nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
34/2013. (V. 14.) VM rendelet
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről
2014-03-15
2014-12-26
3
Jogszabály

34/2013. (V. 14.) VM rendelet

a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a hazai ökológiai termelésre, feldolgozásra, forgalmazásra és jelölésre vonatkozó nemzeti eljárás rendjére, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 27. § (5) bekezdése szerinti tanúsító szervezet hatósági elismerésére, felügyeletére, továbbá működési feltételeire terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) ellenőrzési okirat: az 1235/2008/EK bizottsági rendelet V. melléklete alapján kiállított „ökológiai termelésből származó termékek Európai Közösségbe történő importjára vonatkozó ellenőrzési tanúsítvány”,

b) Öko rendelkezések: e rendelet, a 834/2007/EK tanácsi rendelet, illetve annak végrehajtására kiadott bizottsági rendeletek, valamint az ökológiai termelésre, feldolgozásra forgalmazásra és jelölésre vonatkozó, az Európai Unió egyéb közvetlenül alkalmazandó jogi aktusainak előírásai,

c) tanúsító szervezet: a 834/2007/EK tanácsi rendelet 2. cikk p) pontja szerinti ellenőrző szerv,

d) tanúsítvány: a 834/2007/EK tanácsi rendelet 29. cikk (1) bekezdése szerinti igazolás,

e) 1gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

2. A tanúsító szervezet elismerése

3. § (1) Tanúsító szervezetként az működhet, akit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikk (4) bekezdés b) pontjára tekintettel a gazdasági szereplőknél ellenőrzést és tanúsítást végző tanúsító szervezetként elismer.

(2) Az elismerés iránti kérelmet postai vagy elektronikus úton a NÉBIH-hez kell benyújtani. A kérelem mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az elismerés iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell magyar nyelven csatolni:

a) a tanúsító szervezet Minőségügyi Kézikönyvét és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumait, amelyeknek tartalmaznia kell legalább

aa) a tanúsító szervezet által a tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplőkkel szemben támasztott követelményrendszert,

ab) a mintavétel, illetve a laboratóriumi vizsgálat rendjét,

ac) az ellenőrzés és a tanúsítás rendjét,

ad) az Öko rendelkezések be nem tartásának gyanúja esetén alkalmazandó ellenőrzés rendjét,

ae) a tanúsító szervezet által a 14. § (1) bekezdés a) pontjában leírt tevékenységhez alkalmazott kockázatelemzési rendszert,

af) a nem ökológiai termelési módszerrel előállított, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 21. pontja szerinti vetőmag (a továbbiakban: vetőmag) használatának elfogadására és nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó eljárási szabályokat,

ag) a tanúsító szervezet szervezeti felépítését,

ah) a gazdasági szereplők nyilvántartási rendszerét,

ai) az Öko rendelkezések megsértése esetén a gazdasági szereplőnél alkalmazandó eljárásokat,

b) az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását,

c) az EN 45011 vagy ISO 65 „Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények” szabvány (a továbbiakban: EN 45011 vagy ISO 65 szabvány) alapján történő akkreditációról szóló igazolást,

d) amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával vett minták vizsgálatához nem rendelkezik az EN 17025 ISO IEC szabvány szerint akkreditált laboratóriummal, egy arra akkreditált laboratóriummal kötött szerződés másolatát.

4. § (1) Tanúsító szervezetként a NÉBIH azt a természetes személyt vagy gazdálkodó szervezetet ismeri el, amely

a) a 834/2007/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt mezőgazdaságból származó termékek tanúsításával összefüggő valamennyi tevékenység vonatkozásban teljesíti az EN 45011 vagy ISO 65 szabványban leírtakat, és az adott tevékenységekre vonatkozóan érvényes akkreditációval rendelkezik, valamint

b) megfelel a (2) bekezdésben és a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikkében foglalt feltételeknek.

