nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet
a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
2016-01-01
2016-12-31
8
Jogszabály

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2. § 30. pontjában meghatározott termékkel (a továbbiakban: termék) kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásokra terjed ki.

2. Piacfelügyeleti hatóságok

2. § (1)1 E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH),

b) az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK),

c) a népegészségügyi, bányafelügyeleti, fogyasztóvédelmi, közlekedési, valamint munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal,

d) a népegészségügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal,

e) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI),

f) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH),

g) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH),

h) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH),

i) a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH),

j) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,

k) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH),

l) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF),

m) a Rendőrség szervei (a továbbiakban: Rendőrség).

(2)2 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a III. Fejezetben foglaltak szerint részt vesz az importtermékek ellenőrzésében.

(3) Az NFH feladatai ellátásához vizsgáló laboratóriummal rendelkezik, amely elvégzi vagy megbízás alapján más laboratóriummal elvégezteti a piacfelügyeleti tevékenységével kapcsolatos vizsgálatokat.

3. Biztonságossági és megfelelőségi követelmények

3. § (1) Egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló szabvány határozza meg.

(2) Ha a termék biztonságosságának követelményei az (1) bekezdés szerint nincsenek vagy nem teljes körűen vannak meghatározva, a termék általános biztonságossági követelményeknek való megfelelését a következők figyelembevételével kell értékelni:

a) az (1) bekezdésben említettektől eltérő nemzetközi szabványok, harmonizált szabványok, vagy a megfelelő európai szabványokat átvevő, önkéntesen alkalmazandó nemzeti szabványok,

b) az abban a tagállamban megállapított szabványok, amelyben a terméket forgalomba hozzák,

c) az Európai Bizottságnak a termékbiztonság értékeléséről szóló iránymutatásokat megállapító ajánlásai,

d) az érintett ágazatban hatályos szakmai termékbiztonsági követelményrendszer,

e) a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti egészségügyi, műszaki-technikai, valamint a biztonságossággal összefüggő ismeretek,

f) a biztonságossággal összefüggő ésszerű fogyasztói vagy felhasználói elvárások, valamint a szakmai szervezetek által kidolgozott ajánlások.

(3) A gyártó a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása vagy a teljesítménynyilatkozat kiállítása során az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusban vagy jogszabályban foglalt előírásokat, az előírt rendszert, módozatot – modulokat – köteles figyelembe venni.

II. FEJEZET

A PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. A piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályok

4. § (1) A piacfelügyeleti hatóság a fogyasztók széles körét érintő, a termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti vizsgálatok és ellenőrzések eredményét és tapasztalatait jogosult nyilvánosságra hozni.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésére álló, a fogyasztók, illetve felhasználók egészségére és biztonságára veszélyes, illetve a biztonságossági követelményeknek nem megfelelő termékekkel kapcsolatos információkat az átláthatóság követelményével összhangban, a piacfelügyeleti hatósági tevékenység akadályozása és sérelme nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. A nyilvánosság számára különösen a termék azonosítását segítő, a veszély természetére és a meghozott intézkedésekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést biztosítani kell.

(3) A piacfelügyeleti hatóság gondoskodik a Központi Piacfelügyeleti és Információs Rendszerben (továbbiakban: KPIR) az információk védelméről. A piac megfigyelésére és felügyeletére irányuló tevékenységek hatékonyságának biztosítása szempontjából jelentős információkat a piacfelügyeleti hatóságok egymás, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek a piacfelügyeleti hatóságok tudomására hozzák.

