nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
15/2013. (V. 2.) BM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
2014-11-01
2015-05-30
6

15/2013. (V. 2.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről1

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1)2 E rendelet hatálya

a) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Belügyminisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

(2) E rendeletet a Szolidaritási Programok előirányzat vonatkozásában kizárólag abban az esetben kell alkalmazni, ha e rendelet és az azok felhasználását meghatározó jogszabály eltérően nem rendelkezik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott előirányzatra a 4. és 5. alcímet nem lehet alkalmazni.

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A támogatható személyek köre

2. § Az Ávr.-ben foglaltakon túl nem nyújtható költségvetési támogatás annak a személynek vagy szervezetnek,

a) aki vagy amely a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem, pályázat benyújtásának időpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha azok jogosultja a kedvezményezett, vagy a beruházást vagy a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánja megvalósítani és a tulajdonostársak nem kötöttek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást vagy nem áll rendelkezésre az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz,

b) aki vagy amely az Európai Bizottság költségvetési támogatásból való kizáró vagy eltiltó határozatának hatálya alatt áll, vagy

c) akinek vagy amelynek az Áht. 50. § (3) bekezdése szerinti köztartozása van, kivéve, ha arra az adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

2. A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok

3. § (1) A támogató előírhatja, hogy a pályázaton való részvétel feltétele a pályázati díj megfizetése. A pályázónak a pályázati díjat a pályázat benyújtásakor kell megfizetnie.

(2) A pályázati díj mértékét a pályázati kiírás előállításával és a pályázók részére történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban felmerült költséget alapul véve kell meghatározni. A pályázati díj mértéke legfeljebb 50 000 forint lehet.

4. § (1) A pályázatot elektronikus vagy postai úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának módját a pályázati kiírás tartalmazza. Ha a pályázati kiírás mindkét benyújtási módot előírja, és a postai úton benyújtott pályázat szövege eltér az elektronikus úton benyújtott pályázattól, az aláírt, postai úton benyújtott pályázatot kell irányadónak tekinteni.

(2) A pályázat benyújtására legalább az Ávr. 66. § (3) bekezdésében előírt határidő, legfeljebb 90 nap írható elő.

(3) A pályázat határidőben benyújtottnak tekintendő, ha azt legkésőbb az előírt határidő utolsó napján postára adták.

(4) A pályázat beérkezéséről és annak időpontjáról 15 napon belül a támogató elektronikus vagy postai úton értesíti a pályázót.

5. § (1) A támogató a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázatot határidőn túl nyújtották be,

c) a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra, és a pályázat hiányosan került benyújtásra, vagy

d) az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

(2) Ha a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, erről a támogató az elutasítás okának megjelölésével a pályázat beérkezésétől – az Ávr. 67. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a hiánypótlási határidő lejártától – számított 15 napon belül értesíti a pályázót.

6. § A pályázat alapján nyújtható támogatásról a támogató a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 napon belül dönt. E határidőt a támogató – indokolt esetben és a pályázati kiírásban meghatározott módon – 30 nappal meghosszabbíthatja.

3. Az egyedi költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok

7. § (1) A Kvtv.-ben nem nevesített szervezetek részére az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter), vagy átruházott hatáskörben az adott előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult személy (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: egyedi döntéshozó) – ha e rendelet másként nem rendelkezik – egyedi döntéssel költségvetési támogatást (e § alkalmazásában a továbbiakban: egyedi költségvetési támogatás) nyújthat, ha

a) a támogatandó tevékenység a miniszter által meghatározott szakpolitikai célok megvalósulását szolgálja,

b) az egyedi költségvetési támogatás biztosításával jelentős előny érhető el vagy hátrány hárítható el,

c) a támogatandó tevékenység másként nem valósítható meg, vagy

d) a tevékenység támogatását az előirányzat felhasználásának szabályait meghatározó jogszabály kifejezetten előírja.

(2) Egyedi költségvetési támogatás – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a kedvezményezett támogatási kérelme alapján nyújtható.

