nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
2020-04-08
2020-07-30
12
Jogszabály

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról

A Kormány

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–i) pontjában,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 11. § (6) bekezdése tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló a 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. azonosítás: az a folyamat, amely során a lehetséges létfontosságú rendszerelemeket kockázatelemzés, valamint az ágazati és horizontális kritériumok alapján meghatározzák;

2. kockázatelemzés: fenyegetettségi és kockázati tényezők vizsgálata a rendszerelemek sebezhetőségének, valamint a megzavarásuk vagy megsemmisítésük által okozott következmények értékelése céljából;

3. létfontosságú információs rendszer és létesítmény: a társadalom olyan hálózatszerű, fizikai vagy virtuális rendszerei, eszközei és módszerei, amelyek az információ folyamatos biztosítása és az informatikai feltételek üzemfolytonosságának szükségességéből adódóan önmagukban létfontosságú rendszerelemek, vagy más azonosított létfontosságú rendszerelemek működéséhez nélkülözhetetlenek.

2. A lehetséges létfontosságú rendszerelemek azonosítási eljárása

2. § (1) A lehetséges létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az azonosítási eljárás eredményéről azonosítási jelentést készít.

(2) Az azonosítási jelentés tartalmazza

a) a vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelem megnevezését, a kockázatelemzést, valamint annak eredményét és a nemzeti vagy európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló javaslatot, vagy a kijelölés visszavonására, vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslatot,

b) az üzemeltetőnek az azonosítási jelentés teljességére vonatkozó nyilatkozatát, valamint

c) az azonosítási eljárás kezdő- és zárónapját,

d)1 a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szempontrendszerre vonatkozó elemzést, ha a lehetséges rendszerelem tekintetében megállapítható, hogy az Lrtv. 1–3. mellékletében meghatározott azon alágazatba tartozik, amely az Lrtv. 4. melléklet alapján megfeleltethető a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti valamely ágazatnak vagy alágazatnak.

(3) Ha az üzemeltető az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Kormány által rendeletben kijelölt, ágazati felelősséggel rendelkező kijelölő hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság) határidő tűzésével felszólítja az üzemeltetőt az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására.

(4) Ha az üzemeltető a kijelölő hatóságnak a (3) bekezdés szerinti felszólítására egyetlen rendszerelemet sem azonosított lehetséges létfontosságú rendszerelemként, ebben az esetben is be kell nyújtani az azonosítási jelentést, melynek tartalmára a (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(5) A Kormány által rendeletben kijelölt ágazati javaslattevő hatóság (a továbbiakban: javaslattevő hatóság) részére a kijelölő hatóság köteles megküldeni véleményezés céljából az azonosítási jelentést. A javaslattevő hatóság az azonosítási jelentés beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja az azonosítási jelentést, és a kockázatelemzéssel kapcsolatos javaslatait megküldi a kijelölő hatóságnak.

(6)2 A javaslattevő hatóság kezdeményezheti, hogy a kijelölő hatóság döntsön az üzemeltető (3) bekezdés szerinti kötelezéséről.

(7) Az üzemeltető 8 napon belül írásban értesíti a kijelölő hatóságot a tevékenységében bekövetkezett minden olyan változásról, amely érinti a létfontosságú rendszerelem azonosítását.

(8)3 A kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének új azonosítási jelentést kell készítenie a kijelölő hatóságnak az Lrtv. 2. § (3) bekezdése szerinti döntésének véglegessé válásától számított 5 év elteltével.

3. § A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét a közrend, közbiztonság, lakosságvédelem, alkotmányvédelem, nemzetbiztonság, terrorelhárítás szempontjaira tekintettel, a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés vonatkozásában javaslattevő hatóságként kijelöli.

3. A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának szabályai

4. §4 (1) A kijelölő hatóság a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről, valamint a kijelölés visszavonásáról szakhatóság bevonásával dönt. Ha kijelölő hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi vagy helyi szerve jár el, a horizontális kritériumok teljesülése fennállásának a kérdését a hatósági eljárás során a kijelölő hatóság vizsgálja.

(2) A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban előzetes szakhatósági állásfoglalásnak nincs helye.