5. § (1) A jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedélyezési, a forgalomba hozatalt megelőző megfelelőségértékelési, nyilvántartásba vételi, teljesítménynyilatkozat tételi kötelezettség alá eső termékek esetében, amennyiben azokat forgalomba szánták, forgalomba hozzák, illetve forgalmazzák, a piacfelügyeleti hatóság jogosult ellenőrizni, hogy a termék

a) rendelkezik-e hatósági engedéllyel vagy jogszabály alapján kijelölt, a termék megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet vagy nyilvántartásba vételt végző szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel, nyilvántartásba vételt igazoló okirattal, illetve a gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozattal, megfelelőségi nyilatkozattal,

b) megfelel-e a hatósági engedélyben, tanúsítványban, szakvéleményben, teljesítménynyilatkozatban vagy a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak.

(2) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzése során termékazonosítást és más vizsgálatot végezhet vagy végeztethet megfelelőségértékelő szervezettel, műszaki értékelést végző vagy bejelentett szervvel, laboratóriummal.

(3) A piacfelügyeleti hatóság megbízására nem járhat el olyan megfelelőségértékelő vagy jogszabály felhatalmazása alapján kijelölt egyéb szervezet, amely a termék teljesítményét értékelte, a forgalomba hozatalt megelőző értékelő eljárásban részt vett vagy a termék megfelelőségét már korábban vizsgálta.

(4) A termék általános biztonságossági követelmények betartására vonatkozó kritériumoknak való megfelelése nem zárja ki, hogy a piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalának korlátozását, forgalomból történő kivonását vagy visszahívását rendelje el, amennyiben azt állapítja meg, hogy a termék a megfelelés ellenére veszélyes.

6. § (1) Ha a piacfelügyeleti hatóság eljárása során megállapítja, hogy a termék nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, akkor a hatóság megállapítása a tételazonosítóval rendelkező termék esetén az azonos tételazonosítóval legyártott, valamint forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik; tételazonosítóval nem megjelölt termékek esetén pedig a teljes legyártott, valamint forgalomba hozott mennyiségre vonatkozik. Amennyiben a hiba természetéből adódóan a gyártó a már legyártott mennyiségre vonatkozóan utólag a veszélyforrást megszünteti, az ismételt forgalomba hozatalra csak módosított tételazonosító, valamint termékazonosító alkalmazásával kerülhet sor.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a forgalmazást tiltó és a forgalomból történő kivonást vagy visszahívást elrendelő határozatának végrehajtására a gyártón, az importőrön és a forgalmazón kívül – szükség esetén – minden más olyan személy kötelezhető, aki a veszély elkerülését célzó intézkedés végrehajtásában részt vesz.

(3) Ha a piacfelügyeleti hatóság egy gazdasági szereplő esetében a termék forgalomból történő kivonásáról és az erről szóló tájékoztatás elrendeléséről dönt, úgy a tájékoztatás módjának meghatározása során figyelembe veszi a jogsértés földrajzi kiterjedtségét, az érintett fogyasztók, vagy felhasználók körét, a jogsértéssel érintett termék mennyiségét, valamint a forgalmazás körülményeinek helyi sajátosságait.

5. A tárgyalás tartására vonatkozó különös szabályok

7. § (1) A Pftv. 18. § (1) bekezdése szerinti tárgyalásról készítetett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) a piacfelügyeleti hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot;

b) a gazdasági szereplő nevét és székhelyét, a forgalmazási láncban betöltött szerepét és – ha azt a hatóság tudomására hozta – egyéb elérési lehetőségét;

c) a gazdasági szereplő jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét;

d) a tárgyalás alapjául szolgáló ügy rövid ismertetését;

e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat;

f) a gazdasági szereplő tárgyaláson előadott nyilatkozatát és bemutatott bizonyítékait;

g) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját;

h) a gazdasági szereplő képviselője, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását.

(2) A gazdasági szereplő külön kérelmére nyilatkozatát vagy annak egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.

(3) Ha a gazdasági szereplő a döntés meghozatalát megelőzően tárgyalás tartását kérte és azon önhibájából nem jelenik meg, akkor a piacfelügyeleti hatóság a rendelkezésre álló adatok figyelembe véve dönt.

