nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet
a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről
2014-03-27
2017-05-20
3
Jogszabály

12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (3) bekezdés d) pontjában és a 110. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a 9. § a) és b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felsőoktatási tárgyú eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

1. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásai során az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezőjének az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

2. § (1) Az 1. § szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Oktatási Hivatal bevétele.

(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti

a) a felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának, felsőoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából indított,

b) – ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges – az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,

c) a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, továbbá a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából indított

elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben meghatározott része.

3. § (1) Az Oktatási Hivatal felsőoktatási eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelős miniszter által lefolytatott másodfokú eljárásért az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(4) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságot illeti

a) a felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, valamint alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának, felsőoktatási szakképzés indításának, doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele céljából indított,

b) – ha tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság szakvéleménye szükséges – az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása céljából indított,

c) a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi működésének engedélyezése, továbbá a működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzésindításának nyilvántartásba vétele céljából indított

másodfokú közigazgatási hatósági eljárás esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díjnak az 1. mellékletben meghatározott része.

2. Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályok

4. §1 (1) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: nyelvvizsga rendelet) szerinti

a) akkreditáció és

b) külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítása

kapcsán a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A nyelvvizsga rendelet szerinti akkreditáció megújítására irányuló eljárásért a 3. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása a kérelem benyújtását megelőző két évben a vizsgaközpont által szervezett vizsgák száma alapján történik.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal kincstárnál vezetett 10032000-00282637-00000000 számú fizetési számlájára, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg kell megfizetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele.

5. § (1) Az Oktatási Hivatal államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntése elleni fellebbezés esetén az oktatásért felelős miniszter által lefolytatott másodfokú eljárásért a 2. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az elsőfokú döntés elleni fellebbezés benyújtójának az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium kincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele. A fellebbezéssel befizetett díjat vissza kell fizetni, ha a felülvizsgált elsőfokú döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

3. Közös szabályok

6. § Az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében

a) az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat,

b) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdésének fizetési alanyára vonatkozó rendelkezését, valamint 31. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e rendelet alkalmazásában igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő

a) felsőoktatási eljárásban az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére a felsőoktatási hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelet,

b) államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre, az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására és az igazgatási szolgáltatási díj mértékére az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet

e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

9. §2 Az 1. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni a 2006. január 1-jén állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményeknek és jogutódaiknak a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján folytatott egyetemi szintű képzéseik, főiskolai szintű képzéseik, szakirányú továbbképzéseik, valamint felsőfokú szakképzéseik első alkalommal történő nyilvántartásba vételére.

1. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

A felsőoktatási eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

 

A

B

C

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

3

Felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele

300 000 Ft

25 000 Ft

4

Felsőoktatási intézmény működési engedélyezése
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 6. § (1) bekezdése alapján, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 1 200 000 Ft, másodfokú eljárásban 1 020 000 Ft mértékű részre jogosult

1 650 000 Ft

1 070 000 Ft

5

Felsőoktatási intézmény működési engedélyezése az Nftv. 91. § (5) bekezdése alapján, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban
300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

750 000 Ft

305 000 Ft

6

Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapításával

115 000 Ft

15 000 Ft

7

Felsőoktatási intézmény működési engedélyének módosítása a felvehető maximális hallgatói létszám megállapítása nélkül

25 000 Ft

10 000 Ft

8

Diákotthon nyilvántartásba vétele

150 000 Ft

15 000 Ft

9

Fenntartói jog átadásának nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

10

Felsőoktatási intézmény, diákotthon törlése (kivéve, ha arra átalakulás következtében kerül sor)

15 000 Ft

10 000 Ft

11

Alapképzési, illetve mesterképzési szak indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

320 000 Ft

265 000 Ft

12

Doktori iskola létesítésének nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
– a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 460 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

480 000 Ft

265 000 Ft

13

Felsőoktatási szakképzés indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

320 000 Ft

265 000 Ft

14

Szakirányú továbbképzés létesítésének nyilvántartásba vétele

30 000 Ft

10 000 Ft

15

Szakirányú továbbképzés indításának nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

16

Közhasznú minősítési eljárás

50 000 Ft

15 000 Ft

17

Tisztségviselő nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

18

Kollégium, szakkollégium nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

19

Együttműködési megállapodás nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

20

Felnőttképzési adatok nyilvántartásba vétele

10 000 Ft

10 000 Ft

21

Alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok nyilvántartásba vétele, módosítása, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – 200 000 Ft mértékű részre jogosult

215 000 Ft

210 000 Ft

22

Külföldi felsőoktatási intézmény nyilvántartásba vétele és működési engedélyezése, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság – a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

450 000 Ft

270 000 Ft

23

Működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmény képzése indításának nyilvántartásba vétele, amelyből a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
– a Nftv. szerinti közreműködésére tekintettel – elsőfokú eljárásban 300 000 Ft, másodfokú eljárásban 255 000 Ft mértékű részre jogosult

320 000 Ft

265 000 Ft

24

Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében felsőoktatási tevékenységet végző szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató nyilvántartásba vétele

35 000 Ft

15 000 Ft

25

Egyéb, jogszabályban előírt adat nyilvántartásba vétele, nyilvántartásban vezetett adat módosítása, törlése

10 000 Ft

10 000 Ft

26

Szakhatósági állásfoglalás a szakirányú szakképzettség,
a felsőfokú végzettség, továbbá más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetőleg a külföldi végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzések elismerése tekintetében

10 000 Ft

2. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez

Az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak

 

A

B

C

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

elsőfokú eljárásban

másodfokú eljárásban

3

Vizsgarendszer akkreditációja legfeljebb két nyelvből

1 570 000 Ft

50 000 Ft

4

Vizsgarendszer bővítése további nyelvvel

670 000 Ft

30 000 Ft

5

Vizsgahely akkreditációja

390 000 Ft

30 000 Ft

6

Külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási eljárása

10 000 Ft

10 000 Ft

3. melléklet a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelethez3

 

A

B

1

Az eljárás megnevezése

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke

2

Az akkreditáció megújítására irányuló eljárás díja

a kérelem benyújtását megelőző két évben szervezett vizsgák számának megfelelően, vizsgánként 500 Ft komplex vizsga és 250 Ft részvizsga (írásbeli, szóbeli) esetén

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!