeltségébe tartozó osztály (laboratórium) vezetőjére, igazgató-helyettesre vagy jogszabályban meghatározott esetekben hatósági jogkörben eljáró ügyintézőre átruházhatja, ez azonban nem érinti az igazgatóság munkájáért való felelősségét,

13.3.3. gyakorolja a kiadmányozási jogot a NÉBIH hatáskörébe tartozó első- és másodfokú döntések esetében,

13.3.4. a kiadmányozási jogkör átruházásáról – az eseti megbízások kivételével – az elnököt az átruházással egyidejűleg tájékoztatja.

13.4. Az igazgató tevékenységi területén

13.4.1. átruházott hatáskörben gyakorolja a kinevezés és felmentés kivételével a munkáltatói jogokat az igazgató-helyettes tekintetében, az általa vezetett szervezeti egység dolgozói (osztályvezetők és kormánytisztviselők/munkavállalók) tekintetében pedig az összes munkáltatói jogot, az osztályokhoz tartozó ügyintézők, kormányzati ügykezelők teljesítményértékelésének kivételével, a szervezeti egység számára megállapított létszám- és személyijuttatás-keretek betartásával,

13.4.2. szervezi és ellenőrzi az igazgatóság feladatainak végrehajtását,

13.4.3. határoz azokban az ügyekben, amelyek előkészítése az igazgatóság osztályának feladatkörébe tartozik,

13.4.4. számviteli, statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és előkészíti az elnöki és felsőbb döntések meghozatalát, a döntéseket végrehajtja, azok végrehajtásáról tájékoztatást ad,

13.4.5. ellenőrzi a felügyelt szervezeti egységek által kidolgozott fejlesztési elképzelések, programok, koncepciók, módszeradaptációk, módszerfejlesztések megvalósítását,

13.4.6. a felügyelt osztályok vezetőinek javaslataira is figyelemmel jóváhagyja a kormánytisztviselők egyéni teljesítmény-célkitűzéseit, jóváhagyja teljesítményük értékelését,

13.4.7. jóváhagyja, illetve felülbírálja az irányítása alá tartozó osztályvezetők által a felügyelt osztályokon dolgozók munkaköri feladataira, munkaköri leírására tett javaslatokat,

13.4.8. beszámoltatja a felügyelt osztályok vezetőit, kormánytisztviselőit és kormányzati ügykezelőit, továbbá munkavállalóit a szervezeti egységnél végzett munkájukról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról,

13.4.9. igazgatói értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából,

13.4.10. szükség szerint egyedi feladatok ellátásával bízza meg a felügyelt szervezeti egységek bármely dolgozóját, melyről az érintett tájékoztatja közvetlen felettesét,

13.4.11. jóváhagyja, illetve felülbírálja a felügyelt osztályok feladatkörére vonatkozó jogi szabályozás kezdeményezését, valamint véleményt nyilvánít jogszabálytervezetekről,

13.4.12. irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtását, ellenőrzi a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a belső szabályzatoknak az általa felügyelt szervezeti egységek munkájában való érvényesülését,

13.4.13. felülvizsgálja a felügyelt szervezeti egységek által készített tervezeteket,

13.4.14. figyelemmel kíséri és szervezi a felügyelt szervezeti egységek feladatainak végrehajtását, részükre az ehhez szükséges feltételeket biztosítja,

13.4.15. szakterülete vonatkozásában eljárásrendeket, útmutatókat terjeszt elő elnöki jóváhagyásra, továbbá képzéseket, továbbképzéseket szervez,

13.4.16. ellátja az irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatkörének államháztartással összefüggő kockázatelemzését, és működteti az ezzel kapcsolatos kockázatkezelési rendszert,

13.4.17. gondoskodik az általa vezetett szervezeti egység nemzetközi kapcsolatok tartásával, tagállami működéssel összefüggő feladatainak ellátásáról, szakterületével összhangban részt vesz hazai és nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában,

13.4.18. gondoskodik a felügyelete alá tartozó szakterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelések, programok, koncepciók, módszerfejlesztések kidolgozásáról, azok megvalósításáról, amelyről tájékoztatja a felettes elnökhelyettest, illetve elnököt,

13.4.19. javaslatot tesz fejlesztési, felügyeleti intézkedésre,

13.4.20. kapcsolatot tart a Költségvetési Igazgatósággal, gyakorolja a feladatkörébe tartozó rendelkezési jogkört a NÉBIH költségvetésében biztosított előirányzatokból, továbbá felelős a rendelkezésére bocsátott költségvetési keretek betartásáért,

13.4.21. szakterületének megfelelően ellátja a NÉBIH külső honlapjának szerkesztési, frissítési feladatait, kommunikációs szempontból ellenőrzi a honlapon közzé tett anyagok szakmai megfelelőségét,

13.4.22. a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokra vonatkozóan intézkedési tervet készít, továbbá éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi,

13.4.23. felelős a szervezeti egysége működési körébe tartozó tárgyi eszközök és készletek leltározása során megállapított és nem adminisztrációs hibából származó leltárhiányért, kivéve a névre szólóan átvett, illetve a munkavállaló munkaviszonyából eredő kötelezettségének megszegéséből adódó leltárhiányt,

13.4.24. irányítja és szervezi a laboratóriumok szakmai tevékenységét, fejlesztési és módszeradaptációs feladatokat határoz meg, jóváhagyja és szükség esetén kezdeményezi az akkreditációs terület szűkítését vagy bővítését, kezdeményezi a szervezeti egység akkreditálandóként való meghatározását és javaslatot tesz a laboratóriumi tevékenységet irányító vezető kijelölésére,

13.4.25. szakterületét illetően szervezi a hatósági ellenőrzések során vett minták laboratóriumi vizsgálatát,

13.4.26. működteti az igazgatóság kockázatkezelési rendszert, a kockázatkezelés során a külön elnöki utasításban meghatározott eljárásrend szerint jár el.

13.5. Az igazgató biztosítja az igazgatóság együttműködését a NÉBIH más szervezeti egységeivel.

13.6. Az igazgatóság feladatkörébe tartozó ügyben – kivéve, ha az adott ügyben, illetve eljárásban az elnök vagy elnökhelyettes jár el –, valamint az elnök által átruházott hatáskörben az igazgató jogosult a NÉBIH képviseletére, és köteles a NÉBIH működésében érintett külső szervekkel együttműködni.

13.7. Az igazgató tevékenységéről az elnököt folyamatosan tájékoztatja.

13.8. Az igazgató ellátja a szakmai területét érintően a mezőgazdasági szakigazgatási szervek szakmai koordinációját és felügyeletét, melynek keretében:

13.8.1. irányítja, összefogja és ellenőrzi a minisztérium, és a NÉBIH által kiadott, előírt, valamint a közreműködői vagy delegált feladatok végrehajtását, szakterületi ellenőrzéseket szervez a mezőgazdasági szakigazgatási szervnél az éves felülvizsgálati program végrehajtása érdekében,

13.8.2. közreműködik a mezőgazdasági szakigazgatási szervek munkavégzéséhez szükséges egyes feltételek biztosításában, a felsővezetői szinten meghatározott feladat ellátásához szükséges információk továbbításában, bizonyos feladatok esetében az illetékes ügyintézők képzésében és továbbképzésében,

13.8.3. szakmai értekezleteket hív össze a szakmai irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a mezőgazdasági szakigazgatási szervek munkájának koordinációja céljából,

13.8.4. a mezőgazdasági szakigazgatási szervek bevonásával javaslatot tesz a fejlesztési, végrehajtási, ellenőrzési intézkedések módszereinek meghatározására,

13.8.5. összeállítja a mezőgazdasági szakigazgatási szervek hatósági (ellenőrzési, monitoring stb.) feladatait tartalmazó éves operatív tervet, valamint megtervezi az éves felülvizsgálati program részét képező szakterületi ellenőrzéseket és jelentéseket, a jelentések informatikai hátterének kialakításában javaslattevőként és szakmai felelős közreműködőként vesz részt.

Az igazgatóhelyettes és az elnöki megbízott

14.1. Az igazgatóságon – a 14.2. pontban foglalt kivétellel – egy igazgatóhelyettes lehet, aki az igazgatót távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesíti. Az igazgatóhelyettes főosztályvezető-helyettesi besorolású kormánytisztviselő.

14.2. Az elnökhelyettes által közvetlenül vezetett igazgatóságon, valamint az elnök engedélye alapján az igazgatóságon további igazgatóhelyettes kerülhet kinevezésre.

14.3. Az igazgatóhelyettes egyben egy osztály irányításáért is felelős, az igazgató helyettesítése nem érinti osztályvezetői teendőinek ellátását.

14.4. Az elnök döntése alapján igazgatóságonként legfeljebb egy igazgatóhelyettesi megbízás szervezeti egység vezetése nélkül is adható, ha az igazgatót az igazgatóság vezetésén túlmenően egyéb rendszeres feladat ellátásával is megbízták, vagy az igazgatóság létszáma, illetve belső szervezeti tagozódása ezt indokolttá teszi.

Az osztályvezető

15.1. Az igazgatósági szervezetben működő osztályvezető az igazgató – igazgatóhelyettes – irányításával önállóan és felelősen vezeti a rábízott osztályt, a feladatkörének és a munkaköri leírásoknak megfelelően.

15.2. Az osztályvezető

15.2.1. szervezi, vezeti és ellenőrzi az osztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a belső szabályzatok az osztály munkájában érvényesüljenek,

15.2.2. felelős az osztály feladatainak elvégzéséért,

15.2.3. személyi javaslatot tesz az igazgatónak a foglalkoztatott munkatársakra, valamint az általuk ellátandó feladatokra, munkaköri leírásukra vonatkozóan,

15.2.4. megállapítja az osztály kormánytisztviselőinek, kormányzati ügykezelőinek és munkavállalóinak feladatait, ellenőrzi azok teljesítését, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, a napi munkaszervezési feladatok tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,

15.2.5. beszámoltatja az osztály kormánytisztviselőit, kormányzati ügykezelőit és munkavállalóit a végzett munkájukról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról,

15.2.6. az osztály állományába tartozó kormánytisztviselők tekintetében teljesítményértékelést végez, javaslatot tesz jutalmazásra, illetményeltérítésre, kitüntetésre, továbbképzésen való részvételre, kiküldetésre,

15.2.7. javaslatot tesz az igazgatónak az osztály munkáját érintő körben a NÉBIH-re vonatkozó jogi szabályozásra, fejlesztésre, beruházásra,

15.2.8. munkavégzés és a hatósági eljárás tekintetében szakmai iránymutatást nyújt, illetve utasítást ad az ügyintéző számára, valamint gondoskodik a hatósági eljárás lefolytatásának és a hatósági döntés előkészítésének jogszerűségéről,

15.2.9. a szabályzatban foglaltak szerint, valamint eseti felhatalmazás alapján képviseli a NÉBIH-et,

15.2.10. figyelemmel kíséri és szervezi az osztály feladatainak végrehajtását, amelyhez a szükséges feltételeket biztosítja,

15.2.11. vezetői és szakmai tevékenységre vonatkozó ellenőrző feladatot lát el,

15.2.12. biztosítja az osztály együttműködését a NÉBIH más szervezeti egységeivel,

15.2.13. az osztály feladatkörében elnöki utasítástervezeteket készít elő, módosítást kezdeményez, tájékoztatókat, körleveleket készít elő,

15.2.14. szükség szerint szakmai értekezletet tart,

15.2.15. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel felettes vezetői megbízták,

15.2.16. tevékenységéről a felettes vezetőjét folyamatosan tájékoztatja,

15.2.17. feladatkörében a piaci szereplőket, fogyasztókat érintő információkról tájékoztatót készít, illetve közreműködik annak elkészítésében.

A laboratóriumvezető, az állomásvezető és az elnöki megbízott

16.1. A laboratóriumvezető az adott laboratóriumra vonatkozó előírásoknak és jelen szabályzatnak megfelelően vezeti a laboratóriumot.

16.2. A laboratóriumvezető – az akkreditációra kijelölt szervezeti egység szerint – vezetői besorolású kormánytisztviselő lehet.

16.3. A laboratóriumvezető meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendő fizikai, analitikai, radioanalitikai, kémiai, biológiai, diagnosztikai, biokémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos és genetikai vizsgálatokat, annak módját.

16.4. A laboratóriumvezetőre egyebekben a szabályzat vezetői besorolása szerinti vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.5. Az állomásvezető az adott állomásra vonatkozó előírásoknak és a jelen szabályzatnak megfelelően vezeti a fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomást.

16.6. Az állomásvezető osztályvezetői besorolású kormánytisztviselő.

16.7. Az állomásvezető meghatározza és ütemezi a fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomáson elvégezendő feladatokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelően irányítja a fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomás szakmai munkáját.

16.8. Az állomásvezetőre egyebekben a szabályzat osztályvezetőre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.9. Az elnök meghatározott feladat ellátására – szervezeti egységektől független – elnöki megbízottat nevezhet ki vagy bízhat meg, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az elnöki megbízott legfeljebb főosztályvezető- helyettesi besorolású kormánytisztviselő.

A titkárságvezető

17.1. Az elnök és az elnökhelyettesek munkáját titkárságvezetők segítik. Az elnök titkárságvezetője főosztályvezetői, az elnökhelyettes titkárságvezetője osztályvezetői besorolású kormánytisztviselő. Az elnök titkárságvezetője mellett titkárságvezető-helyettes működik, aki főosztályvezető-helyettesi besorolású kormánytisztviselő.

17.2. A titkárságvezető feladata a vezetőhöz érkező iratok feldolgozása, a vezető hivatali teendőinek szervezése, nyilvántartása, a vezető által tartott értekezleteken elhangzottak rögzítése és a vezető által adott feladatok végrehajtása, a titkárság dolgozóinak irányítása. E tevékenységi körében ellátja

17.2.1. a vezető hivatali munkájának koordinálását, biztosítja annak folyamatosságát,

17.2.2. a döntést igénylő ügyek szakszerű előkészítését, a szakmai javaslatok egyeztetését, a döntésről való tájékoztatást és a kiadott feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérését.

17.3. A titkárságvezető a halasztást nem tűrő esetekben közvetlenül – egyébként szolgálati úton – tájékoztatást, jelentést kérhet a vezetőhöz tartozó szervezeti egységektől, illetve azokat meghatározott tárgyú javaslat, előterjesztés vagy egyéb tervezet kidolgozására hívhatja fel.

Az ügyintéző

18.1. Az ügyintéző feladata a NÉBIH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás szervezése. Az ügyintéző munkáját a munkaköri leírásában rögzítetteknek és a vezető utasításának megfelelően önállóan végzi. A feladatok megoldására vonatkozó javaslatait a kérdés alapos, rendszeres és többirányú vizsgálata után, az összefüggések feltárásával, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök figyelembevételével, megfelelő időben, kezdeményezően köteles megtenni. A lehetséges megoldásokat előtárja, és azok közül a legmegfelelőbbre megindokolt javaslatot tesz. A feladatkörébe utalt ügyek menetét az ügyintéző köteles figyelemmel kísérni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

18.2. Az ügyintéző a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a NÉBIH állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért.

18.3. Az ügyintézőt közvetlen felettes vezetője irányítja. Amennyiben felsőbb vezető közvetlenül ad utasítást a beosztott dolgozó részére, a dolgozó köteles erről közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni.

A kormányzati ügykezelő

19.1. A kormányzati ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. A kormányzati ügykezelő felelősen gondoskodik az ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen a beérkező ügyiratok átvételéről, nyilvántartásba vételéről, a kiadmánytervezeteknek az ügyintéző útmutatása szerinti elkészítéséről, sokszorosításáról és továbbításáról.

19.2. A kormányzati ügykezelő ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

IV. fejezet

A NÉBIH MŰKÖDÉSE

Általános szabályok

20.1. A NÉBIH szervezeti egységeinek folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen szabályzat, és a felettes vezető utasításai határozzák meg.

20.2. A vezető, az ügyintéző, a kormányzati ügykezelő, a munkavállaló feladatait jelen szabályzatban foglaltakon túl a munkaköri leírása szabályozza.

20.3. A munkaköri leírás tartalmazza a munkakör betöltéséhez szükséges alkalmazási, képesítési, képzettségi és egyéb feltételeket, a munkaköri feladatok részletes felsorolását, a fontos és bizalmas munkakörre vonatkozó utalást, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget – a felelősség megállapítására is alkalmas módon – a kiadmányozási, kötelezettségvállalási, képviseleti jogkört és azok terjedelmét, a helyettesítés rendjét.

21.1. A NÉBIH szervezeti egységei a munkafeladatok határidőre történő, szakszerű elvégzése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

21.2. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyekben az érdekeltek egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetés kezdeményezéséért annak a szervezeti egységnek a vezetője felelős, amelynek a feladat elvégzése a szabályzat szerint a feladatkörébe tartozik.

21.3. A NÉBIH szervezeti egységeinek munkatársai a munkavégzésük során tudomásukra jutott, de más szervezeti egység feladatkörébe tartozó tényt, adatot, tapasztalatot kötelesek haladéktalanul a közvetlen munkahelyi felettesük tudomására hozni, aki azt az érdekelt szervezeti egység vezetőjéhez továbbítja, illetve szükség esetén, az információ alapján eljárást kezdeményez.

21.4. Ha a feladat megoldásában több igazgatóság érintett, a feladat elvégzéséért az első helyen kijelölt igazgatóság a felelős, amely – a 21.1.–21.3. pontokban foglaltaknak megfelelően – köteles gondoskodni arról, hogy a megoldásban a többi érdekelt igazgatóság álláspontja összehangoltan érvényesüljön. Ehhez a közreműködő részlegek szakterületük szempontjait feltáró munkarészeket, észrevételeket, javaslatokat adnak. A nem érvényesített javaslatokról a javaslattevőt tájékoztatni kell. Véleményeltérés esetén az érintett részlegeknek egymás között egyeztetniük kell, ennek eredménytelensége esetén a legközelebbi közös felettes vezető dönt.

22. Az igazgató más szervezeti egység vezetője feladatkörét érintő intézkedést csak az érintett szervezeti egység vezetője írásbeli egyetértésével tehet. Az igazgató – a hatósági ügyek kivételével – jogosult a felügyeletet ellátó szakmai elnökhelyettes, eltérő felettes elnökhelyettes esetén pedig az elnök elé terjeszteni azokat az ügyeket, amelyekben az érintett vezetők véleményének egyeztetése nem vezetett eredményre.

23.1. Az igazgatóság köteles a feladatkörébe tartozó jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megállapított, valamint a vezető által meghatározott feladatot végrehajtani.

23.2. A feladatok hivatali szervezeti egységek közötti megosztásáról – vita esetén – az érintett szervezeti egységek közös felettese dönt.

23.3. Az igazgatóság feladatait saját dolgozói által köteles ellátni. Ez nem érinti az igazgatónak azt a jogát, hogy a feladat szakszerű megoldásához – a közvetlen felettes vezető jóváhagyásával – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak figyelembevétele mellett külső szakértőt vegyen igénybe vagy egyes kérdések megoldásához külső intézménytől szakvéleményt kérjen.

24.1. A kiadmányozásra előkészített ügyiratokat – ha a vezető másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. A kiadmányozásra előkészített ügyiratot mind az ügyintéző, mind a továbbítást javasló vezető keltezéssel látja el és aláírja. Határidő-túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az ügyirat vótumában vagy külön készült feljegyzésben kell számot adni, melyet a közvetlen felettes vezetőnek is láttamoznia kell.

24.2. Az elnök által kiadmányozásra kerülő ügyiratokat az érintett igazgatóság az Elnöki Titkársághoz küldi meg. A titkárságvezető ellenőrzi az előkészítés szabályszerűségét.

24.3. Az elnökhelyettesen keresztül kiadásra kerülő feladatokat az elnökhelyettes útján kell előterjeszteni.

24.4. Különösen indokolt esetben a vezető – az ok megjelölésével – közvetlenül fordulhat az elnökhöz vagy az elnökhelyetteshez, a közvetlen felettese egyidejű, vagy ha ez nem lehetséges, utólagos tájékoztatása mellett.

24.5. Az ügyintézés során betartandó részletes iratkezelési szabályokat az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.

A kiadmányozási jog

25.1. A kiadmányozási (aláírási) jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. Az aláírási jogköröket írásban kell meghatározni úgy, hogy a jogszerűségi és a szakszerűségi követelmények érvényesülése mellett biztosítsa a gyors ügyintézést.

25.2. A NÉBIH hatáskörébe tartozó első- és másodfokú közigazgatási hatósági ügyek esetében a hatósági döntést tartalmazó iratot az igazgató írja alá.

25.3. Az elnök írja alá a miniszter, az Országgyűlés tisztségviselői, az országgyűlési képviselők, az országgyűlési biztosok, a Kormány tagjai, a pártok vezetői, az Országgyűlés, valamint a nemzetközi szervezetek részére készített iratokat, átiratokat, feljegyzéseket, mindazokat az iratokat, amelyeknek aláírási jogát jogszabály hatáskörébe utalta, vagy amelyek tekintetében az aláírás jogát egyedi vagy általános utasítással magának tartotta fenn.

25.4. A kormány-előterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezeteinek véleményezését az elnök, vagy az általa kijelölt és a témakörben illetékes igazgató írja alá.

25.5. Az elnökhelyettes, igazgató saját hatáskörében eljárva írja alá

25.5.1. a minisztériumok, más állami szervek azonos, illetve hasonló beosztású, jogállású vagy besorolású vezetőinek címzett,

25.5.2. az általa irányított szervezeti egységek által jóváhagyásra felterjesztett, valamint

25.5.3. az átruházott hatáskörben kiadmányozandó ügyiratokat.

25.6. Az igazgató gyakorolja a kiadmányozás jogát az igazgatóság ügykörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyekben ez a jog nincs más hivatali vezető számára fenntartva.

25.7. Az osztályvezető kiadmányozási jogát az igazgató által meghatározott ügykörökben gyakorolja.

25.8. Az érdemi ügyintézők kiadmányozási joga a feladatkörükbe tartozó azon ügyekre terjed ki, amelyekre az igazgató felhatalmazást ad.