(2) A tanúsító szervezetnek legalább egy olyan személyt kell foglalkoztatnia, aki legalább egy éves szakmai gyakorlattal és

a) növénytermesztés tanúsítása esetén

aa) okleveles kertészmérnök,

ab) okleveles mezőgazdasági mérnök,

ac) okleveles agrármérnök,

ad) okleveles növénytermesztő mérnök,

ae) okleveles agrárkémikus agrármérnök, vagy

af) okleveles növényorvos,

b) – a c) pont kivételével – feldolgozott termék tanúsítása esetén élelmiszermérnök szakirányú,

c) bortermelés esetén

ca) élelmiszermérnök,

cb) kertészmérnök,

cc) szőlész-borász mérnök, vagy

cd) borász-italtechnológus szakmérnök,

d) állattartás – beleértve a tenyésztett víziállatok termelését is – tanúsítása esetén

da) állatorvos,

db) felsőfokú állattenyésztő mérnök, vagy

dc) okleveles agrármérnök

végzettséggel rendelkezik.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek való megfelelést a tanúsító szervezetnek működése során folyamatosan biztosítania kell.

(4) A NÉBIH az általa elismert tanúsító szervezet részére egyedi azonosítására alkalmas, a 2. melléklet szerint képzett kódszámot bocsát ki. A már egyszer kiadott kódszám ismételten nem adható ki.

3. Audit

5. § (1) A NÉBIH független felülvizsgálatok (a továbbiakban: audit) keretében, az Öko rendelkezésekben meghatározott időszakonként auditálja a tanúsító szervezeteket.

(2) A NÉBIH az auditok során vizsgálja a tanúsító szervezet által folytatott ellenőrzés és tanúsítási tevékenység szakszerűségét, jogszerűségét és hatékonyságát.

4. A tanúsító szervezet tevékenységének felfüggesztése, az elismerés visszavonása

6. § (1) A NÉBIH a tanúsító szervezet e rendelet szerinti tanúsító tevékenységét vagy a tanúsító tevékenység jogsértéssel érintett részét legfeljebb hatvan napra felfüggesztheti, ha a tanúsító szervezet működése, illetve tevékenységének gyakorlása nem felel meg az Öko rendelkezésekben foglaltaknak.

(2) A tanúsító szervezet a tanúsító tevékenysége felfüggesztésének időtartama alatt a 10. és 11. §-ban, valamint a 13–15. §-ban foglalt tevékenységeket nem végezheti.

(3) A NÉBIH a tanúsító szervezet elismerését visszavonja, amennyiben a tanúsító szervezet működése, illetve tevékenységének gyakorlása a felfüggesztés időtartamát követően sem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

(4) A NÉBIH az elismerés visszavonása esetén írásban értesíti a tanúsító szervezet által tanúsított és nyilvántartásában lévő gazdasági szereplőket az elismerés visszavonásáról.

(5) A tanúsító szervezet elismerésének visszavonása esetén a tanúsító szervezet, illetve jogutódja a visszavonásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő három évig nem ismerhető el ismételten tanúsító szervezetként.

5. Az ellenőrzésre és tanúsításra vonatkozó tervek és jelentés

7. § (1) A tanúsító szervezet az Éltv. 47/A. § (2) bekezdése szerinti integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv (a továbbiakban: többéves terv) elkészítésekor együttműködik a NÉBIH-hel.

(2) A tanúsító szervezet a többéves terv kockázat alapú megközelítésre vonatkozó alapelveihez igazodó kockázatelemzés és értékelés alapján éves tervet készít.

(3) Az éves terv tartalmazza

a) a kockázatbecslés alapján kijelölt gazdasági szereplő azonosító adatait,

b) a gazdasági szereplő tevékenységi körét,

c) a helyszíni ellenőrzés és mintavétel tervezett időpontját,

d) a mintázandó termékköröket és termékeket, a mintaszámot, és

e) a tervezett laboratóriumi vizsgálati irányokat.

(4) Az éves tervet a tanúsító szervezet tárgyév január 15-ig megküldi a NÉBIH-nek jóváhagyásra. A jóváhagyott éves terv az Éltv. 32. § (1) bekezdés j) pontja szerinti éves ellenőrzési terv részét képezi.

