nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
2014-09-05
2015-03-31
4
Jogszabály

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről,
a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának
részletes szabályairól

A Kormány

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 12. § és a 24. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés b) pontjában,

a 24. § (1) bekezdése és a 24. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 24. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyarország területén előállított, továbbá – a 16. §-ban foglalt kivétellel – forgalomba hozott dohánytermékekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a személyes fogyasztás céljából Magyarország területére behozott dohánytermékekre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. bejegyzett kereskedő: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. § 16. pontjában meghatározott személy,

2. dohánytermék: a 4. pont és a 9. pont szerinti termék,

3. dohánytermék gyártásához felhasznált nyers- és adalékanyagok:

a) nyersdohány: a Nicotiana tabacum fajhoz tartozó, ipari feldolgozásra alkalmas növény természetes vagy mesterséges úton szárított levele,

b) fermentált, érlelt dohány (a továbbiakban: dohány): az a nyersdohány, amelyben a szárítást követően hőfejlődés és szárazanyag-veszteség mellett olyan változások játszódtak le, amelynek következtében a dohánytermék élvezeti célra alkalmassá vált,

c) dohányfólia: kötő- és adalékanyagok felhasználásával, szárazanyagra számítva legalább 75%-ban dohányból készült papírszerű lemez vagy szalag,

d) dohányvágat: egyenletes szélességű szálakra vágott dohány vagy egyenletes szélességűre vágott dohányfólia,

e) cigarettapapír: olyan méretre vágott, speciális papír, amit a dohányvágat burkolására használnak,

f) dohány-adalékanyag: minden olyan természetes vagy mesterséges, a dohánytól eltérő anyag, amelyet a dohánytermékhez az előkészítés, a kezelés, a feldolgozás és a csomagolás folyamán adnak hozzá abból a célból, hogy a termék érzékszervi, kémiai, fizikai és mikrobiológiai tulajdonságait kedvezően befolyásolja, és amelynek hozzáadása azt eredményezheti, hogy önmaga vagy származéka a dohánytermék összetevőjévé válik,

4. dohányzásra szánt dohányterméknek minősülnek a következő dohánytermék-típusok:

a) cigaretta: dohányrúd, amely meglévő állapotában dohányzásra alkalmas, dohányvágatból vagy dohányvágatból és dohányfóliából készült töltetét hosszanti részén ragasztott cigarettapapír vagy dohányfólia borítja, és nem minősül szivarnak vagy szivarkának, továbbá az a dohányrúd, amelyet egy egyszerű, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe tolnak vagy cigarettapapír-lappal körbevesznek,

b) szivar, szivarka:

ba) dohányrúd, amely teljes egészében természetes dohányból készült, illetve dohányrúd természetes dohányból készült borítékkal,

bb) dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyező külső borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a szopókával ellátott terméket, ahol a külső boríték nem fedi a szopókát; a burok és a boríték dohányfóliából készült, és egy termék tömege – a filter és a szopóka nélkül – nem lehet kevesebb 1,2 g-nál, és a borítékot a dohányrúd hossztengelyével minimum 30 fokos hegyes szöget bezáróan, spirálisan tekerték fel,

bc) dohányrúd kocsányozott kevert töltettel és a szivar szokásos színével megegyező dohányfóliából készült külső borítékkal, amely teljesen befedi a terméket, beleértve a filtert is, amennyiben van, kivéve a szopókával ellátott terméket, ahol a külső boríték nem fedi a szopókát; egy termék tömege – a filter vagy a szopóka nélkül – nem kevesebb 2,3 g-nál, és a kerülete a dohányrúd hosszának legalább egyharmadán nem kevesebb 34 mm-nél,

c) fogyasztási dohány: a d) pont és az e) pont szerinti, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat,

d) finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány): olyan fogyasztási dohány, amelyben a dohányrészecskék tömegének több mint 25 százaléka kisebb, mint 1,5 milliméter szélességűre vágott,

e) egyéb fogyasztási dohány (pipadohány): a d) pont alá nem tartozó, pipában történő elszívásra szolgáló fogyasztási dohány,

f) bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban az esetben is, ha csupán részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított formában, akár nem ilyen formában – dohányt,

5. export: olyan jövedéki terméknek Európai Unión kívüli államba történő értékesítése, amelyet a vámhatóság végleges rendeltetéssel Európai Unión kívüli államba kiléptet,

6. fogyasztói csomagolási egység: a dohánytermékek kötelező csomagolása során alkalmazott legkisebb csomagolási egység:

a) cigaretta esetében legalább 19 db, de legfeljebb 50 db cigarettát tartalmazó csomag,

b) a 4. pont b) pont ba) alpontja szerinti dohánytermék esetén darab vagy doboz,

c) a 4. pont b) pont bb) és bc) alpontja szerinti dohánytermék esetén legalább 5 darabot tartalmazó doboz,

d) a fogyasztási dohány esetében a legalább 40 gramm, de legfeljebb 200 gramm – de minden esetben tízzel osztható gramm-tömegű – fogyasztási dohányt tartalmazó tasak vagy doboz,

e) rágásra szolgáló vagy tüsszentésre szolgáló dohánytermékek esetében tasak vagy doboz,

7. forgalomba hozatal: a dohánytermék továbbforgalmazók részére történő nagykereskedelmi, illetve a fogyasztók mint végső felhasználók részére történő kiskereskedelmi értékesítése,

8. forgalomba hozó: a 7. pont szerinti tevékenységet végző gazdálkodó szervezet vagy természetes személy,

9. füst nélküli dohányterméknek minősülnek a következő dohánytermék-típusok:

a) rágásra szolgáló dohánytermék: a formázott rágódohány,

b) tüsszentésre szolgáló dohánytermék: a por alakú burnót,

c) szájon át fogyasztott dohánytermék: a dohányzásra, illetve rágásra szánt termékeken kívül minden szájon át való használatra szánt, teljes egészében vagy részben dohányból készült, porított vagy szemcsés, illetve e két forma bármely kombinációja révén előállított termék, különösen a zacskóban vagy likacsos szerkezetű zacskóban, valamint az élelmiszerhez hasonló formában kiszerelt termék,

10. füstszűrő: a cigaretta, szivar, szivarka azon része, amely a dohányterméken áthaladó főfüst szűrésére szolgál,

11. gyűjtőcsomag: több fogyasztói csomagolási egységet tartalmazó, kiskereskedelmi forgalomban értékesített nagyobb csomagolási egység,

12. idegen anyag: a termesztés és feldolgozás során a nyersanyagba, illetve a késztermékbe került, egyszerű fizikai módszerekkel elkülöníthető, nem dohány eredetű anyag,

13. importálás: a Jöt. 7. § 2. pontjában meghatározott fogalom,

14. importáló: az a személy, aki – a Jöt. rendelkezéseinek betartása mellett – először szerez jogot arra, hogy az importált termék felett saját nevében rendelkezzen,

15. kátrány: a nikotinmentes száraz füst-kondenzátum,

16. nikotin: a száraz füst-kondenzátum nikotin-alkaloidtartalma,

17. összetevő: bármely olyan anyag vagy alkotóelem – kivéve a dohánylevelet vagy a dohánynövény egyéb természetes vagy feldolgozott részét –, amelyet egy dohánytermék gyártásához használnak fel, és amely a késztermékben – akár megváltozott formában – van jelen, beleértve a papírt, a füstszűrőt, a nyomdafestéket és a ragasztóanyagokat is,

18. szabadforgalomba bocsátás: a Jöt. 7. § 22. pontjában meghatározott fogalom,

19. szállítási csomagolás: a termék szállításához kialakított, de kiskereskedelmi forgalomba nem kerülő csomagolás,

20. személyes fogyasztás: a dohánytermék nem kereskedelmi jelleggel, magánszemély által történő, a Jöt. szerinti adómentes behozatala,

21. szén-monoxid: a cigarettafüst gázfázisának alkotórésze,

22. szopóka: a cigarettához, szivarhoz, szivarkához rögzített rész, amely közvetlenül a szájjal érintkezik,

23. tároló adóraktár engedélyese: a Jöt. 100. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dohánytároló adóraktár engedélyese.

2. A dohánytermékek gyártásának, importálásának és az Európai Unió más tagállamából való behozatalának feltételei

3. § (1) A dohányterméket előállítónak (a továbbiakban: gyártó) a dohánytermék gyártásának megkezdése előtt, az importálónak, a bejegyzett kereskedőnek, valamint a tároló adóraktár engedélyesének a dohánytermék szabad forgalomba bocsátása előtt valamennyi dohánytermékről az 1. mellékletben szereplő adatokat tartalmazó regisztrációs lapot kell kiállítania.

