nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi VII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2013-05-01
infinity
2

2013. évi VII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar és francia nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Felek)

Felismerve, hogy a Felek közötti jó együttműködés során szükség lehet minősített adatok cseréjére,

Kívánatosnak tartva a Felek, valamint a joghatóságuk alá tartozó jogi és természetes személyek közötti együttműködés során kicserélt vagy keletkezett minősített adatok védelmét,

Az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény tárgya

1. Jelen Egyezmény szabályozza a Felek, valamint a joghatóságuk alá tartozó természetes és jogi személyek közötti együttműködés során továbbított vagy keletkezett valamennyi minősített adat cseréjét.

2. Az Egyezmény nem érinti a Felek egyéb, két-, vagy többoldalú szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, beleértve ebbe mindazon megállapodásokat, amelyek minősített adatok cseréjét és kölcsönös védelmét szabályozzák.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) a „Minősített Adat” megjelenési formájától vagy természetétől függetlenül, minden olyan adat, amelyet bármelyik Fél nemzeti jogszabályai szerint védelemben kell részesíteni a jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal vagy jogosulatlan megváltoztatással és kezeléssel szemben, s amelyet ennek megfelelően minősítettek;

b) a „Minősített Szerződés” olyan szerződést jelent, amely minősített adatot tartalmaz vagy amely alapján minősített adathoz való hozzáférés szükséges;

c) a „Szerződő Fél” minden, minősített szerződés tárgyalására és megkötésére jogképességgel rendelkező személy;

d) a „Nemzeti Biztonsági Felügyelet” a Felek jelen Egyezmény végrehajtására és annak ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósága;

e) a „Hatáskörrel Rendelkező Hatóság” a Felek nemzeti joga alapján jelen Egyezmény végrehajtására az érintett területen hatáskörrel rendelkező valamennyi hatóság, beleértve a kijelölt biztonsági hatóságokat valamint az egyéb szervezeteket is;

f) az „Átadó Fél” azt a Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket jelenti, amelyik a minősített adatot átadja;

g) az „Átvevő Fél” azt a Felet, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket jelenti, amelyik a minősített adatot átveszi;

h) a „Harmadik Fél” bármely olyan államot, valamint a joghatósága alá tartozó jogi személyeket vagy természetes személyeket, továbbá nemzetközi szervezetet jelenti, amely nem részese jelen Egyezménynek;

i) a „Szükséges Ismeret” követelményének megfelelően a minősített adatokhoz csak az a személy férhet hozzá, aki igazolta, hogy a minősített adathoz történő hozzáférése – az Átvevő Fél részére történő adatcsere céljával összhangban álló – feladata ellátásához szükséges;

j) a „Személy” minden természetes vagy jogi személy;

k) a „Biztonsági Tanúsítvány” egy olyan, vizsgálaton alapuló jóváhagyó döntés, amely a Felek hatályos joga alapján, egy személy lojalitását, megbízhatóságát és egyéb biztonsági szempontoknak való megfelelését igazolja. Ez a döntés teszi lehetővé, hogy egy személy a minősített adatokhoz történő hozzáférésre és azok feldolgozására engedélyt kapjon. A természetes személy részére kiadott Biztonsági Tanúsítvány a Személyi Biztonsági Tanúsítvány, a jogi személy részére kiadott a Telephely Biztonsági Tanúsítvány.

3. Cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóságok

1. A Feleknek a minősített adatok védelméért, valamint jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős, hatáskörrel rendelkező Nemzeti Biztonsági Felügyeletei a következők:

Magyarországon:

Nemzeti Biztonsági Felügyelet

H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 11/B.

A Francia Köztársaságban:

Secrétariat general de la defense et de la sécurité nationale (SGDSN)

51 boulevard de La Tour-Maubourg

75007 PARIS

2. A Nemzeti Biztonsági Felügyeletek kölcsönösen tájékoztatják egymást a hivatalos elérhetőségi adatokról, illetve az ezen adatokkal kapcsolatos változásokról.

3. A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet vagy az egyéb Hatáskörrel Rendelkező Hatóságokat érintő minden változásról.

4. Cikk

Minősítési szintek megfeleltetése

1. Az egyes nemzeti minősítési szintek az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon

A Francia Köztársaságban

„SZIGORÚAN TITKOS!”

TRES SECRET DEFENSE

„TITKOS!”

SECRET DEFENSE

„BIZALMAS!”

CONFIDENTIEL DEFENSE

„KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!”

DIFFUSION RESTREINTE

2. A Francia Köztársaság ugyanúgy kezeli és védi a Magyarország részéről átadott „Korlátozott terjesztésű!” minősített adatot, mint amilyen védelmet a hatályos joga alapján a „DIFFUSION RESTREINTE” megjelölésű védett, de nem minősített adatnak biztosít.

