nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2013. (V. 2.) BM utasítás
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról
2014-11-01
2015-05-30
5

11/2013. (V. 2.) BM utasítás

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról1

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 28. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Az utasítás hatálya

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. §-ában foglalt előirányzatokra.

II. Fejezet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános szabályai

1. Kötelezettségvállalási eljárás

2. § (1) Amennyiben az 1. és 2. melléklet nem nevesít fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében kötelezettségvállalót, teljesítést igazolót, pénzügyi, jogi ellenjegyzőt, jogi vizsgálatot végző személyt, érvényesítőt, utalványozót, utalvány-ellenjegyzőt, akkor azon a következő feladatkört ellátó személyeket kell érteni:

1. Adott előirányzat szakmai kezelője: a kötelezettségvállaló irányítása alatt álló szervezeti egység,

2. Érvényesítő: a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: PEF) főosztályvezetője által írásban kijelölt ügyintéző,

3. Jogi ellenjegyző, jogi vizsgálatot végző személy: az utasítás 3. § (5) bekezdésében nevesített munkaköröket betöltő személy,

4. Kötelezettségvállaló: pályázati vagy pályázaton kívüli egyéb kötelezettségvállalásnál a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) vagy a jelen utasításban – fejezeti előirányzatonkénti bontásban – megjelölt munkakört betöltő személy,

5. Pénzügyi ellenjegyző: a PEF főosztályvezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

6. Teljesítést igazoló: az utasításban megjelölt helyettes államtitkár, főosztályvezető, intézményvezető vagy az általuk kijelölt vezető személy vagy munkatárs,

7. Utalvány-ellenjegyző: a PEF főosztályvezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, aki a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az utalvány ellenjegyzése során meggyőződik arról, hogy a teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e,

8. Utalványozó: a PEF főosztályvezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

(2) Az 1. és 2. melléklet rendelkezéseket tartalmaz a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezeti maradvány-elszámolási számlára, a BM fejezeti befizetési számlára, a BM fejezeti elosztási számlára és a BM fejezeti letéti számlára is.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetében írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges. Az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontja esetében írásbeli kötelezettségvállalás szükséges.

(4) Azokban az esetekben, melyekben nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás, a technikai kötelezettségvállalás a kötelezettségvállalás analitikában rögzítésre kerül, a felhasználható keret ezzel az összeggel csökken.

3. § (1) A kötelezettségvállalás menete az alábbi szakaszokból áll:

a) az igény felmerülése,

b) a kötelezettségvállalás okmányának előkészítése,

c) pénzügyi ellenjegyzés, jogi ellenjegyzés, jogi vizsgálat,

d) a kötelezettségvállalás dokumentumának felek általi aláírása.

(2) A megállapodás, szerződés, támogatói okirat (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállalás dokumentuma) tervezetét az adott előirányzat szakmai kezelője (a kötelezettségvállalásra jogosult) készíti elő. Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma nem magyar nyelven kerül aláírásra, a kezdeményező szükség esetén magyar nyelvű kivonatot, különösen indokolt esetben egyszerű fordítást készít.

(3) Az adott előirányzat szakmai kezelője a PEF főosztályvezetője részére megküldi a tervezett kötelezettségvállalás dokumentumát.

(4) A PEF főosztályvezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy a kötelezettségvállalás dokumentumát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megvizsgálja, és – amennyiben az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel – a pénzügyi ellenjegyzéshez szükséges teljes dokumentum beérkezését követő 10 munkanapon belül a tervezett kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, elkülöníti a feladat pénzügyi forrását, és pénzügyi ellenjegyzéssel látja el a dokumentumot oly módon, hogy a „pénzügyi ellenjegyzés” szöveg mellett a kötelezettségvállalás dokumentumát aláírásával látja el, továbbá elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt, vagy másolatot készít arról. Amennyiben pénzügyi észrevétel merül fel, a PEF főosztályvezetője a teljes dokumentációt visszaküldi a kezdeményezőnek.