(2) A regisztrációs lap egy példányát a dohányterméket előállító üzemben, az importáló, a bejegyzett kereskedő, valamint a tároló adóraktár engedélyes székhelyén, illetve a raktározás helyén a hatósági ellenőrzés számára is hozzáférhető módon meg kell őrizni mindaddig, amíg a dohánytermék gyártása, importálása folyik, illetve a dohánytermék forgalomban van.

(3) A gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és a tároló adóraktár engedélyese köteles a szabadforgalomba bocsátás előtt a regisztrációs lap egy további példányát nyilvántartásba vétel céljából a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (a továbbiakban: NFH) megküldeni. Az NFH a nyilvántartásba vett regisztrációs lap másolati példányát elektronikus úton továbbítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ–OTH) részére.

(4) Az 1. melléklet szerinti regisztrációs lap adattartalmáról, valamint a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok adattartalmáról az NFH hatósági nyilvántartást vezet.

4. § (1) A dohánytermék gyártásához felhasználható adalékanyagokat, azok pontos felhasználási célját, valamint tisztasági követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. mellékletben nem szereplő vagy felhasználási engedéllyel nem rendelkező adalékanyagoknak a dohánytermék gyártásában való felhasználását a felhasználó, a forgalomba hozó vagy a gyártó kérelmére az ÁNTSZ–OTH engedélyezi. Az engedély iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti tartalommal az ÁNTSZ–OTH-hoz kell benyújtani. Nem szükséges engedélyt kérni a nyersdohány természetes részeinek felhasználásához.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam hatósága által kiadott felhasználási engedélyt, ha az rendelkezésre áll, valamint

b) akkreditált laboratórium által kiadott, a bevizsgálás eredményét rögzítő jegyzőkönyvet,

c) a (6) bekezdésben foglaltak alátámasztására alkalmas további adatokat, ha azok az a) vagy a b) pont alapján nem állnak rendelkezésre.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően szükséges, az ÁNTSZ–OTH a termékre vonatkozó további adatokat is bekérhet.

(5) Az ÁNTSZ–OTH a (2) bekezdésben meghatározott engedélyről kiadott határozatot az NFH-val is közli.

(6) Az adalékanyag felhasználása abban az esetben engedélyezhető, ha az adalékanyag a dohánytermék elfogyasztása során önmagában vagy a dohánytermék felhasználásakor keletkező más komponensekkel reakcióba lépve nem eredményezi a dohánytermék egészségkárosító hatásának vagy addiktív hatásának növekedését.

(7) A dohány-adalékanyagnak a 2. mellékletben, illetve az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő alkalmazása tilos.

(8) A dohánytermék hozzáadott tiltott adalékanyagokat, idegen anyagokat nem tartalmazhat. A tiltott adalékanyagok listáját a 4. melléklet tartalmazza.

(9) A szabadforgalomba bocsátott cigarettának meg kell felelnie az MSZ EN 16156:2011 biztonsági követelményeinek.

3. Határértékek

5. § A szabadforgalomba bocsátott cigaretta hozama nem tartalmazhat cigarettánként többet, mint

a) 10 mg kátrányt,

b) 1 mg nikotint,

c) 10 mg szén-monoxidot,

figyelembe véve az MSZ ISO 8243 szabvány szerinti konfidencia intervallumokat.

4. Jelölés

6. § (1) A fogyasztói csomagolási egységen jelölni kell – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 6. §-ában meghatározottakon túl –

a) a dohánytermék típusát a következők szerint: „cigaretta”, „szivar”, „szivarka”, „cigarettadohány”, „pipadohány”, „rágódohány”, „burnót”,

b) a dohánytermék márkanevét vagy márkajelzését,

c) a dohánytermék alfajtáját (ha megkülönböztethető),

d) a gyártó vagy forgalomba hozó, bejegyzett kereskedő, tároló adóraktár engedélyes megnevezését azonosításra alkalmas módon,

e) a dohánytermék származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági Térségből származik,

f) a darabszámot (cigaretta, szivar, szivarka) vagy tömeget (fogyasztási dohány, rágásra, tüsszentésre szolgáló dohánytermék),

g) füstszűrős termék esetén a „füstszűrő(s)” vagy „filter(es)” szót,

h) cigaretta esetében a kátrány, nikotin és szén-monoxid tartalom, illetve hozam számszerű értékét az Nvt. 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a következő módon:

ha) „Kátrány X mg/cigaretta” (ahol X egészre kerekített szám),

hb) „Nikotin Y mg/cigaretta” (ahol Y egy tizedesjeggyel megadott, kerekített szám),

hc) „Szén-monoxid Z mg/cigaretta” (ahol Z egészre kerekített szám),

i) a gyártás időpontját (az év, a hónap és a nap feltüntetésével) és helyét, vagy tételszámot, illetve kódolt megjelölést, amelyből a gyártás helye és ideje megállapítható.

(2) Az 5. melléklet állapítja meg a gyártó által az Nvt. 6. § (1) bekezdés b) pontjában és e rendeletben foglaltak szerint alkalmazandó kombinált figyelmeztetést.

(3) A rágásra szolgáló és a tüsszentésre szolgáló dohánytermék esetében az Nvt. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános egészségvédő figyelmeztetés helyett a fogyasztói csomagolási egységen a következő általános egészségvédő figyelmeztetést kell feltüntetni: „Ez a dohánytermék károsíthatja egészségét és függőséget okoz.”.

7. § (1) A gyűjtőcsomagon – az Nvt. 6. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakon túl – a 6. § (1) bekezdés a)–f) és h) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni a fogyasztói csomagolási egységekre meghatározott feltételekkel.

(2) Nem kötelező az (1) bekezdés szerinti jelölések alkalmazása az átlátszó gyűjtőcsomagon.

(3) A szállítási csomagoláson a 6. § (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni.

8. § (1) Az Nvt. 6. § (2) bekezdésében foglalt rendszeres megjelenés biztosítása érdekében három naptári éven belül dohánytermék márkanevenként valamennyi kombinált figyelmeztetés azonos arányban alkalmazandó. Amennyiben ennek műszaki feltételei nem adottak, a leggyakrabban és a legritkábban alkalmazott kombinált figyelmeztetések száma közötti eltérés három naptári évenként nem lehet nagyobb cigaretta esetében 10%-nál, egyéb dohánytermék-típus esetében 15%-nál. A kombinált figyelmeztetések váltakozva való alkalmazását előíró kötelezettség ellenőrizhetősége érdekében a gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és a tároló adóraktár engedélyese köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az alkalmazott kombinált figyelmeztetések száma három hónaponként megállapítható.

(2) A cigaretta kivételével a többi olyan dohánytermék fogyasztói csomagolási egységén, ahol a legszembetűnőbb felület mérete nagyobb, mint 75 cm2, az egészségvédő figyelmeztetéseknek az egyes felületeken legalább 22,5 cm2 nagyságú területet le kell fedniük.

(3) Az általános egészségvédő figyelmeztetéseket és a 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti értékfeltüntetést fehér alapon, fekete, kövérített Helvetica betűtípussal kell nyomtatni. A feliratot kis betűvel kell szedni, kivéve a szöveg kezdőbetűjét, és azt az esetet, amikor a nagybetű használatát nyelvtani szabály követeli meg. A feliratot – a füst nélküli dohánytermékek kivételével – legalább 3 mm és legfeljebb 4 mm vastag, fekete vonallal határolt keretben kell elhelyezni, amely semmilyen módon nem zavarhatja az egészségvédő figyelmeztetések szövegét és az értékfeltüntetést. A szöveget a nyomtatására fenntartott területen középre zárva, amennyiben a rendelkezésre álló terület mérete ezt lehetővé teszi, a csomag felső szélével párhuzamosan kell elhelyezni. Olyan betűméretet kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy a szöveg a rendelkezésre álló felület lehető legnagyobb hányadát foglalja el.

9. § (1) A kombinált figyelmeztetés

a) a dohánytermék csomagolásán akként kerül nyomtatásra, hogy – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – megtartsa az 5. melléklet szerinti formátumot és arányokat, valamint a kép és a szöveg grafikai sértetlenségét,

b) betölti a számára előírt felszín teljes egészét, és a csomagolás felső szélével párhuzamosan és a csomagon található többi információval azonos irányban helyezkedik el,

c) sokszorosítása során a nyomtatásra a 6. melléklet 1. pontjában meghatározott műszaki előírásokat kell alkalmazni,

d) – a 6. mellékletben foglaltakkal összhangban – egy legalább 3 mm és legfeljebb 4 mm vastag fekete szegély által körülhatárolt, amely semmilyen módon nem ütközik a kombinált figyelmeztetés szöveges vagy látványelemeivel.

