nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasítás
a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról
2014-05-01
infinity
3

3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasítás

a közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítéséről, minősítéséről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kat. vhr.) 76–77. §-aiban foglaltak egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), annak területi (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság), helyi szerveire (a továbbiakban: katasztrófavédelmi kirendeltség), valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központra (a továbbiakban: KOK), továbbá a szakirányítás tekintetében a kijelölt közbiztonsági referensekre.

2. § Az utasítás célja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 12. pontjában meghatározott közbiztonsági referens – a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő személy – és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek közötti hatékony együttműködés alapjainak megteremtése, a közbiztonsági referens felkészítésének biztosítása az ellátandó katasztrófavédelmi felkészülési, védekezési és helyreállítási feladatokra.

3. § A kijelölt közbiztonsági referenseket, valamint azok helyetteseit a kijelölésüket követő 90 napon belül tanfolyamszerű képzésben kell részesíteni.

4. §1 A közbiztonsági referensek képzése

a) alapképzésből,

b) évente legalább egy alkalommal végrehajtott továbbképzésből,

c) kétévente legalább egy alkalommal végrehajtott szakosított továbbképzésből áll.

5. § A képzést a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik meg és hajtják végre. A Fővárosi és Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság esetében a képzés szervezéséért és végrehajtásáért a KOK felelős.

6. § A képzést végrehajtó oktatók pedagógiai és szakmai felkészítését a KOK és a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség központi felkészítés keretében végzi. Oktatónak olyan személy jelölhető ki, aki felsőfokú szakmai végzettséggel, valamint legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A képzések előkészítése és végrehajtása

7. § A képzés meghirdetéséről szóló felhívást a katasztrófavédelmi igazgatóság legkésőbb a képzést megelőzően egy hónappal megküldi az illetékességi területén lévő, katasztrófavédelmi szempontból I. és II. veszélyességi osztályba sorolt települések polgármesterei részére. A felhíváshoz az 1. melléklet szerinti jelentkezési lapot csatolni kell.

8. § Az alapképzés időtartama 30 tanóra, napi óraszáma legfeljebb 8 tanóra. A képzés a beérkező igények függvényében költséghatékonysági szempontok figyelembevételével indítható.

9. § Az 5. §-ban meghatározottak alapján a Fővárosi és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a beérkezett jelentkezéseket továbbítja a KOK részére.

10. § A képzés programját, a vizsgafeladatokat, valamint a számonkérés módját a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség és a KOK dolgozza ki.

11. § A képzések végrehajtását a katasztrófavédelmi igazgatóság naplóban dokumentálja, amelyre a 2. mellékletben meghatározott alaki és tartalmi szabályok irányadók. A napló igazolja a képzés végrehajtását, valamint a képzésre kötelezettek képzésen történő megjelenését.

12. § A képzés lezárását követően a közbiztonsági referens a vizsgabizottság előtt vizsgát tesz. A 10. §-ban előírt képzési programban meghatározott mértékű hiányzást meghaladó távollét esetén a képzésben részt vevő személy nem bocsátható vizsgára. A vizsgára nem bocsátható közbiztonsági referens köteles a képzést megismételni.

13. § A vizsgabizottság elnöke a KOK igazgatója által felkért, a KOK vagy az érintett katasztrófavédelmi igazgatóság állományába tartozó szakterületi vezető beosztású személy.

14. § Eredménytelen vizsga esetén a vizsga megismétlésére egy alkalommal van lehetőség, megalapozott méltányossági ok esetén az igazgató további egy vizsgalehetőséget biztosíthat. A katasztrófavédelmi igazgató javaslatot tesz a polgármesternek új közbiztonsági referens kijelölésére azon személyek tekintetében, akik a fent meghatározott lehetőségek kimerítésével sem tudnak eredményes vizsgát tenni.

15. § A vizsga eredményéről a katasztrófavédelmi igazgatóság vizsgabizonyítványt állít ki a 3. melléklet alapján.

16. § A katasztrófavédelmi igazgatóság a vizsgáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a 11. §-ban meghatározott naplóval együtt tárol.

