nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2013. (II. 4.) NFM rendelet
a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről
2013-02-20
2014-01-01
2

4/2013. (II. 4.) NFM rendelet

a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképről1

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (4) bekezdésében és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § e) és w) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Ez a rendelet a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére kibocsátott számla számlaképére vonatkozó követelményeket határozza meg.

2. § A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 1. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 2. melléklet

tartalmazza.

3. § (1) A földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében a 3. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 4. melléklet

tartalmazza.

(2) A mérő nélküli fogyasztási helyek esetében a 4. melléklet szerinti számlakép alkalmazandó, azzal, hogy a mérőre vonatkozó adatok értelemszerűen elhagyhatók.

4. § (1) Az egyetemes szolgáltató az 1–4. mellékletben meghatározott adatokat az ott meghatározott elrendezésben köteles feltüntetni.

(2) Az 1–4. mellékletben a meghatározott adatokhoz tartozó szöveges magyarázatok nem képezik a számlakép részét.

(3) Az egyetemes szolgáltató köteles a számlán alkalmazott rövidítések és a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát rendszeresen, legalább évente egyszer a számlához csatoltan megadni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)2

1. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép részszámla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala:

Egyetemes szolgáltató logója
neve:
címe:
adószáma:
bankszámla száma:

Villamos energia x. részszámla
Oldalszám
x. sz. eredeti példány

 

Ügyfélszolgálatok telefonos, elektronikus elérhetőségei

 

címzés
 

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Felhasználó azonosító száma:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Számla kelte:
Teljesítés kelte:
Fizetési mód:
A szolgáltatás megnevezése: Villamos energia szolgáltatás

 

 

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése

ÁFA %

Nettó érték (Ft)

ÁFA

Bruttó érték (Ft)

Energiadíj összesen

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

Pénzeszközök összesen

AHK

 

 

 

Számla összesen:

 

 

 

 

Támogatás, túlfizetés:

 

 

 

 

Fizetendő összesen:

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege számla kibocsátását követően: … Ft

Számlában elszámolt fogyasztás: … kWh

 

 

Tájékoztató adatok

Következő leolvasás várható időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli

 

CSEKK HELYE

3. A részszámla második oldala:

Számla sorszáma:

Fogyasztási hely:

Oldalszám

 

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

 

Árszabás:

 

Elosztói engedélyes:

 

Mérési pont azonosító:

 

 

 

 

Mérő gyártási száma

Elszámolt időszak

Induló mérőállás

Záró
mérőállás

LM

Fogyasztás
(kWh)

Szorzó

Mennyiség
(kWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó elszámolt mérőállás dátuma

Utolsó elszámolt mérőállás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

ÁFA
%

Mennyiség

Mértékegység

Nettó egységár

Nettó érték
(Ft)

Egyetemes szolgáltatói árszabás

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével)

 

 

 

 

 

 

Elosztói alapdíj

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

 

 

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

 

AHK

 

 

 

 

Kedvezményes árú villamos energia ellátás támogatás

 

AHK

 

 

 

 

Kapcsolt termelésszerkezet átalakítás

 

AHK

 

 

 

 

Pénzeszközök összesen

 

AHK

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
AHK: adó hatályán kívüli.

 

CSEKK HELYE

4. Magyarázat:

4.1. Villamos energia x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszám feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Tétel megnevezése: nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között – mind a számla első oldalán található ÁFA összesítő, mind a második oldalon található számlarészletező részben – az „Energiaadó” tételt is fel kell feltüntetni.

4.5. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

4.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően a 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok:

4.8.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.8.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az Utolsó elszámolt mérőállás dátuma és az Utolsó elszámolt mérőállás adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.8.3. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

4.9. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Rendszerhasználati díjak: ha az elszámolási időszakban különböző rendszerhasználati díjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző elosztói alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Amennyiben a 4.9-4.10. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

2. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép elszámoló számla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

Egyetemes szolgáltató logója
neve:
címe:
adószáma:
bankszámla száma:

Villamos energia elszámoló számla
Oldalszám
x. sz. eredeti példány

 

Ügyfélszolgálatok telefonos, elektronikus elérhetőségei

 

címzés

 

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Felhasználó azonosító száma:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Számla kelte:
Teljesítés kelte:
Fizetési mód:
A szolgáltatás megnevezése: Villamos energia szolgáltatás

 

 

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése

ÁFA %

Nettó érték (Ft)

ÁFA

Bruttó érték (Ft)

Energiadíj összesen

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

Pénzeszközök összesen

AHK

 

 

 

Számla összesen:

 

 

 

 

Támogatás, túlfizetés:

 

 

 

 

Fizetendő összesen:

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege számla kibocsátását követően: … Ft

Számlában elszámolt fogyasztás: … kWh

 

 

Tájékoztató adatok

Következő leolvasás várható időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli.

