nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítás
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról
2013-04-26
2015-06-09
2

1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasítás

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról1

A lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi rendszer erősítése, a katasztrófavédelmi intézkedések eredményessége növelése érdekében, az egységes katasztrófavédelmi rendszer megteremtése céljából kiadom az alábbi utasítást:

1. Az utasítás hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), területi, területi jogállású és helyi szerveire, valamint a katasztrófavédelem teljes személyi állományára terjed ki.

2. A BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasításom mellékleteként közzéteszem.

3. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek vezetői a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a Szabályzat hatálybalépésétől számított 15 napon belül készítsék el ügyrendjüket és azt részemre jóváhagyás céljából terjesszék fel.

4. A főigazgató-helyettesek a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjeit a Szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül hagyják jóvá.

5. A főigazgató-helyettesek és a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tarozó vezetők a Szabályzattal és a vonatkozó ügyrenddel összhangban az ügyrendek jóváhagyását követően 15 napon belül készítsék el a beosztott vezetők és munkatársak munkaköri leírásait. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezető munkaköri leírásának jóváhagyási jogát magamnak tartom fenn.

6. A BM OKF területi és területi jogállású szervei Szervezeti és Működési Szabályzatukat a Szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül készítsék el és jóváhagyásra terjesszék fel. A jóváhagyást követő 15 napon belül intézkedjenek az ügyrendek elkészítéséről, 30 napon belül a munkaköri leírások jóváhagyásáról.

7. Jelen utasításom a közzétételét követő napon lép hatályba.

8. Jelen utasítás rendelkezéseit a teljes személyi állománnyal ismertetni kell.

9.2

Melléklet az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) hivatali szervezeteire (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint ha e Szabályzat úgy rendelkezik, a területi, a területi jogállású és helyi szerveire (a továbbiakban együtt: hivatásos katasztrófavédelmi szervek) terjed ki.

I.2. A BM OKF jogállása, megnevezése

2. A BM OKF országos hatáskörű központi rendvédelmi szerv, amely közigazgatási hatásköröket is ellát, feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kattv.) és más jogszabályok alapján hajtja végre.

3. A BM OKF feladatainak ellátása során országos parancsnoksági hatásköröket is gyakorol.

4. A BM OKF a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezethez tartozó, középirányító költségvetési szerv, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

5. A BM OKF megnevezése, székhelye:

Megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság

Megnevezésének rövidítése: BM OKF

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Postacíme: 1903 Budapest, Pf. 314

6. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei, illetve fővárosi illetékességgel működő katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: területi szervek), helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, amely szervezetében katasztrófavédelmi őrs működhet.

7. A területi szerv önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben szakhatóságként, illetve első és másodfokú hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére meghatározott feladatokat, irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és az alárendeltségükbe tartozó hivatásos tűzoltó-parancsnokságokat.

8. A területi szervek a Kattv. 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján ellátják az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat látnak el. A területi szerv vezetője a megyei védelmi bizottságokban elnökhelyettesként irányítja az operatív törzs feladatait, a helyi védelmi bizottságokba (a továbbiakban: HVB) elnökhelyetteseket delegál.

I.3. A BM OKF feladat- és hatásköre, irányítása

9. A BM OKF feladat- és hatáskörét, működési szabályait, az irányítás és vezetés rendjét a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök határozzák meg.

10. A BM OKF a Kattv.-ben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), valamint más, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott közfeladatokat látja el, alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a létfontosságú rendszerek és létesítmények biztonságos működésének védelme, a katasztrófák hatósági megelőzése, a katasztrófaveszély-helyzetben, valamint tűz- és káresetek esetén a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.

11. A BM OKF rendeltetésének betöltése érdekében:

a) iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi szakhatósági és hatósági jogköröket gyakorol;

b) veszélyhelyzetek megelőzése érdekében összehangolja más hatóságok tevékenységét;

c) a Kattv.-ből adódó feladat- és hatáskörét gyakorolva részt vesz a kritikus infrastruktúrák beazonosításában, a Kattv. hatálya alá tartozó üzemekre vonatkozóan koordinálja a társhatóságok hatósági ellenőrzéseit, ennek keretében a társhatóságok részére hatósági ellenőrzés foganatosítására vonatkozó javaslatot tesz, több társhatóság bevonásával együttes ellenőrzéseket szervez;

d) részt vesz a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelmi igazgatásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, valamint az állami tartalékgazdálkodásban;

e) szabályozza, irányítja és teljes körűen felügyeli a magyarországi tűzvédelmi rendszert;

f) helyi és területi készenléti hivatásos szervei útján végzi a tűzoltást, a műszaki mentést, a lakosság védelmét, tájékoztatását és riasztását;

g) irányítja az önkormányzati, a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki mentésben, megyei szinten műveletirányítási tevékenységet végez;

h) távközlési, műveletirányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket tart fenn, végzi az ezekkel összefüggő adatkezelést;

i) feladatai ellátásához az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami adatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatot, termékeket kér;

j) szakmai irányítási jogkört gyakorol a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggésben a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek működése, felkészítése, képzése, továbbá a lakosság felkészítése, riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása tekintetében;

k) a törvény által meghatározott esetekben kötelezést, bírságot és helyszíni bírságot szab ki, ennek végrehajtása érdekében az adatfeldolgozó szervtől adatot igényel;

l) feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, valamint a külföldi és nemzetközi katasztrófavédelmi szervekkel és szervezetekkel;

m) együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel és a biztonságot szolgáló más hatóságokkal;

n) nemzetközi szerződések alapján széles körű bilaterális és multilaterális kapcsolatokat tart fenn, képviseli Magyarországot az ENSZ OCHA, az EU, a NATO szakmai szervezeteiben, valamint a KIV-vel kapcsolatos uniós (CIWIN, ERN, CIP POC) szervezetekben;

o) nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás keretében a külföldi államoknak az EU-hoz, az ENSZ-hez, a NATO-hoz vagy közvetlenül Magyarország Kormányához intézett, illetve regionális vagy határmenti egyezmények alapján kibocsátott nemzetközi segítség kérése nyomán a mentéshez és a katasztrófa következményeinek a felszámolásához a szükséges anyagokat és információkat átadja, eszközöket és mentőcsapatokat biztosít;

p) szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, elősegíti kapacitásai függvényében a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatását és szétosztását;

q) biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek működési feltételeit, a szükséges felszereléseket, technikai eszközöket és anyagokat, tervezi és felügyeli a jóváhagyott fejlesztéseket;

r) speciális eszközöket gyártó és javító, országos lefedettségű gazdasági társaságot működtet, beruházás-szervezést és ingatlangazdálkodást végez;

s) országos, megyei, járási, helyi és üzemi önkéntes és kötelezett polgári védelmi szervekkel, a központi rendeltetésű és önkéntes mentőszervezetekkel, valamint jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai háttérrel rendelkezik, illetve működteti ezeket;

t) működteti a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot (a továbbiakban: KOK) és a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelem Központi Zenekarát, Múzeumát, és Kutatóintézetét, valamint támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet működtetését, képzését szakmai szempontból véleményezi;

u) rendszeresen újságot, szakmai, tudományos folyóiratot, kiadványokat, tananyagokat jelentet meg, tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet.

12. A BM OKF irányításának és vezetésének alapja – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 2. § d) pontja alapján – a szolgálati elöljárói és a szakmai elöljárói rendszer.

13. Szolgálati elöljáró a hivatásos állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva utasítás, parancs kiadására vagy munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személy.

14. A szakmai elöljáró a saját szakterületén irányítási jogkörrel felruházott személy. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja.

15. A Szabályzat alkalmazása szempontjából a szakmai irányítás (a továbbiakban: szakirányítás) az ehhez irányítási jogkörrel rendelkező szervezeti elem tevékenysége, amely magában foglalja az adott szakterületre vonatkozó egyedi döntések és belső normák előkészítését, az irányított szervezeti egység vagy szervezeti elem döntéseinek felülvizsgálatát, meghatározott esetekben a jóváhagyásának előkészítését, az adott szakterület tevékenységének ellenőrzését, elemzését, értékelését, a szakmai feladat végrehajtásának megszervezését és az erre vonatkozó belső norma kiadását. Közjogi szervezetszabályozó eszközt bocsáthat ki a főigazgató, belső normát bocsáthat ki a főigazgató, a megyei igazgató, valamint a kirendeltség-vezető.

16. A BM OKF-et a BM OKF Főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) irányítja, vezeti és képviseli. Állományilletékes parancsnok, aki jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkört gyakorol.

17. A főigazgatót tartós távolléte esetén a főigazgató-helyettes teljes jog- és hatáskörben eljárva helyettesíti. Kettejük egyidejű távolléte esetén – külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a gazdasági főigazgató-helyettes helyettesíti a főigazgatót.

18. A főigazgató-helyettesek a főigazgató közvetlen alárendeltségében, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezetik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységeket, irányítják az alárendelt szervek működését.

I.4. Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között

19. A BM OKF szervei az irányítási és vezetési feladataiknak megfelelően elkülönült szakmai és funkcionális szervezeti egységekre tagozódnak. A Szabályzat alkalmazása során szervezeti egységek alatt a főigazgató-helyettesi szervezeti elemeket, az országos főfelügyelőségeket, a szolgálatokat, illetve a főosztályokat kell érteni. A szervezeti egység a Szabályzat alkalmazása szempontjából önállónak tekinthető, ha a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében működik. A BM OKF szervezeti struktúráját a Szabályzat 2. függeléke tartalmazza.

20. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek – az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységet érintő körben – munkacsoportokat, projektszervezeteket és tanácsadó testületeket hozhatnak létre és vezethetnek, illetve – amennyiben a feladat-végrehajtás megkívánja – azokba kívülálló szerveket és személyeket vonhatnak be. E szervezetek szervezeti felépítését, működésük szabályait, irányítási és alárendeltségi viszonyait létrehozásukkor belső normában kell megállapítani.

21. A feladatok megosztását, a feladatokhoz rendelt hatásköröket jelen Szabályzat, az egyes szervezeti egységeken belüli feladatok megoszlását az ügyrendek tartalmazzák. Az ügyrend készítésére a 168. pontban megjelenített szervezeti egységek kötelezettek.

22. A szakmai és funkcionális feladatok végrehajtásának részletes szabályait belső normák tartalmazzák.

23. A BM OKF Alapító Okiratba foglalt legfontosabb feladatait és szervezeti adatait – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján – a Szabályzat 6. függeléke tartalmazza.

24. A BM OKF részletes szervezeti felépítését a szervezési állománytáblázat tartalmazza. Önálló állománytáblával a BM OKF vonatkozásában a főigazgató, illetve a területi szervek vezetői (a továbbiakban: igazgató) rendelkeznek, más szervezeti egységek – tájékoztató jelleggel – állománytáblázat-kivonattal rendelkezhetnek.

II. Fejezet

A vezetők felelősségi köre, feladataik, jogaik és kötelezettségeik

25. A BM OKF vezető beosztású személye:

a) felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakirányítása alatt álló szervezeti elemek tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrendi felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a feladatok végrehajtásáért;

b) gondoskodik a szervezetére vonatkozó rendelkezések érvényesítéséről, a szakterületi feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a jelentési kötelezettségek teljesítéséről;

c) tevékenysége során érvényesíti az éves munkaprogram célkitűzéseit, gondoskodik arról, hogy azokkal a beosztott személyi állomány is azonosuljon;

d) az Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzatban előírt eljárási rend betartásával belső ellenőrzés keretében vezetői ellenőrzést végez;

e) gyakorolja – a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül – a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakirányítói jogköröket olyan módon, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek;

f) indokolt esetben kezdeményezi jogi norma kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a katasztrófavédelmet érintő jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök kidolgozásában, véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában;

g) a Normaalkotási Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik a belső norma előkészítéséről, kiadásáról, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, illetve a deregulációs feladatok rendszeres elvégzéséről;

h) kidolgozza a szakterületi fejlesztési terveket, képviseli a vezetése alatt álló szervezetet, részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében;

i) részt vesz a katasztrófavédelem fejlesztési elképzeléseinek kialakításában, nemzetközi kapcsolataiban, a minőségfejlesztési programja megvalósításában;

j) biztosítja az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatkezelési szabályok betartását, valamint a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, a tűz- és a környezetvédelmi előírások érvényesülését;

k) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben;

l) kapcsolatot tart más szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében;

m) figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi tapasztalatokat, gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottjai ez irányú tevékenységét;

n) gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az információk felhasználásáról;

o) megteszi a szükséges intézkedéseket a működési feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata érdekében.

III. FEJEZET

A BM OKF VEZETŐI ÁLLOMÁNYA

III.1. A főigazgató

26. A főigazgató a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségében végzi feladatait. A főigazgató szolgálati elöljárója a hivatásos katasztrófavédelmi szervek teljes személyi állományának.

27. A főigazgató egy személyben jogosult képviselni a BM OKF-et. Képviseleti joga korlátlan, minden szervezési, szakmai és gazdálkodási területre kiterjed.

28. A jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben részletezett feladatkörökben az ott meghatározottak szerint irányítói, felügyeleti, közvetlen utasítási, ellenőrzési és hatósági jogkört gyakorol, vezeti a BM OKF-et, irányítja a területi és helyi szervek működését, tevékenységét, szervezi a miniszter által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik a társszervekkel.

29. A központi irányítási és felügyeleti jogkörében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott irányítási jogosítványokon túl javaslatot tesz a főigazgató-helyettesek és a tábornoki beosztásba lévők kinevezésére és felmentésére, a tábornoki, ezredesi rendfokozatba történő előléptetésre. A miniszter kifejezett hatáskörébe utalt kinevezési és felmentési jogkörök kivételével a BM OKF teljes állománya tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

30. Feladat- és hatáskörében eljárva:

1. irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek tevékenységét;

2. előterjesztéseket, javaslatokat és jelentéseket készít a miniszter részére;

3. a miniszter megbízása alapján közreműködik a tárca parlamenti tevékenységében;

4. programokat és terveket dolgoz ki a katasztrófavédelmi tevékenységre, illetőleg a hivatásos katasztrófavédelmi szervek fejlesztésére;

5. javaslatot tesz a miniszter részére a katasztrófavédelemre vonatkozó működési előírások, a szakmai információs és hírrendszer, továbbá a katasztrófavédelmi felkészítés és felvilágosítás, tájékoztatás és képzés, valamint a szakmai képzés rendszerének és elveinek szabályozására;

6. ellátja a katasztrófavédelmi képzés irányítását;

7. koordinálja a katasztrófavédelmi kutatómunkát;

8. intézkedéseket foganatosít arra az időszakra, amikor okszerűen lehet számolni olyan katasztrófa bekövetkezésének valószínűségével, amely veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és vagyonbiztonságot (a továbbiakban: katasztrófaveszély), valamint a katasztrófa időszakában végrehajtandó feladatokra;

9. ellátja a különleges jogrendben és azt megelőző helyzetekben a hatáskörébe utalt feladatokat;

10. biztosítja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKTB) adminisztratív feladatainak ellátását, a KKTB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (a továbbiakban: NVK) összehívása esetén a riasztás végrehajtását;

11. gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat tesz döntésekre, tájékoztatja az együttműködő szerveket, szervezeteket;

12. közreműködik Magyarország polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatainak koordinálásában, a nemzetgazdaságot érintő mozgósítási és a védelmi igazgatási feladatok tervezésében;

13. ellátja a megyei és fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban: MVB) határozatai feletti törvényességi felügyeletet, a miniszter döntésének megfelelően kezdeményezi a határozatok megsemmisítését, új eljárásra utasít, a területi szerveken keresztül figyelemmel kíséri az MVB feladattervében meghatározottak végrehajtását;

14. kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, önkormányzati szervekkel, szervezi az önkormányzati vezetők, illetve a járási hivatalok vezetőinek katasztrófavédelmi felkészítését, a lakosság ez irányú tájékoztatását, szakmai irányítást gyakorol a közbiztonsági referensek működése, tanfolyamának szervezése, a képzés, valamint a vizsga tartalmának a meghatározása tekintetében;

15. működteti a katasztrófavédelmi informatikai rendszert, a Balatoni, Velencei-tavi és Tisza-tavi viharjelző rendszert, a Dunai és a Tiszai rádiós rendszert, a lakossági tájékoztató rendszert, illetve az osztrák partnerrel közösen működteti a Fertő-tavi viharjelző rendszert, a Monitoring és Lakossági Riasztó rendszert (a továbbiakban: MoLaRi), a zártrendszerű kommunikációs csatornát (Marathon Terra);

16. tervezi a technikai fejlesztésre fordítható pénzeszközök felhasználását, a technikai eszközök beszerzését, elosztását;

17. területi szerve útján irányítja és ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat is ellátó önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét;

18. gyakorolja a jogszabályban részére meghatározott engedélyezési, személyzeti és költségvetési jogkört;

19. dönt a BM OKF létszám- és bérkeretének felhasználásáról;

20. megállapítja a BM OKF szervezeti egységeinél a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, amelyeket a Szabályzat 3. függeléke tartalmaz;

21. dönt a hatáskörébe tartozó szervezési kérdésekben;

22. dönt az egyes területi vagy központi szervezeti egységek között felmerült vitás kérdésekben;

23. jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: GEK), a KOK, valamint a területi szervek szervezeti és működési szabályzatát;

24. jóváhagyja a BM OKF éves, féléves és havi tervokmányait, az éves tevékenységet értékelő összefoglalót, kiadja az éves munkaprogramot;

25. ellátja a BM OKF kiadványainak felelős kiadói tevékenységét;

26. meghatározza a BM OKF sajtó- és tájékoztatási tevékenységének rendjét;

27. gyakorolja a részére jogszabályban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megállapított egyéb hatásköröket;

28. dönt, illetőleg intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy e Szabályzat kifejezetten hatáskörébe utal, vagy amelyeket saját hatáskörébe vont;

29. gondoskodik a katasztrófavédelem feladatainak ellátása érdekében szükséges személyes adatnyilvántartó rendszerek működtetéséről és irányításáról;

30. gondoskodik a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenység törvényességéről, az adatvédelmi szabályok megtartásáról, az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről, kiadja a katasztrófavédelem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, megbízza a katasztrófavédelem belső adatvédelmi felelősét a feladat ellátásával;

31. gondoskodik a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáról, a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, adminisztratív, fizikai és elektronikai biztonsági követelmények érvényesítéséről, a minősítési jogkörök törvényes meghatározásáról, a katasztrófavédelem Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, megbízza a BM OKF biztonsági vezetőjét a feladat ellátásával;

32. gondoskodik a katasztrófavédelem hang- és távadat-átviteli hálózatának fejlesztéséről, üzemeltetéséről, biztosítja a katasztrófavédelem kommunikációs eszközökkel történő egységes ellátását, fejlesztését;

33. gondoskodik a katasztrófavédelem ügyviteli rendszerének kialakításáról, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény alapján felelős a BM OKF – mint közfeladatot ellátó szerv – számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért.

31. A katasztrófavédelem irányításával és koordinálásával kapcsolatos jogkörében eljárva:

1. javaslatot tesz a miniszter részére a katasztrófavédelem működését, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek a megalkotására;

2. biztosítja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek működési feltételeit, tervezi és felügyeli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő fejlesztéseket;

3. kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatokat, irányítja a következmények felszámolására irányuló tevékenységet;

4. közreműködik a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó nemzeti tervezésben;

5. gondoskodik katasztrófaveszély idején, valamint veszélyhelyzetben a végrehajtandó katasztrófavédelmi feladatok dokumentációjáról a miniszter által jóváhagyandó központi veszélyelhárítási terv elkészítéséről, szakmai irányítást gyakorol a területi (fővárosi), települési (a fővárosban kerületi) és munkahelyi veszélyelhárítási tervek elkészítése felett, nyilvántartja és naprakészen tartja a veszélyelhárítási terveket;

6. megállapítja a katasztrófaveszély tényét, és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása keretében – a miniszter által előzetesen jóváhagyott központi veszélyelhárítási terv szerint – azonnal intézkedik az emberi élet, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, valamint a katasztrófa következményeinek lehető legkisebbre csökkentése érdekében, a megtett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja a minisztert;

7. kidolgozza a valós kockázatokon alapuló települési katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai szempontrendszerét, a területi szervek útján figyelemmel kíséri a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

8. gondoskodik a központi polgári védelmi és speciális mentő szervezet létrehozásáról, ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatokat;

9. jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú polgári védelmi szakhatóságként jár el;

10. meghatározza az iparbiztonsági, tűzvédelmi és műszaki mentési, valamint a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és ellenőrzi az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységét;

11. biztosítja az igazgató, mint MVB elnökhelyettes útján a HVB elnökhelyettesének, valamint annak a kijelölt személynek a szakirányítását, aki veszélyhelyzetben a polgármestertől átveszi a helyi katasztrófavédelmi tevékenységek irányítását;

12. az egységes működőképesség biztosítása érdekében meghatározza a megyei veszélyhelyzet-kezelési központok (a továbbiakban: MVK) működési standardjait, szabályait, felügyeli az MVK ellenőrzésének folyamatát;

13. a KIV feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését, ellátja a KIV vizsgálatával és védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat;

14. végzi a KIV-et érintő veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos központi szintű feladatokat, felügyeli a területi szervek ezirányú tevékenységét;

15. a hivatásosos katasztrófavédelmi szervek útján katasztrófavédelmi bírságot szab ki a katasztrófavédelmi engedély nélkül végzett engedélyköteles tevékenység végzése, a Kattv. IV. fejezetében és a végrehajtási rendeletekben, vagy az azok alapján meghozott hatósági döntésben foglalt előírások elmulasztása esetén, valamint a veszélyes tevékenységgel kapcsolatos súlyos balesettel, vagy üzemzavarral összefüggésben megelőző, elhárító és helyreállító intézkedésekre vonatkozó kötelezettség be nem tartása esetén;

16. az országos polgári védelmi főfelügyelő útján ellátja a KKTB NVK vezetői feladatait;

17. előkészíti a KKTB munkatervét a Kormány által elfogadott munkaterv, valamint a KKTB tagjainak és állandó meghívottjainak javaslatai alapján, folyamatosan ellenőrzi az NVK vezetési pont működőképességét, és gondoskodik annak fenntartásáról;

18. felügyeli a megyei és helyi védelmi bizottságok katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását;

19. kidolgozza a lakosságfelkészítés irányait, feladatait, valamint az ehhez kapcsolódó szervezeten belüli eljárások rendjét;

20. együttműködik a központi államigazgatási szervek ágazati katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységeivel;

21. jogszabályban meghatározott esetekben első és másodfokú tűzvédelmi hatóságként jár el;

22. tűzvédelmi szakértői tevékenységet végez;

23. irányítja a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzését, működteti a kapcsolódó adatbázisrendszert, valamint ellátja a másodfokú hatósági feladatokat;

24. végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági engedélyezési és felügyeleti feladatait;

25. irányítja a katasztrófavédelem tűzoltóegységeinek a tűzoltási és műszaki mentési feladatait, az ezzel kapcsolatos felkészítést, jelentéstételt;

26. dönt a hivatásos tűzoltó-parancsnokság, valamint katasztrófavédelmi őrs létrehozásáról, megszüntetéséről;

27. kinevezi és felmenti a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjét, és a tűzoltó-parancsnokság parancsnokát, akikkel kapcsolatban az egyéb munkáltatói jogköröket az igazgató gyakorolja;

28. szabályozza a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok működési területét, gépjármű és technikai eszköz-állománytáblát, a hivatásos tűzoltó-parancsnokság szervezetét, létszámát;

29. szabályozza és szervei útján ellenőrzi az önkormányzati tűzoltóság, a létesítményi tűzoltóság és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét;

30. meghatározza a hivatásos állomány képzési és továbbképzési, valamint tudományos kutatói tevékenységének témaköreit és jóváhagyja a képzés tartalmát;

31. az ingatlanügyi hatóságtól a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől adatot, a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésére jogosult szervtől földmérési és térképészeti állami alapadatokat, termékeket vesz át;

32. gondoskodik a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

32. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében:

a) közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos nemzetközi szerződések szakmai előkészítésében, részt vesz a nemzetközi együttműködésben, folyamatos kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi partner szervezetekkel;

b) a nemzetközi kapcsolatok során a hatáskörébe utalt feladatkörökben együttműködési megállapodást köt, és viszonosság alapján együttműködik a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi nemzeti és multilaterális szervekkel, szervezetekkel;

c) jelöli a NATO CEPC munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötőt, valamint a NATO CEPC alá tartozó polgári védelmi bizottság (CPG) munkájában a nemzeti szakmai képviseletet ellátó személyt;

d) biztosítja a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az EU és a NATO polgári védelmi gyorsriasztó és információs rendszereivel való kapcsolattartást, előkészíti, koordinálja és biztosítja a nemzetközi szervezetekben és azok szakmai testületeiben való képviseletet;

e) ellátja az EU Lisszaboni Szerződésből eredő polgári védelmi tevékenységek koordinálásával kapcsolatos feladatokat;

f) biztosítja a katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezését, szervezését és az azokon való részvételt;

g) biztosítja a katasztrófavédelmi kormányegyezményekben foglaltak végrehajtását, a regionális és határ menti együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtását, részt vesz a katasztrófák megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben;

h) szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását, szervezi a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtását, a szállítmányok továbbítását, kapcsolatot tart a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, e tevékenységbe bevonja a különböző karitatív szervezeteket;

i) szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – biztosítja a nemzetközi segítség fogadását, kapacitásai függvényében elősegíti a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatását és szétosztását;

j) kapcsolatot tart az Európai Unió Bizottságának Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatóságával (DG ECHO), a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel (CEP), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalával (OCHA), valamint több regionális nemzetközi szervezettel;

k) részt vesz az EU Polgári Védelmi Főigazgatók ülésein, a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Bizottság plenáris ülésén (CEPC);

l) ellátja az EU PROCIV Tanácsi Polgári Védelmi Munkacsoport, valamint a NATO CEP munkájával összefüggő hazai koordinációt;

m) ellátja a NATO CPC képviseletét, valamint az ENSZ ISDR Katasztrófa Megelőzési Nemzeti Fórum elnöki feladatait;

n) koordinálja a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtást, szervezi a Helsinki Egyezmény alapján a nemzeti kapcsolattartó pont munkáját;

o) ellátja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nemzeti Riasztási Pont feladatait.

33. Gazdálkodási jogkörében eljárva:

a) az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével gyakorolja a szerződéses úton átadott egyszemélyes állami tulajdonú társaság feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket;

b) a BM OKF éves költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig szerződéseket köthet és kötelezettségeket vállalhat;

c) gyakorolja a katasztrófavédelem vonatkozásában a középirányító, a BM OKF vonatkozásában pedig az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjét megillető jogokat, gondoskodik az előírt pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátásáról;

d) felelős a katasztrófavédelem beruházási és felújítási költségvetési előirányzatainak felhasználásáért, a beruházási és felújítási tervek elkészítéséért, a jogszabályokban előírt egyeztetések elvégzéséért;

e) felelős a hazai katasztrófák és veszélyhelyzetek felszámolása során a védekezésben és a kárelhárításban, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő mentőszervezetek részére nyújtott központi támogatások és költségtérítések felhasználásának koordinációjáért;

f) koordinálja az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési tervezésével és gazdálkodás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

g) folyamatosan ellenőrzi a célszerűségre is kiterjedően az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési forrásból származó pénzeszközei felhasználását;

h) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beruházási és felújítási jellegű éves terveit, biztosítja azok költségvetési fedezetét;

i) gondoskodik a katasztrófavédelem műszaki, ruházati, informatikai eszközökkel történő ellátásáról, meghatározza a rendszeresítési eljárásba bevonandó eszközök körét, a rendszeresítéshez szükséges eljárási szabályokat, az eljárás rendjét, jóváhagyja a rendszeresítésre javasolt eszközök rendszerbe állítását;

j) kiadja a szervezési állománytáblát, a technikai állománytáblát és a gépjármű-nyilvántartást;

k) szabályozza a létszám-gazdálkodást, a működés egyéb területein fejlesztési, ellátási, üzemeltetési szabványokat, normatívákat határoz meg;

l) a hatályos jogszabályi keretek között meghatározza az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági irányításának részletes rendjét;

m) felelős a BM OKF tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodásáért.

III.2. A főigazgató-helyettes

34. A főigazgató-helyettes szolgálati elöljárója a főigazgató és a gazdasági főigazgató-helyettes kivételével a teljes személyi állománynak, a főigazgatót tartós távollétében teljes hatáskörben helyettesíti.

35. A főigazgató-helyettes gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben – a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utaltakon kívül – a Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat.

36. Gyakorolja szakterülete vonatkozásában a jogszabályban előírt, vagy a főigazgató által átruházott hatósági jogköröket.

37. A főigazgató-helyettes feladata különösen:

a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása;

b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

c) intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

d) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

e) programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

f) túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

h) feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

i) a BM OKF éves tevékenységét értékelő összefoglaló elkészítése;

j) kiadmányozási jog gyakorlása a 151. pont c) alpontjában foglaltak szerint;

k) munkáltatói és költségvetés-gazdálkodási jogkörök gyakorlása.

III.3. A gazdasági főigazgató-helyettes

38. A gazdasági főigazgató-helyettes a főigazgató gazdasági helyettese, szolgálati elöljárója – a főigazgató és a főigazgató-helyettes kivételével – a teljes személyi állománynak. A főigazgató és a főigazgató-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén – külön jogszabály által a főigazgató kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével – a gazdasági főigazgató-helyettes helyettesíti a főigazgatót.