17. § A képzés és a vizsga költségeit, a segédanyagok, valamint azok pótlásának, a külső előadók díjazásának költségeit a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a KOK költségvetéséből kell fedezni.

A katasztrófavédelmi igazgatóság közbiztonsági referensek tevékenységének szakirányításával kapcsolatos feladatai

18. § A katasztrófavédelmi igazgatóság az illetékességi területén kinevezett közbiztonsági referensekről nyilvántartást készít. A nyilvántartás a közbiztonsági referensek nevét és hivatali elérhetőségét – mint közérdekből nyilvános adatot – tartalmazza.

19. § A katasztrófavédelmi igazgatóság a közbiztonsági referensek számára évente legalább egy alkalommal továbbképzést szervez. A továbbképzés előkészítése során:

a) értesíti a közbiztonsági referenst a polgármester útján a továbbképzés időpontjáról, helyszínéről és programjáról,

b) tervezi és kidolgozza a továbbképzés tematikáját,

c) meghívja az előadókat és gondoskodik a logisztikai feladatok végrehajtásáról.

20. § A katasztrófavédelmi igazgatóság a továbbképzés lebonyolítása és értékelése érdekében:

a) rendelkezésre bocsátja a felkészítés oktatási anyagait,

b) a továbbképzést követő 10 napon belül megszervezi a számonkérést,

c) értékelést készít a továbbképzésről, amelyet jelentés formájában megküld a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség részére.

21. §2 A katasztrófavédelmi igazgató a közbiztonsági referens tevékenységét meghatározó jogszabályváltozások vagy más bekövetkezett események miatt továbbképzéseket, valamint az alábbi témakörökben szakosított továbbképzéseket rendelhet el:

a) vízkárelhárításai feladatok, ár- és belvizek elleni védekezés,

b) földtani veszélyforrások következményeinek felszámolása,

c) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés,

d) veszélyes áruk szállítása során bekövetkező balesetek kezelése,

e) rendkívüli időjárás következményeinek kezelése,

f) egyéb.

22. § A katasztrófavédelmi igazgató a katasztrófavédelmi kirendeltség útján a közbiztonsági referens által ellátandó katasztrófavédelmi feladatok szakirányítása érdekében:

a) véleményezi a közbiztonsági referens által készített katasztrófavédelmi vonatkozású előterjesztéseket, intézkedéseket, terveket,

b) közreműködik a károk felmérésében és a vis maior eljárásokban,

c) ellenőrzi a helyreállítási, újjáépítési feladatok végrehajtását,

d) tájékoztatja a közbiztonsági referenst a feladatát érintő érdemi jogszabályi változásokról, BM OKF normatív intézkedések kiadásáról,

e) megkeresésre szakmai támogatást nyújt a közbiztonsági referens számára jelen utasításban meghatározott munkaokmányok vezetéséhez, valamint a 4. mellékletben foglalt feladatok meghatározásához,

f) bevonja a közbiztonsági referenst a havi naptári és ellenőrzési terv kidolgozásába, különösen a katasztrófavédelmi felkészítések, a lakosságtájékoztatási tevékenység, a polgári védelmi szervezetek működése és a felkészülés időszakában tervezett gyakorlatok tekintetében,

g) a polgármester útján meghívja a közbiztonsági referenst a havi vezetői értekezletre, ahol a közbiztonsági referens szóbeli – a kialakult helyzet függvényében írásbeli – beszámolót ad az elmúlt időszakban végzett tevékenységéről,

h) a közbiztonsági referens negyedéves beszámolója alapján összefoglaló értékelést készít és meghatározza a megszervezésre kerülő továbbképzések tartalmi elemeit,

i) évente bekéri a közbiztonsági referens kimutatását a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működéséről, állapotáról,

j) előkészíti és a polgármester útján rendelkezésre bocsátja a közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatainak ellátásához szükséges munkaokmányok mintáját,

k) intézkedik, hogy jelen utasítás kivonata az illetékességi területén kijelölt közbiztonsági referensek részére megküldésre kerüljön.