 

CSEKK HELYE

3. Az elszámoló számla második oldala:

Számla sorszáma:

Fogyasztási hely:

Oldalszám

 

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

 

Árszabás:

 

Elosztói engedélyes:

 

Mérési pont azonosító:

 

 

 

 

Mérő gyártási száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás
(kWh)

Szorzó

Mennyiség
(kWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyasztás összesen:

 

 

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

ÁFA
%

Mennyiség

Mértékegység

Nettó egységár

Nettó érték
(Ft)

Egyetemes szolgáltatói árszabás

 

 

 

 

 

 

Elszámolt energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt energiadíj

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak

 

 

 

 

 

 

Elosztói alapdíj

 

 

 

 

 

 

Elszámolt rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

 

 

Részszámlákbanelszámolt rendszerhasználati díjak

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

 

 

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

 

AHK

 

 

 

 

Kedvezményes árú villamos energia ellátás tám.

 

AHK

 

 

 

 

Kapcsolt termelésszerkezet átalakítás

 

AHK

 

 

 

 

Elszámolt pénzeszközök összesen

 

AHK

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt pénzeszközök

 

AHK

 

 

 

 

Pénzeszközök összesen

 

AHK

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

AHK: adó hatályán kívüli.

 

CSEKK HELYE

4. Az elszámoló számla harmadik oldala:

Számla sorszáma:

Fogyasztási hely:

Oldalszám

 

A következő részszámla mennyisége:

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

 

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

 

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és számla végösszege:

Sorszám

Számla végösszeg Ft

5. Magyarázat:

5.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

5.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

5.3. Tétel megnevezése:

5.3.1.Nemlakossági fogyasztó esetében a díjtételek között a számla első oldalán található ÁFA összesítő részben az „Energiaadó összesen” tételt is fel kell tüntetni.

5.3.2. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között a számla második oldalán található számlarészletező részben az „Elszámolt energiaadó összesen”, „Részszámlákban elszámolt energiaadó”, Energiaadó összesen” tételeket is fel kell tüntetni.

5.4. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

5.5. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetén a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

5.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően az5.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

5.7. Tájékoztató adatok:

5.7.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

5.7.2. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

5.8. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabás alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

5.9. Rendszerhasználati díjak: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

5.10. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes tarifákat külön sorban kell feltüntetni.

5.11. Amennyiben az 5.8-5.9. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

3. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép részszámla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala:

Egyetemes szolgáltató logója
neve:
címe:
adószáma:
bankszámla száma:

Földgáz x. részszámla
Oldalszám
x. sz. eredeti példány

 

Ügyfélszolgálatok telefonos, elektronikus elérhetőségei

 

címzés

 

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Felhasználó azonosító száma:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Számla kelte:
Teljesítés kelte:
Fizetési mód:
A szolgáltatás megnevezése: Földgáz szolgáltatás

 

 

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése

ÁFA %

Nettó érték (Ft)

ÁFA

Bruttó érték (Ft)

Energiadíj összesen

 

 

 

 

Alapdíj összesen

 

 

 

 

Számla összesen:

 

 

 

 

Támogatás, túlfizetés:

 

 

 

 

Fizetendő összesen:

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege számla kibocsátását követően: … Ft

Számlában elszámolt fogyasztás: …MJ     (… m3)

 

Tájékoztató adatok

Következő leolvasás várható időpontja:

 

CSEKK HELYE

3. A részszámla második oldala:

Számla sorszáma:

Fogyasztási hely:

Oldalszám

 

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

 

Árszabás:

 

Elosztói engedélyes:

 

Mérési pont azonosító:

 

 

 

 

Mérő gyártási száma

Elszámolt időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás
(m3)

Korrekciós tényező

Korrigált mennyiség
(m3)

fűtőérték
(MJ/m3)

Hőmennyiség
(MJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó elszámolt mérőállás dátuma

Utolsó elszámolt mérőállás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

ÁFA
%

Mennyiség

Mérték-egység

Nettó egységár

Nettó érték (Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)

 

CSEKK HELYE

4. Magyarázat:

4.1. Földgáz x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszám feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4.Tétel megnevezése – mind a számla első oldalán található ÁFA összesítő, mind a második oldalon található számlarészletező részben –:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az „Energiaadó” tételt is fel kell tüntetni.