(3) A kijelölő hatóság a határozatában:

a) jóváhagyja az üzemeltető azonosítási jelentését és a rendszerelemet – feltéve, hogy az ágazati kritériumok közül és a szakhatóság állásfoglalása, a (1) bekezdés szerinti esetben a hatóság döntése alapján az 1. mellékletben felsorolt horizontális kritériumok közül legalább egy-egy bekövetkezésének lehetősége fennáll – nemzeti létfontosságú rendszerelemként jelöli ki és elrendeli nyilvántartásba vételét,

b) jóváhagyja az üzemeltető azonosítási jelentését és a kijelölést visszavonja, valamint elrendeli a nyilvántartásból való törlést,

c) a kijelölésre, kijelölés visszavonására irányuló javaslatot elutasítja, vagy legfeljebb 90 napos határidő tűzésével és a feltárt hibák, hiányosságok tételes megjelölésével új azonosítási jelentés benyújtását írja elő,

d) jóváhagyja, hogy az üzemeltető egyetlen rendszerelemet sem azonosított lehetséges létfontosságú rendszerelemként,

e)5 az a) pontban meghatározottakkal egyidejűleg rendelkezik az üzemeltető felvételéről az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha a nemzeti létfontosságú rendszerelem tekintetében megvalósulnak az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak, és a 3. melléklet szerinti jegyzékben szereplő alapvető szolgáltatást nyújt, vagy

f) a b) pontban foglaltak teljesülése esetén elrendeli az üzemeltető törlését az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékéből.

(4) A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban a kérelem kormányablaknál történő előterjesztése kizárt.

(5) A kijelölő hatóság a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés tényéről és időpontjáról, valamint a kijelölés visszavonásának tényéről és időpontjáról tájékoztatja az egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR) kormányzati célú hírközlési szolgáltatóját. A szolgáltató a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé.

(6) A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban kétszeri hiánypótlásra történő felszólításnak van helye.

4. Az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonásának szabályai

5. §6 (1) Ha az üzemeltető által lefolytatott azonosítási eljárás alapján elkészített azonosítási jelentésben foglaltakkal vagy a javaslattevő hatóság európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló kezdeményezésével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter nem ért egyet, a kijelölő hatóság köteles megvizsgálni a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés kérdését, és a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.

(2) Ha az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT-állam) európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre irányuló kezdeményezésével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter nem ért egyet, erről tájékoztatja a kezdeményező államot.

(3) Ha az EGT-állam európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kezdeményezésével, illetve az üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyetért, az Lrtv. 3. § (3) bekezdése szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni. A kijelölő hatóság az Lrtv. 3. § (4) bekezdése megfelelő alkalmazásával az európai létfontosságú rendszerelemmé való kijelölést visszavonja, valamint a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.

(4) Ha az üzemeltető európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés visszavonására irányuló kérelmével a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter nem ért egyet, a kijelölő hatóság tájékoztatja az üzemeltetőt a kijelölés fenntartásáról. Ha a visszavonást EGT-állam kezdeményezi, az Lrtv. 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti szabályok megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

(5) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés folyamatában a horizontális kritériumok teljesülésének lehetőségét vizsgálja.

(6) Ha az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, vagy a kijelölés visszavonása kérdésében az ágazatért felelős miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter ellentétes álláspontot képvisel, a végleges álláspontról a Kormány dönt.

(7) Az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban a kérelem kormányablaknál történő előterjesztése kizárt.

(8) A kijelölő hatóság az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés tényéről és időpontjáról, valamint a kijelölés visszavonásának tényéről és időpontjáról tájékoztatja az EDR kormányzati célú hírközlési szolgáltatóját. A szolgáltató a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé.

(9) Az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásban kétszeri hiánypótlásra történő felszólításnak van helye.

5. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményei és foglalkoztatásának feltételei

6. § (1) A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.

(2) A biztonsági összekötő személynek, az adott ágazatnak megfelelő szakirányú végzettség mellett rendelkeznie kell

a)7 védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettséggel,

b) tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakmai irányú rendészeti szervezői szakképesítéssel, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel,

c) iparbiztonsági szaktanfolyami végzettséggel,

d) iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettséggel, vagy

e) a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél legalább 5 év iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlattal.

(3) A (2) bekezdés a)–c) pontjában előírt követelmények alól, a korábban rendvédelmi szerv által, a rendvédelmi szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása körében legalább öt évig foglalkoztatott felsőfokú végzettségű személy mentesül. A mentesülés feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja.

(4) Ha az üzemeltető a képesítési követelményeknek megfelelő személy alkalmazásáról már gondoskodott, biztonsági összekötő személynek ez a személy kinevezhető.

(5) Az alkalmasság feltételeinek való megfelelést az érintett igazolja.

6. Az üzemeltetői biztonsági terv

7. § (1) A kijelölő hatóság az üzemeltetői biztonsági terv tartalmára vonatkozó Lrtv. szerinti döntését a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(2)8 Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető az elkészítést követően szükség esetén módosítja.

(2a)9 Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető az elkészítését követően kétévente felülvizsgálja. Az üzemeltető a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít.