(2) A dohánytermék csomagolásán semmilyen formában nem lehet a kombinált figyelmeztetésekre megjegyzést tenni, azokat átfogalmazni vagy azokra utalni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, olyan dohánytermékek esetében, amelyek egyedi csomagolásának méretarányaira tekintettel nem lehetséges az Nvt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felület lefedése a kombinált figyelmeztetés 5. melléklet szerinti formátumának, arányainak vagy a kép és a szöveg grafikai sértetlenségének megváltoztatása nélkül, a kombinált figyelmeztetés az egyedi csomagolás méretéhez igazítással a 6. melléklet 2. pontjában meghatározott előírások szerint alkalmazandó.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásának elősegítése érdekében az NFH a honlapján közzéteszi az Európai Bizottság által e tárgyban kiadott útmutatót.

(5) A dohánytermék adójegyére nyomtatni, és azt egyéb módon eltakarni tilos. Az egészségvédő figyelmeztetések és a kombinált figyelmeztetések nyomtatásának eltávolíthatatlannak, törölhetetlennek kell lennie, azokat más írás vagy képanyag, illetve a csomagfelbontó szalag nem takarhatja, nem homályosíthatja el és nem szakíthatja meg. A cigarettát kivéve a dohánytermékeken a feliratok, az egészségvédő figyelmeztetések és a kombinált figyelmeztetések a csomagra eltávolíthatatlanul rögzített matricán is elhelyezhetők.

(6) A kombinált figyelmeztetéseket

a) úgy kell nyomtatni, hogy azokat ne takarja el vagy ne zavarja meg a csomag kibontása,

b) olyan módon kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a csomag felbontásakor a kombinált figyelmeztetések egyetlen szöveges vagy vizuális eleme se csorbuljon.

(7) A kombinált figyelmeztetések nyomdai kivitelezésére alkalmas elektronikus forrásdokumentumokat az ÁNTSZ–OTH kérelemre elektronikus úton átadja a dohánytermék gyártója részére.

10. § Tilos a dohánytermék csomagolásán arra utaló szöveg, név, márkanév, képi vagy egyéb jelzés alkalmazása, amely azt sugallja, hogy egy adott dohánytermék más dohányterméknél kevésbé ártalmas.

11. §1 (1) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

(2) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal kérelemre, a kérelmező részére engedélyezi az (1) bekezdésben és a 7. mellékletben foglaltaktól eltérő felirat vagy jelzés alkalmazását, ha

a) a kérelmező által egyidejűleg az Nvt. 2. § (7) bekezdése és az (1) bekezdés alapján alkalmazandó jelzések száma a tízet meghaladja,

b) az (1) bekezdés és a 7. melléklet szerinti formájú felirat vagy jelzés alkalmazása a kérelmező számára műszaki vagy gazdasági okokból aránytalan nehézséggel járna, és a kérelmező által javasolt forma alkalmazása a kérelmező méltányolható érdekét szolgálja,

c) a kérelmező által engedélyeztetni kívánt felirat vagy jelzés adattartalma a 7. mellékletben foglaltakkal megegyező, és annál kevesebb adatot nem tartalmaz,

d) az engedélyeztetni kívánt felirat vagy jelzés felszíne legalább 62 370 négyzetmilliméter és

e) az alkalmazott betűk mérete nem kisebb az (1) bekezdésben meghatározott betűméretnél.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az engedélyeztetni kért felirat vagy jelzés grafikai tervét, valamint tervezett elhelyezésének részletes leírását.

5. Az egészségvédelmi bírságra vonatkozó szabályok

12. § (1) Az egészségvédelmi bírságot a bírságot kiszabó fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének a 8. mellékletben meghatározott számlájára kell befizetni.

(2) A megyei és a fővárosi kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve és járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási népegészségügyi intézete az általa az adott hónapban az Nvt. alapján kiszabott egészségvédelmi bírság összegéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás személyazonosításra alkalmatlan, összesített adattartalmáról, valamint a tárgyhónapban bekövetkezett változásairól a fővárosi és a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig elektronikus úton tájékoztatja az ÁNTSZ–OTH-t.

(3)2 Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha egészségügyi államigazgatási szervként a rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az Országgyűlési Őrség, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója járt el,

a) az egészségvédelmi bírságot a 8/A. mellékletben meghatározott szervnek az ott megjelölt, központosított beszedési célelszámolási számlájára kell befizetni,

b) a (2) bekezdés szerinti nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettséget az elsőfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója teljesíti.

6. A dohánytermékek forgalomba hozatalának feltételei

13. § (1) Csak olyan dohánytermék bocsátható szabadforgalomba, illetve hozható forgalomba, amely megfelel e rendelet előírásainak és a regisztrációs lapon feltüntetett adatoknak.

(2) Szájon át fogyasztott dohánytermék nem bocsátható szabadforgalomba, illetve nem hozható forgalomba.

(3) A dohánytermék gyártásával összefüggésben, forgalomba hozatala során vagy forgalomba hozatalával összefüggésben nem adható át olyan termék, különösen kiegészítő csomagolás, doboz vagy tasak, amely az adójegy vagy az egészségvédő figyelmeztetések vagy a kombinált figyelmeztetések eltakarására alkalmas.

14. § A dohánytermék minőségének megőrzéséhez szükséges tárolási körülményeket a forgalomba hozatal valamennyi szakaszában biztosítani kell. A szállítási csomagoláshoz használt gyűjtőládát legalább 10 cm magasságú, légkicserélődést elősegítő alátéten kell tárolni. A tárolási körülményeket, azoknak a dohánytermékek minőségére gyakorolt hatását a forgalomba hozó köteles rendszeresen ellenőrizni.

15. § Dohánytermék – a darabonként értékesíthetők kivételével – csak eredeti fogyasztói csomagolási egységben vagy gyűjtőcsomagban hozható forgalomba. A dohánytermék a forgalomba hozatal során nem csomagolható át, a gyűjtőcsomag olyan felbontását kivéve, amely a fogyasztói csomagolási egységekre való szétválasztást eredményezi. A fogyasztói csomagolási egység nem bontható meg.

7. A dohánytermékek exportja

16. § A Magyarországon export és az Európai Unió más tagállamába történő értékesítés céljára előállított dohányterméknek az 5. §-ban meghatározott előírásoknak kell megfelelnie.

8. A dohánytermékek piacfelügyelete

17. § (1) Az e rendeletben foglaltak betartását

a) a 4. § (2) bekezdése alapján kiadott engedélyben foglaltak tekintetében az ÁNTSZ–OTH,

b) a 11. §-ban foglaltak tekintetében a megyei és fővárosi kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási népegészségügyi intézete,

c) az a) és b) pontban nem említett rendelkezések tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság

ellenőrzi, és hatáskörében eljár az e rendeletben foglaltak megsértése esetén.

(2) A dohánytermékeknek a regisztrációs lap adatainak való megfeleléséért a gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és a tároló adóraktár engedélyese felelős. A gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és a tároló adóraktár engedélyese a szükséges vizsgálatokat saját laboratóriumában végezheti, vagy más, erre az országos tisztifőorvos által kijelölt laboratóriumban végeztetheti.

(3) A cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamának értékeit a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálja és igazolja. A vizsgálat és igazolás kiállításának költsége a vizsgálatot, illetve igazolás kiállítását kérő gyártót, importálót vagy a bejegyzett kereskedőt terheli.

(4)3 Az NFH a fogyasztóvédelemért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter részére készített éves jelentésben megadja az előállított dohánytermékek (3) bekezdés alapján mért adatait a kátrány, nikotin és szén-monoxid tekintetében.

(5) Bármely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam hatáskörrel rendelkező hatósága által akkreditált laboratórium is jogosult a cigaretta kátrány, nikotin és szén-monoxid hozama értékeinek vizsgálatára és igazolására.

(6) E rendelet előírásainak alkalmazása szempontjából a 9. mellékletben felsorolt szabványok irányadóak.

(7) Cigaretta esetében a csomagoláson és a regisztrációs lapon közölt füstadatok értékfeltüntetésének megfelelőségét az MSZ ISO 8243 szabvány szerint kell igazolni.

9. Adatszolgáltatás

18. § (1)4 A dohánytermék gyártójának, az importálónak, a bejegyzett kereskedőnek és a tároló adóraktár engedélyesének évente november 30-áig be kell nyújtania az agrárpolitikáért felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter számára – elektronikus formában – a (2)–(4) bekezdés szerinti listákat (a továbbiakban: listák), amelyek a tárgyévre vonatkozóan tartalmazzák a dohánytermékekben található, valamint a gyártás során felhasznált összes összetevőt és azok mennyiségét. A tárgyév a megelőző év október 1-jétől a listák benyújtási évének szeptember 30. napjáig tart.