8. § (1) A tanúsító szervezet az Éltv. 47/C. § (2) bekezdése szerinti többéves terv végrehajtásáról szóló jelentéshez a tárgyévet követő március 31-ig részjelentést szolgáltat a NÉBIH részére.

(2) A részjelentést a NÉBIH honlapján közzétett útmutató szerint kell elkészíteni, és abban meg kell határozni

a) az ellenőrzések jellegét, intenzitását, számát,

b) az ellenőrzési terv megvalósulását, az esetleges eltérések okait,

c) az ellenőrzések eredményeit,

d) az ellenőrzések során tapasztalt trendeket,

e) az ellenőrzési eredmények összevetését az előző évek eredményeivel és a változások elemzését,

f) a tanúsító szervezetek alkalmazottainak tartott szakmai képzéseket,

g) a tanúsító szervezet éves munkája során bekövetkezett változásokat.

6. Változások bejelentése, a tanúsítási szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése

9. § (1) A tanúsító szervezet

a) az akkreditált státuszát érintő körülmények módosulását,

b) az adataiban – székhelyében, telephelyében, vezető tisztségviselő személyében – bekövetkező változást

nyolc napon belül bejelenti a NÉBIH-nek.

(2) A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszüntetése esetén

a) tevékenységének várható befejezése előtt legkésőbb kilencven nappal,

b) csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése esetén haladéktalanul

írásban értesíti a NÉBIH-et, valamint ezzel egyidejűleg az általa tanúsított gazdasági szereplőket.

7. A tanúsítás rendszere

10. § (1) A gazdasági szereplő adott tevékenységre, termőterületre, állatállományra vonatkozó ökológiai termelést egyidejűleg csak egy tanúsító szervezet ellenőrzése alatt végezhet, amelyről a tanúsító szervezet felé történő bejelentkezéskor nyilatkozik.

(2) A tanúsítás rendszerében nem kell részt vennie azon kiskereskedelmi tevékenységet végző gazdasági szereplőnek, amely közvetlenül a felhasználó részére értékesíti a terméket, és megfelel a 834/2007/EK tanácsi rendelet 28. cikk (2) bekezdésében leírt feltételeknek.

(3) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplőnek a tanúsítási rendszerben való részvételéről a bejelentkezését követő tizenöt napon belül döntést hoz. A tanúsító szervezet a gazdasági szereplőnek a tanúsítási rendszerben történő bejelentkezését elfogadja, amennyiben a gazdasági szereplő az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési és tanúsítási rendszeréből nem került kizárásra, illetve amennyiben kizárásra került, a kizárás időtartama lejárt.

(4) A tanúsító szervezet azon gazdasági szereplővel, amelynek a bejelentkezését elfogadta, a tanúsítási rendszerbe történő bejelentkezésről és a tanúsítási rendszerben való részvétel feltételeiről írásban a (3) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követő 30 napon belül tanúsítási szerződést köt (a továbbiakban: tanúsítási szerződés). A tanúsító szervezet a tanúsítási szerződés egy példányát a tanúsítási szerződés megszűnését követő három évig megőrzi.

(5) Amennyiben a tanúsító szervezet a gazdasági szereplőnek a tanúsítási rendszerben való részvételére irányuló bejelentkezését elutasítja, a gazdasági szereplő kérelmezheti a tanúsító szervezet kötelezését a bejelentkezés elfogadására

a) állati eredetű alaptermék termelése és forgalomba hozatala, takarmány, feldolgozatlan és feldolgozott állati, valamint feldolgozott növényi eredetű termék előállítása, feldolgozása, felhasználása, illetve forgalomba hozatala esetén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság),

b) növényi eredetű alaptermék termelése és forgalomba hozatala, valamint feldolgozatlan növényi eredetű termék előállítása és forgalomba hozatala esetén a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságánál (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság),

c) az a) és b) pont alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot és a növény- és talajvédelmi igazgatóságot egyaránt érintő termékkörrel kapcsolatban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál.

(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemről az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a (3) bekezdésben foglalt szempontok vizsgálata alapján dönt.

