nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2013. évi LX. törvény
Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
2013-09-01
infinity
2

2013. évi LX. törvény

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ OSZTRÁK SZÖVETSÉGI KORMÁNY KÖZÖTT A MINŐSÍTETT ADATOK CSERÉJÉRŐL ÉS KÖLCSÖNÖS VÉDELMÉRŐL

Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány (a továbbiakban együtt: a Felek)

Biztosítani kívánván, hogy a közöttük, illetve a joghatóságuk alá tartozó jogi és természetes személyek között kicserélt Minősített Adatok megfelelő védelemben részesüljenek,

Meghatározni kívánván a Felek közötti együttműködés során kicserélt vagy keletkezett Minősített Adatok kölcsönös védelmének szabályait,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Fogalom-meghatározások

Jelen Egyezmény alkalmazásában:

a) A „Minősített Adat” megjelenési formájától függetlenül minden olyan információ, amelyet bármelyik Fél nemzeti jogszabályaival összhangban annak minősítettek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, az illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétel, az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétel, valamint az elvesztéssel szembeni védelem biztosítása érdekében.

b) A „Hatáskörrel Rendelkező Hatóság” a Nemzeti Biztonsági Felügyelet, és minden más hatáskörrel rendelkező hatóság és intézet, amelyről a Felek a 13. Cikkben meghatározottak alapján tájékoztatták egymást.

c) A „Személyi Biztonsági Tanúsítvány” a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság azon döntése, amellyel megállapítja, hogy egy személy a nemzeti jogszabály alapján jogosult a Minősített Adathoz történő hozzáférésre.

d) A „Telephely Biztonsági Tanúsítvány” a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság azon döntése, amellyel megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezet rendelkezik azon fizikai és szervezeti képességgel, amelyek alapján, a nemzeti jogszabályokkal összhangban alkalmas a Minősített Adathoz történő hozzáférésre, illetve a Minősített Adat kezelésére.

e) A „Minősített Szerződés” egy osztrák és egy magyar jogi vagy természetes személy közötti szerződés vagy alvállalkozói szerződés, amely Minősített Adatot keletkeztet, vagy amelynek teljesítéséhez Minősített Adathoz való hozzáférés szükséges.

f) Az „Átadó Fél” az az átadó Fél, valamint a joghatósága alá tartozó jogi vagy természetes személy, aki a Minősített Adatot átadja.

g) Az „Átvevő Fél” az az átvevő Fél, valamint a joghatósága alá tartozó jogi vagy természetes személy, aki a Minősített Adatot átveszi.

h) A „Harmadik Fél” minden olyan természetes vagy jogi személy, aki jelen Egyezménnyel összhangban átadott Minősített Adat vonatkozásában nem minősül Átadó vagy Átvevő Félnek, vagy az a kormányzat illetve nemzetközi szervezet, amely nem részese jelen Egyezménynek.

2. Cikk

Biztonsági minősítési szintek megfeleltetése

A Felek megegyeznek abban, hogy az egyes biztonsági minősítési szintek az alábbiak szerint feleltethetők meg egymásnak:

Magyarországon

Az Osztrák Köztársaságban

Angol nyelvű megfelelőjük

„SZIGORÚAN TITKOS!”

STRENG GEHEIM

TOP SECRET

„TITKOS!”

GEHEIM

SECRET

„BIZALMAS!”

VERTRAULICH

CONFIDENTIAL

„KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!”

EINGESCHRÄNKT

RESTRICTED

3. Cikk

Minősítési jelölések

(1) Az Átadó Fél a Minősített Adatot annak továbbítása során nemzeti jogszabályai alapján, a megfelelő biztonsági minősítési szint szerint jelöli meg. Az Átvevő Fél az átvett Minősített Adatot az Átadó Fél biztonsági minősítési szintjének megfelelő jelöléssel látja el.

(2) Minősítési jelöléssel kell ellátni a jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés során keletkezett, lemásolt vagy lefordított Minősített Adatot is.