(2) A dohánytermék gyártójának, az importálónak, a bejegyzett kereskedőnek és a tároló adóraktár engedélyesének az általa gyártott, forgalomba hozott összes dohánytermék vonatkozásában összesített listát kell készítenie a dohánytermékben és a dohányterméken található dohány-adalékanyagokról. A lista a dohány-adalékanyagokat ábécé sorrendben tartalmazza, azok maximális mennyiségét (a termékben előforduló legmagasabb szintet alapul véve) és a funkcióit is meghatározva, a 10. melléklet szerinti formában.

(3) A dohánytermék gyártójának, az importálónak, a bejegyzett kereskedőnek és a tároló adóraktár engedélyesének az általa gyártott, forgalomba hozott összes termék vonatkozásában összesített listát kell készítenie a (2) bekezdésben foglaltakon kívüli összetevőkről. A listának tartalmaznia kell az egyes csoportokban található összetevők maximális mennyiségét (a termékben előforduló legmagasabb szintet alapul véve), funkcióit is meghatározva, a 11. melléklet szerinti formában.

(4) A dohánytermék gyártójának, az importálónak, a bejegyzett kereskedőnek és a tároló adóraktár engedélyesének az általa gyártott, forgalomba hozott egyes termékek vonatkozásában márkanevenként és típusonként listát kell készítenie a dohánytermékben és a dohányterméken található összetevőkről. A listának magyar nyelven tartalmaznia kell minden egyes összetevő megnevezését, a 12. melléklet szerinti tartalommal.

(5) A (3) és a (4) bekezdés szerinti listákat a termékben található egyes összetevők tömegének csökkenő sorrendjében kell összeállítani.

(6) A listák benyújtása mellett meg kell indokolni, hogy miért kell az egyes összetevőket az adott dohánytermékekbe elegyíteni, továbbá meg kell adni az összetevők rendeltetését és típusát. A felsoroláshoz mellékelni kell az összetevőknek az elégetett vagy el nem égetett formáira vonatkozó mindazon toxikológiai adatokat is, amelyek a gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és a tároló adóraktár engedélyese rendelkezésére állnak, különös tekintettel azoknak az emberi egészségre gyakorolt hatására, figyelemmel többek között a függőség kialakulásának veszélyére.

19. §5 (1) Az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter a fogyasztók tájékoztatása érdekében a 12. melléklet szerinti listát internetes honlapján évente közzéteszi, továbbá a beérkezett adatokról tájékoztatást ad az egészségügyért felelős miniszter, az iparügyekért felelős miniszter és a fogyasztóvédelemért felelős miniszter számára.

(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter és az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott adatokat évente megküldi az Európai Bizottságnak.

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt az Nvt. előírásainak megfelelően kihelyezett, de a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak meg nem felelő feliratot vagy jelzést e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónapon belül kell a 11. §-ban és a 7. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően módosítani vagy cserélni.

(3) A 8. § (1) bekezdése szerinti három naptári év alatt első alkalommal az e rendelet hatálybalépésétől 2015. december 31-éig tartó időszakot kell érteni.

21. § A 2. §-ban és a 4. §-ban meghatározott technikai jellegű előírásoknak – a 2. § 6. pontjának a fogyasztói csomagolási egységre vonatkozó rendelkezése kivételével – nem kell megfelelnie azon dohánytermékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az egészség védelme vonatkozásában az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

22. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

23. § (1) Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló 2001. június 5-i 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a színes fényképek és egyéb illusztrációk dohánytermékek csomagolásán egészségügyi figyelmeztetésként történő használatáról szóló 2003. szeptember 5-i 2003/641/EK bizottsági határozatnak,

b) a 6. mellékletben a 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt valamennyi kiegészítő figyelmeztetéshez tartozó színes fényképeket és egyéb illusztrációkat tartalmazó, úgynevezett kiválasztott forrásdokumentumok könyvtáráról szóló 2005. május 26-i C(2005) 1452 végleges bizottsági határozatnak és

c) a 6. mellékletben a 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt valamennyi kiegészítő figyelmeztetéshez tartozó színes fényképeket és egyéb illusztrációkat tartalmazó, úgynevezett kiválasztott forrásdokumentumok könyvtáráról szóló 2005. május 26-i C(2005) 1452 végleges bizottsági határozat módosításáról szóló C(2006) 1502 végleges bizottsági határozatnak

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

24. §6

1. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Regisztrációs lap tartalmi elemei

1. A dohánytermék gyártó, importáló, bejegyzett kereskedő vagy a tároló adóraktár engedélyesének neve, címe.

2. A dohánytermék megnevezésére vonatkozó információk:

a) típusa (a 2. § 4. és 9. pontja szerint):

b) márkaneve/márkajelzése:

c) alfajtája (ha megkülönböztethető):

d) egyedi jellemző (ha megkülönböztethető):

3. A dohánytermék

a) domináns dohánytartalma (például Virginia típusú, keleti típusú,Burley típusú), a felhasznált dohány géntechnológiával módosított / nem módosított,

b) összetevői, a felhasznált dohány-adalékanyagok funkcionális csoportonként (például természetes aroma, égésjavító),

c) mérete (mm)

ca) összes hosszúság (cigaretta, szivarka, szivar),

cb) vágatszélesség (fogyasztási dohány),

d) kémiai jellemzők

da) nikotintartalom (mg/cigaretta),

db) kátránytartalom (mg/cigaretta),

dc) szén-monoxid-tartalom (mg/cigaretta),

e) mennyiségi jellemzők

ea) a fogyasztói csomagolási egységben levő darabszám (cigaretta, szivar, szivarka),

eb) a fogyasztói csomagolási egységben levő termék tömege (fogyasztási dohány, rágásra vagy tüsszentésre szolgáló dohánytermék).

4. A füstszűrő alkalmazása.

5. A fogyasztói csomagolási egység grafikai és (teljes) szövegterve.

6. A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja.

Dátum: ......................................

.................................................................................

a dohányterméket előállító üzem vezetője,

importáló, bejegyzett kereskedő

vagy tároló adóraktár engedélyes neve

2. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Engedélyezett dohány-adalékanyagok

1. A dohánytermékek gyártásához általánosan engedélyezett adalékanyagok

1.1. Élelmiszerek és természetes anyagok

Almasav (E 296)

Az emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsök, beleértve az azokból készült gyümölcsleveket, gyümölcskoncentrátumokat, gyümölcsszörpöket és szárított gyümölcsöket

Az emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített cukrok, beleértve a karamellt (E 150) és az invertcukrot

Borkősav (E 334)

Borostyánkősav (E 363)

Citromsav (E 330)

Ecetsav (E 260)

Édesgyökér és kivonatai

Égetett szeszek és bor

Fűszerek és gyógynövények, a 4. mellékletben felsoroltak kivételével

Galaktóz, laktóz, maltóz, mannóz és pektinek (E 440)

Inozinát

Kakaó és kakaótermékek

Kávé, tea

Keményítő, savval hidrolizált keményítő, oxidált keményítő (E 1404)

Keményítőcukor (dextrin)

Keményítőfoszfátok (E 1410, E 1412 és E 1413)

Kocsonyásított keményítők

L-aminosavak

L-Cisztin

L-Citrallin

Maltol

Méz, juharszörp és melasz

Nátrium-klorid

Taurin

Tejsav (E 270)

Természetes vagy természetazonos aromák (például dohánykivonat és a dohány természetes aromaanyagai), kivéve a 4. mellékletben felsoroltakat

1.2. Ízesítő és aromaanyagok

 

FEMA

CoE

CAS

á-dimetil-fenetil-acetat

2392

2077

151-05-3

á-dimetil-fenetil-butirat

2394

2084

10094-34-5

á-amil-fahejaldehid

2061

128

122-40-7

á-izobutil-fenetil-alkohol

2208

2031

7779-78-4

á-izometil-jonon

2714

169

127-51-5

â-naftil-etil-eter

2768

2058

93-18-5

(Metilthio) metilpirazin (izomerek keveréke)

3208

2290

67952-65-2

l-(para-metoxi-fenil)-1-pentén-3-on

2673

164

104-27-8

2, 3, 4, 6 és 3, 4, 5, 6-Tetrametil-etil-ciklohexenon (izomerek keveréke)

3061

168

17367-60-7

2,5- vagy 6-metoxi-3-metilpirazin (izomerek keveréke)