(3) Soron kívüli felülvizsgálatot kezdeményezhet

a) a kijelölő hatóság, vagy

b) a kijelölő hatóságnál a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.

(4) Az üzemeltető a soron kívüli felülvizsgálatot a kezdeményezéstől számított 45 napon belül köteles elvégezni.

(5)10 Ha az üzemeltetői biztonsági tervet a (2)–(3) bekezdés vagy az Lrtv. 6. § (6) bekezdése alapján módosítani szükséges, akkor annak módosítással érintett részét, vagy jelentős tartalmi módosítás esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető haladéktalanul megküldi tartalmi és formai ellenőrzésre a kijelölő hatóságnak. Az ellenőrzés határideje a módosított üzemeltetői biztonsági terv kijelölő hatósághoz érkezésének napjától számított 30 nap. A (2)–(3) bekezdés alapján módosított üzemeltetői biztonsági tervet az ágazati kijelölő hatóság a tartalmi és formai ellenőrzést követően megküldi a nyilvántartó hatóság részére.

(6) Ha a felülvizsgálat eredményeként nem szükséges az üzemeltetői biztonsági tervet módosítani, a felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet az üzemeltető a felülvizsgálatot követően haladéktalanul másolatban megküldi a nyilvántartó hatóságnak és a kijelölő hatóságnak.

(7) Az üzemeltető az üzemeltetői biztonsági tervvel összhangban megszervezi és biztosítja az üzemeltetésében lévő létfontosságú rendszerelem működésének védelmét és folyamatosságát.

7. Ellenőrzés

8. § (1)11 A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével, a létfontosságú rendszerelemek védelmét a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szervek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének koordinálásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján összehangoltan is ellenőrzik, oly módon, hogy a létfontosságú rendszerelem legalább 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az éves ellenőrzési tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a tárgyévet megelőző év november 30-ig állítja össze.

(2)12 Az összehangolt ellenőrzésekről, az ellenőrzési terv végrehajtásáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve összefoglaló jelentést készít a tárgyévet követő év március 1-jéig.

(3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, az összehangolt ellenőrzésben részt vevő, valamint a saját hatáskörben lefolytatott ellenőrzést végző szervektől eljárásaik kimeneteléről, a megállapított hiányosságok pótlásáról tájékoztatást kérhet, melyet a szervek haladéktalanul kötelesek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére megadni.

(4)13 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az összehangolt ellenőrzés keretében ellenőrzi

a) a nyilvántartó hatóság által az Lrtv. 5. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott és kezelt adatok valódiságát,

b) az üzemeltetői biztonsági tervben foglalt, a létfontosságú rendszerelem teljes körű személyi, fizikai, adminisztratív védelmének, a folyamatos működést veszélyeztető kockázatoknak és kezelésüknek a teljeskörűségét.

8. Az üzemeltetővel szemben kiszabható közigazgatási bírság összege, a bírság kiszabásának szabályai

9. § (1) Az üzemeltetővel szemben kiszabható Lrtv. szerinti bírság kiszabását a létfontosságú rendszerelemmel kapcsolatos hatósági eljárásokban részt vevő hatóságok is kezdeményezhetik a kijelölő hatóságnál.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összege százezer forinttól hárommillió forintig terjedhet.

(3)14 A bírság összegét a bírság kiszabásáról rendelkező döntés véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni a kijelölő hatóság által megadott bírság letéti számla javára.

9. Nyilvántartási és adatbiztonsági előírások

10. § (1) A Kormány az európai és nemzeti létfontosságú rendszerelemek nyilvántartására és a nyilvántartás adatainak kezelésére – a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét kijelöli.

(2) Az üzemeltető a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról 72 órán belül tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti nyilvántartó hatóságot.

(3) A Lrtv. 5. § (4) bekezdése szerinti szervek adatokat írásban, az adatigénylési cél meghatározásával és az átvenni kívánt adatok körének pontos megjelölésével kérhetnek a nyilvántartó hatóságtól. Az adatszolgáltatást 15 napon belül teljesíteni kell.

(4)15 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a honvédelmi ágazat javaslattevő hatósága számára – az Lrtv. 5. § (4) bekezdése h) és i) pontjában foglalt feladatának végrehajtása céljából – hozzáférést biztosít.

10. Együttműködés

11. § (1)16 A 4. § (1) bekezdés szerinti hatósági illetve szakhatósági eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi vagy helyi szerve a pénz- és adóügyi biztonság vonatkozásában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi, illetve központi szervétől, a közrend, a közbiztonság, a lakosságvédelem, az alkotmányvédelem, a nemzetbiztonság, a terrorelhárítás vonatkozásában az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv területi, illetve központi szervétől, az Alkotmányvédelmi Hivatal területi, illetve központi szervétől, valamint a Terrorelhárítási Központtól véleményt kérhet.