(3) A biztonsági minősítési szint csak az Átadó Fél írásos beleegyezésével módosítható vagy vonható vissza. Az Átadó Fél köteles haladéktalanul értesíteni az Átvevő Felet az átadott Minősített Adat biztonsági minősítési szintjét érintő bármilyen utólagos változásról.

4. Cikk

A Minősített Adat védelmének alapelvei

(1) A Felek kötelesek megtenni a megfelelő intézkedéseket az átadott Minősített Adat védelmének, valamint e védelem szükséges felügyeletének biztosítása érdekében a nemzeti jogszabályokkal összhangban, jelen Egyezményben foglaltak szerint.

(2) A Felek legalább ugyanolyan szintű védelemben kötelesek részesíteni a továbbított Minősített Adatot, mint amelyet a saját, azonos biztonsági minősítési szintű Minősített Adatuk számára biztosítanak.

(3) Az átadott Minősített Adathoz kizárólag olyan személyek jogosultak hozzáférni, akik a nemzeti jogszabályokkal összhangban felhatalmazást kaptak az érintett Minősített Adathoz, valamint az annak megfelelő biztonsági minősítési szintű Minősített Adatokhoz való hozzáférésre.

(4) Az átadott Minősített Adat kizárólag a megjelölt célra, az Átadó Fél által meghatározott kezelési előírásoknak megfelelően használható fel.

(5) A Felek a Minősített Adatot az Átadó Fél írásbeli hozzájárulása nélkül Harmadik Fél részére nem adhatják át.

(6) Jelen Egyezmény alapján megvalósuló együttműködés során keletkezett Minősített Adat az átadott Minősített Adatnak megfelelő védelemben részesül.

5. Cikk

Biztonsági tanúsítványok

(1) Jelen Egyezmény hatálya értelmében a Felek kötelesek elismerni a másik Fél által kibocsátott Személyi Biztonsági Tanúsítványokat és Telephely Biztonsági Tanúsítványokat.

(2) Megkeresés esetén a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok a nemzeti jogszabályokkal összhangban kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a Személyi Biztonsági Tanúsítványok és a Telephely Biztonsági Tanúsítványok kibocsátásával kapcsolatos eljárások során.

(3) Jelen Egyezmény értelmében a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok haladéktalanul értesítik egymást a Személyi Biztonsági Tanúsítványok és a Telephely Biztonsági Tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen a biztonsági minősítési szint visszavonásáról vagy módosításáról.

(4) Az Átadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságának megkeresésére az Átvevő Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatósága köteles írásban megerősíteni, hogy a természetes személy rendelkezik-e a Minősített Adatokhoz való hozzáférésre jogosító felhatalmazással.

6. Cikk

Minősített szerződések

(1) A Minősített Szerződésnek a Minősített Szerződés minden elemére vonatkozóan rendelkeznie kell a biztonsági követelményekről és a minősítési szintekről. Egyedi projekt biztonsági utasítás esetén az arról készített másolatot annak a Félnek a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságának kell megküldeni, amelynek a joghatósága alatt a Minősített Szerződés végrehajtása történik.

(2) A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok megkeresésre kötelesek megerősíteni, hogy az előzetes szerződési tárgyalásokban vagy a Minősített Szerződések teljesítésében részt vevő ajánlattevők és természetes személyek rendelkeznek-e megfelelő Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal vagy Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal vagy, hogy az azok kibocsátására irányuló eljárás már elindult-e.

(3) Az Átadó Fél köteles az Átvevő Félnek és az Átvevő Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságának listát küldeni a Minősített Szerződés teljesítése során továbbítandó Minősített Adatokról.

7. Cikk

Továbbítás

(1) A Minősített Adat továbbítása diplomáciai úton vagy a Felek által közösen meghatározott egyéb módon történik. A Minősített Adat átvételét írásban kell megerősíteni.

(2) A Felek a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok által jóváhagyott biztonsági eljárási rend szerint, elektronikus úton is továbbíthatnak Minősített Adatot.