3. Magyarország ugyanúgy kezeli és védi a Francia Köztársaság részéről átadott „DIFFUSION RESTREINTE” megjelölésű védett, de nem minősített adatot, mint a hatályos joga alapján a „Korlátozott terjesztésű!” minősített adatot.

4. Amennyiben különös biztonsági okokból az Átadó Fél igényli, hogy csak a Felek kizárólagos állampolgárságával rendelkező személyek férhessenek hozzá a minősített adathoz, azt a „Kizárólag francia vagy magyar állampolgársággal rendelkezők részére” vagy a „SPÉCIAL FRANCE – HONGRIE” kiegészítő jelöléssel látja el.

5. Cikk

Minősített adathoz való hozzáférés

„BIZALMAS!”/CONFIDENTIEL DEFENSE és magasabb minősítésű szintű, jelen Egyezmény hatálya alá tartozó minősített adathoz kizárólag olyan személyek jogosultak hozzáférni, akik megfelelnek a Szükséges Ismeret követelményének, és akik az adott Fél nemzeti jogszabályaival összhangban Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkeznek.

6. Cikk

Biztonsági alapelvek

1. Az Átadó Fél:

a) köteles biztosítani, hogy a minősített adaton a nemzeti jogszabályai szerinti megfelelő minősítési szint feltüntetésre kerüljön;

b) köteles tájékoztatni az Átvevő Felet a minősített adat felhasználásának esetleges feltételhez kötéséről;

c) haladéktalanul köteles tájékoztatni az Átvevő Felet az adat minősítésében bekövetkezett változásokról.

2. Az Átvevő Fél:

a) köteles az Átadó Féltől átvett minősített adaton saját nemzeti minősítési szintjét – a 4. Cikk alapján meghatározott megfelelő minősítési szinttel összhangban – feltüntetni;

b) ugyanolyan szintű védelemben köteles részesíteni a minősített adatot, mint amelyet a saját, azonos minősítési szintű minősített adata számára biztosít;

c) köteles biztosítani, hogy az Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adat minősítését nem szüntetik meg, illetve minősítési szintjét nem változtatják meg;

d) köteles biztosítani, hogy az Átadó Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adatot Harmadik Fél részére nem adja át;

e) a minősített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használhatja fel, betartva az Átadó Fél által meghatározott kezelési előírásokat.

3. A minősített adat rendelkezésre állásának és ellenőrzésének biztosítása céljából a Felek minden olyan szervezeténél (intézményénél, gazdasági társaságánál), amely minősített adatot készít, feldolgoz és/vagy tárol, olyan nyilvántartó rendszert kell működtetni, amely biztosítja a minősített adat átvételét, terjesztését, ellenőrzését, védelmét. A rendszert az érintett Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságával akkreditáltatni kell.

4. Jelen Egyezmény hatálya alá tartozó valamennyi elektronikus minősített adat kezelésére használt kommunikációs és információs rendszert az érintett Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságával akkreditáltatni kell.

7. Cikk

Biztonsági együttműködés

1. A hasonló szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok a másik fél megkeresésére kötelesek egymást tájékoztatni a minősített adat védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályokról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról. A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok tájékoztatják továbbá egymást minden, a nemzeti jogszabályaikat érintő, jelen Egyezménnyel kapcsolatos lényeges változásról.

2. Megkeresés esetén a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok, összhangban a nemzeti jogszabályaik rendelkezéseivel, kölcsönösen segítséget nyújthatnak egymásnak a Személyi Biztonsági Tanúsítványokkal és a Telephely Biztonsági Tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során.

3. A Felek megkeresés esetén nemzeti jogszabályaik rendelkezéseivel összhangban elismerik a másik Fél által kibocsátott Személyi Biztonsági Tanúsítványokat és Telephely Biztonsági Tanúsítványokat.

4. A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert Személyi Biztonsági Tanúsítványokkal és a Telephely Biztonsági Tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról vagy szintjének csökkentéséről.

8. Cikk

Minősített Szerződések

1. A Minősített Szerződéseket a Felek saját nemzeti jogszabályai alapján kell megkötni és teljesíteni. A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok megkeresésre kötelesek megerősíteni, hogy az ajánlattevő és az előzetes szerződési tárgyalásokban vagy a Minősített Szerződések teljesítésében részt vevő természetes személyek rendelkeznek-e megfelelő Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal vagy Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal.

2. A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok kérelmezhetik, hogy a másik Fél biztonsági ellenőrzést folytasson le a területén működő létesítményben a minősített adat folyamatos védelmének biztosítása céljából.

3. Az a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság, amelynek területén a szerződés végrehajtásra kerül, a Minősített Szerződés teljesesítés során köteles az átvett minősített adatnak az azonos minősítésű szintű, saját minősített adatáéval megegyező mértékű védelmét biztosítani és fenntartani.

