nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
2017-05-21
infinity
4
Jogszabály

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 9. § a) és b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felsőoktatási tárgyú eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

1. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásai során az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

2. § (1) Az 1. § szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Oktatási Hivatal bevétele.

(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti

a) a felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának, felsőoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából indított,

b) – ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges – az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,

c) a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, továbbá a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából indított

elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben meghatározott része.

3. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelős miniszter által lefolytatott másodfokú eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti

a) a felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának, felsőoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából indított,

b) – ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges – az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,

c) a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, továbbá a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából indított

másodfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben meghatározott része.

2. Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

4. §1 (1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: nyelvvizsga rendelet) szerinti

a) akkreditáció és

b) külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása

kapcsán a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A nyelvvizsga rendelet szerinti akkreditáció megújítására irányuló eljárásért a 3. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása a kérelem benyújtását megelőző két évben a vizsgaközpont által szervezett vizsgák száma alapján történik.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

5. § (1) Az Oktatási Hivatal államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelős miniszter által lefolytatott másodfokú eljárásért a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

2/A.2 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére és honosítására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj

5/A. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, az eljáró hatóságnak az 5. mellékletben meghatározott számlaszámára kell megfizetnie.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az eljáró hatóság bevétele.

(4) Ha az ügyfél az elsőfokú eljárásban kérelmét olyan módon módosítja, hogy az eljárásért eltérő összegű díjat kell fizetni, mint az eredeti kérelme alapján indult eljárásért, akkor az ügyfélnek az eljárási díjat ki kell egészítenie a módosított kérelemnek megfelelő eljárási díjra, vagy a különbözetet a kérelmező részére vissza kell téríteni.

(5) Az e §-ban szabályozott igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél részére vissza kell téríteni, ha kérelmét a határozat meghozatala vagy a hatósági bizonyítvány kiállítása előtt visszavonja.

(6) A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

3. Közös szabályok

6. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a)3 az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre – az 5/A. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének fizetési alanyára vonatkozó rendelkezését, valamint 31. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet alkalmazásában igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő

a) felsőoktatási eljárásban az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet,

b) államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet

e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

9. §4 Az 1. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni a 2006. január 1-jén állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményeknek és jogutódaiknak a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján folytatott egyetemi szintű képzéseik, főiskolai szintű képzéseik, szakirányú továbbképzéseik, valamint felsőfokú szakképzéseik első alkalommal történő nyilvántartásba vételére.

1. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

A felsőoktatási eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

 

A

B

C

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

3

Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele

300 000 Ft

25 000 Ft

4

Felsőoktatási intézmény működési engedélyezése
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 6. § (1) bekezdése alapján, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 1 200 000 Ft, másodfokú eljárásban 1 020 000 Ft mértékű részre jogosult

1 650 000 Ft

1 070 000 Ft

5

Felsőoktatási intézmény működési engedélyezése az Nftv. 91. § (5) bekezdése alapján, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban
300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

750 000 Ft

305 000 Ft

6

Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával

115 000 Ft

15 000 Ft

7

Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül

25 000 Ft

10 000 Ft

8

Diákotthon nyilvántartásba vétele

150 000 Ft

15 000 Ft

9

Fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

10

Felsőoktatási intézmény, diákotthon törlése (kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor)

15 000 Ft

10 000 Ft

11

Alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

320 000 Ft

265 000 Ft

12

Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
– a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 460 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

480 000 Ft

265 000 Ft

13

Felsőoktatási szakképzés indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

320 000 Ft

265 000 Ft

14

Szakirányú továbbképzés létesítésének nyilvántartásba vétele

30 000 Ft

10 000 Ft

15

Szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

16

Közhasznú minősítési eljárás

50 000 Ft

15 000 Ft

17

Tisztségviselő nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

18

Kollégium, szakkollégium nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

19

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

20

Felnőttképzési adatok nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

21

Alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – 200 000 Ft mértékű részre jogosult