25.9. A kiadmányozási jogosultságot az érintett kormánytisztviselő munkaköri leírásában is rögzíteni kell.

25.10. A szervezeti egységek vezetői az általuk kiadmányozott kiemelt súlyú ügyekben az ügyiratot felülvizsgálat céljából felterjesztik a szakterületért felelős elnökhelyettesnek, továbbá kiadmányozást követően tájékoztatásul megküldik az elnöknek.

25.11. Az igazgatóság közvetlenül keresi meg az azonos szintű más szervezeti egységet.

Utasítás közzététele

26.1. Az elnök a NÉBIH tevékenységének szabályozása során elnöki utasításokat és körleveleket adhat ki.

26.2. Az elnök által kiadott utasítás a NÉBIH internetes honlapján kerül közzétételre.

26.3. Utasítás kiadását bármely szervezeti egység kezdeményezheti az elnöknél, a szakmai indok, szükségesség, jogalap megjelölése mellett, a szövegtervezet egyidejű benyújtásával. Az elnök a kezdeményezést – annak vizsgálatára, illetőleg a vizsgálat eredményétől függő végrehajtására – továbbítja a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság részére.

26.4. Az elnöki utasítás jogalapját – az érintett szakmai szervezeti egységek bevonásával – a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság minden esetben vizsgálja.

26.5. Az utasítás megszövegezéséért, megjelentetéséért, közzétételéért – az érintett szervezeti egységek bevonásával – a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság tartozik felelősséggel.

Hivatali értekezletek

27.1. A vezetői értekezlet – lehetőség szerint – heti rendszerességgel ülésezik. A vezetői értekezletet az elnök hívja össze. A vezetői értekezlet az elnök vezetésével megtárgyalja a NÉBIH működését és tevékenységét érintő jelentős kérdéseket, az időszerű feladatok végrehajtását. A vezetői értekezleten az elnök tájékoztatást ad a Kormány és a miniszter döntéseiről, az abból adódó feladatokról. A vezetői értekezlet résztvevői az elnökhelyettesek és az Elnöki Titkárság vezetője, valamint az elnök által meghívott vezetők.

27.2. Az elnök a NÉBIH működését és tevékenységét érintő kérdésekről különböző szintű vezetői értekezletet tart. Az elnök a NÉBIH valamennyi kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője részére állományi értekezletet tart. Meghatározott kiemelt feladat ellátásának biztosítása érdekében az érintettek részvételével az elnök célfeladati értekezletet hív össze.

27.3. Az elnök, az elnökhelyettesek szükség szerinti rendszerességgel hivatali értekezletet tartanak a NÉBIH működését és tevékenységét érintő jelentős kérdésekről, az időszerű feladatok végrehajtásáról.

27.4. Az igazgatók, osztályvezetők szükség szerinti rendszerességgel vezetői értekezletet tartanak az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek, dolgozóinak a szervezeti egység szakmai feladatainak ellátásához szükséges információk átadása érdekében.

A munkavégzés alapelvei

28.1. A felettes vezető – a közvetlen munkahelyi vezető távollétében, a szolgálati út mellőzésével – utasíthat bármely kormánytisztviselőt (kormányzati ügykezelőt, munkavállalót), aki az utasítást köteles végrehajtani, erről azonban a lehető legrövidebb időn belül köteles jelentést tenni közvetlen felettesének.

28.2. Vitás kérdések, véleményeltérés esetén a közös közvetlen felettes vezető jogosult dönteni az ügy intézésének módjáról.

28.3. A NÉBIH munkatársai kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni elektronikus postaládájukat, valamint a NÉBIH belső számítógépes hálózatán közzétett utasításokat, illetve információkat.

28.4. Vezetői utasítás a NÉBIH elektronikus levelezési rendszerén keresztül is kiadható. Az így kiadott utasítások elintézése során – amennyiben az utasításból más nem következik – a beosztott a NÉBIH elektronikus levelezési rendszerét köteles használni.

28.5. A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság köteles haladéktalanul gondoskodni a belső utasítások, szabályzatok – NÉBIH belső informatikai hálózatán történő – közzétételéről, és annak tényéről a NÉBIH vezetőit elektronikus úton tájékoztatni.

28.6. A vezető köteles a feladatok kidolgozását a szükséges információk megadásával, illetve amennyiben az a feladat jellegéből következik, a legfontosabb elvi kérdésekben való előzetes állásfoglalással, a módszerek, eszközök és az időbeli ütemezés meghatározásával elősegíteni.

Az érdek-képviseleti szervezetekkel való együttműködés

29. A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetésben az elnök, az elnök által kijelölt vezető, valamint a NÉBIH-nél érdekképviseleti tevékenységet ellátó, működését és megválasztott tisztségviselőit a munkáltatónál bejelentő munkavállalói érdekképviseleti szerv tisztségviselője vesz részt.

Együttműködés a sajtóval

30. A tájékoztatási tevékenység során az állam- és szolgálati titokra vonatkozó szabályokat meg kell tartani, a nyilatkozat nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével, valamint nem eredményezheti közérdekű adatok eltitkolását vagy meghamisítását.

A NÉBIH honlapjának gondozása

31. A NÉBIH internetes honlapja tartalomszolgáltatásának szervezéséért az Elnöki Titkárság felelős.

A NÉBIH belső kontrollrendszere

32.1. Az elnök felelős a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért, amely magában foglalja:

32.1.1. a kontrollkörnyezetet,

32.1.2. a kockázatkezelési rendszert,

32.1.3. a kontrolltevékenységet,

32.1.4. az információs és kommunikációs rendszert, valamint

32.1.5. a monitoringrendszert.

32.2. A kontrollkörnyezet kialakításáról, az ellenőrzési nyomvonal rendszerének működtetéséről külön elnöki utasítás rendelkezik.

32.3. Az elnök a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez, és kockázatkezelési rendszert működtet.

32.4. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezető ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) működtetése és fejlesztése az elnök felelőssége. A FEUVE, mint a kontrolltevékenység része, magában foglalja a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollját, amely tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.

32.5. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a 3. függelék tartalmazza.

32.6. Az elnök köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez vagy személyhez.

32.7. Az elnök köteles olyan monitoringrendszert működtetni, mely lehetővé teszi a tevékenységek, a célok megvalósításának nyomon követését.

32.8. Az információs és kommunikációs rendszer, valamint a monitoringrendszer működtetéséről külön elnöki utasítás rendelkezik.

Külső szervek által végzett ellenőrzés

33.1. A NÉBIH tevékenységének külső szervek által végzett ellenőrzése során az ellenőrzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért – különösen az ellenőrzési eljárásban való közreműködésért, valamint az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és nyomon követéséért – az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység vezetője felelős.

33.2. Az ellenőrzéssel érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője köteles az ellenőrzés megkezdéséről (ellenőrző szerv neve, az ellenőrzés célja és ideje, ütemezése, érintett szervezeti egység), az ellenőrzést végző által tett megállapításokról, az intézkedési tervről (annak megküldésével) és végrehajtásáról szakmai ellenőrzés esetében a Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóságot, működési (pénzügyi, gazdálkodási, humánpolitikai stb.) tárgyú ellenőrzés esetében a Belső Ellenőrzési Igazgatóságot tájékoztatni.

33.3. Az ellenőrzésben feladatkörének megfelelően a Belső Ellenőrzési Igazgatóság vagy a Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság vagy a Kiemelt Ügyek Igazgatóság jogosult részt venni, kérés esetén abban közreműködik.

33.4. A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság, a Kiemelt Ügyek Igazgatóság, illetve a Belső Ellenőrzési Igazgatóság nyomon követi az egyes ellenőrzött szervek, szervezeti egységek által adott tájékoztatás, illetve vezetett nyilvántartás alapján a vállalt feladatok teljesítését. A vállalt feladatok határidőre történő nem teljesítéséről értesíti az Elnöki Titkárságot, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A NÉBIH képviselete

34.1. A NÉBIH-et hatósági ügyintézés körében – ha az elnök másképp nem rendelkezik – a feladatkör szerint érintett igazgató képviseli.

34.2. Munkakapcsolatot – a felettes igazgató engedélyével – a NÉBIH szervezeti egységei létesíthetnek külső szervekkel, azzal, hogy eljárásukról a NÉBIH tárgyban érintett igazgatóján keresztül az elnököt tájékoztatni kötelesek.

A nemzetközi kapcsolatok rendje

35.1. A NÉBIH szervezeti egységeinek vezetői a nemzetközi kapcsolatokban a szakmai terület, a partner képviseleti szintje, valamint a téma súlya, fontossága szerint látják el a NÉBIH képviseletét. A kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a kétoldalú együttműködések kialakítása, végrehajtása, a tárgyalások szervezése az igazgatóság feladata.

35.2. A NÉBIH kijelölés alapján ellátja az ország képviseletét nemzetközi szervezetekben (EU, FAO, ENSZ/EGB, OECD, OIV, EPPO, IPPC, WTO SPS, IOBC IUSS, EFSA, WHO, UPOV, ISTA, CPVO stb.), valamint az Európai Bizottság és Tanács szakbizottságaiban és munkacsoportjaiban.

35.3. A NÉBIH a minisztérium által meghatározott esetekben eleget tesz a szakterületi jelentési kötelezettségnek az EU és a nemzetközi szervezetek felé.

35.4. A NÉBIH szervezeti egységei a 35.2. pontban foglaltak kivételével

35.4.1. szakmai jellegű nemzetközi tevékenységüket önállóan, saját pénzügyi keretük terhére végzik, a jogszabályok és a nemzetközi kapcsolattartás szabályainak betartásával,

35.4.2. fordítással, tolmácsolással, valamint hivatalos külföldi utazással kapcsolatos kéréseiket az Elnöki Titkárság felé továbbítják, amely gondoskodik a megrendelt munka elvégeztetéséről a megkeresést intéző szervezeti egység irányában. A fordítással kapcsolatos költségek az azt megrendelő szervezeti egységet terhelik.

35.5. A hivatalos külföldi útról visszatért vezető, illetve munkatárs szakmai programjáról, tapasztalatairól öt munkanapon belül köteles útijelentést készíteni, amelyben értékelni kell a hazai viszonyok között hasznosítható ismereteket, és javaslatot kell tenni a szükséges további intézkedésekre. Az útijelentést meg kell küldeni a kiküldetést elrendelő igazgatónak, valamint minden érintett vezetőnek.

Iratforgalom

36.1. Az iratkezelést az Elnöki Titkárságon belül a – szervezeti egységnek nem minősülő – Központi Iratkezelő Iroda végzi.

36.2. A Központi Iratkezelő Iroda a hozzá beérkező iratokat és egyéb leveleket (elnök, igazgató saját kezűleg felbontandó, beérkező iratai és egyéb levelei kivételével) felbontja és azokat – a levél, illetve irat tartalmából kitűnően – az érintett szervezeti egység(ek)nek továbbítja.

36.3. Téves irányítás esetén a levelet haladéktalanul továbbítani kell ahhoz a szervezeti egységhez, amelynek feladatkörébe az adott ügy tartozik, a 36.2. pontban foglaltaknak megfelelően, egyidejűleg értesítve erről azt a vezetőt is, aki a küldeményt tévesen irányította.

36.4. Az iratkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.

A munkavégzés rendje

37.1. A NÉBIH-ben a munkaidő heti 40 óra, amely a hét utolsó munkanapjának kivételével reggel 8.00 órától 16.30 óráig, a hét utolsó munkanapján 14.00 óráig tart. Az igazgató, a laboratóriumvezető, az állomásvezető a munka jellegétől függően ettől eltérően is rendelkezhet.

37.2. Az ügyfélfogadás kedden és csütörtökön 8.00 órától 12.00 óráig tart. A munkahelyi vezető a munka jellegétől függően ettől eltérően is rendelkezhet.

37.3. A NÉBIH központi telephelyének épületébe való be- és kiléptetés rendjéről az elnök által kiadott Biztonsági Szabályzat rendelkezik.

37.4. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedések érdekében a NÉBIH vezetői – a külön elnöki utasításban foglaltak szerint – munkaidőn kívüli ügyeleti, készenléti szolgálatot szervezhetnek, rendelhetnek el.

37.5. A dolgozó a munkahelyéről munkaidő alatt történő eltávozását köteles közvetlen felettesével engedélyeztetni, illetőleg visszatérését bejelenteni.

37.6. Az igazgató – javaslatának elnök által történő elfogadását követően – a heti munkaidő keret figyelembevételével, rugalmas munkaidő beosztást rendelhet el. A rugalmas munkarendre vonatkozó részletes szabályokat a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

37.7. Meghatározott időtartamra a dolgozó kérelmére otthoni munkavégzéshez az igazgató – az elnök jóváhagyását követően – hozzájárulhat. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó részletes szabályokat a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

38.1. A vezető munkahelyen kívül feladatát, kiküldetését úgy köteles megszervezni és ellátni, hogy távollétében helyettese érdemi intézkedést tudjon tenni.

38.2. A dolgozó köteles munkavégzésre való megjelenésének akadályát haladéktalanul, vagy ha ezt elháríthatatlan külső ok nem teszi lehetővé, annak megszűnését követő 24 órán belül közvetlen munkahelyi felettesének bejelenteni, a várhatóan egy hetet meghaladó betegállományáról közvetlen felettesét ismételten tájékoztatni.

38.3. A dolgozó a távollétre vonatkozó orvosi vagy egyéb hivatalos igazolást a munkáltatói jogkört gyakorló vezető részére haladéktalanul köteles továbbítani, illetve munkavégzésre való megjelenéskor átadni. A munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása nélkül táppénzes állományba vételről szóló okirat az illetmény-számfejtési feladatot ellátó szervezeti egységhez nem továbbítható.

Dolgozói érdekképviselet

39.1. A munkáltató biztosítja annak lehetőségét, hogy az alapszabálya szerint a NÉBIH-nél érdekképviseleti tevékenységet ellátó, e tevékenységét és vezető tisztségviselőit bejelentő szervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos módon közzétegye.

39.2. A NÉBIH helyiségeinek, eszközeinek érdek-képviseleti tevékenység céljából történő munkaidő utáni, illetve munkaidőben történő használatát a munkáltató az érdekképviseleti szervekkel kötött külön megállapodás alapján biztosítja.

A NÉBIH költségvetési és gazdálkodási rendje

40.1. A NÉBIH költségvetési előirányzataira kötelezettséget vállalni a gazdasági elnökhelyettes, illetve az általa kijelölt személy ellenjegyzése nélkül nem lehet. A NÉBIH költségvetési előirányzatai terhére kifizetés elrendelésére a teljesítés igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.

40.2. A NÉBIH költségvetési és gazdálkodási rendjét külön elnöki utasítás szabályozza.

V. fejezet

A NÉBIH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI

Az elnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek

Elnöki Titkárság

41. Az Elnöki Titkárság az elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, alapfeladata az elnök munkájának segítése. Az Elnöki Titkárság

41.1. felelős a NÉBIH iratkezeléséért, szabályozza az iratkezelés rendjét, működteti a Központi Iratkezelő Irodát, biztosítja az ügyiratok nyomon követhetőségét, visszakereshetőségét,

41.2. irányítja az ügyiratok hivatalon belüli mozgását, figyeli a határidőket,

41.3. nyilvántartja, szervezi az elnök programját, szervezi a hivatali értekezleteket,

41.4. kapcsolatot tart társintézményekkel, civil szervezetekkel, kommunikációs ügyekben a minisztérium sajtóirodájával,

41.5. felügyeli a tájékoztatási kötelezettségek betartását,

41.6. ügyfélszolgálatot működtet,

41.7. koordinál egyes kiemelt, több igazgatóságot is érintő feladatot,

41.8. gondoskodik egyes döntést igénylő ügy előkészítésének koordinációjáról,

41.9. az elnök által meghatározott esetekben elnöki kiadmánytervezeteket készít,

41.10. szervezi a közkapcsolati feladatok ellátását, előkészíti és szervezi a NÉBIH szakkiállításokon, szakvásárokon való megjelenését,

41.11. összefogja, szerkeszti, valamint nyomdai kivitelezésre előkészíti a NÉBIH tevékenységi körébe tartozó intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztató kiadványokat, valamint közreműködik azok elosztásának megszervezésében,

41.12. kommunikációs és sajtóügyekben együttműködik a minisztérium sajtóirodájával,

41.13. közreműködik az egységes vezetői információs rendszer működtetésében, továbbá előkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat,

41.14. közreműködik az elektronikus iratkezelő rendszer működtetésében, továbbá előkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat,

41.15. felügyeli a NÉBIH belső és külső honlapjának szerkesztési, frissítési feladatait, és szükség esetén szerkeszti a honlapon közzé tenni kívánt anyagokat,

41.16. ellátja az elnök által kiemelt fontosságúnak minősített feladatokat, annak végrehajtása során az érintett szervezeti egységgel, egységekkel együttműködve.

Belső Ellenőrzési Igazgatóság

42.1. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság felelős

42.1.1. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti követelményeinek való megfelelésért,

42.1.2. a NÉBIH függetlenített belső ellenőrzési tevékenységének biztosításáért, a gazdálkodás pénzügyi, lebonyolítási, beszámolási, vezetői és folyamatba épített ellenőrzési folyamatainak vizsgálatáért,

42.1.3. a kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési terv elkészítéséért,

42.1.4. a stratégiai ellenőrzési terv elkészítéséért,

42.1.5. a belső ellenőrzési politika kialakításáért, a belső ellenőrzés működési kézikönyvének folyamatos aktualizálásáért.

42.2. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság tevékenysége során

42.2.1. kirendelt munkatársak útján – elnöki engedéllyel – részt vesz a minisztérium ellenőrzési tevékenységében,

42.2.2. felkérés, kijelölés alapján részt vesz a NÉBIH tevékenységének külső szerv vagy felügyeleti szerv általi ellenőrzéséből (auditálásából) adódó feladatok ellátásában,

42.2.3. koordinálja a NÉBIH-et érintő, külső szervek által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az igazoló szervek, valamint a nemzeti jogszabályok által meghatározott ellenőrző szervek vizsgálatai vonatkozásában,

42.2.4. havonta rendszeresen tájékoztatást nyújt az ellenőrzési tevékenységről, az ellenőrzések és a kapcsolódó intézkedések aktuális helyzetéről, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, külső ellenőrzésekről éves beszámolót készít.

42.3. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság ellenőrzési feladatát az elnök által jóváhagyott éves ellenőrzési terv, illetve terven kívüli megbízás alapján végzi, ennek során

42.3.1. összeállítja az éves ellenőrzési tervjavaslatot, elkészíti az egyes ellenőrzések programját,

42.3.2. betartja az Ellenőrzési Kézikönyv előírásait,

42.3.3. az elvégzett ellenőrzések eredményéről ellenőrzési jelentést készít,

42.3.4. az ellenőrzés során észlelt hiányosságok kijavítására javaslatot, ajánlást tesz az ellenőrzött szervezeti egység vezetője felé,

42.3.5. ellenőrzi a vizsgálat megállapításaira tett intézkedési tervet, és annak megvalósítását,

42.3.6. kialakítja és működteti az ellenőrzések, továbbá az intézkedési tervek végrehajtását nyomon követő monitoring- és nyilvántartási rendszert.

42.4. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság a külső szervek által végzett ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, összefogása, nyilvántartása keretében

42.4.1. biztosítja az ellenőrzés végrehajtásának elősegítéséhez a feltételeket (felkészülést szolgáló egyeztetések szervezése, emlékeztetők készítése stb.),

42.4.2. tájékoztatást nyújt a külső ellenőrzések megkezdéséről, az ellenőrzési programról, irányelvekről,

42.4.3. adatot szolgáltat, a vizsgált szakmai szervezeti egységgel együttműködve.

42.5. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság feladatainak végrehajtása során együttműködik a NÉBIH valamennyi szervezeti egységével, amelyek kötelesek a belső és a külső ellenőrzés által meghatározott feladatokat az előírt határidőre a megadott tartalommal teljesíteni.

42.6. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság ellenőrzési feladatának ellátása során közvetlenül felhívhatja az ellenőrzött szervezeti egységet, illetve vezetőjét:

42.6.1. az ellenőrzés által feltárt jogszabálysértő működés megszüntetésére,

42.6.2. a jogszerű állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére,

42.6.3. a több szervezeti egységet érintő feladatok végrehajtásában való közreműködésre, adatszolgáltatási kötelezettség soron kívüli teljesítésére.

42.7. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság tanácsadó tevékenység keretében

42.7.1. a vezetőket támogathatja az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,

42.7.2. pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló javaslatot tehet,

42.7.3. tanácsot nyújthat a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén,

42.7.4. konzultációt biztosít a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében,

42.7.5. javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzataira vonatkozóan.

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

43.1. A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság általános feladata a NÉBIH-nél közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak humánpolitikai feladatainak teljes körű ellátása a Kttv.-ben és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározottak szerint, továbbá felelős a NÉBIH egységes joggyakorlatának és belső jogi szabályozásának kialakításáért.