(5) A jogi ellenjegyzés, valamint a jogi vizsgálat a jogszabályokban meghatározott alaki, tartalmi, valamint anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezéseknek való megfelelést tanúsítja. Ennek során vizsgálni kell a kötelezettségvállalás dokumentumának a polgári jogi, az államháztartási jogszabályoknak, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelőségét.

a) Jogi ellenjegyző: a bruttó 10 millió forint összérték feletti szerződések, valamint értékhatártól függetlenül a megbízási szerződések, illetve megbízási elemet tartalmazó vállalkozási szerződések esetén a Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály (a továbbiakban: PKSZF) főosztályvezetője, vagy a PKSZF főosztályvezetője által kijelölt, a PKSZF állományába tartozó vezető, jogtanácsos vagy megbízási jogviszony alapján közreműködő ügyvéd. Az okirat megfelelősége esetén a „jogi ellenjegyzés” szöveg mellett a PKSZF főosztályvezetője vagy a PKSZF főosztályvezetője által kijelölt, a PKSZF állományába tartozó vezető, jogtanácsos vagy megbízási jogviszony alapján közreműködő ügyvéd a kötelezettségvállalás dokumentumát aláírásával látja el.

b) Jogi vizsgálatot végző személy: a bruttó 10 millió forint összérték alatti vagy az azt elérő összértékű szerződések esetén a PEF jogász végzettségű munkatársa, vagy megbízási jogviszony alapján közreműködő ügyvéd. Az okirat megfelelősége esetén „jogi vizsgálat” szöveg mellett a PEF jogász végzettségű munkatársa vagy megbízási jogviszony alapján közreműködő ügyvéd a kötelezettségvállalás dokumentumát aláírásával látja el.

(6) A jogi ellenjegyző vagy a jogi vizsgálatot végző személy a kötelezettségvállalás dokumentumának beérkezését követő 10 munkanapon belül – az (5) bekezdésben foglaltaknak való megfelelősége esetén – ellenjegyzi vagy aláírásával ellátja az okiratot. A jogi ellenjegyző elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt, vagy másolatot készít arról.

(7) Az Áht. 33. § (4) és (5) bekezdésében szabályozott megállapodást, valamint kezelő szervvel kötendő megállapodást – értékhatártól függetlenül – a PEF jogász végzettségű munkatársa vizsgálja meg és látja el aláírásával.

(8) Amennyiben a kötelezettségvállalás dokumentuma az (5) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, a PKSZF vagy a PEF a tervezetet jogi véleményével visszaküldi a kezdeményezőnek, aki a jogi vélemény alapján átdolgozott tervezetet küldi meg ismételten a PKSZF vagy a PEF részére.

(9) A PKSZF vagy a PEF megküldi a pénzügyi és jogi ellenjegyzéssel ellátott, vagy a jogi vizsgálatot végző személy által aláírt kötelezettségvállalás dokumentumát a kezdeményező adott előirányzat szakmai kezelője részére, aki gondoskodik annak kötelezettségvállaló általi aláírásáról.

(10) Az adott előirányzat szakmai kezelője egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányt irattárba helyez, egy-egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányt pedig – értékhatártól függetlenül – a PEF, valamint – a bruttó 10 millió forint összérték feletti szerződések esetén – a PKSZF részére küld meg.

(11) A kötelezettségvállalás dokumentuma módosításának eljárási rendje megegyezik a kötelezettségvállalás eljárási rendjével.

(12) A pénzügyi ellenjegyző és a jogi ellenjegyző, vagy a jogi vizsgálatot végző személy ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet.

(13)2 Az előirányzat szakmai kezelője a pályázati kiírás közzététele előtt a Magyar Államkincstár részére megküldi az Ávr. 65/A. § (1) bekezdésében előírt adatokat.

(14)3 Az előirányzat szakmai kezelője gondoskodik a pályázati kiírás Ávr. 66. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a BM honlapján történő közzétételről.

(15)4 Az előirányzat szakmai kezelője az egyedi költségvetési támogatás esetében a Magyar Államkincstár részére megküldi az Ávr. 71. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 78/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat.