(2)17 Az 1. melléklet szerinti politikai hatás kritériuma teljesülésének lehetősége tekintetében az illetékes kormánymegbízott, a környezeti hatás kérdésében a területi környezetvédelmi hatóság, a területi vízügyi és vízvédelmi hatóság, valamint az országos természetvédelmi és környezetvédelmi hatóság véleményét kérheti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi vagy helyi szerve az (1) bekezdés szerinti eljárásokban.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellenőrzési tevékenységük során a kijelölés alapjául szolgáló körülmények változatlan fennállásán kívül vizsgálják a létfontosságú rendszerelemek, az azokhoz tartozó közterületek, valamint az azokat felügyelő, működtető személyek azon fizikai, humán és informatikai biztonsági feltételeinek meglétét, amelyek garantálják az azonosított kockázatokkal szembeni védelmet, a rendeltetésszerű működést, a szándékos és nem szándékos károkozás elkerülését.

(4)18 A 8. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési terv elkészítése érdekében az érintett hatóságok az együttműködés keretében, minden évben legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 15. napjáig megküldik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére az ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges javaslataikat, melyeket egyúttal a saját ellenőrzési rendszerükben is megjelenítenek.

(5)19 Az üzemeltető az együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén haladéktalanul köteles a kijelölő hatóságot és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét, honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a fentieken felül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletét értesíteni.

(6) Az együttműködés keretében, az üzemeltetői biztonsági tervben meghatározott rendkívüli esemény bekövetkezésekor

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jogosult a hatáskörükben érintett hatóságoktól, a beavatkozáshoz és elhárításához szükséges adatokat beszerezni;

b) az a) pont szerinti adatszolgáltatást az érintett hatóság soron kívül köteles teljesíteni;

c) a rendkívüli eseményre való reagálás, a mentés megszervezése, irányítása, továbbá a lakosság tájékoztatása, a károk felmérése, az eredeti állapot lehetőség szerinti visszaállítása a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének koordinálásával történik;

d) a szükséges erők, eszközök bevonására az érintett kijelölő hatóság tesz javaslatot;

e) a kiváltó okok azonosításában, a tett intézkedések értékelésében, az érintett kijelölő hatóság, a beavatkozást végző szervek és a biztonsági összekötő személy együtt vesz részt.

11. Az energiaágazatra vonatkozó különös szabályok

12. § Az energiaágazat tekintetében e rendeletnek az azonosítási eljárással, a kijelöléssel, valamint a kijelölés visszavonásával kapcsolatos rendelkezéseit kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában kell alkalmazni.

12. Hatályba léptető rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) és (3) bekezdése 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)20 A 17. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

13. Átmeneti rendelkezések

14. §21

15. § Az azonosítási jelentést első alkalommal az ágazatra vonatkozó ágazati kritériumokat megállapító jogszabály hatálybalépését követő 180 napon belül kell a kötelezettnek benyújtania.

15/A. §22 E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 4. § (2a) és (3) bekezdését, valamint 11. § (1) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor23 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

15/B. §24 Az egyes, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését25 megelőzően kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetői biztonsági tervét a 7. § (2a) bekezdése szerinti felülvizsgálatkor kell a Módr1.-gyel megállapított 1. mellékletnek megfelelően módosítani.

15/C. §26 (1) A Módr1.-gyel megállapított 8. § (1) bekezdése és 11. § (4) bekezdése szerinti határidőket a 2018. évi ellenőrzési terv összeállítása során kell először alkalmazni.

(2) A 2017. évi ellenőrzési terv összeállításához a Módr1. hatálybalépését27 követő 30 napon belül kell a 11. § (4) bekezdésében meghatározott javaslatokat megküldeni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére. A 2017. évi ellenőrzési tervet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a Módr1. hatálybalépését követő 60 napon belül állítja össze.

14. Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § Ez a rendelet az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16/A. §28 Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. Módosító rendelkezések

17. §29

1. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez

HORIZONTÁLIS KRITÉRIUMOK

Egyetlen vagy egymással közvetlenül összefüggő eseményekkel kapcsolatban Magyarország területén:

1. a veszteségek kritériuma:

– 24 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 20 főt meghaladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább 75 fő, vagy

– 72 óra leforgása alatt az áldozatok száma a 40 főt meghaladja, vagy a súlyos sérültek száma legalább 150 fő.

