nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet
a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról
2014-10-01
2015-09-30
8

17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet

a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető,
valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 7. és 14. pontjában,

a 17. §, a 18. §, valamint a 6. és a 7. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

1. § (1) A földgázelosztó – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – a felhasználó által igényelt alábbi szolgáltatásokért kérhet külön díjat a felhasználótól:

1. fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ide értve a szakértői vizsgálat és a vizsgálatra szállíttatás költségét,

2. előre fizetős fogyasztásmérő felszerelése vagy nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezés előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

3. előre fizetős fogyasztásmérő berendezés nem előre fizetős fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

4. a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás,

5. számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízások pótlása esetén ugyanazon számlához tartozó készpénz-átutalási megbízásonként a második alkalmat követően,

6. rendkívüli leolvasás – felhasználási helyenként felszámítva,

7. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó elszámolási alapadatok felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátása azonos mérési időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően,

8. a felhasználó általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,

9. a nem a földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása,

10. egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói csatlakozási terv felülvizsgálata naptári évenként a második alkalmat követően,

11. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti műszaki-biztonsági szakfelügyelet.

(2) Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként a második alkalmat követően.

(3) E rendelet alkalmazásában rendkívüli leolvasás a fogyasztásmérő berendezésnek az elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő leolvasásán felüli leolvasása.

2. § Ha a földgázelosztó a felhasználó által megbízott földgázkereskedő megrendelése alapján jár el, a külön díjjal való közvetlen elszámolás a felhasználóval történik.

2/A. §1 (1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által igényelt jogcím-átvezetési szolgáltatásért külön díjat szedhet a rendszerhasználótól. A földgázszállító rendszeren történő jogcím-átvezetési szolgáltatás során a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által megjelölt partnere számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgáz mennyiség feletti rendelkezési jogot vezet át.

(2) A jogcím-átvezetési díjat annak a rendszerhasználónak kell megfizetnie, aki a földgázszállító rendszer valamely betáplálási vagy kiadási pontján, vagy a magyar gázkiegyenlítési ponton földgáz feletti rendelkezési jogot más rendszerhasználónak átad.

2. A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató által ingyenesen biztosítandó szolgáltatások

3. § (1) A földgázelosztó a felhasználók részére legalább a következő szolgáltatásokat ingyenesen köteles biztosítani:

1. az 1. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott szolgáltatás, ha arra a felhasználó személyében történő változással összefüggésben kerül sor,

2. az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szolgáltatás, ha azok nyújtására kereskedőváltással összefüggésben került sor,

3. az 1. § (1) bekezdésében foglalt szolgáltatások, ha annak térítésmentes elvégzését jogszabály a földgázelosztó kötelezettségeként határozza meg,

4. az 1. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában meghatározott szolgáltatás, ha a szolgáltatás igénybe vevője szociálisan rászoruló fogyasztó,

5. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti igénybejelentést benyújtó, az igény benyújtásakor földgázszállító vagy földgázelosztó vezetékhez való csatlakozással nem rendelkező, leendő felhasználó földgázszállító vagy földgázelosztó vezetékhez való csatlakozása esetén előre fizetős mérő felszerelése, ha a felhasználó más felhasználási helyén e pont alapján előre fizetős mérő felszerelésére nem került sor,

6. a fogyasztásmérő berendezés 1. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti leolvasása, ha arra vagy a fogyasztásmérő berendezés hibája vagy a számlázással kapcsolatos megalapozott panasz miatt került sor,

7. az üzletszabályzat vagy részei másolatának első alkalommal történő, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása,

8. az 1. § (1) bekezdés 5., 7. és 10. pontja szerinti szolgáltatást első és második alkalommal történő igénybevétele,

9. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó adatokba a földgázelosztó ügyfélszolgálatán történő felhasználó általi betekintés, valamint

10. a távlehívható fogyasztásmérő berendezésben tárolt és kiolvasható, a felhasználó földgázfogyasztására vonatkozó adatokhoz 3 hónapra visszamenőlegesen a földgázelosztó honlapján történő hozzáférés.

(1a)2 A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát ingyenesen köteles biztosítani.

(2) Ha a felhasználó a fogyasztásmérő berendezés hibás mérésének feltételezése miatt az 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti szolgáltatást kérte a földgázelosztótól, és a felülvizsgált fogyasztásmérő berendezés mérése a külön jogszabályban előírt hibahatárt túllépi, vagy a földgázelosztó megállapítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés hibás, a földgázelosztó az 1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felszámított külön díjat a felülvizsgálat eredményéről való értesüléstől számított 8 napon belül a felhasználónak vagy a fizetőnek visszatéríti.

(3) A földgázelosztó a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni a (2) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

4. § Az egyetemes szolgáltató a felhasználók részére legalább a következő szolgáltatásokat köteles ingyenesen biztosítani:

1. az 1. § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában meghatározott cserének a felhasználó megbízása alapján a földgázelosztónál történő kezdeményezése,

2. az üzletszabályzat vagy részei első alkalommal történő, formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok, valamint igazolások másolatának kiadása,

3. az 1. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatás első és második alkalommal történő igénybevétele, és

4. a felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseinek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 28/A. § (4) bekezdése szerinti megbízottként történő, összevont kezelése.

