nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet
a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról
2019-03-19
2020-12-22
5
Jogszabály

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Kormány által az Alaptörvény 53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kezelése során ellátja a számára megállapított humanitárius jellegű feladatokat.

2. § A Tanács működése ülésszakokra tagozódik. Az ülésszak a veszélyhelyzet kihirdetésekor kezdődik, lezárását a Tanács határozza meg azzal, hogy az ülésszak legfeljebb a veszélyhelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.

3. §1 (1) A Tanács tagjai a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendeletben foglalt Karitatív Tanács tagjai (a továbbiakban: szervezeti tag).

(2) A Tanács tagjai az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,

c) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,

d) a Tanács elnöke.

(3) A Tanács elnöke az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy.

4. § A szervezeti tag tagsága megszűnik, ha

a) a szervezeti tag a megállapodást az abban meghatározottak szerint felmondja,

b) a szervezeti tag nem tesz eleget az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet szerinti részletezettségű adattartalommal a befolyt adományok felhasználására vonatkozó közzétételi kötelezettségének,

c) a szervezeti tag jogutód nélkül megszűnik.

5. § (1) A Tanács feladatai a szervezeti tagok függetlenségét, önállóságát nem érintve:

a) dönt az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet szerint létrejött, a 1357-es hívószámon működő „Nemzeti Összefogás Vonala” adománygyűjtő vonalra (a továbbiakban: Adományvonal), továbbá az ahhoz tartozó számlára érkező adományok elosztásáról, koordinálja azok felhasználását,

b) összehangolja a szervezeti tagok veszélyhelyzetben folytatott karitatív segítségnyújtását,

c) figyelemmel kíséri a veszélyhelyzetben folytatott adományozási gyakorlatot.

(2)2 A szervezeti tagok saját adománygyűjtő vonalainak működtetése a 3. § (1) bekezdése szerinti megállapodás alapján a veszélyhelyzet kihirdetésekor felfüggesztésre kerül. A felfüggesztés a veszélyhelyzet megszűnéséig vagy a Tanács döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnését megelőző időpontig tart.

6. § (1) A Tanács a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik, üléseit a Tanács elnöke hívja össze.

(2) A szervezeti tag Tanácsban való képviseletére a szervezet képviselője által írásban felhatalmazott személy jogosult.

7. § (1) A Tanács üléseit az elnök vezeti.

(2) A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést újra össze kell hívni.

(3) A Tanács a döntéseit a Tanács ülésén jelen lévő tagok felének támogató szavazatával hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét, tárgyát, a jelenlévők nevét, a határozatképességre vonatkozó adatokat, a szavazás eredményét. A Tanács döntéseinek eredeti példányát a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy tag hitelesíti.

(5)3 A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket a Tanács elnöke látja el.

(6) A Tanács működésének részletes szabályait az általa jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

(7) Az elnök a Tanács ülésére tanácskozási joggal bárkit meghívhat.

8. § Az Adományvonal számlaszámára érkező támogatások forrásai:

a) belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései, adományai,

b) más államtól vagy nemzetközi szervezettől származó támogatások,

c) a számla-egyenleg után a számlavezető pénzügyi intézmény által fizetendő kamat,

d) telekommunikációs szolgáltatók által utalt, az Adományvonal hívószámra érkezett adományok.

9. § Az Adományvonal bevételei kizárólag a szervezeti tagok veszélyhelyzetek kezelése során ellátott humanitárius jellegű feladataival kapcsolatos kiadásokra használhatók fel.

10. § Az Adományvonal számlaszáma feletti rendelkezésre kizárólagosan a Tanács elnöke jogosult.

11. § A Tanács tagjai és meghívottjai a Tanácsban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

12. §4 A Tanáccsal kapcsolatos kommunikációs feladatokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követő tíz napon belül a Tanács elnöke összehívja a Tanács alakuló ülését. Az alakuló ülésre a 2. § nem alkalmazható.

(2) Ha e rendelet hatálybalépésekor veszélyhelyzet áll fenn, a Tanács ülésszaka – a 2. §-ban foglaltaktól eltérően – a Tanács ülésének soron kívüli összehívásával kezdődik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!