43.2. A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság humánpolitikai feladatainak keretében:

43.2.1. szervezi és ellenőrzi a NÉBIH szervezeti egységeinek humánerőforrás-gazdálkodással, képzéssel, és szociális juttatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak elvégzését,

43.2.2. eleget tesz az ellenőrző szervek által kért, a NÉBIH-re vonatkozó humánpolitikai jellegű jelentéstételi kötelezettségeknek,

43.2.3. a jogszabályi előírások alapján a NÉBIH tekintetében ellátja a jogviszony-létesítéssel, fennállásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a munkáltatói jogkör gyakorlónak hatáskörébe utalt munkáltatói intézkedések végrehajtását és előkészíti az intézkedések okiratait,

43.2.4. a munkatársak kiválasztása során gondoskodik az alkalmazással és kiválasztással kapcsolatos jogszabályi előírások és belső utasítások érvényre juttatásáról,

43.2.5. felelős a NÉBIH havi és éves létszámnyilvántartásának összeállításáért, ezek alapján az éves munkaerőtervek előkészítéséért, és a létszámgazdálkodás irányelveinek érvényre juttatásáért, figyelemmel kíséri a létszámváltozást, elemzi annak okait, nyilvántartja a szervezeti egységek létszám-előirányzatait, havonta tájékoztatást ad az elnök részére a NÉBIH, a szervezeti egységek vezetői részére a szervezeti egységek foglalkoztatási adatairól, biztosítja az intézményi beszámolóhoz a feladatkörébe tartozó, létszám-előirányzattal kapcsolatos adatokat,

43.2.6. kidolgozza és a gazdasági elnökhelyettes egyetértésével az elnökhöz jóváhagyásra előterjeszti a NÉBIH humánpolitikai tárgyú, költségvetési hatással járó szabályzatait, intézkedési terveit,

43.2.7. biztosítja a kormánytisztviselők teljesítményértékelési rendszerének egységes alkalmazását a NÉBIH tekintetében, kidolgozza a kormányzati ügykezelők és munkaviszonyban állók értékelési rendszerét, az ösztönzés, jutalmazás elveit, előkészíti és koordinálja a munkatársak jutalmazásával és a NÉBIH juttatási rendszerével kapcsolatos feladatokat,

43.2.8. gondoskodik a NÉBIH személyügyi nyilvántartásának kialakításáról, a személyi anyagok összeállításáról, őrzéséről, kezeli és nyilvántartja a NÉBIH munkatársainak összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozatait, gondoskodik az összeférhetetlenségi helyzetekhez kapcsolódó munkáltatói intézkedések előkészítéséről,

43.2.9. ellátja a NÉBIH munkatársainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő munkáltatói feladatokat,

43.2.10. a NÉBIH vezetői tekintetében előkészíti, koordinálja és nyilvántartja az elnök, elnökhelyettes, igazgató munkáltatói jogkörébe utalt humánpolitikai intézkedéseket,

43.2.11. a NÉBIH-nél közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak vonatkozásában előkészíti, koordinálja és nyilvántartja az igazgató munkáltatói jogkörébe utalt humánpolitikai intézkedéseket,

43.2.12. ellátja a NÉBIH tekintetében a külföldi ösztöndíjas, valamint a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

43.2.13. ellátja a NÉBIH tekintetében a kitüntetések és elismerések adományozásához kapcsolódó előkészítő és koordinációs feladatokat,

43.2.14. az igazgatók javaslatai alapján elkészíti a NÉBIH éves képzési tervét, gondoskodik a NÉBIH stratégiai céljai eléréséhez kapcsolódó, valamint a kormánytisztviselők és vezetők képzési programjainak kidolgozásáról, megvalósításáról, az ezekhez kapcsolódó szervezési, dokumentációs és nyilvántartási feladatok ellátásáról,

43.2.15. a NÉBIH tekintetében ellátja a kormánytisztviselők előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó képzések (kormányzati ügykezelői alapvizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga) előkészítési, nyilvántartási, pénzügyi ellenőrzési feladatait,

43.2.16. előkészíti a felsőoktatási intézményekkel kötendő szakmai együttműködés feltételeit rögzítő és a felsőoktatási intézmények hallgatóinak szakmai gyakorlati képzésére vonatkozó megállapodásokat,

43.2.17. előkészíti és nyilvántartja a NÉBIH-nél megkötendő tanulmányi szerződéseket, figyelemmel kíséri a tanulmányi szerződésekből eredő jogok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését,

43.2.18. a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint, valamint Szociális Bizottság útján az elnök részére döntésre előkészíti a munkavállalók szociális helyzetével összefüggő, valamint a lakásépítési/vásárlási munkáltatói kölcsönök folyósítása iránti kérelmeket, ellátja a Szociális Bizottság működésével kapcsolatos feladatokat,

43.2.19. ellátja a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.

43.3. A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság jogi feladatainak ellátása keretében

43.3.1. elősegíti a NÉBIH működésének szabályszerűségét, közreműködik a törvényesség érvényre juttatásában,

43.3.2. jogi tanácsot és tájékoztatást ad a NÉBIH vezetőinek és ügyintézőinek feladatellátásukkal kapcsolatban,

43.3.3. közreműködik a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történő előkészítésében, az igazgatók kérésére jogi szempontból felülvizsgálja a beadványokat, szerződéstervezeteket és egyéb okiratokat,

43.3.4. ellátja a jogi képviseletet a NÉBIH működésével összefüggésben az ellene vagy általa indított közigazgatási, munkaügyi, polgári, gazdasági és egyéb peres és nem peres eljárásokban, a követelésbehajtás kivételével,

43.3.5. a peres és nem peres képviselet ellátása keretében gondoskodik a keresetlevelek, ellenkérelmek és egyéb beadványok elkészítéséről, határidőben történő benyújtásáról, a tárgyaláson történő személyes részvételről,

43.3.6. közreműködik a NÉBIH másodfokú határozatai jogi szempontú megfelelőségének biztosításában,

43.3.7. a szervezeti egység vezetőjének kérelmére jogi szempontból felülvizsgálja az adott szervezeti egység elsőfokú, másodfokú hatósági döntéstervezeteit, valamint levéltervezeteit,

43.3.8. felelős a szervezeti egységek által előkészített szerződéstervezetek jogi véleményezéséért, az alapító és egyéb okiratok jogi felülvizsgálatáért,

43.3.9. felelős a NÉBIH jelzálogjogához kapcsolódó beadványok ellenjegyzéséért,

43.3.10. felelős a munkavállalók részére nyújtott lakásvásárlási, -felújítási, -korszerűsítési kölcsönszerződések elkészítéséért,

43.3.11. a Költségvetési Igazgatóság által megjelölt kintlévőségekre vonatkozóan ellátja a fizetési meghagyásos eljárás, valamint az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás kezdeményezésével kapcsolatos feladatokat.

43.4. A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság igazgatási tevékenységi körében

43.4.1. elkészíti, folyamatosan karbantartja a NÉBIH Szervezeti és Működési Szabályzatát,

43.4.2. ellátja a NÉBIH szabályzatainak, elnöki utasításainak, körleveleinek véglegesítésével, közzétételével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

43.4.3. közreműködik a jogszabályok előkészítésében, biztosítja a NÉBIH jogszabálytervezetek véleményezése során készített észrevételének jogi felülvizsgálatát,

43.4.4. ellátja a NÉBIH jogszabály-figyelési tevékenységét,

43.4.5. kialakítja a NÉBIH szerződéstárát, ennek keretében – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére vonatkozó szerződések kivételével – a szervezeti egységek által kötött szerződések egy eredeti, vagy hitelesített példányát beszerzi és nyilvántartásba veszi, megőrzésükről gondoskodik,

43.4.6. nyilvántartást vezet a NÉBIH által használt hivatalos bélyegzőkről, valamint ellátja a hivatalok bélyegzők használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

43.5. Szervezeti tagozódás:

Képviseleti Osztály

Jogi Osztály

Személyügyi Osztály

Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

44.1. A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság szakmai igazgatóságként látja el feladatait.

44.2. A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság általános feladatkörében

44.2.1. részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, az ahhoz kapcsolódó további stratégiák, programok előkészítésében, valamint koordinálja az ezekkel kapcsolatos feladatok NÉBIH-en belüli ellátását,

44.2.2. javaslatot tesz a NÉBIH fejlesztéseinek stratégiai irányvonala tekintetében,

44.2.3. a szakmai igazgatóságok bevonásával kidolgozza a NÉBIH közép- és hosszú távú stratégiai terveit, valamint koordinálja az ezek megvalósítását célzó operatív tervek, eljárásrendek elkészítését és végrehajtását.

44.3. A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság szakmai tervezéssel és kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos feladatkörében

44.3.1. a szakmai igazgatóságok bevonásával szervezi – a belső ellenőrzési tervek és a Kiemelt Ügyek Igazgatósága által elrendelt ellenőrzések kivételével – a NÉBIH ellenőrzési terveinek (monitoringtervek, ellenőrzési tervek) egységes tervezését, kiadását, valamint azok végrehajtásával kapcsolatos egységes adatgyűjtést, gondoskodik az ebből származó eredmények közzétételéről,

44.3.2. kidolgozza a NÉBIH tevékenységével kapcsolatos külső szakmai adatszolgáltatás egységesítésének rendszerét,

44.3.3. összefogja az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv kialakítását,

44.3.4. a szakterületi jelentések alapján összeállítja az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv végrehajtásáról szóló éves jelentést, koordinálja a NÉBIH szakmai jelentéseinek elkészítését,

44.3.5. az élelmiszerbiztonsági kockázatbecslésen kívül koordinálja a kockázatbecslési rendszerek kidolgozását és működését, kapcsolatot tart az azokat tervező szervezetekkel,

44.3.6. a szakmai igazgatóságok bevonásával felelős – a közösségi agrárpolitika megvalósítását szolgáló – kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések rendszerének kidolgozásáért és működtetéséért,

44.3.7. előkészíti és irányítja a NÉBIH és a mezőgazdasági szakigazgatási szervek kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetésével és működtetésével kapcsolatos tevékenységét,

44.3.8. közreműködik a kölcsönös megfeleltetési szakrendszer (KM-szakrendszer) működtetésében, továbbá előkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat,

44.3.9. közreműködik a szakrendszerek ellenőrzésekre és vizsgálatokra vonatkozó részének kidolgozásában,

44.3.10. folyamatosan kapcsolatot tart a NÉBIH és a mezőgazdasági szakigazgatási szervek kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetésében és működtetésében részt vevő szervezeti egységeivel, valamint az érintett külső szervekkel,

44.3.11. megtervezi és megszervezi a NÉBIH szakmai továbbképzési és e-learning rendszerének működését,

44.3.12. szervezi és irányítja az Országos Állat-egészségügyi Informatikai Rendszer (OÁIR) fejlesztését, működtetését, használatát,

44.3.13. koordinálja az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos információs rendszerek szakmai megtervezését, kialakítását, valamint biztosítja ezen információs rendszerek szakmai stratégiákhoz, Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervhez való illeszkedését.

44.4. A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság projektmenedzsment feladatkörében

44.4.1. az elfogadott stratégiai terveknek megfelelően megkeresi a NÉBIH tevékenységét és intézményi működését támogató hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket,

44.4.2. elkészíti a pályázatok beadásához szükséges dokumentációt, vagy közreműködik azok elkészítésében,

44.4.3. felelős az elnök által meghatározott elnyert pályázatok koordinálásáért, nyomon követéséért és lezárásáért (projektmenedzsment, projektadminisztráció),

44.4.4. ellátja a szakmai koordinációt az összekapcsolt szak- és horizontális rendszerek között,

44.4.5. informatikai alkalmazás esetén a projekt zárását követően előkészíti az adott rendszer bevezetését, javaslatot tesz a további üzemeltetés módjára, átadja az üzemeltetési feladatokat, illetve az üzemeltetési feladatok felügyeletét a kijelölt szervezeti egységnek,

44.4.6. részt vesz a NÉBIH közös törzsadat kezelő rendszerének működtetésében, annak szervezésében.

44.5. A Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság szakmai felügyeleti feladatkörében

44.5.1. felelős az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv, az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési terv, és valamennyi az elnök által felügyelt szakterület vonatkozásában elkészített ellenőrzési terv végrehajtásának felügyeletéért,

44.5.2. független szakmai felügyeleti ellenőrzések (a továbbiakban: audit) lefolytatásának keretében – rendszerelemzés, valamint folyamat, szabálybetartás és teljesítmény vizsgálat útján – ellenőrzi a NÉBIH szakmai igazgatóságai, a mezőgazdasági szakigazgatási szervek tevékenységét,

44.5.3. szervezi, illetve ellátja a kölcsönös megfeleltetés keretében tervezett ellenőrzések végrehajtásának szakmai felügyeletét,

44.5.4. elkészíti az elnök által irányított szakterületek vonatkozásában végrehajtandó auditok és szakterületi ellenőrzések eljárásrendjét, valamint az ellenőrzések éves programját (a továbbiakban: éves program), illetve azok módosítását, továbbá az auditokról és szakterületi ellenőrzésekről szóló átfogó éves jelentést,

44.5.5. végrehajtja az auditokat, az elvégzett auditok megállapításairól jelentést készít, és az észlelt hiányosságok vonatkozásában javaslatokat tesz,

44.5.6. leegyezteti az auditok javaslataira tett intézkedési terveket az audit alá vont szervezeti egységekkel,

44.5.7. a leegyeztetett intézkedési tervekben foglaltak végrehajtását nyomon követi és ellenőrzi,

44.5.8. folyamatosan felügyeli az elnök által irányított szervezeti egységek által lefolytatott szakterületi ellenőrzések végrehajtását és nyomon követi az éves program megvalósulását,

44.5.9. a végrehajtott auditok és szakterületi ellenőrzések jelentéseit kiértékeli és elkészíti az éves program végrehajtásáról szóló éves jelentést, továbbá az országos főállatorvost és az elnököt folyamatosan tájékoztatja a tapasztalatokról,

44.5.10. az auditok során közvetlen javaslatokat fogalmazhat meg az auditált szervezeti egységnek, illetve vezetőjének az ellenőrzés által feltárt jogszabálysértő működés megszüntetése érdekében, valamint a jogszerű állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtétele vonatkozásában,

44.5.11. a szakmai igazgatóságok bevonásával engedélyezi (elismeri) és auditálja az ökológiai termelés területén ellenőrzésre és tanúsításra jogosult szervezeteket (tanúsító szervek), továbbá nyilvántartást vezet róluk,

44.5.12. a tanúsító szervezeteknél végrehajtott auditokról jelentést készít, azt értékeli, majd megállapításai alapján hatósági döntést hoz,

44.5.13. nyomon követi az EU Bizottság Magyarországon lefolytatott, NÉBIH-et is érintő szakmai ellenőrzéseit,

44.5.14. nyilvántartja az EU Bizottság Magyarországon lefolytatott NÉBIH-et is érintő szakmai ellenőrzésein tett ajánlásokat, továbbá nyilvántartja és nyomon követi az azok kapcsán a NÉBIH részéről tett intézkedéseket,

44.5.15. szervezi és irányítja az Egységes Vezetői Információs Rendszer (EVIR) Felülvizsgálati moduljának fejlesztését, működtetését, használatát.

44.6. Szervezeti tagozódás:

Tervezési Osztály

Kölcsönös Megfeleltetés Osztály

Projektmenedzsment Osztály

Szakmai Felügyeleti Osztály

Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

45.1. Az Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság szakmai igazgatóságként látja el feladatait.

45.2. Az Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság általános feladatkörében

45.2.1. kapcsolatot tart az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (EFSA), a tagállamok élelmiszer-biztonsági szerveivel és egyéb, az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén érintett európai uniós, nemzetközi, tagállami és hazai szervezetekkel,

45.2.2. ellátja az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerének (RASFF) hálózatában kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont feladatokat,

45.2.3. ellátja az EFSA nemzeti fókusz pont (focal point) feladatokat,

45.2.4. nemzeti kontakt pontként ellátja a kapcsolattartási feladatokat a FAO/WHO Codex Alimentarius szervezetével,

45.2.5. a FAO/WHO Codex Alimentarius szervezet keretében ellátja a Codex Mintavételi és Analitikai Bizottság (CCMAS) titkársági feladatait és szervezi annak éves hazai rendezvényét,

45.2.6. ellátja a WHO sürgősségi riasztórendszerének (INFOSAN Emergency) hazai kapcsolattartási feladatait,

45.2.7. szakmai továbbképzéseket szervez, illetve közreműködik ezek szervezésében.

45.3. Az Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság a többi szakmai igazgatóságoktól független kockázatbecslési feladatkörében

45.3.1. független kockázatbecslésre alapozva ellátja az élelmiszer- és takarmánybiztonság területén a szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő, információ-koordináló feladatokat,

45.3.2. javaslatot tesz az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzésében részt vevő szerveknek a kiemelten vizsgálandó témákra, és közreműködik az élelmiszerek és takarmányok hatósági ellenőrzéséhez szükséges mintavételi tervek kidolgozásában,

45.3.3. javaslatot tesz az élelmiszer- és takarmánybiztonságot veszélyeztető eseményekkel kapcsolatos kormányzati intézkedések kidolgozásához,

45.3.4. élelmiszerlánc-biztonsági válsághelyzeti intézkedések kidolgozásában közreműködik, tudományos, szakértői, technikai támogatást nyújt,

45.3.5. koordinálja az élelmiszer-biztonsági kockázatbecslési rendszerek kidolgozását és működését, kapcsolatot tart az azokat tervező szervezetekkel,

45.3.6. kapcsolatot tart a nemzetközi és hazai tudományos intézményekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, egyetemekkel, tudásközpontokkal,

45.3.7. adott veszély illetve élelmiszer vonatkozásában kockázatbecslést végez,

45.3.8. figyeli az újonnan felmerülő veszélyeket, kockázatokat és ezekről tájékoztatást ad,

45.3.9. azonosítja és jellemzi az élelmiszer- és takarmánybiztonságra kockázatot jelentő területeket, elvégzi a felmerülő kockázat azonosítással kapcsolatos feladatokat,

45.3.10. ellátja az új élelmiszerek forgalomba hozatalának engedélyezésével kapcsolatos elsődleges élelmiszerbiztonsági értékelési feladatokat,

45.3.11. szakvéleményt, szaktanácsot ad, tudományos támogatást nyújt a közigazgatási szervek, intézmények felkérésére az élelmiszer- és takarmánybiztonsággal kapcsolatos kérdésekben,

45.3.12. ellátja a kockázatbecslési tevékenységet segítő tudományos szakbizottságok titkársági feladatait.

45.4. Az Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság adatelemzési és értékelési feladatkörében

45.4.1. az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal megkeresésére az adott területen érdekelt szakmai igazgatóságokkal együttműködésben adatokat gyűjt, elemez és továbbít,

45.4.2. az élelmiszer- és takarmánybiztonság érdekében végzett monitorvizsgálatok eredményeit a vizsgálatra jogosult laboratóriumoktól bekéri, elemzi,

45.4.3. a nemzetközi és hazai élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, takarmánybiztonsági információkat, ismereteket, követelményeket gyűjt, elemez, értékel,

45.4.4. kockázatértékelési célból adatokat gyűjt és elemez az élelmiszerek okozta megbetegedésekről.

45.5. Az Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság fogyasztói kommunikációs feladatkörében

45.5.1. elősegíti az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos színvonalas, naprakész ismeretek elterjesztését a képzésben és oktatásban,

45.5.2. tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára az élelmiszer- és takarmánybiztonságot érintő aktuális kérdésekről, problémákról, megelőzésük módjairól, az élelmiszer- és takarmánybiztonság eredményeiről.

45.6. Szervezeti tagozódás:

Kockázatbecslési Osztály

Adatelemzési és Értékelési Osztály

Fogyasztói Kommunikációs Osztály

Kiemelt Ügyek Igazgatósága

46.1. A Kiemelt Ügyek Igazgatósága szakmai igazgatóságként ellátja a NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei tematikus hatósági ellenőrzéseivel kapcsolatos feladatokat.

46.2. A Kiemelt Ügyek Igazgatósága tevékenysége keretében:

46.2.1. kiemelt ellenőrzési programokat tervez, koordinál és végrehajt, valamint jelentést készít ezek eredményéről,

46.2.2. kapcsolatot tart, együttműködik a NÉBIH szervezeti egységeivel, szükség szerint az ellenőrzések végrehajtásába más igazgatóság munkatársait bevonja,

46.2.3. kapcsolatot tart hazai társhatóságokkal, valamint szükség szerint információval, szakmai iránymutatással segíti ezen hatóságoknak a feladatait,

46.2.4. szükség szerint szervezi, koordinálja a NÉBIH részvételét a hazai társhatóságok által szervezett ellenőrzésekben,

46.2.5. elemzi, értékeli a NÉBIH szakterületeit érintő információkat, amelyek alapján javaslatot tesz kiemelt ellenőrzések lebonyolítására,

46.2.6. közreműködik a NÉBIH szakterületeit érintő oktatásokban, továbbképzésekben,

46.2.7. indokolt esetben egyeztetés alapján részt vesz a NÉBIH más igazgatóságai által szervezett ellenőrzésekben,

46.2.8. a lefolytatott ellenőrzések, valamint az értékelt információk alapján javaslatot tesz éves kiemelt ellenőrzési tervre,

46.2.9. a lefolytatott ellenőrzések, valamint az értékelt információk alapján javaslatot tesz az éves monitoring tervekre és az Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Tervre,

46.2.10. részt vesz a NÉBIH feladatait érintő informatikai rendszerek fejlesztésében,

46.2.11. ellenőrzéseik során a NÉBIH-hez jogszabályok által telepített összes ellenőrzési jogkörrel felléphetnek.

46.3. Szervezeti tagozódás:

Elemzési Osztály

Ellenőrzési Osztály

Koordinációs Osztály

Az élelmiszerlánc-felügyeleti és állat-egészségügyi elnökhelyetteshez tartozó szervezeti egységek

Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

47. Az Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

47.1. ellátja a járványügyi, állatvédelmi és az állati eredetű melléktermékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

47.2. szervezi a bejelentési kötelezettség alá tartozó, továbbá egyes nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és zoonózisok megelőzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére, továbbá azoktól való mentesítésre irányuló feladatok ellátását,

47.3. elvégzi a járványügyi vizsgálati eredmények országos értékelését, és annak alapján jelentést készít,

47.4. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv állategészségügyre és állatvédelemre vonatkozó részét, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít arról, értékeli az eredményeket,

47.5. ellátja a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága első fokú döntéseinél a szakterülete szerinti másodfokú feladatokat,

47.6. szakterülete szerint a kerületi hivatalok és a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága döntései tekintetében felügyeleti jogkört gyakorol,

47.7. egyes járványos állatbetegségek elleni védekezéshez országos készenléti tervet készít,

47.8. ellátja az élő állatok, állati eredetű termékek, állati eredetű melléktermékek, élelmiszerek, takarmányok nemzetközi kereskedelméhez szükséges engedélyezésekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos feladatokat, amelybe szükség esetén bevonja a szakterületért felelős igazgatóságot, felügyeli és irányítja az állat-egészségügyi határállomások működését,

47.9. ellátja az élő állatok, állati eredetű melléktermékek, szaporítóanyagok kereskedelmével, szállításával kapcsolatos állat-egészségügyi feladatokat,

47.10. szakterületén megtervezi, jóváhagyatja és végrehajtja az éves szakmai ellenőrzéseket, jelentést készít és értékeli azokat,

47.11. részt vesz harmadik országok és az EU által végrehajtott ellenőrzéseken,

47.12. részt vesz az OÁIR fejlesztésében, működtetésében, használatában, továbbá kiadja az OÁIR-hoz a hozzáférési jogosultságokat,

47.13. szakmai felügyeletet gyakorol és koordinálja a tenyészetinformációs rendszer (TIR) üzemeltetését, tenyészetazonosító kiadást, a TIR-partnerek nyilvántartásba vételét, és részükre az azonosító kiadást, továbbá gondoskodik az adatszolgáltatásról, a többi szervezeti egység, valamint a külső szervek felé,

47.14. szakmai felügyeletet gyakorol és koordinálja a szarvasmarha, sertés, juh/kecske ENAR adatbázis kialakítását, működtetését és fejlesztését, szervezi és irányítja az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (ENAR) használatát,

47.15. részt vesz a Baromfi Információs Rendszer (BIR), és az Országos Lótenyésztési Információs Rendszer (OLIR) rendszer üzemeltetésében, fejlesztésében,

47.16. ellátja a járványvédelmi célelőirányzat tervezésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

47.17. ellátja az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó központi állat-egészségügyi feladatokat,

47.18. ellátja az ökológiai gazdálkodás állat-egészségügyi, állatvédelmi és állattenyésztési vonatkozású feladatait,

47.19. országos járványügyi intézkedést rendel el,

47.20. részt vesz a közép- és felsőfokú intézményekben tanuló magyar és külföldi diákok oktatásában, szakmai gyakorlati képzésében,

47.21. szakterületét érintő témákban oktatásokat, továbbképzéseket szervez, illetve közreműködik a szakemberek oktatásában, továbbképzésében,

47.22. az országos főállatorvos egyetértésével létrehozza és működteteti az Országos Járványvédelmi Központot.

