nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet
egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2013-09-02
infinity
4

22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet

egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1–4. §, a 7. §, a 11. §, a 15–16. §, a 18–26. § és a 30–38. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 14. § és a 27. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 42. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés c) pontjában

az 5–6. §, a 8–10. § és a 17. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 29. § (4)–(5) bekezdése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 12–13. § és a 29. § (1)–(3) bekezdése tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 41. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 28. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a 4. § (3) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése, a 22. § (2) bekezdése, a 29. § (2) bekezdése, valamint a 40. § a) és e) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1–33. §1

34. §2

35–41. §3

42. § (1) A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet ) 8. § (12) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Annak a kérelmére, aki az iskolai tanulmányokon kívül folytatott kiegészítő nemzetiségi tanulmányok keretében befejezte]

b) a tizenkettedik évfolyamot, engedélyezni kell, hogy a nemzetiség nyelvéből és nemzetiségi népismeretből érettségi vizsgát tegyen.”

(2) Az EMMI rendelet 11. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„11. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 2-án lép hatályba.

(2) Az 1–7. §, a 8. § (1)–(8) bekezdése, a 9–10. § és a 12–13. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben

a) az iskolák kezdő évfolyamán, továbbá

b) az iskolák ötödik, – hat, nyolc évfolyamos gimnázium kivételével – kilencedik évfolyamán,

c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik évfolyamán,

majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni.

(3) A 14. § (1) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.

(4) A 14. § (2) bekezdése 2017. augusztus 31-én lép hatályba.”

43. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 34. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

44. § (1) Az R. e rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított 20. § (1) bekezdésében meghatározott, a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó óvodai jogviszony létesítésével összefüggő közleményt a fenntartónak április 20. napját megelőzően legalább húsz nappal kell közzétennie.

(2) Az R. e rendelet 33. §-ával megállapított 182/A. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatokat a 2013/2014. tanév megszervezésére vonatkozóan e rendelet hatálybalépését követő nap és 2013. április 5. között kell végrehajtani azzal, hogy a 182/A. § (1) bekezdés szerinti, az iskola igazgatója általi közlésre meghatározott tíz napra vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.

1–2. melléklet a 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelethez4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!