3183

2266

68378-13-2

2-(3-Fenil-propil)-tetrahidrofuran

2898

489

3208-40-0

2-etil(vagy metil)-(3, 5 és 6)-metoxi-pirazin

3280

-

68739-00-4

2-fenil-propionaldehid

2886

126

93-53-8

2-metil-3-(para-izopropil-fenil)propionaldehid

2743

133

103-95-7

2-metil-4-fenil-butiraldehid

2737

134

40654-82-8

4-(para-metoxi-fenil)-2-butanon

2672

163

104-20-1

4-metil-1-fenil-2-pentanon

2740

159

5349-62-2

4-pentánsav

2843

2004

591-80-0

5,7-dihidro-2-metil-thieno(3,4d)pirimidin

3338

720

36267-71-7

Allil-fenoxi-acetát

2038

228

7493-74-5

Ammónium-klorid

-

-

-

Benzoin

2132

162

1212-02-9

Benzodihidropiron

2381

-

119-84-6

Butil-10-undecilenat

2216

2103

109-42-2

Butil-butiril-laktat

2190

2107

7492-70-8

Dehidro-mentho-furolakton

3755

-

-

Dietil-sebacat

2376

623

110-40-7

Etil-10-undecenoat

2461

2102

692-86-4

Etil-fenchol

3491

-

18368-91-7

Etil-maltol

3487

692

4940-11-8

Etil-vanillin

2464

108

121-32-4

Geranil-fenilacetát

2516

231

102-22-7

Hidroxi-citronellal

2583

100

107-75-5

Hidroxi-citronellal-dietilacetál

2584

44

7779-94-4

Hidroxi-citronellal-dimetilacetál

2585

45

141-92-4

Kinin-hidroklorid

2976

-

130-89-2

Kininszulfát

2977

-

6119-70-6

Maltil-izobutirát

3462

10739

65416-14-0

Metil-á-jonon

2711

143

1335-46-2

Metil-â-naftil-keton

2723

147

93-08-3

Metil-2-oktinoat

2729

481

111-12-6

Para-dihidro-anethol

2930

2026

104-45-0

Para-tolil-fenilacetát

3077

236

101-94-0

Para-tolil-izobutirat

3075

304

103-93-5

Para-tolil-izovalerat

3387

-

55066-56-3

Propenil-guetol

2922

170

94-86-0

Propil-para-hidroxibenzoát

2951

678

94-13-3

Rezorcinol-dimetil-éter

2385

189

151-10-0

Szacharóz-okta-acetát

3038

11819

126-14-7

A táblázatban szereplő azonosító számok az alábbi szervezetek aromalistáinak sorszámát jelentik:

FEMA GRAS: Flavor and Extract Manufacturers Association (Aroma és Extrakt Gyártók Egyesülése)

GRAS = általában biztonságosnak elismert anyagok

CoE: Council of Europe: Flavouring substances and natural sources flavourings (Európa Tanács: Ízesítő anyagok és természetes eredetű ízesítők) (Maisonneuve S.A. France 1981)

CAS: Chemical Abstracts Service (Kémiai Referáló Szolgálat)

1.3. Oldószerek és vivőanyagok

1,2-Propilénglikol

1,3-Butilénglikol [forráspont 1013 millibar (Hgmm) nyomáson: 207-209 °C; törésmutató nD20 = 1,440±0,0005; Klein-féle bromin-szám: legfeljebb 0,1; redukálóanyag (például glicerin)-tartalom: a gyógyszerkönyvi előírásoknak megfelelően]

Benzil-alkohol

Butanon

Diacetin

Etilalkohol

Etilcitrátok (trietilcitrát E 1505)

Etillaktát

Glicerin és a glicerin vizes oldatai (E 422)

Glicerinacetát

Ivóvíz

Izopropilalkohol

Szorbit (E 420)

Triacetin (E1518)

Zsírsavészterek

2. Nedvesítőszerek

 

2.1. Cigarettához, szivarhoz, szivarkához

2.2. Fogyasztási dohányhoz

2.3. Rágásra szolgáló dohányter-
mékhez

2.4. Tüsszentésre szolgáló dohányter-
mékhez

1,3-butilénglikol [forráspont 1013 millibar (Hgmm) nyomáson: 207-209 °C; törésmutató nD20 = 1,440±0,0005;
Klein-féle bromin-szám: legfeljebb 0,1; redukálóanyag (például glicerin)-tartalom: a gyógyszerkönyvi előírásoknak megfelelően]

+

+

-

+

Glicerin (E 422)

+

+

max. 10%

max. 10%

Glicerin-foszfát, továbbá annak nátrium-, kálium- és magnéziumvegyülete

max. 5%

max. 5%

-

-

Redukált glükózszirup (tiszta, színtelen, szirupszerű oldatok, amelyek glükózszörpből származó és emberi fogyasztásra alkalmas redukált szacharidokat tartalmaznak; minimális
D-szorbit tartalom: a termék száraz tömegének 5%-a)

+

+

+

+

Ortofoszforsav (E 338)

+

+

-

-

Polietilén-glikol (E 1251)

+

+

-

-

1,2-propilénglikol

+

+

-

+

Szorbit (E 420), egyéb többértékű cukoralkoholok, mannit (E 421),
maltit (E 965),laktit (E 966),xilit (E 967)

+

+

-

-

Trietilénglikol [sűrűség
20/20 °C hőmérsékleten: 1,124-1,126; forráspont:
1013 millibar (760 Hgmm) nyomáson: 280-290 °C; törésmutató
nD20 = 1,4850-1,4860; hamutartalom: kevesebb mint 0,01 tömegszázalék; monoetilén-glikol tartalom: kevesebb mint 0,1 tömegszázalék]

+

+

-

-

Folyékony paraffin

-

-

-

max. 25%

A megengedett mennyiség a termék száraz tömegére vonatkozik.

3. Ragasztó- és sűrítőanyagok

 

3.1.
Cigarettához, szivarhoz, szivarkához

3.2.
Fogyasztási dohányhoz

3.3.
Rágásra szolgáló dohányter-
mékhez

3.4.
Tüsszentésre szolgáló dohánytermék-
hez

Acetilezett dikeményítőadipát (E 1422)

+

+

-

-

Agar-agar (E 406)

+

+

-

-

Alginsav (E 400) és annak nátrium-
(E 401), magnézium-, kálium-
(E 402) és kalcium- (E 404) vegyületei

+

+

-

-

Arabmézga (E 414)

+

+

max. 25%

-

Cellulóz-acetát

 

 

-

-

Dialdehid-keményítő (legalább 90%-os aldehidtartalmú oxidált kukorica- vagy búzakeményítőből készül)

+

+

-

-

Etilcellulóz (E 462) és hidroxi-etil-cellulóz

+

+

-

-

Galaktánok, módosított galaktánok

+

+

-

-

Guarmag liszt (E 412)

+

+

-

-

Hidrolizált kukorica- és búzakeményítő

+

+

-

-

Hidroxipropil-cellulóz (E 463)

+

+

-

-

Hidroxipropil-keményítő
(E 1440)

+

+

-

-

Hidroxipropil-metilcellulóz
(E 464)

+

+

-

-

Karboximetil-keményítő

+

+

-

-

Karboximetil-cellulóz és annak nátrium-
(E 466), kálium-, kalcium- és magnéziumvegyületei

+

+

-

-

Karragenát (ír zuzmó kivonat) (E 407)

+

+

-

-

Kollodium

+

+

-

-

Lecitin (E 322)

+

+

-

-

Mannánok, módosított mannánok

+

+

-

-

Metil-etil-cellulóz (E 465)

+

+

-

-

Metilcellulóz (E 461) és hidroxi-
metilcellulóz

+

+

-

-

Mikrokristályos cellulóz
(E 460)

+

+

-

-

Polivinil-acetát (részlegesen hidrolizált vizes diszperziók, vagy etilén C1-C18 alifás telített savak gliceril-acetáttal alkotott kopolimerjei)

+

+

-

-

Polivinilalkohol (glicerilacetátokkal alkotott vizes diszperziók)

+

+

-

-

Sellak (E 904)

+

+

-

-

Szentjánoskenyérmag liszt
(E 410)

+

+

-

-

Tragant (E 413)

+

+

-

-

Xantán (E 415)

+

+

-

-

Zselatin

+

+

-

-

Glioxál

max. 2%

max. 2%

-

-

Melamin-formaldehid gyanta

max. 2%

max. 2%

-

-

A megengedett mennyiség a termék száraz tömegére vonatkozik.