2. a gazdasági hatás kritériuma: a gazdasági veszteség mértéke, vagy termékek és szolgáltatások romlásának mértéke, a rendszer és létesítmény fizikai sérüléséből, elvesztéséből fakadó közvetlen vagy közvetett károk, amelyek ötvenezer fő vonatkozásában meghaladják az egy főre eső bruttó nemzeti jövedelem (GNI) bármely 30 napos időszakra vetített mértékének 25%-át.

3. a társadalmi hatás kritériuma: 300 fő/km2-nél sűrűbben lakott területen a köznyugalom súlyos megzavarása, beleértve a lakosságot érő káros pszichológiai és közegészségügyi hatásokat is.

4. a politikai hatás kritériuma: az állam és intézményei iránti közbizalom megszűnése, valamely állami szerv működésképtelenné válása miatt a lakosság biztonságérzete kritikus szint alá csökken.

5. a környezeti hatás kritériuma: az esemény, vagy folyamat, amely miatt a természeti vagy épített környezetben, különösen:

– az infrastruktúrában bekövetkező sérülés vagy zavar, az épített vagy természetes környezet oly mértékű rongálódását idézi elő, amelynek következtében

= 10 000 fő kimenekítése vagy kitelepítése válik szükségessé, vagy

= legalább 100 km2 nagyságú terület tartósan szennyeződik, vagy

= a felszín alatti vizek, vagy azok természetes víztartó képződményei, a folyóvizek és természetes tavak, valamint ezek medre vagy élővilága szenved tartós károsodást;

– az ország tájegységeiben, kiemelkedő földrajzi területeiben visszafordíthatatlan negatív változás következik be.

2. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez30

AZ ÜZEMELTETŐI BIZTONSÁGI TERV FELÉPÍTÉSE

I. Tartalmi követelmények

1. Általános bemutatás

Az üzemeltető megadja a kijelölt rendszerelem adatait: megnevezése, üzemeltetető neve, székhelye, lakcíme, levelezési címe, cégjegyzékszáma vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, adóazonosító száma, képviselőjének neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail-címe, pontos cím hiányában a kijelölt rendszerelem elhelyezkedésére vonatkozó más azonosító adat és földrajzi koordináta, a biztonsági összekötő neve, elérhetőségei.

Az üzemeltető általánosságban bemutatja a szervezetét, tevékenységét, irányítási rendszerét, a kijelölt rendszerelem védelmével kapcsolatos fő célkitűzéseit, a horizontális és ágazati kritériumok teljesülését, indokoltságát:

a) szervezeti struktúra és üzemvezetés;

b) személyzet (saját munkavállalók, külső, szerződéses munkavállalók);

c) kijelölt rendszerelem tevékenységének/működésének általános bemutatása, az elvárt, normális működés paraméterei;

d) kijelölt rendszerelem elemeinek azonosítása és értékelése a teljesült ágazati és horizontális kritériumok alapján;

e) belső audit és vezetőségi átvizsgálás;

f) a változtatások kezelése és annak követése.

2. A kijelölt rendszerelem környezetének bemutatása

Az üzemeltető bemutatja a kijelölt rendszerelem környezetét a következők szerint:

a) a környező területek jellemzése;

b) a működést biztosító közműszolgáltatások, szolgáltatók bemutatása:

ba) elektromos áramellátás biztosítása,

bb) vezetékes gázellátás biztosítása,

bc) közüzemi ivóvízellátás, közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítása,

bd) infokommunikációs hálózati ellátás,

be) egyéb;

c) a kijelölt rendszerelem környezetében található, a működésére befolyással bíró veszélyes üzemek, gyárak, erőművek megnevezése, címe, tevékenységi köre;

d) a természeti környezetre vonatkozó legfontosabb információk:

da) a területre jellemző, a kijelölt rendszerelem sérülését eredményező és a következmények alakulására hatást gyakorló meteorológiai jellemzők,

db) a helyszínt jellemző, a kijelölt rendszerelem biztonságos tevékenységére, üzemeltetésére, működésére hatást gyakorló legfontosabb geológiai és hidrológiai jellemzők.

3. A kijelölt rendszerelem bemutatása

Az üzemeltető ismerteti a kijelölt rendszerelem felépítését, elemeit, azok részletes tevékenységi körét, továbbá ezen részekről mellékel egy méretarányos ábrát, helyszínrajzot, valamint hozzátartozó útmutatót, magyarázatot. A bemutatás kiemelten tartalmazza a kijelölt rendszerelem működését releváns módon befolyásoló informatikai rendszerek, eszközök, hálózatok ismertetését és a működésben betöltött szerepük leírását.