2. Mintaszerződés

4. § (1) A mintaszerződés az előirányzatok rendeltetésével összhangban meghatározott céloknak és jogcímeknek megfelelő tartalommal a területért felelős szakmai egységek vagy a kezelőszerv által előkészített, a PKSZF által jogilag ellenjegyzett és a PEF főosztályvezetője vagy helyettese által oldalanként szignált, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár által jóváhagyott minta szerint aláírásra kerülő szerződés.

(2) A szerződésekről a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység nyilvántartást vezet és a bizonylatmegőrzési szabályoknak megfelelően azok megőrzéséről gondoskodik. A mintaszerződés nyilvántartásba vételét követően a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység egy eredeti példányt megküld a PEF és a PKSZF részére.

(3) A jóváhagyott támogatási mintaszerződéstől eltérő szerződés megkötése (módosítása) során kötelező a jogi ellenjegyzés. A mintaszerződés alapján megkötött szerződés módosítása – ha az a mintaszerződés tartalmát érintő változást eredményezne – jogi ellenjegyzéshez kötött. A mintaszerződés tartalmát nem érintő módosítás esetén jogi ellenjegyzés, illetőleg jogi vizsgálat nem szükséges.

3. Hivatali egységek együttműködése, nyilvántartási szabályok

5. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok cél szerinti felhasználása során felmerülő valamennyi díj, illeték, költség az érintett előirányzaton érvényesíthető.

(2) Az előirányzat-kezelés teljes kezelési költsége fedezetet nyújt a pályázat, a támogatás, szerződés előkészítésével, a szerződéskötéssel, a támogatói okirat kiadásával, a teljesítésigazolások kiadásához szükséges feladatok elvégzésével, valamint a szakmai, műszaki, pénzügyi ellenőrzési, követeléskezelési, pénzügyi és számviteli feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra.

(3) A kezelő szervnek kifizetett kezelési költség éves összege nem haladhatja meg az adott fejezeti kezelésű előirányzat módosított éves előirányzatának 6%-át, amelynek pontos összegéről a fejezetet irányító szerv a kezelő szervvel kötendő megállapodásban állapodik meg.

(4) A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész nyilvántartást köteles vezetni. Az adott előirányzat szakmai kezelője olyan analitikus nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalásokról előirányzatonkénti bontásban, amely biztosítja a kezelőszerv által vezetett kötelezettségvállalási nyilvántartás egyeztetési lehetőségét, és lehetővé teszi a teljesítésigazolás megtörténtének mindenkori tételes ellenőrzését. Az adott előirányzat szakmai kezelője az általa vezetett kötelezettségvállalásokat a PEF-fel, illetve a pénzügyi feladatokat ellátó kezelő szervvel negyedévente, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig egyezteti. Az egyeztetés tényét, eredményét mindkét fél részéről aláírt kimutatáson dokumentálni szükséges.

(5) Az adott előirányzat szakmai kezelője – az éves beszámoló elkészítéséhez – a PEF által meghatározott időpontig szöveges értékelést ad a PEF részére a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Az adott előirányzat szakmai kezelője a PEF által meghatározott időpontig, a zárszámadási eljárás keretében – a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott követelmények figyelembevételével – a megvalósított szakmai célokról tájékoztatást ad a PEF részére. Az éves beszámoló és a zárszámadás tartalmára és formájára vonatkozó követelményekről a PEF az érintett szakterületeket előzetesen tájékoztatja.

(6) Az adott előirányzat szakmai kezelője a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a kötelezettségvállalással terhelt maradványokat – a tárgyévet követő év január 31-éig – írásban egyezteti a PEF által kijelölt ügyintézőkkel.

(7) Amennyiben a beszámolók hiányosak vagy hibásak, úgy a beszámolásra kötelezett a PEF felhívását követő 5 munkanapon belül kiegészíti vagy pontosítja, illetve azt újra megküldi a PEF részére.