11. § (1) A tanúsító szervezet a tanúsítási rendszerében részt vevő gazdálkodó szervezet számára a 834/2007/EK tanácsi rendelet 29. cikkében foglaltaknak megfelelően tanúsítványt állít ki, határozott időre. A tanúsító szervezet a tanúsítvány kiállítását kizárólag az Öko rendelkezések megsértése, illetve a tanúsítási szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása esetén tagadhatja meg.

(2) A tanúsító szervezet az általa tanúsított gazdasági szereplőkről, valamint az általa kiadott, felfüggesztett vagy visszavont tanúsítványokról elektronikus nyilvántartást vezet, melynek adattartalmát a NÉBIH részére elektronikus úton átadja, továbbá a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül a NÉBIH-nek bejelenti.

(3) A tanúsító szervezet az adott évben a tanúsítási rendszerben részt vevő gazdasági szereplőkről, a tanúsítási rendszerbe belépő és onnan kilépő gazdasági szereplők megjelölésével – a 889/2008/EK bizottsági rendelet XII. melléklete szerinti adattartalommal, a lakóhely, székhely és telephely feltüntetésével – a tárgyévet követő évben benyújtandó éves terv benyújtásával egyidejűleg írásban értesíti a NÉBIH-et.

12. § (1) A tanúsító szervezet az általa alkalmazandó tanúsítási szolgáltatásokért fizetendő díjak jegyzékét a tanúsítási tevékenység megkezdésekor, változás esetén a változás időpontját megelőzően harminc nappal

a) az ügyfélfogadásra rendelkezésre álló helyiségeiben, illetve honlapján hozzáférhetővé teszi, és

b) megküldi a NÉBIH-nek.

(2) A tanúsító szervezet a 889/2008/EK bizottsági rendelet 92a. cikkében részletezett információkat bárki számára hozzáférhető módon honlapján közzéteszi, illetve elérhetővé teszi.

13. § A tanúsító szervezet a tanúsítási rendszerében elfogadja a gazdálkodó szervezet kérelmére a nem ökológiai termelési módszerrel előállított vetőmag használatát is, amennyiben azok a 889/2008/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban kerülnek felhasználásra.

8. Az ellenőrzések rendszere, eljárás az Öko rendelkezések megsértése esetén

14. § (1) A tanúsító szervezet

a) ellenőrzi a gazdasági szereplőknél az éves tervnek megfelelő gyakorisággal az Öko rendelkezésekben foglalt követelmények betartását, és az ellenőrzés során laboratóriumi vizsgálat céljából mintát vesz,

b) az ellenőrzések során levett mintát a 3. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti laboratóriumi vizsgálati rendben meghatározott, a vizsgálati paramétereknek megfelelő időn, de legfeljebb két napon belül laboratóriumában megvizsgálja, illetve a vele szerződésben álló laboratóriumnak vizsgálat céljára átadja.

(2) A tanúsító szervezetnek az (1) bekezdés szerinti mintavétel esetén a vizsgálati paramétereknek és a minta mátrixnak megfelelő tárolási és szállítási körülményeket biztosítania kell.

(3) A tanúsító szervezet az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat saját költségén végzi. Nem megfelelőség esetén a tanúsító szervezet a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat költségét a gazdasági szereplőre háríthatja.

(4) A tanúsító szervezet az általa végzett ellenőrzések és mintavételek eredményéről a NÉBIH-et elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.

15. § (1) Amennyiben a tanúsító szervezet tudomást szerez arról, hogy az általa tanúsított gazdasági szereplő az Öko rendelkezéseket megsérti, a Minőségügyi Kézikönyvében leírt eljárási rendnek megfelelően, a jogsértéssel arányos módon, a következő intézkedéseket hozhatja:

a) írásban figyelmezteti a gazdasági szereplőt a szabálytalanságra,

b) felszólítja a gazdasági szereplőt a hiányzó dokumentumok megküldésére,

c) előírja a gazdasági szereplő számára a hibás gyakorlat megszüntetését,

d) rendkívüli ellenőrzést végez, illetve

e) visszavonja a tanúsítványt.

(2) A tanúsító szervezet az Öko rendelkezések megsértésének, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezés jogosulatlan használatának gyanúját bejelenti a 10. § (5) bekezdésben meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően a jogsértés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak vagy növény- és talajvédelmi igazgatóságnak.