39. A gazdasági főigazgató-helyettes gyakorolja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogokat.

40. A gazdasági főigazgató-helyettes feladata különösen:

a) az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének irányítása, szakirányítása;

b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

c) intézkedések, a felsőbb szervekhez történő előterjesztések kidolgozásának irányítása;

d) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának irányítása, illetőleg felügyelete, továbbá az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közötti vitás kérdések eldöntése;

e) a fejlesztési programok, tervek, pályázatok, projektek kialakításának és megvalósításának irányítása;

f) túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

h) feladatkörében, illetve a főigazgató megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

i) kiadmányozási jog gyakorlása a 151. pont d) alpontjában foglaltak szerint;

j) a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított munkáltatói és költségvetési jogok gyakorlása.

III.4. Az országos főfelügyelő

41. Az országos főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt vagy a főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket a főigazgató és a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a jelen Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti országos főfelügyelősége munkáját. A saját szakterültén szakmai elöljáróként irányítási jogkörrel felruházott személy. Szakmai irányítási jogkörét csak a szakterületet érintő körben, kizárólag a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normák, valamint a szolgálati elöljáró döntésének keretein belül, azokkal összhangban gyakorolhatja.

42. Az országos főfelügyelő feladata különösen:

a) az alárendeltségébe tartozó főosztályok tevékenységének irányítása;

b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása szakmai elöljáróként;

c) szakmai állásfoglalás kibocsátása;

d) a szabályozási koncepciók, intézkedések, előterjesztések kidolgozása;

e) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek tevékenységeinek összehangolása;

f) a fejlesztési programok, tervek kialakítása és megvalósításának irányítása;

g) az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek beszámoltatása, valamint a szükséges információkkal való rendszeres ellátása;

h) feladatkörébe tartozó kérdésekben az országos főfelügyelőség, továbbá – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket jelen Szabályzat, illetőleg a főigazgató vagy a főigazgató-helyettes a hatáskörébe utalt;

j) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonalának biztosítása;

k) javaslattétel az országos főfelügyelőség létszám- és személyi keretével való gazdálkodásra;

l) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

m) szakirányú továbbképzések szervezése;

n) feladatkörében, illetve a főigazgató-helyettes megbízása alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel.

III.5. A hivatalvezető

43. A hivatalvezető a főigazgató közvetlen alárendeltségébe látja el feladatait.

44. A hivatalvezető felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek tevékenységének koordinálásáért, a munka szervezéséért.

45. A hivatalvezető dönt, illetőleg intézkedik a főigazgató által a hatáskörébe utalt ügyekben, feladata különösen:

a) a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok tevékenységének irányítása;

b) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

c) a stratégiák kimunkálására és előterjesztésére irányuló munkákban való közreműködés;

d) a minisztériumok szakmai főosztályaival, valamint a központi államigazgatási szervekkel és egyéb országos szintű feladatokat ellátó szervezetekkel történő együttműködésben való részvétel;

e) a lakossággal történő interaktív kapcsolattartás érdekében az ügyfélszolgálati iroda működtetése;

f) a társadalmi kapcsolatok erősítése, a BM OKF rendezvényeinek szervezése, ezzel összefüggő protokollfeladatok végzése;

g) a BM OKF kommunikációs feladatainak szakirányítása és felügyelete;

h) a BM OKF szervezeti egységei és területi szervei ügyviteli feladatainak szakirányítása;

i) a szabályozási koncepciók, intézkedések, jelentések, előterjesztések kidolgozásának irányítása;

j) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szervezeti egységek közötti koordináció végzése;

k) a nemzetközi kapcsolattartással, a nemzetközi együttműködéssel valamint a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtással kapcsolatos feladatok biztosítása;

l) a fejlesztési programok, tervek kialakításának és megvalósításának összehangolása;

m) a BM OKF és szervezeti egységei minőségirányítási rendszerének működtetése;

n) túlmunka, túlszolgálat elrendelése;

o) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

p) a főosztályok feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

q) szakterületét illetően a Hivatal feladatkörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

r) döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató a hatáskörébe utalt;

s) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

t) javaslattétel a Hivatal létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

u) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

v) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése.

III.6. A szolgálatvezető

46. A szolgálatvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek munkáját, felelős a vezetése alatt álló szervezeti egységek működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

47. A szolgálat feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottaira átruházhatja.

48. A szolgálatvezető feladata különösen:

a) a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok és osztály feladatköreinek megállapítása, a főosztályok és osztály irányítása, a főosztályvezetők és osztályvezető folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése;

b) az alárendeltségébe tartozó főosztályvezetők és osztályvezető rendszeres tájékoztatása, munkájuk koordinálása;

c) a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabályok tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

d) fejlesztési koncepciók kidolgozása;

e) belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

f) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

g) a főosztályok feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

h) szakterületét illetően a szolgálat feladatkörébe tartozó kérdésekben – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

i) döntés meghozatala azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató a hatáskörébe utalt;

j) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának, emelkedésének biztosítása;

k) javaslattétel a szolgálat létszám-, és személyi juttatási keretével való gazdálkodásra;

l) javaslattétel elismerés adományozására, elmarasztalásra;

m) nka, túlszolgálat elrendelése;

n) a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

o) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

p) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel;

q) az ügyviteli, adatvédelmi, valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.

III. 7. A főosztályvezető

49. A főosztályvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató-helyettesek, a főfelügyelők vagy a szolgálatvezetők közvetlen irányítása alatt irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek munkáját, felelős azok működéséért és a feladatkörébe tartozó feladatok határidőben történő teljesítéséért.

50. A főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatáskörének gyakorlását munkaköri leírásban beosztottaira átruházhatja.

51. A főosztályvezető feladata különösen:

a) a közvetlen alárendeltségébe tartozók feladatkörének megállapítása, irányítása, folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése és ellenőrzése;

b) a közvetlen alárendeltségébe tartozók rendszeres tájékoztatása a fontosabb kérdésekről;

c) a feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztések, jogszabályok tervezetének kidolgozása, továbbá az egységes végrehajtás érdekében szükséges javaslatok szakmai tervezeteinek kialakítása;

d) szakterülete fejlesztésére koncepciók kidolgozása;

e) a szakterületét érintő belső normák kiadásának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése;

f) az ügyintézés szakszerűségének és a határidők betartásának ellenőrzése;

g) a főosztály feladatkörébe tartozó kérdésekben a főosztály, továbbá – felhatalmazás alapján – a BM OKF képviselete;

h) döntés azokban az ügyekben, amelyeket a főigazgató-helyettes, a főfelügyelő vagy szolgálatvezető a hatáskörébe utalt;

i) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök gyakorlása, a szakmai felkészültség színvonala folyamatos szinten tartásának biztosítása;

j) javaslattétel a főosztály költségvetés-, létszám-, személyi juttatási keretével való gazdálkodásra, elismerés adományozására, elmarasztalásra;

k) szakterületük vonatkozásában a területi szervek tevékenységének szakmai irányítása;

l) a területi szervek szakirányú továbbképzésének kezdeményezése;

m) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel;

n) az ügyviteli, adatvédelmi valamint rezsim előírások betartásának és betartatásának rendszeres ellenőrzése.

III. 8. A titkárságvezető

52. A titkárságvezető – a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint jelen Szabályzatban foglaltak alapján – a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, illetve a hivatalvezető és a szolgálatvezetők közvetlen irányítása alatt:

a) gondoskodik a felettes vezetőhöz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról;

b) szervezi a felettes vezető hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását, a vezetői távollétre vonatkozó információkat egyezteti a Főigazgatói Titkársággal;

c) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a kiadott feladatok végrehajtásának helyzetét, gondoskodik a határidők és a szolgálati út betartásáról, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

d) végzi a feladatmeghatározó értekezletekkel és a felettes vezetője jelenlétében lebonyolított rendezvényekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

e) a napi szintű sajtófigyelés alapján javaslatot tesz felettes vezetőjének a reagálást igénylő sajtóanyagokra;

f) figyelemmel kíséri a területi szervek részére előírt beérkező határidős jelentések beérkezését és feldolgozását;

g) figyelemmel kíséri az ügyintézés szakszerűségét és a határidők betartását.

III.9. Az osztályvezető

53. Az osztályvezető – a közvetlen vezetője (szolgálatvezető vagy főosztályvezető) utasításait figyelembe véve – irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját és abban közvetlenül is részt vesz. Felelős az osztály feladatainak teljesítéséért.

54. Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

55. Az osztályvezetőt távolléte esetén az osztály kijelölt ügyintézője (beosztottja) helyettesíti.

56. Az osztályvezető feladata különösen:

a) az ügyintézők feladatkörének megállapítása a munka arányos elosztásával, az ügyintézők folyamatos beszámoltatása, munkájuk figyelemmel kísérése, valamint a fontosabb kérdésekről való rendszeres tájékoztatása;

b) az elintézendő ügyek kiosztása, az elintézés során érvényesítendő szempontok meghatározása, a feladat végrehajtásának elősegítése és a végrehajtás ellenőrzése;

c) az ügyintézők által készített tervezetek felülvizsgálata, a hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozása, a felsőbb szintű döntést igénylő ügyek felterjesztése;

d) az osztály feladatkörébe tartozó kérdésekben az osztály képviselete, külön eseti felhatalmazás alapján a főosztály, illetve a BM OKF képviselete;

e) feladatkörében, illetve felhatalmazás alapján együttműködés szervezése, fenntartása és fejlesztése állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;

f) a hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása;

g) javaslattétel az osztály dolgozóinak elismerésére, elmarasztalására.

IV. FEJEZET

A BM OKF BEOSZTOTTI ÁLLOMÁNYA

IV.1. A főreferens, főelőadó és az ügyintéző

57. A főreferens, főelőadó és az ügyintéző a Szabályzatban, a szervezeti egység ügyrendjében, illetve a munkaköri leírásában meghatározottak szerint látja el a feladatkörébe tartozó ügyeket.

58. A főreferens, főelőadó munkaköri leírásában, vagy eseti vezetői döntés alapján, ügyintézői feladatai mellett:

a) ideiglenesen vagy akár állandó jelleggel – vezetőjének felügyelete mellett – szervezi és irányítja az azonos munkaterületen dolgozó ügyintézők, illetve ügykezelők (a továbbiakban: csoport) munkáját;

b) az adott csoportot illetően kialakítja az egységes ügyintézés feltételeit, biztosítja az ügyintézők számára a folyamatos konzultáció lehetőségét;

c) a csoport ügyeiben személyesen referál vezetőjének, szükség esetén egyeztet más hivatali egységek ügyintézőjével, főreferensével;

d) kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó szerven belüli, ügyviteli jellegű iratokat (adatkérés, iratanyag megküldése stb.);

e) a csoport által kiadmányozásra előkészített tervezetet továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

f) ellenőrzi az iratra feljegyzett kezelői és kiadási utasításokat, valamint az irattári tételszámot.

59. Az ügyintéző:

a) felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért;

b) köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek;

c) köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről – emlékeztető vagy feljegyzés készítésével – igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni;

d) vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni.

IV.2. Az ügykezelő és a fizikai alkalmazott

60. Az ügykezelő:

a) ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával;

b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

61. A fizikai alkalmazott:

a) ellátja a munkaköri leírásában meghatározott ellátási és épület-üzemeltetési feladatokat;

b) ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza, és amelyre iskolai végzettsége alkalmassá teszi.

V. FEJEZET

A BM OKF szervezeti egységeinek feladatai

V.1. Főigazgatói Titkárság

62. A Főigazgatói Titkárság a főigazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egységként:

a) gondoskodik a főigazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról, a titkársági ügyviteli munka ellátásáról;

b) szervezi a főigazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását;

c) továbbítja és figyelemmel kíséri a főigazgató által kiadott, vagy a felettes szerv által meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtását, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

d) végzi a főigazgatói, igazgatói és a feladatmeghatározó értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

e) közreműködik a BM OKF által kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, szervezi az együttműködési megállapodások aláíratását;

f) összeállítja a BM OKF éves munkaprogramja, féléves vezetői munkaterve és egyéb éves tervei alapján a havi naptári és ellenőrzési tervet;

g) nyilvántartja a BM OKF főigazgató-helyetteseinek, szolgálatvezetőinek, hivatalvezetőjének, a Közönségkapcsolati Iroda vezetőjének, továbbá a területi szervek igazgatóinak szabadságát.

63. A Főigazgatói Titkárság szervezetébe tartozó sajtószóvivő a főigazgató közvetlen irányításával – a Hivatal támogatásával – az alábbi feladatokat látja el:

a) szervezi és előkészíti a főigazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését;

b) rendszeres kapcsolatot tart a BM és más közigazgatási és rendvédelmi szervek szóvivőivel;

c) irányítja és koordinálja a területi szervek szóvivőinek tevékenységét, illetve folyamatos kapcsolatot tart a médiaszolgáltatók képviselőivel;

d) koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését;

e) folyamatosan figyelemmel kíséri a katasztrófavédelmi szervezetet érintő sajtómegjelenéseket, a napi sajtófigyelés alapján javaslatot tesz a reagálást igénylő sajtóanyagokra;

f) koordinálja és részt vesz a reagálást igénylő anyagok elkészítésében.

V.2. Ellenőrzési Szolgálat

64. Az Ellenőrzési Szolgálat a tevékenységét a főigazgató közvetlen alárendeltségében végzi.

65. Feladatkörében eljárva együttműködik az állami és kormányzati ellenőrző szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a rendvédelmi szervek ellenőrző szerveivel.

66. Az Ellenőrzési Szolgálat vezetője a BM OKF belső ellenőrzési vezetője.

67. Az Ellenőrzési Szolgálat feladatai végrehajtásához személyeket vonhat be a BM OKF valamennyi szervezeti egységétől és szervezeti elemétől.

68. A szakmai ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza.

69. A költségvetési szervek belső ellenőrzésének középirányító szervre vonatkozó szabályait, módszertanát, az ellenőrzések során követendő eljárás rendjét, a követelmények rendszerét a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

70. Az Ellenőrzési Szolgálat:

a) az ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a jogszabályi és belső normák előírásainak megsértése ellen, amelynek keretében javaslatot tesz a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint az ügyintézés rendjének módosítására, szükség esetén – a főigazgató megbízásából – az erre feljogosított szervezetnél kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

b) az ellenőrzések tapasztalatai alapján kezdeményezi egyes szervek vagy tevékenységi körök soron kívüli ellenőrzését, vezetőik soron kívüli beszámoltatását;

c) az ellenőrzések tapasztalatai alapján szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, valamint a belső normáknak a kiadására, módosítására, hatályon kívül helyezésére;

d) kezdeményezi a szervek vezetőinél belső normák kiadását, ha az a jogszabályok egységes végrehajtása, a jogellenes gyakorlat megszüntetése, a meglévő szabályozás elégtelensége miatt szükségessé vált;

e) nyilvántartja és nyomon követi a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentéseket, az ellenőrzéseket követő intézkedéseket és azok végrehajtását, valamint elkészíti az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló éves beszámolót;

f) külön intézkedésben meghatározottak szerint végrehajtja a területi szervek éves tevékenységének minősítését;

g) szakirányítja a területi szervek ellenőrzési szolgálatát.

V.2.1. Revizori Főosztály

71. A Revizori Főosztály:

a) ellenőrzési feladatait az éves belső ellenőrzési tervben foglaltak, illetve főigazgatói utasítás alapján végzi;

b) végrehajtja a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, az államháztartási és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, továbbá a BM OKF Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglalt szakirányú feladatokat;

c) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési terveket, végrehajtja – szükség szerint szakértők bevonásával – a jóváhagyott tervfeladatokat, nyomon követi a megvalósítás folyamatát;

d) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;

e) ellenőrzi és értékeli a belső kontrollrendszer, azon belül a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének és működésének helyzetét;

f) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

g) vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások valódiságát;

h) a szabályszerűség mellett vizsgálja az ellenőrzött tevékenység gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét és célszerűségét;

i) a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását;

j) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít a szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;

k) figyelemmel kíséri az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

l) büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság esetén haladéktalanul tájékoztatja a szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárás megindítására;

m) a belső ellenőrzés módszereivel és eszközeivel fellép a korrupciós jelenségekkel szemben, megelőzése érdekében javaslatokat tesz, szükség esetén kezdeményezi a megfelelő eljárás lefolytatását;

n) végrehajtja és gyakorolja a felügyeleti szerv által részére átruházott ellenőrzési jogosultságokat;

o) elkészíti, összeállítja és felterjeszti a főigazgatóság belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves, valamint a katasztrófavédelem belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentéseket;

p) szakmailag irányítja, koordinálja, felügyeli a területi szervek belső ellenőreinek munkáját, a belső ellenőrzés működését, a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét biztosító törvényes garanciák érvényesülését;

q) továbbképzéseket, országos értekezleteket, módszertani foglalkozásokat és gyakorlatokat tervez, szervez, illetve vezet le;

r) véleményezi a hatáskörébe tartozó ellenőrzési, szakmai felügyeleti, gazdálkodási és egyéb pénzügyi szabályzatok tervezeteit.

V.2.2. Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

72. A Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály:

a) tervezi és összehangolja a főigazgatóság ellenőrzési tevékenységét;

b) összeállítja a BM OKF féléves ellenőrzési és felügyeleti tervét, ellenőrzi annak végrehajtását;

c) szervezi és szakterülete vonatkozásában végrehajtja a tervezett és terven felüli ellenőrzéseket;

d) gyűjti és összesíti a BM OKF szervezeti egységei által végrehajtott ellenőrzések tapasztalatait;

e) a főosztály tevékenységével kapcsolatosan beszámoló jelentéseket készít, a szakirányító részére adatot szolgáltat;

f) szakmai felügyeletet gyakorol a BM OKF szervezeti egységei és az alárendelt szervek szakmai ellenőrző tevékenysége felett;

g) ellenőrzi a BM OKF szervezeti egységeinél, valamint a közvetlen irányítás alatt álló szerveknél a szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység végzését, vizsgálja annak érvényesülését, hatékonyságát;

h) részt vesz a BM OKF szakmai és stratégiai tervezési feladataiban;

i) az ellenőrzési és szakmai felügyeleti tevékenység tapasztalatainak elemezésével és feldolgozásával közreműködik a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különböző szakterületi továbbképzéseiben;

j) főigazgatói utasításra részt vesz az önkormányzati szervek újjáépítéssel kapcsolatos feladatai teljesítésének ellenőrzésében;

k) a főigazgató által kijelölt ügyekben végzi a panaszok, állampolgári bejelentések kivizsgálását.

V.2.3. Mobil Ellenőrzési Osztály

73. A Mobil Ellenőrzési Osztály:

a) ellenőrzési hatásköre kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi, területi, területi jogállású és helyi szerveire, valamint az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra;

b) az ellenőrzési feladatok követelményrendszerét, általános rendelkezéseit, végrehajtási szabályait, módszertanát a szolgálatvezető által kidolgozott és a főigazgató által jóváhagyott Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzat tartalmazza;

c) feladatait a főigazgató által jóváhagyott havi munkaterv alapján végzi;

d) biztosítja az ellenőrzések minőségének, hatékonyságának megfelelő színvonalát;

e) érvényesíti az ellenőrzés segítő és megelőző jellegét, biztosítja az általánosítható tapasztalatok közreadását, széleskörű hasznosítását;

f) a mulasztások, hiányosságok feltárásával segíti a személyes felelősség érvényesítését és a hibák ismétlődésének megakadályozását;

g) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékeléseket készít az ellenőrzött szerv működése eredményességének növelése, érdekében;

h) figyelemmel kíséri az ellenőrzött szerv által megtett intézkedéseket;

i) büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot haladéktalanul jelenti a szolgálati út betartásával a főigazgató részére, és az általa meghatározottak szerint jár el;

j) az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, törvénysértések tapasztalataira figyelemmel az ellenőrzött szervek vonatkozásában átfogó ellenőrzést vagy témavizsgálatot kezdeményez;

k) szakmailag irányítja, koordinálja, felügyeli a területi szervek fővizsgálóinak munkáját.

V.3. Humán Szolgálat

74. Felelős a katasztrófavédelem humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési munkáért, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, a feladatkörébe tartozó (személyügyi, munkaügyi, szociális, fegyelmi valamint oktatási és képzési) ügyek törvényes rendezéséért, az állomány egészségügyi és mentális állapotáért, valamint a munkavédelmi feladatok végrehajtásáért.

V.3.1. Személyzeti Főosztály

75. Személyzeti szakterületen:

a) részt vesz a hivatásos állományúak, a közalkalmazottak és a munkavállalók szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyára és munkaviszonyára vonatkozó szabályozás előkészítésében, a jogszabályok végrehajtása során szakirányítást gyakorol;

b) szervezi és végzi a katasztrófavédelem létszám- és státuszgazdálkodásával kapcsolatos személyügyi feladatokat;

c) előkészíti a főigazgató és a helyettesek személyügyi, munkaügyi, szociális és kegyeleti döntéseit, illetve az igazgatók személyzeti, munkaügyi, szociális és kegyeleti javaslatait;

d) kidolgozza és irányítja az állománykiegészítési, pályára irányítási és toborzási feladatokat, végzi a vezetői állomány utánpótlásának tervezését, a vezető állomány minősítésével és utánpótlásának kiválasztásával kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi a jutalmazási keret felhasználását és előkészíti a központi elismerési ünnepségeket;

e) képesítési követelmények alapján tervezi és szervezi az állomány beiskolázását;

f) végzi az állomány biztonsági ellenőrzésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;

g) végzi a szociális helyzet elemzését, értékelését, javaslatot tesz a szociális jellegű döntésekre, ellátja a BM OKF-en működő szociális bizottság titkári feladatait;

h) kidolgozza a katasztrófavédelem állományszervezési és szervezetfejlesztési feladatainak szakmai elveit és módszereit;

i) kidolgozza a katasztrófavédelem szervezetével kapcsolatos tervezeteket, előterjesztéseket, gondoskodik a jogszerűség megtartásáról, más szervek részére adatszolgáltatást végez;

j) elkészíti a katasztrófavédelem szervezési állománytáblázatát, annak kivonatait, a BM munkaköri jegyzéke alapján a létszámkimutatást, gondoskodik azok naprakészen tartásáról;

k) végzi a munkáltatói jogok gyakorlását érintő személyügyi és munkaügyi tárgyú panaszok ügyintézését, nyilvántartását;

l) végzi a rehabilitációs tevékenységgel kapcsolatos előkészítő munkálatokat;

m) ellátja a személyügyi és munkaügyi nyilvántartások, adattárak kezelését és védelmét;

n) szakirányítja, illetve végzi a gondozási körbe tartozó nyugállományúakkal kapcsolatos feladatokat, szervezi és koordinálja a főigazgató és a Belügyi Nyugdíjasok Egyesülete Katasztrófavédelmi Tagozata közötti együttműködési megállapodásban rögzített feladatok végrehajtását;

o) szakirányítja, illetve végzi az érintett hivatásos, közalkalmazott és munkavállalói állomány vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos személyügyi feladatokat.

76. Fegyelmi munka terén:

a) a BM OKF személyi állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása során lefolytatja az eljárást;

b) a főigazgató és a helyettesek hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben lefolytatja az első fokú fegyelmi eljárásokat, az igazgatók hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetés kiszabására tett javaslat esetében felülvizsgálja annak megalapozottságát és azt előkészíti döntésre;

c) a főigazgató-helyettesek és az igazgatók fegyelmi ügyben hozott első fokú érdemi határozata ellen benyújtott panasz esetén lefolytatja a fegyelmi eljárás felülvizsgálatát és előkészíti a főigazgató másodfokú döntését;

d) szakirányítja a területi szervek fegyelemkezelő és a területi szervek fegyelmi munkáját, részükre – szükség esetén – a fegyelmi helyzet javítása érdekében feladatokat határoz meg, e körben elősegíti az egységes jogértelmezés, egységes joggyakorlat kialakítását, ellenőrzi ennek érvényesülését;

e) szakirányítja az állomány kötelezettségeinek és jogainak ismertetésével kapcsolatos jogpropaganda előadásokat;

f) rendszeresen együttműködik az illetékes igazságügyi szervekkel, az Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendvédelmi szervek érintett vezetőivel;

g) folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó jelentőszolgálati adatokat, havonta összesített adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső tájékoztatást;

h) éves szinten átfogóan elemzi a katasztrófavédelem állományának fegyelmi helyzetét, javaslatokat tesz a megelőző munka hatékonyságának javítására.

V.3.2. Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály

77. Oktatásigazgatási és oktatásszervezési szakterületen:

a) a szakképzés tekintetében végzi a jogszabályi előírások alapján végrehajtandó ellenőrzési feladatokat és engedélyezési tevékenységet;

b) közreműködik a katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések oktatásszervezési feladatainak ellátásában;

c) koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzése, továbbképzése szakmai követelményrendszerének kidolgozását, végrehajtásának ellenőrzését;

d) tervezi, szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának képzésével, továbbképzésével, valamint a központi tanfolyamokkal összefüggő feladatok végrehajtását;

e) kidolgozza a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közép- és hosszú távú oktatási koncepcióját;

f) végzi a katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági és tűzvédelmi képzések meghatározott oktatásigazgatási feladatait;

g) közreműködik a hazai és a nemzetközi szakmai tanfolyamok megszervezésében;

h) koordinálja és felügyeli az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat;

i) kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi jellegű szakmai képzést folytató felsőoktatási intézményekkel, képviseli a megrendelő szakmai és képzési igényét;

j) kapcsolatot tart a katasztrófavédelem területén működő társadalmi szervezetekkel, gyűjti a társadalmi szervezetek tapasztalatait és azokat felhasználja e szervezetek tagjainak képzésében, továbbképzésében;

k) közreműködik az országos hatáskörű szervekkel, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel megkötendő együttműködési megállapodások kidolgozásában;

l) végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet ösztöndíjas hallgatóinak ösztöndíjszerződése megkötésének előkészítésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

m) szakmai felügyeletet gyakorol a KOK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet tevékenysége felett;

n) összehangolja, koordinálja és felügyeli a rendészeti pályára irányító képzést, részt vesz a polgári közoktatási intézmények katasztrófavédelmi témájú versenyeinek szervezésében;

o) koordinálja a hivatásos katasztrófavédelmi szervek esélyegyenlőségi tevékenységét;

p) tervezi és szervezi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek központi távoktatásos formában megvalósuló képzését és továbbképzését.

78. Kiképzési és sport szakterületen:

a) tervezi, szervezi és szakirányítja a gépjármű-vezetéstechnikai képzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya részére;

b) rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a belügyi szervekkel és a Magyar Honvédséggel a vezetéstechnikai képzések végrehajtásában és új módszerek kialakításában;

c) tervezi, szervezi és szakirányítja a személyi állomány testnevelési képzését, fizikai felkészítését, sportéletét;

d) szervezi a BM OKF-nél a hivatásos állományba jelentkezők fizikai alkalmassági felmérését, valamint az állományban lévők fizikai alkalmassági vizsgálatát;

e) tervezi, szervezi, koordinálja a központi és az országos sportrendezvényeket, ellenőrzi a területi sportrendezvényeket;

f) szervezi a belügyi és más szervezetek rendezvényein a hivatásos katasztrófavédelmi szervek csapatainak és versenyzőinek részvételét.

V.3.3. Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Központ

79. Egészségügyi és pszichológiai szakterületen:

a) a katasztrófavédelem gyógyító-megelőző alapellátó szolgálata szakirányítói feladatokat lát el, tervező, szervező, ellenőrző funkciót gyakorol, helyzetértékelést, elemzést végez, közreműködik a rendkívüli események és helyzetek szakmai rendezésében;

b) az alkalmassági vizsgálat egységes rendszeréhez igazodva végrehajtja a katasztrófavédelem állományába jelentkezők munkaköri egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, az állományban lévők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatát, végzi az állomány foglalkozás-egészségügyi alapellátását;

c) a rendszeres időközökben végrehajtott egészségügyi szűrővizsgálat alapján tervszerű gondozási, rehabilitációs programot állít össze, szervezi az állomány egészségügyi intézetekben történő gyógykezelését, rehabilitációját és rekreációját, szakirányítja a Katasztrófavédelem Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjai egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági szakmai tevékenységét, szervezi a beutalásokat;

d) szakterületi tanácsadási feladatokat lát el, fejleszti az állomány egészségügyi kultúráját, figyelemmel kíséri és segíti az egészségügyi alapellátás egységes megvalósítását, kezdeményezi a hatékonyság fejlesztését;

e) ellátja a katasztrófavédelem közegészségügyi-járványügyi viszonyainak felügyeletét, ellenőrzését, végzi az ezzel kapcsolatos első fokú hatósági feladatokat, végrehajtja a kötelező és ajánlott védőoltásokat, vezeti a közegészségügyi-járványügyi adminisztrációt, higiéniai szempontból véleményezi és engedélyezi a katasztrófavédelem épületberuházásainak és felújításainak terveit;

f) tervezi az egészségügyi és pszichológiai szakterület működtetéséhez szükséges egészségügyi anyagi és technikai eszközöket, gyógyászati fogyó anyagokat, oltóanyagokat;

g) szervezi és végzi a hivatásos állományba jelentkezők első fokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, valamint az általános és célzott, rendszeres és időszakos alkalmassági vizsgálatokat;

h) kidolgozza, szervezi és végzi az alaptevékenységet segítő pszichológiai feladatokat, prevenciós tevékenységet, irányítja a szakmai tevékenység kijelölt területeinek pszichológiai biztosítását;

i) részt vesz a vezetők pszichológiai, pedagógiai ismereteinek, vezetői készségeinek fejlesztésében, igény szerint az oktatásban;

j) szakirányítja, szervezi és végzi a deviáns jelenségeket szűrő és megelőző krízisintervenciós, valamint az egyéni és szervezeti tanácsadói tevékenységet;

k) kapcsolatot tart az együttműködő szervek megfelelő szakmai szervezeti elemeivel.