8. Cikk

Sokszorosítás és fordítás

(1) A Minősített Adat másolását és fordítását az Átadó Fél korlátozhatja vagy kizárhatja. A sokszorosított példányok számát a hivatalos célból szükséges mértékre kell korlátozni.

(2) A másolatokat és fordításokat ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint az eredeti példányokat.

(3) Jelen Egyezmény alapján átadott Minősített Adat fordítása során keletkező példányon a fordítás nyelvén fel kell tüntetni, hogy az az Átadó Fél Minősített Adatát tartalmazza.

(4) Jelen Egyezmény alapján a „TITKOS!” / GEHEIM / SECRET és magasabb minősítéssel ellátott Minősített Adat sokszorosítása vagy fordítása kizárólag az Átadó Fél írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

(5) Minősített Adatot kizárólag olyan személy jogosult fordítani, aki a Minősített Adat biztonsági minősítési szintjének megfelelő felhatalmazással rendelkezik a Minősített Adathoz való hozzáférésre.

9. Cikk

Megsemmisítés

(1) Minősített Adat csak igazolható módon úgy semmisíthető meg, hogy annak helyreállítása se részben, se egészben ne legyen lehetséges. A „SZIGORÚAN TITKOS!” / STRENG GEHEIM / TOP SECRET jelöléssel ellátott Minősített Adat nem semmisíthető meg, az ilyen minősítési szintű adatokat vissza kell szolgáltatni.

(2) A Minősített Adatot haladéktalanul meg kell semmisíteni olyan vészhelyzet esetén, amikor a Jelen Egyezmény alapján átadott vagy keletkezett Minősített Adat védelme vagy visszaszolgáltatása nem lehetséges. Az Átvevő Fél köteles a megsemmisítésről az Átadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságát a lehető leghamarabb értesíteni.

10. Cikk

Látogatások

(1) A Minősített Adathoz való hozzáférést igénylő látogatásra a fogadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságának előzetes hozzájárulásával kerülhet sor. A hozzájárulás csak olyan személyek részére adható meg, akik a nemzeti jogszabályok alapján a Minősített Adat biztonsági minősítési szintjének megfelelő felhatalmazással rendelkeznek a Minősített Adathoz való hozzáférésre.

(2) A látogatásra vonatkozó megkeresést legalább 20 nappal a látogatás időpontja előtt a fogadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságához kell benyújtani. Sürgős esetekben a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok rövidebb időtartamban is megállapodhatnak. A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok kötelesek egymásnak tájékoztatást adni a látogatás részleteiről, továbbá biztosítani a személyes adatok védelmét.

(3) A látogatásra vonatkozó megkeresést angol nyelven kell elküldeni, és különösen az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a látogatás célja, időpontja és időtartama, visszatérő látogatások esetén az egyes látogatások összesített időtartama;

b) a látogató családi- és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, útlevelének vagy más személyazonosító igazolványának száma;

c) a látogató beosztásának és a látogató által képviselt hatóság, intézmény vagy vállalat megjelölése;

d) a látogató Személyi Biztonsági Tanúsítványának érvényességi ideje és szintje;

e) a meglátogatandó hatóság, intézmény vagy létesítmény, és a kapcsolattartó neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe;

f) a megkeresés dátuma, a Hatáskörrel Rendelkező Hatóság aláírása és hivatalos pecsétjének lenyomata.

(4) A Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok közösen megállapodhatnak a visszatérő látogatásokkal kapcsolatos eljárásról.

(5) A látogató által megismert Minősített Adatot úgy kell tekinteni, mint a jelen Egyezmény alapján átvett Minősített Adatot.

11. Cikk

A Minősített Adat biztonságának megsértése

(1) Az Átvevő Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatósága köteles késedelem nélkül írásban tájékoztatni az Átadó Fél Hatáskörrel Rendelkező Hatóságát jelen Egyezmény hatálya alá tartozó Minősített Adat jogosulatlan nyilvánosságra hozataláról, jogosulatlan megváltoztatásáról, elvesztéséről, vagy arról, ha mindezek alapos gyanúja merül fel.