A kijelölt rendszerelem felépítésének, elemeinek, részletes tevékenységének, termelési, működési folyamatainak bemutatását az alábbi szempontok alapján kell elvégezni:

a) a kijelölt rendszerelem felépítése, elemei (helyszínrajz, amely bemutatja az elemeket, és vázlatosan feltünteti a létfontosságú elemet a hozzá tartozó útmutatóval, magyarázattal);

b) kiszolgáló infrastruktúra (közműhálózatok, technikai berendezések, szolgáltatást végző partnerek);

c) részletes tevékenység, a tevékenységekre vonatkozó legfontosabb technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek;

d) tartalék rendszerelemek;

e) a lehetséges veszélyt jelentő anyagok, berendezések megjelölése, mennyisége, tárolási adatai;

f) a működésben releváns informatikai rendszerek, alkalmazások, hálózatok, azok funkciója;

g) a normál működési rend során a kijelölt rendszerelem működését garantáló eszközök, berendezések, technológiai és karbantartási folyamatok, műveletek menete, naplózása, ütemezése;

h) belső és külső tájékoztatási rendszerek;

i) felügyeleti és biztonsági szervezetek, eszközrendszerük, működésük (biztonsági szolgálat, elsősegélynyújtó és mentőszervezetek, munka-, tűz- és környezetvédelmi szolgálat, műszaki biztonsági szolgálat, katasztrófaelhárítási szervezet, távfelügyeleti és monitoringhálózatok, laboratóriumi hálózat, beléptető és az idegen behatolást érzékelő rendszerek stb.).

4. Kockázatok azonosítása, értékelése

Az üzemeltető azonosítja és értékeli a kijelölt rendszerelemmel összefüggő kockázatokat a következők szerint:

a) kockázati lista [milyen releváns belső, külső kockázatok veszélyeztetik a kijelölt rendszerelem működését: gazdasági, technológiai, infrastrukturális (közműszolgáltatások kiesése, belső infrastruktúrák kiesése), humán, fizikai, információs technológiai, természeti, civilizációs katasztrófák, terrorizmus, egészségügyi, környezeti, társadalmi, logikai, földrajzi stb.];

b) a kijelölt rendszerelem kölcsönösen függő (interdependens) kapcsolódásai és az azokból adódó kockázatok felmérése (a kijelölt rendszerelem kiesése milyen más ágazatokra, szervezetekre, személyekre van hatással);

c) a kockázatok valószínűsíthető okainak feltárása, a bekövetkezéskor prognosztizálható negatív hatások meghatározása;

d) a felmerült kockázatok értékelése a bekövetkezési valószínűség és az okozott káros hatások meghatározásával.

5. Kockázatkezelés

Az üzemeltető meghatározza a szükséges beavatkozás szintjeit a kockázati értékek szerint. Az üzemeltető bemutatja a feltárt kockázatok kezelésére vonatkozó szabványok, intézkedések, belső utasítások, eljárások, szabályok rendszerét, szükség szerint röviden ismerteti tartalmát.

6. A kijelölt rendszerelem védelmének eszközrendszere

Az üzemeltető megjelöli azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek kialakítása és működtetése biztosítja a kijelölt rendszerelem védelmét, továbbá meghatározza azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyeket a rendkívüli esemény okozta veszélyhelyzeti működés során a különböző kockázati és veszélyszinteknek megfelelően foganatosít. Ezen belül meghatározza a veszélyhelyzeti működés, rendkívüli esemény kritériumait (a normális működéssel történő összevetésben).

Rendkívüli eseménynek tekintendő olyan külső vagy belső behatás, amely a kijelölt rendszerelem rendeltetésszerű működését jelentős mértékben veszélyezteti, akadályozza. Jelentősnek minősül az az esemény, melyet az üzemeltető saját erőforrásaival, külső segítség nélkül nem képes kezelni, elhárítani.

Az üzemeltető bemutatja a kijelölt rendszerelem elemeinek és egészének védelmére rendszeresített felszereléseket és a vezetéshez, a döntés-előkészítéshez szükséges infrastruktúrát a következők szerint:

a) a veszélyhelyzeti vezetési létesítmények;

b) a vezetői állomány veszélyhelyzeti értesítésének eszközrendszere;

c) a dolgozók veszélyhelyzeti riasztásának eszközrendszere;

d) a veszélyhelyzeti híradás eszközei és rendszerei;

e) a veszélyhelyzet értékelését és a döntések előkészítését segítő informatikai rendszerek;

f) a veszélyhelyzet kezelésének eljárásrendje;

g) a riasztást, a védekezést és a következmények csökkentését végző végrehajtó szervezetek rendszeresített egyéni védőeszközei és szaktechnikai eszközei;

h) a védekezésbe bevonható (nem közvetlenül erre a célra létrehozott) belső és a külső erők és eszközök;

i) a kijelölt rendszerelem kiesése következtében alkalmazható vagy rendelkezésre álló alternatív megoldások;

j) rendkívüli eseménykor értesítendők köre.

