nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás
az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól
2014-02-15
2018-08-24
4
Jogszabály

2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás

az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól1

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § g), h) pontja alapján az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre és a tűzoltásban, műszaki mentésben, önkéntes polgári védelmi szolgálatban feladatot vállaló önkéntes tűzoltó egyesületekre (a továbbiakban: ÖTE) terjed ki. Az utasítás egyes rendelkezései kiterjednek az önkormányzati tűzoltóságokra (a továbbiakban: ÖTP) is.

2. Az ÖTE-k az egyesületi törvény alapján létrejövő és működő, önálló jogi személyiségű szervezetek. Tagjai feladataikat önkéntesként, munkabér vagy bérjellegű juttatás nélkül, szabadidejük terhére teljesítik. Hagyományápoló, közösségformáló, fiatalokat nevelő, tűzmegelőzési, kistelepülési veszélyelhárítási funkciót töltenek be, de részt vesznek a helyi közbiztonsági, veszélymegelőzési munkákban is. Az ÖTE-k a hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakmai irányítása és felügyelete mellett – a hivatásos tűzoltó parancsnoksággal (a továbbiakban: HTP) kötött együttműködési megállapodás szerint – vehetnek részt tűzoltási, műszaki mentési műveletekben, tűzmegelőzési, iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi feladatokban.

3. Az ÖTE-k működése, az önkéntesség a katasztrófavédelem által támogatott társadalmi érték. Az önálló egyesületi működésbe a katasztrófavédelmi szervezetek nem avatkozhatnak be. A szakmai irányítás és felügyelet során tudomásukra jutó jogellenes egyesületi működésre utaló információ esetén a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője (a továbbiakban: igazgató) észrevételt tesz az egyesület elnökénél, kezdeményezi a jogszabálysértő működés megszüntetését. Amennyiben az ÖTE az észrevételre nem reagál, vagy jogellenes működésén nem változtat, úgy az igazgató, mint az állami szerv képviselője, köteles erről a törvényességi felügyeletet gyakorló, illetékes ügyészség vezetőjét írásban tájékoztatni. Tájékoztatójának egy példányát megküldi az érintett ÖTE elnökének is.

4.2 Hivatásos katasztrófavédelmi szervezet az ÖTE-ben, az ÖTE-k munkáját szervező megyei tűzoltó szövetségben és a Magyar Tűzoltó Szövetségben tagsági jogviszonyt nem létesíthet. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet hivatásos állományú tagja ÖTE-ben és az ÖTE-k munkáját szervező megyei tűzoltó szövetségben és a Magyar Tűzoltó Szövetségben tagsági jogviszony létesítésének, vagy vezető tisztség viselésének szándékát előzetesen írásban, vagy szóban köteles bejelenteni a közvetlen parancsnokának, aki azt a szolgálati út betartásával az állományilletékes parancsnoknak jelenti. Az állományilletékes parancsok – az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok figyelembevételével – a tagság, illetve a tisztség betöltését megtilthatja.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetek egyesületnek és szövetségeinek pénzügyi, anyagi támogatást nem nyújthatnak, arra csak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), a vonatkozó jogi előírások szerint jogosult. Közhasznúság megállapításához igazolás kiadására az igazgató jogosult az ÖTE kérelmére, a HTP által szolgálati úton előterjesztett javaslat alapján.

6. A hivatásos állomány tagja az ÖTE-ben tagsági jogviszonyt létesíthet, amelyet köteles szolgálati elöljárójának írásban bejelenteni. Amennyiben az egyesületi tevékenysége során bármilyen jogcímen díjazásban részesül, úgy a másodállás, mellékfoglalkozás vállalásának szabályai szerint köteles eljárni.

7. Az ÖTE-k szakmai irányítása és felügyelete csak a tűzoltással, műszaki mentéssel, tűzmegelőzéssel, iparbiztonsági hatósági munka segítésével, önkéntes polgári védelmi szolgálat ellátásával, az ehhez szükséges eszközökkel, személyi feltételekkel, munkavédelemmel, képzéssel, riasztási renddel, a kárhelyszíni tevékenyéggel, valamint az állami költségvetési forrásokból elnyert támogatások felhasználásával, az azokkal történő elszámolással függhet össze, más kérdésben az egyesületi önállóságot nem érintheti.

I.

Az ÖTE-k munkájának segítése

8. Amennyiben a HTP működési területén új ÖTE kíván megalakulni – amelyet a hivatásos katasztrófavédelem messzemenően ösztönöz –, az alapítóknak a HTP parancsnoka segítséget nyújt a létrehozás jogi, technikai, személyi feltételeiről való tájékoztatással, mintaokmányok átadásával, az előírások értelmezésével, szakértő közreműködő részvételének biztosításával. Az egyesület létrejöttét követően a HTP parancsnok az új ÖTE-nek javaslatot tesz együttműködési szerződés megkötésére, írásban is átadja a szerződés mintaokmányát, majd tárgyalásokat folytat a szerződés végleges kidolgozása érdekében. A HTP parancsnok a szerződéstervezetet előzetes egyetértésre az aláírás előtt köteles a felügyeletet gyakorló katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetőnek felterjeszteni. Az együttműködési szerződést nyilvános egyesületi közgyűlésen írják alá, amelyről tájékoztatják a helyi nyilvánosságot. A szerződés aláírására meghívják a HTP szakmai irányítását végző KvK vezetőjét, a támogató önkormányzatok, gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek képviselőit. A szerződéses kapcsolatban álló ÖTE-kről és az együttműködés tartalmáról a HTP nyilvántartást vezet, amelyet az internetes lapján is köteles közzétenni.