4.4.2. Ha annak értéke nem nulla, a díjtételek között a„Biztonsági készletezési díj” tételt is fel kell tüntetni.

4.5. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

4.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően a 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok:

4.8.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.8.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az Utolsó elszámolt mérőállás dátuma és az Utolsó elszámolt mérőállás adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.8.3. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

4.9. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Amennyiben a 4.9. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4. melléklet a 4/2013. (II. 4.) NFM rendelethez

A földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlakép elszámoló számla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

Egyetemes szolgáltató logója
neve:
címe:
adószáma:
bankszámla száma:

Földgáz elszámoló számla
Oldalszám
x. sz. eredeti példány

 

Ügyfélszolgálatok telefonos, elektronikus elérhetőségei

 

címzés

 

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Felhasználó azonosító száma:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
Számla kelte:
Teljesítés kelte:
Fizetési mód:
A szolgáltatás megnevezése: Földgáz szolgáltatás

 

 

Számla ÁFA összesítője (Ft)

Tétel megnevezése

ÁFA %

Nettó érték (Ft)

ÁFA

Bruttó érték (Ft)

Energiadíj összesen

 

 

 

 

Alapdíj összesen

 

 

 

 

Számla összesen:

 

 

 

 

Támogatás, túlfizetés:

 

 

 

 

Fizetendő összesen:

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege számla kibocsátását követően: … Ft

Számlában elszámolt fogyasztás: …MJ     (… m3)

 

 

Tájékoztató adatok

Következő leolvasás várható időpontja:

 

CSEKK HELYE

3. Az elszámoló számla második oldala:

Számla sorszáma:

Fogyasztási hely:

Oldalszám

 

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

 

Árszabás:

 

Elosztói engedélyes:

 

Mérési pont azonosító:

 

 

 

 

Mérő gyártási száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás
(m3)

Korrekciós tényező

Korrigált mennyiség
(m3)

fűtőérték
(MJ/m3)

Hőmennyiség
(MJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogyasztás összesen:

 

 

 

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

ÁFA
%

Mennyiség

Mértékegység

Nettó egységár

Nettó érték (Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

Elszámolt energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt energiadíj

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

Elszámolt alapdíj összesen

 

 

 

 

 

 

Elszámolt részszámlák alapdíja

 

 

 

 

 

 

Alapdíj összesen

 

 

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)

 

CSEKK HELYE

4. Az elszámoló számla harmadik oldala:

Számla sorszáma:

Fogyasztási hely:

Oldalszám

A következő részszámla mennyisége:

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

 

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

 

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és számla végösszege:

Sorszám

Számla végösszeg Ft

5. Magyarázat:

5.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

5.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

5.3. Tétel megnevezése:

5.3.1. A számla első oldalán található ÁFA összesítő részben a díjtételek között

a) nem lakossági fogyasztó esetében az „Energiaadó összesen” tételt is fel kell feltüntetni, és

b) a„Biztonsági készletezési díj” tételt is fel kell tüntetni, ha annak értéke nem nulla.

5.3.2. A számla második oldalán található számlarészletező részben a díjtételek között

a) nem lakossági fogyasztó esetében az „Elszámolt energiaadó összesen”, „Részszámlákban elszámolt energiaadó”, Energiaadó összesen” tételeket is fel kell tüntetni, és

b) az „Elszámolt biztonsági készletezési díj összesen”, „Részszámlákban elszámolt biztonsági készletezési díj”, „Biztonsági készletezési díj összesen” tételeket is fel kell tüntetni, ha azok értéke nem nulla.

5.4. Támogatás, túlfizetés, egyéb pénzügyi terhelés, jóváírás: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült vagy túlfizetett, vagy egyéb tétel felmerült.

5.5. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

5.6. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta összesen: 2013. január 1-jét követően az5.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

5.7. Tájékoztató adatok:

5.7.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla első oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

5.7.2. A 2. és 3. pontban feltüntetetteken túl a felhasználó tájékoztatását szolgáló további információk is feltüntethetők.

5.8. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

5.9. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

5.10. Amennyiben az 5.8. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!