(3) A tanúsító szervezet a (2) bekezdés szerinti bejelentése mellett haladéktalanul visszavonja a kiadott tanúsítványt, ha a vizsgálatok eredménye alapján megállapítja, hogy az Öko rendelkezéseket olyan mértékben megsértették, amely kizárja a termék ökológiai eredetű megjelölését.

16. § A gazdasági szereplő kérelmezheti a tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási feladatainak ellátásával kapcsolatos eljárások kivizsgálását a 10. § (5) bekezdésben meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően a gazdasági szereplő lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnál vagy növény- és talajvédelmi igazgatóságnál.

9. Tanúsító szervezet váltása

17. § (1) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltását nem korlátozhatja.

(2) A gazdasági szereplő a tanúsító szervezet váltása iránti kérelmét egyidejűleg csak egy tanúsító szervezethez nyújthatja be. Az újonnan választott tanúsító szervezethez benyújtott kérelemben meg kell jelölni azt a tanúsító szervezetet, amelynek tanúsítása alatt a gazdasági szereplő áll.

(3) Tanúsító szervezet váltása érdekében a gazdasági szereplő kérelmezi a tanúsító szervezettől a státuszigazolás kiállítását, amely kérelemben megjelöli az újonnan választott tanúsító szervezetet. A gazdasági szereplő ezzel egyidejűleg megküldi a tanúsító szervezet váltása iránti kérelmét az újonnan választott tanúsító szervezetnek.

(4) A tanúsító szervezet a státuszigazolást az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül állítja ki a gazdasági szereplő számára a 3. melléklet szerinti adattartalommal. A tanúsító szervezet a státuszigazolás kiállítását megelőzően helyszíni ellenőrzést végez, amennyiben a 834/2007/EK tanácsi rendelet 27. cikke szerinti éves ellenőrzés és a státuszigazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtása között hatvan napnál hosszabb idő telt el.

(5) A tanúsító szervezet az általa tanúsított gazdasági szereplőtől a státuszigazolás kiállítását kizárólag a tanúsítási szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása, illetve az Öko rendelkezések megsértésének gyanúja miatt folyamatban levő hatósági eljárások esetén tagadhatja meg.

(6) A státuszigazolást az azt kiállító tanúsító szervezet a kiállítását követően haladéktalanul megküldi elektronikus úton és postai úton tértivevényes szolgáltatással a gazdasági szereplőnek és az újonnan választott tanúsító szervezetnek.

(7) A tanúsító szervezet által a gazdasági szereplő számára kiállított tanúsítvány a tanúsítási szerződés megszűnéséig érvényes.

18. § (1) Az újonnan választott tanúsító szervezet a státuszigazolás beérkezését követő harminc napon belül a gazdasági szereplőnél helyszíni vizsgálatot végez és a vizsgálat befejezését követő 15 napon belül dönt a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelméről.

(2) Az újonnan választott tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt a tanúsítási rendszerébe befogadja, amennyiben a helyszíni vizsgálat során megállapítja, hogy a gazdasági szereplő az Öko rendelkezéseket betartja. Az újonnan választott tanúsító szervezet a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelme tárgyában hozott döntéséről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a NÉBIH-et a 889/2008/EK bizottsági rendelet XII. melléklete szerinti adattartalommal, a lakóhely, székhely és telephely pontos megjelölésével.

(3) Az újonnan választott tanúsító szervezettel a tanúsítási szerződést úgy kell megkötni, hogy a gazdasági szereplő az új tanúsítási rendszerbe a korábbi tanúsítási rendszerből való kilépés időpontjával lépjen be. Az újonnan választott tanúsító szervezet a szerződés megkötésekor igazolást állít ki arról, hogy a gazdasági szereplő a szerződéskötés napjától, illetve a szerződésben meghatározott időponttól kezdve a tanúsítási rendszerében részt vesz.