9. Amennyiben az ÖTE átalakul ÖTP-vé, úgy a továbbiakban rá az önkormányzati tűzoltóságok működési szabályai vonatkoznak, ezért a HTP az ÖTE-vel kötött együttműködési szerződést köteles felmondani, a rendelkezésre bocsátott eszközöket visszavonni és a szakmai irányítást és ellenőrzést az erre a szervezeti formára irányadó szabályok szerint végezni. Az ÖTP nem jogosult ÖTE-k részére kiírt pályázatokon indulni, önkéntes polgári védelmi szolgálatra vonatkozó támogatást igényelni. Az ÖTP-ben hivatásos állomány tagja csak a másodállás, mellékfoglalkozás szabályai szerint dolgozhat, a szakmai irányítási és felügyeleti hatáskör miatti összeférhetetlenség okán vezető tisztséget nem tölthet be. Az ÖTP megszűnése esetén a továbbműködő ÖTE jogosult a HTP-vel együttműködési szerződés megkötését kezdeményezni.

10. Az ÖTP nem jogosult állami költségvetési forrásból ÖTE támogatására, szakmai és műveleti irányítására, ÖTE riasztására és felügyeleti ellenőrzésére.

11. A szerződést kötött ÖTE-nek rendelkezésére kell bocsátani azokat a jogszabályokat, OKF normatív intézkedéseket, amelyek a 7. pontban foglalt feladatok jogszerű ellátásához szükségesek. Ezen rendelkezések változásáról, értelmezéséről a szerződéses ÖTE-ket megfelelő időben tájékoztatni kell. Szerződéskötés nélkül az ÖTE támogatásra nem pályázhat, tűzoltásban és műszaki mentésben nem vehet részt.

12. A BM OKF – együttműködve a Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnökségével – az ÖTE-ket érintő valamennyi fontos információt tartalmazó, „Szent Flórián önkéntes tűzoltó portál”-t működtet, amely lehetőséget biztosít szakmai kérdések, javaslatok továbbítására is. Ezekre a portál szerkesztősége szakterületi állásfoglalás alapján három munkanapon belül köteles a portálon szakszerű választ adni. Amennyiben a felvetésre katasztrófavédelmi vezetői intézkedés szükséges, úgy erről a portálon is tájékoztatást kell adni. A portálon minden új jogi, gazdálkodási és szakmai információt, szolgálati, tűzvizsgálati és beavatkozás elemzési, képzési és nemzetközi tapasztalatot közzé kell tenni, közérthető módon értelmezni. A portál szerkesztését a BM OKF Hivatala végzi.

13. A BM OKF normatív szabályozóban kiadja az egyenruha és beosztásjelzők viselésének szabályait, illetőleg az igazgató előterjesztése alapján igazolvánnyal látja el az ÖTE tűzoltásra és műszaki mentésre, illetőleg kárhelyszíni irányításra jogosult tagjait. Az igazgató javaslata alapján eljár a megkülönböztető jelzéssel kapcsolatos engedélyezési ügyekben. Igazolvány és megkülönböztető jelzés használata iránti igényt az ÖTE a vele szerződéses jogviszonyban álló HTP parancsnokának nyújtja be, aki azt szolgálati úton, állásfoglalásával terjeszti elő a döntésre jogosultnak. A hozzá érkezett kérelmekről, az azokban hozott döntésekről, a kiadott igazolványokról és engedélyekről a HTP hiteles nyilvántartást vezet.

14. A BM OKF szabályozza az ÖTE-ket érintő alap-, szak-, vezető- és továbbképzések rendjét, a tanfolyamindítás és a vizsgák ütemezését, amelyekről megfelelő időben értesíti az ÖTE-ket a HTP parancsnok útján. Az elvégzett képzésekről igazolást állít ki, amelyet átad a sikeres vizsgázónak, és a nyilvántartás érdekében szolgálati úton megküld a HTP parancsnokának.

15. A BM OKF az ÖTE-k, azok megyei szervezetei és az MTSZ véleményét figyelembe véve, évente kiírja a fejlesztési, képzési támogatásokra irányuló pályázatokat, rögzíti a pályázatokon való részvétel szabályait és az elbírálás rendjét, majd a pályázatok elbírálása után megköti a pályázatok nyerteseivel a támogatási szerződéseket. A pályázatok benyújtása a területileg illetékes HTP parancsnoknál történik, aki a pályázatot szakmai véleményével szolgálati úton terjeszti fel a döntéshozónak. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

16. Az igazgató évente köteles a megyében működő, az alárendeltségébe tartozó HTP-vel szerződéses jogviszonyban álló ÖTE-k képviselőinek részvételével önkéntes konferenciát szervezni, ahol közösen tekintik át a tűzvédelem aktuális megyei tapasztalatait, a soron következő időszak legfontosabb szakmai feladatait, az ÖTE-k munkájának tapasztalatait, támogatásuk aktuális lehetőségeit. A konferenciára meg kell hívni a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség képviselőjét, a közhasznúsággal foglalkozó szervezet szakértőjét, a támogató önkormányzatok, gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, oktatási intézmények, önkéntes polgári védelmi és mentőszervezetek, polgárőr, valamint a karitatív szervezetek képviselőit is.