(2) Jelen Egyezmény hatálya alá tartozó, a Minősített Adat védelmével kapcsolatos rendelkezések megsértését a nemzeti jogszabályokkal összhangban kell kivizsgálni és az eljárást lefolytatni. A Felek kérelemre kötelesek egymásnak segítséget nyújtani.

(3) A Felek nemzeti jogszabályaikkal és rendelkezéseikkel összhangban kötelesek egymást írásban tájékoztatni a biztonság megsértésének körülményeiről, a kár mértékéről, a kár enyhítése érdekében megtett intézkedésekről, valamint a vizsgálat eredményéről.

12. Cikk

Költségek

A Felek maguk viselik a jelen Egyezmény végrehajtásával összefüggésben felmerült költségeiket.

13. Cikk

Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok

A Felek kötelesek egymást diplomáciai úton tájékoztatni a jelen Egyezmény végrehajtásáért felelős Hatáskörrel Rendelkező Hatóságokról.

14. Cikk

Egyeztetések

(1) Az egymásnak megfeleltethető biztonsági intézkedések fenntartása érdekében a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok kérelemre kötelesek egymást tájékoztatni a Minősített Adatok védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályaikról és azok alkalmazásáról. A Felek kötelesek egymást tájékoztatni a vonatkozó nemzeti jogszabályaikban bekövetkezett minden további változásról.

(2) Jelen Egyezmény végrehajtása céljából megvalósuló szoros együttműködés biztosítása érdekében a Hatáskörrel Rendelkező Hatóságok kötelesek egymásnak tájékoztatást adni és elősegíteni a szükséges látogatások lebonyolítását.

15. Cikk

Viták rendezése

Jelen Egyezmény végrehajtása vagy értelmezése során felmerülő valamennyi vitát a Felek kötelesek egymással közvetlen tárgyalással vagy diplomáciai úton rendezni.

16. Cikk

Záró rendelkezések

(1) Jelen Egyezmény határozatlan időre jön létre, és azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső eljárások véghezviteléről szóló értesítéseket a Felek kézhez vették.

(2) Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével írásban módosítható. A módosítások hatálybalépésére az (1) pontban foglaltak az irányadók.

(3) Bármelyik Fél jogosult jelen Egyezményt bármikor, diplomáciai úton felmondani. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított 6 hónap elteltével hatályát veszti. Felmondás esetén, jelen Egyezmény alapján átadott vagy keletkeztetett minden Minősített Adatot továbbra is az Egyezményben meghatározott rendelkezések szerint kell védelemben részesíteni.

(4) Készült Budapesten, 2013. március 22-én, két eredeti példányban magyar, német és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles.

.................

Magyarország Kormánya részéről

.................

az Osztrák Szövetségi Kormány részéről

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of Hungary and the Austrian Federal Government (hereinafter: “the Parties”),

Intending to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between legal entities or individuals under their jurisdiction,

Wishing to provide rules for the mutual protection of Classified Information exchanged or generated in the course of the cooperation between the Parties,

have agreed upon the following:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement,

a) “Classified Information” means any information, regardless of its form, designated and marked as such in accordance with the national laws and regulations of either Party in order to ensure protection against unauthorized disclosure, misappropriation or loss.

b) “Competent Authority” means the National Security Authority and any other competent authority and agency notified in accordance with Article 13.

c) “Personnel Security Clearance” means the determination by a Competent Authority that an individual is eligible to have access to Classified Information in accordance with the national laws and regulations.

d) “Facility Security Clearance” means the determination by a Competent Authority that a legal entity has the physical and organizational capability to meet the conditions for having access to and handling of Classified Information in accordance with the national laws and regulations.

e) “Classified Contract” means a contract or subcontract between an Austrian legal entity or individual and a Hungarian legal entity or individual, the implementation of which requires access to Classified Information or its generation.

f) “Originator” means the originating Party as well as any legal entity or individual under its jurisdiction which releases Classified Information.

g) “Receiver” means the receiving Party as well as any legal entity or individual under its jurisdiction which receives Classified Information.

h) “Third Party” means any legal entity or individual which is not an Originator or Receiver of the Classified Information transmitted in accordance with this Agreement, or any government not Party to this Agreement or any international organisation.

