nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
2017-01-01
2017-06-30
8
Jogszabály

225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában,

az 5. § (3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a szegedi 01392/2, 01392/3, 01392/4, 01392/6, 01392/15, 01392/16, 01392/17, 01392/18 és 01392/21 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló Tudományos Park kialakításával kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Ha az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §1 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3)2

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §3

6. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépésé6t megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §7 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez10

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

a Szegedi Tudományos Park kialakítása

a Szegedi Tudományos Parknak a szegedi 01392/2, 01392/3, 01392/4, 01392/6, 01392/15, 01392/16, 01392/17, 01392/18 és 01392/21 helyrajzi számú ingatlanokon történő megvalósításával összefüggő beruházások

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a
természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás kivételével

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6.

vasúti hatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

nincs

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

9.

földvédelmi, földmérési, telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10.

területrendezési hatósági eljárások

Csongrád Megyei Kormányhivatal

nincs

11.

erdészeti hatósági eljárások

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

bányahatósági engedélyek

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

talajvédelmi hatósági engedélyek

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

15.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai, tűzvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez11

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

építésügy

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

3.

műemlékvédelem, régészet

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

tűzvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5.

közlekedés: közút

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

6.

közlekedés: vasút

közlekedésért felelős miniszter

nincs

7.

közlekedés: légiközlekedés

a) polgári célú légiközlekedés: közlekedésért felelős miniszter

b) állami célú légiközlekedés: honvédelemért felelős miniszter

nincs

8.

egészségügy

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

9.

élelmiszer-egészségügy

illetékes járási hivatal

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10.

termőföldvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei Kormányhivatal

11.

talajvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Csongrád Megyei

Kormányhivatal

12.

erdővédelem

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

13.

területrendezés

Csongrád Megyei Kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

14.

műszaki biztonság

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

15.

környezetvédelem,
természetvédelem és tájvédelem

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Pest Megyei Kormányhivatal

16.

vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

17.

rendészet gyorsforgalmi utak esetén

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

18.

rendészet az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

19.

földtan, bányászat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

20.

honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

21.

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!