17. Az igazgató segítséget nyújt a Megyei Tűzoltó Szövetség szakmai, szervezési munkájához.

18. Az igazgató a BM OKF éves sportmunka tervében szereplő vagy csak a megyében szervezett tűzoltó sportverseny területi rendezvényeinek szervezésében köteles támogatólag közreműködni, a megyei verseny résztvevőinek oklevelet, kupát adományozni, a verseny eredményeit weblapján is közzétenni.

19. Az igazgató a BM OKF szabályozók szerint intézkedésben szabályozza az ÖTE-knek szerződés alapján használatra átadott híradás-technikai eszközök használatának, kezelésének, karbantartásának rendjét.

20. A KvK vezető minden év január 31-ig írásban, a HTP parancsnok útján megküldi az alárendeltségébe tartozó HTP-vel szerződéses jogviszonyban álló ÖTE-knek az előző évi tűzoltási és műszaki mentési tevékenységük írásos értékelését, szakmai munkájuk éves felügyeleti minősítését, illetőleg a tájékoztatót a tárgyévi rendezvényekről és pályázati lehetőségekről. Köteles rendszeresen személyesen is részt venni az ÖTE rendezvényein, de részt vesz kiemelt helyi, települési rendezvényeken, kerek évfordulók megünneplésén is. A KvK tűzoltósági felügyelője figyelemmel kíséri az ÖTE-k szabályozók szerinti működését, a HTP parancsnokok szakmai irányítási, felügyeleti tevékenységét, a megkötött megállapodások érvényesülését. Rendszeresen, tematikusan feldolgozza az ÖTE közreműködésével végzett tűzoltás, műszaki mentés tűzvizsgálati, beavatkozás elemzési dokumentumait, segítséget nyújt a szakmai tanulságok kialakításában. A KvK a HTP bevonásával legalább kétévente egyszer átfogó szakmai felügyeleti ellenőrzést tart az ÖTE-nél és értékeli a HTP-vel kötött együttműködési szerződés teljesülését.

21. A KvK vezető az ÖTE vezetőjét meghívja a Kvk munkáját értékelő éves tiszti értekezletre. A Kvk-nál tartott átfogó igazgatósági, valamint a HTP-n végrehajtott átfogó ellenőrzések nyitóértekezletére az ÖTE vezetőjét meg kell hívni.

22. A HTP parancsnok meghívja az ÖTE-k vezető képviselőit a KvK által szervezett, az ÖTE-k vállalt tevékenységi területét érintő bejárásokra, gyakorlatokra, a tűzvédelmi hatósági rendelkezésekről, előírásokról, ellenőrzési tapasztalatokról, a HTP működési területén működő ÖTP-k, LTP-k tevékenységéről, működésük tapasztalatairól tájékoztatást ad.

23. A HTP parancsnok a havi parancsnoki értekezletekre, a HTP gyakorlataira az ÖTE vezetőket meghívja. Oktatási anyagok átadásával, esetenként szakoktató biztosításával segíti az ÖTE-k továbbképzési tevékenységét. Évente minősítő vizsgagyakorlatot szervez az ÖTE állomány szakmai felkészültségének ellenőrzése céljából. Legalább negyedévente egy alkalommal célellenőrzést tart az ÖTE-nél a szakmai működés valamely területének megfelelőségi ellenőrzése céljából.

24. A HTP parancsnoka írásban tájékoztatja az ÖTE elnökét az önkéntes polgári védelmi szolgálatvállalás lehetőségéről. Amennyiben az ÖTE ilyen feladatellátást vállal, úgy a képzési, alkalmazási, pályázati, támogatási kérdésekkel a közöttük létrejött együttműködési megállapodást ki kell egészíteni, meg kell küldeni a polgári védelmi szolgálatra vonatkozó normatív szabályozókat, riasztási, alkalmazási terveket, felszereléseket. Az ellenőrzési, gyakorlási feladatokat ezen a munkaterületen is tervezni szükséges.

25. A HTP műszaki-biztonsági tisztje félévente az ÖTE vezetőkkel közös munkavédelmi és műszaki szemlét tart, amely kiterjed az ÖTE által használt minden technikai eszközre. Segítséget nyújt a tapasztalatok feldolgozásában a hiányosságok megszüntetésében.

II.

Az ÖTE-k munkájának szakmai irányítása és felügyeleti ellenőrzése

26. A szakmai munka irányítása a 7. pontban foglalt munkaterületekre terjed ki. A felügyeleti ellenőrzés is ezekre a kérdésekre terjedhet ki, de kiegészül a költségvetési forrásból elnyert pályázati támogatások, illetőleg önkéntes polgári védelmi szolgálatellátás során kapott költségvetési támogatásokról történő elszámolások ellenőrzésével.

27. A katasztrófavédelmi szakmai irányítás megvalósítása történhet: jogszabályok, normatív BM OKF szabályozók megküldésével, illetőleg hivatalos közlönyben, interneten történő közzétételével, értekezletekre történő meghívással, képzés elrendelésével, megtartásával, gyakorlat levezetésével, szemle, bejárás, cél- és átfogó ellenőrzés lefolytatásával, kárhelyszínen történő alárendeltségbe vonással, törvényességi felügyeleti vizsgálat kezdeményezésével, tűzvizsgálati és beavatkozás elemzési szakanyagok átadásával, vizsgáztatással, hiteles nyilvántartások vezetésével, engedélyek megadásával vagy visszavonásával, pályázati támogatás odaítélésével, az azokról történő elszámolással, önkéntes polgári védelmi közreműködés irányításával és annak finanszírozásával.