ARTICLE 2

EQUIVALENCE OF SECURITY CLASSIFICATION LEVELS

The Parties agree on the equivalence of the following security classification levels:

Hungary:

Republic of Austria:

Corresponding English expression:

„SZIGORÚAN TITKOS!”

STRENG GEHEIM

TOP SECRET

„TITKOS!”

GEHEIM

SECRET

„BIZALMAS!”

VERTRAULICH

CONFIDENTIAL

„KORLÁTOZOTT
TERJESZTÉSŰ!”

EINGESCHRÄNKT

RESTRICTED

ARTICLE 3

MARKING

(1) Classified Information to be transmitted shall be marked by the Originator in accordance with the appropriate security classification level in accordance with its national laws and regulations. The Receiver shall mark received Classified Information with a security classification level equivalent to the marking by the Originator.

(2) Classified Information generated, reproduced or translated in the course of cooperation under this Agreement shall also be marked.

(3) The security classification level shall only be altered or revoked with the written consent of the Originator. The Originator shall inform the Receiver without undue delay about any subsequent changes of the security classification level of the transmitted Classified Information.

ARTICLE 4

PRINCIPLES OF THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

(1) The Parties shall take all appropriate measures in accordance with this Agreement and with national laws and regulations to ensure the protection of the transmitted Classified Information and shall provide for the necessary control of this protection.

(2) The Parties shall afford transmitted Classified Information at least the same level of protection as they afford their own Classified Information of the equivalent security classification level.

(3) Transmitted Classified Information shall only be made accessible to persons who are authorized in accordance with the national laws and regulations to have access to Classified Information of the equivalent security classification level and to the respective Classified Information.

(4) Transmitted Classified Information shall only be used for the purpose it has been released for and in accordance with special use conditions as determined by the Originator.

(5) A Party shall not make Classified Information accessible to a Third Party without the written consent of the Originator.

(6) Classified Information generated in the course of cooperation under this Agreement shall enjoy the same protection as transmitted Classified Information.

ARTICLE 5

SECURITY CLEARANCES

(1) Within the scope of this Agreement, each Party shall recognize the Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances issued by the other Party.

(2) The Competent Authorities shall assist each other upon request and in accordance with the national laws and regulations during the procedures for the issuing of Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances.

(3) Within the scope of this Agreement, the Competent Authorities shall inform each other without delay about any alteration with regard to Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances, in particular about a revocation or an alteration of the security classification level.

(4) Upon request of the Competent Authority of the Originator, the Competent Authority of the Receiver shall issue a written confirmation that an individual is authorised to access Classified Information.

ARTICLE 6

CLASSIFIED CONTRACTS

(1) A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the security classification level of each element of the Classified Contract. If there are special project security instructions, a copy thereof shall be forwarded to the Competent Authority of the Party under whose jurisdiction the Classified Contract is to be implemented.

(2) On request, the Competent Authorities shall confirm that proposed contractors as well as individuals participating in pre-contractual negotiations or in the implementation of Classified Contracts have appropriate Personnel Security Clearance certificate or Facility Security Clearance certificate or that the relevant proceedings have been initiated.

(3) The Originator shall transmit to the Receiver and to the Competent Authority of the Receiver a list of the Classified Information to be transmitted under the Classified Contract.

ARTICLE 7

TRANSMISSION

(1) Classified Information shall be transmitted through diplomatic channels or any other channels as agreed upon between the Parties. Receipt of Classified Information shall be acknowledged in writing.

(2) The Parties may transmit Classified Information by electronic means in accordance with security procedures agreed upon by the Competent Authorities.

ARTICLE 8

REPRODUCTION AND TRANSLATION

(1) The reproduction and translation of Classified Information may be restricted or excluded by the Originator. The number of reproductions shall be limited to that required for official purposes.

(2) Copies and translations shall be protected in the same way as originals.