A közbiztonsági referensek munkaokmányai

23. § Katasztrófavédelmi Nyilvántartás, amely tartalmazza:

a) a települési veszélyelhárítási terveket és módosításaikat,

b) a lakosság alapvető ellátását biztosító települési közművek működtetéséért felelős szervezeteket,

c) a településen rendelkezésre álló lakosságtájékoztató eszközöket (mobil, stabil),

d) a katasztrófavédelmi tevékenységről szóló naplót, különösen az elvégzett felkészítéseket (célcsoportok szerint), a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontokat, azok ellenőrzését és karbantartását, a havi vezetői értekezleten meghatározott feladatokat, a településen történt rendkívüli eseményeket, végrehajtott intézkedéseket.

24. § Polgári Védelmi Szervezetek Dokumentumtára, amely tartalmazza:

a) a települési szintű megalakítási terveket és működési szabályzatokat (beleértve: a riasztási és mozgósítási dokumentációt, a polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgárok elérhetőségi adatait, a polgári védelmi szervezetek állománytábláit),

b) a katasztrófavédelmi feladatok ellátásába bevonható polgármesteri hivatali, illetve az önkormányzathoz tartozó egyéb intézményi dolgozók elérhetőségi adatait,

c) a gyakorlatok általános levezetési tervét.

Záró rendelkezések

25. § Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

26. §3

27. § Az utasítás rendelkezéseit az érintett állománnyal ismertetni kell.

1. melléklet a 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasításhoz

JELENTKEZÉSI LAP
a közbiztonsági referens alap-/továbbképzésre (megfelelő rész aláhúzandó)

(Nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kérjük kitölteni,
kitöltést követően a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság részére visszaküldeni)

Név:     

Születési név:     

Születési hely:    

Születési idő: 19… év ………… hó …. nap

Anyja neve:     

Legmagasabb iskolai végzettsége:    

Alapképzésen részt vett:    

Továbbképzésen utoljára részt vett:    

Munkahely megnevezése, címe:    

    

Elérhetőségei: telefonszáma:    

e-mail címe:    

Lakcíme:    

 

 

 

……………….., 20…… év………….. hó…… nap

 

____________________________
jelentkező aláírása

 

 

 

Jóváhagyom!

 

……………….., 20…… év………….. hó…… nap

 

 

____________________________
polgármester

2. melléklet a 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasításhoz

Közbiztonsági referensek alapképzésének és továbbképzésének végrehajtásáról vezetett napló
alaki és tartalmi követelményei

1.    A képzésről szóló napló tartalmazza:

a)    képzés helyszínét, idejét,

b)    képzés típusát (alap-/továbbképzés),

c)    tanórák képzési program alapján történő felsorolását,

d)    a képzésre jelentkezett résztvevők teljes névsorát (név, munkahely),

e)    a képzés végrehajtásáról szóló, 6. pont szerinti bejegyzéseket,

f)    a tanórák jelenléti íveit.

2.    A naplót használat előtt hitelesíteni kell és nyilvántartásba kell venni.

3.    A naplót a katasztrófavédelmi igazgatóság Humán Szolgálata által erre a célra kijelölt helyiségében kell tartani.

4.    A naplót a helyiségből kivinni, valamint a naplóba bejegyzést tenni a tanórát tartó előadó, vagy a katasztrófavédelmi igazgató által kijelölt, a képzésért felelős személy jogosult.

5.    A bejegyzések következetes vezetése céljából a napló minden tanórán rendelkezésre kell álljon (kivétel a képzésre kijelölt helyiségen kívül megtartott tanóra, amely esetben a tanórát követően kell a bejegyezésekről gondoskodni).

6.    A bejegyzéseket olvashatóan, az alábbi táblázat szerint kell feltüntetni:

Ssz.

DÁTUM

ÓRASZÁM

TANÓRA TÉMÁJA

TANÓRA TÍPUSA1

ELŐADÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    A képzés során minden tanórán jelenléti ív vezetése kötelező:

Dátum/
Név 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasításhoz

Vizsgabizonyítvány-minta

 

Megyei/Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejléce

 

 

Szám:

 

VIZSGABIZONYÍTVÁNY

 

Igazolom, hogy

 

…………………………………………………………………………

(név)

 

(születési név, születési hely, idő)

 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet 76. § (5) bekezdésében előírt

 

KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

 

tanfolyamot …… év ………………. hó ……… napján eredményesen elvégezte.