28. A szakmai irányítást és felügyeleti ellenőrzést az a HTP parancsnok gyakorolja, akinek működési területén található az ÖTE bejegyzett székhelye. Az ÖTE köteles a HTP parancsnoknak megküldeni az egyesület alapszabályát, annak változtatásait, a bíróság bejegyző végzését, a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség megkereséseit, ellenőrzési feljegyzéseit, a szakmai feladatokra vonatkozó egyesületi határozatokat, a tagok szakmai végzettségének dokumentummásolatait, a technikai eszközök műszaki dokumentumait, a működés hatósági engedélyeinek másolatait. A HTP a megküldött dokumentumokat ÖTE-nként külön gyűjtőkben nyilvántartja. A gyűjtőkben kell elhelyezni a felügyeleti tevékenységről készült feljegyzéseket is. Az ÖTE-kkel kapcsolatban felügyeleti és szakirányítási jogkört gyakorlóknak az iratokat a HTP parancsnok szolgálati úton terjeszti fel. A nem szolgálati úton érkező ÖTE beadványokat a vezető szervek véleményezésre visszaküldik a HTP parancsnokának.

29. A közös szakmai munka, a pályázati támogatás alapvető feltétele az ÖTE és a HTP közötti együttműködési megállapodás. Amennyiben az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség jogellenes működést állapít meg, úgy a HTP parancsnok az ÖTE-t felszólítja határidő tűzésével a jogszerű működés helyreállítására, amelyre okszerű határidőt állapít meg. Ha az ÖTE a működés jogszerűségét határidőn belül nem állítja helyre, úgy a HTP parancsnok a helyzetről jelentést tesz a KvK vezetőjének, aki egyeztető megbeszélést tart az ÖTE elnökével és a felügyeletet gyakorló HTP parancsnokával. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az együttműködési megállapodást fel kell mondani, a kiadott engedélyeket, híradó eszközöket vissza kell vonni, döntést kell hozni a pályázaton elnyert támogatás visszafizetéséről. A megállapodás felmondásáról, annak okáról a helyi közvéleményt tájékoztatni kell, azt a weblapon is közzé kell tenni. Az ÖTE együttműködési megállapodás nélkül tűzoltásban, műszaki mentésben nem vehet részt.

30. Az együttműködési megállapodás kategóriáját az ÖTE rendelkezésre álló erő-, eszközállománya határozza meg.

a) I. kategória: az ÖTE rendelkezik megkülönböztető jelzéssel ellátott tűzoltó gépjárművel és szaktevékenységét rendszeresített, bevizsgált szakfelszerelésekkel látja el.

b) II. kategória: az ÖTE rendelkezik tűzoltó gépjárművel vagy olyan megkülönböztető jelzés nélküli gépjárművel, ami alkalmas tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó személyzet szállítására, illetve a szaktevékenységét nem rendszeresített és bevizsgált szakfelszerelésekkel látja el.

c) III. kategória: az ÖTE tűzoltó gépjárművel és a II. kategóriának megfelelő gépjárművel nem rendelkezik, és a szaktevékenységét nem rendszeresített és bevizsgált szakfelszerelésekkel látja el.

Az együttműködési megállapodás mintadokumentumait az 1., 2., 3. mellékletek tartalmazzák. Az ÖTE működéséből adódó helyi sajátosságok figyelembevételével a mintadokumentum változtatható.

d)3 IV. kategória: az ÖTE szaktevékenységet nem végez, ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységét aktívan látja el.

Az együttműködési megállapodás minta dokumentumait az 1., 2., 3. és 4. mellékletek tartalmazzák. Az ÖTE működéséből adódó helyi sajátosságok figyelembevételével a minta dokumentum változtatható.

31. Szakképesítés, megfelelő védőfelszerelés, élet- és balesetbiztosítás nélkül az ÖTE tűzoltója tűzoltásban, műszaki mentésben nem vehet részt. A kiképzés, vagy tűzoltás, műszaki mentés során saját állományba tartozó, vagy harmadik személyek bekövetkező sérülését, halálát, a bekövetkező anyagi kárt az ÖTE köteles a HTP parancsnoknak jelenteni, aki intézkedik a történtek HTP műszaki-biztonsági tiszt általi kivizsgálására, a jogszabály szerinti dokumentálására. Amennyiben káreset, sérülés vagy haláleset kárhelyszínen történt, úgy a HTP műszaki-biztonsági tisztje, a szükséges esetben az illetékes rendőrhatósággal közösen helyszíni szemlét tart, amelynek feltételeit a kárhelyszín parancsnok köteles biztosítani. Amennyiben gondatlan vagy szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja áll fenn, a HTP parancsnok az illetékes és hatáskörrel rendelkező rendőri szervnél köteles feljelentést tenni. A feljelentést megalapozó körülményekről írásbeli jelentést tesz az illetékes KvK vezetőjének.