(4) Amennyiben a tanúsító szervezet váltása iránti kérelem, valamint a helyszíni vizsgálat alapján nem állapítható meg, hogy a gazdasági szereplő betartotta-e az Öko rendelkezéseket, akkor az átállási időszak a tanúsító szervezet váltása iránti kérelem elfogadásának időpontjától újraindul, amelyről a tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt és a lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot egyidejűleg értesíti.

(5) A tanúsító szervezet váltására egyebekben a 10. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

19. § (1) A gazdasági szereplő a tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése esetén, amennyiben az ökológiai gazdálkodási tevékenységét folytatni kívánja, a tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnéséről szóló tájékoztató dokumentum kézhezvételétől számított harminc napon belül – státuszának megtartása mellett – kezdeményezheti az általa választott másik tanúsító szervezetnél annak tanúsítási rendszerébe történő átvételét és tanúsítási szerződés kötését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átvétel soron kívüli tanúsító szervezet váltásnak minősül azzal, hogy a tanúsítói ellenőrzési tevékenység nem tekinthető megszakítottnak. A választott másik tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt a tanúsítási rendszerébe a 10. és 11. §-ban foglaltak szerint veszi át. Az (1) bekezdés szerinti átvételre a 17. és 18. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

(3) A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszűnése esetén a választott másik tanúsító szervezet a gazdasági szereplőt a bejelentkezési kérelemben feltüntetett tevékenységekre vonatkozóan a korábbi tanúsító szervezet által kiállított, érvényes tanúsítványban feltüntetett státusszal veszi át.

10. Jogutódlás

20. § A gazdasági szereplő jogutódlása esetén a jogutód a tanúsító szervezet által tanúsított ökológiai gazdálkodási tevékenység vonatkozásában a jogelődnél meglevő jogosultságokkal, illetve korlátozásokkal működhet tovább.

11. Ökológiai termékek behozatala

21. § (1) Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet alapján elismert országok listáján nem szereplő harmadik országokból származó, és az ökológiai terméket egyenértékűség tekintetében elismerő ellenőrző szervek és ellenőrző hatóságok jegyzékében nem szereplő tanúsító szervezet által tanúsított ökológiai termékek behozatalára irányuló engedélyezési eljárást a NÉBIH folytatja le.

(2) Az eljárás megindításához a gazdasági szereplő a kérelmet írásban nyújtja be.

(3) A kérelemhez a következő mellékleteket kell csatolni:

a) az importőr érvényes tanúsítványa,

b) az exportőrnek, valamint az importálandó termék termelőjének és feldolgozójának a harmadik ország ökológiai tanúsítási rendszerében való részvételét igazoló érvényes tanúsítványa,

c) az exportőrt, a termelőt és a feldolgozót tanúsító szervezet elismerésére irányuló igazolás,

d) az exportőr, a termelő és a feldolgozó utolsó ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvek hiteles másolatai,

e) az importőr nyilatkozata, hogy az importálandó terméket továbbértékesíteni vagy feldolgozni kívánja,

f) az importőr nyilatkozata, hogy az importálandó termék behozatalakor az ellenőrzési okirat 17. rovatának hitelesítését melyik tagállami hatóság által fogja elvégeztetni.

22. § (1) A NÉBIH engedélyezi a 21. § (1) bekezdése szerinti termékek behozatalát, amennyiben az adott termék termelése és ellenőrzése megfelel a 834/2007/EK tanácsi rendelet követelményeinek.

(2) A harmadik országokból behozott ökológiai termékek szabad forgalomba bocsátásának feltétele az ellenőrzési okirat 17. rovatának hitelesítése.

(3) Az ellenőrzési okirat 17. rovatát a 23. § c) pontja szerint kijelölt szervek hitelesítik, amennyiben Magyarország az Európai Unió területére történő belépés helye.