80. Munkavédelmi szakterületen:

a) végzi a munkavédelemi hatósági tevékenység szakmai feladatait;

b) szakmailag ellenőrzi a területi és helyi szervek, valamint az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységét;

c) szükség szerint tájékoztató jelentést készít a munkavédelemmel kapcsolatos lényeges kérdésekről, problémákról;

d) évenként statisztikailag értékeli a katasztrófavédelem szerveinél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál bekövetkezett szolgálati- és munkabaleseteket;

e) évenként összegző, értékelő jelentést készít a katasztrófavédelem szervei, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok munkavédelmi helyzetéről;

f) tájékoztatási kötelezettséget teljesít a katasztrófavédelem hivatásos szervei és az önkormányzati tűzoltóságok személyi állományát ért, a munkavédelemről szóló törvényben meghatározott súlyos munkabalesetekről;

g) kidolgozza az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatás rendjét;

h) megszervezi a BM OKF-en a munkavédelmi vizsgáztatásokat, vezeti a vizsgabizonyítványok nyilvántartását, közreműködik a katasztrófavédelem hivatásos szervei által szervezett munkavédelmi vizsgáztatásban;

i) elkészíti a BM OKF kockázatértékelését, rendszeresen ellenőrzi az abban meghatározottak végrehajtását;

j) a munkavédelmi üzembe helyezéshez előzetesen véleményezi a központilag beszerzésre kerülő rendszeresített munkaeszközöket;

k) a rendszeresítési bizottság tagjaként részt vesz az újonnan beszerzésre kerülő felszerelések rendszeresítési és rendszerből kivonási eljárásában;

l) végzi a BM OKF-en történt valamennyi baleset kivizsgálását;

m) megtartja a BM OKF-re újonnan felvételre kerülők előzetes munkavédelmi oktatását, megszervezi a BM OKF éves ismétlődő és rendkívüli munkavédelmi oktatását;

n) megszervezi a BM OKF éves munkavédelmi bejárását;

o) ellátja a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi feladatokat;

p) megszervezi a munkavédelmi felügyelők és egészségvédelmi megbízottak oktatását, továbbképzését;

q) rendszeresen vizsgálja a szolgálati és munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát.

V.3.4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

81. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete (a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Intézet) a BM OKF és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Katasztrófavédelmi Intézet Szervezeti és Működési Rendje szerint a Humán szolgálatvezető alárendeltségében végzi feladatait.

82. A Katasztrófavédelmi Intézet működtetésének célja a rendvédelemben, a közigazgatásban, a Magyar Honvédség állományában, a nemzetgazdaság stratégiai fontosságú veszélyes üzemeiben, valamint a szakirányú gazdasági szerveknél foglalkoztatott katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági szakemberek felsőfokú képzése, akik a felkészültségükkel alkalmasak szakterületükön a megelőzési, a műveleti, a felkészítési, a beavatkozási, a mentésszervezési, a helyreállítási, a hatósági és a vizsgálati feladatok végrehajtására. A Katasztrófavédelmi Intézet feladata a katasztrófavédelem szak három szakirányán (katasztrófavédelmi-műveleti, tűzoltási-mentésszervezési, iparbiztonsági) a felsőfokú képzés végzése, a kapcsolódó tudományos-kutatási tevékenység, valamint az egyetem karain jelentkező katasztrófavédelmi oktatási igények végzése.

V.4. Hivatal

83. A Hivatalhoz tartozó szervezeti egységek szakmai tevékenységüket a hivatalvezető közvetlen irányításával látják el.

84. A Hivatal vezetője egyúttal a BM OKF minőségügyi vezetője.

85. A Hivatal:

a) felügyeli az ügyirat-kezelési feladatokat, szervezi a BM OKF minősített és nyílt adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységét;

b) rendszeresen ellenőrzi a minősített adatokkal kapcsolatban a titokvédelmi előírások betartását;

c) koordinálja a nemzeti és külföldi minősített adatok nyilvántartójának működéséhez szükséges feltételek biztosítását, a nyilvántartó működésének felügyeletét;

d) figyelemmel kíséri, segíti és ellenőrzi a területi szervek igazgatási, titkársági feladatait;

e) karbantartja a BM OKF Határidős Jelentések Táblázatát;

f) koordinálja a munkatervezéssel kapcsolatos feladatokat;

g) összeállítja a BM OKF féléves vezetői munkatervét;

h) koordinálja az állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel fennálló együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását, vezeti az adatbázist.

V.4.1. Nemzetközi Főosztály

86. A Nemzetközi Főosztály:

a) a bilaterális együttműködés során a katasztrófavédelmi alapfeladatok ellátása céljából kapcsolatot tart, együttműködik a partnerországok katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzoltó szervezeteivel;

b) szervezi és koordinálja a multilaterális (EU, ENSZ, NATO, CTIF, FEU stb.) és regionális (DPPI, V4) nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást, együttműködést, biztosítja a BM OKF képviseletét az érintett szervezetekben;

c) kezdeményezi és megszervezi a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtási és segítségkérési feladatok végrehajtását és végzi az ebből következő feladatokat;

d) a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtással összefüggésben szervezi a kapcsolattartást az EU Bizottság Humanitárius és Polgári Védelmi Főigazgatóság (DG ECHO) Monitoring és Információs Központjával (MIC), a NATO EADRCC-vel, az ENSZ OCHA-val és más érintett nemzetközi és hazai humanitárius szervezetekkel;

e) közreműködik a BM OKF szervezeti egységei tevékenységének koordinálásában a nemzetközi partner szervezetekkel és szakmai szervezetekkel történő megállapodások előkészítése terén;

f) részt vesz a BM OKF-et érintő nemzetközi szerződések tervezeteinek kidolgozásában;

g) kezdeményezi a megkötött nemzetközi szerződésekből eredő és a BM OKF-et érintő feladatok végrehajtását, szervezi a kétoldalú katasztrófavédelmi kormányegyezmények alapján létrehozott Vegyes Bizottságok működését;

h) elkészíti a BM OKF és területi szervei éves kiutazási és fogadási tervét, a főigazgatói kiutazások és fogadások tervét belügyminiszteri jóváhagyásra felterjeszti;

i) gyűjti, elemzi, értékeli a BM OKF számára a külpolitikai és a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos információkat, az együttműködés hatékonyságával kapcsolatos javaslatokat és ajánlásokat terjeszt elő;

j) egyeztetve a szakmai szervezetek vezetőivel, javaslatot tesz a főigazgatónak az együttműködésből adódó feladatok biztosítása érdekében a BM OKF-et képviselők kijelölésére, a nemzetközi szervezetek rendezvényein való részvételre, az azokon képviselendő álláspontra;

k) szervezi a BM OKF szakértőinek külföldi szakmai és nyelvi képzését;

l) folyamatos együttműködést tart fenn a BM európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárával és az irányítása alá tartozó főosztályokkal, a minisztérium alárendeltségébe tartozó országos hatáskörű szervek nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységeivel;

m) a felmerülő szakmai feladatok függvényében együttműködik más minisztériumok illetékes főosztályaival.

V.4.2. Jogi Főosztály

87. Jogi szakterületen:

a) a szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot és tájékoztatást ad, a személyi állomány részére jogi tanácsadást szervez;

b) felhívja a főigazgató figyelmét a feladatkörében tudomására jutott jogsértésekre és javaslatot tesz azok megszüntetésére;

c) részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében;

d) felügyeli a területi szervek jogi természetű tevékenységét, koordinálja az igazgatóságok jogtanácsosainak tevékenységét;

e) figyelemmel kíséri a BM OKF jogalkalmazási gyakorlatát, indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi;

f) figyelemmel kíséri a belső normák jogszabályi megfelelőségét, az attól való eltérést jelzi a döntésre jogosult vezetőnek;

g) véleményezi, valamint ellenjegyzi a BM OKF normatív belső rendelkezéseinek tervezetét;

h) előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját és a hatályos normák címjegyzékének a kiadását;

i) gondoskodik a tárgy szerint illetékes szakterületek bevonásával a más szervek által előkészített jogszabályok, kormány-előterjesztések, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve a nem jogi szabályozásra irányuló kormány-előterjesztések, jelentések és tájékoztatók belső véleményezéséről, a beérkezett vélemények jogi szempontú felülvizsgálatáról, összeállítja a BM OKF álláspontját összegző átiratot;

j) végzi a feladat- és hatáskör szerint illetékes szervezeti egység által előkészített szakmai tervezet véleményezését, felterjeszti a miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, koordinálja azok egyeztetését;

k) véleményezi és ellenjegyzi a BM OKF által kötendő szerződések tervezeteit;

l) véleményezi a főigazgató és a helyettesek külső szervekkel kötendő együttműködési megállapodásainak tervezeteit;

m) közreműködik a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatos ügyintézésben;

n) ellátja a BM OKF jogi (peres és nem peres) képviseletét; ezen képviseleti tevékenységét a BM OKF működéséből adódó munka-, polgári és közigazgatási jogi ügyekben a szakfőosztályokkal együttműködve végzi;

o) külön megbízás alapján eljár a területi szervek peres és nem peres ügyeiben;

p) az a), c), k), n) és o) alpontokban meghatározott feladatok a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével, a veszélyesáru-szállítás telephelyi ellenőrzésével, valamint az ellenőrzések során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával összefüggő közigazgatási ügyek tárgykörére nem terjednek ki;

q) koordinálja a BM OKF parlamenti és kormányzati feladatai végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket, valamint a napirenden kívüli felszólalások, interpellációk, kérdések, azonnali kérdések megválaszolását, segíti a BM OKF képviseletének ellátását az Országgyűlésben.

88. Adatvédelmi szakterületen:

a) javaslatot tesz az adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozók kibocsátására, módosítására;

b) segíti és ellenőrzi a területi szervek adatvédelmi tevékenységét, szervezi az adatvédelmi képzéseket, továbbképzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkatársai részére;

c) ellátja a belső adatvédelmi felelős számára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. §-ában meghatározott feladatokat;

d) kidolgozza és karbantartja a BM OKF Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát;

e) teljesíti a személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos kérelmekkel összefüggő jelentéstételi kötelezettségeket.

V.4.3. Igazgatási és Kommunikációs Főosztály

89. Rendezvényszervezéssel kapcsolatos szakmai feladatai:

a) koordinálja a BM OKF ünnepeinek, belső rendezvényeinek lebonyolítását, azokat felügyeli, részt vesz a szervezésükben;

b) elkészíti a főigazgatói szintű rendezvények, ünnepségek, állománygyűlések forgatókönyvét, berendelőjét, jóváhagyást követően megküldi az érintett szakterületeknek, személyeknek;

c) felkérésre elkészíti az ünnepségek, állománygyűlések és kiemelt rendezvények vezetői beszédét;

d) felkérésre szakmai segítséget nyújt a szakterületek rendezvényeinek szervezésében;

e) részt vesz – igény szerint – a BM OKF hazai helyszínű nemzetközi rendezvényeinek előkészítésében;

f) közreműködik külső rendezvények, kiállítások szervezésében, lebonyolításában;

g) a szakterületek felkérésére szakmai segítséget nyújt külső rendezvényeken, kiállításokon a BM OKF megjelenésének szervezésében;

h) kapcsolatot tart és a közös rendezvények függvényében együttműködik a tárcák és a társszervezetek szakterületeivel;

i) javaslatot tesz a BM OKF arculatának kialakítására, felelős az arculati terv megvalósításáért, folyamatos figyelemmel kíséréséért, aktualizálásáért;

j) elkészíti a kommunikációs és rendezvényterv szakterületet érintő javaslatát;

k) a szakterületekről beérkezett szakmai anyagok alapján gondoskodik a BM OKF évkönyvének elkészítéséről, a kiadvány szerkesztéséről, kivitelezéséről, főigazgatói döntés szerint a kiadvány terjesztéséről;

l) gondoskodik reklám-, emlék-, és ajándéktárgyak beszerzéséről, azokat nyilvántartja és kezeli;

m) havi rendszerességgel összegyűjti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett rendezvények meghatározott adatait, azokról összesítő táblázatot készít;

n) igény szerint szakmai véleményezéssel és javaslattal támogatja a katasztrófavédelmi szervezet lakossági kampányait, tájékoztató tevékenységét;

o) végzi a belső kommunikációs rendszer működtetéséből rá háruló feladatokat, eseményhez kötötten pályázatot hirdet meg;

p) a Katasztrófavédelem Központi Múzeum szakmai iránymutatása alapján szervezi és felügyeli a csapat-emlékszobák kialakítását.

90. Ügyviteli Iroda

a) ellátja a BM OKF-hez érkező és az ott keletkező nemzeti és külföldi minősített, valamint nem minősített adat védelméből adódó ügyirat-kezelési feladatokat, szervezi a BM OKF minősített és nem minősített adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységét;

b) kidolgozza és karbantartja a BM OKF minősített adatok védelméről szóló Biztonsági Szabályzatát;

c) az Ügyviteli Iroda vezetője ellátja a biztonsági vezető jogszabályban meghatározott feladatait;

d) kidolgozza és karbantartja a BM OKF nem minősített adat védelméről szóló Iratkezelési Szabályzatát és Irattári Tervét;

e) működteti az elektronikus iktatási rendszert, felügyeli és koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását;

f) felügyeli az ügyiratkészítés formai követelményeinek érvényesülését, meghatározza az ügyiratforgalom rendjét;

g) segíti és ellenőrzi a területi szervek ügyviteli tevékenységét, szervezi az erre vonatkozó képzéseket, továbbképzéseket a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkatársai részére;

h) vezeti a belső szabályozó eszközök elektronikus nyilvántartását;

i) gondoskodik a meghatározott belső normák Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről.

91. Ügyfélszolgálati Iroda

a) lefolytatja a közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, javaslatokkal és panaszokkal kapcsolatos eljárásokat;

b) szervezi, illetve végzi az ügyfélszolgálati elektronikus postafiókra, illetve postai küldeményként érkező levelekkel kapcsolatos teendőket;

c) ellátja a közzétett ügyfélfogadási időben személyesen tett bejelentések felvételét;

d) figyelemmel kíséri az áttett ügyek intézését, a határidők betartását;

e) közreműködik a bejelentések, panaszok kivizsgálásában;

f) értékeli, elemzi az előző évi közérdekű bejelentéseket, javaslatokat, kérelmeket és panaszokat, erről jelentést készít és terjeszt fel;

g) felügyeletet gyakorol és szakmai támogatást nyújt a területi szervek ügyfélszolgálati tevékenységéhez, szükség esetén képzéseket, konzultációs lehetőséget szervez;

h) működteti a minőségirányítási rendszert, koordinálja az ahhoz kapcsolódó feladatokat.

92. Lap, Szemle és WEB Szerkesztőség

a) kidolgozza a BM OKF kommunikációs tevékenységének fő irányait, területeit, módszereit, feladat- és eszközrendszerét;

b) felelős a BM OKF éves Munkaprogramja, féléves munkatervei alapján a kommunikációs és rendezvény terv összeállításáért, elkészítéséért;

c) tervezi és szervezi a BM OKF kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos sajtótevékenységet;

d) a szakterületek felkérésére közreműködik a BM OKF kiadványinak elkészítésében, lakossági tájékoztató kampányok tervezésében;

e) közreműködik a BM OKF sajtóközleményeinek, sajtómeghívóinak és sajtó-háttéranyagainak előkészítésében;

f) sajtószervezéssel közreműködik a BM OKF által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken;

g) felelős a BM OKF internetes honlapja és a Szent Flórián honlap folyamatos működésének koordinációjáért;

h) figyelemmel kíséri a területi szervek internetes honlapjainak működését;

i) segíti és ellenőrzi a területi szervek kommunikációs tevékenységét;

j) végzi a Katasztrófavédelem című folyóirat olvasóinak gyors és hiteles tájékoztatását;

k) a honlapon és a Katasztrófavédelem folyóiratban közzététel céljából adott eseményről cikket ír, fényképfelvételt készít;

l) időszakos sajtóelemzéseket és sajtóértékeléseket készít.

V.5. Közönségkapcsolati Iroda

93. A Közönségkapcsolati Iroda:

a) szervezi a katasztrófavédelem és a társadalmi, civil szervezetek közötti párbeszédet, biztosítja az információáramlást;

b) kapcsolatot tart a katasztrófavédelmi szervek társadalmi elfogadottságának elősegítésére, erősítésére a különböző társadalmi, humanitárius és kisebbségi szervezetekkel;

c) szervezi a BM OKF főigazgatói szintű külső rendezvényeit;

d) képviseli a BM OKF-et külső rendezvényeken;

e) kapcsolatot tart és a közös rendezvények szervezésében együttműködik a tárcák és a társszervezetek társadalmi kapcsolatok szakterületeivel, a katasztrófavédelemben együttműködő szakmai és társadalmi szervezetekkel;

f) felkérésre közreműködik kiállítások és más rendezvények szervezésében.

V.6. Főigazgató-helyettesi szervezet

94. A Főigazgató-helyettesi Szervezet szervezeti egységeire vonatkozó közös szabályok a hatósági tevékenység koordinált végrehajtása érdekében:

a) az integrált hatósági feladatokra vonatkozó iránymutatásokat, állásfoglalásokat, tájékoztatásokat a Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály adja ki az országos főfelügyelők szakmai javaslatai alapján;

b) az integrált hatósági feladatellátást érintően az országos és területi szervek közötti kapcsolattartás, adat- és információszolgáltatás – az országos főfelügyelőségek együttműködésével – a Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály útján történik;

c) az integrált hatósági feladatellátással összefüggő tevékenységek ellenőrzését, felügyeletét és koordinációját az országos főfelügyelőségek a Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztállyal együttműködve végzik;

d) az integrált hatósági tevékenység jog- és szakszerű ellátása, valamint az egységes jogalkalmazás érdekében történő képzést és továbbképzést a Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály szervezi az érintett országos főfelügyelőségekkel együttműködve;

e) a hatósági feladatok végrehajtásáról szóló jelentéseket, beszámolókat, tájékoztatókat, értékeléseket, elemzéseket és más összefoglalókat a Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály készíti az érintett országos főfelügyelőségekkel együttműködve;

f) a hatósági feladatok ellátásához szükséges adatokat és információkat, a nyilvántartásokhoz történő hozzáférést az országos főfelügyelőségek és a Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály kölcsönösen biztosítják egymás számára;

g) a hatósági feladatok ellátásához szükséges adatok és nyilvántartások mindenkori naprakészségét – az országos főfelügyelőségek együttműködésével – a Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály biztosítja.

V.6.1. Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

95. Az országos tűzoltósági főfelügyelő az illetékes vezetők útján irányítja a Tűzoltósági Főosztály és a Tűzvédelmi Főosztály szakmai tevékenységét, amelynek keretében:

a) végzi munkaszervezési, szervezési koordinációját, valamint felügyeletét;

b) kapcsolatot tart a Tűzvédelmi és a Tűzvizsgálati Tanácsadó Testülettel és koordinálja tevékenységét.

96. Az országos főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt, vagy a főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a jelen Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti országos főfelügyelősége munkáját.

97. Az országos tűzoltósági főfelügyelő:

a) meghatározza, szakmailag irányítja, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő főosztályok tevékenységét;

b) kapcsolatot tart szakmai szövetségekkel, félévente szakterületének megfelelően beszámolót készít;

c) részt vesz az Országos Tűzmegelőzési Bizottság munkájában;

d) koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a BM OKF-re háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot;

e) szakterületét érintően végzi az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;

f) egyetértést gyakorol a Tűzvédelmi Főosztály és a Tűzoltósági Főosztály által döntésre előkészített iratok esetében;

g) vezeti a tűzvédelmi szakértők névjegyzékét, és gondoskodik annak megjelentetéséről, valamint kiadja a szakértői engedélyeket;

h) a szakterületét érintően a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi, helyi szerveire kiterjedő hatályú szakmai állásfoglalást ad ki.

V.6.1.1. Tűzoltósági Főosztály

98. A Tűzoltósági Főosztály:

1. végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzatkidolgozási és a főosztály feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási feladatokat;

2. ellátja a területi szervek, a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófaelhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;

3. tervezi és szervezi a megyei tűzoltósági főfelügyelők továbbképzését, irányelveket készít elő az BM OKF szervezeti egységeivel egyeztetve a tűzoltásban és a műszaki mentésben részt vevő állomány éves felkészítési tervéhez;

4. az ország területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a területi szervek részére, szervezi a BM OKF hatáskörébe tartozó feladatok végzését;

5. szervezi az BM OKF által rendezett országos és nemzetközi tűzoltósport versenyeket és szakmai vetélkedőket;

6. jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és továbbítja az azzal kapcsolatos anyagokat;

7. a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a segítséget nyújtó szervekkel, személyekkel;

8. az országos polgári védelmi főfelügyelőség érintett szakterületével közösen szervezi a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményeinek felszámolásában való részvételét;

9. közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;

10. részt vesz a KKTB NVK működtetésében;

11. részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában;

12. részt vesz a területi szervek és a rendvédelmi szervek, a védelmi bizottságok és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;

13. az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, az országos polgári védelmi főfelügyelőség érintett szakterületével egyeztetve mentési és katasztrófafelszámolási gyakorlatokat tervez és szervez;

14. részt vesz az BM OKF közbeszerzési pályázatainak lebonyolításában;

15. részt vesz a társszervekkel és karitatív szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

16. végzi a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos hazai tervezési, szervezési és mentési feladatok összehangolását;

17. a területi szervek szakterületre vonatkozó jelentései alapján az egységes értelmezés és gyakorlat érdekében útmutatókat, tájékoztatókat bocsát ki;

18. közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;

19. irányítja, felügyeli és ellenőrzi az Országos Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését;

20. kijelöli az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges vonulási területét és véleményezi azok költségvetési támogatását;

21. indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését;

22. közreműködik a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási, mentési és katasztrófavédelmi elemzések, értékelések elkészítésében, előkészíti a szakterületére vonatkozó vezetői döntések tervezeteit;

23. vizsgálja és értékeli a tűzoltóságok szolgálatszervezés helyzetét, javaslatot készít a szükséges módosítások végrehajtására;

24. javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően műveletelemzés- készítés elrendelésére;

25. végzi a műszaki mentőbázisokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálását;

26. közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;

27. részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

28. végrehajtja a gyakorlatok szemlézését;

29. a KAP-Online rendszert illetően az adatszolgáltatáshoz megfogalmazza a szakmai igényét.

V.6.1.2. Tűzvédelmi Főosztály

99. A Tűzvédelmi Főosztály:

a) figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, továbbá az engedélyezés és a piacfelügyelet alapjául szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;

b) szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervez a területi és a helyi szervek részére;

c) gyakorolja a tűzvédelmi szervi szakértői jogköröket;

d) irányítja és ellenőrzi a területi szervek hatósági, szakhatósági munkáját, felügyeli a kirendeltségek hatósági, szakhatósági és szakértői tevékenységét;

e) kidolgozza a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, valamint a megelőző tűzvédelmi tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteit, közreműködik a katasztrófavédelmet, tűzvédelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

f) részt vesz a műszaki és szolgáltatási tevékenység tartalmú jogi szabályozókra vonatkozó EU notifikációs, illetve bejelentési eljárásokban;

g) ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) használatával kapcsolatos feladatokat;

h) részt vesz az KKTB NVK működtetésében;

i) a jogszabályban foglalt tűzvédelmi szakvizsgával kapcsolatosan nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez;

j) közreműködik a statisztikai adatszolgáltató rendszer működtetésében, fejlesztésében;

k) végrehajtja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programmal összefüggő feladatokat;

l) közreműködik a szakmai versenyek és vetélkedők lebonyolításában;

m) ellátja az országos tűzvizsgálói feladatokat.

100. Hatósági szakterületen:

a) kidolgozza és aktualizálja a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét, annak változásait közzéteszi;

b) végzi és döntésre előkészíti a tűzvédelmi hatósági jogköréből a tűzvédelmi bírsággal kapcsolatos feladatokat;

c) előkészíti a BM OKF hatáskörébe tartozó jogszabályban előírtaktól történő eltérési engedélyezési ügyeket;

d) gyakorolja a jogszabályban meghatározott első és másodfokú tűzvédelmi szakhatósági, hatósági jogköröket;

e) ellátja a tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárás, valamint a tűzvédelmi igazságügyi szakértői névjegyzékbe való vétel véleményezési jogkörének feladatait, a szakértők továbbképzésével kapcsolatos teendőket, valamint a BM OKF hatáskörébe tartozó szakértői feladatokat;

f) végzi a főosztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat;

g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei területén ellátja a jogszabályban foglalt első fokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat;

h) közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;

i) részt vesz a külföldi tűzoltóságok közötti, továbbá a CTIF-fel kapcsolatos szakmai munkában;

j) jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és továbbítja az azzal kapcsolatos anyagokat;

k) eljár a fluortartalmú üvegházhatású vagy ózonréteget károsító tűzoltógázokkal kapcsolatos jogszabályban a BM OKF hatáskörébe telepített feladatok végrehajtásában;

l) részt vesz a társszervekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, a meglévő megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására.

101. Piacfelügyeleti szakterületen:

a) végzi a jogszabályokban a BM OKF hatáskörébe utalt új tűzoltó-technikai eszközök és oltóanyagok gyártásának, forgalmazásának és a meglévők módosításának engedélyezési feladatait;

b) végzi a tűzvédelmi tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartásával, felügyeletével, ellenőrzésével (a helyszíni ellenőrzés kivételével) kapcsolatos hatósági feladatokat;

c) ellenőrzést tart a kiadott gyártási és forgalmazási engedélyek vonatkozásában;

d) gyakorolja a BM OKF hatáskörébe utalt piacfelügyeleti jogkört;

e) a kölcsönös elismerés elvét gyakorolva tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vonatkozásában a védelmi egyenértékűséget vizsgálja, értékeli és ennek alapján határozatot hoz;

f) működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző Kijelölő Bizottságot;

g) nyilvántartást vezet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító és tanúsító szervezetekről, ellenőrzi a vizsgáló és tanúsító szervezeteket;

h) nyilvántartást vezet a halon oltógáz alkalmazók köréről, és ellenőrzi tevékenységüket.

V.6.2. Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

102. Az országos polgári védelmi főfelügyelő az illetékes vezetők útján irányítja a Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály és a Műveletirányítási Főosztály szakmai tevékenységét, amelynek keretében:

a) végzi munkaszervezési, szervezési koordinációját, valamint felügyeletét;

b) kapcsolatot tart a Polgári Védelmi Tanácsadó Testülettel és koordinálja tevékenységét.

103. Az országos főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt, vagy a főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a jelen Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti országos főfelügyelősége munkáját.

104. Ellátja a KKTB NVK vezetői feladatait.

V.6.2.1. Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály

105. A polgári veszélyhelyzeti tervezési feladatok szakterületen:

1. kidolgozza a valós kockázatokon alapuló települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásához alkalmazandó szakmai szempontrendszert;

2. a területi szervek útján biztosítja a kockázatazonosítás, kockázatelemzés, értékelés elvégzéséhez szükséges szakmai támogatást;

3. a települések megfelelő védelme érdekében biztosítja a veszélyelhárítási tervek elkészítésének szakmai támogatását a tervezés valamennyi szintjén;

4. a területi szervek útján figyelemmel kíséri a települési, a települési összesített, valamint a területi veszélyelhárítási tervek elkészítését, a jogszabályban meghatározott elégséges védelmi szint biztosítását;

5. elkészíti és naprakészen tartja a központi veszélyelhárítási tervet;

6. gyűjti és feldolgozza a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információkat, jelentéseket állít össze, javaslatokat készít elő a döntések meghozatalához, tájékoztatja a katasztrófavédelemben együttműködő szerveket, szervezeteket;

7. tervezi, szervezi a polgári védelmi főfelügyelők továbbképzését;

8. végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos megelőzési, beavatkozási feladatokat;

9. meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit;

10. szakterületét érintően felügyeli a területi szervek polgári védelmi tevékenységét;

11. közreműködik a szakterülethez utalt együttműködési megállapodások kidolgozásában;

12. koordinálja a lakosság kitelepítésének, kimenekítésének, befogadásának, visszatelepítésének, szükségellátásának tervezését;

13. koordinálja a vizek kártételei elleni megelőzési, felkészülési, védekezési szakmai feladatokat;

14. koordinálja a rendkívüli időjárási körülmények hatásaira történő katasztrófavédelmi reagálást és annak felkészülési feladatait;

15. koordinálja az influenza pandémiával és egyéb biológiai védelemmel kapcsolatos központi és területi szintű feladatokat;

16. koordinálja a migrációval kapcsolatos központi és területi feladatokat;

17. részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

18. részt vesz a terrorizmus elleni küzdelem polgári védelmi feladatainak tervezésében és végrehajtásában;

19. részt vesz a polgári védelmi közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában;

20. részt vesz a polgári védelmi adattár kialakításában, továbbfejlesztésében;

21. közreműködik a BM OKF és területi szervei különleges jogrend idején történő továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

22. közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

23. részt vesz a KKTB NVK működésében;

24. ellátja a lakosság riasztásával és veszélyhelyzeti tájékoztatásával kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokat;

25. elkészíti és naprakészen tartja az Országos Bevetés-irányítási Tervet;

26. részt vesz az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Terv felülvizsgálatában;

27. részt vesz a vis maior bejelentésekben foglaltak elemzésében, értékelésében, koordinálja az adatok továbbítását a Központi Főügyelet részére;

28. részt vesz a vis maior események időrendi és tematikus nyilvántartásának vezetésében;

29. közreműködik a vis maior támogatásokkal kapcsolatos jelentések összeállításában;

30. figyelemmel kíséri a vis maior előlegkérelmeket, fogadja az előlegkérelmekkel kapcsolatos jelentéseket;

31. kezeli az ebr42 rendszer használatához szükséges felhasználói és betekintői jogosultságokat.