4. Égést módosító szerek

 

4.1.
Cigarettához, szivarhoz, szivarkához

4.2.
Fogyasztási dohányhoz

4.3.
Rágásra szolgáló dohányter-
mékhez

4.4. Tüsszentésre szolgáló dohánytermék-
hez

Alumínium-hidroxid

+

+

-

-

Alumínium-szulfát (E 520)

+

+

-

-

Alumínium-oxid

+

+

-

-

Magnézium-oxid (E 530)

+

+

-

-

Karbamid (E 927b)

+

+

-

-

Szénsav (E 290), hangyasav
(E 236), ecetsav (E 260), almasav (E 296), citromsav
(E 330), borkősav (E 334), tejsav (E 270), borostyánkősav
(E 363), foszforsav (E 338), szulfaminsav, továbbá azok nátrium-, kálium-, kalcium-, magnézium- és ammóniumvegyületei

+

+

-

-

Titán-dioxid (E 171)

+

+

-

-

Talkum (E 553b)

+

+

-

-

5. Egyéb adalékanyagok

 

5.1. Cigarettához, szivarhoz, szivarkához

5.2.
Fogyasztási dohányhoz

5.3.
Rágásra szolgáló dohányter-
mékhez

5.4.
Tüsszentésre szolgáló dohánytermék-
hez

Ammónium-hidroxid

-

-

-

+

Arnmónium-karbamát

-

-

-

+

Ammónium-karbonát (E 503)

-

-

-

+

Ammónium-klorid

-

-

+

+

Benzoesav (E 210) vagy Nátrium (E 211) vagy Kálium
(E 212) vagy Kalcium (E 213) sói (benzoesavra számítva max.)

0,5%

0,5%

-

-

Élesztő

-

-

-

+

Étkezési zsírok és olajok

-

-

-

+

Kalcium-hidroxid (E 526)

-

-

-

+

Kalcium-karbonát (E 170)

-

-

-

+

Kalcium-klorid (E 509)

-

-

+

+

Kálium-alumíniumszulfát
(E 522)

-

-

+

+

Kálium-karbonát (E 501)

-

-

-

+

Kálium-tartarát (E 336)

-

-

+

+

Kumarinmentesítetttonkabab: kumarintartalma legfeljebb 30 mg/kg lehet

-

-

-

+

Nátrium-karbonát (E 500)

-

-

-

+

Szaharin (E 954)

-

-

+

+

Szorbinsav (E 200) és Kálium sója (E 202) (szorbinsavra számítva max.)

0,1%

0,1%

-

-

6. Cigaretta füstszűrőkben, cigarettaszipkákban, szivarokban, szivarszipkákban és pipák szűrőiben engedélyezett adalékanyagok

Aktív szén (Soxhlet-berendezésben optikailag tiszta ciklohexánnal vagy benzollal történő kétórás extrahálás során nem szabad az oldószer fluoreszcenciájának növekedését előidéznie)

Alumínium-oxid

Cellulóz-acetát

Etilcitrátok (di-, tri- E 1505) (tiszta, színtelen, viszkózus folyadék, szagtalan, 20,2±0,6 ml 0,2 N KOH/g-nak megfelelő savtartalom nélkül, 10 mg/kg-nál kisebb nehézfémtartalommal, 3 mg/kg-nál kisebb arzéntartalommal)

Glicerin-acetátok (di-,tri-)

Kovasav és annak nátrium-, kálium-, alumínium- (E 559) és kalciumvegyületei (E 552)

Magnézium-szilikát, hidráit (szepiolit, tajtékkő) (E 553a)

Papír, cellulóz

Perlit

Polietilén

Polipropilén

Szilikagél (E 551)

Titán-dioxid (E 171) a füstszűrő tömegének legfeljebb 2%-áig

Trietilén-glikol-diacetát [sűrűség 20/20 °C hőmérsékleten: 1,110-1,130; a fő frakció (100 ml-es mintából 5-95 ml közötti rész) forráspontja 1013 millibar (760 Hgmm) nyomáson: 288-300 °C, 67 millibar (50 Hgmm) nyomáson: 195-205 °C; színe legfeljebb enyhén sárgás; törésmutató nD20 = 1,438-1,439; sűrűség 25 °C-on: 9,5-9,7 cp; trietilén-glikol-diacetát tartalom: legalább 97,0%, di-, tetra- és polietilén-glikol-diacetát tartalom: legfeljebb 1,2%, monoetilén-glikoltartalom: nem több mint 0,1%, ecetsavra számított savtartalom: nem több mint 0,06%, víztartalom: legfeljebb 0,2%; ásványianyag-tartalom: legfeljebb 0,01%]

7. Füstszűrő burkolókhoz, mandzsettapapírokhoz és szopókákhoz engedélyezett anyagok

Alumínium, alumíniumfólia, védő lakkréteggel vagy anélkül (A bevonó anyagból szárítás után oldószer nem kerülhet az ajkakra. Megfelelő hordozóanyagra történt felvitelt követően és desztillált vízzel 40 °C hőmérsékleten végzett kivonás után 1 dm2-nyi bevont felületről 10 nap alatt ezek az anyagok nem szabadulhatnak fel nagyobb mennyiségben, mint

0,3 mg formaldehid,

1,0 mg cink-ion,

1,0 mg fenolos anyag,

1,0 mg szerves kötésben levő nitrogén,

5,0 mg oldható anyag,

aromás aminok nem lehetnek jelen kimutatható mennyiségben.)

Papír, karton, cellulózacetát

Parafa, szalma (tisztasági követelmények: idegen anyagoktól, egészségre ártalmas szennyeződésektől, mikrobáktól, például szalmonellától mentes)

8. Füstszűrő burkolók, mandzsettapapírok hőre olvadó ragasztóanyagaihoz engedélyezett anyagok

2,6-ditercier-butil-4-metilfenol (0,5%-ot meghaladó mennyiségben nem használható antioxidánsként a hőre lágyuló ragasztóanyagok gyártásánál)

Etilénnek és C2-C18-as lánchosszúságú alifás telített monokarbonsavak vinilésztereinek kopolimerjei

Kevert gyanták,maleinátok és akrilátok

Kolofónium gyantasavának glicerinészterei és pentaeritrit-észterei, valamint azok redukált származékai

Mikrokristályos viaszok

Paraffinolaj

Policiklo-pentadién gyanta, redukált (a 140 °C-on mért sűrűség értékének legalább 2000 cP-nak kell lennie)

Poliizobutilén

Szilárd paraffin, természetes és szintetikus

Sztirol-kopolimerek sztirollal, -metilsztirollal és viniltoluollal (az e polimerekből készült, 3 dm2 nagyságú és 10 g tömegű filmből 24 órán át 90 °C-on történő hevítésekor nem távozhat el illó szerves anyag 15 mg/dm2-nél nagyobb mennyiségben)

9. Tartósítószerek cigarettaragasztókhoz és dohányfóliákhoz

Benzoesav (E 210) és annak nátrium- (E 211), kálium- (E 212) és kalcium- (E 213) vegyületei, a termék száraz tömegére vetítve legfeljebb 5 g/kg mennyiségben, benzoesavra számítva

Etil-parahidroxi-benzoát (E 214) és annak nátriumvegyülete (E 215),propil-parahidroxibenzoát (E 216) és annak nátriumvegyülete (E 217) a termék tömegére vetítve legfeljebb 5 g/kg mennyiségben, benzoesavra számítva

Szorbinsav (E 200) és annak nátrium- (E 201), kálium- (E 202) és kalcium- (E 203) vegyületei, a termék száraz tömegére vetítve legfeljebb 2 g/kg mennyiségben

Thiabendazol (E 233) a dohányfóliánál a szárazanyag egy kilogrammjára vetítve legfeljebb 0,6 gramm mennyiségben

Több tartósítószer együttes alkalmazásakor az egyes anyagokra engedélyezett legnagyobb mennyiséget csökkenteni kell a többi anyag mennyiségeivel.