(3) Az egyedi döntéshozó a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmet – annak beérkezésétől számított – 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményétől függően

a) helyt ad a támogatási kérelemnek és intézkedik a támogatói okirat kiadásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről,

b) a támogatói döntés kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további adat, tény, információ közlésére vonatkozó hiányok pótlására hívja fel a kedvezményezettet, vagy

c) indokolással elutasítja a támogatási kérelmet.

(4) A támogatási szerződés megkötése vagy a támogatói okirat kiadása – ha a támogatási döntés külön okiratba foglalása nem történik meg – támogatási döntésnek minősül.

4. Támogatási szerződés, támogatói okirat

8. § (1)3 Az Ávr. 72. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a pályázó vagy a támogatási igényt benyújtó a támogatási igényhez, vagy – figyelemmel az Ávr. 72. § (7) bekezdésében foglaltakra is – a támogatási szerződés megkötéséhez vagy a támogatói okirat kiadásához köteles benyújtani az alábbiakat:

a) a kedvezményezett azonosító adatait tartalmazó dokumentumok, a nyilvántartásba vételét igazoló okirat, civil szervezet esetén a nyilvántartást vezető bíróság által kiadott kivonat 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített példánya, gazdasági társaságok esetén a támogató által a nyilvános cégnyilvántartásból lekért cégkivonat 30 napnál nem régebbi példánya,

b) a kedvezményezett képviselőjének adatait tartalmazó, a támogatási szerződés aláírására feljogosító okirat, vagy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti példánya, vagy ezek kedvezményezett képviselője által hitelesített másolata,

c) 30 napnál nem régebbi, köztartozásról szóló nemleges együttes adóhatósági igazolás, vagy a támogató által a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekért adatokat tartalmazó igazolás,

d) a 2. § a) pontja szerinti ingatlanra vonatkozó vázrajz és a használati megállapodás egyszerű másolata,

e) a támogató által a pályázati kiírásban meghatározott, a költségvetési támogatás elbírálásához feltétlenül szükséges további dokumentum.

(2)4 A kedvezményezettnek – a miniszter irányítása alatt álló költségvetési szervek kivételével – a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatói okirat kiadásához – előleg folyósításának esetén, ha e rendelet másként nem rendelkezik – csatolnia kell az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél eredeti példányát.

(3)5

9. § (1) A támogatási szerződést a támogatási döntésről szóló értesítést követő 60 napon belül meg kell kötni, a támogatói okiratot ki kell adni.

(2)6

5. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség

10. § (1) A költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben, támogatói okiratban meghatározott módon köteles írásbeli beszámolót készíteni, és azt egy példányban a támogatónak benyújtani.

(2) A beszámoló

a) szakmai része tartalmazza legalább a pályázati kiírásban, a támogatási döntésben, a támogatási szerződésben vagy a támogatási okiratban meghatározott

aa) támogatott tevékenység főbb naturális mutatószámait, és

ab) a feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és időpontját,

b) pénzügyi része – a támogatási szerződés, a támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában – tartalmazza

ba) a költségvetési támogatással kapcsolatban felmerülő költségekre, kiadásokra vonatkozó összesített kimutatást és a számlák, számviteli bizonylatok összesítését, a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, a kifizetés jogcímét, a számla keltét, a teljesítés időpontját, a pénzügyi teljesítés időpontját, az áfa-alapot, az áfa-tartalmat, a bruttó összeget,– átutalás esetében – a banki értesítő sorszámát, – készpénzes kifizetés esetében – a kifizetés tényét igazoló pénztárbizonylat sorszámát, és az elszámolt összeget költségtételek szerinti bontásban,

bb) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló záradékolt számlák, számviteli bizonylatok kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát,

bc) az átutalással megvalósított pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát (bankszámla terheléséről szóló banki igazolás vagy kivonat kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát, megjelölve a vonatkozó tételt),

bd) készpénzes kifizetés esetén a számla, egyszerűsített számla és a kifizetési pénztárbizonylat kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát vagy az adott kifizetési tételre a könyvviteli nyilvántartás vonatkozó részének kedvezményezett képviselője által hitelesített másolatát,

be)7 a saját forrás – ha előírásra került – és a társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást,

bf) a személyi jellegű költségek, kiadások, és azok közterheinek részletes kimutatását, és

bg) azokat a dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben, a támogatói okiratban előír.