106. Hatósági szakterületen:

a) koordinálja és szükség szerint szervezi az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek hatósági ellenőrzéseit a katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében;

b) felügyeli a kockázati helyszínek azonosítási eljárását;

c) ellátja a szakterületet érintő szakhatósági feladatokat.

107. Lakosságfelkészítés szakterületén:

a) közreműködik a közigazgatási vezetők központi és területi (központi államigazgatási szerv vezetője, szakértője, MVB elnökök és MVB tagok, HVB elnökök, főpolgármester, polgármesterek, jegyzők, járási hivatalok HVB titkárai, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők) katasztrófavédelmi felkészítésében;

b) nyomon követi a külső védelmi terv elkészítését és ellátja a terv alapján kiadásra kerülő lakosságtájékoztató kiadványok készítésének szakirányítását és felügyeletét.

108. Végzi a KKTB vonatkozásában a koordinációs és az adminisztrációs feladatokat.

V.6.2.2. Műveletirányítási Főosztály

109. A mozgósítási és szakirányítási feladatok szakterületén:

a) összehangolja az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítását, felszerelését, kiképzését;

b) végzi a polgári védelmi szervezetek megalakításával és alkalmazásával kapcsolatos feladatokat;

c) összehangolja a központi polgári védelmi szervezet megalakítását;

d) közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában, és végrehajtja a vezetői döntés alapján meghatározott feladatokat;

e) meghatározza a polgári védelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit;

f) felügyeli a Nemzeti Minősítési Rendszert, az önkéntes mentőszervezetek, területi polgári védelmi szervezetek hazai minősítését és rendszerbeállító gyakorlatait;

g) kidolgozza a Nemzeti Minősítési Rendszeren belül a szakmai alapkövetelmények Szervezeti és Műveleti Irányelveit;

h) végzi a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek felkészítését, hazai és nemzetközi tevékenységének koordinációját;

i) részt vesz a szakterületét érintő hazai és nemzetközi gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;

j) részt vesz a társszervekkel és karitatív szervezetekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;

k) közreműködik a katasztrófaelhárításba bevonható és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi szerveivel együttműködő önkéntes mentőszervezetek az ENSZ OCHA INSARAG Irányelv és Módszertannak megfelelő központi felkészítésében;

l) részt vesz a nemzetközi szakmai szervezetekkel (ENSZ OCHA, INSARAG Titkárság, EU, NATO) való kapcsolattartásból adódó feladatok kidolgozásában;

m) részt vesz az ENSZ INSARAG Külső Minősítés (IEC) és az Újraminősítés (IER) rendszerének kidolgozásában, a nemzetközi minősíttetési eljárásokban, felügyeli az IEC/IER hazai alkalmazását;

n) részt vesz a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos technikai és védőeszközök rendszeresítési eljárásaiban, szakterületét illetően közreműködik a meglévő eszközök fejlesztésében, elosztásában;

o) kapcsolatot tart a Polgári Védelmi Tanácsadó Testülettel és a központi rendeltetésű mentőszervezetbe beosztott szervezetekkel, és tevékenységüket koordinálja.

110. A polgári védelmi műveleti beavatkozás szakterületén:

a) végzi a polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat;

b) koordinálja az ár- és belvizek elleni védekezés műveleti beavatkozási feladatait;

c) közreműködik az ország területén bekövetkezett jelentősebb káresetek felszámolásánál, segítséget nyújt a területi szervek részére;

d) részt vesz a KKTB NVK működésében;

e) országos szinten koordinálja a köteles polgári védelmi szervezetek mozgósítását, bevetését;

f) online nyilvántartást vezet a megalakított polgári védelmi szervezetek beavatkozásairól;

g) koordinálja a központi polgári védelmi szervezet mentésbe történő bevonását, kárterületi tevékenységét;

h) együttműködik a katasztrófaelhárításba bevonható társadalmi és karitatív szervezetekkel;

i) vezeti a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek vezetői törzsét, ellátja az összekötői feladatokat;

j) online nyilvántartást vezet a mentésbe bevonható önkénes mentőszervezetek, valamint az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek erőeszközeiről, azok alkalmazásáról;

k) koordinálja a területi szerveken keresztül az önkéntes mentőszervezetek tevékenységét, a szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodások megkötését, mentési igazolások kiadását;

l) felügyeli a mentési szakágak alapvető szakmai követelményrendszerének alkalmazhatóságát, azok Nemzeti Minősítési Rendszerbe történő beépítését, egyeztet a civil szakértői csoportokkal;

m) koordinálja a BM OKF humanitárius segítségnyújtásának szervezését;

n) összehangolja a hazai és nemzetközi segítségnyújtás szakmai feladatait, ennek érdekében kapcsolatot tart az együttműködőkkel, előkészíti az EU Monitoring és Információs Központ (EU MIC), a NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ (NATO EADRCC), az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (ENSZ OCHA) és a szomszédos országok veszélyhelyzeti központjai tájékoztatására szolgáló anyagokat;

o) irányítja a hazai katasztrófák elleni védekezésben, valamint a nemzetközi segítségnyújtásban közreműködő különleges mentőszervezetek tevékenységének védekezésbe történő bevonását és igénybevételét;

p) koordinálja a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezetek IEC/IER programját;

q) részt vesz a lakosság légiriasztásával kapcsolatos, katasztrófavédelmet érintő feladatok végrehajtásában.

V.6.3. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

111. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő az illetékes vezetők útján irányítja a Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály, a Veszélyes Üzemek Főosztály és a Veszélyes Szállítmányok Főosztály szakmai tevékenységét, amelynek keretében:

a) végzi munkaszervezési, szervezési koordinációját, valamint felügyeletét;

b) kapcsolatot tart az Iparbiztonsági Tanácsadó Testülettel és koordinálja tevékenységét.

112. Az országos főfelügyelő szakterülete vonatkozásában gyakorolja a jogszabályban előírt, vagy a főigazgató-helyettes által átruházott szakirányítási és felügyeleti jogköröket, valamint a főigazgató, illetve a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása mellett, azok utasításainak megfelelően – a jelen Szabályzatban foglaltak alapján – vezeti országos főfelügyelősége munkáját. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő egyedi közigazgatási eljárást a megyei (fővárosi) iparbiztonsági főfelügyelő hatáskörébe utalhat.

V.6.3.1. Az országos iparbiztonsági főfelügyelő-helyettes

113. Szakterülete vonatkozásában teljes jogkörrel helyettesíti az országos iparbiztonsági főfelügyelőt annak távolléte vagy akadályoztatása esetén.

V.6.3.2. A Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály

114. A Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály:

1. a kritikus infrastruktúra védelem feladatrendszerén belül képviseli a katasztrófavédelmi szempontrendszer érvényesítését;

2. végzi a kritikus infrastruktúra vizsgálatával és védelmével kapcsolatos katasztrófavédelmi koordinációs feladatokat;

3. ellátja a BM OKF folyamatos működésének biztosításához szükséges infrastruktúra elemek vizsgálatával kapcsolatos feladatokat;

4. a katasztrófák elleni védekezés feladatkörében – a Nemzetközi Főosztállyal együttműködve – ellátja a KIV nemzeti kapcsolattartó és koordinációs feladatokat az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé;

5. ellátja a KIV-vel kapcsolatos uniós (CIWIN, ERN CIP, CIP POC) katasztrófavédelmi feladatokat, valamint közreműködik a transzatlanti (EU-USA) és az EU-n belüli regionális dimenziók előtérbe helyezésében;

6. kezdeményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő katasztrófavédelmi tárgyú megállapodások előkészítését;

7. az EU Irányelvvel összefüggő jogharmonizációs kötelezettség, a nemzetközi ajánlások és a hazai jogszabályok szem előtt tartásával gondoskodik a mindenkori KIV szabályozás aktualitásának megőrzéséről;

8. végzi a KIV-et érintő veszélyelhárítási tervek felülvizsgálatával kapcsolatos központi szintű feladatokat, felügyeli a területi szervek ezirányú tevékenységét;

9. ellátja a rotációs kikapcsolási renddel, valamint az alapvető és létfontosságú elektromos felhasználók kijelölési eljárásával kapcsolatos koordinációs és hatósági feladatokat, felügyeli és ellenőrzi a területi szervek ezirányú tevékenységét és nyilvántartásaikat;

10. delegált szakértő útján részt vesz a MAVIR Zrt. Krízis Munkabizottság munkájában;

11. részt vesz a Marathon Terra infokommunikációs rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos koordinációs feladatok ellátásában;

12. működteti az Iparbiztonsági Információs Központot;

13. részt vesz a Létfontosságú Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Eseménykezelő Központja kialakításában;

14. gondoskodik a kijelölt kritikus infrastruktúra elemek katasztrófák elleni fokozott védelmének megszervezéséről;

15. részt vesz a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Konzultációs Fórum tevékenységében, működteti a PV Munkacsoportot;

16. részt vesz a KIV horizontális kritériumrendszerének kialakításában;

17. időszakosan kezdeményezi a nemzeti és európai kritikus infrastruktúrák azonosítását elősegítő ágazati és horizontális kritériumok felülvizsgálatát;

18. tervezi a KIV-vel összefüggő katasztrófavédelmi tárgyú országos szintű gyakorlatokat, és jóváhagyja a területi szintű KIV gyakorlatokat;

19. az élet és anyagi javak védelme, az alapvető szolgáltatások biztosításának folyamatossága érdekében koordinálja és a kritikus infrastruktúrák katasztrófák elleni védelme tekintetében javaslatot tesz a szükséges szabályozások kidolgozására;

20. kapcsolatot tart a kritikus infrastruktúra tulajdonosával, üzemeltetőjével, a kiemelt informatikai és távközlési szolgáltatókkal, valamint a nemzeti hálózatbiztonsági feladatokat ellátó szervezetekkel;

21. támogatja a területi szerveket, valamint a fővárosi és megyei védelmi bizottságokat a KIV-vel kapcsolatos feladataik tervezésében, szervezésében és végrehajtásában;

22. részt vesz az Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség által végrehajtott létesítményi ellenőrzések tervezésében és végrehajtásában, szükség esetén a helyszíni ellenőrzésen;

23. nyomon követi a magánszektor (hazai és nemzetközi) tapasztalatait, gyakorlati és elméleti újításait, elősegíti továbbfejlesztésüket a létesítmények, szolgáltatások, információs rendszerek és azok részeinek, alrendszereinek védelme területén az élet és anyagi javak védelme, valamint az alapvető szolgáltatások biztosításának folyamatossága érdekében;

24. elősegíti a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján kidolgozott nemzeti szakmai irányelv(ek) gyakorlati alkalmazását;

25. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a KOK-val, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanáccsal és az Iparbiztonsági Tanácsadó Testülettel együttműködésben közreműködik a kritikus infrastruktúra védelemmel összefüggő oktatási, képzési, felkészítési, tudományos kutatási és műszaki fejlesztési tevékenység összehangolásában;

26. figyelemmel kíséri a szakterületre vonatkozó Európai Uniós normákat, nemzetközi egyezményeket, jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, szükség esetén módosításokat, jogszabály-alkotási folyamatot kezdeményez;

27. véleményével, javaslataival, valamint háttéranyagok összeállításával segítséget nyújt a vezetői döntések meghozatalához.

V.6.3.3. A Veszélyes Üzemek Főosztály

115. A veszélyes üzemek hatósági szakterületen:

1. végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, létesítmények és küszöbérték alatti üzemek katasztrófavédelmi engedélyezési és a biztonsági jelentések, elemzések és súlyos káresemény-elhárítási tervek elfogadásával, időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat;

2. figyelemmel kíséri a veszélyes üzemekben bekövetkező üzemzavarokkal, súlyos balesetekkel kapcsolatos tendenciákat, melyek alapján javaslatot tesz a hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési és bírságolási módszertan, illetve gyakorlat javítására;

3. figyelemmel kíséri a veszélyes üzemek szakterülettel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlatát és szükség esetén javaslatot tesz annak fejlesztésére, elősegíti az alárendelt szervek egységes jogalkalmazását;

4. ellátja a veszélyes katonai objektumok működési engedélyezési eljárásaiban a másodfokú szakhatósági feladatokat;

5. ellátja a területi szervek veszélyes anyagokkal foglalkozó és küszöbérték alatti üzemekkel kapcsolatos első fokú hatósági tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét;

6. eleget tesz a hatósági jogkörében jogszabályban rögzített nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségeinek;

7. irányítja és felügyeli a területi szervek által végzett társhatóságokkal és az önkormányzatokkal közös iparbiztonsági hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését;

8. végzi a Kattv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek területén bekövetkezett veszélyes anyaggal, súlyos balesetekkel és üzemzavarokkal kapcsolatos vizsgálatok koordinálását és feldolgozza az azokról a területi szervek által készített, illetve az üzemeltető által megküldött jelentéseket;

9. iparbiztonsági vonatkozásban közreműködik a települések katasztrófa veszélyeztetettségének felmérésében, pontosításában, javaslatot tesz a települések polgári védelmi besorolásának szükség szerinti módosítására;

10. közreműködik a veszélyes anyagok előállításával, felhasználásával és tárolásával, illetve a veszélyes hulladékokat érintő veszélyeztető hatásokkal kapcsolatos veszélyelhárítási és az általános polgári védelmi tervrendszerek felülvizsgálatára vonatkozó központi szintű feladatok végrehajtásában, felügyeli a területi szervek ezirányú tevékenységét;

11. szervezi és irányítja a BM OKF súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó szakértői és tudományos tevékenységét, valamint koordinálja az Iparbiztonsági Tanácsadó Testület veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenységét;

12. a Kattv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek tekintetében gyűjti és értékeli a súlyos ipari balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos műszaki, szervezeti és vezetési információkat, működteti az Iparbiztonsági Információs Rendszert (IBIR), ezen belül az uniós követelményeknek megfelelően napra készen tartja a Seveso Üzemek Nyilvántartási Rendszerét (SPIRS);

13. végzi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területén bekövetkezett súlyos balesetekkel és üzemzavarral kapcsolatos vizsgálatokat és feldolgozza az azokról készített üzemeltetői jelentéseket, valamint működteti az uniós követelményeknek megfelelően a Súlyos Baleseti Jelentési Rendszert (MARS);

14. a Kattv. IV. fejezete hatálya alá tartozó üzemek tekintetében részt vesz a KKTB NVK működtetésében;

15. a veszélyes szállítmányok és a kritikus infrastruktúra koordinációs szakterület bevonásával végzi – a katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatának rendszerében működő – Iparbiztonsági Készenléti Szolgálatot ellátó személyek felkészítését, vezénylését, irányítja azok tevékenységét a Kattv. IV. fejezet hatálya alá tartozó telephelyeken bekövetkezett eseményeket követően, majd javaslatot tesz az azonnali hatósági intézkedések bevezetésére;

16. közreműködik a Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) Kattv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemekhez kapcsolódó szakfeladatainak, képzésének, korszerűsítésének feladataiban;

17. szakmai információ- és adatszolgáltatásával közreműködik az ipari baleset-megelőzési igazságügyi szakértői tevékenységhez kapcsolódó véleményezési eljárásban;

18. ellátja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körzetében épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer (MoLaRi rendszer) meteorológiai és vegyi monitoring rendszerelemének megvalósításával és működtetésével összefüggő feladatokat;

19. szakmai információ- és adatszolgáltatásával közreműködik a kritikus infrastruktúra védelem Kattv. IV. fejezet hatálya alá tartozó üzemeit érintő katasztrófavédelmi feladatainak ellátásában;

20. folyamatos kapcsolatot tart a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek megelőzésében, elhárításában érdekelt ágazati minisztériumokkal, állami szervekkel, szakmai és gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, figyelemmel kíséri a védekezésben érintettek együttműködésének helyzetét, közreműködik a közös feladatok ellátására való felkészülés feladatainak időszakos egyeztetésében;

21. segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, valamint az önkormányzatok súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét;

22. normakontrollt gyakorol az ágazati jogszabályok és belső normák előkészítése során, kezdeményezi azok kiadását, módosítását, összhangjának megteremtését, továbbá az európai uniós normák és a nemzetközi egyezmények alapulvételével szervezi és végzi a különböző súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok és belső normák tervezeteinek kidolgozását és felülvizsgálatát;

23. a Kattv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemek vonatkozásában végzi az egységes iparbiztonsági hatósági koordinációs, kapcsolattartási, illetve az információcserére, adatgyűjtésre és nyilvántartásra kiterjedő feladatokat;

24. a súlyos balesetek elleni védekezés területén az aktuális szakmai feladatok egységes értelmezése érdekében az érintett üzemeltetők, önkormányzatok, a területi és helyi katasztrófavédelmi szervek szakemberei részére továbbképzéseket, szakmai tájékoztatókat szervez;

25. a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekről, a végrehajtott feladatokról hároméves nemzeti jelentést készít, melyet az EU döntéshozatali tevékenység rendjének megfelelően küld meg az Európai Bizottságnak;

26. ellátja a Seveso II. Irányelv Illetékes Hatósági és Nemzeti Kapcsolattartó feladatait, valamint közreműködik az Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Főigazgatóság (JRC) súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos tevékenységében, továbbá szakmai segítséget nyújt a Seveso II. Irányelv és az ENSZ EGB Ipari Baleseti (Helsinki) Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) nemzetközi feladatainak végrehajtásában a nemzetközi szakterület részére;

27. végzi és koordinálja az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és ellátja az illetékes hatósági tevékenységet, működteti az Egyezményben foglaltak alapján a riasztási-értesítési rendszert, melynek során szakmai kapcsolatot tart az Egyezmény titkárságával és a részes felek illetékes hatóságaival, valamint kétévente nemzeti jelentést készít az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatokról;

28. a Seveso III. Irányelv bevezetése és végrehajtása vonatkozásában részt vesz a környezetvédelem területén működő Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság tevékenységében;

29. évente beszámolót készít a Kattv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó üzemekkel kapcsolatos feladatai teljesítéséről.

116. A nukleárisbaleset-elhárítás szakterületén:

a) végzi a KML nukleáris és radioaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenységének szakmai felügyeletét, valamint ezen anyagok jelenlétében történő beavatkozások elemzését, részt vesz a technikai korszerűsítésre irányuló javaslatok kidolgozásában, továbbképzésük végrehajtásában;

b) ellátja a Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központ, Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatait;

c) tervezi, szervezi és koordinálja a nemzeti RODOS Központ működését, a hazai és a nemzetközi radiológiai adatcserét, valamint azok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;

d) tervezi és szervezi a lakosság normál és rendkívüli időszaki tájékoztatását az ország háttérsugárzási adatairól, végzi az országos sugárzási helyzet értékelését, ennek érdekében sugárhelyzet-értékelő készenléti ügyeleti szolgálatot szervez;

e) adatokat és információt biztosít az országos nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzet értékeléshez és a döntés-előkészítéshez;

f) közreműködik az Országos Környezeti és Sugárellenőrző Rendszer (OKSER) működésében és az adatszolgáltatásban;

g) közreműködik a nukleáris biztonsággal és a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos bizottságok munkájában;

h) együttműködik az Országos Atomenergia Hivatallal a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos kutatási és műszaki fejlesztési feladatok ellátásában;

i) részt vesz a hazai és nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, továbbképzéseken és konferenciákon;

j) közreműködik a központi veszélyelhárítási terv részét képező Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Terv (OBEIT) kidolgozásában és karbantartásában;

k) közreműködik a Magyar Honvédség által működtetett Atom-, Biológiai-, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer (ABV RIÉR) feladatainak végrehajtásában;

l) ellátja a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos szakhatósági feladatokat, valamint szakmailag irányítja a katasztrófavédelem területi szerveinek a radiológiai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos szakhatósági feladatait;

m) részt vesz a nukleáris fűtőelemek szállításával kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatok ellátásában.

V.6.3.4. A Veszélyes Szállítmányok Főosztály

117. A Veszélyes Szállítmányok Főosztály:

a) figyelemmel kíséri a veszélyes áru szállításával kapcsolatos tendenciákat, melyek alapján javaslatot tesz az ellenőrzési és bírságolási módszertan, illetve gyakorlat javítására;

b) a veszélyes áru szállításával kapcsolatos megelőzés hatékonyságának növelése érdekében intézkedés tervezeteket, egyéb belső szabályozóeszköz tervezeteket készít;

c) irányítja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzésével és szankcionálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok elvégzését;

d) irányítja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi és légi szállítása, illetve e szállítások előkészítése során bekövetkezett balesetek kivizsgálásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok elvégzését;

e) végzi a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi és légi szállítása, illetve e szállítások előkészítése során bekövetkezett balesetekre vonatkozó jelentések feldolgozását, valamint a területi szervek által a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével kapcsolatban felterjesztett adatok gyűjtését és összesítését, melyekről jelentést készít;

f) ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok katasztrófavédelmi szankcionálásával kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat;

g) végzi a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok szankcionálásával összefüggő közigazgatási ügyekben történő peres és nem peres képviseletet;

h) végzi az alárendelt szervek veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállítások, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzésére vonatkozó hatósági munka felülellenőrzését;

i) ellátja a veszélyes áru közúti, vasúti, vízi szállításának, továbbá e szállítások telephelyi előkészítésének, valamint a légi szállítások előkészítésének ellenőrzése és szankcionálása során keletkezett adatok gyűjtésének ellenőrzését;

j) folyamatosan kapcsolatot tart a veszélyes áru szállításának ellenőrzésében érintett társszervekkel, illetve az azokat felügyelő társminisztériumokkal, az érintett szakmai, társadalmi, érdekképviseleti szervezetekkel;

k) közreműködik a veszélyes áru szállításának ellenőrzésére és szankcionálására vonatkozó nemzetközi hatósági kapcsolatokból adódó feladatok ellátásához szükséges adatok és szakmai információk szolgáltatásában;

l) irányítja a veszélyes áru szállítás nyomon követésével kapcsolatos jogszabályban, illetve belső szabályozókban foglalt iparbiztonsági feladatok végrehajtását;

m) szükség esetén jogi tanácsot, tájékoztatást ad a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátásához;

n) figyelemmel kíséri a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésével kapcsolatos szakterület jogalkalmazási gyakorlatát, szükség esetén javaslatot tesz annak fejlesztésére, elősegíti az alárendelt szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatát;

o) irányítja a veszélyes áru szállítmányok bejelentésével kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatokat;

p) felügyeli a közlekedési bírságnyilvántartó rendszer alkalmazásával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági feladatok elvégzését;

q) közreműködik a nukleáris fűtőelemek szállításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában.

V.6.4. Központi Főügyeleti Főosztály

118. A Központi Főügyeleti Főosztály:

1. működteti a BM OKF Központi Főügyeletét és irányítja az alárendelt katasztrófavédelmi szervek ügyeleti szolgálatainak tevékenységét;

2. ellátja az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek ügyeleti tevékenységének szakmai irányítását és felügyeletét;

3. a BM OKF Központi Főügyelete útján biztosítja a jelentések megtételének rendjét és teljesíti jelentési kötelezettségeit;

4. jelentéseket állít össze és továbbít a bekövetkezett eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi, archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat;

5. gondoskodik az ügyeleti nyilvántartások vezetéséről;

6. betartja, valamint szakterületét érintően betartatja a katasztrófavédelem ügyeleti szolgálatai és azok közreműködésével teljesítendő jelentési kötelezettség rendjéről szóló jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltakat;

7. a területi szervek ügyeletei által felterjesztett és a BM OKF szervezeti egységei által készített jelentések alapján Napi Jelentést készít, melyet jóváhagyás után továbbít;

8. fogadja és összesíti a területi katasztrófavédelmi szervek jelentéseit, összegzett jelentést tesz az ügyeletes főigazgatónak;

9. előkészíti az ügyeletes főigazgatói szolgálat vezénylését, illetve koordinálja a működését;

10. ellátja KKTB NVK 24 órás ügyeleti feladatait;

11. kapcsolatot tart az országos társszervek és a Paksi Atomerőmű Zrt. ügyeleteivel;

12. közreműködik a nukleáris és radioaktív anyagok szállításával kapcsolatban a BM OKF számára megszabott feladatok végrehajtásában;

13. kapcsolatot tart az EU Monitoring és Információs Központ (EU MIC), a NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ (NATO EADRCC), az ENSZ EGB, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) és a szomszédos országok nemzeti kapcsolattartó pontjaival;

14. végzi a nemzetközi segítségnyújtásról szóló jelentések küldését, fogadását és továbbítását;

15. végrehajtja a nemzetközi egyezményekből, illetve nemzetközi együttműködésekből a főosztályra háruló tájékoztatási feladatokat, együttműködik az e területen tevékenykedő munkacsoportokkal;

16. kapcsolatot tart – elsősorban ügyeleteik útján – a meghatározott minisztériumokkal országos hatáskörű szervekkel, a közszolgálati médiaszolgáltatókkal és más együttműködő szervekkel;

17. végzi a közérdekű közlemények médiaszolgáltatókhoz történő eljuttatását;

18. részt vesz a lakosság légi- és katasztrófariasztási rendszerének létrehozásával, fejlesztésével, működtetésével összefüggő feladatok elvégzésében;

19. az ország légiriasztására szóló jelzést továbbítja, szervezi és nyilvántartja a bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan végrehajtott és további intézkedést igénylő feladatokat;

20. rögzíti a terroristák által fegyverként alkalmazott polgári légijárművel kapcsolatos (RENEGADE) információkat, haladéktalanul tájékoztatja az ORFK Ügyeleti Szolgálatát;

21. ellátja a bajba jutott légijárművek megsegítését szolgáló Kutatás-Mentést Koordináló Központ működésével kapcsolatos ügyeleti feladatokat;

22. kezdeményezi a katasztrófavédelmi beavatkozások miatt igényelt légtérzár elrendelését az illetékes társszervnél;

23. együttműködik és kapcsolatot tart a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület Diszpécser Szolgálatával (RSOE Diszpécser Szolgálat);

24. együttműködik és kapcsolatot tart a MoLaRi diszpécserszolgálatával, végrehajtja a MoLaRi morgatópróbáit és éles riasztását;

25. végzi a műveletirányító tervek működtetési feladatait, országos riasztású különleges szervek riasztását, szükség esetén azok átcsoportosítását;

26. közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében, azok érintett szervek részére történő továbbításában;

27. részt vesz a beérkezett vis maior jelentések feldolgozásában;

28. részt vesz az esemény-kommunikáció folyamatában;

29. közreműködik a BM OKF és területi szervei értesítésével és magasabb készültségbe helyezésével, a különleges jogrendi továbbműködésével és felkészítésével kapcsolatos feladatok kidolgozásában;

30. végrehajtja az értesítési, készenlétbe helyezési tervekben foglaltakat;

31. a polgári védelmi és katasztrófaelhárítási feladatok végrehajtása során együttműködik a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek parancsnokságaival, (fő)kapitányságaival, egyéb szerveivel, az önkormányzatokkal, a területi (megyei) illetékességű, központi irányítású közigazgatási szervekkel, a társadalmi és karitatív szervezetekkel.

V.6.5. Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály

119. A hatósági koordinációs feladatkörében:

a) ellátja az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység koordinációját;

b) az országos főfelügyelőségekkel együttműködve részt vesz az uniós és nemzetközi jogi szabályozókkal való összhang biztosításában;

c) gondoskodik a közigazgatási hatósági eljárási jogi és a szakmai előírások hatósági eljárásokban történő érvényre juttatásáról;

d) elemzi és értékeli – az érintett szakterület bevonásával – az egyes hatósági szabályzók gyakorlati végrehajtását, javaslatot tesz a működési hatékonyság növelése érdekében szükséges változtatásokra;

e) a központi, területi és helyi hatósági tevékenység egységes végrehajtása érdekében – az érintett szakterület bevonásával – tájékoztatókat, útmutatókat és mintadokumentumokat készít, javaslatot tesz intézkedések megtételére;

f) elemzi és értékeli a hatósági tevékenységekkel kapcsolatos tendenciákat, mindezek alapján hatékonyságot növelő javaslatokat készít;

g) nyilvántartja a feladataihoz szükséges hatósági információkat, szükség szerint együttműködve az érintett szakterülettel;

h) felügyeli az előírt hatósági nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségek teljesülését;

i) elemzi és értékeli a szakterületek által elkészített jelentéseket, adatszolgáltatásokat, azok alapján időszakos összefoglaló jelentést, valamint beszámolót készít a hatósági tevékenységről;

j) elkészíti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti közzétételi kötelezettség alá tartozó országos hatósági ellenőrzési tervet;

k) biztosítja az országos és területi szervek közötti hatósági információk megosztását, felügyeli az információmegosztás megvalósulását;

l) monitoring tevékenységet lát el a hivatásos katasztrófavédelmi szerven belüli információáramlásra vonatkozóan;

m) tervezi, szervezi és bonyolítja a hatósági munkát végző állomány továbbképzését;

n) kezdeményezi a lakosság széles körét érintő hatósági eljárással kapcsolatos tájékoztató kampány szervezését;

o) végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által végrehajtott hatósági ellenőrzések eredményeinek értékelését;

p) végzi a statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat;

q) koordinálja és szükség szerint szervezi az ágazati hatósági feladatokat ellátó szervezetek katasztrófaveszély megelőzése és a lakosság védelme érdekében végzett hatósági ellenőrzéseit, a kockázati helyszínek azonosítási eljárásának ellenőrzéseit;

r) irányítja és felügyeli a supervisori hatósági ellenőrzések előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését.