 

 

 

Kelt:

 

………………………………, ………… év ……………… hó …… nap

 


 

vizsgabizottság elnöke

megyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgató

P. H.

4. melléklet a 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasításhoz

Ajánlás a közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatainak meghatározásához

1. A megelőzés és felkészülés időszakában:

a) a települési veszélyelhárítási tervekkel kapcsolatos feladatok:

– a meglévő tervek naprakészen tartása,

– a tervet befolyásoló események figyelemmel kísérése és a módosítások átvezetésének kezdeményezése,

– a tervekkel kapcsolatos egyeztetésekben való közreműködés,

– új tervek készítésében való részvétel,

– a tervben nevesített szervek és szervezetek felelőseivel történő folyamatos kapcsolattartás;

b) a katasztrófavédelmi felkészítésekkel (polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok, közigazgatási vezetők) kapcsolatos feladatok:

– szervezési, koordinációs feladatok a felkészítésen résztvevőkkel összefüggésben,

– a felkészítések logisztikai biztosítása,

– egyéni adottságoknak megfelelően érdemi részvétel az előadások megtartásában,

– végzi a felkészítés adminisztrációját;

c) a lakosság megelőző időszaki tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban:

– közösségi rendezvényekhez kapcsolódóan a polgármesteri és a katasztrófavédelmi szervek feladatkörébe tartozó tájékoztatási feladatok szervezése,

– közreműködik a lakossági tájékoztató kiadványok és internetes tájékoztató oldalak elkészítésében, lakossághoz történő eljuttatásában,

– figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó magatartási szabályokról történő tájékoztatását,

– kezdeményezi, illetve végzi a lakossági tájékoztatás aktualizálását,

– kapcsolatot tart és szervezi a közoktatási intézményekben, és más közösségi létesítményekben történő felkészítést;

d) közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében:

– nyilvántartja és rendszeresen ellenőrzi a működőképességet,

– kapcsolatot tart a rendszert működtető szervezettel,

– hiba, hiányosság, működőképtelenség esetén kezdeményezi a javítását,

– figyelemmel kíséri a technikai fejlesztési lehetőségeket és kezdeményezi a korszerűsítést;

e) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet létrehozása és megalakítása során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit:

– a települési veszélyelhárítási tervben foglaltakat megvizsgálja és összeállítja a védekezéshez szükséges polgári védelmi szervezet struktúráját,

– megvizsgálja és javaslatot tesz a polgári védelmi szervezetbe beosztható (beleértve a vezetőket is), kötelezettség alá eső állampolgárok személyére,

– megvizsgálja a logisztikai szükségleteket és kezdeményezi a szükséges beszerzéseket, a gazdasági-anyagi szolgáltatásokra vonatkozó döntéseket;

f) részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában:

– végzi a kötelezett személyek nyilvántartását és naprakészen tartását,

– döntésre előkészíti a polgári védelmi szervezetbe beosztásra, gyakorlatra és szolgálat-teljesítésre vonatkozó határozatokat,

– előkészíti a polgári védelmi szervezetek megalakításának dokumentációját,

– szervezi a polgári védelmi szervezetek gyakorlatait, a riasztást és mozgósítást, elkészíti annak dokumentációját;

g) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról:

– nyilvántartja az elvégzett feladatokat, azok eredményességéről jelentést tesz,

– kezdeményezi az elmaradt, vagy nem megfelelően elvégzett feladat pótlását,

– előkészíti az éves beszámolót, jelentést;

h) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel:

– elsajátítja a katasztrófavédelemben részt vevő szervezetek működésével, struktúrájával és feladataival kapcsolatos ismereteket,

– élő kapcsolatot tart az együttműködésre kijelölt személyekkel,

– elkészíti és naprakészen tartja a kapcsolattartó személyek elérhetőségeit,

– figyelemmel kíséri a változásokat és kezdeményezi a megfelelő nyilvántartásban, adattárban történő módosítást,

– negyedévente beszámolót készít az adott időszakban végrehajtott katasztrófavédelmi felkészítésekről, a védekezés hatékonyabbá tétele érdekében tett intézkedésekről,

– évente összefoglalót készít az éves katasztrófavédelmi tevékenységről.