10. Festékek, színezőanyagok

10.1. Cigarettapapírokhoz, szivarburkolókhoz, dohányfóliákhoz

Az élelmiszeriparban engedélyezett színezőanyagok

Amarant (E 123)

Benge (varjútövis; Rhamnus catharticus) vizes kivonata

Brillantfekete BN (E 151)

Huminsav és alkáli sói

Indigókarmin (E 132)

Karamell (E 150)

Kárminvörös A (E 124)

Kékfa vizes kivonata (Haematoxylin campechianum)

Narancs GGN (E 111)

Narancssárga S (E 110)

Növényi aktív szén (E 153)

Sárgafa (Morus tinctoria) vizes kivonata

Tartrazin (E 102),

valamint ezek alumínium-, kalcium- és magnéziumvegyületei

10.2. Füstszűrő burkolókhoz, mandzsettapapírokhoz

A 10.1. pontban felsorolt anyagok, valamint

Alumíniumfólia-védőborításhoz legfeljebb 150 mg/m2 összmennyiségben -(3-nitro-5-szulfo-6-hidroxi-fenilazo)-acetanilid

1:1krómkomplexaminsó és 4-(3-nitro-5-szulfo-6-hidroxi-fenilazo)-1-fenil-3-metil-5-pirazolon 1:1krómkomplexaminsó

Alumínium (E 173)

Aranybronz (legfeljebb 15% cinktartalmú réz-cinkötvözet)

Arany (E 175)

Ezüst (E 174)

Kalcium-karbonát (E 170)

Kalcium-szulfát

Kókuszdióhéjliszt (idegen anyagoktól, szalmonellától mentes)

Titán-dioxid (E 171), csillámkővel (mika) keverve is; az utóbbi esetben a csillámkőtartalom nem haladhatja meg a 75%-ot és a festékanyagot kötőanyag-bevonatnak kell körülvennie

Vas-oxidok és vas-hidroxidok, sárga, vörös, barna és fekete (E 172)

10.3. Szivarok és fogyasztási dohányok ragasztó- és kötőanyagaihoz

Karamell (E 150)

10.4. Rágásra szolgáló dohánytermékhez

Vasszulfát

Tannin

10.5. Tüsszentésre szolgáló dohánytermékhez

Indigókarmin (E 132)

Növényi aktív szén (E 153)

Tannin

Vas-oxid, vörös (E 172)

Vas-szulfát

11. Lágyítószerek cigarettapapírok és mandzsettapapírok nyomdafestékeihez és lakkjaihoz

Acetil-tributil-citrát (CAS-No: 77-90-7,EINECS-No: 201-067-0)

Dibutil-ftalát

Glicerinacetát

Di-2-etil-hexil-adipát max. 5%

Epoxidált szójaolaj (Amley Jódindexe kisebb mint 6 és epoxid oxigén tartalma kevesebb mint 8%) max. 6%, kivéve a cigarettapapírt

Trietil-citrát (E 1505) max. 10%

Szacharóz-acetát-izobutirát (E 444) max. 10%

12. Kötőanyagok a cigarettapapírok, füstszűrő burkolók, mandzsettapapírok és szopókák nyomdafestékeihez, lakkjaihoz

A 3. pontban felsorolt anyagok, valamint

Cellulóz-acetopropionát

Polivinilbutirát

13. Színezőanyagok a cigarettapapírok, füstszűrő burkolók, mandzsettapapírok és szopókák nyomdafestékeihez, lakkjaihoz

A 10.1., 10.2., 11. és 12. pontban felsorolt anyagok, valamint

âkarotin (E 160a)

Alluravörös (E 129)

Annatto (E 160b)

Antociánok (E 163)

Antrakinonkék (E 130)

âApo-8-karotinal (E 160e)

âApo-8-karotinsav-etileszter (E 160f)

Azorubin (E 122)

Barna (E 155)

Barna FK (E 154)

Bázikus kék 11 (CI 44040)

Bázikus kék 26 (CI 44045)

Brillantkék FCF (E 133)

Céklavörös (E 162)

Eritrozin (E 127)

Fekete 7984 (E 152)

Flavoxanthin (E 161a)

Kantaxanthin (E 160g)

Kapszantin (E 160c)

Karamell (E 150), egyszerű (E 150a), szulfitos (E 150b), ammóniás (E 150c), ammónium-szulfitos (E 150d)

Karminvörös (E 120)

Karotinok (E 160)

Kinolinsárga (E 104)

Klorofill és klorofillinek (E 140)

Klorofill és klorofillin rézkomplexek (E 141)

Kriptoxanthin (E 161c)

Krizein S (E 103)

Kurkumin (E 100)

Laktoflavin (E 101)

Likopin (E 160d)

Litolrubin BK (E 180)

Lutein (E 161b)

Metilibolya

Naftolzöld (béta)

Növényi szén (E 153)

Olajsárga 36 (CI 21230)

Oldószervörös 1 (CI 12150)

Orseille (E 121)

Patentkék V (E 131)

Pigmentkék 16 (CI 74100)

Pigmentzöld 7 (CI 74260)

Ponszo 4R (E 124)

Riboflavin-5-foszfát (E 101a)

Rodaxanthin (E 161f)

Rubixanthin (E 161d)

Savanyú ibolya R (CI 45190)

Savanyú kék 104 (CI 42735)

Savanyú zöld 22 (CI 42170)

Skarlát GN (E 125)

Szudánkék 11 (CI 61554)

Ultramarin

Savsárga (E 105)

Violaxanthin (E 161e)

Vörös 2 G (E 128)

Xantofillek (E 161)

Zöld S (E 142)

CI szám: Colour Index Nr. (Színjegyzék szám)

14. Egyéb anyagok a cigarettapapírok, füstszűrő burkolók, mandzsettapapírok és szopókák nyomdafestékeihez, lakkjaihoz

Akrilsavas, illetve maleinsavaskolofónium és ezek észterei három- és többértékű alkoholokkal (C3-C6)

Alkidgyanták (többértékű alkoholok és ftálsavak poliészterei és ezek C6-os vagy annál hosszabb szénláncú zsírsavakkal módosított változatai

Alumínium-oxid

Ásványolaj, szagtalanított, a kész festék térfogatának 25%-át nem meghaladó mennyiségben

C6-nál hosszabb szénláncú zsírsavakkal módosított fenol-formaldehid gyanták

Fenol-formaldehiddel módosított kolofónium

Kobalt, mangán, vas, kalcium, cirkon, cérium oxidja és nafténsavakkal, telített, primer és tercier monokarbonsavakkal (szénlánc C9-C11) és 2-etil-hexán savval alkotott sói

Kolofónium, hidrogénezett, három- és többértékű alkoholokkal (C3-C6) képzett észterei

Magnézium-karbonát

Melegítéssel előállított telítetlen száradó olajok, például lenmag- és faolaj, standard olajok

Paraffin, folyékony és viszkózus

Szilikagél

Tisztított alkoholok és poliolalkoholok, részben alkilezett fenolok formaldehiddel alkotott kondenzációs és éterifikált származékai

Xilol-formaldehiddel módosított kolofónium

Xilol-formaldehid gyanták fenolokkal, alkilezett fenolokkal alkotott kondenzációs származékai

A lakkréteg legfeljebb 0,2% kobaltot, illetve a fennmaradó szárítóanyagokból legfeljebb 0,5%-ot tartalmazhat.

3. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Új adalékanyag dohánytermék-gyártásban való felhasználása iránti engedélykérelem tartalma

1. Általános adatok

1.1. Az adalékanyag megnevezése, azonosító száma (E, CoE, FEMA, CAS)

1.2. Az adalékanyag pontos összetétele (természetes anyagok esetén elegendő az eredet és a gyártási mód megadása)

1.3. A gyártó neve és címe

1.4. A forgalomba hozó neve és címe

1.5. A tárolás módja, az adalékanyag eltarthatósági ideje

2. Fizikai-kémiai tulajdonságok

2.1. A hatóanyag(ok) kémiai és fizikai tulajdonságai (kémiai megnevezés, szerkezeti képlet, halmazállapot, szín, szag, oldhatóság, kémhatás stb.)

2.2. Az adalékanyag mikrobiológiai és kémiai tisztaságára és azonosságára vonatkozó adatok (hatóanyag-tartalom, melléktermékek és szennyezőanyagok megnevezése, mennyisége)

3. Az alkalmazásra vonatkozó adatok

3.1. Az adalékanyag rendeltetése (például nedvességmegtartó, égésjavító, aromaanyag)

3.2. Az anyag alkalmazásának technológiai indokolása

3.3. A felhasználás módja

3.4. Tervezett felhasználási koncentráció

4. Az adalékanyag ártalmatlanságát igazoló adatok, például JECFA értékelés, EC SCF állásfoglalás, aromaanyagok esetén FEMA GRAS, I.O.F.I. vagy CE listák

5. Hazai gyártású adalékanyag vagy adalékanyag keverék esetén a gyártás technológiai leírása, a felhasznált anyagok tisztasága, keverék adalékanyag esetén az összetevők felsorolása, az adalékanyag-komponensek mennyisége

6. Az adalékanyag vizsgálatra alkalmas mennyiségű mintája

 

 

CoE:

Council of Europe (Európa Tanács)

FEMA GRAS:

Flavor and Extract Manufacturers Association (Aroma és Extrakt Gyártók Egyesülése) GRAS = általában biztonságosnak elismert anyagok

CAS:

Chemical Abstracts Service (Kémiai Referáló Szolgálat)

JECFA:

Joint FAO/WHO Expert Committeeon Food Additives (A FAO/WHO egyesített Élelmiszer Szakértői Bizottsága)

EC SCF:

EC Scientific Committeeon Food (az Európai Tanács Élelmiszer Tudományos Bizottsága)

I.O.F.I.:

International Organization of the Flavour Industry (Aromaipari Nemzetközi Szervezet)

4. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Tiltott adalékanyagok

1. Aromaanyagok és aromakészítmények

Agaricinsav (Agaricin, acidum agaricinicum)

Borókafenyő-kátrányolaj (Oleum Juniperi empyreumaticum)

Kámfor

Kámforolaj

Keserűmandula-olaj szabad vagy kötött hidrogéncianid-tartalommal

Kumarin

Nyírfakátrányolaj (Oleum Betulae empyreumaticum)

Szafrol

Szasszafrász-olaj (Oleum Sassafras)

Tujon

2. Az alábbiakból előállított illat- és ízanyagok

Csombormenta (Herba Pulegii)

Édesgyökerű páfrány gyökere (Rhizoma Polypodü, Rhizoma Filicis dulcis)

Édeskeserű csucsor melléklevelei (Stipites dulcamarae)

Gilisztaűző varádics (Herba Tanaceti)

Kámforfa (Lignum Camphorae)

Kvassziafa (Lignum Quassiae)

Orvosi somkóró (Melilotus Officinalis)

Rutagyökér (Herba Rutae)

Szagosmüge (Asperula odoratum)

Szappanfakéreg (Cortex Quillaiae)

Szasszafrász fa és levél (Lignum, herba Sassafras)

Vaníliagyökér (Liatris odoratissima)

5. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Kombinált figyelmeztetések

A) A dohányosok általában fiatalabban halnak meg.

1.

2.

3.

B) A dohányzás elzárja a vérereket, szívinfarktust és agyvérzést okoz.

4.

5.

6.

C) A dohányzás halálos tüdőrákot okoz.

7.

8.

9.

D) A terhes nők dohányzása árt a babának.

10.

11.

12.

E) Védd a gyermekeket: ne kelljen dohányfüstöt belélegezniük.

13.

14.

15.

F) Orvosa vagy gyógyszerésze segíthet a dohányzásról való leszokásban.

16.

17.

18.

G) A dohányzás súlyos függőséghez vezet. Ne kezdje el.

19.

20.

21.

H) A dohányzás abbahagyása csökkenti a súlyos tüdő- és szívmegbetegedések veszélyét.

22.

23.

24.

I) A dohányzás lassú, fájdalmas halálhoz vezethet.

25.

26.

27.

J) Kérjen segítséget a leszokáshoz

28.

29.

30.

K) A dohányzás csökkentheti a véráramlást, és impotenciát okoz.

31.

32.

33.

L) A dohányzás a bőr öregedését okozza.

34.

35.

36.

M) A dohányzás károsíthatja az ivarsejteket és csökkenti a termékenységet.

37.

38.

39.

N) A dohányfüst benzolt, nitrózaminokat, formaldehidet és hidrogén-cianidot tartalmaz.

40.

41.

42.

6. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Nyomtatásra vonatkozó műszaki előírások

1. A kombinált figyelmeztetéseket a 2. pont eltérő rendelkezése hiányában minden arány- vagy színbeli változtatás nélkül kell sokszorosítani.

A kombinált figyelmeztetések egységes képként kerültek kidolgozásra, és a 2. pont eltérő rendelkezése hiányában nem módosíthatók.

A kombinált figyelmeztetéseket a minimumkövetelmény szerint négyszínnyomásos (-CMYK-) eljárással, 133 sor/hüvelyk képdefinícióval kell nyomtatni.

2. Ahol a csomagolás mérete megkívánja, a kombinált figyelmeztetések a következő szabályok szerint módosíthatók.

A jó olvashatóság biztosítása érdekében a szövegelemek grafikai szerkesztését a betűméret és a sortörés megváltoztatásával kell elvégezni.

A kombinált figyelmeztetés esetében amennyiben az illusztráció szöveg, a grafikai szerkesztést a betűméret és a sortörés megváltoztatásával kell elvégezni. Az illusztrációként megjelenő szöveg és a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövege által elfoglalt viszonylagos területet tiszteletben kell tartani.

Olyan kombinált figyelmeztetések esetében, ahol a fénykép vagy egyéb illusztráció képként jelenik meg, a grafikai szerkesztést a fénykép vagy egyéb illusztráció méretarányosságát megőrizve, illetve a fénykép vagy egyéb illusztráció és a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövege által elfoglalt viszonylagos területek változtatása mellett kell elvégezni.

Amennyiben a kombinált figyelmeztetés magasságának és szélességének aránya kisebb, mint 0,8, a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövege – ha a kiválasztott forrásdokumentum könyvtárában a fénykép vagy egyéb illusztráció alatt helyezkedik el – a fénykép vagy egyéb illusztráció jobboldalára mozdítható.

Amennyiben a kombinált figyelmeztetés magasságának és szélességének aránya meghaladja az 1,2-t, a kiegészítő figyelmeztetés megfelelő szövege – ha a kiválasztott forrásdokumentum könyvtárában a fénykép vagy egyéb illusztráció mellett helyezkedik el – a fénykép vagy egyéb illusztráció alá mozdítható.

7. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

 

A

B

1.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10025004-00301181-00000000

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10024003-00301019-00000000

3.

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10026005-00302845-00000000

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10027006-00302852-00000000

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10028007-00302584-00000000

6.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10029008-00305350-00000000

7.

Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10023002-00301253-00000000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10033001-00301655-00000000

9.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10034002-00301954-00000000

10.

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10035003-00302113-00000000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10045002-00301947-00000000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10036004-00304270-00000000

13.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10037005-00302144-00000000

14.

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10039007-00301129-00000000

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10044001-00302285-00000000

16.

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10046003-00306014-00000000

17.

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10047004-00301459-00000000

18.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10048005-00301703-00000000

19.

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

10049006-00303066-00000000

8/A. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez7

 

A

B

1.

Országos Rendőr-főkapitányság

10023002-01451715-30006009

2.

Terrorelhárítási Központ

10023002-00294267-30006009

3.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10023002-00283494-30006009

4.

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

10023002-01393008-30006009

5.

Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat

a bírságot kiszabó határozatban megjelölt, a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett egészségügyi bírság és egészségvédelmi bírság befizetési számlája

9. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

A rendelet előírásainak alkalmazása szempontjából irányadó szabványok

1. MSZ ISO 4387

Cigaretták. Az összes és a nikotinmentes száraz részecskefázis meghatározása rutinanalitikai cigaretta-elszívató gép alkalmazásával

2. MSZ ISO 8243

Cigaretták. Mintavétel

3. MSZ ISO 10315

Cigaretták. A nikotintartalom meghatározása füstkondenzátumokban. Gázkromatográfiás módszer

4. MSZ ISO 10362-1

Cigaretták. A víz meghatározása füstkondenzátumokban. 1. rész: Gázkromatográfiás módszer, vagy

5. MSZ ISO 10362-2

Cigaretták. A víz meghatározása füstkondenzátumokban. 2. rész: Karl Fischer-módszer

6. MSZ ISO 8454

Cigaretták. A szén-monoxid meghatározása a cigarettafüst gőzfázisában. NDIR módszer

7. MSZ EN ISO 12863:2010

A cigaretták tűzokozó hatásának értékelése szabványos vizsgálati módszerrel

8. MSZ EN 16156:2011

Cigaretták. A tűzokozó hatás értékelése. Biztonsági követelmények

10. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

A dohánytermékekben és a dohánytermékeken található dohány-adalékanyagokról készített összesített lista

 

Tárgy-
időszak

Dohány-
adalékanyag neve

Maximális
mennyiség
tömeg%-ban a dohánytermékben

Funkció


E szám

CAS szám

FEMA szám

CoE szám

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

A dohánytermékekben és a dohánytermékeken található összetevők összesített listája, a dohány-adalékanyagok kivételével

 

Tárgy-
időszak

Összetevő
neve*

Maximális mennyiség
tömeg%-ban
1 egységben
(db, tömeg)

Funkció

CAS szám

Toxikológiai adatok

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

* Az összetevőket az alábbi csoportosításban kell megadni:

1. burkolóanyag (cigarettapapír, dohányfólia stb.),

2. filterek és mandzsettapapírok,

3. ragasztók,

4. nyomdafestékek.

12. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

A dohánytermékben és a dohányterméken található összetevők listája az egyes termékekben

[MÁRKANÉV]

1. A cigarettánkénti kátrány, nikotin, szén-monoxid hozam:

2. Összetevők

 

Tárgy-
időszak

Összetevő neve

Maximális mennyisége tömeg%-ban
a dohánytermékben

CAS-szám

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!