47.23. Szervezeti tagozódás:

Járványügyi Osztály

Élőállat-kereskedelem Felügyeleti és Nyomonkövetési Osztály

Állatvédelmi Osztály

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

48. Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

48.1. ellátja az élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat – a borászati termékek és alkoholos italok, illetve az elsődleges növényi eredetű élelmiszer termelés kivételével – az élelmiszer-előállítás, -forgalmazás, továbbá vendéglátás és közétkeztetés területén,

48.2. ellátja a takarmányhigiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat – az elsődleges növényi eredetű takarmány termelés kivételével – a takarmány-előállítás, -forgalmazás területén,

48.3. irányítja az élemiszerláncban az élelmiszer-mérgezések, -fertőzések kivizsgálását, a kivizsgált élelmiszer- mérgezések és -fertőzések adatait nyilvántartja, azokat legalább évente egyszer értékeli és közzéteszi,

48.4. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv – a borászati termékek és alkoholos italok, illetve az elsődleges termelésből származó növény, növényi termék és növényi eredetű takarmány kivételével – élelmiszer-higiéniára, -biztonságra, -minőségre, takarmányhigiéniára, -biztonságra, -minőségre vonatkozó részét, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít arról, értékeli az eredményeket,

48.5. az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági tevékenységére vonatkozóan országos adatokat gyűjt, feldolgoz és továbbít az elnök, valamint a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságai részére,

48.6. kiemelt és célellenőrzési programokat tervez, koordinálja, és ellenőrzi azok egységes lebonyolítását, valamint jelentést készít ezek eredményéről,

48.7. koordinálja a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátását,

48.8. elkészíti és évente aktualizálja – a borászati termékek és alkoholos italok, illetve az elsődleges termelésből származó növény, növényi termék és növényi eredetű takarmány kivételével – az élelmiszer- és takarmányesemények elleni védekezéshez szükséges országos készenléti tervet (ÉTEK), továbbá részt vesz a nemzeti válságkezelési terv kidolgozásában, aktualizálásában,

48.9. a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága első fokú – kivéve a borászati termékekre és alkoholos italokra vonatkozó – döntéseinél ellátja a szakterülete szerinti másodfokú feladatokat,

48.10. szakterülete szerint a kerületi hivatalok és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága döntései tekintetében felügyeleti jogkört gyakorol,

48.11. szakterületével összhangban közreműködik az OÁIR fejlesztésében, működtetésében, használatában,

48.12. részt vesz a RASFF gyorsriasztási rendszer működtetésében, koordinálja és szakmai szempontból felügyeli a bejelentések kivizsgálását és az eredeti bejelentéseket a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága és a nemzeti kontaktpont között,

48.13. az érintett igazgatóságok és társhatóságok bevonásával közreműködik az élelmiszer-biztonsági adatbázis és információs rendszer (ÉLB-rendszer) működtetésében, továbbá előkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat,

48.14. az ökológiai termelés területén ellenőrzésre és tanúsításra jogosult szervezetek (tanúsító szervek) engedélyezése és auditálása kivételével, a szakmai igazgatóságok bevonásával koordinálja az ökológiai termeléssel kapcsolatos központi feladatok végrehajtását, összeállítja az érintett igazgatóságok anyagai alapján a külön jogszabályban meghatározott jelentéseket,

48.15. a takarmány- és élelmiszer-előállítás, -forgalmazás és vendéglátás területén – a borászati termékek és alkoholos italok előállítás, illetve az elsődleges növényi eredetű takarmány és élelmiszer termelés kivételével – ellátja az ökológiai termeléssel kapcsolatos hatósági feladatokat, meghozza a külön jogszabályban meghatározott első és másodfokú döntéseket, továbbá elkészíti a külön jogszabályban meghatározott szakterülete szerinti jelentéseket,

48.16. ellátja a vadon termő gombákkal kapcsolatos központi hatósági (laboratóriumi vizsgálati) és igazgatási feladatokat, a lakosságnak szolgáltató, a piaci és feldolgozó üzemi gomba-szakellenőrök tevékenységét engedélyezi és erről országos adatbázist vezet, valamint kérelemre a külön jogszabály mellékletében nem szereplő ehető gombafajok árusítására eseti engedélyt ad ki,

48.17. részt vesz a genetikailag módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi szintű engedélyezési eljárásaiban,

48.18. részt vesz az európai uniós takarmány adalékanyag engedélyezési eljárásban,

48.19. vizsgálja az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás területén használatos, illetve külön jogszabályok által meghatározott és hatáskörébe utalt gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát,

48.20. engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi – a borászati termékek és alkoholos italok, illetve az elsődleges növényi eredetű takarmány és élelmiszer termelés kivételével – az élelmiszerekkel, valamint a takarmányokkal kapcsolatos vizsgálatokat végző nem állami laboratóriumokat, és kijelöli a szalmonellamentesítés során igénybe vehető laboratóriumokat, továbbá engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi a nemzeti szalmonella ellenőrzési programok keretében vizsgálatok végzésére jogosult nem állami laboratóriumokat,

48.21. engedélyezi az egyes élelmiszerek ionizáló sugárzással történő kezelését, valamint az ionizáló sugárzással történő kezelést végző élelmiszer-vállalkozásokat,

48.22. elvégzi az élelmiszerek, takarmányok és egyéb minták minőségével, higiéniájával és biztonságával kapcsolatos vizsgálatokat, a növényi alkaloidák vizsgálatát, az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatát, a GMO-vizsgálatokat, az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokkal kapcsolatos vizsgálatokat, a starterkultúrák az élelmiszer- és takarmány-előállításban és -forgalmazásban használt tisztító/fertőtlenítő szerek hatékonyságának vizsgálatát, az elsődleges előállítással kapcsolatos minták laboratóriumi vizsgálatát, az élelmiszerek, takarmányok és környezeti minták radioanalitikai vizsgálatát, valamint egyéb, jogszabályban és közjogi szervezetszabályozó eszköz által szabályozott, szakterületéhez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokat,

48.23. elvégzi az élelmiszer-mérgezések, élelmiszer-fertőzések kivizsgálásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat,

48.24. kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatokat lát el, és az ehhez szükséges körvizsgálatokban és nemzetközi munkában részt vesz,

48.25. ellátja a Radioanalitikai Ellenőrző Hálózat irányítását,

48.26. kijelölés alapján ellátja az IAEA ALMERA (Analytical Laboratories for Measurement of Environmental Radioactivity) hálózati tagságával járó feladatokat,

48.27. kijelölés alapján ellátja az IAEA Együttműködő Központ feladatait a szárazföldi eredetű referenciaanyagok előállítása terén,

48.28. szervezi és irányítja a szakterületéhez tartozó hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző laboratóriumok működését,

48.29. működteti a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottság (GEVB) Titkárságát,

48.30. felügyeli – a borászati termékek és alkoholos italok, illetve az elsődleges termelésből származó növény, növényi termék és növényi eredetű takarmány, vetőmag kivételével – az élelmiszerekre, valamint a takarmányokra vonatkozó országos maradékanyag, kémiai biztonsági, mikrobiológiai, entomológiai, GMO, minőség-ellenőrzési, ivóvíz-ellenőrzési, élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tisztító- és fertőtlenítőszer vizsgálati, valamint a radiokémiai laboratóriumi mintavételi és elemzési program végrehajtását, az ehhez kapcsolódó hatósági intézkedéseket, illetve jelentési rendszert alakít ki és adatfeldolgozást végez,

48.31. részt vesz az új élelmiszer- és takarmányvizsgálati módszerek kidolgozásában, honosításában, továbbá folyamatosan korszerűsíti vizsgálati módszereit,

48.32. a laboratóriumi körvizsgálatokat (módszertani, jártassági) szervez, valamint a laboratóriumok különböző hazai és nemzetközi körvizsgálatokon vesznek részt,

48.33. elkészíti és naprakész állapotban tartja a laboratóriumi élelmiszer- és takarmányvizsgálati módszergyűjteményt,

48.34. szervezi, irányítja, koordinálja – a borászati termékek és alkoholos italok, illetve az elsődleges termelésből származó növény, növényi termék és növényi eredetű takarmány kivételével – a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalma alá tartozó és a földrajzi árujelzővel ellátott termékeknek, valamint a földrajzi árujelzők használatának ellenőrzését, valamint részt vesz a Magyar Eredetvédelmi Tanács munkájában,

48.35. részt vesz a közép- és felsőfokú intézményekben tanuló magyar és külföldi diákok oktatásában, szakmai gyakorlati képzésében, illetve előzetes egyeztetéssel hazai és nemzetközi posztgraduális képzéseket végez,

48.36. a szakterületét érintő témákban oktatásokat, továbbképzéseket szervez, illetve közreműködik a szakemberek oktatásában, továbbképzésében,

48.37. a fogyasztók és a vállalkozók számára ismeretterjesztő anyagokat készít és tesz közzé, illetve összeállításában közreműködik,

48.38. élelmiszer-eredetű megbetegedések fellépése, továbbá a saját kutas élelmiszer-ipari vállalkozások felügyelete során tapasztalt egészségügyi kockázattal összefüggésbe hozható adatok, eltérések vonatkozásában országos szinten, kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel,

48.39. a saját kutas élelmiszer-ipari vállalkozások vízellátására vonatkozó adatait gyűjti, értékeli, elbírálja a saját kutas vízellátású élelmiszer-ipari vállalkozások részletes önellenőrző ivóvíz-vizsgálati mintaszám csökkentésére irányuló engedélykérelmet,

48.40. szakterületén megtervezi, jóváhagyatja és végrehajtja az éves szakterületi ellenőrzéseket, jelentést készít és értékeli azokat,

48.41. részt vesz harmadik országok és az EU által végrehajtott ellenőrzéseken,

48.42. több megyét érintő, vagy nemzetközi vonatkozású, nagy gazdasági kárral járó, a fogyasztók széles körét veszélyeztető, élelmiszer-lánc események kivizsgálása során helyszíni ellenőrzést, vizsgálatokat is végezhet, annak eredményeként jogkövetkezményeket alkalmazhat,

48.43. adatbázist hoz létre – a borászati termékek és alkoholos italok előállítás, illetve az elsődleges növényi eredetű takarmány és élelmiszer termelés kivételével – az élelmiszer- és takarmány vállalkozásokról, élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag előállítókról és forgalmazókról, tisztító- és fertőtlenítőszer előállítókról, gomba-szakellenőrökről, a nem állam által működtetett laboratóriumokról, gondoskodik az engedélyezett létesítményeknek, a nyilvántartott gomba-szakellenőrök listájának a NÉBIH hivatalos honlapján történő közzétételéről,

48.44. országos szimulációs gyakorlatot szervez,

48.45. kapcsolatot tart a társhatóságokkal, szakmai civil szervezetekkel,

48.46. jelentést készít a minisztérium, egyéb hazai szervezetek, az Európai Unió és intézményei valamint egyéb nemzetközi szervezetek felé,

48.47. a növényen és a növényi terméken kívüli növényi és állati eredetű élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában részt vesz a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó többéves nemzeti ellenőrzési program kidolgozásában, végrehajtásában, évenkénti aktualizásában,

48.48. a növényvédőszer-maradékokra vonatkozó többéves közösségi ellenőrzési programban előírt növényen és a növényi terméken kívüli növényi és állati eredetű élelmiszerekre és takarmányokra előírt vizsgálatok tekintetében éves jelentést készít,

48.49. a harmadik országokba irányuló exportra elfogadott létesítményekben ellenőrzi az exporthigiéniai követelmények teljesülését,

48.50. a vágott test minősítéssel kapcsolatban közreműködik az informatikai rendszer vágóhídi és központi szoftvereinek és az Országos Vágóállat Minősítési Rendszer (OVMR) üzemeltetésében,

48.51. részt vesz, kijelölés esetén koordinálja az egyes ágazati higiéniai útmutatók elkészítését, aktualizálását,

48.52. szakterületén – felkérésre vagy kijelölés alapján – szakértői tevékenységet végez,

48.53. szakterületének megfelelően megszervezi a megyei kormányhivatalok szakmai igazgatóságainak központi telephelyeiről a minták igazgatósági laboratóriumokba történő szállítását.

48.54. Szervezeti tagozódás:

Takarmány-előállítás és -forgalmazás Felügyeleti Osztály

Engedélyköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály

Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály

Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti Osztály

Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály

Működés Szervezési Osztály

Debreceni Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

(4030 Debrecen, Diószegi út 30.)

Élelmiszer Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium

(1135 Budapest, Lehel utca 43–47.)

Élelmiszer Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

(1095 Budapest, Mester utca 81.)

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

(1095 Budapest, Mester utca 81.)

Kaposvári Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

(7400 Kaposvár, Cseri major)

Kecskeméti Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

(6000 Kecskemét, Halasi út 34.)

Koordinációs és Módszertani Laboratórium

(1095 Budapest, Mester utca 81.)

Minőségirányítási Laboratórium

(1095 Budapest, Mester utca 81.)

Miskolci Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

(3534 Miskolc, Stadion u. 39/A)

Műszaki-technológiai Laboratórium

(1095 Budapest, Mester utca 81.)

Radioanalitikai Referencia Laboratórium

(1182 Budapest, Fogoly utca 13–15.)

Általános GMO Laboratórium

(1095 Budapest, Mester utca 81.)

Székesfehérvári Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

(8000 Székesfehérvár, Csikvári utca 15.)

Szekszárdi Élelmiszerlánc Radioanalitikai Laboratórium

(7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.)

Szombathelyi Élelmiszerlánc Radioanalitikai Laboratórium

(9700 Szombathely, Zanati út 3.)

Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium

(1144 Budapest, Remény utca 42.)

Veszprémi Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium

(8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A)

Veszprémi Regionális Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium

(8200 Veszprém, Dózsa György út 33.)

Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

49.1. Az Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság akkreditálási szempontból egy szervezeti egységnek minősül, az Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság keretében működő laboratóriumok akkreditálási szempontból nem minősülnek önálló szervezeti egységnek.

49.2. Az Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

49.2.1. diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködik az állatbetegségek okainak megállapításában, a fertőzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegségfelszámolási programok végrehajtásában,

49.2.2. közreműködik az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv járványügyre vonatkozó részének kidolgozásában, valamint az éves jelentés készítésében,

49.2.3. vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai adattárban kezeli,

49.2.4. részt vesz a járványmegelőző figyelőrendszerben,

49.2.5. kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatokat lát el,

49.2.6. körvizsgálatokat (módszertani, jártassági) szervez, valamint hazai és nemzetközi körvizsgálatokon vesz részt,

49.2.7. ellátja a járványvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos diagnosztikai készenléti és ügyeleti feladatokat,

49.2.8. gondoskodik a járványügyi intézkedést igénylő állatbetegségek – nemzetközi előírások szerinti – laboratóriumi diagnosztikai módszereinek meghonosításáról és alkalmazásáról, továbbá folyamatosan korszerűsíti diagnosztikai módszereit,

49.2.9. közreműködik az OÁIR működtetésében,

49.2.10. működteti a mikroorganizmus- és sejtbankot,

49.2.11. lefolytatja a laboratóriumok szakszerű működését biztosító körvizsgálatokat,

49.2.12. részt vesz – elsősorban a fertőző állatbetegségeket és zoonózisokat érintő állatorvosi – kutatásban,

49.2.13. részt vesz a felsőfokú intézményekben tanuló magyar és külföldi diákok oktatásában, szakmai gyakorlati képzésében, illetve előzetes egyeztetéssel hazai és nemzetközi posztgraduális képzéseket végez,

49.2.14. minősített szakembereivel részt vesz a doktori képzésben és támogatja a PhD képzésben résztvevőket,

49.2.15. szakkönyvtárat üzemeltet, illetve közreműködik annak üzemeltetésében,

49.2.16. szervezi, irányítja, koordinálja a vizsgálati anyagok országos begyűjtését,

49.2.17. részt vesz harmadik országok és az EU által végrehajtott ellenőrzéseken.

49.3. Szervezeti tagozódás:

Igazgatási és Minőségirányítási Osztály

Emlős-, Vad- és Baromfibetegségek Laboratóriuma

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Immunológiai Laboratórium

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Molekuláris Biológiai Laboratórium

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Kérődzők és Ló Virológiai Laboratórium

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Baromfi és Sertés Virológiai Laboratórium

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

TSE és Veszettség Laboratórium

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Klinikai Kémiai és Kiegészítő Vizsgálatok Laboratóriuma

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Bakteriológiai Laboratórium

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma

(1143 Budapest, Tábornok u. 2.)

Debreceni Immunológiai, Virológiai és TSE Laboratórium

(4031 Debrecen, Bornemissza u. 3–7.)

Debreceni Kórbonctani és Bakteriológiai Laboratórium

(4031 Debrecen, Bornemissza u. 3–7.)

Kaposvári Állat-egészségügyi Diagnosztikai Laboratórium

(7400 Kaposvár, Cseri út 18.)

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

50. Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

50.1. ellátja az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

50.2. engedélyezi az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalát, az állat-egészségügyi biocid termék forgalomba hozatalát, az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretű előállítását, az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását, az állatgyógyászati készítmények behozatalát,

50.3. közreműködik az állatgyógyászati készítmények közösségi engedélyezési és ellenőrzési eljárásaiban,

50.4. állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmének, valamint a külön jogszabály szerinti biocid termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként közreműködik,

50.5. vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét, valamint nyilvántartást vezet az állatgyógyászati készítményt forgalmazókról, illetve gyártókról, nyilvántartásba veszi az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítményeket, ápolószereket, segédanyagokat,

50.6. közzéteszi az állatgyógyászati termékekkel és az állatgyógyászati készítményt forgalmazókkal, illetve gyártókkal kapcsolatos nyilvános adatokat,

50.7. ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények előállítását, az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik előállító helyeit, előállítási körülményeit és az állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának feltételeit, a mellékhatás-figyelő rendszerre vonatkozó rendelkezések betartását a forgalomba hozatali engedély jogosultjánál, illetve megbízottjánál, továbbá részt vesz az állatgyógyászati készítmények behozatalának ellenőrzésében,

50.8. elvégzi az állatgyógyászati készítmények vizsgálatát, valamint kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel szembeni minőségi kifogásokat és azok feltételezett mellékhatásait,

50.9. EU Hivatalos Gyógyszer Ellenőrző Laboratórium (OMCL) feladatokat lát el, elvégzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt vizsgálatát, részt vesz az EU gyógyszerügyi szervei által koordinált vizsgálati programokban,

50.10. azonosítja és elemzi az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos kockázatokat, és kidolgozza a kockázat kezeléséhez szükséges intézkedéseket,

50.11. ellátja a gyógyszerminőséggel kapcsolatos riasztási (Rapid Alert) feladatokat,

50.12. a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága első fokú döntéseinél ellátja a szakterülete szerinti (az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos) másodfokú feladatokat,

50.13. szakterülete szerint a kerületi hivatalok és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága döntései tekintetében felügyeleti jogkört gyakorol,

50.14. működteti az államilag előírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelző anyagok központi tárolóját és elosztóját,

50.15. szakterületének megfelelően közreműködik az Országos Állat-egészségügyi Informatikai Rendszer (OÁIR) működtetésében,

50.16. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos részét, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít arról, értékeli az eredményeket,

50.17. működteti az igazgatóság feladatainak ellátásához szükséges szakkönyvtárat,

50.18. ellátja a gödöllői állatkísérleti telep működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

50.19. részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek képzésében,

50.20. szakterületén megtervezi, jóváhagyatja és végrehajtja az éves szakmai ellenőrzéseket, jelentést készít, értékeli és elemzi azokat,

50.21. részt vesz az EU által végzett ellenőrzésekben,

50.22. részt vesz a harmadik országbeli állatgyógyászati készítmények gyártóhelyének nemzetközi ellenőrzési eljárásaiban,

50.23. szakmailag felügyeli és koordinálja az állatgyógyászati termékeket forgalmazó kiskereskedelmi egységek, valamint felhasználók ellenőrzését.

50.24. Szervezeti tagozódás:

Inspektorátus

Oltóanyag Engedélyezési Osztály

Gyógyszer-törzskönyvezési Osztály

Gyógyszer Analitikai Laboratórium

(1107 Budapest, Szállás u. 8.)

Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

51.1. A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

51.1.1. ellátja a borászati termékek és alkoholos italok élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, az élelmiszer-előállítás, -forgalmazás, továbbá vendéglátás területén, amennyiben döntően nem borászati termékek és alkoholos italok árusítása történik az élelmiszer-forgalmazás, továbbá vendéglátás területén, az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság koordinálása mellett,

51.1.2. közreműködik az élelmiszerláncban az élelmiszer-mérgezések, -fertőzések kivizsgálásában az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósággal,

51.1.3. a borászati termékek és alkoholos italok tekintetében összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv élelmiszer-higiéniára, -biztonságra, -minőségre vonatkozó részét, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít arról, értékeli az eredményeket,

51.1.4. a borászati termékek és alkoholos italok tekintetében kiemelt és célellenőrzési programokat tervez, koordinálja, és ellenőrzi azok egységes lebonyolítását,

51.1.5. elkészíti és évente aktualizálja a borászati termékek és alkoholos italok tekintetében az élelmiszeresemények elleni védekezéshez szükséges országos készenléti tervet (ÉTEK), továbbá részt vesz a nemzeti válságkezelési terv kidolgozásában, aktualizálásában,

51.1.6. elvégzi az ellenőrzés során megmintázott sör, gyümölcsbor, brandy, ízesített bor, ízesített boralapú italok, alkoholos italok laboratóriumi vizsgálatát,

51.1.7. a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság borászati termékek és alkoholos italok tekintetében hozott első fokú döntéseinél ellátja a szakterülete szerinti másodfokú feladatokat,

51.1.8. szakterülete szerint a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága döntései tekintetében felügyeleti jogkört gyakorol,

51.1.9. szakterületével összhangban közreműködik az OÁIR fejlesztésében, működtetésében, használatában,

51.1.10. részt vesz a RASFF gyorsriasztási rendszer működtetésében,

51.1.11. az érintett igazgatóságok és társhatóságok bevonásával közreműködik az ÉLB-rendszer működtetésében, továbbá előkészíti a rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat,

51.1.12. az ökológiai termelés területén a borászati termékek és alkoholos italok tekintetében – az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság koordinációja mellett – a központi feladatokat végrehajtja, összeállítja a külön jogszabályban meghatározott jelentéseket,

51.1.13. szervezi, irányítja, koordinálja a borászati termékek és alkoholos italok földrajzi árujelzőinek oltalma alá tartozó és a földrajzi árujelzővel ellátott termékeknek, valamint a földrajzi árujelzők használatának ellenőrzését.

51.2. A Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

51.2.1. ellátja a borminősítéssel és -ellenőrzéssel kapcsolatos igazgatási feladatokat,

51.2.2. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv borminősítésre és borellenőrzésre vonatkozó részét, elrendeli, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít arról, értékeli az eredményeket,

51.2.3. elvégzi a borászati termékek vizsgálati eredményeinek országos értékelését, és annak alapján jelentést készít,

51.2.4. ellenőrzi a borászati termékek előállítására, kezelésére, tárolására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára, zárt borvidékekre vonatkozó rendelkezések megtartását,

51.2.5. engedélyezi a borászati termékek, brandy, ízesített bor, ízesített boralapú italok előállítását és forgalomba hozatalát,

51.2.6. elvégzi a borászati termékek, brandy, ízesített bor, ízesített boralapú italok forgalomba hozatal előtti laboratóriumi és érzékszervi, valamint az ellenőrzés során megmintázott borászati termékek laboratóriumi és érzékszervi azonosító vizsgálatát,

51.2.7. minősíti a külkereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékeket, kiadja a harmadik országba irányuló exporthoz szükséges szállítási okmányokat,

51.2.8. ellátja a külföldi származású borászati termékek forgalomba hozatal előtti minősítését, szállítmányonkénti ellenőrzését,

51.2.9. engedélyezi és nyilvántartja a palackozókat és a pincészeteket,

51.2.10. ellenőrzi a borászati termékek borászati előírások szerinti címkéjét, és a származási bizonyítványok valóságtartalmát,

51.2.11. ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek előállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést is) és forgalomba hozását végző üzemek működésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,

51.2.12. működteti az Országos Borszakértő Bizottságot, továbbá szakterületével összhangban részt vesz hazai és nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában,

51.2.13. a borászati ügyekben bíróság, egyéb hatóság, valamint mások megkeresésére, illetve felkérésére szakértői véleményt ad, borászati technológiai kérdésekben szaktanácsadást végez,

51.2.14. ellátja a támogatási intézkedésekhez kapcsolódó szakmai feladatokat,

51.2.15. ellátja a forgalomba hozatali járulék befizetésével kapcsolatban, jogszabályban előírt szakmai feladatokat,

51.2.16. elvégzi a forgalomba hozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a hatósági mintavételt,

51.2.17. részt vesz nemzetközi és hazai körvizsgálatokban,

51.2.18. az állami ellenőrzőjegy alkalmazását engedélyezi, annak kiadását és nyilvántartását végzi, felhasználását ellenőrzi,

51.2.19. EU hivatalos Bor Adatbank (WineDB) feltöltésének keretében laboratóriumi vizsgálatokat végez,

51.2.20. koordinálja, felügyeli, irányítja és ellenőrzi a megyei kormányhivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság által végzett borellenőrzési tevékenységet.

51.3. Szervezeti tagozódás:

Bor és Alkoholos Ital Ellenőrzési Osztály

Borászati Hatósági Osztály

Alkoholos Ital Hatósági Osztály

Borászati Hatósági Laboratórium

(1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.)

A növény-, talaj- és erdővédelmi elnökhelyetteshez tartozó szervezeti egységek

Földművelésügyi Igazgatóság

52. A Földművelésügyi Igazgatóság

52.1. ellátja a fiatal gazdálkodók támogatási programja, a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló program, valamint a gazdahitel program szerinti támogatások felhasználásával összefüggő, továbbá az 1993. január 1-jétől 2004. május 1-jéig terjedő időszakban kihirdetett jogszabályok tekintetében a nemzeti költségvetési előirányzat terhére odaítélt, a mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatások felhasználásával kapcsolatos jogszabályban előírt egyes feladatokat,

52.2. ellátja a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatásokkal kapcsolatos minisztérium felé történő döntés- előkészítését,

52.3. ellátja a birtok-összevonási célú termőföldvásárlási támogatásokkal kapcsolatos országos koordinációs és másodfokú hatósági feladatokat,

52.4. ellátja a mezőgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos országos koordinációs feladatokat,

52.5. ellátja a „rendezett piaci” kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatással kapcsolatos feladatokat,

52.6. ellenőrzi és koordinálja a szakterületét érintő delegált és közreműködő feladatok végrehajtását,

52.7. ellátja a részarány-földkiadással, valamint a maradványterületek tulajdoni rendezésével kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat,

52.8. koordinálja a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott ellenőrzési és nyilvántartási tevékenységet,

52.9. szakterülete szerint a kerületi hivatalok és megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságainak döntései tekintetében felügyeleti jogkört gyakorol,

52.10. koordinálja a falugazdász hálózat tevékenységét,

52.11. koordinálja a gázolaj jövedéki adó visszaigényléssel, valamint a szőlő, gyümölcs ágazatban a gázolaj de minimis támogatás igényléssel kapcsolatos, feladatokat,

52.12. ellátja a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer működtetésével kapcsolatos, mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésével kapcsolatos 2011. évi CLXVIII. törvényben és a kapcsolódó rendeletekben előírt feladatokat,

52.13. koordinálja az őstermelők nyilvántartásba vételével, az őstermelői igazolvány nyilvántartásával kapcsolatos feladatait,

52.14. ellátja a családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat,

52.15. meghatározza a területi tapasztalatokkal kapcsolatos megyei tájékoztató jelentések, a termésbecslés, állapotminősítés, az elemi károk felmérésének, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésének szakmai szempontrendszerét,

52.16. adatot szolgáltat a minisztérium részére az agrárágazat területi szintű működésével kapcsolatban (megyei szintű havi jelentés), a legfontosabb növénykultúrák termelési adatairól [vetési munkák, termésbecslés, állapotminősítés, időszerű mezőgazdasági munkák folyamata, meghatározó termelési tényezők, aratási (betakarítási) munkák], valamint az ipari, az étkezési és a díszítőmák termesztésével kapcsolatban,

52.17. első fokon dönt a tagállami állampolgárok termőföldtulajdon-szerzéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról,

52.18. első fokon dönt a külföldi, nem tagállami állampolgárok mezőgazdasági földterület megszerzéséhez kapcsolódó, mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó igazolás kiadásáról,

52.19 ellenőrzi a tagállami állampolgárok mezőgazdasági termőföld tulajdonszerzésével összefüggő jövőre nézve vállalt kötelezettségeinek betartását,

52.20. biztosítja a megyei kormányhivatalok földművelésügyi igazgatóságai munkájához szükséges nyomtatványokat, igazolványokat, érvényesítő bélyegeket, érméket, jelvényeket és azonosító jeleket,

52.21. koordinálja a megyei aratási koordinációs bizottságok működését, a Központi Aratási Koordinációs Bizottságot tájékoztatja a megyei tapasztalatokról, valamint a minisztériumnak adatot szolgáltat az aratási (betakarítási) munkák állásáról,

52.22. együttműködik a terméktanácsokkal, a szakmai szövetségekkel és egyesületekkel, kutató- és nemesítő intézetekkel, valamint agrár felsőoktatási intézményekkel, közreműködik a NÉBIH, illetve a minisztérium által létrehozott szakmai munkacsoportok munkájában,

52.23. közreműködik a termelői csoportok működésének és éves beszámolóinak ellenőrzésében,

52.24. ellátja a vadaspark, vadaskert, vadfarm létesítésével és engedélyének visszavonásával, ezen létesítmények ellenőrzésével és nyilvántartásával, valamint a trófea nemzeti értékké, illetve vadászterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításával kapcsolatos első fokú hatósági feladatokat,

52.25. ellátja a vadászterületek kialakításával, vadászati jog kényszerhasznosításával, a vadászatra jogosultak, földtulajdonosi képviselők nyilvántartásba vételével, valamint a haszonbérleti szerződések jóváhagyásával, a vadgazdálkodási tervezéssel, a vadgazdálkodási és vadvédelmi bírság kiszabásával, az állami vadászjegy és vadászati engedély visszavonásával, a vadászati idényekkel, a vadászati tilalmakkal, vadászati kíméleti területtel, a vad és élőhelyének védelmével, a vízivad fészkelési és vonulási szempontból kiemelt vizes élőhelyek védelmével, a szelektív méreg alkalmazásával kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat,

52.26. nyilvántartást vezet a vadgazdálkodási, vadászati és halászati szakterületen működő szakértőkről,

52.27. ellátja a duzzasztóművek beruházójának hallépcső építésére és működtetésére kötelezéssel, valamint az idegen, nem őshonos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos első fokú hatósági feladatokat,

52.28. ellátja az állami tulajdonú halászati vízterületekre szóló országos érvényességű, kutatási célú halászati területi engedély kiadásával kapcsolatos első fokú hatósági feladatokat,

52.29. ellátja a halgazdálkodási és halvédelmi bírság kiszabásával, a halászatra és horgászatra jogosító okmányok visszavonásával, illetve visszatartásával, a halászati vízterületté, a halászati vízterület kíméleti területté nyilvánításával, a fajlagos fogási tilalmi idő- és méretkorlátozások módosításával, feloldásával, valamint a halgazdálkodási tervek jóváhagyásával, módosításával kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat,

52.30. ellátja a mezei őrszolgálat megalakításának és működtetésének állami támogatásával kapcsolatos másodfokú feladatokat,

52.31. ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1005/2008/EK rendelete 16–18. cikkében, valamint 21. cikkében meghatározott tagállami hatósági feladatokat,

52.32. kapcsolatot tart a hazai vadászati és halászati szervekkel (Országos Magyar Vadászkamara, Országos Magyar Vadászati Védegylet, MOHOSZ, MAHAL, MASZ) és a társhatóságokkal (rendőrhatóság, adóhatóság, természetvédelmi hatóság),

52.33. ellátja az idegen, nem őshonos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében közreműködő tanácsadó bizottság elnöki feladatait,

52.34. vezeti a biomassza kereskedőkre, a biomassza feldolgozókra, az üzemanyag forgalmazókra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az üvegházhatású gázkibocsátás értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó hatósági nyilvántartást (BÜHG), a honlapon közzéteszi a BÜHG nyilvántartásba vett ügyfelek nevét és regisztrációs számát,

52.35. ellenőrzi a biomassza termelőre, a biomassza kereskedőre és a biomassza feldolgozóra, továbbá az általuk kiállítható fenntarthatósági nyilatkozatokra vonatkozó előírások betartását,

52.36. a bioüzemanyagok fenntartható módon történt előállítását igazoló okmányok kiállításához, az okmányban szereplő adatok ellenőrzéséhez a BÜHG nyilvántartásból adatot szolgáltat a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, valamint a vámhatóság részére,

52.37. ellátja a fenntarthatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatokat, illetve adatszolgáltatási kötelezettség megszegése, valótlan tartalmú adatszolgáltatás, valótlan tartalmú vagy jogosulatlanul kiállított igazolás kiállítása esetén bírságot szab ki.

52.38. Szervezeti tagozódás:

Földművelésügyi és Vízgazdálkodási Osztály

Vadászati és Halászati Osztály

Agrárgazdasági Osztály

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

53. A Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

53.1. ellátja az elsődleges termelésből származó növény, növényi termék és növényi eredetű takarmány ellenőrzés élelmiszerlánc-biztonsággal, valamint a növényi termék ellenőrzéssel összefüggő hatósági feladatokat, a szőlőtermesztéshez és a borgazdálkodáshoz kapcsolódóan a szőlészeti igazgatással összefüggő szakmai irányítási, szervezési, valamint hatósági feladatokat, és koordinálja, felügyeli a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei által végzett hatósági feladatokat,

53.2. ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi, növényi károsító diagnosztikai, növényvédő szer és termésnövelő anyag engedélyezési és értékelési, növényvédő szer hatóanyag értékelési, növényi termék ellenőrzési, a zöldség-gyümölcs, komló és dísznövény ellenőrzési, valamint a talajvédelmi, az agrárkörnyezet-védelmi, az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szakterületi feladatokat, és az elsődleges termeléshez, a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak, szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldség-, erdészeti szaporítóanyagok előállításához, forgalmazásához kapcsolódó növény-egészségügyi, növény- és talajvédelmi központi igazgatási feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó növényvédőszer-maradék analitikai, növényvédőszer minősítési, növényi károsító diagnosztikai, talajvédelmi, talajbiológiai, vízélettani laboratóriumi feladatokat, továbbá ellátja az elsődleges növényi termékek esetén az élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minőséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, az élelmiszer-előállítás, -forgalmazás, továbbá vendéglátás és közétkeztetés területén, amennyiben döntően nem elsődleges növényi termékek árusítása történik az élelmiszer-forgalmazás, továbbá vendéglátás és közétkeztetés területén,

53.3. engedélyezi a nem állam által működtetett szakterületi laboratóriumokat, valamint ellátja azok hatósági ellenőrzését,

53.4. összeállítja az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv szakterületi részét, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít arról, értékeli az eredményeket, továbbá az elsődleges növényi termékek tekintetében kiemelt és célellenőrzési programokat tervez, koordinálja, és ellenőrzi azok egységes lebonyolítását,

53.5. szervezi és irányítja a károsító diagnosztikai, növényvédőszermaradék-analitikai, növényvédőszer-analitikai (szermaradék és minőségvizsgálat), talajvédelmi, talajbiológiai, vízélettani laboratóriumok működését, azokban minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszert tart fenn és működtet, naprakész állapotban tartja a szakterületi módszergyűjteményeket, adatfeldolgozást végez,

53.6. növényvédőszermaradék-analitikai laboratóriumi vizsgálatokat végez elsődleges termelésből, valamint öko- vagy biogazdálkodásból származó növényekből, növényi termékekből, bizonyos növényi és állati eredetű élelmiszerekből, bébi ételekből, italokból, talajból felszíni vízből és ivóvízből, valamint elhullott méhből és halból,

53.7. növényi károsító diagnosztikai (virológiai, bakteriológiai, mikológiai, nematológiai, molekuláris biológiai) vizsgálatokat végez, elvégzi a zárlati és egyéb, nem vizsgálatköteles károsítók, károsító rasszok identifikálását, a zárlati károsítók fenntartását karantén körülmények között, a pályázati minták feldolgozását, valamint kezeli a növényi károsítók vonatkozásában összehasonlító és diagnosztikai gyűjteményeket,

53.8. talajvédelmi laboratóriumi, az elsődleges termelésből származó növényekből nehézfém, nitrát, nitrit vizsgálatokat végez,

53.9. talajbiológiai és vízélettani laboratóriumi vizsgálatokat végez,

53.10. koordinálja, felügyeli és irányítja a megyei kormányhivatalok mintavételi és ellenőrzési tevékenységét, a mintavételi és ellenőrzési programok, valamint az Élelmiszerlánc-felügyeleti Terv betartását,

53.11. gondoskodik a nemzetközi vizsgálati módszerek, eljárások, szabványok egységes bevezetéséről, laboratóriumi jártassági körvizsgálatokat szervez és értékel, illetve részt vesz a hazai és nemzetközi körvizsgálatokon,

53.12. koordinálja a szakterületét érintő kérdésekben a társadalmi, érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartást,

53.13. közreműködik a szakterületet érintő jogszabályok – közösségi jogszabályokból eredő harmonizációs követelményeknek megfelelő – előkészítésében, módosításában,

53.14. összeállítja az éves felülvizsgálati program szakterületi részét, valamint éves jelentést készít annak végrehajtásáról, értékeli az eredményeket,

53.15. vizsgálati ellenőrzési módszereket, eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki,

53.16. működteti a növény import-export rendszert (NIMEX), az országos termelői nyilvántartást, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezési információs rendszerét (ENIR), a talajvédelmi információs és monitoring rendszert (TIM), a talajvédelemmel kapcsolatos országos nyilvántartási és információs rendszert, a talajvédelmi országos térképtárat, az országos növényvédelmi előrejelzési rendszert (NIR), az ÉLB-rendszert, az agrárkörnyezet- gazdálkodási tevékenységet támogató információs rendszert (AIR), valamint az érintett igazgatóságok és társhatóságok bevonásával előkészíti a szakrendszerek karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat, továbbá részt vesz a RASFF élelmiszer-biztonsági gyorsriasztási, EUROPHYT növény-egészségügyi, AMISWEB zöldség-gyümölcs minőségellenőrzési jelentési rendszerek, működtetésében,

53.17. nyilvántartást vezet az engedélyezett és visszavont növényvédő szerekről, termésnövelő anyagokról, a hazai gyártású és import EK-műtrágyákról, az éves növényvédő szer forgalmi adatokról, az I. és II. forgalmi kategóriájú engedélyre jogosultakról és a kiadott engedélyekről,

53.18. engedélyezi a növényvédő szerek forgalomba hozatalát, felhasználását, kísérleti felhasználását, eseti felhasználását, párhuzamos behozatalát, a növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makro- és mikroszervezetek forgalomba hozatalát, felhasználását, a termésnövelő anyagok forgalomba hozatalát, felhasználását, kísérleti felhasználását, a még nem engedélyezett készítményekkel folytatott szabadföldi kísérletek nyilvános bemutatásának és a vizsgálati eredményeinek ismertetését, a lejárt szavatosságú növényvédő szerek felhasználhatósági idejének meghosszabbítását, és elvégzi az engedélyezett készítmények címkebírálatát,

53.19. növényvédő szer és termésnövelő anyag értékelési feladatkörében eljárva megállapítja a hatóanyag és a készítmény azonosságát, a növényvédő szerrel tevékenységet folytatók számára szükséges védőeszközöket és az elsősegély-nyújtási eljárást, elvégzi a növényvédő szer humán toxikológiai veszélyességi és a környezeti veszélyességi osztályba sorolását, értékeli a növényvédő szerre vonatkozó fizikai-kémiai, növényvédőszer-maradék, környezeti sors és viselkedés, valamint a humán toxikológiai és az ökotoxikológia vizsgálatok eredményeit, továbbá elvégzi a biológiai hatásvizsgálatok értékelését, és meghatározza a készítmény forgalmi kategóriáját, javaslatot tesz az Európai Bizottságnál a növényvédőszer maradék határérték módosítására vonatkozóan,

53.20. elvégzi a termelésnövelő anyagok makro-, mikro- és toxikus-elemtartalmának vizsgálatát,

53.21. kijelöli és a honlapon közzéteszi a hatósági ellenőrzések során vett termelésnövelő anyagminták vizsgálatát végző talajvédelmi laboratóriumok listáját,

53.22. növény-egészségügyi szempontból engedélyezi egyes növények, növényi termékek és egyéb anyagok behozatalát,

53.23. növényvédő szerek és termésnövelő anyagok vonatkozásában kiadja az adatok kölcsönös elfogadásán alapuló engedélyeket,

53.24. elvégzi a közösségi jogszabályok alapján Magyarország számára kijelölt hatóanyagok szakterületenkénti értékelését és elkészíti az értékelő jelentést (monográfia),

53.25. részt vesz a növényvédő szer készítmények uniós engedélyezésében, egyeztetést folytat az érintett tagállami hatóságokkal és elvégzi a készítmények szakterületenkénti zonális értékelését,

53.26. elvégzi az engedélyezett készítmények hazai felülvizsgálatának keretében a szakterületenkénti értékelést, illetve zonális értékelést,

53.27. részt vesz a növényvédő szerekkel végzett biológiai hatékonysági és technológiai fejlesztési vizsgálatok tervezésében és koordinálásában,

53.28. GEP (Good Experimental Practice, Helyes Kísérleti Gyakorlat) követelményeknek megfelelően engedélyezi és rendszeresen felülvizsgálja a biológiai hatásvizsgálatot végző vizsgálóhelyek működését,

53.29. elkészíti és naprakészen tartja a Növényvédelmi Módszertani Gyűjteményt, a Növény-egészségügyi Módszertani Kézikönyvet, közreműködik a Növényvédelmi Nemzeti Cselekvési Terv elkészítésében, átdolgozza és naprakészen tartja a Hatósági Regulátor és Tápanyag Vizsgálati Módszertan Gyűjteményt,

53.30. részt vesz az EK-műtrágya típusok uniós engedélyezésében,

53.31. ellátja a PIC-listán szereplő hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek kivitelével és behozatalával kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

53.32. megszervezi és összehangolja az országos jelentőségű és kiterjedésű, szakterületét érintő ellenőrzési és védekezési programokat, növényi károsítók gradációja esetén országos intézkedést rendel el,

53.33. szervezi a bejelentési kötelezettség alá tartozó, továbbá egyes nagy gazdasági kárral járó új növényi károsítók megelőzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére, továbbá azoktól való mentesítésre irányuló feladatok ellátását,