32. Gyakorlási célból a HTP parancsnok köteles lehetőséget biztosítani az ÖTE tűzoltóinak a hivatásos állománnyal közös kiképzésre, szerelési és más gyakorlatokon való részvételre, illetőleg a kettes szeren történő közös vonulásra is. Amennyiben a HTP katasztrófavédelmi őrse és az ÖTE közös elhelyezésben teljesít szolgálatot, úgy közös ügyelet működtethető, illetőleg a szerek közös vonulása is megszervezhető.

33. Az ÖTE vállalt tevékenységi területén, tűzoltói beavatkozást igénylő eseményről a hivatásos, önkormányzati egységek PAJZS rendszeren történő riasztásával párhuzamosan rövid terjedelmű, meghatározott karakterszámú üzenetben (a továbbiakban: SMS) értesítést kap. Az értesítést a megyei műveletirányító ügyeleten (a továbbiakban: Ügyelet) elhelyezett informatikai eszköz automatikusan küldi, ezért az értesítést küldő telefonszámot TILOS visszahívni.

34. Az SMS tartalmazza a káreset címét, az esemény rövid leírását, a riasztási fokozatot, a riasztott egységek hívónevét. Az értesítési szöveg maximális hossza 160 karakter lehet ékezetek nélkül.

35. Az ÖTE telefonon vagy EDR rádión keresztül jelenti az Ügyeletnek a vonulás megkezdését és a vonuló létszámot. A további visszajelzési kötelezettségének az Ügyelet felé tesz eleget.

36. Az Ügyelet köteles tájékoztatni az ÖTE-t a helyszínre riasztott tűzoltó egységek által használt EDR rádiócsatornáról, a hivatásos, önkormányzati tűzoltó egységeket pedig az ÖTE vonulásáról.

37. Amennyiben a beavatkozást az ÖTE más tűzoltó erők helyszínre érkezéséig befejezi, úgy erről jelentést tesz az Ügyeletnek. A művelet helyszínét csak az Ügyelet vagy a kiérkező tűzoltásvezető engedélyével hagyhatja el. Amennyiben az Ügyelet a jelentés alapján úgy dönt, hogy tűzvizsgálatra, tűzeseti helyszíni szemlére van szükség, akkor az ÖTE szerparancsnoka köteles a helyszín biztosítására, változatlanul hagyására, a tanúk adatainak feljegyzésére.

38. Amennyiben az ÖTE nem a 105 vagy 112 segélyhívón érkező, vonulást igénylő eseményről szerez tudomást, akkor azt köteles haladéktalanul jelenteni az Ügyeletnek.

39. Az ÖTE a pályázati támogatásról, vagy az önkéntes polgári védelmi szolgálati költségelszámolásról külön erre vonatkozó szabályozó alapján a BM OKF-fel megkötött támogatási szerződés szerint köteles elszámolni.

40. Az utasítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül a hatályos megállapodásokat újra kell kötni.

41. Az újonnan létrejövő tűzoltó őrsökre tervezett vagy bármely más HTP hivatásos beosztás betöltése során lefolytatott felvételi eljárásban az ÖTE tagság során megszerzett tűzoltó végzettség és tapasztalat előnyt jelent a kiválasztásban.

III.

Záró rendelkezések

42. Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és valamennyi érintettel ismertetni kell.

43.4

1. melléklet a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításhoz5

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(I. kategória)

amely létrejött a

………………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG,

valamint a(z)

………………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között

– 2013 –

Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:

………………………………… Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

székhelye:

képviseli:

másrészről:

………………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhelye:

képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a Felek a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1.    Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy szaktevékenységét irányító tagja a külön jogszabályban előírt képesítéssel rendelkezik, az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2.    A Felek megállapítják, hogy az ÖTE szolgálati rendje – a rendelkezésre álló létszám, eszközök függvényében – egyedi szervezés alapján kerül meghatározásra.

3.    A Felek kölcsönösen megállapodnak

a)    abban, hogy a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül, illetve a kapcsolattartók útján történik;

b)    az ÖTE vonulási adatainak az On-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Programban történő rögzítésének végrehajtásáról.

4.    Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    a Ttv.-ben meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben (a továbbiakban: szaktevékenység) a Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM OKF belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

b)    biztosítja az állandó elérhetőséget, amelyről értesíti a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságot (a továbbiakban: HTP);

c)    az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendszeresített és bevizsgált felszerelésekkel, illetve személyi állománnyal végzi (1. sz. melléklet);

d)    térítésmentesen közreműködik …………………. településen/a vállalt tevékenységi területen a mentő-, tűzvédelmi feladatok ellátásában (……. sz. melléklet);

e)    működteti az egyesület használatában lévő tűzoltó gépjárművet/gépjárműveket (…….. sz. melléklet);

f)    betartja a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat;

g)    a fejlesztési tervek kialakítása során figyelembe veszi az egységes katasztrófavédelem hírrendszerébe való bekapcsolódás lehetőségeit, a mentés és elhárítás hatékonysága érdekében;

h)    napi rendszerességgel tájékoztatja a HTP-t a napi bevethető létszám és eszközállományáról;

i)    szaktevékenységével kapcsolatban a szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező hatályát elismeri magára nézve.