(3) A támogató a támogatási szerződésben, támogatói okiratban a beszámoló pénzügyi része tekintetében a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő tartalmat és formát is meghatározhat.

(4) A (2) bekezdés b) pont ba), be) és bf) alpontjában meghatározott dokumentumokat a kedvezményezett képviselője írja alá, a (2) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontjában meghatározott dokumentumokat a kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy írja alá. A meghatalmazás a beszámoló pénzügyi részének részét képezi.

(5)8 A kedvezményezett köteles a támogató felhívására a beszámolót – amennyiben a támogatási szerződésben a felek másként nem rendelkeznek – 15 napon belül pontosítani.

(6) A beszámoló értékelését a támogató annak beérkezését követő 60 napon belül elvégzi, és annak eredményéről a kedvezményezettet értesíti. A határidőbe a hiánypótlásra meghatározott határidő nem számít bele.

11. § (1) A támogatott tevékenység lezárása – a támogatott tevékenység támogatási szerződés, támogatói okirat szerinti megvalósulását követően – a megvalósításáról szóló beszámoló támogató általi elfogadásával történik.

(2) A támogató a 10. § (6) bekezdése szerinti értesítésben – a beszámoló elfogadása esetén – nyilatkozik a kedvezményezett felé, hogy az Ávr. 77. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézetnél visszavonásra kerülhet. Ha a támogató beszedési megbízást nyújtott be a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézethez, és a beszedési megbízás teljesült, a támogató külön dokumentumban nyilatkozik a felhatalmazó levél visszavonhatóságáról.

III. FEJEZET

AZ EGYES FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJE

6. Energia-racionalizálás (20/1/2)

12. § (1) Az előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására, valamint európai uniós forrásból megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek előkészítéséhez szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

(2)9 Az előirányzatból visszatérítendő költségvetési támogatás nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a visszatérítés határidejét vagy határnapját.

6/A.10 Schengen Alap (20/1/17)

12/A. § (1) Az előirányzat célja a határőrizeti rendszer Schengen-konform kialakításával kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozása.

(2) A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

7.11 Kiemelt közbiztonsági feladatok (20/1/26)

13. § (1) Az előirányzat célja az állampolgárok életének, testi épségének, vagyonának védelme, biztonságérzetének megerősítése. Az előirányzat a közbiztonság megszilárdítása érdekében a Rendőrségnél felmerülő személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint dologi kiadások fedezetéül szolgál.

(2) Az előirányzat átcsoportosításra kerül a Rendőrség cím javára.

8. Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (20/1/27)

14. § (1) Az előirányzat felhasználható

a)12 a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), a miniszterrel partnerségi megállapodást kötött szervezet vagy a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által megvalósított, az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív programjai keretében támogatott projektek, az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttműködési Program és egyéb európai uniós forrásból támogatott projektek lebonyolításához – beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek pályázatához – szükséges kiadások megelőlegezésére, a szükséges önrész finanszírozására, valamint az európai uniós forrás terhére el nem számolható tételek finanszírozására,

b)13

c) a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek előkészítéséhez szükséges kiadások fedezetére,

d) az Európai Migrációs Hálózat önrésze és az el nem számolható tételek finanszírozására.

(2)14 Az előirányzatból kérelem alapján – az (1) bekezdés a) pontja szerinti szükséges kiadások megelőlegezése kivételével – vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

(3)15 Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt szükséges kiadások megelőlegezése esetében, a költségvetési támogatás összegét az európai uniós forrás rendelkezésre állását követően a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben foglaltak szerint – legfeljebb 60 naptári napon belül – kell visszatéríteni.