215 000 Ft

210 000 Ft

22

Külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele és működési engedélyezése, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

450 000 Ft

270 000 Ft

23

Működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzése indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
– a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

320 000 Ft

265 000 Ft

24

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató nyilvántartásba vétele

35 000 Ft

15 000 Ft

25

Egyéb, jogszabályban előírt adat nyilvántartásba vétele, nyilvántartásban vezetett adat módosítása, törlése

10 000 Ft

10 000 Ft

26

Szakhatósági állásfoglalás a szakirányú szakképzettség,
a felsőfokú végzettség, továbbá más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetőleg a külföldi végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzések elismerése tekintetében

10 000 Ft

2. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

 

A

B

C

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

3

Vizsgarendszer akkreditációja legfeljebb két nyelvből

1 570 000 Ft

50 000 Ft

4

Vizsgarendszer bővítése további nyelvvel

670 000 Ft

30 000 Ft

5

Vizsgahely akkreditációja

390 000 Ft

30 000 Ft

6

Külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási eljárása

10 000 Ft

10 000 Ft

3. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez5

 

A

B

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás díja

a kérelem benyújtását megelőző két évben szervezett vizsgák számának megfelelően, vizsgánként 500 Ft komplex vizsga és 250 Ft részvizsga (írásbeli, szóbeli) esetén

4. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez6

 

A

B

C

1.

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2.

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

3.

Az Elismerési törvény II., XI. és XII. Fejezete, valamint
a 17. §-a szerinti eljárás

15 000 Ft

10 000 Ft

4.

Az Elismerési törvény III., IV. és V. Fejezete szerinti eljárás

45 000 Ft

15 000 Ft

5.

Az Elismerési törvény XI/A. Fejezete szerinti eljárás

20 000 Ft

10 000 Ft

6.

Az Elismerési törvény Harmadik része szerinti eljárás

60 000 Ft

20 000 Ft

7.

Szakértői eljárás díja

25 000 Ft

25 000 Ft

5. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez7

 

A

B

C

1.

Elismerésért felelős hatóság

Számla megnevezése

Számlaszám

2.

Adventista Teológiai Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11742331-20003799-00000000

3.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Előirányzat-felhasználás keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01490576-00000000

4.

Állatorvostudományi Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár, 10032000-00336138-00000000

5.

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,

10300002-20156189-00003285

6.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

CIB Bank Zrt.,

10700323-67353264-51100005

7.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10403181-31818690-00000000

8.

Baptista Teológiai Akadémia

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11706016-20776206-00000000

9.

Belügyminisztérium

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01483305-00000000

10.

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,

10300002-10631836-49020016

11.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Előirányzat-felhasználás keretszámla

Magyar Államkincstár,

10023002-00283494-00000000

12.

Budapesti Corvinus Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00282857-00000000

13.

Budapesti Építész Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10200902-32712786-00000000

14.

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Budapest Bank Zrt.,

10102086-68836102-00000000

15.

Budapesti Gazdasági Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00282833-00000000

16.

Budapest Kortárstánc Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 10405004-50526789-78811009

17.

Budapesti Metropolitan Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

FHB Bank Zrt.,

18203332-06007572-40010017

18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01425279-00000000

19.

Budapesti Ügyvédi Kamara

Forint pénzforgalmi számla

UniCredit Bank Zrt.,

10900011-00000007-20950113

20.

Debreceni Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár, 10034002-00282871-00000000

21.

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11738008-20011428-00000000

22.

Dunaújvárosi Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10029008-00282723-00000000

23.

Edutus Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,

10300002-40000413-00003285

24.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01425190-00000000

25.

Eötvös József Főiskola

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10025004-01427439-00000000

26.

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár, 10032000-01426201-00000000

27.

Egri Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11739009-22871194-00000000

28.

Esztergomi Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11740054-20065575-00000000

29.