7. Az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésébe bevont személyek, szervezetek megjelölése

Az üzemeltető megjelöli az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésébe bevont személyeket, szervezeteket.

8.31 Honvédelmi létfontosságú rendszerelem esetén a honvédelmi szervekkel történő kapcsolattartás és együttműködés rendje.

II. Formai követelmények

Az üzemeltetői biztonsági tervet írásban kell elkészíteni és a nyilvántartó, valamint a kijelölő hatóság részére egy-egy eredeti – az üzemeltető és a biztonsági összekötő személy által aláírt – példányban papíralapon, továbbá elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A térképeket, a rajtuk szereplő méretaránynak megfelelően, nyomtatott formában is be lehet nyújtani. A térképvázlat vagy helyszínrajz tartalmazza a kijelölt rendszerelem egészét, és olyan méretarányú legyen, amely a megfelelő eligazodást biztosítja.

3. melléklet a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelethez32

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

 

A

B

C

D

 

ÁGAZAT

ALÁGAZAT

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE

ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁS ÉRTELMEZÉSE

1

Energia

villamos energia

villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 1. pontja meghatároz, és a villamos energiának az átviteli hálózaton keresztül történő továbbításához szükséges, illetve
az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenységet jelenti, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében indokolt

2

villamosenergia-átviteli rendszerirányítás

az a szolgáltatás, amelyet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
3. § 51. pontja meghatároz, és
a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos működtetését, a teljesítmény egyensúlyát biztosítja, valamint
a nemzetközi összeköttetések rendelkezésre állását szolgáló célirányos tevékenységek összessége

3

villamosenergia-elosztás

az a szolgáltatás, amelyet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
3. § 8. pontja meghatároz, és amely
a villamos energiának az elosztó hálózatokon történő továbbítását,
a felhasználókhoz történő eljuttatását biztosítja, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevékenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdekében szükséges

4

villamos

energia termelése

az a szolgáltatás, amelyet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
4. § (1) bekezdése szerinti termelői működési engedéllyel rendelkező 50 MW, vagy azt meghaladó névleges teljesítőképességű,
a rendszerszintű szolgáltatásokra akkreditált erőművek szolgáltatnak

5

Black Start szolgáltatás
(az átviteli rendszerirányító részére a rendszer újraindításához alkalmas eszközök készenlétben tartása)

az a szolgáltatás, amely az egyes akkreditált termelők, üzemeltetők azon képességéből ered, hogy külső feszültség nélkül tudják indítani legalább egy termelő gépegységüket, és képesek a hálózatra kiadott feszültség és teljesítmény, valamint
a frekvencia (szigetüzemi) szabályozására

6

 

kőolaj

kőolajkésztermék-gyártás

az a szolgáltatás, amely a belföldi késztermékigény (motorikus gázolaj, motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag) előállítását biztosítja

7

kőolajkésztermék gyártásához szükséges tárolás

az a szolgáltatás, amely a belföldi késztermékigény (motorikus gázolaj, motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag) előállításához szükséges nyersanyag készletezését biztosítja

8

földgáz

földgázszállítás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §
34. pontja meghatároz, és amely a földgáz szállítóvezetéken történő továbbításához szükséges

9

rendszerirányítás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §
52. pontja meghatároz, és amely kiterjed az együttműködő földgázrendszer földgázellátásról szóló törvényben meghatározott irányítási és koordinációs feladatainak ellátására

10

földgázelosztás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 24. pontja meghatároz, és amely segítségével történik a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz

11

földgáztárolás

az a szolgáltatás, amelyet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 31. pontja meghatároz, és amely a földgáz engedély alapján végzett tárolása

12

Közlekedés

légi közlekedés

légiforgalmi irányító- (ATC) szolgálat

olyan szolgálat (beleértve a körzeti irányító- szolgálatot, a bevezető irányítószolgálatot és a repülőtéri irányítószolgálatot),
amelynek feladatai a következők:

a) összeütközések megelőzése a légi járművek között, és a munkaterületen
a légi jármű és akadályok között; és
b) gyors és rendezett légi forgalom biztosítása

13

repülőtér védelmi-ellenőrzési szolgáltatás

az a tevékenység, amely magába foglalja
az elektronikus beléptetőrendszer,
a CCTV és elektronikus kerítésvédelmi rendszer, illetve a poggyászkezelő rendszerbe épített védelmi berendezések használatát, illetve a biztonságtechnikai berendezések hálózatának és
a belépőkártya elektronikus ellenőrzésének (védelmi átvizsgálás előtt) alkalmazását