(4)16

(5) A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása közvetlen kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik.

8/A.17 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása (20/1/29)

14/A. § (1) Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

(2) Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történik.

9. Területrendezési feladatok (20/1/31)

15. § (1) Az előirányzat a területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. Az előirányzat felhasználása éves feladatterv alapján történik.

(2) Az előirányzat felhasználható:

a)18 jogszabály-előkészítéssel kapcsolatos szakértői tevékenység ellátására,

b) a területrendezési tervek érvényesítésével kapcsolatos feladatellátásra,

c) nemzetközi szervezetekkel, illetve a szomszédos országokkal összefüggő területrendezési nemzetközi feladatok ellátására,

d) a területrendezéssel kapcsolatos kutatási feladatokra,

e) szakmai rendezvények, publikációk támogatására.

(3)19 Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható. Az előirányzat felhasználása megbízási, vállalkozási szerződés megkötésével vagy előirányzat-átcsoportosításra szóló intézkedéssel is történhet.

10. 20

16. §

11. Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok (20/1/34)

17. § (1) Az előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a katasztrófa-elhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

(2)21 A költségvetési maradvány felhasználása az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása tekintetében a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

12.22

18. §

13.23

19. §

14.24

20. §

15. Közfoglalkoztatás támogatása (20/1/44)

21. § (1) Az előirányzat felhasználása a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló kormányrendelet alapján történik.

(2)25 A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

16.26

22. §

17.27

23. §

18. Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai (20/1/48)

24. § (1) Az előirányzat a nem kielégítő védképességű elsőrendű árvízvédelmi művek védbiztonságának fejlesztését, térségükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremtését, az árvizek kártételei elleni megelőző tevékenység biztosítását szolgálja. Az előirányzat terhére az árvízvédelem infrastrukturális fejlesztései, továbbá a projekt típusú beruházásokon túli egyedi töltéserősítési és védelmi képesség fokozási munkák valósíthatók meg.

(2)28 A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

19. Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20/1/50)

25. § (1) Az előirányzat felhasználható

a)29 a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére,

b) az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására,

c) az a) és b) ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,

d) a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire.

(2)30 Az előirányzat terhére egyedi döntéssel – támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében – költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

20. Vízügyi feladatok támogatása (20/1/51)

26. § (1) Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos állagmegóvási, fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési, helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható a vízgazdálkodási társulatok európai uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is.

(2) Az előirányzatból a vízgazdálkodási társulatok, természetes és jogi személyek támogathatóak.

(3)31 Az előirányzat terhére egyedi döntéssel – támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében – költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

(4)32 Ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

21.33

27. §

22. Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése (20/1/53)

28. § (1) Az előirányzat célja az Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvíz-elvezetési rendszer kiépítésének támogatása.

(2)34 A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

23. Technikai azonosító maradvány rendezéséhez (20/1/54)

29. § Az előirányzat célja a maradvány rendezésének technikai lebonyolítása.

23/A. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (20/1/56)35

29/A. §36 (1) Az előirányzat felhasználási célja:

1. az általános nyomtatványkitöltő űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosító szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás működtetését biztosító rendszer üzemeltetése, az ezzel közvetlenül összefüggő feladatok ellátása, az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódás, valamint a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ, az eLevéltár, illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer működtetésének biztosítása,

2. a Védelemszervezési rendszer fenntartási kötelezettségeinek biztosítása, valamint a Védelem és biztonságfejlesztési hírközlési céltartalék-képzési program finanszírozása,

3. a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott Nemzetközi Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban: NTG), Zártcélú Rendészeti Hálózat, Köznet, hálózatok működtetése,

4. a készenléti szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját biztosító rendszer (EDR rendszer) üzemeltetésének biztosítása,

5. a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásának, az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítása a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján,

6. a Korm. rendeletben foglaltak értelmében indított Nemzeti Közigazgatási Kommunikációs Infrastruktúra projekt I. szakaszának megvalósításával az EKG (NTG) gerinchálózat felhordó hálózatainak biztosítása és ennek finanszírozása,

