nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat
a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről
2013-11-14
2014-12-15
2

1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat

a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy

a)1 a fejlesztések integrációjának és a térségi programoknak a szintjei és beavatkozási egységei a megyék, a megyei jogú városok, a helyi közösségek és települések együttműködésén alapuló várostérségek és megyei jogú városok térségei, valamint az egyes országos szempontból kiemelten kezelendő speciális, funkcionális térségek legyenek,

b) a megyei szinten a területfejlesztési programokban megfogalmazásra kerülő fejlesztési igények rendszerszerű és átlátható finanszírozhatóságának érdekében szükséges, hogy a megyei tervezés az ágazati szintű stratégiákkal és reformokkal összhangban, az országos szinten kialakított programkeretbe illeszkedve, egységes formában, összehangoltan valósuljon meg, illeszkedve az uniós kohéziós politikai rendszerébe,

c) a b) alpontban foglaltak teljesüléséhez szoros koordinációt és szakmai támogatást szükséges biztosítani a területi tervezés számára,

d) szükség van a térségi és helyi fejlesztési szereplők terület- és vidékfejlesztési kapacitásainak megerősítésére, különös tekintettel a megyei önkormányzatokra,

e) az operatív programok kialakítása és végrehajtása során a térségi szintű integráció biztosításának érdekében szükséges figyelembe venni a kidolgozás alatt álló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban foglalt elvekhez és stratégiai célokhoz való hozzájárulását,

f) – a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjára figyelemmel – a megyei és helyi fejlesztéseknek kiemelten a fenntartható és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedéshez kell hozzájárulniuk,

g) minden operatív programban szükséges érvényesíteni a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának szempontját, amelyre az operatív programok tervezése során ki kell térni,

2. felhívja

a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával biztosítsa a megyék számára a felkészüléshez szükséges módszertani útmutatásokat és koordinációt,

b) a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával biztosítsa a megyei jogú városok térségei számára a felkészüléshez szükséges módszertani útmutatásokat és koordinációt,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatos

3. felkéri a megyei önkormányzatokat és a megyei jogú városok önkormányzatait, hogy a 2014–2020 közötti időszakra történő felkészüléshez biztosított útmutatók és keretek alapján a megjelölt időszakban a megyei területfejlesztési program keretében és az integrált városfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megvalósítani kívánt fejlesztési igényeiket bocsássák a nemzetgazdasági miniszter és az érintett miniszterek rendelkezésére,

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az érintett minisztereket, hogy a 3. pont szerint rendelkezésükre bocsátott fejlesztési igényeket vegyék figyelembe a vonatkozó operatív programjaik tervezésekor,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

belügyminiszter

nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatos

5. felhívja a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy dolgozzon ki irányelveket a várostérségi integrált programok tervezési térségeinek lehatárolására,

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2013. március 31.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsék elő a Kormány és a megyei önkormányzatok között kötendő stratégiai megállapodást a 2014–2020 közötti időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjának a megyei területfejlesztési programokat érvényesítő végrehajtásáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2013. szeptember 30.

7. felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – készítsen és nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére

a) előterjesztést a megyék, megyei jogú városok és a helyi szintű tervezésben érintett szereplők felkészítéséhez szükséges források biztosításáról, valamint

b) jelentést a többalapú, integrált fejlesztések tapasztalatairól,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy tegyenek javaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére a közösségvezérelt helyi fejlesztések, mint új területi integrációs eszköz alkalmazásának módjára és az ehhez szükséges feltételek biztosítására.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

belügyminiszter

Határidő: 2013. március 31.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!