12. A NÉBIH feladatai

23. § A NÉBIH

a) a tanúsító szervezetekről, a 4. § (4) bekezdése szerinti egyedi kódszámokról, valamint a tanúsító szervezetek által alkalmazott megfelelőségi jelekről nyilvántartást vezet, és a nyilvántartást honlapján közzéteszi,

b) az elismerő, elismerést visszavonó vagy a tanúsító szervezet tanúsító tevékenységét felfüggesztő határozatát honlapján közzéteszi,

c) kijelöli az ellenőrzési okirat 17. rovatának hitelesítéséért felelős szerveket, és azok listáját honlapján közzéteszi,

d) jóváhagyja a 7. § (2) bekezdése szerinti éves tervet,

e) a tanúsító szervezetek kérelmére dönt a 834/2007/EK tanácsi rendelet 1. cikk (3) bekezdése szerinti, a tanúsító szervezet által kidolgozott magán feltételrendszerek elfogadásáról,

f) a gazdasági szereplő kérelmére, a 889/2008/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3. pont a) alpontja alapján, engedélyezi az A-, D- és E-vitamin kérődzők takarmányozására való felhasználhatóságát, amennyiben az adott állomány az elérhető tápanyagforrás tekintetében nem képes a vitaminokból a szükséges mennyiségekhez hozzájutni.

13. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint a növény- és talajvédelmi igazgatóság feladatai

24. § A 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság

a) a tanúsító szervezet működésének a NÉBIH által történő felfüggesztése esetén, annak időtartama alatt, a tanúsító szervezet javaslata alapján kiállítja a tanúsítványt,

b) kivizsgálja a gazdasági szereplő által kezdeményezett, a tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási feladatainak ellátásával kapcsolatos bejelentéseket és panaszokat,

c) ellátja a tanúsító szervezet feladatait, amennyiben a feltárt szabálytalanságok következtében valamennyi tanúsító szervezet elismerése visszavonásra kerül,

d) ellenőrzi a 834/2007/EK tanácsi rendelet 24. cikkében szereplő előírások betartását.

25. § (1) Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság tudomást szerez arról, hogy a gazdasági szereplő megsértette az Öko rendelkezéseket, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezést jogosulatlanul használta, a jogsértéssel arányos módon elrendeli

a) az érintett termék vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatával történő forgalmazás korlátozását vagy megtiltását,

b) az ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része vagy egésze átállási idejének újraindulását, vagy

c) a gazdasági szereplő kizárását az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszeréből legfeljebb három évre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben az eljáró élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a határozatát közli a gazdasági szereplő tanúsító szervezetével.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt intézkedés az Öko rendelkezések súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazása esetén a kizárási időtartam lejártáig

a) a gazdasági szereplő, illetve annak jogutóda,

b) a gazdasági szereplő tulajdonosa

ökológiai gazdálkodási tevékenységet nem folytathat.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerint kizárt gazdasági szereplő nevéről és címéről a kizárást elrendelő élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a növény- és talajvédelmi igazgatóság a kizárást követően nyolc napon belül értesíti – a gazdasági szereplő tanúsító szervezetét kivéve – valamennyi tanúsító szervezetet és a NÉBIH-et.

14. Baromfi kifutók pihentetési időtartama

26. § A 889/2008/EK bizottsági rendelet 23. cikk (5) bekezdése szerinti baromfi kifutóknak a baromficsoport felnevelését követő pihentetési időtartama négy hét.

15. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

28. § (1) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet] alapján elismert tanúsító szervezet – a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén – e rendelet szerinti tanúsító szervezetnek minősül.

(2) Az a tanúsító szervezet, amely a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet szerint jóváhagyott Minőségügyi Kézikönyvvel rendelkezik, e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül a 3. § (3) bekezdés a) pontjában felsorolt valamennyi dokumentumot benyújtja a NÉBIH részére az e rendeletnek való megfelelés felülvizsgálata érdekében.

29. § Ez a rendelet

a) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet;

b) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK bizottsági rendelet;

c) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 1235/2008/EK bizottsági rendelet;

d) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. május 2-i 426/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet;

e) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló. 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésének és 5. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

30. §2

1. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez

A tanúsító szervezet elismerése tárgyában benyújtandó kérelem mintája

Címzett:

Tárgy: Ellenőrző és tanúsítási szervezet elismerése iránti kérelem

Tisztelt Cím!

Alulírott ........................................, mint a .............................. (név, cím) szervezet hivatalos képviselője, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló miniszteri rendelet alapján kérem az általam képviselt szervezet tanúsító szervezetként történő elismerését.