53.34. egyes jelentős gazdasági kárral fenyegető növényi károsítók elleni védekezéshez országos készenléti tervet készít,

53.35. károsító kockázat elemzést (Pest Risk Analysis) végez,

53.36. felügyeli a káresemények (méh-, halpusztulás, víz- és talajszennyeződés) és a növényvédő szer hamisítások kivizsgálását, együttműködik az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósággal – szakterülete szerint – az élelmiszerláncban bekövetkező élelmiszer-mérgezések, -fertőzések kivizsgálásában,

53.37. hatóanyag lebomlás és szermaradék-eloszlás vizsgálatokat végez a hazai felhasználási körülmények megfelelő élelmiszer-higiénés előírások kialakításához, a készítmények engedélyezését megelőzően,

53.38. irányítja és szervezi a szakterületi nemzeti referencia laboratóriumok működését,

53.39. elvégzi a magyarországi forgalomban levő növényvédő szerek paramétereinek, a lejárt szavatosságú növényvédő szerek bevizsgálását, a minőségellenőrző vizsgálatokat,

53.40. ellátja az általános térinformatikai fejlesztési, képzési feladatok koordinálását, szervezi a hatósági ellenőrzési feladatok térinformatikai támogatását, információs anyagokat biztosít az AIR-ból, működteti az országos térinformatikai rendszert,

53.41. a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság elsődleges növényi termékek tekintetében hozott első fokú döntéseinél ellátja másodfokon a növényvédelemmel, a zöldség-gyümölcs ellenőrzéssel, valamint első- és másodfokon a növényegészségüggyel, talajvédelemmel kapcsolatos feladatokat, továbbá szakterülete szerint a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóság döntései tekintetében felügyeleti jogkört gyakorol,

53.42. közreműködik a nitrátérzékeny területek felülvizsgálatában, az akcióprogramok értékelésében, valamint részt vesz a nitrát-országjelentés összeállításában az EU Bizottsága részére,

53.43. koordinálja a nitrátérzékeny területeken lévő állattartó telepek, a szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználására vonatkozó évenkénti adatszolgáltatását, azokat rögzíti, összesíti, értékeli, adatszolgáltatást nyújt a környezetvédelmi hatóságnak,

53.44. koordinálja a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzési feladatokat és az ezzel kapcsolatos jelentési kötelezettséget,

53.45. koordinálja a földrajzi árujelzők oltalma kapcsán a növényi termékek nyilvántartási, ellenőrzési feladatait, ellátja a tájfajtákhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt feladatokat,

53.46. részt vesz az EU Vidékfejlesztési Támogatások (NVT, ÚMVP) agrárkörnyezet-védelmi intézkedések (pl. AKG, KAT, Natura 2000 stb.) tervezésével, működtetésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok előkészítésében és végrehajtásában, valamint területi koordinációjában, helyszíni ellenőrzésében, a talaj- és növényminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatában, továbbá részt vesz a növényvédő szerek hatóanyagainak környezetvédelmi szempontú besorolásában,

53.47. szakmai irányítást végez és részt vesz egyes EMVA és EMOGA forrásból finanszírozott támogatások helyszíni ellenőrzésében,

53.48. feltölti és felügyeli az AIR hatósági és gazdálkodási napló moduljait, amely alapján elemzéseket végez, valamint feltölti és felügyeli a parlagfű információs rendszer (PIR) szakmai tartalmát, és meghatározza ezen területek fejlesztését,

53.49. ellátja az ökológiai gazdálkodás növény- és talajvédelmi vonatkozású feladatait, azaz az ökológiai termelés területén az elsődleges növényi termékek tekintetében – az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság koordinációja mellett – a központi feladatokat végrehajtja, összeállítja a külön jogszabályban meghatározott jelentéseket,

53.50. hivatalos adatszolgáltatást, jelentéseket készít elő a minisztérium, az Európai Unió és egyéb nemzetközi szervezetek felé,

53.51. közreműködik a termelők, gazdálkodók részére az agrárkörnyezet-gazdálkodási tanácsadásban, tájékoztatásban és annak koordinálásában,

53.52. előkészíti a szakmai tevékenység fejlesztéséhez szükséges beruházási javaslatokat, részt vesz a beruházási programok szervezésében, nyilvántartja az ehhez szükséges beruházási, fejlesztési igényeket,

53.53. közreműködik az agrárkörnyezet-gazdálkodási és a természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások terepi monitoring-rendszerének működtetésében,

53.54. szakmai továbbképzéseket, értekezleteket szervez, laboratóriumi vizsgálati módszerekhez, valamint az átruházott jogkörű tevékenységek engedélyezéséhez kapcsolódó oktatást szervez,

53.55. közreműködik a gazdálkodói nyilvántartások (pl. gazdálkodási napló stb.) szakmai előkészítésében, a rögzítendő adatok körének meghatározásában és feldolgozásában, kiértékelésében,

53.56. előkészíti, irányítja, összefogja, koordinálja és ellenőrzi a NÉBIH és a mezőgazdasági szakigazgatási szervek agrárkörnyezet-gazdálkodási minimumkövetelmények ellenőrzési rendszerének bevezetésével és működtetésével kapcsolatos tevékenységét,

53.57. másodfokon ellátja az agrárkörnyezet-gazdálkodási minimumkövetelmények ellenőrzési rendszeréhez kapcsolódó feladatokat,

53.58. az ÚMVP II. tengelyéhez tartozó agrár-vidékfejlesztési támogatási konstrukciókra vonatkozóan végzi a NÉBIH és a mezőgazdasági szakigazgatási szervek közötti koordinációt,

53.59. feldolgozza, rendszerezi a mezőgazdasági szakigazgatási szervek növény- és talajvédelmi, növénytermesztési, agrárkörnyezet-gazdálkodási és ezekkel kapcsolatos egyéb adatait, információs anyagait, és biztosítja azok térinformatikai módszerekkel történő megjelenítését,

53.60. közreműködik az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedésekhez, illetve más agrár-vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések koordinálásában, az ellenőrzések szakmai kritériumainak összeállításában és koordinálja a mezőgazdasági szakigazgatási szervek ilyen irányú feladatainak ellátását,

53.61. részt vesz kutatásban és kutatási pályázatokban,

53.62. biztosítja a piaci érdekeltség hiányában nem megoldott, vagy hiányos technológiájú növényfajok (pl. kiskultúrák) növényvédelmét lehetővé tevő technológiai megoldásokat, a hazai kiskultúrás engedélyezési vizsgálatokat koordinálja és kezdeményezi nemzeti kiskultúrás technológiai hiány jelentkezésekor a fejlesztések lefolytatását, adaptálja a nemzetközi eredményeket,

53.63. szakkönyvtárat működtet,

53.64. részt vesz a növényvédelmi, a növénytermesztési, a talajvédelmi és az agrárkörnyezet-védelmi szakemberek képzésében,

53.65. ellátja a vízszennyezések okozta halpusztulások szakvéleményezését, növényvédő szer szerepe vonatkozásában, szükség szerint helyszíni kiszállással, ökotoxikológiai vizsgálatokkal,

53.66. szükség esetén GLP (Good Laboratory Practice, Helyes Laboratóriumi Gyakorlat) követelményeknek megfelelő ökotoxikológiai vizsgálatokat végez növényvédő szerek, termésnövelő anyagok vonatkozásában,

53.67. elkészíti és évente aktualizálja elsődleges termelésből származó növények és növényi termékek tekintetében az élelmiszeresemények elleni védekezéshez szükséges országos készenléti tervet (ÉTEK), továbbá részt vesz a nemzeti válságkezelési terv kidolgozásában, aktualizálásában,

53.68. szakterületével összhangban közreműködik az OÁIR fejlesztésében, működtetésében, használatában.

53.69. Szervezeti tagozódás:

Növényvédelmi Hatósági Osztály

Növényvédelmi Technológia Fejlesztési és Koordinációs Osztály

Növény-egészségügyi és Szaporítóanyag-ellenőrzési Osztály

Növényi Termék Ellenőrzési Osztály

Talajvédelmi Hatósági Osztály

Agrárkörnyezet-védelmi és Koordinációs Osztály

Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Értékelési Osztály

Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Engedélyezési Osztály

Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratórium

(1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.)

Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium

(3526 Miskolc, Blaskovics út 24.)

Hódmezővásárhelyi Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium

(6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.)

Szolnoki Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium

(5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratórium

(2481 Velence, Ország út 23.)

Szolnoki Talajvédelmi Laboratórium

(5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.)

Tanakajdi Talajvédelmi Laboratórium

(9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.)

Velencei Talajvédelmi Laboratórium

(2481 Velence, Ország út 23.)

Pécsi Talajbiológiai Laboratórium

(7634 Pécs, Kodó dűlő 1.)

Velencei Virológiai Laboratórium

(2481 Velence, Ország út 23.)

Pécsi Bakteriológiai Laboratórium

(7634 Pécs, Kodó dűlő 1.)

Gödöllői Vízélettani Laboratórium

(2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.)

Erdészeti Igazgatóság

54. Az Erdészeti Igazgatóság

54.1. ellátja a központi erdészeti hatósági, szakhatósági, szabályozási, igazgatási és támogatási feladatokat,

54.2. irányítja, felügyeli és összehangolja az erdészeti hatósági és igazgatási munkával kapcsolatos terepi felvételek és ellenőrzések rendjét,

54.3. ellát másodfokú és első fokú erdészeti hatósági feladatokat,

54.4. részt vesz az erdőtűz információs rendszer működtetésben, javaslatot tesz országos tűzgyújtási tilalom elrendelésére,

54.5. gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet, az erdészeti jogosult szakszemélyzet részére igazolvány és szolgálati jelvény beszerzéséről és nyilvántartásáról, a jogviszony megszűnésekor annak visszavételéről, az erdészeti hatósági- igazgatási tevékenységet végző személyek részére igazolvány, szolgálati jelvény és egyenruha beszerzéséről,

54.6. ellátja a nemzeti és közösségi erdészeti támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos koordinációs feladatokat, jogszabályban, végrehajtási kézikönyvben vagy delegálási szerződésben meghatározott esetekben részt vesz annak lebonyolításában,

54.7. országos összesítő kimutatásokat készít és adatszolgáltatásokat végez,

54.8. ellátja az erdészeti és az elsődleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatait, a felügyeleti szerv, a Központi Statisztikai Hivatal és más állami szervek felé jelentéseket készít,

54.9. ellátja a nemzetközi kötelezettségekből fakadó erdészeti statisztikák és adatszolgáltatások összeállítását,

54.10. üzemelteti az Országos Erdőállomány Adattárat és az Országos Erdőgazdálkodói Nyilvántartást, fejleszti adatstruktúrájukat, moduljaikat, valamint új szakmai riportokat állít össze,

54.11. az Országos Erdőállomány Adattár és Országos Erdőgazdálkodói Nyilvántartás adatainak felhasználásával lekérdezéseket, elemzéseket készít, az ágazati döntés-előkészítéshez folyamatosan elemzi az erdőgazdálkodási tevékenységet,

54.12. a körzeti erdőgazdálkodási és tervezési szabályokról szóló miniszteri rendeletek tartalmára vonatkozó javaslatokat felterjeszti a minisztérium részére, egyúttal biztosítja, hogy a javaslat az egyeztetések tényét, időpontját, az egyeztetés ellenére fennmaradt véleményeltérést, a képviselt álláspontokat és azok indokait tartalmazza,

54.13. elvégzi az országos hozamszabályozás feladatait,

54.14. gondoskodik az erdőleltár módszertanának folyamatos fejlesztéséről és a terepi adatfelvételek koordinációjáról, valamint elkészíti és folyamatosan aktualizálja a körzeti erdőtervek készítésének módszertanát és összehangolja azok készítését, illetve gondoskodik a tervkészítés jogszabályban foglalt eljárásrendjének betartásáról, a körzeti erdőtervek jóváhagyásáról,

54.15. gondoskodik a Natura 2000 területek vonatkozó szabályozásának érvényesítéséről az erdőtervezés során,

54.16. kidolgozza az Országos Erdőállomány Adattárral, az Országos Erdőgazdálkodói Nyilvántartással, valamint az Erdészeti Szakigazgatási Információs Rendszerrel (ESZIR) szemben támasztott szakmai, informatikai követelményeket, javaslatot tesz új elemek fejlesztésére, modulok átalakítására,

54.17. gondoskodik az Országos Erdőállomány Adattár digitális térkép állományának folyamatos karbantartásáról és fenntartásáról,

54.18. biztosítja a földmérés és térképészet szakmai előírásainak egységes szemléletű érvényesülését, koordinálja a térképészettel kapcsolatos információáramlást,

54.19. gondoskodik a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága részére az erdőterv térképezési munkához szükséges adatainak, így az ortofotóknak, a digitális térképi adatállományoknak és ingatlan-nyilvántartási adatoknak, valamint az erdészeti hatósági, szabályozási és igazgatási feladatok során használt nyomtatványok beszerzéséről és előkészítésről,

54.20. működteti az erdőben és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett közjóléti létesítmények adattárát, illetve irányítja és ellenőrzi a közjóléti fejlesztési tervek készítését,

54.21. gondoskodik az erdővédelmi mérő- és megfigyelőrendszer működésével kapcsolatosan a jogszabályok és a minisztérium által meghatározott feladatok ellátásáról,

54.22. összefogja az erdőkárok csökkentéséhez, megelőzéséhez szükséges erdővédelmi intézkedéseket,

54.23. koordinálja, illetve végrehajtja a nemzetközi kötelezettségből fakadó országos erdészeti monitoring feladatokat,

54.24. biztosítja az ENSZ és szakosított szervei felé történő adatszolgáltatást, valamint ellátja az 1979. évi Genfi Konvenció keretében működő, az országhatárokon túl terjedő légszennyezés erdőkre gyakorolt hatását vizsgáló program útmutatójában, továbbá a külön jogszabályban meghatározott nemzeti koordinációs központ feladatait,

54.25. éves erdészeti feladattervet állít össze, melyben számára és a megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai számára közös, országosan ismétlődő és egységes feladatok részletezése és a teljesítésükre vonatkozó határidők szerepelnek, valamint éves jelentést készít annak végrehajtásáról, értékeli az eredményeket,

54.26. közreműködik az erdőgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában,

54.27. ellátja az erdővédelmi szolgálat ellenőrzési tevékenységének központi irányítását, valamint az erdővédelmi szolgálat működésével kapcsolatos országos szintű koordinációs és felügyeleti feladatokat,

54.28. az ÚMVP I. és II. tengelyéhez tartozó erdészeti támogatási konstrukciókra vonatkozó felméréseket végez.

54.29. Szervezeti tagozódás:

Erdőleltározási, Erdővédelmi és Szabályozási Osztály

Erdőtervezési és Természetvédelmi Osztály

Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

Erdőfelügyeleti és Erdővédelmi Szolgálati Osztály

Hatósági Osztály

Pályázatkezelési és Támogatási Osztály

Statisztikai és Elemzési Osztály

A tenyésztési és növénytermesztési elnökhelyetteshez tartozó szervezeti egységek

Állattenyésztési Igazgatóság

55. Az Állattenyésztési Igazgatóság

55.1. ellátja a tenyésztő szervezetek és az állattenyésztési törvényben nevesített állatfajok fajtáinak elismerésével kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

55.2. ellenőrzi a tenyésztő szervezetek, művi szaporítást végző személyek szakmai tevékenységét, a tenyésztési program végrehajtását,

55.3. ellenőrzi az engedélyköteles tevékenységeket és az adatszolgáltatási kötelezettségek betartását,

55.4. tenyésztési hatóságként ellenőrzi a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalát, illetve kivitelét, valamint az állati szaporítóanyagok minőségét,

55.5. ellenőrzi az állatok származását dokumentációs ellenőrzés, illetve genetikai laborvizsgálatok útján,

55.6. ellenőrzi a külföldi teljesítményvizsgálati adatokat,

55.7. az engedélyhez kötött tevékenységekről a mezőgazdasági szakigazgatási szervek közreműködésével, az elismert fajtákról, hibridekről, keresztezési programokról és tenyésztő szervezetekről központi nyilvántartást vezet,

55.8. karbantartja és megjelenteti az állatfaji teljesítményvizsgálati kódexeket,

55.9. kialakítja, működteti és fejleszti a TIR üzemeltetését, tenyészetazonosító kiadást, a TIR-partnerek nyilvántartásba vételét, és részükre az azonosító kiadást, továbbá gondoskodik az adatszolgáltatásról, a többi szervezeti egység, valamint a külső szervek felé,

55.10. kialakítja, működteti és fejleszti a szarvasmarha, sertés, juh/kecske ENAR adatbázist, szervezi és irányítja az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (ENAR, TIR) használatát, ennek keretében

55.10.1. gondoskodik a szükséges nyomtatványok előállításáról és rendelkezésre állásáról,

55.10.2. gondoskodik a füljelzők, lovak esetében a transzponderek minősítéséről, illetve teszteléséről,

55.10.3. a központi adatbázisból adatot szolgáltat, illetve igazolást állít ki más hatóságok, szervezetek felé,

55.10.4. felügyeli és biztosítja a rendszerek jogszabályok szerinti működését, a jogszabályi változásokból fakadó módosítások folyamatos átvezetését,

55.11. kialakítja, működteti és fejleszti a BIR, a Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR), és az OLIR és sertés törzskönyvi rendszer (STR) adatbázisát,

55.12. működteti a Lóútlevél Irodát, kiadja a lóútlevél hatósági bizonyítványt,

55.13. kiadja az állattenyésztéshez kapcsolódó agrártámogatások megállapításához szükséges igazolásokat és ellátja a kapcsolódó ellenőrzési feladatokat,

55.14. nyilvántartásba veszi az inszeminátorokat és az embrióátültetőket, valamint ellenőrzi tevékenységüket,

55.15. teljesítményvizsgálatokat, ellenőrző teszteket végeztet, tenyészértékbecslést végez és közzéteszi annak eredményét, teljesítményvizsgálati megbízásokat ad ki,

55.16. ellenőrzi az állami tulajdonú apaállat-gazdálkodást,

55.17. in vitro génbankot hoz létre és gondoskodik annak működtetéséről, valamint nyilvántartást vezet az elhelyezett szaporítóanyagról és genetikai mintáról,

55.18. szervezi és irányítja az állattenyésztési laboratórium működését, valamint szaporítóanyag-behozatal esetére elkülönítő lerakatot működtet,

55.19. közreműködik kutatási, fejlesztési, szakértői és oktatási feladatok ellátásában, részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában (FAO, ICAR, INTERBULL, EU AIVETS, ESDAR stb.), ellátja nemzetközi szervezetekben, EU-szakbizottságokban, munkacsoportokban a delegált státusból eredő feladatokat, valamint kijelölés esetén az uniós munkabizottságokban a nemzeti képviseletet,

55.20. ellátja a vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, az EUROP-rendszerű vágómarha, vágósertés és vágójuh vágás utáni minősítés és a kereskedelmi osztályba sorolás ellenőrzését, hatósági felügyeletét,

55.21. elkészíti a Vágott Test Minősítési Szabályzatot, a vágott test minősítéssel kapcsolatban továbbképzést tart, valamint ellenőrzi a vágott test minősítés oktatásának feltételeit,

55.22. fejleszti a vágott test minősítéssel kapcsolatban az informatikai rendszer vágóhídi és központi szoftvereit, az Országos Vágóállat Minősítési Rendszer (OVMR) adatbázist az ENAR-ral összhangban üzemelteti,

55.23. a marhahús intervenciós, a juh- és kecskehús, a marhahús és sertéshús magántárolás esetén szakértőként közreműködik,

55.24. szakértőt delegál az Európai Bizottság vágott test minősítéssel kapcsolatos helyszíni ellenőrzéseihez, illetve részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetek munkájában,

55.25. irányítja, ellenőrzi a védett őshonos, és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartását,

55.26. ellátja a védett őshonos, és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajok fajtáinak génforrásainak megőrzésével kapcsolatos feladatokat,

55.27. ellátja a jogszabályokban a tenyésztési hatóság feladatául rendelt nyilvántartási, engedélyezési, ellenőrzési, hitelesítési feladatokat,

55.28. szakterületén belül ellátja a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósága által hozott elsőfokú hatósági döntések jogorvoslati eljárásaival és döntés-felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat,

55.29. az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzatban foglaltak szerint szervezi és felügyeli a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság által végzett tenyésztési hatósági és tenyésztésszervezési munkát, ellenőrzi a területi munka teljesülését és erről jelentést készít,

55.30. összeállítja az éves ellenőrzési (monitoring) terv szakterületére vonatkozó részét, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít arról, értékeli az eredményeket.