4. A Minősített Szerződéseknek projekt biztonsági utasítást és minősítési útmutatót is kell tartalmazniuk. A biztonsági utasításnak összhangban kell lennie az Átadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságának biztonsági utasításaival, és meg kell benne határozni, mely adatokat és milyen minősítési szinten kell az Átvevő Félnek védenie. A projekt biztonsági utasítás és a minősítési útmutató másolatát azon Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatósága részére kell továbbítani, amelynek joghatósága alatt a Minősített Szerződés végrehajtása történik.

5. A Szerződő Fél minősített adatok védelméért való felelőssége legalább az alábbi kötelezettségeket foglalja magában:

a) a minősített adathoz csak olyan személyek férhetnek hozzá, akik Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkeznek, a Szükséges Ismeret követelménye érvényesül velük kapcsolatban, valamint a Minősített Szerződéssel összefüggésben foglalkoztatják őket;

b) a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok által megállapított, a minősített adatok továbbítási rendjéhez szükséges intézkedések végrehajtása;

c) a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság minősített adattal kapcsolatos esetleges változásokra vonatkozó értesítésére vonatkozó eljárások alkalmazása;

d) a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok által megállapított, az egyik Fél személyzetének a másiknál történő látogatására vonatkozó rendjének alkalmazása;

e) a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság értesítése minden, a továbbított adattal kapcsolatos illetéktelen hozzáférésről, annak kísérletéről vagy gyanújáról;

f) az átvett minősített adat csak a Minősített Szerződés tárgyával összefüggésben használható fel;

g) a minősített adatok átadására, átvételére, feldolgozására és végleges megsemmisítésére vonatkozó eljárások a Felek hatályos jogszabályainak megfelelően történő alkalmazása.

6. A Minősített Szerződés végrehajtásába a Szerződő Fél alvállalkozót a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság engedélyével vonhat be. Az alvállalkozónak ugyanazoknak a biztonsági feltételeknek kell eleget tennie, mint a Szerződő Félnek.

9. Cikk

A minősített adat továbbítása

1. A minősített adat továbbítása az Átadó Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott szabályok szerint, diplomáciai úton, vagy a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok megegyezése szerinti egyéb módon történik.

2. Az adat továbbításának a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) a futárnak az Átadó Fél, az Átvevő Fél vagy valamelyik Fél közigazgatásának az állandó alkalmazottjának kell lennie, és legalább olyan szintű Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, mint az átadandó adat;

b) a futárnak az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelő futárigazolvánnyal kell rendelkeznie;

c) a minősített adatot az Átadó Fél nemzeti jogszabályainak megfelelően be kell csomagolni és le kell zárni;

d) a minősített adat átvételét írásban haladéktalanul vissza kell igazolni.

3. Az átadott minősített adatot nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartás kivonatát kérésre rendelkezésre kell bocsátani.

4. Amennyiben a minősített adat vagy anyag fenti szabályok szerinti továbbítása nem lehetséges, az érintett Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok együttműködésével esetileg kell megszervezzék azt.

5. A Felek minősített adatot a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok által jóváhagyott eljárási rend szerint továbbíthatnak elektronikus úton.

10. Cikk

A minősített adat sokszorosítása, fordítása és megsemmisítése

1. Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatról készült másolatokon és fordításokon fel kell tüntetni a megfelelő minősítési jelölést és az így készült adatot ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti minősített adatot. A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges mértékre kell korlátozni.

2. Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adat fordítása során keletkező példányokon a fordítás nyelvén fel kell tüntetni, hogy az Átadó Fél minősített adatát tartalmazza.

3. A minősített adatot sokszorosító vagy fordító személynek legalább olyan szintű Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, mint az átadott adat.

4. A Jelen Egyezmény alapján átadott, „TITKOS!”/SECRET DEFENSE minősítésű adat fordítása vagy sokszorosítása kizárólag az Átadó Fél előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5. Főszabályként a jelen Egyezmény alapján átadott, „SZIGORÚAN TITKOS!”/TRES SECRET DEFENSE minősítésű adat fordítása vagy sokszorosítása nem megengedett, de az Átadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatósága esetileg előzetes írásbeli eseti engedélyével jóváhagyhatja azt.

6. Jelen Egyezmény alapján átadott minősített adatot úgy kell megsemmisíteni, hogy teljes vagy részleges helyreállítása lehetetlenné váljon.

7. Jelen Egyezmény alapján átadott, „SZIGORÚAN TITKOS!”/TRES SECRET DEFENSE minősítésű adat nem semmisíthető meg, az ilyen minősítési szintű adatokat az Átadó Félnek kell visszaszolgáltatni.