5.    A HTP kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tájékoztatja az ÖTE-t a részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az időszerű tűzvédelmi feladatokról;

b)    a lakosság tájékoztatásához szükséges, a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi az ÖTE részére;

c)    a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ÖTE folyamatos működését, az egyesületi tűzoltók képzését, működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d)    elősegíti, hogy az ÖTE a szaktevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását, segítséget nyújt különösen a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások egységes értelmezésében, betartásában és az engedélyezési eljárásban;

e)    segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs eszközök beszerzése) előkészítésében;

f)    segítséget nyújt a szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket, az ifjúságneveléssel összefüggő feladatok végrehajtásában segíti az ÖTE tevékenységét;

g)    a tűzoltási, műszaki mentési munkálatok során koordinálja az ÖTE létszámát, eszközeit;

h)    szakanyagok biztosításával segíti a technikai eszközök karbantartását, készenlétben tartását, felülvizsgálatát, műszaki vizsgáztatását, valamint az új szakfelszerelések megismerését;

i)    segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az ÖTE eszközeinek, védőeszközeinek, felszereléseinek felülvizsgálatát;

j)    szakmai javaslataival segít az oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek meghatározásában, a védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a birtokában lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a gazdálkodási szabályok figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését;

k)    segítséget nyújt az On-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program önálló kezeléséhez szükséges ismeretek megszerzésében, az adatszolgáltatás végrehajtásában.

6.    A felek a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

7.    A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

8.    Az ÖTE a HTP-vel kötött külön megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben – a HTP kérésére – tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet.

9.    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik meg egymással, azt az ÖTE 30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

10.    Az együttműködési megállapodást az ÖTE megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

11.    A HTP az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha

a)    az ÖTE átalakul önkormányzati tűzoltó parancsnoksággá, illetve az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy

b)    az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten, vagy súlyosan megsérti, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség jogellenes működését állapította meg, és a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás 29. pontjában foglalt eljárás nem vezetett eredményre.

12.    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

13.    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

14.    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

HTP részéről:

név:    … (név) tű. … (rendfokozat)

cím:    …

telefonszám:    …

e-mail:    …

ÖTE részéről:

név:    …

cím:    …

telefonszám:    …

e-mail:    …

…………………………… (szerződéskötés helye), …………… (ideje, év, hó, nap)

……………………………………………………

……………………………………………………

név

név

…………… Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

…………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

parancsnok

képviseletére jogosult

2. melléklet a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításhoz6

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(II. kategória)

amely létrejött a

…………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG,

valamint a(z)

…………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között

– 2013 –

Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:

……………………………… Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

székhelye:

képviseli:

másrészről:

……………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhelye:

képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a Felek a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1.    Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó tagjai a külön jogszabályban előírt képesítéssel rendelkeznek, az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2.    A Felek megállapítják, hogy az ÖTE szolgálati rendje – a rendelkezésre álló létszám, eszközök függvényében – egyedi szervezés alapján kerül meghatározásra.

3.    A Felek kölcsönösen megállapodnak

a)    abban, hogy a kapcsolattartás ügyeleti rendszerükön keresztül, illetve a kapcsolattartók útján történik;

b)    az ÖTE vonulási adatainak az On-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Programban történő rögzítésének végrehajtásáról.

4.    Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    a Ttv.-ben meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben (a továbbiakban: szaktevékenység) a Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM OKF belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

b)    biztosítja az állandó elérhetőséget, amelyről értesíti a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságot (a továbbiakban: HTP);

c)    az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a rendelkezésre álló, rendszeresen karbantartott, munkavégzésre alkalmas felszerelésekkel, illetve megfelelő végzettséggel rendelkező személyi állománnyal végzi (1. sz. melléklet);

d)    térítésmentesen közreműködik …………………. településen/a vállalt tevékenységi területen a mentő-, tűzvédelmi feladatok ellátásában (……. sz. melléklet);

e)    működteti az egyesület használatában lévő gépjárművet/gépjárműveket (……..sz. melléklet);

f)    betartja a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat;

g)    a fejlesztési tervek kialakítása során figyelembe veszi az egységes katasztrófavédelem hírrendszerébe való bekapcsolódás lehetőségeit, a mentés és elhárítás hatékonysága érdekében;

h)    tájékoztatja a HTP-t a napi bevethető létszám és eszközállományáról, valamint az azokban bekövetkezett változásokról;

i)    szaktevékenységével kapcsolatban a szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező hatályát elismeri magára nézve.

5.    A HTP kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tájékoztatja az ÖTE-t a részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az időszerű tűzvédelmi feladatokról;

b)    a lakosság tájékoztatásához szükséges, a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi az ÖTE részére;

c)    a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ÖTE folyamatos működését, az egyesületi tűzoltók képzését, működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d)    elősegíti, hogy az ÖTE a szaktevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását, segítséget nyújt különösen a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások egységes értelmezésében, betartásában és az engedélyezési eljárásban;

e)    segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs eszközök beszerzése) előkészítésében;

f)    segítséget nyújt a szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket, az ifjúságneveléssel összefüggő feladatok végrehajtásában segíti az ÖTE tevékenységét;

g)    a tűzoltási, műszaki mentési munkálatok során koordinálja az ÖTE létszámát, eszközeit;

h)    szakanyagok biztosításával segíti az ÖTE technikai eszközeinek karbantartását, készenlétben tartását, az új szakfelszerelések megismertetését;

i)    segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az ÖTE eszközeinek, védőeszközeinek, felszereléseinek felülvizsgálatát;

j)    szakmai javaslataival segít az oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek meghatározásában, a védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a birtokában lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a gazdálkodási szabályok figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését;

k)    segítséget nyújt az On-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program önálló kezeléséhez szükséges ismeretek megszerzésében, az adatszolgáltatás végrehajtásában.