Eszterházy Károly Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10035003-00336121-00000000

30.

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11707024-20272733-00000000

31.

Gábor Dénes Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11711041-20955696-00000000

32.

Gál Ferenc Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11735005-20560740-00000000

33.

Golgota Teológiai Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10402946-00026813-00000002

34.

Győri Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10403356-33518396-00000000

35.

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Erste Bank Hungary Zrt.,

11600006-00000000-64744825

36.

Kaposvári Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10039007-00282888-00000000

37.

Károli Gáspár Református Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11705008-20471736-00000000

38.

Közép-európai Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

CIB Bank Zrt.,

11100104-18118463-10000001

39.

Kodolányi János Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Erste Bank Hungary Zrt.,

11600006-00000000-33437190

40.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01426768-00000000

41.

Magyar Építész Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10200892-31416047-00000000

42.

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01426751-00000000

43.

Magyar Mérnöki Kamara

Forint pénzforgalmi számla

Budapest Bank Zrt.,

10102086-68905702-00000007

44.

Magyar Táncművészeti Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01493263-00000000

45.

Magyar Tudományos Akadémia

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01447224-00000000

46.

Magyar Ügyvédi Kamara

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11784009-20603344-00000000

47.

Miskolci Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10027006-01426672-00000000

48.

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01493287-00000000

49.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Megosztott bevételek besz. célelsz. szla – Közlekedési hat.bev.besz.szla

Magyar Államkincstár,

10032000-00290713-3810004

50.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Forint pénzforgalmi számla

Magyar Államkincstár,

10032000-00300939-00000017

51.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10023002-00318259-00000000

52.

Nyíregyházi Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10044001-00282895-00000000

53.

Oktatási Hivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00282637-00000000

54.

Országos Rabbiképző –
Zsidó Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,
11708001-20544537-00000000

55.

Óbudai Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00291350-00000000

56.

Pannon Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10048005-01426696-00000000

57.

Pallasz Athéné Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10025004-00336114-00000000

58.

Pápai Református Teológiai Akadémia

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11748045-20043836-00000000

59.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11707024-20433873-00000000

60.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

MKB Bank Zrt.,

10300002-24645447-00003285

61.

Pécsi Tudományegyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10024003-00282716-00000000

62.

Pest Megyei Kormányhivatal

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10023002-00299671-00000000

63.

Pető András Főiskola

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00334686-00000000

64.

Pünkösdi Teológiai Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10401921-00026624-00000002

65.

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10201006-50062850-00000000

66.

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Forint pénzforgalmi számla

OTP Bank Nyrt.,

11734169-20001278-00000000

67.

Semmelweis Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00282819-00000000

68.

Sola Scriptura Teológiai Főiskola

Forint pénzforgalmi számla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10201006-50285893-00000000

69.

Soproni Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10033001-00290610-00000000

70.

Szegedi Tudományegyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10028007-00282802-00000000

71.

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

CIB Bank Zrt.,

11100702-19204893-36000001

72.

Szent István Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00282826-00000000

73.

Szent Pál Akadémia

Forint pénzforgalmi bankszámla

Raiffeisen Bank Zrt.,

12072507-01165405-00100003

74.

Széchenyi István Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10033001-01426706-00000000

75.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-01493270-00000000

76.

Testnevelési Egyetem

Előirányzat-felhasználási keretszámla

Magyar Államkincstár,

10032000-00334679-00000000

77.

Tomori Pál Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

Szigetvári Takarékszövetkezet,
50800159-11022602-00000000

78.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

OTP Bank Nyrt.,

11748007-20102269-00000000

79.

Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

OTP Bank Nyrt.,

11700024-47348804-51100005

80.

Wesley János Lelkészképző Főiskola

Forint pénzforgalmi bankszámla

OTP Bank Nyrt.,

10708001-20562292-00000000

81.

Zsigmond Király Egyetem

Forint pénzforgalmi bankszámla

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.,

10403370-49535552-51491004

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!