6. A gazdasági szereplőket terhelő kötelezettségek betartásának elősegítése és az önkéntes intézkedések

8. § (1) A piacfelügyeleti hatóság az adott termékkör szabályozásával kapcsolatos jogszabályi változásokról honlapján folyamatosan tájékoztatást ad.

(2) A gazdasági szereplő a Pftv. szerinti, a gyártó kötelezettségei körébe tartozó önkéntes intézkedéséről a piacfelügyeleti hatóság részére az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal köteles a tájékoztatást megtenni.

7. Nehezen felismerhető és ezért veszélyes termékekre vonatkozó különös rendelkezések

9. § (1) Nem hozható forgalomba és nem forgalmazható olyan termék, amelynek tényleges tulajdonsága nem ismerhető fel, és ezért veszélyezteti a fogyasztók, illetve a felhasználók egészségét és biztonságát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés arra a termékre vonatkozik, amely az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján

a) nem minősül élelmiszernek, és külső megjelenítése – különösen formája, mérete, illata, színe –, továbbá csomagolása és címkézése alapján alkalmas arra, hogy a fogyasztók, vagy a felhasználók, különösen a gyermekkorúak a terméket összetéveszthessék az élelmiszerekkel, vagy

b) élelmiszernek minősül, és külső megjelenítése – különösen formája, mérete, illata, színe –, továbbá csomagolása és címkézése alapján valamely veszélyes, vagy elfogyasztásával, lenyelésével egyébként veszélyessé váló termékre hasonlít, és ezáltal alkalmas arra, hogy a fogyasztók, vagy a felhasználók, különösen a gyermekkorúak ezen élelmiszert összetéveszthessék a valóban veszélyes, vagy elfogyasztásával, lenyelésével egyébként veszélyessé váló termékekkel.

III. FEJEZET

AZ IMPORTTERMÉK ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. Az importtermék piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos riasztások rendje

10. § (1) A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat- és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:

a)3 biocid hatóanyagok és termékek, biociddal kezelt termékek, kozmetikai termékek, valamint a vegyi anyagok, készítmények, keverékek, egyes korlátozással érintett termékek esetében az OTH-t, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

b)4 orvostechnikai eszközök esetében az ENKK-t,

c)5

d)6 gyógyszer és gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény esetében az OGYÉI-t,

e) bányászati alkalmazásra szánt gépek, berendezések, külfejtésben alkalmazott rakodógépek bányamentő és egyéni önmentő készülékek, oxigénpalackok és a bányákba szánt robbanásbiztos berendezések esetében az MBFH-t,

f)7 gazdasági célfelhasználású gépek és villamossági termékek, egyes nyomástartó edények és rendszerek, egyes szállítható nyomástartó edények, bányáktól eltérő környezetbe szánt robbanásbiztos berendezések, gázfogyasztó készülékek, egyes kötelező hitelesítésű mérőeszközök, egyes környezetbarát tervezéssel és energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos termékek, továbbá a mozgólépcsők, mozgójárdák és felvonók esetében az MKEH-t,

g) fogyasztói forgalomba szánt villamossági termékek, gépek és egyéni védőeszközök, ruházati termékek, lábbelik, játszótéri eszközök, öngyújtók, gyermekjátékok, bútorok, mosó- és tisztítószerek, építési termékek, festékek és lakkok, valamint minden egyéb a fogyasztói forgalomba szánt termék esetében az NFH-t,

h) járművek, járműtartozékok és alkatrészek esetében az NKH-t,

i)8 gazdasági célfelhasználású egyéni védőeszközök esetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert,

j) rádióberendezések, elektronikus hírközlő végberendezések, továbbá olyan berendezések esetében, amelyek elektromágneses zavart okoznak, az NMHH-t,

k) tűzoltó-technikai termékek, továbbá tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelősége esetében a BM OKF-t,

l) pirotechnikai termékek esetében a Rendőrséget.