120. Művelet-elemzési feladatkörében:

a) adatgyűjtést végez a művelet-elemzési és felügyeleti tevékenységhez;

b) biztosítja az országos és területi szervek közötti információ megosztást, a szakmai dokumentumok hozzáférhetőségét;

c) felügyeli a területi és helyi szervek közötti információmegosztás megvalósulását;

d) időszakos prognóziskészítéssel, beválás vizsgálattal, valamint az abból nyert információkkal, javaslatokkal hozzájárul a katasztrófavédelem komplex rendszerének működéséhez;

e) koordinálja az országos főfelügyelők által a következő évre vonatkozó összegzett prognózis elkészítését, amely alapján vezetői intézkedést kezdeményez;

f) javaslatot tesz és közreműködik a szakterületét érintő továbbképzések megtartásában, tervezi, szervezi és közreműködik a művelet-elemzéssel kapcsolatos tevékenységet végző állomány képzésében;

g) szakterületét érintően elkészíti a BM OKF művelet-elemzési tárgyú jelentéseit;

h) végzi a továbbképzési, szabályzatkidolgozási és a feladatkörébe tartozó közigazgatási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;

i) javaslatot tesz és közreműködik az elektronikus nyilvántartó és döntéstámogató rendszerek fejlesztésében;

j) monitoring tevékenységet végez a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában részt vevő szervezetek működésével kapcsolatban, melynek eredménye alapján javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez;

k) szakmai felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a művelet-elemzéssel kapcsolatos tevékenység felett;

l) rendszeresen értékeli a katasztrófavédelemmel kapcsolatos nemzetközi eseményeket és tevékenységet;

m) gyűjti és elemzi a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat, szabályozást, javaslatokat készít elő a legjobb bevált gyakorlatok, elérhető legjobb technikák és technológiák alkalmazása érdekében;

n) elemzi a rendszeres és eseti statisztikai adatokat, annak eredménye alapján javaslatot tesz intézkedések megtételére.

V.7. Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

121. A gazdasági főigazgató-helyettes ellátja a Költségvetési Főosztály, a Műszaki Főosztály, az Informatikai Főosztály és az Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály tevékenységének irányítását, működteti a kockázatkezelési rendszert (a BM OKF Kockázatelemzését a Szabályzat 5. függeléke tartalmazza).

122. A gazdasági főigazgató-helyettes a GEK-en keresztül ellátja a BM OKF, a KOK, valamint a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Jogar Továbbképző Központ logisztikai biztosítását és működteti a Központi Raktárbázis tevékenységét.

123. A Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet:

a) részt vesz a döntések előkészítésében a katasztrófavédelmi szervezet által – megállapodás útján – átvett egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó ügyekben a társaság ügyvezetésének vagy vezető szervének felkérésére;

b) gondoskodik a gazdasági társaságok átvételére vonatkozó szerződésekben foglaltak végrehajtásáról;

c) ellenőrzi a BM OKF Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak betartását.

V.7.1. Költségvetési Főosztály

124. Közgazdasági szakterületen:

a) a jogszabályok alapján összeállítja a cím költségvetési tervjavaslatát, kincstári és elemi költségvetését, irányítja az előirányzat gazdálkodást, módosítást;

b) előkészíti a költségvetési előirányzatok felosztását, módosításokat hajt végre a gazdálkodó szervekre vonatkozóan;

c) felügyeli a katasztrófavédelem önállóan működő és gazdálkodó szervek, valamit az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezetén keresztül az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági működését;

d) gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

e) költségvetési cím szinten végrehajtja a központosított személyi juttatás előirányzatának és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzatok monitoring rendszerével kapcsolatos feladatokat, elemzéseket, prognózisokat készít;

f) elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;

g) ellátja az önkormányzati tűzoltóságok működéséhez szükséges normatív állami támogatások tervezésével, elosztásával kapcsolatos, kompetenciájába tartozó feladatokat, valamint a kapcsolódó elemző és értékelő feladatokat;

h) végzi a BM OKF fejezeti kezelésű előirányzataival kapcsolatosan a kompetenciájába tartozó feladatokat;

i) az irányító szerv felhatalmazása esetén részt vesz a pályázaton odaítélt támogatásokkal kapcsolatban az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek támogatásáról szóló megállapodások előkészítésében, a juttatott költségvetési támogatás pénzügyi elszámolásának ellenőrzésében;

j) részt vesz a Szociális Bizottságnak a szociális segélykeret felosztására, valamint a Lakásügyi Bizottságnak a lakáskeretre, a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó döntéseinek előkészítésében, végrehajtja mindezek pénzügyi rendezésével kapcsolatos feladatokat;

k) végzi a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatban a pénzügyi vonatkozású feladatokat;

l) végrehajtja a jogszabályban előírt kincstárnoki kérelmeket, bejelentéseket, engedélyezés esetén ellátja a pénzügyi feladatokat;

m) végrehajtja a kötelező közzététellel kapcsolatos adatszolgáltatásokat;

n) közreműködik pályázatok, közbeszerzések pénzügyi vonatkozású előkészítésében, nyilvántartásokban, elszámolásokban;

o) a társaság ügyvezetésének vagy vezető szervének felkérésére részt vesz a szerződés alapján átvett állami tulajdonú társaságok közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó, a számviteli törvény szerinti beszámolók, valamint az üzleti terv elfogadásával kapcsolatos döntések előkészítésében.

125. Számviteli szakterületen:

a) összeállítja a BM OKF és a cím beszámolási kötelezettsége szerinti mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást;

b) irányítja a katasztrófavédelem önállóan működő és gazdálkodó, valamit az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezetén keresztül az önállóan működő költségvetési szervek számviteli tevékenységét;

c) gondoskodik a költségvetési szervekre vonatkozóan jogszabályban, valamint felügyeleti szerv részéről előírt adatszolgáltatások elkészítéséről, felülvizsgálatáról, összesítéséről;

d) elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, beszámolókat, javaslatokat készít a döntések előkészítéséhez;

e) felelős a számvitellel kapcsolatos belső normák kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

f) végrehajtja valamennyi bírság bevétel előírásának és pénzforgalmi rendezésének számviteli nyilvántartását;

g) teljesíti a Magyar Államkincstár felé a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat;

h) gondoskodik a BM OKF bevételeinek beszedéséről;

i) felelős a számvitellel kapcsolatos belső szabályozók kialakításáért, folyamatos karbantartásáért;

j) gondoskodik a KGR Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer középirányító szintű szakmai irányításáról;

k) vezeti a megbízási szerződés keretében a katasztrófavédelmi szerv által egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlása során felmerülő számviteli nyilvántartásokat a BM OKF vonatkozásában;

l) részt vesz a társaság ügyvezetésének vagy vezető szervének a felkérésére a megbízási szerződés keretében a tulajdonosi jogok gyakorlása során az egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó, számviteli törvény szerinti beszámolók, valamint az üzleti terv elfogadására vonatkozó döntések előkészítésében.

V.7.2. Műszaki Főosztály

126. Fenntartási szakterületen:

a) irányítja a ruházati ellátást, részt vesz a beszerzések tervezésében és előkészítésében;

b) részt vesz az irodabútor beszerzések tervezésében, előkészítésében és végrehajtásában;

c) végzi a BM OKF lakásgazdálkodási feladatait;

d) részt vesz a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos bizottsági előkészítő tevékenységben, végzi az ügyintézési és adminisztrációs feladatokat, elkészíti a szerződéseket, felügyeli azok teljesülését;

e) felügyeli és ellenőrzi a területi szervek lakásügyi tevékenységét;

f) irányítja, felügyeli, szervezi és ellenőrzi a BM OKF tűzvédelmi tevékenységét;

g) előkészíti jóváhagyásra a gazdasági főigazgató-helyettesi hatáskörbe tartozó selejtezési javaslatokat.

127. Technikai szakterületen:

a) részt vesz a BM OKF iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzoltó szakmai irányító és felügyeleti szervekkel együttműködésben a BM OKF műszaki középtávú stratégiai fejlesztési terveinek kidolgozásában, összeállítja a technikai eszközök és anyagok éves fejlesztési és beszerzési terveit;

b) biztosítja a (köz)beszerzésekhez szükséges műszaki dokumentációkat, szakértőként közreműködik az eljárás lefolytatásában;

c) irányítja az erre kötelezett iparbiztonsági, katasztrófa- és tűzoltó-technikai eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát és hitelesítését;

d) irányítja, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a BM OKF iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzoltó-technikai eszközeinek üzemeltetését, üzemben tartását és időszakos felülvizsgálatait;

e) közreműködik a területi és helyi szerveknél készenlétben tartott tűzoltó-technikai eszközök és anyagok műszaki állapotának ellenőrzésében;

f) felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és területi szervei járműállományának nyilvántartását;

g) irányítja a BM OKF és területi szervei járműállománya üzemeltetési és üzemben tartási feladatait, valamint a hatósági engedélyek, időszaki műszaki megvizsgálás feladatait, azok előkészítését és végrehajtását, a járműfenntartó rendszert;

h) végzi a megkülönböztető jelzés engedélyeztetésével kapcsolatos hatósági ügyintézést;

i) végzi a BM OKF járműveinek díjmentes úthasználatával, valamint a túlméretes járművek úthasználati engedélyezésével kapcsolatos ügyintézést;

j) végzi a járművek központi kötelező gépjármű felelősség-biztosítással kapcsolatos ügyintézést;

k) irányítja és ellenőrzi a BM OKF és alárendelt területi szervei technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatait;

l) kidolgozza a vonatkozó szabályzók, utasítások alapján a BM OKF békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás szakmai szabályzóit, tervezi a tartalékkészletek meghatározását;

m) közreműködik a BM OKF és a területi szervek különleges jogrenddel kapcsolatos anyagi-technikai tervének összeállításában, szakterületét érintően felügyeli és ellenőrzi a tervezési feladatok végrehajtását;

n) jogszabályok alapján végzi a rendszeresítésre kötelezett termékek és anyagok rendszeresítését és rendszerből történő kivonását, valamint az ezzel kapcsolatos feladatokat;

o) végzi a jogszabályokban meghatározottak alapján a bejelentés-köteles tűzvédelmi technikát javító, felülvizsgáló műhelyek engedélyezési eljárását, felügyeletét és ellenőrzését.

V.7.3. Informatikai Főosztály

128. Térinformatikai és távközlési szakterületen:

a) koordinálja a MoLaRi adatátviteli és riasztó-tájékoztató rendszerek telepítésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz az elkészült végpontok műszaki átvételében;

b) végzi az átvett MoLaRi végpontok országos energiahálózatra történő rácsatlakozásával, a rendszer vagyonbiztosításával és az átvett MoLaRi rendszer üzemvitelének biztosításával kapcsolatos feladatokat;

c) tervezi, felügyeli és értékeli a Paks és 30 km-es körzetében, továbbá a MoLaRi rendszerben üzemelő lakossági tájékoztató-riasztó eszközök havi rendszerességgel végrehajtásra kerülő, teljes és csökkentett (morgató) üzemű rendszerpróbáit;

d) ellátja a BM OKF, valamint a területi és helyi szervei frekvencia felhasználásával kapcsolatos tevékenységét, szakmai irányítását;

e) ellátja a katasztrófavédelmi térinformatikai rendszer fejlesztését, biztosítja működését, végzi a hatáskörébe tartozó adatfrissítéseket;

f) szükség esetén a térinformatikai adatrögzítéshez terepi felméréseket és egyéb adatgyűjtéseket végez;

g) a rendelkezésre álló adatok alapján térinformatikai elemzéseket végez, digitális, kartográfiai térképeket tervez és állít elő az országos főfelügyelőségek részére, továbbá térinformatikai támogatást nyújt a területi és helyi jogállású szervek részére szervezési, veszélyhelyzet-kezelési és hatósági feladatok ellátásához;

h) gondoskodik a katasztrófavédelem rádiórendszerének üzemeltetéséről, felügyeli, folyamatosan karbantartja és fejleszti azt;

i) gondoskodik a viharjelző rendszerek, valamint a katasztrófavédelmi célú segélyhívó és információs rendszerek üzemeltetéséről és felügyeletéről;

j) külön felhatalmazás alapján felügyeli, koordinálja az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR) 52-s virtuális magánhálózatban (VPN-ben) lévő szervezetek felhasználási jogosultságait, megköti a rádiók tekintetében az átadásra vonatkozó megállapodásokat, végrehajtja a VPN gazdai utasításban foglalt feladatokat;

k) a GEK-kel együttműködve végzi a műholdas gépjármű és a Katasztrófavédelmi Infokommunikációs Gépjármű (KIG) veszélyhelyzeti alkalmazhatóságának biztosítását;

l) ajánlásokat és szabályozókat készít a főigazgatóság és a területi szervek által igénybe vehető vezetékes és vezeték nélküli infokommunikációs és információ technológiai (a továbbiakban: IKT) szolgáltatásokra;

m) végzi a BM OKF és esetenként a területi szerveket is érintő IKT beszerzési eljárásokat;

n) ellátja a főigazgatóság rejtjelszolgálati feladatait;

o) tervezi, szervezi és végzi az ország légi-, valamint katasztrófariasztásához szükséges riasztó eszközök működésének biztosítását, technikai felügyeletét és fejlesztését.

129. Informatikai rendszerfelügyeleti szakterületen:

a) nyilvántartást vezet a BM OKF információs rendszereiről;

b) biztosítja a Katasztrófavédelem Országos Informatikai Rendszerének (KOIR) felügyeletét, fejlesztését és rendelkezésre állását;

c) gondoskodik a BM OKF elektronikus levelezőrendszerének üzemeltetéséről és fejlesztéséről;

d) gondoskodik a BM OKF zárt, belső üzenetküldő, feladatmeghatározó és végrehajtást kontrolláló, egyben a szakmai területek munkatársai részére fórumot biztosító komplex alkalmazás üzemeltetéséről és fejlesztéséről;

e) gondoskodik a központi informatikai szolgáltatások felügyeletéről, üzemeltetéséről és igény szerinti továbbfejlesztéséről;

f) biztosítja a BM OKF Szakmai Információtár folyamatos rendelkezésre állását, végzi a Központi Adattár és a szakterületek által nevesített, központi kiszolgálókon elhelyezett adatbázisok időszakos mentését;

g) folyamatosan biztosítja a BM OKF Központi Főügyeleti Főosztály feladatai ellátásához szükséges távközlési kapcsolatokat, infokommunikációs hálózatokat és központi információtechnológiai (a továbbiakban: IT) szolgáltatásokat, valamint a KKTB NVK működési helyén lévő informatikai eszközök karbantartását, fejlesztését;

h) felügyeli és koordinálja a BM OKF és területi szervei ügyeleti rendszerének távközlési és informatikai feladatait;

i) biztosítja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek adatbázisainak elérhetőségét, a tűzoltóságok és a katasztrófavédelmi mobil laborok vonulási adatai rögzítésére szolgáló alkalmazásokat és igény szerinti fejlesztését, illetve a központi adatbázisba rögzített adatok statisztikai lekérdezhetőségét;

j) biztosítja a BM OKF részére a költségvetési, az egységes humánerőforrás-gazdálkodási, pénzügyi és számviteli adminisztrációt támogató számítógépes alkalmazások működési feltételeinek megteremtését;

k) gondoskodik a jogtiszta szoftverkörnyezet rendelkezésre állásáról;

l) végzi a BM OKF központi, területi, területi jogállású, valamint helyi szerveinél a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) központi menedzselésével kapcsolatos informatikai és távközlési feladatokat;

m) végzi a központi IT szolgáltatások jogosultságfüggő elérésének biztosítását, biztosítja a BM OKF informatikai hálózata üzemeltetéséhez és menedzseléséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állását;

n) váltásos ügyeleti rendszerben folyamatos IT rendszerfelügyeletet lát el;

o) szakterületi igényeknek megfelelően alkalmazásfejlesztési, adatbázis tervezési és IKT rendszerintegrátori feladatokat lát el;

p) gondoskodik a Marathon Terra rendszer üzemeltetéséről;

q) biztosítja a BM OKF informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;

r) végzi a BM OKF elektronikus ügyviteli rendszerének üzemeltetését;

s) végzi az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) működésének koordinálását és a belügyi ágazat sugárvédelmi ellenőrző rendszerének felügyeletét.

130. Fejlesztési szakterületen:

a) gondoskodik a szakmai és gazdasági terület munkavégzéséhez szükséges alkalmazások fejlesztéséről;

b) folyamatosan karbantartja az adatszolgáltatási, tevékenységjelentési és statisztikai szakrendszerek alkalmazásait és gondoskodik igény szerinti továbbfejlesztéséről;

c) biztosítja a külső szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások alapján meghatározott elektronikus adatszolgáltatások és adatfeldolgozások rendjét;

d) a szoftverfejlesztés területén biztosítja a BM OKF informatikai biztonsági követelményeihez szükséges feltételeket;

e) gondoskodik a létrehozott alkalmazások fejlesztési dokumentációinak elkészítéséről és folyamatos karbantartásáról;

f) az informatikai biztonsági felelős bevonásával felügyeli a BM OKF által beszerzett külső fejlesztések megvalósulását;

g) adatgyűjtések és adatfeldolgozással kapcsolatos műveletek körében gondoskodik az adatellenőrzési szempontok kialakításáról, specifikációk elkészítéséről és az adatbázisok fejlesztésének tervezéséről.

V.7.4. Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály

131. Projektelszámolási tevékenység keretében:

a) kidolgozza a BM OKF által lebonyolítandó kiemelt nemzeti és európai uniós projektek pénzügyi tevékenységével kapcsolatos szabályzatot és az egyes projektekhez kapcsolódó eljárási rendet;

b) előkészíti, kidolgozza és teljesíti a kiemelt projektek pénzügyi fedezetének biztosításával kapcsolatos feladatokat;

c) nyilvántartja a kiemelt projektekhez kapcsolódó adatokat;

d) előkészíti, véleményezi a kiemelt projektben részt vevő szervezetekkel kötendő megállapodásokat, szükség esetén gondoskodik a módosításukról;

e) kapcsolatot tart a kiemelt projektek végrehajtásában részt vevő külső szervezetekkel, személyekkel;

f) gondoskodik a kiemelt projektek finanszírozási típusának, valamint a finanszírozás forrásának megfelelő pénzügyi elszámolásról;

g) előkészíti és kezdeményezi a projektekhez kapcsolódóan szükségessé vált előirányzat-módosításokat, átcsoportosításokat;

h) a társaság ügyvezetésének vagy vezető szervének a felkérésére részt vesz a megbízási szerződés keretében a tulajdonosi jogok gyakorlása során az egyszemélyes állami tulajdonú gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó, számviteli törvény szerinti beszámolók, valamint az üzleti terv elfogadására vonatkozó döntések előkészítésében;

i) gondoskodik a jogszabályokban, a felügyeleti szerv részéről, valamint a BM OKF belső normáiban előírt adatszolgáltatások elkészítéséről;

j) összeállítja a kiemelt projektek időközi pénzügyi beszámolóit, összefogja és koordinálja a projektekért felelős szakterületek által elkészített szakmai beszámolókat, gondoskodik a pénzügyi és szakmai beszámolók együttes benyújtásáról;

k) összeállítja a kiemelt projektek záró elszámolásával kapcsolatos pénzügyi beszámolót, gondoskodik a projektekért felelős szakterületek által elkészített záró beszámoló részét képező szakmai beszámoló és a pénzügyi beszámoló együttes benyújtásáról;

l) biztosítja a normál működésen túl fellépő rendkívüli feladatok, események, illetve jogszabályi előíráson alapuló feladatok pénzügyi szempontú lekezelését, az elkülönített nyilvántartás, adatszolgáltatás és elszámolás végrehajtását;

m) elkészíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek pályázati tevékenységéről szóló éves jelentést.

132. Beruházással kapcsolatos feladatok a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések területen:

a) közreműködik a szakterületét érintő kérdésekben a BM OKF, illetve területi szerveinél felmerülő beruházás, illetve beszerzés előkészítésében;

b) szakmai támogatást nyújt a BM OKF, illetve területi szerveinek beszerzési és beruházási tevékenységéhez;

c) a hatályos jogszabályokkal összhangban kiválasztott beszerzési eljárás módjának megfelelően a beszerző szervezeti egységhez szakmai képviselőt vagy bíráló bizottsági tagot delegál.

133. Beruházással kapcsolatos közbeszerzési feladatok:

a) elkészíti a BM OKF, illetve területi szerveinek közbeszerzési szabályzatát, gondoskodik, hogy a szabályzat megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályoknak;

b) a jóváhagyott éves beszerzési tervek alapján elkészíti a BM OKF, illetve területi szerveinek közbeszerzési tervét;

c) gondoskodik a költségvetési év során esetlegesen felmerülő módosítások jóváhagyott közbeszerzési terveken történő átvezetéséről;

d) gondoskodik az éves statisztikai összegzés elkészítéséről;

e) koordinálja a közbeszerzési eljárások előkészítését;

f) javaslatot tesz a bíráló bizottság tagjaira vonatkozóan, valamint felterjeszti a bíráló bizottság javaslatát a döntéshozó részére;

g) gondoskodik a közbeszerzési eljárások megindításához szükséges központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről;

h) gondoskodik a hivatalos közbeszerzési tanácsadók szerződésének előkészítéséről, megkötéséről;

i) a BM OKF, illetve annak területi szervei által kezdeményezett és jóváhagyott közbeszerzési eljárások lefolytatása során együttműködik a szerződött hivatalos közbeszerzési tanácsadóval;

j) külön utasítás alapján közreműködik az egyes projektek, beruházások megvalósulási szakaszában is.

134. Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatok:

a) végzi a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlanok vagyonkezelői tevékenységét, döntésre előkészíti, véleményezi és ellenőrzi az ingatlanhasznosítási javaslatokat;

b) végzi a BM OKF vagyonkezelésében lévő ingatlangazdálkodási, illetve a vagyonkezeléshez kötődő feladatokat;

c) vezeti a BM OKF központi ingatlan nyilvántartást;

d) felügyeli és ellenőrzi a területi szervek ingatlangazdálkodási tevékenységét;

e) felügyeli a BM OKF saját hatáskörében elvégzésre kerülő beruházásokat és felújításokat, biztosítja az ezekhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatokat, előkészíti a szükséges szerződéseket, felügyeli, ellenőrzi, illetőleg igazolja azok teljesülését;

f) részt vesz a laktanya-építési és -felújítási pályázatok elbírálásában, a nyertes pályázatoknak megfelelő beszerzési eljárások előkészítésében, a kivitelezések műszaki felügyeletében;

g) végzi az energetikusi feladatokat, az ezzel kapcsolatos szakértői, felügyeleti és ellenőrzési feladatokat;

h) részt vesz a központi beruházások és felújítások üzembe helyezési és átadás-átvételi eljárásain.

135. Martinsalak ügyekkel kapcsolatos feladatok:

a) közreműködik az ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítése során a támogatási határozatok elbírálásában, indokolt esetben fellebbezések előterjesztésében;

b) közreműködik megalapozott esetben az ÉMI szakértői díjak megtérítésében;

c) részt vesz a martinsalakos támogatási határozatok jogerőre emelkedését követően a támogatás kifizetésének kezdeményezésében a BM illetékes szervezeti egységénél;

d) részt vesz a martinsalak ügyekben beérkező kérelmek, panaszlevelek kivizsgálásában és megválaszolásában, valamint az ügyekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetésében.

VI. Fejezet

A BM OKF MŰKÖDÉSE

VI.1. A működés alapjai, legfontosabb szabályai

136. A BM OKF folyamatos működését az Alapító Okirat, a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a belső normatív rendelkezések, a Szabályzat, valamint az egyes szervezeti egységek ügyrendjei és a munkaköri leírások határozzák meg.

137. Az ügyrend – a feladatok elosztására alkalmas módon – tartalmazza a szervezeti egységeknél jelentkező feladatokat, hatásköröket, illetékességet, a működés rendjét, szabályait, a szervezeti egységeknek a szervezeti tagozódásban elfoglalt helyét, a kiadmányozás szervezeti egységen belüli konkrét rendjét.

138. A munkaköri leírás – a felelősség megállapítására alkalmas módon – többek között tartalmazza az egyes beosztásokban, illetve munkakörökben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a beosztás, illetve munkakör alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb sajátos előírásokat.

139. A szervezeti egységek tevékenységük során kötelesek egymással együttműködni. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek tevékenységi körét is érintő ügyekben az érdekeltekkel egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért annak a szervezeti egységnek a vezetője a felelős, amelynek a feladat elvégzése a Szabályzat, illetőleg az ügyrendje szerint a feladatkörébe tartozik.

140. A hivatásos szolgálati jogviszonnyal, valamint a közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő beadványokkal, kérelmekkel, szolgálati panaszokkal kapcsolatos döntések előkészítését az a szervezeti egység végzi, amelynek a kérelem, a beadvány vagy a szolgálati panasz tárgya a Szabályzat szerinti feladatkörébe tartozik.

141. A szolgálati elöljáró utasítása alapján az alárendeltek (beosztottak) – szakmai képzettségükre, a feladat jellegére is figyelemmel – kötelesek olyan ügyek eseti, illetve ideiglenes jellegű intézésére is, amelyek a belső normák, illetve a Szabályzat szerint más szervezeti egység feladatkörébe tartoznak.

142. A szolgálati út a szolgálati ügyek intézésének azon módja, mely során az utasítások, szolgálati ügyiratok a szolgálati elöljárótól az alárendelthez vagy a jelentések, kérelmek és panaszok az alárendelttől az alá-fölérendeltségi viszonynak megfelelő egymásra épülő rendben az intézkedésre jogosult elöljáróhoz jutnak.

143. Az alárendeltek részére a szolgálati út betartásával adható utasítás. Amennyiben a szolgálati érdek sérelmet szenvedne, vagy a szolgálati elöljáró akadályoztatása, az ügy sürgőssége, illetve jellege miatt arra nincs mód, a szolgálati út betartásától el lehet tekinteni. A nem közvetlen szolgálati elöljárótól kapott utasítást végre kell hajtani, de arról haladéktalanul jelentést kell tenni a közvetlen szolgálati elöljárónak.

VI.2. Az ügyintézés folyamata

144. A BM OKF munkatársa köteles a katasztrófavédelemmel kapcsolatos, tudomására jutott hivatalos információt az illetékes szervezeti egységhez eljuttatni, illetve szükség szerint az információ alapján hivatalból eljárást kezdeményezni.

145. A főigazgató, a főigazgató-helyettesek, a hivatalvezető, az országos főfelügyelők, a szolgálatvezetők, a főosztályvezetők és az igazgatók (a továbbiakban: vezetők) – jogszabályban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és e Szabályzatban foglaltak kivételével – ha felettesük másként nem rendelkezik:

a) a feladat- és hatáskörüket az alárendeltségükbe tartozókra átruházhatják;

b) az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységektől és vezetőktől bármely ügyet magukhoz vonhatnak;

c) alárendeltjeik felé az ügyek intézésére érdemi és eljárási utasítást adhatnak;

d) megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egység vezetője, ügyintézője által hozott döntést, illetőleg kezdeményezhetik a megsemmisítést vagy a megváltoztatást az illetékes vezetőnél.

146. Hatásköri összeütközés esetén a közös közvetlen felettes vezető jogosult az eljáró szervezeti egység kijelölésére.

147. A felettes vezető rendelkezése alapján a szervezeti egységek, azok vezetői és ügyintézői esetileg kötelesek olyan ügynek az elintézésére is, amely a Szabályzat, az ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint más szervezeti egység, vezető vagy ügyintéző feladatkörébe tartozik.

148. Az ügyintézésért felelős személy az eljárás során:

a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más információt tartalmazó anyagokat, szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti csatolására, illetve a különböző ügyiratdarabok végleges szerelésére;

b) amennyiben az ügyben más szervezeti egység vagy szerv álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben a felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi;

c) az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt vagy feljegyzést készít, a résztvevőkkel azt aláíratja, és az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat az ügyiratra (előadói ívre) vagy az ügyet kísérő lapra külön feljegyzi;

d) megállapításait, javaslatait az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi, és elkészíti a kiadmány tervezetét;

e) az ügyiratot kiadmányozza vagy továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

f) az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot.

149. Az ügyintézés során meg kell tartani az ügykezelésre (iratkezelésre) vonatkozó szabályokat.

150. A kiadmányozó, az ügyintéző és az ügykezelő a munkavégzés során tudomására jutott minősített adatot, magán- és üzleti titkot, valamint személyes adatot az érvényességi időn belül illetéktelen személynek nem adhatja át, illetve az adat tartalmát nem hozhatja illetéktelen személy tudomására vagy nyilvánosságra.

VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása

151. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást.

a) A főigazgató kiadmányozza:

aa) a miniszterhez és az államtitkárokhoz címzett iratokat, tartalmuktól függetlenül;

ab) a szervezet egészét érintően készített jelentéseket, előterjesztéseket;

ac) azokat a hatósági határozatokat, amelyek kiadmányozását a Szabályzatban nem ruházta át;

ad) azokat az iratokat, amelyek kiadmányozásának jogát – jogszabály szerint – nem ruházhatja át, illetőleg magához von.

b) A főigazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot a főigazgató hatáskörébe tartozó ügyekben – a főigazgató helyett és nevében – helyettese gyakorolja.

c) A főigazgató-helyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot:

ca) a főigazgatói aláírásra nem tartozó – jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben;

cb) azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó országos főfelügyelőktől, illetve főosztályvezetőktől magához vonta;

cc) a helyettes államtitkárokhoz címzett iratok tekintetében.

d) A gazdasági főigazgató-helyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot:

da) a főigazgatói aláírásra nem tartozó – jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben;

db) azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó főosztályvezetőktől magához vonta.

e) Az országos főfelügyelők gyakorolják a kiadmányozási jogot az általuk irányított országos főfelügyelőség jogkörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs a főigazgató és a főigazgató-helyettesek részére fenntartva. Az országos tűzoltósági és az országos iparbiztonsági főfelügyelő kiadmányozási joga kiterjed a főfelügyelőségük ügykörébe tartozó közigazgatási hatósági döntésekre.

f) A hivatalvezető kiadmányozza mindazokat az iratokat, amelyek kiadmányozására a főigazgató felhatalmazta:

fa) a jogszabály-tervezetek és kormány-előterjesztések tervezeteinek felterjesztését.

g) A GEK igazgatója gyakorolja a kiadmányozási jogot az igazgatóság jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyekben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, illetve a gazdasági főigazgató-helyettes részére fenntartva.

h) A szolgálatvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot a szolgálat jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, illetve a hivatalvezető részére fenntartva.

i) A főosztályvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot a főosztály jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyben a kiadmányozás joga nincs a főigazgató, a főigazgató-helyettesek, az országos főfelügyelők, szolgálatvezető, illetve a hivatalvezető részére fenntartva.

j) A humán szolgálatvezető a főigazgató jóváhagyásával gyakorolja a kiadmányozási jogot a tanulmányi és tanulmányi ösztöndíj-szerződésekkel kapcsolatban.

k) A Tűzvédelmi Főosztály főosztályvezetőjének kiadmányozási joga kiterjed azon, a főosztálya ügykörébe tartozó nem érdemi közigazgatási hatósági döntésekre, amelyek kiadmányozásának joga nincs az országos tűzoltósági főfelügyelő részére fenntartva.

l) Az osztályvezető kiadmányozási joga kiterjed az osztály ügykörébe tartozó mindazon ügyekre, amelyekben a kiadmányozás jogát az előzőekben felsorolt vezetők nem tartották fenn a maguk részére.

m) A munkabiztonsági főfelügyelők gyakorolják a kiadmányozási jogot munkavédelmi ügyekben, a határozatok, valamint a BM Személyügyi Főosztály vezetőjéhez címzett, munkavédelmi tárgyú iratok kivételével.

n) A főreferens kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó szerven belüli, ügyviteli jellegű iratokat (adatkérés, iratanyag megküldése stb.).

o) Az érdemi ügyintéző kiadmányozási joga az osztály ügykörébe tartozó olyan ügyekre terjed ki, amelyek kiadmányozására a főosztály ügyrendje, illetőleg az osztályvezető felhatalmazást ad.

152. Minden vezető feladat- és hatáskörén belül köteles írásban szabályozni a kiadmányozási jogot, konkrétan megjelölve, hogy mely feladatkörön belül milyen esetekben tartja azt fenn magának.

153. Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jog gyakorlása a BM OKF Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak szerint történik.

154. A belső szabályozó eszközök előkészítésének és kiadásának rendjét külön belső norma szabályozza.

VI.4. Vezetői utasítás végrehajtása

155. Az ügy elintézéséért az ügyintéző és a kiadmányozó egyaránt felelős.

156. Az ügyintéző köteles a felettes vezető utasításai szerint eljárni. Ha az ügyintéző a felettes vezető rendelkezéseivel nem ért egyet, köteles azt a felettes vezetőjének szóban megindokolni, ezt követően ellenvéleményét az előadói íven jogosult feltüntetni, a tervezetet azonban felettesének utasítása szerint köteles elkészíteni. A szabályszerű és a szolgálati úton előterjesztett véleményéért az ügyintézőt semmilyen hátrány nem érheti. Az ügyintéző külön jogszabályban előírt kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetői utasítások megtagadására.

157. Az intézkedésnek a felettes vezető által módosított részéért vagy az olyan intézkedéséért, amellyel az ügyintéző (felülvizsgáló) nem ért egyet, és amely kifejezetten a felettes vezető utasítására készült, kizárólag a felettes vezető a felelős.

158. A BM OKF-re érkezett minden ügyben a jogszabályok által vagy egyéb módon meghatározott határidők megtartásával kell választ adni.

159. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének és védelmének szabályait belső norma részletezi.

VI.5. A feladatok meghatározása

160. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek célkitűzéseit, a vezető-irányító munka, a szakmai, gazdálkodási, humán, ellenőrzési és hivatali szakterületek éves fő feladatait a főigazgató határozza meg az Éves Munkaprogramban, amely a tervezés, értékelés és minősítés alapja.

161. Az Éves Munkaprogram megvalósítása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv valamennyi szintjén a tervezett feladatokat a Féléves Vezetői Munkaterv, illetve a Havi Naptári és Ellenőrzési Terv tartalmazza.

162. A munkatervezés és az éves tevékenység értékelésének rendjét külön intézkedés szabályozza.

VI.6. A szolgálati beosztások átadásának rendje

163. A szolgálati beosztások átadása történhet végleges, illetve 60 napot meghaladó távollét esetén ideiglenes jelleggel. A végleges jellegű átadás-átvételre biztosítandó időtartamok:

a)

főigazgató-helyettesi, országos főfelügyelői beosztások esetén:

3–4 hét

b)

hivatal-, szolgálat-, főosztályvezetői beosztások esetén:

2–3 hét

c)

osztályvezetői, csoportvezetői beosztások esetén (a nagyságtól függően):

1–2 hét

d)

raktárosi, ügyintézői beosztások esetén (a feladat mértékétől függően):

1 hét

164. Az ügykörök átadásának főbb szabályai:

a) A szervezeti egységek vezetőinek személyében bekövetkezett változás esetén az ügykörök átadás-átvételéről ütemtervet kell készíteni a közreműködők nevesítésével. Az eljárásban részt vesz az átadó, az átvevő, a Hivatal e feladattal megbízott képviselője, valamint mindazok, akiket erre esetenként a főigazgató vagy az általa felhatalmazott helyettese kijelöl, továbbá főosztályvezető vagy annál magasabb munkakör átadás-átvétele esetén az Ellenőrzési Szolgálat.

b) A BM OKF főosztályvezetői vagy magasabb beosztás átadás-átvételét főigazgatói utasításra az Ellenőrzési Szolgálat ellenőrzi.

c) Az a) alpontba nem tartozó ügyintézői, ügykezelői munkakörökben a függőben lévő ügyeket az átadó a vezetője által kijelölt átvevő, ennek hiányában a szervezeti egység vezetője részére adja át. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.

d) Az ügyiratok átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok tekintetében a hatályos Iratkezelési Szabályzat előírásai az irányadók.

165. Az összeférhetetlenség vonatkozásában (bejelentés, engedélyezés stb.) a külön jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint kell eljárni.

VI.7. A munkáltatói jogkör gyakorlása

166. A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályairól külön főigazgatói belső norma rendelkezik.

VI.8. A BM OKF szervezeti ügyrendje és a területi szervek Szervezeti és Működési Szabályzata

167. A hivatásos katasztrófavédelemi szervek folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szervezeti és működési szabályzatuk, illetve az ezekre épülő ügyrendek és a felettes vezető utasításai határozzák meg.

168. A jóváhagyások rendje:

a) A főigazgató hagyja jóvá:

aa) a főigazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét,

ab) a területi és területi jogállású szervek szervezeti és működési szabályzatát.

b) A főigazgató-helyettes hagyja jóvá:

ba) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét.

c) A gazdasági főigazgató-helyettes hagyja jóvá:

ca) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek ügyrendjét.

d) A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója hagyja jóvá:

da) a Katasztrófavédelem Központi Zenekara,

db) a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma,

dc) a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

ügyrendjét.

VII. FEJEZET

FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

VII.1. A gazdálkodási feladatok végrehajtása

169. A BM OKF gazdálkodási feladatait jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső normák, valamint a Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet ügyrendje határozza meg.

VII.2. Az adatvédelmi tevékenység irányítása

170. A BM OKF adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységét külön belső normák szabályozzák. A BM OKF Biztonsági Vezetője az Ügyviteli Iroda vezetője, a BM OKF belső adatvédelmi felelőse a Jogi Főosztály vezetője által kijelölt, a Jogi Főosztály állományába tartozó személy.

171. Az informatikai biztonsági felelős a gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében, a hatályos jogszabályok és az Informatikai Biztonsági Szabályzat alapján látja el feladatait.

VII.3. Az ellenőrzések rendje

172. A BM OKF hatáskörébe tartozó ellenőrzések rendjét a Katasztrófavédelem Hivatásos Szervei Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzata, a BM OKF Belső Ellenőrzési Kézikönyve, a főigazgató által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv, féléves ellenőrzési és felügyeleti terv, a havi naptári és ellenőrzési terv, valamint a Mobil Ellenőrzési Osztály havi munkaterve határozza meg.

173. A szervezeti egységek vezetői kötelesek az általuk irányított szervezet munkáját folyamatosan ellenőrizni, ennek keretében az ügyintézőket a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatni.

VII.4. A szakmai továbbképzés rendje

174. A BM OKF hatáskörébe tartozó szakmai továbbképzések rendjét a főigazgató határozza meg.

VII.5. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje

175. A nemzetközi kapcsolatok rendje:

a) A BM OKF, valamint területi szervei nemzetközi kapcsolatainak meghatározása, irányítása és felügyelete a főigazgató hatásköre, amelyet közvetlenül vagy a Nemzetközi Főosztály útján gyakorol.

b) Külföldi, országos hatáskörű katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzoltó és más szervekkel, illetve az egész országot érintő nemzetközi szervezettel a kapcsolat felvétele, a kapcsolattartás és a levelezés (levél, fax, e-mail stb.) a főigazgató hatáskörébe tartozik, és kizárólag a Nemzetközi Főosztály útján valósul meg. A fenti tárgyban külföldre küldendő valamennyi levél főigazgató részére történő felterjesztése a Hivatal útján történik. A Nemzetközi Főosztály aláírásával jegyez valamennyi hazai jelentést, intézkedést és javaslatot, amelynek kihatása van vagy lehet a nemzetközi kapcsolatokra. A Nemzetközi Főosztály operatív ügyekben külföldi partnereivel és a rendészeti attasékkal önálló kapcsolattartásra és levelezésre jogosult. A nemzetközi kapcsolattartás funkcionális e-mail címe a hucivpro@katved.gov.hu.

c) A területi szervek szervezik a nemzetközi együttműködést a határmenti és szomszédos országokkal, szolgálati kiutazás esetén a fogadókészség megteremtése és az utazás megszervezése az adott területi szerv feladata.

d) Engedélyeztetni kell a szolgálati céllal, bármely rövid időre érkező külföldi személyek vagy delegációk fogadását, illetve a hazánkban akkreditált külföldi diplomaták, diplomáciai és konzuli képviselők fogadását is.

e) A külföldi szervezetektől, személyektől, diplomáciai vagy konzuli képviselőktől származó megkereséseket, találkozókra tett javaslatokat szolgálati úton jelenteni kell.

f) A BM OKF, valamint területi szervei a következő évi kiutazási és fogadási igényeiket minden évben október 15-ig megküldik a Nemzetközi Főosztálynak, amelyet az az éves kiutazás és fogadási tervbe foglal. Az éves kiutazási és fogadási tervet a főigazgató hagyja jóvá.

g) Külföldi szervezettel, személlyel bel- vagy külföldön folytatott hivatalos tárgyaláshoz előzetesen (15 nappal előbb) tárgyalási tervet, külföldi kiutazásról a hazaérkezést, illetve a hazai találkozót követő 15 napon belül jelentést (fogadási jelentés, úti jelentés) és elszámolást kell készíteni. A tárgyalási tervet, a jelentést és az elszámolást a Hivatal útján jóváhagyásra fel kell terjeszteni a kiutazást, illetve fogadást engedélyező vezetőnek.

h) A nemzetközi kapcsolattartás, munkavégzés valamint a katasztrófa segítségnyújtás és segítségkérés rendjéről külön szabályzat szól.

VII.6. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje

176. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje:

a) A BM OKF tevékenységéről, időszerű feladatairól, rendezvényeiről, a katasztrófavédelem országos helyzetéről, stratégiai koncepciókról, tervekről, országos szintű gyakorlatokról és nemzetközi szakmai kapcsolatokról a főigazgató által kijelölt vezető – az internet, a sajtó, illetve a műsorszolgáltatók közreműködésével – tájékoztatja a közvéleményt.

b) A katasztrófa, katasztrófaveszély, valamint tűzoltás és műszaki mentés helyszínén a sajtószervek képviselőit a katasztrófavédelem helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású képviselője vagy a BM OKF szóvivője, szóvivőhelyettese, illetve a területi szervek kijelölt képviselője tájékoztathatja.

c) A főigazgató által kijelölt személyek hatáskörükbe tartozó szakmai kérdésekről teljes felelősséggel nyilatkozhatnak. A nyilatkozattételre kijelölt személy előzetesen egyeztet a szóvivővel, a nyilatkozat tényét és tartalmát utólag jelenteni köteles.

d) A tájékoztatási tevékenység során a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára, az üzleti titok megőrzésére és a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani.

e) A média tájékoztatásának rendjét külön belső norma szabályozza. A nyilatkozatok során a hatályos normákat be kell tartani, a nyilatkozat nem járhat a tűz-, polgári és katasztrófavédelmi szakmai érdekek és mások jogainak sérelmével.

VII.7. Az értekezletek rendje

177. Az értekezletek rendje:

a) napi pontosítás – naponta

aa) tárgya: központi főügyeleti főosztályvezetői és szóvivői jelentések, valamint a napi aktualitások vezetői áttekintése;

ab) résztvevők: főigazgató-helyettesek, titkárságvezető, hivatalvezető, szolgálatvezetők, országos főfelügyelők, központi főügyeleti főosztályvezető (csak a napi jelentés idejére), szóvivő, illetve távollétük esetén szervezetszerű helyetteseik;

b) heti miniszteri felkészítő – hétfői napokon

ba) tárgya: a főigazgató felkészítése – emlékeztetők, események, határidős feladatok alapján;

bb) résztvevők: az a) alpont szerint;

c) heti főigazgatói koordináció – keddi napokon

ca) tárgya: a miniszteri értekezleten elhangzottak és azok végrehajtásának vezetői feladatai, az előző hét vezetői értékelése, valamint a tárgyhét legfontosabb vezetői feladatai, rendezvényei, vezetői elfoglaltságai, távollétei;

cb) résztvevők: az a) alpont szerint;

cc) rögzítés: emlékeztető;

d) heti titkárságvezetői koordináció – szerdai napokon

da) tárgya: a hétre meghatározott titkársági feladatok összehangolása;

db) résztvevői: főigazgató-helyettesi, valamint a Hivatal és a szolgálatok titkárságvezetői;

e) havi főigazgatói vezetői értekezlet – naptári és ellenőrzési terv szerinti időpontban

ea) tárgya: a féléves vezetői munkatervben meghatározott napirendi pontok megtárgyalása;

eb) résztvevői: az a) alpont szerint;

ec) rögzítés: emlékeztető;

f) havi országos igazgatói értekezlet – naptári és ellenőrzési terv szerinti időpontban

fa) tárgya: a féléves vezetői munkatervben meghatározott napirendi pontok megtárgyalása;

fb) résztvevői: az a) alpont szerint, valamint az igazgatói beosztást betöltők és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet vezetője;

g) negyedéves főigazgatói referáda

ga) tárgya: az a) alpont szerinti vezetők negyedéves szóbeli értékelő jelentése az általuk irányított terület működéséről, vezetői-irányítói tapasztalataikról, beosztott vezetőik megítéléséről, a következő negyedév általuk tervezett feladatairól;

h) féléves főosztályvezetői értekezlet

ha) tárgya: féléves teljesítmény értékelése, a következő félév vezetői feladatainak és elvárásainak meghatározása;

hb) résztvevők: az a) alpont szerinti vezetők, valamint a BM OKF főosztály- és osztályvezetői;

i) féléves főigazgatósági személyi állománygyűlés

ia) tárgya: féléves teljesítmény főigazgatói értékelése, a következő félév legfontosabb feladatainak és elvárásainak meghatározása;

ib) résztvevők: a BM OKF valamennyi vezetője és érdemi ügyintézője;

j) féléves adminisztratív értekezlet

ja) tárgya: előző félév munkájának értékelése, következő félév feladatainak egyeztetése;

jb) résztvevők: a d) alpont szerint, valamint a szóvivő és az ügyviteli irodavezető;

k) BM OKF éves parancsnoki értekezlet (BM éves vezetői értekezlet után)

ka) tárgya: az éves munka értékelése;

kb) résztvevők:

– főigazgató-helyettesek, titkárságvezető, hivatalvezető, szolgálatvezetők, országos főfelügyelők, főosztály- és osztályvezetők,

– igazgatók, helyetteseik, megyei főfelügyelők, osztály- és hivatalvezetők,

– a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet vezetője, helyettese, tanszékvezetői,

– KOK igazgatója, helyettesei, szakcsoportvezetői,

– Tanácsadó Testületek elnökei és a Tudományos Tanács elnöke.

178. A BM OKF vezetői fórumrendszerüket saját hatáskörben szabályozzák a 177. pont a)–k) alpontjai figyelembevételével.

179. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek vezetői fórumrendszerét, valamint az éves tevékenység értékelésének rendjét belső norma szabályozza.

180. A főigazgató és a főigazgató-helyettesek szükség szerint állománygyűlést hívnak össze, amelyen az adott szervezet teljes személyi állománya részt vesz. Az állománygyűlésen az elmúlt időszak alatt elvégzett feladatok értékelésére, az aktuális és jövőben végrehajtásra kerülő feladatok meghatározására kerül sor.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

181. A Szabályzatban foglaltak betartása a BM OKF teljes személyi állományának kötelessége, ezért a Szabályzatot hatályba lépését követően a BM OKF teljes személyi állományával – a vonatkozó mértékben – ismertetni kell.

182. A Szabályzatban meghatározott vezetők szervezeti egységeikre vonatkozóan ügyrend, az ügyrendek alapján alárendeltjeik vonatkozásában munkaköri leírás készítésére kötelezettek. Az ügyrendeket a Szabályzat hatálybalépését követő 15 napon belül terjesszék fel a jóváhagyásra jogosult vezetőhöz. A munkaköri leírások elkészítése és felterjesztése az ügyrendek jóváhagyását követően 15 napon belül történjen meg.

1. függelék az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz

A BM OKF IRÁNYÍTÁSI RENDJE

A szervezeti egységek vezetői, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó területi és területi jogállású szervek vezetői

I. A főigazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik:

1. főigazgató-helyettes

2. gazdasági főigazgató-helyettes

3. Főigazgatói Titkárság

4. Hivatal

5. Ellenőrzési Szolgálat

6. Humán Szolgálat

7. szóvivő; szóvivőhelyettes

8. Közönségkapcsolati Iroda

9. megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok

II. A főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik:

1. Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

2. Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

3. Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

4. Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály

5. Központi Főügyeleti Főosztály

II. a) Az országos tűzoltósági főfelügyelő irányítása alá tartozik:

1. Tűzoltósági Főosztály

2. Tűzvédelmi Főosztály

II. b) Az országos polgári védelmi főfelügyelő irányítása alá tartozik:

1. Tervezési és Védelmi Igazgatási Főosztály

2. Műveletirányítási Főosztály

* az országos polgári védelmi főfelügyelő felügyelete mellett működik

– a HUNOR Hivatásos Katasztrófavédelmi Kutató Mentő Szolgálat

– a HUSZÁR Mentőszervezet

– a Központi Rendeltetésű Polgári Védelmi Szervezetek

II. c) Az országos iparbiztonsági főfelügyelő irányítása alá tartozik:

1. Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály

2. Veszélyes Üzemek Főosztály

3. Veszélyes Szállítmányok Főosztály

III. A gazdasági főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá tartozik:

1. Költségvetési Főosztály

2. Műszaki Főosztály

3. Informatikai Főosztály

4. Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály

5. Gazdasági Ellátó Központ

* a HEROS Zrt. tevékenysége feletti felügyelet a GEK igazgatóján keresztül történik

IV. A hivatalvezető irányítása alá tartozik:

1. Nemzetközi Főosztály

2. Jogi Főosztály

3. Igazgatási és Kommunikációs Főosztály

V. A humán szolgálatvezető irányítása alá tartozik:

1. Személyzeti Főosztály

2. Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály

3. Országos Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Központ

4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

* a KOK igazgatója a humán szolgálat szakirányítása mellett végzi tevékenységét

VI. Az ellenőrzési szolgálatvezető irányítása alá tartozik:

1. Revizori Főosztály

2. Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

3. Mobil Ellenőrzési Osztály

2. függelék az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szervezeti felépítése
2013. január 1.

3. függelék az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz

VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

1. Vezetők

a) főigazgató

b) főigazgató-helyettes

c) hivatalvezető

d) országos főfelügyelő

e) országos főfelügyelő-helyettes

f) területi besorolású katasztrófavédelmi szervezet igazgatója, igazgatóhelyettese

g) szolgálatvezető

h) főosztályvezető

i) főosztályvezető-helyettes

j) osztályvezető

2. Ellenőrzési Szolgálat Revizori Főosztály

a) kiemelt főreferens

b) kiemelt főelőadó

3. Humán Szolgálat

a) kiemelt főreferens (fegyelmi)

4. Hivatal Igazgatási és Kommunikációs Főosztály Ügyviteli Iroda

a) kiemelt főelőadó

b) munkaköri leírása alapján titkos ügykezelő

5. Tűzvédelmi Főosztály

a) kiemelt főreferens (hatósági)

b) kiemelt főelőadó (hatósági)

c) kiemelt főreferens (piacfelügyeleti)

d) kiemelt főelőadó (piacfelügyeleti)

6. Tűzoltósági Főosztály

a) kiemelt főreferens

b) kiemelt főelőadó

7. Veszélyes Üzemek Főosztály

a) kiemelt főreferens

b) kiemelt főelőadó

8. Veszélyes Szállítmányok Főosztály

a) kiemelt főreferens

b) kiemelt főelőadó

9. Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály

a) kiemelt főreferens

b) kiemelt főelőadó

10. Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály

a) kiemelt főelőadó

b) főelőadó

4. függelék az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz

Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés (FEUVE)

4.1. BM OKF Gazdasági Folyamatábrái

Költségvetési tervezés

Folyamatok:

– előkészítő munka

Költségvetési féléves és éves beszámoló

A féléves és éves, jogszabályban meghatározott határidőre elkészítendő beszámoló ellenőrzési folyamatai:

– a főkönyvi könyvelés ellenőrzése

– egyeztetés analitikus nyilvántartásokkal

– egyeztetés üzemeltetéssel

– egyeztetés a szervezeti egységekkel

– pénzforgalmi jelentés és tájékoztatás elkészítése, ellenőrzése

– főkönyvi és előirányzati számlák zárása, ellenőrzése

– mérlegkészítés és ellenőrzése

Módszertana:

– dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata

– informatikai támogatottság, K11 program

– pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok elemzése és értékelése

 

A beszerzési folyamat

A beszerzési folyamat

Folyamatok

1. Előkészítő szakasz:

Szükséglet felmérés, elbírálás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés.
Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele, szállítási szerződés megkötése, jogi ellenjegyzés, megrendelés, szerződés.

 

2. Lebonyolítási szakasz:

Mennyiségi, minőségi, időbeli teljesítés elfogadása, teljesítésigazolás.
Szállítmány átvétele, raktári bevételezés vagy használatba vételezés, nyilvántartás.

 

3. Elszámolási szakasz:

Okmányok, dokumentumok érvényesítése, számfejtés, utalványozás, ellenjegyzés, kifizetés, átutalás teljesítése, pénzügyi analitika vezetése, számla, ÁFA analitika, kötelezettség teljesítésének kivezetése, pénzügyi teljesítés számviteli elszámolása.

A közbeszerzési eljárás

Ellenőrzési pontok:

1. engedélyezési eljárás felelősei

2. dokumentumok vizsgálata

3. nyilvántartások összehasonlítása, egyeztetése

4. aláírások kötelező vizsgálata

5. informatika

4.2. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.

A szabálytalanság fogalma:

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelent az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes műveletekben stb. előfordulhat.

Alapesetei lehetnek:

1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.);

2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)3.

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége, hogy:

– a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a szervezet;

– a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel;

– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:

– hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés);

– keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) a költségvetési szerv vezetőjének a feladata, amely feladatot a költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire átruházhatja.

1. A szabálytalanságok megelőzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a költségvetési szerv vezetőjének felelőssége.

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:

„3. § A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

a) kontrollkörnyezet,

b) kockázatkezelési rendszer,

c) kontrolltevékenységek,

d) információs és kommunikációs rendszer és

e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

4. § A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan és

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.”

A költségvetési intézményeket érintő legáltalánosabb szabályzatokat, a teljesség igénye nélkül, az 1. melléklet tartalmazza.

2. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.

– A költségvetési szerv valamely munkatársa észlel szabálytalanságot

a) Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét.

– Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.)

b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

c) A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

– A költségvetési szerv vezetője észleli a szabálytalanságot

A költségvetési szerv vezetője, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat-, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

– A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania.

– Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni.

3. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása

A költségvetési szerv vezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.

Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.

Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a költségvetési szerv vezetője vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ.

A 2. melléklet mutatja be az egyes eljárásokra irányadó jogszabályok főbb rendelkezéseit.

4. A költségvetési szerv vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során:

– nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;

– figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;

– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

5. A költségvetési szerv vezetőjének feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:

– a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza) nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

– egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó írásos dokumentumokat;

– nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

– a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjaj, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programhoz és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében meghatározottakat.

6. Jelentési kötelezettségek

A 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet alapján:

„28. § Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője és alkalmazottai kötelesek:

...

c) a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a végrehajtásért felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, arról a költségvetési szerv vezetőjét és a belső ellenőrzési vezetőt tájékoztatni;”

„49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig.”

1. melléklet a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéhez

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság belső szabályzatai

Belső Ellenőrzési Kézikönyv

Iratkezelési Szabályzat

Kollektív Szerződés

Gazdálkodási Szabályzat

Közszolgálati adatvédelem szabályzata

Munkavédelmi Szabályzat

Riasztási terv szabályzata

A Katasztrófavédelem Számviteli Politika kiadásáról szóló intézkedés

– Pénz- és Értékkezelési Szabályzat

– Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

– Eszközök, források értékelési szabályzata

– Önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzata

– Valutakezelési Szabályzat

Bizonylati Szabályzat és Album

A Katasztrófavédelem Számlarendjének és Számlatükrének kiadásáról szóló intézkedés

Szervezeti és Működési Szabályzat

Ügyrendek

TÜK Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat

Informatikai rendszer biztonsági szabályzata

2. melléklet a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéhez

Egyes eljárások

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyésznél vagy a nyomozó hatóságnál kell megtenni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. E törvény alkalmazásában az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra, amely a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek személyét vagy jogait és amelyre e törvény szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetővé teszi, vagy járművezetéstől eltiltás alkalmazását kötelezően elrendeli.

A törvény 78. § (1) bekezdése alapján a szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, illetve a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2012. évi CXCIX. törvény (Kttv.), közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) megfelelő rendelkezései.

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Kttv., Hszt., illetve a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók.

3. melléklet a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéhez

Jogszabályi háttér

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

– az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

– a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

– a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

4.3. A BM OKF „Beszámolási” ellenőrzési nyomvonala

Sorsz.