(8)5 A fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás az Áht. 36. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 46. §-ában foglalt időpont figyelembevételével történik. A fejezeti kezelésű előirányzatoknak az éves beszámolóban szereplő kötelezettségvállalással terhelt maradványa a következő évben – a PEF főosztályvezetőjének hatáskörében elvégzett előirányzat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az előző évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következő évben, években teljesülő kötelezettségvállalások teljesítésére – az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összeg erejéig – használható fel. A költségvetési maradvány felhasználására ugyanazok az eljárási szabályok vonatkoznak, mint az eredetileg megállapított előirányzatra.

(9) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra, módosításra, valamint a maradvány és a bevétel előirányzatosítására az adott előirányzat szakmai kezelőjével történő egyeztetést követően, értékhatártól függetlenül, a PEF főosztályvezetője vagy helyettese jogosult.

(10) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a PEF olyan naprakész analitikus nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege.

6. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen számvitelileg nyilvántartani, és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

(2) A teljesítésigazolást végzők dokumentált módon ellenőrzik vagy ellenőriztetik a szakmai és pénzügyi beszámolók megfelelőségét, amely kiterjed a szakmai beszámoló alaki és tartalmi elemeire, különös tekintettel a kedvezményezett által vállalt feladatok teljes körű feladatellátására, a feladatellátás színvonalára, a vállalt feladatok határidőre történő elvégzésére.

(3) Ha a teljesítést igazoló a pályázati kiírásban, vagy a támogatási szerződésben, támogatói okiratban előírtak megsértését, vagy jogszabálysértésre utaló körülményt tapasztal, akkor haladéktalanul értesíteni köteles a kötelezettségvállalót, a PEF és a PKSZF főosztályvezetőjét, hogy a szükséges lépéseket egyeztetett módon megtegyék. A teljesítést igazoló – a teljesítés igazolásával egyidejűleg – aláírásával nyilatkozik a szakmai beszámoló megfelelőségéről.

7. § (1) A PEF az utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül előkészíti és megküldi a helyettes államtitkárok titkárságai részére a rendelkezési jogosultságot igazoló aláírásmintákat. Az aláírásminták nyomtatványait a 3. melléklet tartalmazza. Az utasításban szabályozott és a központi költségvetésről szóló törvénnyel összhangban álló előirányzatok esetében a kialakított aláírásminták költségvetési évre tekintet nélkül alkalmazhatóak.

(2) A helyettes államtitkárok titkárságai a PEF főosztályvezetője részére megküldik – fejezeti kezelésű előirányzatonkénti bontásban – a kötelezettségvállalásra és a teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, aláírásmintáját. A PKSZF főosztályvezetője a PEF főosztályvezetője részére megküldi a jogi ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, aláírásmintáját. A rendelkezési jogosultságban év közben bekövetkezett változásokról a helyettes államtitkárok titkárságai, valamint a PKSZF főosztályvezetője haladéktalanul értesítik a PEF főosztályvezetőjét az aláírásminták kitöltésével.

(3) A dokumentumokat a PEF főosztályvezetője az utalványozásra, érvényesítésre jogosultak számára továbbítja. Az aláírásmintákról készített másolati példányok alapján vagy a dokumentumok digitálisan rögzített, közös elektronikus tárhelyen tárolt változata alapján kell az érvényesítést végzőknek meggyőződniük a kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló, jogi ellenjegyzést végző személy, jogi vizsgálatot végző személy aláírásának hitelességéről, a joggyakorlás szabályszerűségéről.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

9. §6

1. melléklet a 11/2013. (V. 2.) BM utasításhoz

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó rendelkezési jogkörök

ÁHT 237778 Energiaracionalizálás7

Az előirányzat tekintetében a költségvetési támogatás feltételrendszerét tartalmazó pályázati kiírást a Műszaki Főosztály készíti el.

A pályázatok elbírálásának értékelési szempontjait, az abban történő változásokat a miniszter által átruházott hatáskörében a gazdasági helyettes államtitkár hagyja jóvá.