55.31. Szervezeti tagozódás:

Tenyésztési Hatósági Osztály

Tenyésztés Szervezési és Teljesítményvizsgálati Osztály

Állatgenetikai és Tenyésztéshigiéniai Osztály

Vágóállat Minősítésfelügyeleti Osztály

Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

56. A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

56.1. ellátja a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak vonatkozásában a növénytermesztési hatósági feladatokat, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény- és a vetőmagnak nem minősülő zöldség-szaporítóanyag előállításához, forgalmazásához kapcsolódó növénytermesztési központi igazgatási feladatokat,

56.2. ellátja a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, elvégzi, illetve kihelyezett kísérletekben és külföldi társhatóságoknál elvégezteti új növényfajták állami elismeréséhez szükséges hatósági vizsgálatokat és a fajtaoltalomhoz szükséges DUS-vizsgálatot, gazdasági teljesítmény vizsgálatot,

56.3. ellenőrzi a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, valamint a vetőmagnak nem minősülő zöldség-szaporítóanyagok, továbbá az erdészeti és energetikai szaporítóanyagok előállítását, forgalmazását,

56.4. elvégzi a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, valamint a vetőmagnak nem minősülő zöldség-szaporítóanyagok minősítését, fémzárolását,

56.5. engedélyezi vetőmag, a vetőmagnak nem minősülő zöldség-szaporítóanyag előállító üzem, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, valamint a vetőmagnak nem minősülő zöldség-szaporítóanyag, továbbá az erdészeti és energetikai célú szaporítóanyag előállítását, termelését szolgáló növényállományok (törzsültetvények), faiskola (csemetekert) és más szaporítóanyag előállító üzem létesítését, azokról közhiteles nyilvántartást vezet, ellenőrzi fenntartási tevékenységüket, ellátja a kapcsolódó központi igazgatási feladatokat,

56.6. engedélyezi az átruházott jogkörben végzett vetőmag mintavételi, vetőmag-vizsgálati és szántóföldi ellenőrzési tevékenységet,

56.7. az átruházott jogkörű tevékenységek engedélyezéséhez kapcsolódóan oktatásokat és vizsgákat szervez,

56.8. nyilvántartja és felügyeli az ágazat szereplőinek saját jogkörben elvégzett vetőmag-szaporítással kapcsolatos szántóföldi szemle-, mintavételi és vetőmag-vizsgálati tevékenységét,

56.9. engedélyezi a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-szaporítóanyagok forgalomba hozatalát, nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a dísznövény szaporítóanyag termelőket és forgalmazókat,

56.10. irányítja, koordinálja és felügyeli a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által ellátott, szántóföldi és kertészeti vetőmagvakhoz, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, és a vetőmagnak nem minősülő zöldség szaporítóanyagok felügyeletéhez kapcsolódó növénytermesztési szakfeladatok végrehajtását,

56.11. ellátja másodfokon a szántóföldi és kertészeti vetőmagok, valamint szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, valamint a vetőmagnak nem minősülő zöldség-szaporítóanyagok vonatkozásában a növénytermesztéssel kapcsolatos feladatokat,

56.12. elvégzi az új növényfajták és a vetőmagvak minősítéséhez szükséges vizsgálatokat,

56.13. vezeti a szőlő termőhelyi katasztert,

56.14. ellenőrzi az állami támogatással megvalósított szőlő- és gyümölcsültetvény-telepítési beruházásokat, valamint a gyümölcsültetvények termőre fordítását, illetve a szőlőültetvények telepítését és kivágását, ellenőrzi az árutermő csemegeszőlő ültetvény és alanyszőlő ültetvény termőre fordulását,

56.15. engedélyezi az árutermő csemegeszőlő ültetvény és alanyszőlő ültetvény telepítéseket,

56.16. ellátja a hazai és nemzetközi szerződésekből, akkreditációból és tagállami kötelezettségekből származó szakterületi feladatokat és kötelezettségeket, résztvevőket delegál a szakterületi nemzetközi vagy Európai Uniós bizottságokba, munkacsoportokba (EU Mezőgazdasági-Kertészeti és Erdészeti Vetőmag és Szaporítóanyag Állandó Bizottság, EU Gyümölcs Szaporítóanyag Állandó bizottság, EU Dísznövény Szaporítóanyag Állandó Bizottság, az OECD Növényfajta Igazolási, Vetőmag és Erdészeti rendszer, UPOV Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szervezet, CPVO Közösségi Növényfajta Hivatal, ISTA Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség, BioDIversity International, EUFORGEN, EUFGIS), szervezi és koordinálja a multilaterális (BioDIversity International, EUFORGEN, EUFGIS) és bilaterális nemzetközi együttműködési programokban való magyar részvételt,

56.17. ellátja a tájfajtákhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt feladatokat,

56.18. az állami elismerésre bejelentett és államilag elismert növényfajtákról közhitelű nyilvántartás vezet, évente kiadja az államilag elismert fajták Nemzeti Fajtajegyzékeit, kiadja a Leíró Fajtajegyzékeket,

56.19. növényfajta-kísérleti eredményeket szolgáltat az Ajánlott Fajták Jegyzékének elkészítéséhez,

56.20. a gyümölcs- és dísznövény-szaporítóanyag előállítók és forgalmazók által benyújtott fajtaleírások alapján vezeti és közzéteszi a Szállítói Fajtajegyzéket,

56.21. ellátja a Fajtaminősítő Bizottság titkársági feladatait,

56.22. az állami elismerésre bejelentett növényfajta fajtavizsgálatának eredményeit Fajtaminősítő Bizottság elé terjeszti,

56.23. a Fajtaminősítő Bizottság állásfoglalása alapján kiadja a növényfajták meghatározott időtartamra szóló állami elismeréséről, annak meghosszabbításáról, illetve a lejárati időpont előtt a Nemzeti Fajtajegyzékből való törléséről szóló határozatot,

56.24. fejleszti és elismerteti a fajtakísérleti módszertant,

56.25. a vonatkozó nemzetközi előírások és a Fajtaminősítő Bizottság által jóváhagyott módszer szerint határozza meg a növényfajta kísérleti DUS-vizsgálatok és a gazdasági értékvizsgálatok módszereit,

56.26. ellenőrzi a fajtafenntartás eredményességét,

56.27. engedélyezi az állami elismerésre bejelentett növényfajták egyedi szaporítását,

56.28. kezdeményezi a bejelentett, de még nem regisztrált fajták forgalmazását az EU-ban,

56.29. technikai vizsgáló hivatalként részt vesz a Közösségi Növényfajta Hivatal CPVO által szervezett vizsgálatokban és a kétoldalú társhatósági együttműködésekben,

56.30. kiegészítő termelést folytat a kísérleti elővetemények biztosítására,

56.31. a növényfajta-oltalom jogosultjának adatot szolgáltat a növényfajta-oltalomban részesített fajták vetőmag és szaporítóanyag előállításairól,

56.32. engedélyezi vetőmag-előállítási zárt körzet létesítését, nyilvántartja, engedélyezi és ellenőrzi a fémzárolt vetőmagtétel kiszerelési tevékenységet, nyilvántartja és ellenőrzi a standard vetőmag-előállítói tevékenységet, engedélyezi és nyilvántartja a kísérleti célú fajták vetőmagtételeinek forgalomba hozatalát,

56.33. engedélyezi egyes forgalomba hozatali követelményeknek nem megfelelő szaporítóanyag eseti felhasználását, meghatározott ideig való forgalomba hozatalát,

56.34. elvégzi a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak, a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, valamint a vetőmagnak nem minősülő zöldség szaporítóanyagok fajtaazonosság vizsgálatát, fajtaazonosító kitermesztését,

56.35. elvégzi a vetőmagtételek laboratóriumi faj-, fajtaazonossági és fajtatisztasági vizsgálatát,

56.36. elvégzi az előállított szaporítóanyagok minősítő (genetikai, beltartalmi stb.) vizsgálatát, minőségi megfelelőség esetén minősítését és certifikálását,

56.37. irányítja, koordinálja és felügyeli a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága által ellátott, a szántóföldi és kertészeti vetőmagvak felügyeletéhez kapcsolódó szakfeladatok végrehajtását,

56.38. elvégzi a vetőmagvak minősítéséhez szükséges növénykórtani vizsgálatokat,

56.39. működteti a TWINNING és VIGOR vetőmag szaporítóanyag és fajtakísérleti nyilvántartó programot, az érintett igazgatóságok és társhatóságok bevonásával előkészíti a szakrendszerek karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat,

56.40. koordinálja a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a VIGOR vetőmag szaporítóanyag és fajtakísérleti nyilvántartó program használatát, valamint engedélyezi és ellenőrzi az ügyfelek hozzáférését a nyilvántartó programhoz,

56.41. kezeli az ökológiai vetőmag adatbázist,

56.42. kiadja a vetőmagtételek nemzetközi fajtaigazolását és a nemzetközi vetőmag-minősítő bizonyítványokat,

56.43. elvégzi a hazai felhasználású, valamint a nemzetközi érvényű bizonyítvánnyal kivitelre kerülő, továbbá a harmadik országból behozott szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, valamint a vetőmagnak nem minősülő zöldség- szaporítóanyag, továbbá az erdészeti és energetikai célú szaporítóanyag vizsgálatát, minősítését, certifikálását, elvégzi szaporítóanyag importengedélyezését és belföldiesítését,

56.44. engedélyezi az erdészeti szaporítóanyag importját és belföldiesítését, szaporítóanyagok harmadik országból való behozatalát az EU Mezőgazdasági-Kertészeti és Erdészeti Vetőmag és Szaporítóanyag Állandó Bizottságának, valamint továbbítja részére a szaporítóanyag importjára vonatkozó derogációs kérelmet,

56.45. koordinálja és felügyeli a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága vetőmagvizsgáló laboratóriumainak szakmai tevékenységét,

56.46. kivizsgálja a forgalomba hozott vetőmaggal, szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, valamint a vetőmagnak nem minősülő zöldség-szaporítóanyaggal szembeni minőségi kifogásokat, minőségvédelmi bírságot szab ki,

56.47. nemzeti és nemzetközi vetőmag-vizsgálati körvizsgálatokat és jártassági vizsgálatokat szervez, illetve azokon részt vesz,

56.48. hivatalos adatszolgáltatást teljesít a minisztérium, az Európai Unió és egyéb nemzetközi szervezetek felé,

56.49. jelentést készít az EU Mezőgazdasági-Kertészeti és Erdészeti Vetőmag és Szaporítóanyag Állandó Bizottságának és a tagállamoknak,

56.50. szervezi és irányítja a vetőmag vizsgálati laboratórium működését, abban minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszert tart fenn és működtet, naprakész állapotban tartja a szakterületi módszergyűjteményeket, adatfeldolgozást végez,

56.51. vetőmag-vizsgálati módszereket fejleszt, azokat adaptálja, oktatást szervez,

56.52. összeállítja az ellenőrzési (monitoring) tervnek a szakterületére vonatkozó részét, felügyeli annak végrehajtását, valamint éves jelentést készít annak végrehajtásáról, értékeli az eredményeket,

56.53. szakmai irányítást végez és részt vesz egyes EMVA és EMOGA forrásból finanszírozott támogatások helyszíni ellenőrzésében,

56.54. ellátja és irányítja az erdészeti génmegőrzési feladatokat,

56.55. szakmailag koordinálja a hazai erdészeti génbank gyűjteményekben folyó tevékenységeket, és nemzeti nyilvántartást vezet az erdészeti genetikai erőforrásokról.

56.56. Szervezeti tagozódás:

Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztály

Kertészeti Növények Fajtakísérleti Osztály

Minősítésfelügyeleti Osztály

Vetőmag-vizsgálati és Hatósági Osztály

Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály

Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Szőlő-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Központi Vetőmagvizsgálati Laboratórium

(1024 Budapest, Kis Rókus u. 15/A, Kitaibel Pál u. 4.)

Eszterágpusztai Növényfajta Kísérleti Állomás

(7811 Szalánta, Eszterágpuszta 1.)

Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomás

(6821 Székkutas, I. körzet 75.)

Tordasi Növényfajta Kísérleti Állomás

(2463 Tordas, Szabadság u. 2.)

Debreceni Növényfajta Kísérleti Állomás

(4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.)

Szombathelyi Növényfajta Kísérleti Állomás

(9700 Szombathely, Komárom u. 34.)

Fajtakitermesztő Állomás

(2213 Monorierdő, Beton út 86.)

A gazdasági elnökhelyetteshez tartozó szervezeti egységek

Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság

57.1. A Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság felügyeleti díjjal kapcsolatos feladatkörében:

57.1.1. kialakítja a felügyeleti díj bevallásával, beszedésével kapcsolatos belső eljárásrendet,

57.1.2. közreműködik a felügyeleti díj bevallásához, befizetéséhez, ezek nyilvántartásához, ellenőrzéséhez, kockázatelemzéséhez szükséges informatikai szakalkalmazások kialakításában és fejlesztésében,

57.1.3. irányítja a felügyeleti díjjal kapcsolatos bevallások befogadását,

57.1.4. a bevallás benyújtása, illetve a befizetési kötelezettség teljesítése érdekében ügyfélszolgálati teendőket lát el, a NÉBIH honlapján tájékoztató anyagokat tesz közzé,

57.1.5. ellenőrzi a bevallási és befizetési kötelezettség teljesítését, a Költségvetési Igazgatósággal együttműködve,

57.1.6. jogkövetkezményeket alkalmaz a felügyeleti díj fizetési kötelezettség megsértése esetén, a Költségvetési, valamint a Jogi és Humánpolitikai Igazgatósággal együttműködve,

57.1.7. intézkedik az állami adóhatóság felé a meg nem fizetett felügyeleti díj és késedelmi pótlék behajtása iránt,

57.1.8. a felügyeleti díj fizetésére kötelezettek ellenőrzése érdekében kapcsolatot tart a szakmai igazgatóságokkal, illetve a társhivatalokkal,

57.1.9. közreműködik az ellenőrzéshez szükség adatszolgáltatás működtetésében, a szakrendszerek és a társhivatalok alkalmazási rendszereitől, illetve azok irányába,

57.1.10. koordinálja a felügyeleti díj felhasználásáról szóló beszámoló elkészítését.

57.2. A Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatóság tisztességtelen forgalmazói magatartás ellenőrzési feladatai keretében

57.2.1. kialakítja a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvényhez kapcsolódó hivatali eljárásrendet,

57.2.2. lefolytatja a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló törvény szerinti eljárást,

57.2.3. utólagosan ellenőrzi a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló törvény alapján tett kötelezettségvállalás teljesülését,

57.2.4. az előírásoknak megfelelően értékeli, nyilvántartja és közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó szervezetek üzletszabályzatait, illetve annak módosításait,

57.2.5. együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal, valamint egyéb szakmai és civil szervezetekkel, továbbá a jogalkotással kapcsolatban a minisztériummal,

57.2.6. a NÉBIH honlapján elérhetővé teszi a nyilvánosságot érintő dokumentumokat.

57.3. Szervezeti tagozódás:

Felügyeleti Díj Koordinációs és Adatfeldolgozási Osztály

Felügyeleti Díj Ügyfélszolgálati Osztály

Felügyeleti Díj Ellenőrzési Osztály

Tisztességtelen Forgalmazói Magatartás Ellenőrzési Osztály

Költségvetési Igazgatóság

58.1. A Költségvetési Igazgatóság a NÉBIH gazdálkodásának megszervezéséért, a pénzügyi és számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.

58.2. A Költségvetési Igazgatóság

58.2.1. ellátja a NÉBIH költségvetési előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,

58.2.2. gondoskodik az egységes gazdálkodási, pénzügyi, számviteli rendszerről, és biztosítja azok alkalmazását,

58.2.3. működteti a NÉBIH egységes integrált gazdasági ügyviteli rendszerét, illetve részt vesz annak további intézményspecifikus fejlesztésében,

58.2.4. elkészíti a gazdálkodási, pénzügyi-számviteli rendhez kapcsolódó szabályzatokat, utasításokat, eljárásrendeket.

58.3. A Költségvetési Igazgatóság

58.3.1. elkészíti a NÉBIH költségvetéséről és vagyonáról szóló beszámolókat, valamint a gazdálkodás területét érintő valamennyi adatszolgáltatást,

58.3.2. gondoskodik a költségvetési előirányzatok feladatokra, önálló elszámolási egységet képező szervezeti egységekre (keretgazdákra) történő lebontásáról, elemzi a költségvetés végrehajtását,

58.3.3. vezeti az előirányzatok nyilvántartását, gondoskodik a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetéséről a Magyar Államkincstárnál,

58.3.4. minisztériumi megbízás alapján ellátja az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal és célfeladatokkal kapcsolatos költségvetési, pénzforgalmi és elszámolási feladatokat,

58.3.5. ellátja a feladatfinanszírozásokkal, központi beruházásokkal, illetve elkülönítetten nyilvántartandó célfeladatokkal kapcsolatos gazdasági jellegű adatszolgáltatási és nyilvántartási teendőket.

58.4. A Költségvetési Igazgatóság

58.4.1. összeállítja az egyes szakterületek, illetve az önálló elszámolási egységet képező szervezetei egységek kiadási és bevételi tervét, együttműködve az egyes szakterületek vezetőivel,

58.4.2. adatot szolgáltat az önálló elszámolási egységet képező szervezeti egységek számára – szakterületi referensek útján – a költségvetési előirányzatok időarányos teljesítéséről,

58.4.3. javaslatot készít a kiadások csökkentésére, illetve a bevételek növelésére,

58.4.4. elemzéseket készít a NÉBIH vezetői számára a költségvetési előirányzatok alakulásáról.

58.5. A Költségvetési Igazgatóság

58.5.1. a mezőgazdasági szakigazgatási szervek által a NÉBIH részére befizetett igazgatási szolgáltatási díjakat elkülönítetten, szakmai igazgatóságonként nyilvántartja és a bevételek, valamint a követelésállomány alakulásáról tájékoztatja az elnököt,

58.5.2. a mezőgazdasági szakigazgatási szerveknek a NÉBIH szakmai irányítási körébe tartozó feladat és célfeladat forrásának biztosítása érdekében szabályozza a pénzeszköz átadás, a szakmai teljesítés és elszámolás rendjét, a kiadott szakmai minőségirányítási elvek figyelembevételével.

58.6. A Költségvetési Igazgatóság

58.6.1. gondoskodik a NÉBIH pénzforgalmának lebonyolításáról, a kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetéséről,

58.6.2. nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalásokról, tájékoztatást készít az önálló elszámolási egységek számára a szabad keretekről,

58.6.3 elkészíti az éves Vagyonkatasztert, gondoskodik a beruházások és felújítások analitikus nyilvántartáson való átvezetéséről, felügyeli a szakmai készletnyilvántartásokat,

58.6.4. gondoskodik a központosított illetmény-számfejtési rendszer keretében a dolgozók járandóságainak, cafeteria juttatásainak számfejtéséről, nyilvántartásáról,

58.6.5. elvégzi a munkaügyekkel, társadalombiztosítással és adóügyekkel kapcsolatos teendőket.

58.7. A Költségvetési Igazgatóság

58.7.1. nyilvántartást vezet az általános forgalmi adóval kapcsolatosan, elkészíti a törvényi előírásoknak megfelelő bevallásokat az adóhatóság számára,

58.7.2. koordinálja és ellenőrzi a szakmai tevékenységük során számlázással és készpénzkezeléssel foglalkozó munkatársak tevékenységét, a pénzügyi jogszabályoknak megfelelően,

58.7.3. forint és valuta házipénztárt működtet, illetve az elkülönült telephelyeken engedélyezi házipénztár működését,

58.7.4. vezeti a munkavállalók számára nyújtott lakásépítési, -vásárlási, -korszerűsítési kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos nyilvántartásokat, a késedelmes visszafizetések esetén fizetési felszólítások kiadását kezdeményezi a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság bevonásával,

58.7.5. nyilvántartja a határidőn túli vevői követeléseket, arról havonta adatot szolgáltat a szakterületek felé,

58.7.6. intézkedéseket tesz a határidőn túli vevői követelések behajtására, a lejárt követelések állományának csökkentésére,

58.7.7. a gazdasági partnereket fizetési fegyelem szempontjából minősíti, a követeléseket értékeli,

58.7.8. előkészíti, szervezi a külföldre történő kiutazásokat.

58.8. Szervezeti tagozódás:

Kontrolling Osztály

Pénzügyi és Folyószámla-kezelő Osztály

Számviteli és Bérszámfejtési Osztály

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

59.1. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság a NÉBIH beszerzési, közbeszerzési, ingatlangazdálkodási, üzemeltetési, gondnoksági, ellátási és gépjármű-üzemeltetési feladataiért felelős szervezeti egysége.

59.2. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

59.2.1. koordinálja és végrehajtja a NÉBIH beszerzéseit, részt vesz a potenciális szállítók kiválasztásában, javaslatot tesz a beszerzések költséghatékonyabb lebonyolítására,

59.2.2. megköti az intézményüzemeltetés körébe tartozó a NÉBIH egészére kiterjedő hatályú szerződéseket,

59.2.3. elkészíti a közbeszerzés, beszerzés, vagyongazdálkodás és üzemeltetés körébe tartozó szabályzatokat, azokat aktualizálja,

59.2.4. irányítja a NÉBIH leltározási és selejtezési feladatait, kiadja a leltározási ütemtervet, elvégzi a leltározást, a szervezeti egységek közreműködésével,

59.2.5. közreműködik az éves beruházási, felújítási terv összeállításában,

59.2.6. feladatkörébe tartozóan nyilvántartásokat vezet, továbbá adatszolgáltatást, jelentést, illetve statisztikai kimutatást készít a NÉBIH vezetése, a szakmai szervezeti egységek, a minisztérium, a tulajdonosi joggyakorló és más állami szervek felé,

59.2.7. feladatkörébe tartozóan feladást készít a Költségvetési Igazgatóság számára.

59.3. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

59.3.1. ellenjegyzés előtt a NÉBIH-ben kezdeményezett beszerzéseket és szolgáltatási szerződés-tervezeteket közbeszerzési szempontból értékeli,

59.3.2. gondoskodik a közbeszerzési eljárások előzetes engedélyeztetéséről,

59.3.3. ellátja a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat,

59.3.4. javaslatot tesz a közbeszerzési eljárások felelősségi rendjére és a bírálóbizottság tagjaira,

59.3.5. gondoskodik a közbeszerzési hirdetmények megjelentetéséről,

59.3.6. a szervezeti egységek javaslata alapján összeállítja az éves közbeszerzési tervet, valamint eleget tesz a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeknek és elkészíti a statisztikai jelentéseket,

59.3.7. lebonyolítja a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó árubeszerzéseket és szolgáltatás-megrendeléseket,

59.3.8. előkészíti és lebonyolítja a teljes szervezet érdekkörében felmerülő beszerzéseket,

59.3.9. a beszerzések során a potenciális ajánlattevőket keres meg, árajánlatok kér be, azokat értékeli,

59.3.10. ellátja a mobiltelefonok beszerzésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

59.3.11. az általa bonyolított beszerzések során gondoskodik a beszerzett áruk raktárra vételéről, a raktárból kiadott áruk átadás-átvételéről és a beruházások állományba vételéről, valamint az üzembe helyezési okmány kiállításáról.