A téma vagy feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

Határidő

Ellenőrzés
Érvényesítés

Utalványozás Ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyv. megj.
Beszámolás
Elszámolás


Féléves, éves költségvetési beszámoló időközi mérlegjelentések, havi egyeztetések

1

A könyvvezetés utóellenőrzése

(főkönyv és analitikák)

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli Osztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

2

Főkönyvi kivonat egyeztetése

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Könyvelési naplók és főkönyvi kivonat

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli Osztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

3

Leltározás, egyeztetés

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Leltározó Bizottság, Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Eszköz, készlet, pénzügyi leltári listák, főkönyvi kivonat és analitikus nyilvántartásai valamint a könyvelési alapbizonylatok

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves: Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli Osztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

4

Leltár jóváhagyása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Leltározó Bizottság, Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Leltár és bizonylatai

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli Osztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: az Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

5

Negyedéves mérlegjelentés összeállítása, jóváhagyása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, mérleg

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Negyed-
éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli Osztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

6

Könyvviteli mérleg összeállítása, jóváhagyása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat leltár, mérleg

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli Osztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

7

Pénzforgalmi jelentés összeállítása (a féléves és éves költségvetési beszámoló részeként)

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, pénzforgalmi jelentés

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Számviteli Osztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

 

A kiegészítő mellékletek, előirányzat-maradvány összeállítása

8/1

1. A költségvetési szerv létszáma és személyi juttatásai

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Közgazdasági Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Költségvetési Főosztály főosztályvezető-helyettes
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

8/2

2. A költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Költségvetési Főosztály főosztályvezető-helyettes
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Költségvetési Főosztály főosztályvezető-helyettes, főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Költségvetési Főosztály főosztályvezető-helyettes
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

8/3

3. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

8/4

4. A feladatmutatók állományának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

8/5

5. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

8/6

6. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

8/7

7. A kötelezettségvállalások állományának alakulása, ezen belül elkülönítetten az EU támogatási programok kötelezettségvállalásának és finanszírozásának alakulása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Közgazdasági Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Költségvetési Főosztály főosztályvezető-helyettes
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

8/8

8. Pénzforgalom egyeztetése

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

9

Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály
Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Mérleg,
Szöveges beszámoló jelentés

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

10

Az előző költségvetési évben az ellenőrzés által feltárt hiányosságok módosításainak szöveges indoklása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály
Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Mérleg,
Szöveges beszámoló jelentés

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

11

Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály
Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Mérleg,
Szöveges beszámoló jelentés

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

12

A tárgyévben behajthatatlan, továbbá elengedett követelésként leírt összeg

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika,
Számlarend

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Gazdasági Főigazgató-helyettes,
Költségvetési Főosztály vezetője, Nemzetközi Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály
vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: van
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

13

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérleg fordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Negyed-
éves:
Féléves:
Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

14

Előirányzat-maradvány összeállítása

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, előirányzat maradvány kimutatás táblázat

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

15

Zárszámadás

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli és Közgazdasági Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás, előirányzat maradvány kimutatás táblázat

Felelős: Számviteli Osztály és Közgazdasági Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Éves:

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály vezetője

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

 

Adó és járulék-elszámolás, egyéb egyeztetések:

 

 

 

 

 

 

 

15/1

1. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt szja. összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: BM OKF GEK
Koordináló: BM OKF GEK
Végrehajtó: BM OKF GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: közgazdasági Főosztály vezetője

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

15/2

2. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalót terhelő egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: BM OKF GEK
Koordináló: BM OKF GEK
Végrehajtó: BM OKF GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: közgazdasági Főosztály vezetője

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

15/3

3. a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt munkavállalókat terhelő magán-nyugdíjpénztári tagdíj összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: BM OKF GEK
Koordináló: BM OKF GEK
Végrehajtó: BM OKF GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

15/4

4. A társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely által folyósított családi pótlék, táppénz, egyéb társadalombiztosítási ellátás összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: BM OKF GEK
Koordináló: BM OKF GEK
Végrehajtó: BM OKF GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: nincs

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

15/5

5. A munkáltató által levont munkavállalói járulék összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: BM OKF GEK
Koordináló: BM OKF GEK
Végrehajtó: BM OKF GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Költségvetési Főosztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: az Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

15/6

6. A személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra és a kamatkiadásokra vonatkozó költségszámításokhoz szükséges kiegészítő adatok

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: BM OKF GEK
Koordináló: BM OKF GEK
Végrehajtó: BM OKF GEK
Egyeztető: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Számlakarton, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Közgazdasági Főosztály vezetője

Havonta

Ellenőrzés: GEK
Érvényesítés:
GEK

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

15/7

7. A dologi kiadásokból az egyes adókulcsú áfa-adóalap összege

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős: Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Havonta

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály
vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

16

A devizaszámlán lévő deviza mérleg-fordulónapi értékelésekor – az egyéb dologi kiadások között – elszámolt árfolyamvesztesége

Gazdálkodási Szabályzat,
Számviteli Politika,
Számlarend,
számlatükör

Előkészítő: Számviteli Osztály vezetője
Koordináló: Költségvetési Főosztály vezetője
Végrehajtó: Számviteli Osztály főelőadói, előadói

Főkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartás,
Pénzforgalmi jel. melléklete

Felelős Számviteli Osztály vezetője
Kötelezettségvállaló: Költségvetési Főosztály vezetője

Havonta

Ellenőrzés: Költségvetési Főosztály vezetője
Érvényesítés:
Költségvetési Főosztály
vezető

Utalványozás: nincs
Ellenjegyzés: nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs
Beszámolás: a Költségvetési Főosztály vezetője felé
Elszámolás: nincs

4.4. Ellenőrzési nyomvonal

pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatokra

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumen-
tumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

Pályázat kiírása

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelete, illetve utasítása

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint a pályázati támogatások szabályozásáról szóló főigazgatói intézkedések alapján a pályázat tartalmi elemeinek meghatározása, pályázók körének, témájának, összegének meghatározása.
A pályázat menetének kialakítása.

Pályázati kiírás

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint a pályázati támogatások szabályozásáról szóló főigazgatói intézkedésekben meghatározott szervezeti egységek

 

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

Beérkezett pályázatok alapján döntés előkészítése, döntési javaslat elkészítése

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelete, illetve utasítása

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint a pályázati támogatások szabályozásáról szóló főigazgatói intézkedésekben meghatározott összetételű bizottság a beérkezett pályázatok alaki, tartalmi felülvizsgálata alapján döntési javaslatot készít.

Döntési javaslat

Felelős: bizottság vezetője Kötelezettségvállaló: nem értelmezhető

A pályázati kiírásban meghatározottak szerint

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

3.

Vezetői döntés

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelete, illetve utasítása

A bíráló bizottság javaslatának jóváhagyása, felülbírálata

Vezetői döntés

A pályázati kiírásban megjelölt felelős vezető

A pályázati kiírásban meghatározottak szerint

 

 

 

mint a 2. pontban

4.

A döntés alapján a támogatási szerződések előkészítése

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelete, illetve utasítása

A pályázati kiírás szerinti támogatási szerződés előkészítése.

Támogatási szerződés-
tervezet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint a pályázati támogatások szabályozásáról szóló főigazgatói intézkedésekben meghatározott szakterületek

A pályázati kiírásban meghatározottak szerint

 

 

 

mint a 2. pontban

5.

A kedvezményezett kiértesítése, támogatási szerződés megkötése.

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelete, illetve utasítása

A kedvezményezett részére a kiértesítés, valamint a támogatási szerződés megküldése.

Kiértesítés, támogatási szerződés.

Bíráló bizottság vezetője

A pályázati kiírásban meghatározottak szerint

 

 

Itt még nincs pénzügyi teljesítés. Ezen a ponton a dokumentumok megküldése a feladat.

mint a 2. pontban

6.

Intézkedés a pénzügyi teljesítésre

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelete, illetve utasítása

Támogatási szerződés minden fél általi aláírása, tartalmának felülellenőrzése.

Utalványozási bizonylat

Gazdasági vezető által felhatalmazott személy

A támogatási szerződések minden fél általi aláírását követő 2–3 nap

A BM OKF gazdasági szervezetének pénzügyi képesítéssel rendelkező SZMSZ-ben kijelölt munkatársa

A BM OKF gazdasági szervezetének pénzügyi képesítéssel rendelkező SZMSZ-ben kijelölt munkatársa

Magyar Államkincstár által kiutalás

mint a 2. pontban

7.

Beszámolás

A BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó rendelete, illetve utasítása

A kedvezményezett szakmai és pénzügyi elszámoltatása.

A kedvez-
ményezett által küldött beszámoló

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint a pályázati támogatások szabályozásáról szóló főigazgatói intézkedésekben meghatározott szakterületek

A támogatási szerződésben megjelölt időpont

Belső szabályzat szerint

 

 

mint a 2. pontban.

4.5. Ellenőrzési nyomvonal

nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Belföldi és külföldi kiküldetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Belföldi kiküldetés elrendelése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló (5/2012.) főigazgatói intézkedés

A belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás dokumentum kitöltése, felülvizsgálata, jóváhagyás után napidíj + kapcsolódó költségek elszámolása

Belföldi kiküldetési utasítás és költség-
elszámolás

elrendelő

 

érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

 

A belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás dokumentum jóváhagyását követően

 

2.

Külföldi kiküldetés elrendelése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, nemzetközi kiutazás és fogadás rendjéről szóló főigazgatói intézkedés

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan nemzetközi kiküldetési rendelvény kiállítása, jóváhagyatása, valuta számfejtése, felvétele

elrendelő, kiutazási engedélykérés

Nemzetközi Főosztály vezetője

 

valutaügyintézői végzettséggel rendelkező főelőadó

 

valuta előleg kiadása

 

3.

Teljesítés igazolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló (5/2012.) főigazgatói intézkedés

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan a költségek elszámolására vonatkozó dokumentumok felülvizsgálata, szakmai teljesítés igazolása

elszámolás

kiküldő

teljesítést követően

érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

 

 

 

4.

Elszámoltatás

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló (5/2012.) főigazgatói intézkedés

A kedvezményezett szakmai és pénzügyi elszámoltatása.

A kedvez-
ményezett által küldött elszámolások

Költségvetési főosztályvezető

leadást követően

érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

költségvetési főosztály-
vezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

ellenőrzést követően

pénztár v. banknapló

 

Személyi Reprezentáció

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Reprezentáció

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a BM OKF reprezentációs szabályzatáról szóló (105/2011.) főigazgatói intézkedés

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan a reprezentációs költségek bizonylat alapján történő utólagos elszámolása

elszámolás, számlák

Költségvetési főosztályvezető, helyettese

havonta

Költségvetési főosztály-
vezető, helyettese, érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

 

havonta, utólagos elszámolással

 

2.

Elszámoltatás

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a BM OKF reprezentációs szabályzatáról szóló (105/2011.) főigazgatói intézkedés

Számlák ellenőrzése és elszámolása

elszámolás

költségvetési főosztályvezető, elszámolásért a kedvezményezett

havonta

Költségvetési főosztály-
vezető, helyettese

Költségvetési főosztály-
vezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

ellenőrzést követően

pénztár v. banknapló

 

Rendezvény szervezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Előzetes igény benyújtása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a BM OKF reprezentációs szabályzatáról szóló (105/2011.) főigazgatói intézkedés

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan felszámítás elkészítése

felszámítási lap

igénylő

 

rendező főosztály vezetője, külföldi vendégek esetén a BM OKF Nemzetközi Főosztály vezetője

 

 

 

2.

engedélyezés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a BM OKF reprezentációs szabályzatáról szóló (105/2011.) főigazgatói intézkedés

kötelezettségvállalásba vétel

megrendelő

igénylő

azonnal

 

ellenjegyzésre jogosult vezető

előleg kiadása

 

3.

Teljesítés Igazolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a BM OKF reprezentációs szabályzatáról szóló (105/2011.) főigazgatói intézkedés

Számlák ellenőrzése és elszámolása

Elszámolás, felszámítási lap

igénylő

Teljesítést követően

Költségvetési főosztály-
vezető, helyettese, érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

Költségvetési főosztály-
vezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

 

 

3.

Elszámoltatás

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, a BM OKF reprezentációs szabályzatáról szóló (105/2011.) főigazgatói intézkedés

A kedvezményezett szakmai és pénzügyi elszámoltatása.

A lebonyolított rendezvény felszámítása

közgazdasági osztály adott feladatot ellátó előadója, főelőadója

Leadást követően

Költségvetési főosztály-
vezető, helyettese, érvényesítési feladatokat ellátó főelőadó, előadó

Költségvetési főosztály-
vezető, helyettese, utalványozási illetve ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

ellenőrzést követően

pénztár v. banknapló

Megjegyzés: utalványozás, érvényesítés ellenjegyzés összeférhetetlenségre vonatkozó szabályzók betartása kötelező

4.6. Ellenőrzési nyomvonal

nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Minősített Időszaki Igénybejelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

megyei igazgatóságok igénybejelentési terveinek elkészítése

18/2009. ÖM. ut., gazd. szab.

alapadatok pontosítása, számvetés készítése

Igénybejelentési Terv

megyei igazgató

február 28-ig

BM OKF Mű Főo.

 

 

 

2.

megyei tervek összesítése

18/2009. ÖM. ut., gazd. szab.

adatok pontosítása, összegzés

Összesített Minősített Időszaki Igénybejelentés

főigazgató

április 30-ig

 

 

 

 

4.7. Ellenőrzési nyomvonal

nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Ruházat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

létszám pontosítás

HSZT

 

névjegyzék

személyügy

intézkedés szerint

szem. főo. vezető

 

 

 

2.

utánpótlási jegyzék elkészítése, összeg kifizetése

RUSZ

Műszaki Főosztály előkészíti
a ruházati utánpótlási illetményre jogosultak jegyzékét

kifizetési jegyzék

műszaki főo.

június 30-ig

Költségvetési főo. vezető

Költségvetési főosztályvezető

ellenőrzést követően

 

3.

Utalványrendelet KIR rendszerben történő rögzítése

Gazdálkodási Szabályzat

Utalványrendelet KIR rendszerben történő rögzítése, számfejtést követően utaló állomány átadása a közgazdasági osztály részére

utalási jegyzék

GEK illetmény csoportvezető

június 30-ig

közgazdasági számfejtő

Költségvetési főosztályvezető

ELEKTRA Programmal történő átutalás

Bank kivonat

4.

alapfelszerelési ellátás

RUSZ

RUSZ utasítás szerint

személyzeti parancs

személyügy, mű. főo., közgazd. főo.

parancs szerint

mű. főo.

Költségvetési főosztályvezető

utalványozást követően

Bank kivonat

4.8. Ellenőrzési nyomvonal

nem pályázati úton továbbadott fejezeti kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Selejtezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

selejtes eszközök feltárása

gazd. szab.

minőségi, mennyiségi ellenőrzés, számbavétel

feljegyzés az előtalált anyagokról

gazd. szerv. vezetője

 

megyei igazgató

 

 

 

2.

elkülönítés a raktárban

gazd. szab.

nem értelmezhető

nem értelmezhető

gazd. szerv. vezetője

selejt javaslat elkészítése előtt

nem értelmezhető

 

 

 

3.

selejtezendő eszközök jegyzékbe (javaslatba) foglalása

gazd. szab.

javaslat összeállítás

selejtezési javaslat

javaslattevő bizottság

március 31-ig

megyei igazgató

 

 

 

4.

selejtezés engedélyezése

gazd. szab.

selejt javaslat és mellékletei meglétének ellenőrzése

selejtezést engedélyező átirat

főigazgató
gazdasági helyettes

kérelem beérkezése után

szakterületi főea.

 

 

 

5.

selejtezés lefolytatása

gazd. szab.

nem értelmezhető

selejtezési jegyzőkönyv

selejtezési bizottság

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

6.

haszonanyag és hulladék hasznosítása, értékesítése

gazd. szab.

nem értelmezhető

bizonylatok, számlák, szállítólevelek

selejtezési bizottság

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

7.

megsemmisítés

gazd. szab.

nem értelmezhető

megsemmisítési jegyzőkönyv

selejtezési bizottság

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

8.

selejtezési jegyzőkönyv elkészítése, jóváhagyása

gazd. szab.

komplett selejt jkv összeállítása

selejtezési jegyzőkönyv

selejtezési bizottság

 

megyei igazgató

 

 

 

9.

haszonanyag és hulladék raktárra vétele

gazd. szab.

anyagok számbavétele

jegyzőkönyvek, bizonylatok

selejtezési bizottság, gazd. szerv.

önálló terv szerint, szeptember 15-ig

megyei igazgató

 

 

 

4.9. Ellenőrzési nyomvonal

költségvetés tervezés folyamata az önálló költségvetési szerveknél

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés, illetve az egyes feladatok tartalma

Keletkező dokumentumok

Felelősök

Határidő

Ellenőrzés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

A fejezet költségvetési javaslatához adatszolgáltatások

Áht., Ávr., NGM tervezési körirat, fejezet tervezési szabályai

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

- Fejlesztési többletigények összeállítása (pl. új létesítmények működtetése, beruházási, felújítási igények, új feladatok, illetményfejlesztések stb.)

mint az 1. pont

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeitől a szükséges adatok bekérése

Igényekről összesítő kimutatások, szakmai indoklás

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

A fejezet által megadott leadási határidő előtt legalább 2 munkanappal

A költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezető együttesen ellenőrzi a benyújtott igények valóságtartalmát és szakszerűségét.

Ezek a feladatok itt így nem értelmezhetők. Itt az egyszemélyi felelős vezető jóváhagyása a helyes megjelölés.

Ez a feladat itt nem értelmezhető. Helyette a javaslat ezen részének a megküldése a helyes megjelölés

Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben, de a benyújtott fejlesztési többletigényeket külön kell irattározni a későbbi ellenőrzések és tervezési feladatok miatt.

1.2.

- Saját bevételek körének tervévre történő kialakítása

mint az 1. pont

A gazdasági vezetőnek kell áttekinteni a tervévre vonatkozó már megkötött saját bevételekre vonatkozó szerződéseket. Ezekhez hozzá kell számítani az előző évek alapján prognosztizálható további bevételeket. Az így megállapított saját bevételi volumen alkotja majd az adott költségvetési szerv tervévi saját bevételét. A tárgyév és tervév közötti bevételi eltérést kell a fejezet felé jelezni a javaslatban.

Kimutatás a tárgyévi és tervévi saját bevételek eltéréséről

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben, de a költségvetési szerv költségvetésében megtervezett bevételek ismerete rendkívül fontos a tervévben történő előirányzat-módosítások kezelésénél. Ennek megfelelően rendkívül fontos ennek a dokumentációnak a visszakereshető irattározása.

1.3.

- Kiemelt kiadási előirányzatok változtatási igényének számítása, indoklása

mint az 1. pont

A közgazdasági főosztályvezetőnek kell áttekintenie az előző évi tapasztalati adatok és az 1.2. pontban megtervezett saját bevételekhez kapcsolódó kiemelt kiadási előirányzatokat. Javaslattétel költségvetési szerv vezetője felé jóváhagyás céljából.

Kimutatás a tárgyévi és tervévi kiemelt előirányzatok eltéréséről

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben, de a költségvetési szerv költségvetésében megtervezett kiemelt kiadási előirányzatok kapcsolódását az egyes bevételi jogcímekhez feltétlenül ismerni kell a tervévi előirányzat-módosításokhoz, így ennél a feladatnál is rendkívül fontos a megfelelő irattározás.

1.4.

- Engedélyezett létszámkeret felülvizsgálata és a tervezési javaslathoz történő igazítása

mint az 1. pont

A közgazdasági főosztályvezetőnek az egyes szervezeti egységek vezetőinek bevonásával át kell tekinteniük a költségvetési szerv feladatait a tervévre vonatkozó engedélyezett létszámkeret szempontjából, illetve a fejezet által kiadott tervezési útmutatóban a létszámkeret kialakításához szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozó intézkedési javaslatokat el kell készíteni.

Kimutatás az engedélyezett létszámkeret változásáról és az esetleges intézkedési javaslatokról

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem jelennek meg a főkönyvi könyvelésben. Ebben az esetben is az irattározás a fontos.

1.5.

- Feladat- és teljesítménymutatók kialakítása

mint az 1. pont

A közgazdasági főosztályvezetőnek ki kell alakítani a költségvetési javaslatnak megfelelő feladat- és teljesítménymutatókat. Ebbe a munkába be kell vonnia az egyes szervezeti egységek vezetőit.

Kimutatás az új mutatókról

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

1.6.

- Az éves költségvetési javaslat mellett a további 2 év költségvetési kereteinek meghatározása

mint az 1. pont

A költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági vezetőjének az 1.1.–1.5. pontok szerint kialakított tervévi költségvetési javaslatot alapul véve el kell készíteni az adott költségvetési szerv további 2 évre vonatkozó költségvetési javaslatát, koncepcióját a tervezési útmutatókban megadott irányelvek alapján.

Kimutatás a további 2 év jellemző tervezési paramétereiről

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

mint az 1.1. pontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

1.7.

- Az intézményi költségvetési javaslathoz szöveges indoklás készítése

PM tervezési körirat és a fejezet tervezési körirata

Az 1.1.–1.6. pontokban kialakított javaslat alátámasztását szolgáló indoklás elkészítése

Szöveges indoklás

A költségvetési szerv egyes szervezeti egységeinek vezetői, ezen belül kiemelten a gazdasági főigazgató-helyettes, megyei igazgatóságon gazdasági vezető

A fejezet által kért időpontban

A költségvetési szerv vezetőjének hatáskörében

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

2.

A fejezet által az 1. pont szerinti javaslat Országgyűlésnek történő benyújtásáig kért kiegészítő adatszolgáltatások teljesítése

mint az 1. pont

Az adatkéréstől függően. Ezek általában eseti, sürgős feladatok. Itt előkészítés nem értelmezhető.

A fejezet által kért adatszolgáltatás

A költségvetési szerv vezetője, gazdasági vezető

A fejezet által megadott időpontban

gazdasági főigazgató-
helyettes

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

mint az 1.4. pontban

3.

Kincstári költségvetés elkészítése

Áht., Vhr.

A közgazdasági főosztályvezetőnek a fejezettől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok alapján el kell készíteni a kincstári költségvetést. Ennél a feladatnál az előző évi tapasztalatok, ill. tervévi saját bevételek figyelembe vételével kell kialakítani az átadott és átvett pénzeszközökön belüli szervezetenkénti megbontást.

A Magyar Államkincstár által megküldött program alapján elkészített költségvetés

költségvetési főosztályvezető

A fejezet által kért időpontban

gazdasági főigazgató-
helyettes

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

Nem értelmezhető, mivel ezek az adatok nem a kincstári költségvetésből kerülnek a főkönyvi könyvelésben könyvelésre. Ez a kincstári költségvetés az elemi költségvetés alapját jelenti, így itt is az irattározás rendkívül fontos feladat.

4.

Elemi költségvetés elkészítése

Áht., Vhr.

A költségvetési törvény elfogadását követően a fejezet által megadott szempontok alapján a költségvetési szervnek el kell készítenie az elemi költségvetését. Ebben a megadott keretszámok szigorú betartása mellett az egyes részelőirányzatok kialakítását a rendelkezésre álló előző évi tapasztalati adatok, ill. a tervévi új feladatok alapján kell elvégezni.

A Magyar Államkincstár által megküldött program alapján elkészített elemi költségvetés

költségvetési főosztályvezető

A fejezet által kért időpontban

gazdasági főigazgató-
helyettes

mint az 1.1. pontban

mint az 1.1. pontban

A fejezetért felelős vezető jóváhagyása után az elemi költségvetésből kell az előirányzatokat a főkönyvi könyvelésben rögzíteni.

4.10. Ellenőrzési nyomvonal

havi rendszerességű közüzemi díjaknál, fenntartási kadásoknál

GEK fizeti, OKF-nek nincs közüzemi díj fizetése

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Közüzemi díjak és igénybe vett szolgáltatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Számla érkezése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan nyilvántartásba vétel

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

Számla beérkezését követően azonnal.

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

számla átadása teljesítés igazolásra

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan nyilvántartásba vétel

átadási okmány

költségvetési főosztályvezető, helyettese

Számla beérkezését követően azonnal.

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

3.

számla teljesítés igazolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

Az adott előirányzathoz kapcsolódóan számla szakmai teljesítésének ellenőrzése

záradék lap

műszaki főosztályvezető

átvételt követően azonnal

műszaki főosztályvezető

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

4.

Pénzügyi rendezés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

utalványozás előkészítése

utalványrendelet

költségvetési főosztályvezető, helyettese

azonnal

költségvetési főosztályvezető, helyettese, érvényesítési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási, ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó

utalványozást követően

 

5.

Összeg kiutalása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata

átutalási megbízás elkészítése, eljuttatása kincstárba

átutalási megbízás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

azonnal

költségvetési főosztályvezető, helyettese, érvényesítési feladatokkal megbízott főelőadó, előadó

költségvetési főosztályvezető, helyettese, utalványozási, ellenjegyzési feladatokkal megbízott főelőadó

ellenőrzést követően

banknapló

6.

Számlaforgalom könyvelése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzata, Számviteli Politika

Kincstár által küldött kivonatok felülvizsgálata és gépi könyvelése

Kincstári egyenlegközlő

számviteli osztályvezető

kivonat érkezését követően

számviteli osztályvezető

 

 

banknapló

4.11. Ellenőrzési nyomvonal

átadott pénzeszköz kezelésére

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

Vezetői döntés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A döntés alapján a megállapodás elkészítése

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

megállapodás tervezet elkészítése aláírása

A kedvezményezett részére kiértesítési javaslat

Költségvetési Főosztály vezetője

megállapodás szerint

költségvetési főosztályvezető, helyettese, érvényesítésre jogosult főelőadó, előadó

költségvetési főosztályvezető, helyettese, ellenjegyzésre, utalványozásra jogosult főelőadó, előadó

 

 

3.

Átutalási megbízás elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számlák alapján átutalási megbízás előállítása

átutalási megbízás

Költségvetési Főosztály vezetőjének helyettese

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

számla alapján

szállító analitikában való megjelenítés

4.

Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

 

 

Költségvetési Főosztály vezetőjének helyettese

 

 

 

 

 

5.

Átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

átutalt számlák és számlakivonat alapján

 

Költségvetési Főosztály vezetőjének helyettese

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

 

 

6.

Feladás főkönyv felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Politika

folyószámlában rögzített átutalt tételek alapján

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

 

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

 

 

főkönyvben könyvelt bizonylat

4.12. Ellenőrzési nyomvonal

beszerzés, beruházás, felújítás

Beszerzés egyéb módon

Sor-
szám

Tevékenység/feladat

Jogszabályi alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Felelős/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/ ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

1.

Gazdálkodó szervezeti egységek beszerzési keret igény benyújtása

intézményi éves költségvetés, BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

körlevél alapján az elemi költségvetés szintű igénybejelentés, kiadás ütemezésének meghatározása

részletes éves költségvetés

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

kiadott körlevél szerint

ellenőrzés: közgazdasági főosztályvezető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

2.

Keretek jóváhagyásáról értesítés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

visszaigazolás előkészítése

értesítő levél

gazdasági főigazgató-helyettes

benyújtás, ellenőrzés után

nem értelmezhető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

3.

Szervezeti egységek egyedi igények benyújtása szakmai főosztályokhoz

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

szervezeti egységen belüli felülvizsgálat, pénzügyi keret meglétének előzetes felülvizsgálata

szolgálati jegy, megrendelő

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

szakmai főosztály vezetője ellenőrzi az igény jogosultságát

nem értelmezhető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

4.

Kötelezettségvállalásra vonatkozó igény és szerződés tervezet továbbítása Költségevtési Főosztály felé, ellenjegyzés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

rendelkezésre álló előirányzat felülvizsgálata, terhelendő keret megállapítása

szolgálati jegy, megrendelő

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

nem értelmezhető

kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult

nem értelmezhető

5.

Ellenjegyzett dokumentum szakfőosztályra továbbítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

aláírt szolgálati jegy, megrendelő

engedélyezett kötelezettségvállalás

6.

Megrendelés, vagy szerződés szállítóhoz történő továbbítása

iktatás, postázás

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

nem értelmezhető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

7.

Szállító visszaigazolása

nyilvántartásba vétel

visszaigazolt megrendelés

nem értelmezhető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

8.

Áru beérkezése, szolgáltatás teljesítése

megrendelés, szállítólevél alapján teljesítés ellenőrzése

bevételi bizonylat

áru, szolgáltatás átvételére feljogosított ügyintéző, szolgáltatást megrendelő ügyintéző

szakmai főosztály vezetője

raktári utalványozásra, ellenjegyzésre jogosult

nem értelmezhető

eszköz és készletnyilvántartás

9.

Számla beérkezése, keret nyilvántartásban történő rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számla ellenőrzése a megrendelés és teljesítés alapján

záradék lapon teljesítés igazolása

szakmai főosztály ügyintézője

nem értelmezhető

nem értelmezhető

iktatott számla

10.

Záradéklappal ellátott számla továbbítása a Közgazadasági osztályra

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

nem értelmezhető

nem értelmezhető

11.

Számla ellenőrzése Közgazdasági osztályon

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

a szükséges mellékletek, aláírások ellenőrzése, számszaki, alaki, formai kellékek meglétének felülvizsgálata, kontírozás

utalványrendelet

költségvetési főosztályvezető, helyettese

Érvényesítésre kijelölt személyek

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személyek

12.

Átutalási megbízás elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számlák alapján átutalási megbízás előállítása

átutalási megbízás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

költségevtési főosztályvezető, helyettese

számla alapján

szállító analitikában való megjelenítés

13.

Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

költségvetési főosztályvezető, helyettese

nem értelmezhető

14.

Átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

átutalt számlák és számlakivonat alapján

költségvetési főosztályvezető, helyettese

költségevtési főosztályvezető, helyettese

nem értelmezhető

15.

Feladás főkönyv felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Politika

folyószámlában rögzített átutalt tételek alapján

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

főkönyvben könyvelt bizonylat

Közbeszerzések

Sor-
szám

Tevékenység/feladat

Jogszabályi alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Felelős/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

1.

Gazdálkodó szervezeti egységek beszerzési keret igény benyújtása

intézményi éves költségvetés, BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

körlevél alapján az elemi költségvetés szintű igénybejelentés, kiadás ütemezésének meghatározása

részletes éves költségvetés

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

kiadott körlevél szerint

ellenőrzés: költségvetési főosztályvezető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

nem értelmezhető

2.

Kötelezettségvállalásra vonatkozó igény és szerződés tervezet továbbítása Közgazdasági Főosztály felé, ellenjegyzés

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

rendelkezésre álló előirányzat felülvizsgálata, terhelendő keret megállapítása

szolgálati jegy, megrendelő

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

nem értelmezhető

kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult

nem értelmezhető

3.

Fedezet rendelkezésre állásának igazolása

éves keretek ellenőrzése

ellenjegyzett fedezetigazolás

költségvetési főosztályvezető

kötelezettségvállalás nyilvántartás

4.

Közbeszerzési eljárás lefolytatására szerződéskötés BM BK RT-vel

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

szerződéstervezet tanulmányozása, aláírásra előkészítés

szerződés

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult

kötelezettségvállalás nyilvántartás

5.

Kincstári kötelezettségvállalás bejelentése

217/1998. (XII.30.) korm. rendelet

előírt formanyomtatvány kitöltése, aláírása

KT-01 nyomtatvány

költségvetési főosztályvezető

6.

Áru beérkezése, szolgáltatás teljesítése

szállítólevél, megrendelés alapján teljesítés ellenőrzése

bevételi bizonylat

áru átvételére feljogosított ügyintéző, szolgáltatást megrendelő ügyintéző

szakmai főosztály vezetője

eszköz és készlet nyilvántartás

7.

Számla beérkezése és előzetes rögzítése

számla ellenőrzése a megrendelés és teljesítés alapján

záradéklapon teljesítés igazolása

szakmai főosztály ügyintézője, vezetője

iktatott számla

8.

Számla beérkezése, keret nyilvántartásban történő rögzítése

szakmai főosztály vezető

9.

Záradéklappal ellátott számla továbbítása a Közgazdasági Főosztályra

a szükséges mellékletek, aláírások ellenőrzése

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

10.

Számla beérkezése, keret nyilvántartásban történő rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számla ellenőrzése a megrendelés és teljesítés alapján

záradék lapon teljesítés igazolása

szakmai főosztály ügyintézője

közgazdaság főosztályvezető, helyettese, érvényesítésre jogosult főelőadó, előadó

nem értelmezhető

nem értelmezhető

iktatott számla

11.