7. az Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) működtetésének biztosítása,

8. az elektronikus kormányzással és a közigazgatási informatikával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásában történő közreműködés biztosítása,

9. a közigazgatási informatikai biztonsági politika, az ellenőrzési rendszer és a megvalósításához szükséges alapfeltételek, valamint szabályozás kidolgozásában történő részvétel biztosítása,

10. a központi költségvetési szervek informatikai rendszerei szolgáltatásainak és biztonságos üzemeltetésének fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó információs társadalmi szolgáltatások technikai támogatása,

11. a technikai védelmi, megelőző és felvilágosító tevékenység finanszírozása,

12. az informatikai és a hálózatbiztonságra, valamint a kritikus információs infrastruktúrák védelmére vonatkozó stratégiák és szabályozások előkészítésében való részvétel biztosítása,

13. a hálózatbiztonsági feladatok ellátásának finanszírozása,

14. a kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információ-megosztási, incidens-kezelési együttműködési munkacsoport tevékenységének támogatása,

15. a miniszter információs rendszerek biztonságával összefüggő tevékenységének, feladatának ellátásához támogatás nyújtása,

16. azoknak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásoknak a biztosítása, amelyek szolgáltatója a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.),

17. a „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer, beleértve az infrastruktúra szolgáltatás biztosítása,

18. a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) üzemeltetése,

19. az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer üzemeltetése,

20. az európai uniós projektek önrész támogatása,

21. az elektronikus központi érkeztető rendszer (EKÉR) működtetésének biztosítása,

22. egyéb, a kormányzati központosított informatikával és telekommunikációval kapcsolatos feladatok megvalósítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására – az (1) bekezdés 20. pontja szerinti feladat kivételével – a miniszter a NISZ Zrt.-vel, a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.-vel és a Kormány által rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést vagy szolgáltatási szerződést köt.

(3) Az (1) bekezdés 20. pontja szerinti feladat ellátására a NISZ Zrt. részére költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

(4) Az (1) bekezdés 2., 7., 8., 9., 10., 12., 15., 17., 21. és 22. pontja szerinti feladattal összefüggésben a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogszabály szerint végzett feladatai finanszírozására az előirányzat terhére előirányzat-átcsoportosítás hajtható végre.

23/B. Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő (20/1/57)37

29/B. §38 (1) Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési kötelezettség finanszírozására használható.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.

(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

23/C. Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (20/1/58)39

29/C. §40 (1) Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.

(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

23/D. Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása (20/1/59)41

29/D. §42 (1) Az előirányzat az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében meghatározott célokra használható fel.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.

(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

23/E. Ivóvíz-minőség javító program (20/1/60)43

29/E. §44 (1) Az előirányzat a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja az Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátvezetést megvalósító távvezeték kiépítését.

(2) Az előirányzat kedvezményezettjei az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok.

(3) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

24. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása (20/2/1/1)

30. § (1) Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására, az 1956-os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadásának, a helyi szinten megvalósuló köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, emléktáblák) és 1956-os emlékhelyek felújításának finanszírozására, a volt politikai elítéltek részére történő szociális segélyek, temetési segélyek folyósítására, továbbá a feladathoz kapcsolódó arányos működési költségek finanszírozására.

(2)45 Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

25. Országos Polgárőr Szövetség (20/2/2/3)

31. § (1) Az előirányzat az Országos Polgárőr Szövetség alapszabályában meghatározott feladatához kapcsolódó arányos működési költségeire használható fel.

(2)46 Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható. Az előirányzat felhasználása a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott, a költségvetési támogatás elosztásának részletes szabályaira vonatkozó miniszteri rendelet alapján történik.

26. Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása (20/2/2/5)

32. § (1)47 Az előirányzat felhasználása költségvetési támogatás nyújtása útján történik. Az előirányzat

a) az önkéntes tűzoltó egyesületek feladataihoz kapcsolódó működési költségek finanszírozására,

b) az önkéntes tűzoltók oktatására,

c) a technikai ellátás javításának támogatására

használható fel.