14

 

 

földi kiszolgálás

az a tevékenység, amely magába foglalja a poggyászkezelési rendszer (check-in pultok, CUTE terminál, poggyásztovábbító szalagok), az automata poggyászcímke- nyomtatás, az automata beszállókártya- ellenőrző kapuk, az állóhelytervezés és előtéri szolgáltatások, valamint
a zajmonitorrendszer működtetését és használatát

15

vasúti közlekedés

vasúti pályahálózat-működtetési szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti pályahálózat üzemeltetését és karbantartását jelenti, beleértve az ellenőrző-irányító, biztosító- és
a jelzőrendszerek működtetését

16

vasúti pályahálózat kapacitás elosztási szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti közlekedés lebonyolítása érdekében az egyes menetvonalak meghatározását, azok rendelkezésre állásának felmérését, és elosztását biztosítja

17

vasúti személyszállítási szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely a vasúti járművel szerződés alapján, díj ellenében végzett személyszállítást, valamint az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat jelenti

18

vasúti árufuvarozási szolgáltatás

az a szolgáltatás, amely áru vasúti járművel harmadik személy részére szerződés alapján, díj ellenében végzett vasúti fuvarozását jelenti

19

logisztikaiközpont- üzemeltetés

az a szolgáltatás, amely magában foglalja a vasúti hírközlési hálózatok, forgalomirányítási rendszerek és adatátviteli utak működtetését az áruforgalom hatékony szervezésének biztosítása érdekében

20

közúti közlekedés

forgalomirányítási rendszer

az a forgalomirányítási rendszer, amely

a) a közlekedési létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 161/2019. (VII. 4.)
Korm. rendelet 10. § a) pontjában foglaltak szerint kijelölt létfontosságú rendszerelemhez kapcsolódik, és magában foglalja az esetlegesen részét képező intelligens közlekedési rendszert is, vagy

b) 500 000 főt meghaladó lakosságú városban működik

21

Ivóvízellátás

közműves ivóvízellátás

a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 2. § 24. pontja szerinti olyan ivóvíz-szolgáltatás, amelyet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott víziközművön keresztül nyújtanak

22

Egészségügy

egészségügyi szolgáltatás

az az egészségügyről szóló
1997. évi CLV. törvény 3. § e) pontja szerinti szolgáltatás, amelyet olyan egészségügyi szolgáltató végez, aki a közfinanszírozott, e törvény szerinti egészségügyi szolgáltatásban közvetlenül vagy közvetve részt vesz (közvetett részvételnek tekintendő az az egészségügyi tevékenység, amelyet a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató harmadik féltől megvásárol)

23

gyógyszerellátás

az egészségügyi szolgáltatás biztosításához nyújtott olyan gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenység, amelyet az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
10. § a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet végez

24

Pénzügy

banki szolgáltatások

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott tevékenységet végző, magyarországi székhelyű, legalább 10%-os piaci részesedéssel (mérlegfőösszeg alapon) rendelkező hitelintézet

25

multilaterális vagy szervezett kereskedési rendszerek üzemeltetése

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés h) és i) pontjai szerinti rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett befektetési szolgáltatási tevékenység

26

központi szerződő fél szolgáltatás

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
5. § (1) bekezdés 83. pontjában meghatározott tevékenység

27

Digitális infrastruktúra

helyhez kötött internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított és közzétett osztályozásban meghatározott szolgáltatás

 

 

 

nomadikus internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított és közzétett osztályozásban meghatározott szolgáltatás

mobilinternet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás

az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény 188. § 58. pontja szerinti, és a 76. § (4) bekezdése alapján az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások rendszerezésére vonatkozóan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kialakított és közzétett osztályozásban meghatározott szolgáltatás

adatkicserélő (IXP) szolgáltatás

előfizetők, elektronikus hírközlési szolgáltatók vagy információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók műszakilag önálló hálózatai (autonóm rendszerei) által kezdeményezett, illetve fogadott IP alapú adatforgalom továbbítását lehetővé tevő, adatkicserélő központ (osztott elektronikus hírközlő hálózat) útján természetes vagy jogi személy adatkicserélő szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatás

DNS-szolgáltatás

az Internet hálózatban a hierarchikusan felépülő doménnévrendszerben (DNS) nyilvántartott adatok lekérdezéseit kiszolgáló szolgáltatás

legfelső szintű doménnév- (TLD) nyilvántartó szolgáltatás

a legfelső szintű domén (TLD) alatti internetes doménnevek regisztrációjára, illetve kezelésére irányuló szolgáltatás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!