A pályázat szakmai értékelését a miniszter által átruházott hatáskörében a gazdasági helyettes államtitkár által felkért – energetikus és műszaki képzettséggel rendelkező szakemberekből álló – bírálóbizottság végzi és tesz javaslatot a költségvetési támogatás odaítélésére.

A költségvetési támogatás odaítéléséről a miniszter által átruházott hatáskörében a gazdasági helyettes államtitkár dönt. A döntésről a pályázók a pályázati kiírásban rögzített határidőig a Műszaki Főosztálytól tájékoztatást kapnak. A pályázat nyerteseivel a műszaki, pénzügyi teljesítésre, a visszafizetési kötelezettségekre, valamint a tényleges megtakarítások dokumentálására támogatási szerződést kell kötni.

A támogatási szerződésben foglaltak szerinti – a Műszaki Főosztály által elfogadott – elszámolás utólagos teljesítésigazolásnak minősül.

Az átutalt költségvetési támogatásról (a hosszú lejáratú kölcsönről) a PEF a számviteli szabályok alapján analitikus nyilvántartást vezet.

Az EU-s forrásból megvalósuló fejlesztések előkészítésére irányuló költségvetési támogatás felhasználását a Műszaki Főosztály előterjesztése alapján a gazdasági helyettes államtitkár engedélyezi. Az előirányzat felhasználására vonatkozóan a belügyi szerv és a miniszter által átruházott hatáskörében a gazdasági helyettes államtitkár megállapodást köt. Nyertes pályázat esetén a pályázaton elnyert forrásból a költségvetési támogatás visszatérítése kötelező.

Az előirányzat tekintetében:

a)8 kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár a pályázati döntés vonatkozásában, a Műszaki Főosztály főosztályvezetője a támogatási szerződés vonatkozásában,

b) teljesítést igazoló: a Műszaki Főosztály főosztályvezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 284756 Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat tekintetében a beérkezett igényeket a Támogatás-koordinációs Főosztály (a továbbiakban: TKFO) a szakmailag érintett hivatali egységek bevonásával készíti elő döntésre, és a miniszter által átruházott hatáskörében az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár dönt.

Kötelezettségvállalás dokumentuma: a támogatásról szóló döntés, támogatási szerződés, önrész támogatási megállapodás, feladatellátásra kötött vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, kötelezettségvállalásnak minősül továbbá a szándéknyilatkozat és a partnerségi nyilatkozat, előirányzat-átcsoportosításra szóló intézkedés.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 242701 Területrendezési feladatok9

Az előirányzat felhasználása feladatterv alapján történik. A feladattervet a területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár javaslatára, a PEF főosztályvezetőjének vagy főosztályvezető-helyettesének szignálását követően, a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

10

11

12

ÁHT 256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás13

Az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítésigazolás az Áht. és az Ávr. szabályai, valamint a védekezésben, helyreállításban részt vevő állami és önkormányzati szervek belső szabályzatai szerint történik.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 221467 Vízügyi feladatok támogatása14

Az előirányzat tekintetében a támogatás felhasználásáról készített beszámolót a területileg illetékes vízügyi igazgatóság, valamint azt követően az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a vízügyi igazgatóságok esetében pedig az Országos Vízügyi Főigazgatóság ellenőrzi. A kedvezményezett által a támogatott tevékenység elvégzését mindkét szerv részéről az aláírásra jogosult képviselő vagy a helyettesítésre jogosult személyek aláírásukkal igazolják. A beszámoló az aláírásokkal ellátva kerül továbbításra az előirányzat szakmai kezelője részére, aki a beszámoló szakmai részének elfogadását követően pénzügyi vizsgálatra megküldi a PEF részére.

Az előirányzat tekintetében:

a)15 kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b)16 teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások17

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az informatikai helyettes államtitkár,

b) teljesítést igazoló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő18

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 031721 Balatoni Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése19

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása20

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 256489 Ivóvíz-minőség javító program21

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 032696 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a)22 kötelezettségvállaló: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b)23 teljesítést igazoló: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 251212 Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a miniszter, a kabinetfőnök,

b) teljesítést igazoló: a kabinetfőnök.