(2)48 A költségvetési támogatás az önkéntes tűzoltó-egyesületek, mint kedvezményezettek részére támogatási szerződés vagy támogatói okirat keretében kerül rendelkezésre bocsátásra. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

(3)49 Az előirányzat átcsoportosításra kerül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára.

27. Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (20/2/2/11)

33. § (1) Az előirányzat a Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatására 29,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport, a művészet és rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok, rendezvények támogatása.

(2)50 Az előirányzat a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

(3) Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására 22,5 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás, a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei alapító okiratában, a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladataira, és az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

(4) Az előirányzat a Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására 10,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a két szövetségnek a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatok, és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése.

(5) Az előirányzat a Települési Önkormányzat Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége és a Megyei Jogú Városok Szövetsége együttes támogatására 9,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja más nemzetek kedvező tapasztalatainak megismerése, átvétele, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése.

(6) Az előirányzat a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület támogatására 35,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület alapszabályában meghatározott közfeladatok ellátása, különös tekintettel a dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként jelentkező működtetésére, karbantartására és korszerűsítésére, továbbá új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.

(7) Az előirányzat a Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatására 24,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás a Magyar Rendészeti Sportszövetség alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítésére, ezen belül a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.

(8) Az előirányzat a Szertelen-kék Alapítvány támogatására 5,0 millió forint összegig használható fel. A költségvetési támogatás célja a Szertelen-kék Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósulásának elősegítése.

(9)51 Az (1)–(8) bekezdés alapján egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

(10)52 A (2), (4) és (7) bekezdésben meghatározott szövetségek a támogatást nyilvántartott tagjaik részére továbbadhatják.

28–29.53

34–35. §

30. Közösségi programok (20/8)

36. § (1) Az előirányzat célja

a) az Európai Migrációs Hálózat 2011. évi programjához szükséges önrész biztosítása,

b) a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv vagy nemzetközi szervezet által önállóan vagy együttesen megvalósított és az Európai Unió által társfinanszírozott projekt (EK-tematikus és egyéb uniós programok) uniós forrásból nem finanszírozható tételek fedezetének, saját forrásának biztosítása.

(2)54 A költségvetési maradvány felhasználása a kötelezettségvállalások jogosultjai részére történő kifizetéssel valósul meg.

31. Európai Menekültügyi Alap (EMA) (20/9/1)

37. § (1) Az Európai Menekültügyi Alap (a továbbiakban: EMA) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozatban foglaltak szerint használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

32. Integrációs Alap (20/9/2)

38. § (1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat által létrehozott, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő Integrációs Alap a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok tartózkodási feltételeinek teljesítéséhez, és az európai társadalmakba való beilleszkedésük megkönnyítését szolgáló tevékenységhez használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendelet alapján történik.

33. Visszatérési Alap (20/9/3)

39. § (1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időbeli hatállyal létrehozott Visszatérési Alap felhasználási célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

34. Külső Határok Alap (20/9/4)

40. § (1) A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott Alap

a) a külső határok ellenőrzése hatékonyságának javítása,

b) a külső határok egységes határellenőrzési rendszerének kialakítása,

c) a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentje kialakítása,

d) a releváns közösségi jogi aktusok egységes alkalmazására irányuló tevékenység,

e) a konzuli szolgálatok menedzsmentje fejlesztésére irányuló tevékenységek

finanszírozására használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása pályázati formában, a 2007–2013. közötti programozási időszakban a szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló miniszteri rendeletben szabályozott eljárásrend alapján történik.

35. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek (20/9/5)

41. § (1) Az előirányzat a 31–34. alcímben meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

(2)55 Az előirányzat a BM Igazgatás vagy az Ellenőrzési Hatóság számára átadásra kerül.

36. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék (20/9/6)

42. § (1) Az előirányzat terhére finanszírozhatóak a 31–34. alcímben meghatározott pénzügyi alapokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek.