3. A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

5. § (1) A földgázelosztó külön díjat számíthat fel a földgázelosztási-szolgáltatásnak a GET. 16. § (1) bekezdése alapján indokolt felfüggesztéséért, továbbá a felfüggesztés alapjául szolgáló helyzet megszűnését követően a földgáz-szolgáltatás visszakapcsolásáért.

(2) Ha a földgázelosztó a GET. 16. § (1) bekezdése alapján a földgáz-szolgáltatást felfüggeszti, 8 napon belül a felfüggesztés tényéről a földgázkereskedőt és a felhasználót, valamint a fizetendő külön díjról a felhasználót értesíti.

6. § (1) A földgázelosztó a felhasználótól annak szerződésszegése külön díjat kérhet

1. nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért,

2. tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért és

3. a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolásáért.

(2) Az egyetemes szolgáltató a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet

1. nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólításért és

2. tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítőért.

(3) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontja és a (2) bekezdés szerinti fizetési felszólításért és kikapcsolási értesítőért az az engedélyes számít fel külön díjat, amely a fizetési felszólítást vagy kikapcsolási értesítőt kibocsátotta.

7. § (1) Ha jogerősen megállapítást nyer, hogy a felhasználó nem követett el szerződésszegést, akkor az érintett engedélyes köteles az 5–6. § szerinti esetekben felszámított külön díjat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamattal együtt 8 napon belül a felhasználónak visszatéríteni.

(2) Az érintett engedélyes a felhasználó kérésének megfelelő fizetési mód szerint – ennek hiányában a felhasználó számlafizetési módja szerint – köteles teljesíteni az (1) bekezdés szerinti visszatérítést a felhasználó vagy a fizető számára.

8. § Nem kérhető az 5–6. § szerinti külön díj abban az esetben, ha az érintett engedélyes a szerződésszegés miatt elvégzett szolgáltatás ellenértékét meghaladó mértékű kötbérigényt érvényesít.

4. A külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjai

9. § (1) Az 1. § (1) bekezdés 5. és 7. pontja és az 1. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A földgázelosztó az 1. § (1) bekezdés 1–4., 6. és 8–11. pontjában és a 6. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt szolgáltatásokért fizetendő külön díj mértékét a szolgáltatásokkal összefüggő munkavégzésre fordított munkaidő és a földgázelosztó munkavégzésének átlagos óradíjának (a továbbiakban: óradíj) alapulvételével határozza meg. A ráfordított időként minden megkezdett 1 óra annyiszor kerülhet számításba vételre, ahány munkatárs a külön díjas szolgáltatás nyújtásában közreműködött. Ráfordított időként kizárólag a munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő vehető figyelembe.

(3) Az egyes földgázelosztók működési területén a legmagasabb óradíj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A földgázelosztó által nyújtott külön díjas szolgáltatások legmagasabb munkaidő-szükségletét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az 5. §-ban foglalt szolgáltatások külön díjának mértékét a földgázelosztó a (2) bekezdésben szereplő módon állapítja meg. Ha a szerződésszegés megszüntetésére, a visszakapcsolásra, illetve a károkozás miatti munkavégzésre a felhasználó kérésére vagy veszélyhelyzet elhárítása miatt a földgázelosztó hivatalos munkaidején kívül kerül sor, a külön díj mértéke legfeljebb a (2) bekezdés szerinti külön díj 150%-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetében a külön díj mértéke legfeljebb a (2) bekezdés szerinti külön díj 200%-a lehet.

(5) A 6. § szerinti szolgáltatások legmagasabb külön díjainak meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában az 5. melléklet szerinti külön díj felszámítására.

(2) Ha a felhasználó a szolgáltatást az egyeztetett időpont előtt legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a külön díj és az (1) bekezdés szerinti külön díj megfizetése alól.

11. § (1) Az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt szolgáltatás esetében a földgázelosztó a 9. § (2) bekezdése szerinti díjon felül a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetét is jogosult felszámítani.

(2) Az 1. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt szolgáltatás esetében a 9. § (2) bekezdése szerinti díjat csökkenteni kell a kétféle fogyasztásmérő berendezés nyilvántartási értékének különbözetével, ha a földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti különbözetet a szolgáltatás nyújtása során felszámította.

12. §3 Az 1–6. melléklet szerinti díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

5. Vegyes rendelkezések

13. § A külön díjak mértéke a GET. 104/A. §-a szerinti költség-felülvizsgálatok közötti időszakban az engedélyes által gázévenként egy alkalommal, az adott gázévben július 1-jei hatállyal a Magyar Nemzeti Bank által közzétett aktuális (az árváltozást megelőző legutolsó) „Jelentés az infláció alakulásáról” című kiadványban szereplő, inflációs előrejelzés mértékének 5% feletti részével növelhető.

14. § (1) A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató a felhasználók tájékoztatása céljából az e rendelet szerinti szolgáltatások listáját és azok díjainak érvényes, általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit az ügyfélszolgálati irodáikban és internetes honlapjukon hozzáférhetővé teszik.