8. A jelen Egyezmény alapján készített vagy átadott minősített adatot olyan válsághelyzet esetén, amely lehetetlenné teszi a minősítési szintjének és a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelő védelmét, ha visszajuttatása nem lehetséges, haladéktalanul meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről az Átvevő Fél Nemzeti Biztonsági Felügyelete haladéktalanul értesíti az Átadó Fél Nemzeti Biztonsági Felügyeletét.

11. Cikk

Látogatások

1. Minősített adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra a fogadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságának előzetes írásbeli jóváhagyása alapján kerülhet sor.

2. A látogatásra vonatkozó megkeresést legalább 20 nappal a látogatás időpontja előtt a Hatáskörrel Rendelkező Hatósághoz kell benyújtani, amely azt továbbítja a fogadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságához. Sürgős esetben a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok előzetes egyeztetését követően a látogatásra vonatkozó megkeresés a látogatás kezdetéhez közelebbi időpontban is benyújtható.

3. A látogatásra vonatkozó megkeresésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a látogató neve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító igazolványának száma;

b) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt létesítmény megjelölése;

c) a látogató Személyi Biztonsági Tanúsítványának szintje és érvényességi ideje;

d) a látogatás időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az egyes látogatások összesített időtartama;

e) a látogatás célja, valamint a megismerendő legmagasabb minősítési szintű minősített adat minősítési szintjének megjelölése;

f) a meglátogatandó létesítmény neve és címe, valamint a kapcsolattartójának neve, telefonszáma, fax száma, e-mail címe;

g) dátum, aláírás és a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság hivatalos pecsétjének lenyomata.

4. A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok közösen meghatározhatják a visszatérő látogatásra jogosult személyek listáját. A visszatérő látogatások további részleteit a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok közösen állapítják meg.

5. A látogató által megismert minősített adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átvett minősített adatot.

12. Cikk

Eljárás a minősített adat biztonságának megsértése esetén

1. A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok késedelem nélkül írásban tájékoztatják egymást azon minősített adat biztonságának megsértéséről, amely esetben a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó minősített adathoz való jogosulatlan hozzáférésre, a minősített adat jogosulatlan megváltoztatására vagy kezelésére kerül sor, vagy mindezek alapos gyanúja merül fel.

2. A Fél, amelyiknek területén a minősített adat biztonságának megsértésére sor került, nemzeti jogszabályainak megfelelően késedelem nélkül intézkedik a minősített adat megsértésének kivizsgálása érdekében. A másik Fél felkérés esetén részt vesz a vizsgálatban.

3. Az Átvevő Fél minden esetben írásban tájékoztatja az Átadó Felet a minősített adat biztonsága megsértésének körülményeiről, a kár mértékéről, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről. A tájékoztatásnak olyan részletesnek kell lennie, ami lehetővé teszi, hogy az Átadó Fél a minősített adat biztonsága megsértésének következményeit teljes körűen megítélhesse.

13. Cikk

Költségek viselése

1. Főszabályként jelen Egyezmény végrehajtása nem okozhat semmilyen külön költséget.

2. A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

14. Cikk

Záró rendelkezések

1. Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre. Jelen Egyezmény a Felek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső feltételek teljesítésére vonatkozó, diplomáciai úton küldött utolsó értesítése kézhezvételének napját követő második hónap első napján lép hatályba.

2. Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével írásban módosítható. A módosítások hatálybalépésével kapcsolatban a jelen Cikk 1. pontjában foglaltak az irányadók.

3. Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor írásban felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló írásbeli értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével hatályát veszti.

4. Az Egyezmény megszűnésétől függetlenül az annak alapján átadott vagy keletkeztetett minősített adatokat az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni, mindaddig, amíg az Átadó Fél írásban felmentést nem ad az Átvevő Fél részére ezen kötelezettség alól.

5. Felek a jelen Egyezmény értelmezéséből vagy végrehajtásából fakadó vitákat tárgyalás és egyeztetés útján, külső jogszolgáltatási fórum igénybevétele nélkül rendezik.

Fentiek tanúbizonyságául, az alulírott és az erre felhatalmazott megbízottak jelen Egyezményt aláírásukkal látták el.

Készült Párizsban, 2012. december 11-én, két eredeti példányban, magyar és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

.......................................

Magyarország Kormánya részéről

.......................................

a Francia Köztársaság Kormánya részéről

Magyarországon

A Francia Köztársaságban

„SZIGORÚAN TITKOS!”

TRES SECRET DEFENSE

„TITKOS!”

SECRET DEFENSE

„BIZALMAS!”

CONFIDENTIEL DEFENSE

„KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!”

DIFFUSION RESTREINTE

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § az Egyezmény 14. Cikk 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!