59.4. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

59.4.1. ellátja a NÉBIH használatában álló ingatlanokra vonatkozó ingatlan-nyilvántartási eljárásokkal, továbbá a vagyonkezelői és az állami vagyon hasznosítására irányuló egyéb szerződések létrehozásával kapcsolatos feladatokat,

59.4.2. feladata a NÉBIH ingatlanvagyonának feladathoz igazított felhasználása, ennek keretében az ingatlanállomány felmérése, a szakmai vezetőkkel a feladatellátáshoz szükséges elhelyezési feltételek koordinálása,

59.4.3. elhelyezési javaslatot készít a NÉBIH vezetése számára,

59.4.4. koordinálja a jóváhagyott elhelyezési terv végrehajtását, gondoskodik annak megvalósulásáról,

59.4.5. intézkedik a megüresedő ingatlanok hasznosításáról értékesítés, vagyonkezelői jog térítésmentes átadása és bérbeadás útján a jogszabályoknak megfelelő és a minisztérium által meghatározott engedélyezési feltételek között és eljárásrend szerint,

59.4.6. lebonyolítja a feleslegessé vált ingatlanokkal kapcsolatos eljárást, ennek során megkéri a szükséges engedélyeket, elvégezteti az értékbecslést, biztosítja a területbejárást, szükség szerint elkészíti a pályázati kiírást,

59.4.7. megköti, aktualizálja és nyilvántartja a bérbe adott ingatlanok és szolgálati lakások bérleti szerződéseit, lebonyolítja a szükséges pályáztatásokat,

59.4.8. kapcsolatot tart a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel,

59.4.9. megszervezi, irányítja és ellenőrzi a tárgyi eszközök és immateriális javak selejtezését, a felesleges vagyontárgyak hasznosítását,

59.4.10. közreműködik az eszközanalitika és a mérleg egyezőségének biztosításában,

59.4.11. a mezőgazdasági szakigazgatási szervektől a használatukban álló eszközökről tárolási nyilatkozatot kér a leltározás során.

59.5. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

59.5.1. ellátja a NÉBIH járműveinek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében gondoskodik a gépjárművekkel kapcsolatos okmányokról, a biztosítási szerződések megkötéséről, az üzemanyagkártyák megrendeléséről és szétosztásáról, az éves autópálya-matricák beszerzéséről, illetve lebonyolítja az eseti hibák azonnali elhárítását,

59.5.2. megszervezi a NÉBIH járművei esetében a karbantartásokat, nagyjavításokat, ellenőrzi azok szakszerű elvégzését,

59.5.3. a NÉBIH, illetve a mezőgazdasági szakigazgatási szervek által használt bérelt gépjárműflotta kapcsán ellátja a központi kapcsolattartói feladatokat,

59.5.4. a NÉBIH járművei, illetve a mezőgazdasági szakigazgatási szervek által használt bérelt gépjárműflotta kapcsán számon tartja az intézményi gépjárműpark műszaki paramétereit, illetve a teljesített gépjárműfutást,

59.5.5. vezeti a NÉBIH járműveivel kapcsolatos technikai, pénzügyi nyilvántartásokat,

59.5.6. ellátja a gépjármű-nyilvántartó szoftver központi rendszergazdai teendőit, abból lekérdezéseket készít,

59.5.7. ellenőrzi a hivatali gépjárművek és a magán gépjárművek hivatali célú használatának szabályszerűségét, az előírt elszámolásokat,

59.5.8. koordinálja a NÉBIH szervezeti egységeinek rendkívüli gépjárműigényeit, bonyolítja azok teljesítését.

59.6. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

59.6.1. a NÉBIH telephelyein biztosítja az üzemelési feltételeket, ehhez tartozik az épületek őrzésének, takarításának megszervezése, az épületgépészeti feltételek ellenőrzése és a kapcsolódó karbantartások és javítások elvégeztetése,

59.6.2. koordinálja a telephelyeken folyó üzemeltetési tevékenységet, összehangolja az ügyintézésébe utalt gondnoksági ügyek lebonyolításában részt vevő személyek tevékenységét,

59.6.3. a NÉBIH székhelyén ellátja a gondnoksági feladatokat, gondoskodik a belépő- és sorompókártyák elkészítéséről, kiosztásáról és nyilvántartásáról,

59.6.4. gondoskodik a közüzemi szerződések előkészítéséről és megkötéséről,

59.6.5. vezeti az energetikai nyilvántartásokat, végrehajtja, illetve koordinálja az energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedéseket,

59.6.6. megszervezi, irányítja a tűzrendészeti és munkavédelmi tevékenységet, ennek keretében elkészíti a NÉBIH tűz- és munkavédelmi szabályzatát, munkavédelmi kockázatbecslését,

59.6.7. a jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik a veszélyes hulladékok tárolásáról és elszállításáról,

59.6.8. koordinálja és lebonyolítja az épületekkel kapcsolatos beruházásokat, felújításokat és jelentős volumenű karbantartásokat, azok során ellenőrzi a megvalósítás folyamatát és gondoskodik a műszaki átvételről,

59.6.9. az ingatlanok üzemeltetési feltételeivel kapcsolatos zavarok, hibák bejelentésére a NÉBIH belső informatikai hálózatán segélyszolgálatot („Help-Desk”) alakít ki és működtet.

59.7. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság ellátja a NÉBIH, továbbá a minisztérium üzemi étkeztetésének biztosításával kapcsolatos feladatokat.

59.8. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság biztosítja a NÉBIH használatában álló jóléti és oktatási feladatokat ellátó ingatlanok működését.

59.9. Szervezeti tagozódás:

Beszerzési és Közbeszerzési Osztály

Vagyongazdálkodási Osztály

Üzemeltetési Osztály

Informatikai Igazgatóság

60.1. Az Informatikai Igazgatóság feladata a NÉBIH informatikai és telekommunikációs működésének folyamatos és zavartalan biztosítása, az informatikai tevékenység centralizált irányítású végrehajtása, ennek keretében

60.1.1. irányítja a feladatkörébe tartozó informatikai üzemeltetés-fejlesztési projektek végrehajtását az érintett szervezeti egységek bevonásával,

60.1.2. biztosítja, hogy valamennyi informatikai tevékenység kizárólag ellenőrzött, szabályozott módon és korszerű minőségbiztosítási elvek alapján menjen végbe, felelős az adatvédelem és informatikai biztonság megfelelő szintjének eléréséért,

60.1.3. felügyeli a rendszeres működéshez szükséges informatikai eszközök beszerzését, az informatikai eszközöket üzembe helyezi,

60.1.4. működteti a számítástechnikai raktárt,

60.1.5. ellátja a NÉBIH honlap működtetésének informatikai feladatait, tartalomszolgáltatásának szervezését,

60.1.6. az informatikai rendszerek esetében felelős az üzemeltetési, míg infrastruktúraműködtetés vonatkozásában a fejlesztési feladatok ellátásáért, azok koordinálásáért,

60.1.7. elkészíti az Informatikai, Telekommunikációs Stratégiát, valamint koordinálja, felügyeli végrehajtását, betartását,

60.1.8. elkészíti az informatikai és telekommunikációs rendszerek fejlesztési, üzemeltetési és biztonsági irányításának szabályait, valamint koordinálja, felügyeli azok végrehajtását, betartását,

60.1.9. felügyeli a NÉBIH külső honlapjának szerkesztési, frissítési feladatait, és szükség esetén szerkeszti a honlapon közzé tenni kívánt anyagokat,

60.1.10. figyelemmel kíséri a NÉBIH hivatali adatkezelését, visszásság észlelése esetén indítványozza annak jogi és szakmai felülvizsgálatát,

60.1.11. az informatikai és telekommunikációs eszközök működése során tapasztalt zavarok, hibák bejelentésére a NÉBIH belső informatikai hálózatán segélyszolgálatot („Help-Desk”) alakít ki és működtet,

60.1.12. gondoskodik az informatikai rendszerekhez szükséges egyéni hozzáférési kódok kiadásáról, nyilvántartásáról.

60.2. A NÉBIH egységes informatikai rendszerei kiépítése, üzemeltetése, fejlesztése érdekében az Informatikai Igazgatóság a NÉBIH által meghatározott informatikai feladatok végrehajtásában szakmai irányítást gyakorol a mezőgazdasági szakigazgatási szervek felett, ennek keretében közvetlen szakmai utasítást adhat és meghatározhatja a végrehajtás prioritását is.

60.3. Az informatikai rendszerek fejlesztését az érintett szervezeti egységek bevonásával végzi.

60.4. Szervezeti tagozódás:

Informatikai Rendszerek Üzemeltetési Osztálya

Informatikai Üzemeltetés-fejlesztési és Adatvédelmi Osztály

1. függelék a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

A NÉBIH székhelye és telephelyei

I. A NÉBIH székhelye és levezési címe:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30.

II. A NÉBIH telephelyei:

1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.

1095 Budapest, Mester u. 81.

1182 Budapest, Fogoly utca 13–15.

1143 Budapest, Tábornok u. 2.

4031 Debrecen, Bornemissza u. 3–7.

7400 Kaposvár, Cseri út 18.

1107 Budapest, Szállás u. 8.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 160. (hrsz. 6575.)

1023 Budapest, Frankel Leó út 42–44.

1135 Budapest, Lehel u. 43–47.

1144 Budapest, Remény u. 42.

1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4.

1024 Budapest, Kisrókus u. 15/A

1024 Budapest, Kisrókus u. 15/B

3213 Atkár, Tabi major 1.

1225 Budapest, Batthyány u. 37.

8621 Zamárdi, Rákóczi u. 38.

1039 Budapest, Királyok u. 261.

3244 Parádfürdő, Cifraistálló, Kossuth u. 217.

7811 Szalánta, Eszterágpuszta 1.

7401 Kaposvár, Kisiváni u.

7095 Iregszemcse, Külterület, hrsz. 0315.

5540 Szarvas, I. kerület 5.

6821 Székkutas, I. kerület 75.

6034 Helvécia, Szabó Sándor telep 11.

6000 Kecskemét, Mindszenti körút 73.

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 1.

4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.

4461 Nyírtelek-Gyulatanya, Újsor 1.

3881 Abaújszántó, Aranyosi út 41.

3356 Kompolt, Fleischmann u. 12.

9701 Szombathely, Komáromi u. 34.

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 36.

8929 Pölöske, Teleki kastély

9431 Fertőd

2463 Tordas, Szabadság u. 2.

2213 Monorierdő, Beton út 86.

7634 Pécs, Kodó dűlő 1.

3526 Miskolc, Blaskovics út 24.

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.

2481 Velence, Országút 23.

2100 Gödöllő, Kotlán Sándor út 3.

5001 Szolnok, Vízpart krt. 32.

9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.

6000 Kecskemét, Halasi út 34.

3534 Miskolc, Stadion utca 39/A

8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15–17.

4030 Debrecen, Diószegi út 30.

7400 Kaposvár, Cserimajor

7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.

9700 Szombathely, Zanati út 3.

8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A

8200 Veszprém, Dózsa György út 33.

2. függelék
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

A NÉBIH fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomásaihoz tartozó telephelyek

1. Növényfajta Kísérleti Állomás – Eszterágpuszta (7811 Szalánta, Eszterágpuszta 1.):

Növényfajta kísérleti telepek:

7401 Kaposvár, Kisiváni út

7095 Iregszemcse, Külterület, hrsz. 0315.

2. Növényfajta Kísérleti Állomás – Székkutas (6821 Székkutas, I. körzet 75.)

Növényfajta kísérleti telepek

6034 Helvécia, Szabó Sándor-telep 11.

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 1.

6001 Kecskemét, Mindszenti krt. 71.

5540 Szarvas I. kerület 5.

3. Növényfajta Kísérleti Állomás – Tordas (2463 Tordas, Szabadság u. 2.)

4. Növényfajta Kísérleti Állomás – Debrecen (4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.)

Növényfajta kísérleti telepek

3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf u. 12.

3881 Abaújszántó, Aranyosi út 41.

4461 Nyírtelek-Gyulatanya, Újsor 1.

5. Növényfajta Kísérleti Állomás – Szombathely (9700 Szombathely, Komárom u. 34.)

Növényfajta kísérleti telepek

8929 Pölöske, Teleki-kastély

9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 36.

9431 Fertőd

6. Fajtakitermesztő Állomás – Monorierdő (2213 Monorierdő, Beton út 86.)

3. függelék
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

1. Cél

Az eljárásrend célja, hogy

a) hozzájáruljon a jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megszegéséből adódó szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához, illetőleg a szabálytalanságok ismételt előfordulásának megelőzéséhez,

b) keretet biztosítson ahhoz, hogy az előírások sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen,

c) a szabálytalansággal érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (a továbbiakban: FEUVE) rendszerbe.

2. A szabálytalanság fogalma

2.1. A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérés az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben (korrigálható mulasztástól vagy hiányosságtól a fegyelmi, büntető-, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményig).

2.2. A szabálytalanság lehet szándékosan (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.) vagy gondatlanságból okozott (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság), továbbá lehet egyedi vagy rendszeresen ismétlődő.

3. A szabálytalanságokkal kapcsolatos felelősség

3.1. Az elnök felelős:

a) a feladatai ellátásához a NÉBIH vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,

b) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért,

c) a NÉBIH gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

d) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért,

e) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,

f) az intézményi számviteli rendért,

g) a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért.

3.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. §-a értelmében az elnök felelős a hivatali szervezeten belül gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, a FEUVE létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével.

3.3. A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan az elnök felelőssége, hogy:

a) a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet,

b) a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a vezető,

c) szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

3.4. Minden szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szakmai és gazdálkodási szabálytalanságok feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, megelőzéséért, a felelősségre vonásért, valamint a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenőrzéséért.

3.5. A tapasztalt szabálytalanságok jelzése a szolgálati út betartásával a vezető felé és megszüntetések érdekében javaslatok adása, továbbá az elrendelt intézkedések megvalósítása a NÉBIH-ben dolgozó valamennyi kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő és munkavállaló feladata és kötelessége. A kormánytisztviselő fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik, ha a közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.

4. A szabálytalanságok észlelése

A szabálytalanság észlelése a FEUVE rendszerében történhet a munkatárs és a vezető részéről egyaránt, ezen kívül származhat mind a belső, mind a külső ellenőrzéstől, valamint egyéb külső személytől is.

A szabálytalanság gyanújának szervezeten belüli észlelése esetén a szabálytalanság gyanúját alátámasztó adatok, bizonylatok, információk csatolása a tájékoztatás kötelező eleme.

Dokumentumokon alapuló ellenőrzés által feltárt szabálytalanság esetén a hiba kijavítására hiánypótlásra felszólító levél megküldésével kell felhívni a folyamatért felelős szervezeti egységet. Amennyiben a hiánypótlást követően továbbra is súlyos szabálytalanság áll fenn, helyszíni ellenőrzés elrendelését kell kezdeményezni.

4.1. A NÉBIH valamely munkatársa által észlelt szabálytalanság

a) A szabálytalanságot észlelő munkatárs köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége esetén az elnököt kell értesítenie (írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni).

b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti az elnököt.

c) Valamennyi felettes és az elnök érintettsége esetén közvetlenül a felügyeleti szerv vezetőjét kell értesíteni.

A szervezeti egység vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve köteles az intézkedések megvalósítását figyelemmel kísérni a szabálytalanság megszüntetéséig. Amennyiben a szabálytalanság saját hatáskörében nem szüntethető meg, köteles értesíteni a felettes vezetőt, aki a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően köteles gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. A szabálytalanság jelentésekor ki kell térni arra, hogy:

– mi a szabálytalanság pontos tartalma;

– milyen normától való eltérésről van szó;

– elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot;

– a szabálytalanság mely területet érinti;

– van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta stb.);

– a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni ellenőrzés következtében merült fel;

– korrigálható-e a szabálytalanság;

– pénzbeli juttatást érintő szabálytalanság esetén van-e reális lehetőség a visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges intézkedések;

– amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges intézkedéseket.

Amennyiben nem a folyamatba épített ellenőrzés során észlelnek egy szabálytalanságot, azt is meg kell vizsgálni, hogy a folyamatba épített ellenőrzés miért nem tárta fel a hiányosságot (pl. a kontrolltevékenységek nem megfelelő szervezése, végrehajtásának hiányossága; emberi mulasztás; rendszerhiba; előírások be nem tartása stb.).

4.2. Az elnök által észlelt szabálytalanság

Az elnök, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat-, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

4.3. A NÉBIH belső ellenőrzése által észlelt szabálytalanság

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A NÉBIH-nek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. Az intézkedési terv végrehajtását az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője az általa éves bontásban vezetett nyilvántartás segítségével nyomon követi.

A szabálytalanság belső ellenőrzés által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:

– miért nem tárta fel a FEUVE-rendszer a szabálytalanságot és az azt lehetővé tevő tényezőket;

– amennyiben a FEUVE-rendszer feltárta a szabálytalanságot vagy az azt lehetővé tevő tényezőket, az érintett szervezeti egység vezetője miért nem tette meg a megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges intézkedéseket;

– ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, miért nem érte el a kívánt hatást;

– volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szabálytalanságot.

4.4. Külső ellenőrzési szerv által észlelt szabálytalanság

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet a működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a NÉBIH-nek intézkedési tervet kell kidolgozni.

4.5. Egyéb külső személy által észlelt szabálytalanság

Amennyiben egyéb külső személy (pl. szerződéses ügyfél, társszervezet vagy ügyfél) jelzi a szabálytalanságot, a szervezeti egység vezetőjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia. Ezekben az esetekben javasolt (a szabálytalanság kivizsgálásának eredményétől függően) írásban visszaigazolást tenni az észlelő személy felé (amennyiben személye ismert). Egyebekben az eljárás megegyezik a költségvetési szerv munkatársa által észlelt szabálytalansági eljárással.

5. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása

5.1. A NÉBIH vezetői felelősek – a jogszabályokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt hatásköri feladataiknak megfelelően – a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Az intézkedések végrehajtására határidőt kell szabni.

5.2. Az elnök a szabálytalanság észlelése során a hatáskörébe tartozó szabálytalanságok kivizsgálása esetén a következő intézkedéseket teheti:

a) vizsgálat elrendelése a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok betartásával. A vizsgálat következménye lehet további vizsgálat elrendelése is akkor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség meghatározása és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéhez nem elegendő a rendelkezésre álló információ. A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni, szabálytalanság megállapítása esetén a szükséges intézkedést meg kell hozni,

b) fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén, illetve ha a szabálytalanság következtében kár keletkezik, fegyelmi, illetve kártérítési eljárás elrendelése. A fegyelmi, illetve kártérítési felelősséget a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a fegyelmi eljárásra irányadó szabályai alapján lefolytatott eljárás keretében kell megállapítani,

c) büntető- vagy szabálysértési ügyekben az arra illetékes szervek (ügyészség, rendőrség) értesítése (feljelentés, bejelentés) annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.

6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése

Az elnök a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során:

a) nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;

b) figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;

c) a feltárt szabálytalanság típusa alapján beazonosítja a további szabálytalanság lehetőségeket (hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása), információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, valamint az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást;

d) értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.

Az elnök fenti feladatait az Elnöki Titkárság útján látja el. Az intézkedést elrendelő vezető is köteles nyomon követni a végrehajtást.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég hatékonyak és eredményesek, a szabálytalansággal érintett terület vezetőjét, valamint annak felettesét írásban értesíteni kell a további intézkedések meghozatala érdekében. A szabálytalanság korrigálása esetén nincs további teendő. A szabálytalanság fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni.

7. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartásának feladatai

7.1. A szabálytalansággal kapcsolatos – a Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozott rendes ügymenet során keletkezett dokumentumoktól – elkülönített nyilvántartás vezetése annál a szervezeti egységnél történik (minimum igazgatósági szinten), ahol a szabálytalanság történt, ezért a szervezeti egység vezetője a felelős. Ennek során:

a) gondoskodik a szabálytalansággal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész vezetéséről, továbbá

b) az elkülönített, szabálytalansággal kapcsolatos nyilvántartásban a kapcsolódó írásos dokumentumok iktatásáról és gyűjtéséről,

c) nyilvántartja a megtett intézkedéseket és az azokhoz kapcsolódó határidőket,

d) a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a külön jogszabályokban foglalt előírásokat.

7.2. A nyilvántartás az alábbi – tárgyévet követő évre vonatkozó ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázatelemzés alapjául is szolgáló – információkat tartalmazza:

a) a szabálytalanság típusa (büntető-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó),

b) a szabálytalanság rövid leírása,

c) a kapcsolódó lezárult eljárás eredménye,

d) az érintettek száma, beosztása,

e) az esetleges kár mértéke,

f) a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírása.

7.3. Ha az elnök a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján fegyelmi vagy kártérítési eljárás lefolytatását rendeli el, akkor a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetőjének kötelessége továbbítani a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság felé.

7.4. A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság előkészíti, koordinálja és nyilvántartja az elnök által elrendelt, a szabálytalanságokkal kapcsolatos fegyelmi és kártérítési ügyeket. A fegyelmi és a kártérítési eljárásban keletkező dokumentumok nyilvántartása során gondoskodik azok elkülönített, naprakész és pontos vezetéséről.

7.5. Ha az elnök a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján szabálysértési vagy büntető feljelentés megtételét tartja szükségesnek, akkor a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetőjének kötelessége továbbítani a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság felé.

7.6. A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság a NÉBIH feladatait érintően előkészíti és koordinálja és nyilvántartja a NÉBIH által kezdeményezett szabálytalanságokkal kapcsolatos szabálysértési és büntető ügyeket. A szabálysértési és büntetőeljárásban keletkező dokumentumok nyilvántartása során gondoskodik azok elkülönített, naprakész és pontos vezetéséről.

7.7. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás határozatát a Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság tartja nyilván a szabálytalansággal érintett kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő személyi anyagában.

8. Jelentési kötelezettségek

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie.

Az elnöknek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatairól.

A külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján is intézkedési tervet kell készítenie az ellenőrzött szervnek és tájékoztatnia kell a költségvetési szerv vezetőjét.

A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője évente beszámolót készít.

A külső ellenőrzési szervek az ellenőrzésük során megállapított szabálytalanságokkal kapcsolatban megtett intézkedésekről jelentési kötelezettséget írhatnak elő a NÉBIH számára. E jelentési kötelezettségeket a NÉBIH érintett szervezeti egységei kötelesek a munkatervükbe beépíteni. Ha erre a jelentés elkészítésének határideje, vagy egyéb ok miatt nem kerül sor, a kötelezettséget munkaterven kívüli feladatként kell a külső ellenőrzési szerv által előírt határidőre teljesíteni. A Belső Ellenőrzési Igazgatóság az Elnöki Titkársággal közreműködve a külső ellenőrzési szerv által előírt jelentési kötelezettség teljesítése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a szabálytalanságokkal kapcsolatos feladatok intézkedési tervben történő megjelenítését, a feladatok teljesítését és a határidők betartását, ezekkel kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedéseket.

4. függelék
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezeti felépítése

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!