(2) Az e rendelet szerinti szolgáltatások részletes listáját és azok részletes díjainak általános forgalmi adó nélküli és azzal növelt értékeit a földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 18. § és a 7. melléklet 2013. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (1) bekezdés 10. pontja 2014. május 1-jén lép hatályba.

(4) A 13. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

(5) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megrendelt szolgáltatásokra és keletkezett szerződésszegésekre kell alkalmazni.

16–17. §4

18. §5

1. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A földgázelosztó és a földgáz egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díja

 

A

B

1.

Szolgáltatás megnevezése

Külön díj mértéke

2.

1. § (1) bekezdés 5. pontja

18 forint/oldal

személyes átvétel esetében összesen legfeljebb 200 forint

postai úton történő továbbítás esetében 18 forint/oldal
+ a levélpostai küldemény díja

3.

1. § (1) bekezdés 7. pontja

1800 forint/mérési pont

4.

1. § (2) bekezdése

18 forint/oldal

személyes átvétel esetében összesen legfeljebb 200 forint

postai úton történő továbbítás esetében 18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

2. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A földgázelosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások óradíja

A külön díjas szolgáltatások óradíja a földgázelosztók működési területén:

 

A

B

1.

Elosztói engedélyes

forint/óra

2.

Alpiq Csepeli Erőmű Kft.

2 700

3.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

7 065

4.

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

7 065

5.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

5 720

6.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

10 980

7.

ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

2 700

8.

Magyar Gázszolgáltató Kft.

2 700

9.

Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft.

2 700

10.

Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2 700

11.

TIGÁZ – DSO Földgázelosztó Kft.

5 330

3. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A földgázelosztó által nyújtott külön díjas szolgáltatások munkaidő-szükséglete

I.

A

B

1.

Mérő le-, felszerelés, csere

2.

Mérőtípus (teljesítmény m3/óra)

normaidő=munkaidő*munkatársak száma (óra)

3.

Lemezházas gázmérők

4.

G 6 alatt

1,1

5.

G 10 – G 25

3,0

6.

G 40 – G 65

6,5

7.

G 100

12,0

8.

Turbinás gázmérők

9.

G 250 alatt

10,0

10.

G 250 – G 500

12,0

11.

G 500 – G 1000

16,0

12.

G 1000 – G 5000

24,0

13.

G 5000 felett

26,0

14.

Forgó dugattyús gázmérők

15.

G 100 alatt

6,0

16.

G 100 – G 200

8,5

17.

G 200 – G 500

12,0

18.

G 500 – G 1000

12,0

19.

G 1000 – G 5000

24,0

20.

G 5000 felett

26,0

II.

A

B

1.

Nyomásszabályozó le-, felszerelés, csere

2.

100 m3/ óra alatt

1,0

III.

A

B

1.

Szolgáltatás-felfüggesztés

2.

elosztó-, leágazó vagy csatlakozó vezeték levágása és az élő vezeték ledugózása (földmunka, burkolatbontás nélkül)

3,0

3.

tömblakásokban található fogyasztási hely kikapcsolása fali vezeték levágással

7,8

4.

közterületi zárás/főelzáróval történő lezárás

1,6

5.

lezárás zárótárcsa beépítésével 1,6–10 m3/h-ig

1,6

6.

fémes kizárás 16–100 m3/h

1,8

7.

fémes kizárás 100 m3/h felett

2,9

8.

plombálás 10 m3/h felett

1,8

9.

gázfogyasztó készülék lezárása (leszerelés, ledugózás) készülékenként

0,4

IV.

A

B

1.

Ismételt üzembe helyezés

2.

vezeték visszakötés (földmunka, burkolathelyreállítás nélkül)

3,0

3.

tömblakásokban található fogyasztási hely visszakapcsolása fali vezeték összekötéssel

7,8

4.

közterületi nyitás/főelzáró visszanyitás

1,8

5.

zárótárcsa eltávolítása 1,6–10 m3/h

1,6

6.

fémes visszanyitás 16–100 m3/h

2,8

7.

fémes visszanyitás 100 m3/h felett

3,5

8.

plomba eltávolítása 10 m3/h felett

1,8

9.

gázfogyasztó készülék újbóli bekapcsolása

0,4

4. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások

 

A

B

1.

Szolgáltatás megnevezése

Külön díj mértéke

2.

6. § (1) bekezdés 1. pontja

18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

3.

6. § (1) bekezdés 2. pontja

18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

4.

6. § (2) bekezdés 1. pontja

18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

5.

6. § (2) bekezdés 2. pontja

18 forint/oldal + a levélpostai küldemény díja

5. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez

A felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból történő elmaradása esetén felszámítható díj

 

A

B

1.

A 10. § (1) bekezdése szerint felszámítható díj maximális összege

A díj felszámításának alapja

2.

4120 forint

eset

6. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez6

A szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

 

A

B

1.

A jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

0,003 Ft/MJ

2.

Magyar gázkiegyenlítési ponton

a jogcím-átvezetési szolgáltatási díj 50%-a

7. melléklet a 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelethez7

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!