(3) Translations of Classified Information released under this Agreement shall bear a note in the language of translation indicating that they contain Classified Information of the Originator.

(4) Classified Information marked as „TITKOS!” / GEHEIM / SECRET and above shall be reproduced or translated only with the written consent of the Originator.

(5) Classified Information shall only be translated by persons authorized to have access to Classified Information of the respective security classification level.

ARTICLE 9

DESTRUCTION

(1) Classified Information shall be destroyed in a verifiable way and in a manner that does not permit a full or partial reconstruction. Classified Information marked as „SZIGORÚAN TITKOS!” / STRENG GEHEIM / TOP SECRET shall not be destroyed but shall be returned.

(2) In case of a crisis situation in which it is impossible to protect or return Classified Information transmitted or generated under this Agreement, the Classified Information shall be destroyed immediately. The Receiver shall inform the Competent Authority of the Originator about this destruction as soon as possible.

ARTICLE 10

VISITS

(1) Visits requiring access to Classified Information are subject to prior permission by the Competent Authority of the host Party. The permission shall be granted only to persons authorized in accordance with the national laws and regulations to have access to Classified Information of the respective security classification level.

(2) Requests for visits shall be submitted to the Competent Authority of the host Party at least 20 days prior to the visit. In urgent cases a shorter period may be agreed upon between the Competent Authorities. The Competent Authorities shall inform each other about the details of the visit and ensure the protection of personal data.

(3) Requests for visits shall be made in English and shall state in particular the following:

a) purpose, proposed date and duration of the visit, in case of recurring visits the total period of time covered by the visits;

b) first name and family name, date and place of birth, citizenship and passport or ID card number of the visitor;

c) position of the visitor and name of the authority, agency or enterprise represented;

d) validity and level of the Personnel Security Clearance of the visitor;

e) name, address, phone and fax number, e-mail address and point of contact of the authorities, agencies or facilities to be visited;

f) date of the request and signature and stamping of the official seal of the Competent Authority.

(4) The Competent Authorities may agree on procedures of recurring visits.

(5) Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information received under this Agreement.

ARTICLE 11

BREACH OF SECURITY

(1) In the event of a suspected or established unauthorized disclosure, misappropriation or loss of Classified Information falling under this Agreement, the Competent Authority of the Receiver shall immediately inform the Competent Authority of the Originator in writing.

(2) Violations of the provisions on the protection of Classified Information falling under this Agreement shall be investigated and prosecuted in accordance with the national laws and regulations. The Parties shall assist each other upon request.

(3) The Parties shall inform each other in writing in accordance with national laws and regulations about the circumstances of the breach of security, the extent of the damage, the measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.

ARTICLE 12

EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.

ARTICLE 13

COMPETENT AUTHORITIES

The Parties shall notify each other through diplomatic channels of the Competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement.

ARTICLE 14

CONSULTATIONS

(1) In order to maintain comparable standards of security, the Competent Authorities shall on request inform each other of their respective national laws and regulations on the protection of Classified Information and their application. The Parties shall inform each other of any subsequent changes of their relevant national laws and regulations.

(2) In order to ensure close cooperation in the implementation of this Agreement, the Competent Authorities shall consult each other and facilitate the necessary mutual visits.

ARTICLE 15

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the application or interpretation of this Agreement shall be resolved by direct consultations between the Parties or through diplomatic channels.

ARTICLE 16

FINAL PROVISIONS

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the first day of the second month following the day on which the Parties have notified each other of the completion of the internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.

(2) This Agreement may be amended by written mutual consent of both Parties. Amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1.

(3) Each Party may terminate this Agreement through diplomatic channels at any time. In such a case, the Agreement shall expire six months after the receipt of the termination notice by the other Party. In the case of termination, Classified Information transmitted or generated in application of this Agreement shall continue to be protected under the provisions of this Agreement.

Done in Budapest on 22 March 2013 in two originals in the Hungarian, German and English languages, all texts being equally authentic.

.............................

For the Government of Hungary

.............................

For the Austrian Federal Government”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és 3. § az Egyezmény 16. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!