6.    A felek a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

7.    A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

8.    Az ÖTE a HTP-vel kötött külön megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben – a HTP kérésére – tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet.

9.    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik meg egymással, azt az ÖTE 30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

10.    Az együttműködési megállapodást az ÖTE megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

11.    A HTP az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha

a)    az ÖTE átalakul önkormányzati tűzoltó parancsnoksággá, illetve az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy

b)    az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten, vagy súlyosan megsérti, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség jogellenes működését állapította meg, és a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás 29. pontjában foglalt eljárás nem vezetett eredményre.

12.    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

13.    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

14.    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

HTP részéről:

név:    … (név) tű. … (rendfokozat)

cím:    …

telefonszám:    …

e-mail:    …

ÖTE részéről:

név:    …

cím:    …

telefonszám:    …

e-mail:    …

……………………………… (szerződéskötés helye), …………… (ideje, év, hó, nap)

……………………………………………………

……………………………………………………

név

név

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

parancsnok

képviseletére jogosult

3. melléklet a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításhoz7

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(III. kategória)

amely létrejött a

……………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG,

valamint a(z)

……………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között

– 2013 –

Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:

………………………………… Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

székhelye:

képviseli:

másrészről:

………………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhelye:

képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából a Felek a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1.    Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó tagjai a külön jogszabályban előírt képesítéssel rendelkeznek, az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2.    A Felek megállapítják, hogy az ÖTE szolgálati rendje – a rendelkezésre álló létszám, eszközök függvényében – egyedi szervezés alapján kerül meghatározásra.

3.    A Felek kölcsönösen megállapodnak

a)    abban, hogy a kapcsolattartás a kapcsolattartók útján történik;

b)    az ÖTE vonulási adatainak az On-line Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Programban történő rögzítésének végrehajtásáról.

4.    Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    a Ttv.-ben meghatározott tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben (a továbbiakban: szaktevékenység) a Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM OKF belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

b)    biztosítja az állandó elérhetőséget, amelyről értesíti a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságot (a továbbiakban: HTP);

c)    az alapszabályban vállalt tűzoltási, műszaki mentési tevékenységét a rendelkezésre álló, rendszeresen karbantartott, munkavégzésre alkalmas felszerelésekkel, illetve megfelelő végzettséggel rendelkező személyi állománnyal végzi (1. sz. melléklet);

d)    térítésmentesen közreműködik …………………. településen/a vállalt tevékenységi területen a mentő-, tűzvédelmi feladatok ellátásában (……. sz. melléklet);

e)    a fejlesztési tervek kialakítása során figyelembe veszi az egységes katasztrófavédelem hírrendszerébe való bekapcsolódás lehetőségeit, a mentés és elhárítás hatékonysága érdekében;

f)    rendszeresen tájékoztatja a HTP-t a bevethető létszám és eszközállományáról;

g)    szaktevékenységével kapcsolatban a szaktevékenységre vonatkozó BM OKF belső szabályozók kötelező hatályát elismeri magára nézve.

5.    A HTP kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tájékoztatja az ÖTE-t a részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az időszerű tűzvédelmi feladatokról;

b)    a lakosság tájékoztatásához szükséges, a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi az ÖTE részére;

c)    a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ÖTE folyamatos működését, az egyesületi tűzoltók képzését, működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d)    elősegíti, hogy az ÖTE a szaktevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását, segítséget nyújt különösen a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó hatályos jogszabályi előírások egységes értelmezésében, betartásában és az engedélyezési eljárásban;

e)    segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs eszközök beszerzése) előkészítésében;

f)    segítséget nyújt a szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket, az ifjúságneveléssel összefüggő feladatok végrehajtásában segíti az ÖTE tevékenységét;

g)    a tűzoltási, műszaki mentési munkálatok során koordinálja az ÖTE létszámát, eszközeit;

h)    szakanyagok biztosításával segíti az ÖTE technikai eszközeinek karbantartását, készenlétben tartását, az új szakfelszerelések megismertetését;

i)    segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az ÖTE eszközeinek, védőeszközeinek, felszereléseinek felülvizsgálatát;

j)    szakmai javaslataival segít az oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek meghatározásában, a védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a birtokában lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a gazdálkodási szabályok figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését.

6.    A felek a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

7.    A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

8.    Az ÖTE a HTP-vel kötött külön megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben – a HTP kérésére – tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet.

9.    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik meg egymással, azt az ÖTE 30 napos határidővel írásban indokolás nélkül felmondhatja.

10.    Az együttműködési megállapodást az ÖTE megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

11.    A HTP az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha

a)    az ÖTE átalakul önkormányzati tűzoltó parancsnoksággá, illetve az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn, vagy

b)    az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten, vagy súlyosan megsérti, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség jogellenes működését állapította meg, és a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás 29. pontjában foglalt eljárás nem vezetett eredményre.