Kelt:

Mellékletek:

a) a szervezet Minőségügyi Kézikönyve és a hozzá tartozó minőségügyi eljárások dokumentumai

b) az ellenőrzésért és tanúsításért felelős személyek szakmai végzettségének és gyakorlatának igazolása

c) igazolás az EN 45011 vagy az ISO 65 követelményeire való akkreditációról

2. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez

A tanúsító szervezet részére kibocsátott kódszám képzésének szabályai

1. A kódszám

1.1. első 7 karaktere: HU-ÖKO-

1.2. ezt követően egy futó sorszám két karakteren 01-től kezdődően.

3. melléklet a 34/2013. (V. 14.) VM rendelethez

A gazdasági szereplő részére kiállított státuszigazolás mintája

IGAZOLÁS

az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerében végzett tevékenységről

    1.    Gazdasági szereplő adatai

Gazdasági szereplő neve:

 

Gazdasági szereplő címe (székhely), magánszemély esetén lakcíme:

 

Képviselő neve:

 

Telephely címe (1):

 

Telephely címe (2):

 

    2.    Ökológiai tevékenységek összefoglalása

Tevékenység

O növénytermesztés

O állattenyésztés

O méhészet

O halgazdálkodás

O vadgazdálkodás

O gombatermesztés

O vadon termő növények begyűjtése

O raktározás

O feldolgozás – egyszerű (tisztítás, szárítás, őrlés, fagyasztás stb.)

O feldolgozás – összetett termékek gyártása

O feldolgozás – csomagolás (egységcsomag képzés)

O takarmánygyártás

O borászat

O kereskedelem

O import

O alvállalkozás

O egyéb

    3.    Állatállomány adatok (beleértve a méhészetet is)

(az igazolás kiadásának időpontjában aktuális adatok)

Állatfaj

Állatfajta

Korcsoport

db

Átállási idő kezdete

 

 

 

 

 

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

    4.    Az ökológiai állattartó épületek/létesítmények és a trágya tárolására szolgáló létesítmények adatai (beleértve a méhészetet is)

Megnevezése

Típusa

Helye (pontos cím, hrsz.)

Tulajdonosa (név, cím)

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

    5.    Raktározás

Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek raktározására használandó épületek adatai:

Tároló megnevezése

Tároló típusa

Tároló helye (pontos cím, helyrajzi szám)

A tároló tulajdonosa (név, cím)

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

    6.    Készlet jelentés

(az igazolás kiállításának időpontjában aktuális készlet adatok)

Termék megnevezése

Mennyiség

Mértékegység

    7.    Területi adatok

(az igazolás kiállításának időpontjában aktuális adatok)

Helyrajzi szám,
(ha van táblanév is)

Fizikai blokk
azonosító

Terület (ha)

Idei évben tervezett növény

Utolsó ökológiai gazdálkodásban
nem engedélyezett kezelés
(mikor és mivel)

Átállási idő kezdete

Település

Szám

Faj

Fajta

 

 

c c c c c - c - c c

c c c c c - c - c c

c c c c c - c - c c

c c c c c - c - c c

c c c c c - c - c c

c c c c c - c - c c

c c c c c - c - c c

    8.    Feldolgozás

Miből (nyersanyag)

Hol (feldolgozás helye)

Feldolgozás (művelet megnevezése)

Mit (késztermék)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

    9.    Alvállalkozói tevékenység

Megbízó neve

Elérhetősége (cím, telefonszám)

Felelős személy neve

Tevékenység leírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

    10.    Alvállalkozó alkalmazása

Alvállalkozó neve

Elérhetősége (cím, telefonszám)

Felelős személy neve

Alvállalkozó adószáma

Tevékenység leírása

 

 

 

 

 

    11.    Igazolom, hogy az 1. pontban leírt gazdasági szereplő a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló miniszteri rendelet 15. § (1) bekezdésében és 25. § (1) bekezdésében leírt jogkövetkezmény alatt

c nem áll;

c áll, melyek tételesen a következők:

Kelt:

        tanúsító szervezet
        cégszerű aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!