Záradéklappal ellátott számla továbbítása a Közgazdasági Főosztályra

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

nem értelmezhető

nem értelmezhető

12.

Számla ellenőrzése Közgazdasági Főosztályon

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

a szükséges mellékletek, aláírások ellenőrzése, számszaki, alaki, formai kellékek meglétének felülvizsgálata, kontírozás

utalványrendelet

költségvetési főosztályvezető, helyettese

Érvényesítésre kijelölt személyek

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személyek

13.

Átutalási megbízás elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számlák alapján átutalási megbízás előállítása

átutalási megbízás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

költségvetési főosztályvezető, helyettese

számla alapján

szállító analitikában való megjelenítés

14.

Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

költségvetési főosztályvezető, helyettese

nem értelmezhető

15.

Átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

átutalt számlák és számlakivonat alapján

költségvetési főosztályvezető, helyettese

költségvetési főosztályvezető, helyettese

nem értelmezhető

16.

Feladás főkönyv felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Politika

folyószámlában rögzített átutalt tételek alapján

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

főkönyvben könyvelt bizonylat

Felújítás egyéb módon

Sor-
szám

Tevékenység/feladat

Jogszabály alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Felelős/kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/ ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

1.

Gazdálkodó szervezeti egységek felújítási keret igény benyújtása

intézményi éves költségvetés

körlevél

részletes éves költségvetés

költségvetési főosztályvezető

körlevél

2.

Felújítási terv összeállítása

éves gazdálkodás vitelére vonatkozó főigazgatói intézkedés

szervezeti egységen belüli összesítés

feljegyzés

főigazgató gazdasági helyettese

körlevél

3.

Kötelezettségvállalási igény és szerződés tervezet továbbítása Költségvetési Főosztály felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

rendelkezésre álló előirányzat felülvizsgálata, terhelendő keret megállapítása

megrendelő, szerződés

előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosult

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele

4.

Ellenjegyzett dokumentum szakfőosztályra továbbítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

aláírt megrendelő, szerződés

költségvetési főosztályvezető

engedélyezett kötelezettségvállalás

5.

Megrendelés, vagy szerződés szállítóhoz történő továbbítása

iktatás, postázás

megrendelő

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

6.

Szállító visszaigazolása

nyilvántartásba vétel

visszaigazolt megrendelés

7.

Áru beérkezése, szolgáltatás teljesítése

megrendelés, szállítólevél alapján teljesítés ellenőrzése

bevételi bizonylat

áru, szolgáltatás átvételére feljogosított ügyintéző, szolgáltatást megrendelő ügyintéző

szakmai főosztály vezetője

raktári utalványozásra, ellenjegyzésre jogosult

eszköz és készletnyilvántartás

8.

Számla beérkezése, keret nyilvántartásban történő rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számla ellenőrzése a megrendelés és teljesítés alapján

Teljesítésigazolási lapon teljesítés igazolása

szakmai főosztály ügyintézője

azonnal

nem értelmezhető

nem értelmezhető

iktatott számla

9.

Teljesítésigazolással ellátott számla továbbítása a Költségvetési Főosztályra

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

költségvetési előirányzattal rendelkező főosztály vezetője

azonnal

szakmai főosztály vezetője

nem értelmezhető

nem értelmezhető

10.

Számla ellenőrzése Költségvetési Főosztályon

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

a szükséges mellékletek, aláírások ellenőrzése, számszaki, alaki, formai kellékek meglétének felülvizsgálata, kontírozás

utalványrendelet

költségvetési főosztályvezető, helyettese

azonnal

Érvényesítésre kijelölt személyek

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személyek

11.

Átutalási megbízás elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

számlák alapján átutalási megbízás előállítása

átutalási megbízás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

költségvetési főosztályvezető, helyettese

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személyek

számla alapján

szállító analitikában való megjelenítés

12.

Átutalási megbízás elektronikus elküldése Kincstárhoz

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

költségvetési főosztályvezető, helyettese

13.

Átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

átutalt számlák és számlakivonat alapján

költségvetési főosztályvezető, helyettese

költségvetési főosztályvezető, helyettese

14.

Feladás főkönyv felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Politika

folyószámlában rögzített átutalt tételek alapján

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető, helyettese, számviteli osztályvezető

főkönyvben könyvelt bizonylat

4.13. Ellenőrzési nyomvonal

a számlázási rendről

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

1.

Számlázás

(BM OKF Alapító Okirata, valamint Gazdálkodási Szabályzata)

Kizárólag szerződés vagy eseti megrendelés alapján történik a számlák elkészítése. Szerződések alapján a számlák elkészítése, valamint eseti számlázási kérelmek alapján történő kiszámlázások

számlák

költségvetési főosztályvezető, helyettese

ügyintézési határidőn (30 nap) belül

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

8 banki napon belül

Vevő analitikában való megjelenítés.

2.

Bank

nem értelmezhető

számlák banki jóváírását követő csatolása a kivonathoz

„felszerelt” banki jóváírások

költségvetési főosztályvezető, helyettese

folyamatos

költségvetési főosztályvezető, helyettese

 

Nem értelmezhető

analitika

3.

Főkönyv

Számviteli Törvény

az előkészítést a pénzügy végzi, a számvitel ezután rögzíti a tételeket

főkönyvi kivonat

költségvetési főosztályvezető, helyettese

folyamatos

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személy

 

Nem értelmezhető

könyvvezetés

4.

ÁFA analitika vezetése és bevallások elkészítése

ÁFA Törvény, Gazdálkodási Szabályzat

ÁFA analitika vezetése és bevallások elkészítése

Analitika és bevallás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

minden hó 20-a

költségvetési főosztályvezető, helyettese

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személy

Nem értelmezhető

Vevő analitikában való megjelenítés.

5.

ÁFA befizetése

ÁFA Törvény, Gazdálkodási Szabályzat

Átutalási megbízás kiállítása

Átutalási megbízás

költségvetési főosztályvezető, helyettese

minden hó 20-a

költségvetési főosztályvezető, helyettese

utalványozásra, ellenjegyzésre kijelölt személy

minden hó 20-a

könyvvezetés

4.14. Ellenőrzési nyomvonal

dolgozói lakáscélú munkáltatói támogatás kiadására és visszatérülésére kezelésű előirányzatoknál

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök

Határidő

Ellenőrzés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Lakáscélú munkáltatói támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Éves keret meghatározása a Belügy-
minisztériumban

Éves költségvetési törvény

költségvetési tervjavaslat készítése a Belügyminisztérium felkérése alapján

költségvetés

költségvetési főosztályvezető

Kv.törv. után 30 nap

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

2.

Igények felmérése, igények összegyűjtése

a mindenkor hatályos lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló BM utasítás, 115/2012. főig. utasítás

Igények felülvizsgálata alaki és tartalmi követelmények megfelelőségének szempontjából

Hiánypótlásra felszólító levél

műszaki főosztályvezető

folyamatos

folyamatos

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

3.

Igények elbírálása és javaslattétel

a mindenkor hatályos lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló BM utasítás, 115/2012. főig. utasítás

A beérkezett igényeket a szociális bizottság megvitatja, javaslatot készít a rendelkezésre álló keret felosztására

jegyzőkönyv

Lakásbizottság elnöke

bizottsági ülést követően

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

4.

Döntés

a mindenkor hatályos lakáscélú munkáltatói támogatásról szóló BM utasítás

Lakásbizottság javaslata alapján főigazgató dönt.

Jóváhagyott jegyzőkönyv

Lakásbizottság elnöke

döntést követően

 

 

 

Nem értelmezhető, itt az iktatás, irattározás a helyes megjelölés

5.

Összeg kiutalásának előkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat, BM OKF Számviteli Politika

A kedvezményezett tájékoztatása

Megállapodás

műszaki főosztály főelőadó

Leadást követően

költségvetési főosztályvezető

költségvetési főosztályvezető

 

OTP számla banknapló

6.

Számlaforgalom könyvelése

BM OKF Számviteli Politika

OTP által küldött kivonatok felülvizsgálata és gépi könyvelése

Könyvelési bizonylatok

Számviteli Osztály vezetője

kivonat érkezését követően

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

ellenőrzést követően

OTP számla banknapló

7.

Egyeztetés és feladás a főkönyv felé

BM OKF Számviteli Politika, BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Kivonatok és egyeztető tablók listázása és ell.

számlakivonatok, mozgásbizonylatok

Számviteli Osztály vezetője

zárást követően

számviteli osztályvezető

 

ellenőrzést követően

bank napló

4.15. Ellenőrzési nyomvonal

illetmény- és tb-számfejtés

Sor-
szám

Tevékenység/feladat

Jogszabályi alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Felelős/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

1.

Havi illetményelemek fel dogozása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

BM OKF szervezeti egységeinek a számfejtéssel kapcsolatos bizonylatainak felterjesztése

változásjelentés, tb. és cst. bizonylatok, állomány szolgálati viszonyával kapcs. parancsok, határozatok

Szervezeti egységek vezetői

BM OKF Gazdálkodási szab. alapján

költségvetési főosztályvezető, helyettese, osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

 

 

2.

Felterjesztett adatok, kötelező előresorolások,és illetményekkel kapcsolatos változások rögzítése

Költségv. törvény, HSZT, BM rendeltek, utasítások adó- és TB törvény

Személyzeti Főo.

Parancsok, határozatok

Szervezeti egységek vezetői

törvényben és rendeletekben meghatározva

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

 

 

 

3.

Havi illetményszámfejtés lefuttatása

Adó-, TB törvény, BM OKF Gazdálkodási szabályzat

illetményszámfejtés által rögzített adatok

Fizetési jegyzék

BM OKF GEK Illetményszámfejtési Osztály vezetője

BM által készített ütemterv

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

 

 

 

4.

Számfejtett illetmények előkészítése és átadása utalásra

BM OKF Gazdálkodási szabályzat

Utaláshoz elkészített giro és postai állományok

Jegyzékösszesítő

BM OKF GEK

BM által készített ütemterv

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

GIRO és postai átutalás

Havi bérkönyvelésben

5.

Levonások átutalása: NAV, bíroságok, végrehajtók értesítése alapján, dolgozók meghatalmazása alapján teljesített levonások átutalása

NAV, TB törvény, BM OKF Gazdálkodási szabályzat

Levonásösszesítő elkészítése

Levonásösszesitő, önkéntes- és magánnyugdíjpénzt. összesítő, illetmény- és családalapítási levonások jegyzéke

BM OKF GEK

BM által készített ütemterv

költségvetési főo.vezetője, helyettese, osztályvezető

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

Átutalási megbízás alapján

Havi bérkönyvelésben

6.

Munkáltatókat terhelő adó- és járulékbevallás elkészítése és utalása

Adó- és TB törvény, BM OKF Gazdálkodási szabályzat

Adó- és járulékösszesítés

Adó- és járulékösszesítő

BM OKF GEK

törvényben és rendeletekben meghatározva

Elkészítéssel és utalással megb. ov., főov. vagy helyettese

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

Átutalási megbízás alapján

Főkönyvi könyvelés

7.

TB- és családtámogatási ellátások visszaigénylésének elkészítése

TB törvény BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Tételes lista tb ellátásokról

Tételes lista tb ellátásokról

BM OKF GEK

BM által készített ütemterv

BM OKF GEK Illetményszámfejtési Osztály vezetője

 

 

Havi bérkönyvelésben

8.

Dolgozók nyugdíjbiztosításainak elkészítése, éves NYENYI adatszolgáltatás

TB törvény BM OKF Gazdálkodási szabályzat

Megyei osztályvezetők, Személyzeti Főosztály által készített anyagok, BM üzemeltetés által készített állományok

Parancsok, határozatok, BM üzemeltetés által készített lista

BM OKF GEK

TB törvény, nyugdíjazásnál alkalomszerűen

BM OKF GEK Illetményszámfejtési Osztály vezetője

 

 

 

9.

Dolgozók éves jövedelemigazolása, adókimutatása

Adótörvény BM OKF Gazdálkodási szabályzat

BM üzemeltetés által elkészített listák, benyújtott adókedvezmények

jövedelemigazolási, adómegállapítási listák

BM OKF GEK

Adótörvényben meghatározott idő

BM OKF GEK Illetmény-
számfejtési Osztály vezetője

 

 

 

10.

Önkéntes és magánnyugdíjpénztári, szakszervezeti teljeskörű ügyintézés

Adó- és TB törvény, BM OKF Gazdálkodási szabályzat,

pénztári egyeztetők, dolgozókkal kapcsolatos levelek

Levelek, egyeztetők

BM OKF GEK

Adó- és TB törvény pénztári szerződések

BM OKF GEK Illetmény-
számfejtési Osztály vezetője

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

Utalványozás és ellenjegyzésre meghatalmazott személy

 

11.

Havi bérkönyvelés

Adó- és TB törvény, BM OKF Gazdálkodási szabályzat, Számviteli politika

Bérszámfejtésnél készített listák alapján

Számviteli kartonok

Költségvetési főosztályvezető, helyettese,

Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

számviteli osztályvezető

 

 

Főkönyvi könyvelés

4.16. Ellenőrzési nyomvonal a vagyongazdálkodás folyamatához

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/
kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás/ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Vagyongazdálkodás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

A tárgyi eszköz nyilvántartásba vételéhez szükséges előkészítés, bizonylatok továbbítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

A tárgyi eszköz nyilvántartásba vételéhez szükséges előkészítés, bizonylatok továbbítása

bevételi bizonylat

Műszaki főosztályvezető, Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Osztály főosztályvezetője, Informatikai Főosztály vezetője

folyamatos

Nem értelmezhető

műszaki főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető, itt az iktatás a helyes megjelölés

2.

Adatok rögzítése a számviteli rendszerben

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Adatok rögzítése a számviteli rendszerben

állományba vételi bizonylat

tárgyi eszköz - készlet könyvelő

bizonylatok átvételét követő öt nap

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

3.

bevételezés iratainak lefűzése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

aláírást követően a bizonylatok tároló dossziéban történő elhelyezése

 

számviteli osztály üi.

könyvelést követően

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

4.

Adatok feladása könyvelés felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Analitika adatainak feladása a főkönyv felé

 

számviteli osztály üi.

havonta

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

5.

Időszaki amortizáció elszámolása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Analitika adatainak feladása a főkönyv felé

 

számviteli osztály üi.

negyedévente

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

6.

Érintett egységek adatszolgáltatási alapján a tárgyi eszköz
átadás-átvételi bizonylatainak kiállítása

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Érintett egységek adatszolgáltatási alapján a tárgyi eszköz átadás- átvételi bizonylatainak kiállítása

átadás-átvételi, állomány-
változási bizonylatok

Anyaggazdálkodó főosztályok ügyintézői

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

7.

tárgyi eszköz státusza változásának rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

tárgyi eszköz státusza változásának rögzítése

könyvelési bizonylat

anyaggazdák

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

8.

Bizonylatok nyomtatása lefűzése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

aláírást követően a bizonylatok tároló dossziéban történő elhelyezése

 

számviteli osztály üi.

könyvelést követően

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

9.

Eladás, átadás előkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Selejtezési, átadási bizonylatok elkészítése

átadás-átvételi, állomány-
változási bizonylatok

Anyaggazdálkodó főosztályok ügyintézői

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

10.

Eladás, átadás változásának rögzítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

tárgyi eszköz státusza változásának rögzítése

könyvelési bizonylat

anyaggazdák

folyamatos

Érintett főosztály vezetői

anyaggazda főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

Megjegy-
zés: ez nem kell mivel a
4. pontban is ez van.

Adatok feladása könyvelés felé

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Analitika adatainak feladása a főkönyv felé

 

számviteli osztály üi.

havonta

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

12.

Vagyongazdálkodási beszámoló (könyvviteli mérleg, negyedéves mérlegjelentés) elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Vagyongazdálkodási beszámoló elkészítése

beszámoló

számviteli osztályvezető

jogszabályban rögzített határidőig

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

13.

Vagyonkataszteri jelentés elkészítése

BM OKF Gazdálkodási Szabályzat

Vagyonkataszteri jelentés elkészítése

jelentés

számviteli osztályvezető, ingatlangazdálkodási osztályvezető

jogszabályban rögzített határidőig

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető, ingatlan-
gazdálkodási, beruházás szervezési és projektelszámolási főosztályvezető

Nem értelmezhető

KGR Forrás sql rendszerben történő könyvelés

4.17. Ellenőrzési nyomvonal a leltározási folyamat ellenőrzéséhez

Sor-
szám

Tevékenységek

Jogszabályi alap

Előkészítés ill. az egyes feladatok tartalmi leírása

Keletkező dokumentumok

Felelősök/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/érvényesítés

Utalványozás/
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenítés

 

Leltározás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

A leltározási intézkedés és ütemterv előkészítése

Számviteli politika

Leltárkörzetek kijelölése, leltározók kijelölése, leltárak időpontjának kijelölése, leltárkiértékelés kijelölése

Intézkedés és ütemterv

műszaki főosztályvezető ingatlangazdálkodási, műszaki és informatikai főosztályvezető

minden év június

főigazgató gazdasági helyettese

főigazgató

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

2.

A leltározási intézkedés és ütemterv aláíratása

mint az 1. pont

Leltárkörzetek kijelölése, leltározók kijelölése, leltárak időpontjának kijelölése, leltárkiértékelés kijelölése

Intézkedés és ütemterv

gazdasági főigazgató-helyettes

minden év június

főigazgató gazdasági helyettese

főigazgató

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

3.

leltáregyeztetés előkészítése

mint az 1. pont

egyeztető leltárívek kinyomtatása és az anyaggazdák részére történő átadása

egyeztető leltárívek

számviteli osztályvezető

minden év szeptember

számviteli osztályvezető

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

4.

leltárban résztvevők felkészítése

mint az 1. pont

Megbízólevelek átadása és a leltár lebonyolításának oktatása

megbízólevelek

költségvetési főosztályvezető

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

számviteli osztályvezető

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

5.

leltár felvétele

mint az 1. pont

leltár felvétele

leltárfelvételi ív és leltárösszesítő

leltározási csoportok vezetői

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárcsoportok vezetője és közgazdasági főosztályvezető

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

6.

leltárak értékelése

mint az 1. pont

A kitöltött és ellenőrzött leltárbizonylatok adatainak rögzítése a leltárprogramban

leltáreltérési kimutatás

számviteli osztályvezető

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

7.

Különbözetek okainak vizsgálata

mint az 1. pont

ki kell vizsgálni a leltáreltérések okait, felelőseit

leltárjegyző-
könyv

leltározási csoportok vezetői

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

8.

Leltározás eredményének és javaslatok jóváhagyása

mint az 1. pont

Határozat a különbözetek rendezésének módjáról

Kompenzációs jegyzőkönyv

leltározási csoportok vezetői

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

9.

Leltározás alátámasztó bizonylatok megőrzése

mint az 1. pont

Bizonylatok iktatása, irattározása, megőrzése

leltárjegyző-
könyv

költségvetési főosztályvezető

leltározási ütemtervben meghatásozott időpontban

leltárellenőrök

költségvetési főosztályvezető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

5. függelék az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz

A BM OKF KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rész

1. A szabályzat célja

(1) A szabályzat a költségvetési szerv kockázatkezelési eljárásának meghatározására szolgál (kockázat azonosítása, mérése és kezelése).

(2) A kockázatkezelés révén a költségvetési szerv feltárja a kockázati tényezőket, másrészt megelőzi annak bekövetkeztét.

2. Jogszabályi háttér

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2012. január 1-től hatályba lépett 7. § (1)–(2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

3. A kockázat fogalma

(1) A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy szervezet célkitűzéseire.

(2) A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ.

(3) Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának kockázata.

(4) Ellenőrzési kockázat: az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem előző illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat.

4. A kockázat kezelője

(1) Az egyes tevékenységek/területek szabályzataiban elő kell írni, hogy ki a felelős, ki végzi a kockázatkezelés feladatát, érvényesítve az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és beszámolási tevékenységekben.

(2) Szabályozni kell, hogy a felelősöknek milyen döntéseket lehet és kell hozni a kockázatok megszüntetésének módjáról.

5. A kockázatkezelési hatókör

(1) A költségvetési szerv szervezeti egységeinek vezetőinek felelőssége és kötelessége az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.

(2) A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv valamennyi tevékenységi területét.

(3) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője az éves munkaterv elkészítése során elkészíti a területe célkitűzéseinek végrehajtását akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.

(4) A költségvetési szerv minden szervezeti egységének vezetője felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen és mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell elvégezni.

II. A végrehajtás szabályai

6. A kockázat azonosítása

(1) A kockázatazonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a költségvetési szerv célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok.

(2) Az azonosítás meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a szervezeti egység vezetője végezi.

(3) Az önértékelés módszertanát alkalmazhatja.

(4) Az azonosítás eredménye szokásos mátrix formában is meghatározható.

7. A kockázatkezelés

(1) A kockázatkezelésért felelős költségvetési szerv vezetőjének tevékenységében támaszkodnia kell a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira.

(2) A kockázat azonosítással a felelősségek átcsoportosíthatók, így a kockázatok mérsékelhetők.

(3) A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghatározása szükséges.

(4) A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel.

(5) A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a költségvetési szerv vezetője intézkedik a legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére.

(6) A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.

(7) A kockázatkezelést a szervezeti vezető végezheti egyedül, testületi munkában, átruházhatja az egyes szakmai területek vezetőire a területet érintő kockázatok kezelését.

8. A kockázatkezelés időtartama

(1) A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első szakaszaiban kell megkezdeni az adott szervezeti egység vezetőjének.

(2) A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, frissítenie a megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos változásával.

9. A kockázatok és intézkedések nyilvántartása

(1) A feltárt kockázatok, hibák nyilvántartása szervezeti szintű feladat.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a bekövetkezés valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat kezelésére javasolt intézkedést, a felelős munkatárs nevét.

(3) A kockázatkezelési eseteket a szervezet vezetője elemzi és szükség esetén javaslatot tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére.

6. függelék az 1/2013. (IV. 24.) BM OKF utasításhoz

BELÜGYMINISZTÉRIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. törvény), valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) alapító okiratát – a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével – egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint adom ki:

1. A BM OKF neve, székhelye

Név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Rövidített megnevezése: BM OKF

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

2. A BM OKF feladatai

A BM OKF közfeladatai tekintetében a Kat. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.

A BM OKF alaptevékenysége:

a) A BM OKF alaptevékenysége körében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával kapcsolatos feladatai:

– a tűzoltóság egységeinek a tűzoltási és műszaki mentési feladatokban történő részvételének irányítása,

– hivatásos tűzoltóság létrehozásának, megszüntetésének kezdeményezése,

– a főigazgató útján a tűzoltó parancsnok kinevezése és felmentése, a vele kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – munkáltatói jogkörök gyakorlása,

– a tűzoltóságok Szerelési Szabályzata, a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzata, a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének részletes szabályai kiadása, a hivatásos tűzoltóságok működési területének, a hivatásos tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszközállományának és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének rendjének, a hivatásos tűzoltóságok létszámát és szervezési kategóriába sorolásának, és a tűzoltósport versenyszabályzatának kiadása,

– a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve útján az önkormányzati tűzoltóságok, a létesítményi tűzoltóságok és a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységének ellenőrzése.

b) Katasztrófaelhárítás irányításával és koordinálásával kapcsolatos feladatok:

– a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek működési feltételeinek biztosítása, a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő jóváhagyott fejlesztések tervezése és felügyelete,

– a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter részére javaslattétel a katasztrófavédelem működésére, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv feladatkörét érintő jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megalkotására,

– a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési szakmai elvek és követelmények kidolgozása, a lakosság mentésével kapcsolatos tervező, szervező feladatok ellátása, az alárendelt szerveknek a bekövetkezett események következményeinek felszámolására irányuló tevékenységének irányítása,

– a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányításával közreműködés a katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó tervezésben,

– koordinálja és ellátja a katasztrófák elleni védekezés feladatkörében a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatokat,

– a polgári védelmi kötelezettségen alapuló központi polgári védelmi szervezet létrehozása és a központi veszélyelhárítási terv elkészítése,

– a tűzvédelmi és műszaki mentési, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményei meghatározása az alárendelt szervek szakmai munkáját és tevékenységének irányítása és ellenőrzése,

– a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő tervezési és szervezési feladatok ellátása,

– a védelmi igazgatás szerveinek működéséhez szükséges szakértők biztosítása, és részvétel a védelmi igazgatás tervezési feladataiban,

– az országos illetékességgel eljáró szervek ágazati katasztrófaelhárítási szervezeteivel való együttműködés végrehajtása,

– feladatai ellátásához szükséges adatok bekérése állami és önkormányzati közhiteles nyilvántartásokból,

– a közfoglalkoztatás feltételeinek rendelkezésre állásáról a katasztrófák elleni védekezésre való felkészüléssel, a védekezéssel és a helyreállítással összefüggő katasztrófavédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében való gondoskodás,

– szervezi és végzi a hivatásos katasztrófavédelmi szervek műszaki, technikai ellátását, valamint a személyi állomány és az eszközök elhelyezésének feladatait,

– első és másodfokú hatósági, szakhatósági feladatok ellátása,

– tűzvédelmi szakértői tevékenységet végzése,

– a veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi és légi szállításának a külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzésének irányítása, ehhez a tevékenységhez kapcsolódó adatbázis-rendszer biztosítása,

– végzi a katasztrófavédelmi szervek állománya részére az egészségügyi és pszichológiai alapellátást.

c) Nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos jogkörében:

– folyamatosan végzi a nemzetközi katasztrófavédelmi szerződések végrehajtásából adódó feladatokat,

– ellátja a nemzeti kapcsolattartó és koordinációs feladatokat az Európai Bizottság és az Európai Unió tagállamai felé a kritikus infrastruktúrával kapcsolatosan,

– a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) munkájában az állandó képviseletet ellátó összekötő személy kijelölése,

– a NATO CEPC alá tartozó Polgári Védelmi Csoport (CPG) munkájában a nemzeti szakmai képviseletet ellátó személy kijelölése,

– a nemzetközi szervezetekkel, így különösen az EU és a NATO polgári védelmi gyorsriasztó és információs rendszereivel való kapcsolattartás biztosítása, előkészítése, koordinálása és biztosítása a nemzetközi szervezetekben és azok szakmai testületeiben való érdekképviseletre,

– az EU Lisszaboni Szerződésből eredő polgári védelmi tevékenységek koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolatot tartás a külpolitikáért felelős miniszterrel a humanitárius segítségnyújtással való összhang megteremtése érdekében,

– a hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésének, szervezésének és az azokon való részvétel biztosítása,

– a Kormány által kötött katasztrófavédelmi egyezményekben foglaltak végrehajtásának biztosítása,

– alapfeladataihoz kapcsolódóan biztosítja a határmenti és a regionális együttműködési feladatok végrehajtását,

– szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre állásának, ezen szervek külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatásának biztosítása,

– a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás gyakorlati végrehajtásának megszervezése, a szállítmányok továbbításának biztosítása, folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, együttműködési megállapodás alapján a különböző karitatív szervezetek, a Magyar Vöröskereszt és azokat a nemzetközi karitatív szervezetek vagy azok magyar tagozatai bevonása a feladat végrehajtásába,

– szükség esetén – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi segítség fogadásának biztosítása, kapacitásai függvényében a nemzetközi segítségnek a veszélyhelyzet vagy a katasztrófa károsító hatása által érintett területre való eljuttatása és szétosztása megszervezése.

Szakágazati besorolása: 842510 Tűzvédelem szakigazgatása

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

411000 Épületépítési projekt szervezése

412000 Lakó- és nem lakóingatlan építése

421100 Út, autópálya építése

559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

842144 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás

842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység

842523 Műszaki mentőbázisok regionális igazgatása

842531 A polgári védelem ágazati feladatai

842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás

842533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)

842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)

854233 Jogi és igazgatási képzési terület

854291 Kifutó rendszerben főiskolai képzés

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

862234 Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése

862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás

889943 Munkáltatók által nyújtott lakásépítési kölcsön

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

3. A BM OKF illetékessége

A BM OKF illetékességi területe Magyarország területére terjed ki.

4. Az irányítási jogok gyakorlása

4.1. Irányító szerv neve: Belügyminisztérium

Irányító szerv székhelye: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4.

4.2. A BM OKF főigazgatójának közvetlen irányítása alatt áll:

– a BM OKF,

– a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK),

– a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: KOK),

– a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, valamint

– a helyi szervei.

A BM OKF főigazgatója az irányítási jogait a BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzatában delegálhatja.

5. A BM OKF besorolása

A BM OKF gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján a felek által meghatározott körben a BM OKF GEK látja el.

6. A BM OKF főigazgatójának, helyetteseinek kinevezési rendje

a) A BM OKF főigazgatóját,

b) a BM OKF főigazgató-helyetteseit a főigazgató javaslatára

a belügyminiszter nevezi ki és menti fel.

A munkáltatói jogokat a BM OKF főigazgatója és főigazgató-helyettesei felett a belügyminiszter, a BM OKF állományába tartozó személyek felett a BM OKF főigazgatója gyakorolja.

7. A BM OKF foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyára

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,

– a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

– a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

rendelkezései az irányadók.

8. A BM OKF közvetlen jogelődjei

Név: BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság

Székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 62–64.

Név: BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

A jogelődök működésére vonatkozó jogszabályi alap:

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény;

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet.

9. Kiadmányozás, képviselet

A kiadmányozás rendjét a BM OKF Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A BM OKF általános képviseletét a főigazgató, a főigazgató-helyettes, a gazdasági főigazgató-helyettes valamint az általuk meghatalmazott személy látja el.

10. A BM OKF vállalkozási tevékenységet nem végez.

Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2012. március 28-án kelt A-178/1/2012. számú alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2013. január 7.

A-178/1/2013.

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter kiadmányozási jogkörében eljárva:
Dr. Kontrát Károly s. k.,
parlamenti államtitkár

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!