12.    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

13.    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

14.    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

HTP részéről:

név:    … (név) tű. … (rendfokozat)

cím:    …

telefonszám:    …

e-mail:    …

ÖTE részéről:

név:    …

cím:    …

telefonszám:    …

e-mail:    …

………………………… (szerződéskötés helye), …………… (ideje, év, hó, nap)

……………………………………………………

……………………………………………………

név

név

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

parancsnok

képviseletére jogosult

4. melléklet a 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításhoz8

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(IV. kategória)

amely létrejött a

……………………………… HIVATÁSOS TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG

valamint az

……………………………… ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

között

– év –

Az Együttműködési Megállapodás létrejött

egyrészről:

………………………………… Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

székhelye:

képviseli:

másrészről:

………………………………… Önkéntes Tűzoltó Egyesület

székhelye:

képviseli:

(a továbbiakban együtt: Felek)

között.

PREAMBULUM

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Ttv.) és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatok hatékony végrehajtása céljából a Felek az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás szerint együttműködési megállapodást kötnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1)    Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kijelenti, hogy az ÖTE működése megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek, a szerződés megkötésének jogi akadálya nincs.

2)    A Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy a kapcsolattartás a kapcsolattartók útján történik.

3)    Az ÖTE kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    a Ttv.-ben meghatározott tűzmegelőzési tevékenységben a Ttv.-ben, más jogszabályokban és BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság belső szabályozókban meghatározott módon közreműködik;

b)    rendszeresen szervezi az ifjú és gyermekkorú tűzoltók nevelését, tűzvédelmi ismereteinek fejlesztését; és

c)    ápolja a tűzoltó hagyományokat.

4)    A hivatásos tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: HTP) kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tájékoztatja az ÖTE-t a részére szervezett szakmai továbbképzésről, gyakorlat szervezéséről, az időszerű tűzvédelmi feladatokról;

b)    a lakosság tájékoztatásához szükséges, a katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos időszerű feladatokról, veszélyekről szóló szakmai anyagot igény szerint, de legalább évente egy alkalommal megküldi az ÖTE részére;

c)    a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ÖTE folyamatos működését, az egyesületi tűzoltók képzését, működési feltételeinek javítását, segítséget nyújt az ÖTE munkavédelemmel kapcsolatos feladataiban;

d)    elősegíti, hogy az ÖTE a tevékenységével kapcsolatos szabályozókat (jogszabályokat és egyéb normatív intézkedéseket) megismerje, segíti ezek egységes értelmezését, gyakorlati alkalmazását;

e)    segítséget nyújt a pályázatok (laktanyaépítés és -felújítás, gépjárművek, szakfelszerelések, info-kommunikációs eszközök beszerzése) előkészítésében;

f)    segítséget nyújt a szakmai programok és gyakorlatok szervezésében, ennek keretében szakmai anyagok és igény szerint előadó biztosításával segíti az ÖTE által szervezett képzéseket;

g)    segíti az ÖTE ifjúságneveléssel és hagyományőrző tevékenységével kapcsolatos munkáját;

h)    szakanyagok biztosításával segíti az ÖTE technikai eszközeinek karbantartását, készenlétben tartását, az új szakfelszerelések megismertetését;

i)    segítséget nyújt, illetve lehetőségei szerint végrehajtja az ÖTE eszközeinek, védőeszközeik, felszereléseinek felülvizsgálatát; és

j)    szakmai javaslataival segít az oltó- és mentesítő anyagok beszerzésében, készenlétben tartási feltételeinek meghatározásában, a védőeszközök és felszerelések kiválasztásában, beszerzésében, továbbá a birtokában lévő, de már használaton kívüli, bevizsgált és alkalmas eszközeinek a gazdálkodási szabályok figyelembevételével történő átadásával segíti az ÖTE működését.

5)    A Felek az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításban foglalt jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése közben kölcsönösen együttműködve járnak el.

6)    A Felek évente, illetve minden rendkívüli változás esetén (jogszabályváltozás, erő, eszközben történt változás) felülvizsgálják a megállapodásban foglaltakat, és szükség szerint írásban módosítják.

7)    A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik meg egymással, azt az ÖTE 30 napos határidővel írásban, indokolás nélkül felmondhatja.

8)    Az együttműködési megállapodást az ÖTE megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi.

9)    A HTP az együttműködési megállapodást írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha:

a)    az ÖTE átalakul önkormányzati tűzoltó parancsnoksággá, illetve az együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem áll fenn; vagy

b)    az ÖTE a megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a jogszabályokban foglalt előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti, illetőleg a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség jogellenes működését állapította meg, és az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás 29. pontjában foglalt eljárás nem vezetett eredményre.

10)    Jelen együttműködési megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláíráshoz szükséges felhatalmazással rendelkeznek.

11)    Jelen együttműködési megállapodás aláírásával a felek kijelentik és elismerik, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

12)    Kapcsolattartók és elérhetőségeik:

HTP részéről:

név:    ………………………………………… (név) tű. ………………………… (rendfokozat)

cím:    …………………………………………

telefonszám:    …………………………………………

e-mail:    …………………………………………

ÖTE részéről:

név:    …………………………………………

cím:    …………………………………………

telefonszám:    …………………………………………

e-mail:    …………………………………………

…………………… (szerződéskötés helye), …………… (ideje, év, hó, nap)

…………………………………………

…………………………………………

név

név

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

parancsnok

képviseletére jogosult

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!