ÁHT 029054 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása24

Az előirányzat átadása tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása25

Az előirányzat tekintetében:

a)26 kötelezettségvállaló: a BM rendelet 33. § (1) és (7) bekezdése esetén: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, a BM rendelet 33. § (8) bekezdése esetén a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztos Titkárságának osztályvezetője, a 33. § (2)–(4) bekezdése és a (6) bekezdése esetén a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, a 33. § (5) bekezdése esetén az önkormányzati államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b)27 teljesítést igazoló: a BM rendelet 33. § (1) és (7) bekezdése esetén: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, a BM rendelet 33. § (8) bekezdése esetén: a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztos Titkárságának osztályvezetője, a BM rendelet 33. § (6) bekezdése esetén: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, a BM rendelet 33. § (5) bekezdése esetén: az önkormányzati államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, a BM rendelet 33. § (2)–(4) bekezdése esetén: a BM OKF főigazgatójának szakmai előkészítése alapján a gazdasági helyettes államtitkár, a PEF főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese vagy az a vezető személy, akit a gazdasági helyettes államtitkár kijelöl.

ÁHT 277389 Európai Menekültügyi Alap (EMA)

Az előirányzat tekintetében a pályáztatás lebonyolítását az érintett szakmai főosztályokkal együttműködve a TKFO végzi.

Kötelezettségvállalásnak minősül a támogatásról szóló döntés, a támogatási szerződés, a közvetlen támogatási szerződés, kinevezés, megrendelő, vállalkozói szerződés aláírt dokumentuma, a pályázati kiírás, amennyiben az nem kerül visszavonásra.

Az Alap szakmai felügyeletét az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár látja el, mint döntéshozó.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 277390 Integrációs Alap

Az előirányzat tekintetében a pályáztatás lebonyolítását az érintett szakmai főosztályokkal együttműködve a TKFO végzi.

Kötelezettségvállalásnak minősül a támogatásról szóló döntés, a támogatási szerződés, a kinevezés, megrendelő, vállalkozói szerződés aláírt dokumentuma, a pályázati kiírás, amennyiben az nem kerül visszavonásra.

Az Alap szakmai felügyeletét az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár látja el, mint döntéshozó.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 277401 Visszatérési Alap

Az előirányzat tekintetében a pályáztatás lebonyolítását az érintett szakmai főosztályokkal együttműködve a TKFO végzi.

Kötelezettségvállalásnak minősül a támogatásról szóló döntés, a támogatási szerződés, a közvetlen támogatási szerződés, kinevezés, megrendelő, vállalkozói szerződés aláírt dokumentuma, a pályázati kiírás, amennyiben az nem kerül visszavonásra.

Az Alap szakmai felügyeletét az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár látja el, mint döntéshozó.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 277412 Külső Határok Alap

Az előirányzat tekintetében a pályáztatás lebonyolítását az érintett szakmai főosztályokkal együttműködve a TKFO végzi.

Kötelezettségvállalásnak minősül a támogatásról szóló döntés, a közvetlen támogatási szerződés, kinevezés, megrendelő, vállalkozói szerződés aláírt dokumentuma, a pályázati kiírás, amennyiben az nem kerül visszavonásra.

Az Alap szakmai felügyeletét az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár látja el, mint döntéshozó.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásnak minősül a kinevezés, megrendelő, vállalkozói, megbízási szerződés aláírt dokumentuma, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, részvételi, ajánlattételi felhívás, amennyiben az nem kerül visszavonásra.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat tekintetében a költségvetési támogatás folyósítása a BM OKF kezdeményezése alapján időarányosan történik. A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználásáért az önkormányzati tűzoltóság felel. A költségvetési támogatás felhasználásáról az önkormányzati tűzoltóság a BM OKF felé köteles elszámolni a tárgyévet követő év január 15. napjáig.

A felhasználásról történő adatszolgáltatásért, beszámolásért a BM OKF főigazgatójának gazdasági helyettese és a szakmailag illetékes szerv vezetője együttesen felelős.

Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a BM OKF főigazgatója vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 270756 Duna Művész Együttesek támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a)28 kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b)29 teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár, a PEF főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, vagy azon vezető személy, akit a gazdasági helyettes államtitkár kijelöl.

ÁHT 334839 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése30

ÁHT 334840 Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése31

32

ÁHT 343728 Kiemelt közbiztonsági feladatok33

Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a miniszter, a miniszteri kabinetfőnök.

ÁHT 342684 Magyar Rendvédelmi Kar34

Az előirányzat tekintetében:

a)35 kötelezettségvállaló: a személyügyi helyettes államtitkár,

b)36 teljesítést igazoló: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 342695 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása37

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a miniszteri kabinetfőnök, a miniszteri biztos,

b) teljesítést igazoló: a miniszteri kabinetfőnök, a miniszteri biztos.

ÁHT 342651 Belső Biztonsági Alap38

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 342662 Menekültügyi és Migrációs Alap39

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete40

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

2. melléklet a 11/2013. (V. 2.) BM utasításhoz

Az egyes eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa felhasználásának rendje és a kapcsolódó rendelkezési jogkörök

ÁHT 229825 Közrendvédelmi bírság

Az előirányzaton a közrendvédelmi bírság pénzügytechnikai kezelése történik.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 248590 Schengen Alap41

Az előirányzaton a maradvány pénzügytechnikai kezelése történik.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása42

Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 257412 Nemzetközi fizetési kötelezettség43

44

ÁHT 232698 Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a miniszter, a gazdasági és informatikai helyettes államtitkár vagy a miniszter által írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 296235 Ruházati ellátási rendszerrel összefüggő kiadások45

ÁHT 296246 Építésügyi monitoring rendszer kialakítása, E-közmű kialakítása46

ÁHT 297068 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása47

ÁHT 302191 Közfoglalkoztatás támogatása

Az előirányzaton a maradvány pénzügytechnikai kezelése történik.

Az előirányzat tekintetében:

a)48 kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b)49 teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 256467 Vízkár-elhárítási művek fejlesztési feladatai

Az előirányzat tekintetében:

a)50 kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b)51 teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 302313 Szociális Családiház-építési Program támogatása52

ÁHT 279289 Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítése53

Az előirányzat tekintetében teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy a PEF főosztályvezetője.

ÁHT 333240 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzaton a maradvány technikai kezelése történik.

ÁHT 284934 Érdekvédelmi és szociális szervezetek támogatása54

ÁHT 227304 Közbiztonsági beruházások55

ÁHT 271678 Közösségi programok

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

ÁHT 265089 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék56

57

ÁHT 334839 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése58

Az előirányzat átadása tekintetében kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

3. melléklet a 11/2013. (V. 2.) BM utasításhoz

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/A)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti kezelésű előirányzat(ok) neve:

ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésű előirányzat felett kötelezettségvállalásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

Kiállítás kelte:

……………………………………

helyettes

államtitkár/kabinetfőnök

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/B)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti kezelésű előirányzat(ok) neve:

ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésű előirányzat felett teljesítésigazolásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

Kiállítás kelte:

……………………………………

helyettes

államtitkár/kabinetfőnök/

főosztályvezető

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti kezelésű előirányzat(ok) neve:

ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésű előirányzat felett jogi ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

Kiállítás kelte:

……………………………………

PKSZ főosztályvezetője/

PEF főosztályvezetője

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/D)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti kezelésű előirányzat(ok) neve:

ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésű előirányzat felett pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

Kiállítás kelte:

……………………………………

PEF főosztályvezetője

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/E)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti kezelésű előirányzat(ok) neve:

ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésű előirányzat felett utalványozásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

Kiállítás kelte:

……………………………………

PEF főosztályvezetője

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/F)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti kezelésű előirányzat(ok) neve:

ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói:

Fejezeti kezelésű előirányzat felett érvényesítésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

Kiállítás kelte:

……………………………………

PEF főosztályvezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!