(2) A piacfelügyeleti hatóság az importtermék jogszabályi előírásoknak való megfelelősége tárgyában hozott határozata fellebbezésre tekintet nélkül és azonnal végrehajtható.

(3) Az importtermékek piacfelügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatok költségei, valamint a felmerülő tárolási és megsemmisítési költségek a vámkezelést kérőt terhelik.

IV. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. Vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányuló eljárás

11. § Ha Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) értesítés vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy használatának korlátozására irányul, akkor az NFH 3 napon belül értesíti az OTH-t a szükséges értékelés és intézkedések megtételére. Az OTH 10 napon belül az NFH rendelkezésére bocsátja a szóban forgó vegyi anyaggal vagy készítménnyel, valamint annak ismert és rendelkezésre álló helyettesítőivel kapcsolatos lényeges adatokra vonatkozó összegzést vagy tájékoztatást, amelyet az NFH megküld az Európai Bizottságnak.

10. Piacfelügyeleti programok

12. § (1) A piacfelügyeleti hatóság az elkészített piacfelügyeleti programját minden év február 20. napjáig köteles megküldeni a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére.

(2) A programok és a piacfelügyeleti tevékenység koordinálása érdekében a fogyasztóvédelemért felelős miniszter az érintett tárcák és hatóságok részvételével Piacfelügyeleti Munkacsoportot működtet.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Hatálybalépés

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

12. Hatályon kívül helyező rendelkezések

14. §9

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § (1) Ez a rendelet a Pftv.-vel együtt az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 6. cikke és II. melléklete,

c) az építési termékek fogalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelethez

Értesítési formanyomtatvány a gazdasági szereplők által a piacfelügyeleti hatóságok megküldendő, veszélyes termékekről szóló értesítéshez

1. rész: Értesítési formanyomtatványt átvevő hatóság(ok)/gazdasági szereplő(k) adatai

Hatóság/Kapcsolattartó neve /cím/telefon/fax/e-mail/honlap

 

Értesített gazdasági szereplők, illetve a termék forgalmazásában betöltött szerepük azonosítása

 

2. rész: A gyártó/importőr/forgalmazó adatai

A gyártó vagy a gyártó képviselője/a nyomtatványt kitöltő importőr/forgalmazó

 

Kapcsolattartó neve, feladatköre, Cím/telefon/fax/e-mail/honlap

 

3. rész: A kérdéses termékek ismertetése

Kategória. Márkajel vagy védjegy. Modell megnevezése(i) vagy vonalkódja/KN-vámtarifa. Származási ország

 

Leírás/Fénykép

 

4. rész: A veszély ismertetése

A veszély és a lehetséges egészségügyi/biztonsági károkozások és a lefolytatott elemzés, illetve a kockázatbecslés és értékelés következtetéseinek ismertetése

 

Balesetről/balesetekről készült feljegyzések

 

5. rész: Meghozott javító intézkedések részletes ismertetése

Meghozott intézkedés(ek) és óvintézkedések típusai/hatálya/időtartama, illetve
a felelős vállalat azonosítása

 

A 6. részt a gazdasági szereplők csak súlyos veszély esetén vagy abban az esetben töltsék ki és küldjék
meg, amikor a gyártó/importőr/forgalmazó úgy dönt, hogy az értesítést csak a székhelye szerinti tagállam
hatóságainak nyújtja be

6. rész: A szolgáltatási láncban szereplő más gazdasági szereplő(k) adatai, amelyek rendelkeznek az érintett termékekkel

Gyártók/Importőrök vagy meghatalmazott tagállami képviselőik listája: Név/cím/telefon/fax/e-mail/honlap

 

Tagállami forgalmazók/kiskereskedők listája: Név/cím/tel/fax/e-mail/honlap

 

Hány termék van (sorozatszám vagy dátumkód) a tagállami gyártónál/importőrnél/forgalmazónál/kiskereskedőnél/fogyasztóknál, illetve felhasználóknál

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!