2. A védekezés időszakában:

a) előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében:

– elemzi a beérkezett jelentéseket és tájékoztatásokat, összegzi és annak eredménye alapján kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,

– javaslatot tesz a beavatkozó állomány létszámára és összetételére, valamint az alkalmazandó technikai eszközökre;

b) kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert:

– alkalmazza a felkészülési időszakban kiépített kapcsolatrendszerét,

– gyűjti, elemzi és értékeli a beérkezett dokumentumok tartalmát,

– rendszerezi a dokumentációt,

– figyelemmel kíséri a veszélyelhárítási tervben meghatározott feladatok végrehajtását, a rendelkezésre álló erőket és eszközöket és szükség szerint kezdeményezi a tervtől történő eltérést, a megerősítő erők bevonását, illetve a védekezés magasabb szintre történő helyezését;

c) előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat:

– az előkészített határozatokat a döntéshozó számára biztosítja,

– gondoskodik a szóban kihirdetett döntések írásba foglalásáról,

– kezeli a polgári védelmi szervezet alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett dokumentációt,

– kezeli a gazdasági-anyagi szolgáltatás útján igénybe vett ingóságok és ingatlanok dokumentációját;

d) részt vesz a lakosságvédelmi feladatokban:

– a települési veszélyelhárítási terv végrehajtásának biztosításával előkészíti az elrendelt lakosságvédelmi intézkedések bevezetését,

– végzi a lakosság riasztását és kiértesítését, veszélyhelyzeti tájékoztatását,

– közreműködik a kitelepítési/kimenekítési tevékenység szervezésében és feladataiban,

– közreműködik a befogadás és visszatelepítés megszervezésében és feladataiban,

– biztosítja a kimenekített/kitelepített, valamint a visszatelepített lakosság nyilvántartását,

– szervezi és közreműködik a befogadóhelyi nyilvántartásban,

– gondoskodik a lakosság alapvető ellátásáról,

– szervezi és gondoskodik a hátrahagyott anyagi javak őrzéséről.

3. A helyreállítás és újjáépítés időszakában:

a) közreműködik a vis maior eljárásban:

– gondoskodik az önkormányzati ingatlanokat és közterületeket ért károk felméréséről,

– gondoskodik a vis maior eljárás szabályai szerinti dokumentálásról és a kérelem benyújtásához szükséges iratok elkészítéséről,

– figyelemmel kíséri a vis maior eljárás egyes cselekményeit,

– biztosítja az ellenőrzés körülményeit,

– gondoskodik a szükséges hiánypótlásról;

b) részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit:

– gondoskodik a kárfelmérési eljárás körülményeinek biztosításáról,

– elkészíti a kárfelméréssel kapcsolatos nyilvántartásokat és adatbázisokat,

– elemzéseket és összesítéseket készít a polgármester számára,

– döntéselőkészítő feladatokat lát el a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó helyreállítási kérdésekben;

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert:

– kapcsolatot tart a helyreállítást végző szervekkel és szervezetekkel,

– adatokat igényel és szolgáltat részükre,

– koordinálja az együttműködő szervezetek tevékenységét,

– szükség esetén kezdeményezi, valamint előkészíti a már meghozott döntések módosítását, vagy új döntések meghozatalát;

d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban:

– kapcsolatot tart a karitatív szervezetekkel,

– összegyűjti az igényeket és nyilvántartást készít,

– javasolja az adományozásban részesülők körét,

– közreműködik az adományozás dokumentálásában,

– segítséget nyújt a karitatív szervezetek számára a tevékenységük végzéséhez,

– szükség szerint megszervezi a humanitárius központot;

e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében:

– gondoskodik a jelentések rendszerének kialakításáról,

– beszámoltatja a kivitelezőket,

– ellenőrzi a helyreállításra vonatkozó kiviteli tervek és a megvalósítás összhangját,

– figyelemmel kíséri az ütemterv szerinti végrehajtást,

– jelentést és beszámolót készít a végrehajtás helyzetéről,

– szükség szerint kezdeményezi újabb döntések meghozatalát.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!