(2) Az előirányzat felhasználása közvetlenül történik, az Európai Bizottság fizetési felszólításának teljesítésével.

37. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása (20/10)

43. §56 (1) Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltóságok fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

(2) Az előirányzat felhasználása a központi költségvetésről szóló törvény és az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet alapján történik.

(3) Az előirányzat beruházási, felújítási célokra kizárólag abban az esetben fordítható, ha a fenntartáshoz és működéshez kapcsolódó kiadások fedezete a normatív támogatás terhére teljes mértékben biztosított.

(4) Az előirányzatból támogatott önkormányzati tűzoltóság az éves támogatás összegéből legalább 6,0 millió forintot az átvállalt feladathoz kapcsolódó működési, üzemeltetési, fenntartási feltételek biztosítására köteles fordítani.

38. Duna Művész Együttesek támogatása (20/11)

44. § (1) Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztérium és a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő támogatási szerződés keretében ellátandó kulturális közhasznú feladatok finanszírozására.

(2) A kedvezményezett a költségvetési támogatást a kulturális közhasznú feladatokkal összefüggő, valamint ennek végrehajtása érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, ráfordítások finanszírozására használhatja fel.

(3)57 Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

39.58

45. §

40.59

46. §

41. Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése (20/15)

47. § (1) Az előirányzat célja a terhelt mozgását nyomon követő rendszer bevezetési és üzemeltetési kiadásainak finanszírozása.

(2)60 A költségvetési maradvány kifizetésére a maradvány-elszámolás és az arra vonatkozó döntés függvényében kerül sor.

42.61

48. §

43.62

48/A. §

44.63 Magyar Rendvédelmi Kar (20/18)

48/B. § (1) Az előirányzat célja a Magyar Rendvédelmi Kar működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

(2) Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtására kerül sor a Magyar Rendvédelmi Kar részére. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható.

(3) Ha a költségvetési támogatás hatékony felhasználása céljából szükséges, a költségvetési támogatás a miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

45.64 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása (20/19)

48/C. § (1) Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével – így különösen hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, honlap üzemeltetése –, lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok, kutatások, tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével, megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével, terjesztésével kapcsolatos kiadásokra kerül felhasználásra.

(2) Az előirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható. A költségvetési támogatás támogatási előlegként is folyósítható. A pályázat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásának ütemezése alapján kerül kiírásra. Az előirányzat terhére a Belügyminisztérium igazgatása cím és a feladat-megvalósításban közreműködő központi költségvetési szerv javára átcsoportosításra kerülhet sor.

46.65 Belső Biztonsági Alap (20/20/01)

48/D. § (1) Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a külső határok igazgatását, a közös uniós vízumpolitikát, a rendőri együttműködést, a szervezett bűnözés megelőzését és az ellene folyatott küzdelmet, valamint válságkezelést szolgáló tevékenység támogatására jogszabályban meghatározottak szerint használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása jogszabályban meghatározottak szerint történik.

47.66 Menekültügyi és Migrációs Alap (20/20/02)

48/E. § (1) Az előirányzat a Belügyi Alapok keretében a 2014–2020-as időszakra a migrációs áramlások hatékony menedzselése érdekében a Közös Európai Menekültügyi Rendszer fejlesztését, a legális migrációnak és a harmadik országbeli migránsok hatékony integrációjának támogatását, a hatékony visszatérési stratégiák erősítését szolgáló tevékenységhez használható fel.

(2) Az előirányzat felhasználása jogszabályban meghatározottak szerint történik.

48.67 Belügyi Alapok technikai költségkerete (20/20/03)

48/F. § (1) Az előirányzat a 46–47. alcímben meghatározott pénzügyi alapokkal kapcsolatos előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és ellenőrző intézkedések és az azok lebonyolításához szükséges igazgatási kapacitást erősítő tevékenységek finanszírozására használható fel.

(2) Az előirányzat a Belügyminisztérium igazgatása javára átadásra kerül.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

50. §68

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!