nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
2015-07-01
2015-12-16
3
Jogszabály

26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,

b) a Terrorelhárítási Központ,

c) a Nemzeti Védelmi Szolgálat,

d) a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

szervezeti teljesítményértékelésére, továbbá hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 ágazati célkitűzések: a belügyminiszter által a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv részére a tárgyévre vonatkozóan megállapított lényeges szakmai és szervezeti célok és elvárások;

2.2 belügyi szerv: a Belügyminisztérium, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a 6. pontban felsorolt rendvédelmi feladatokat ellátó szervek;

3. értékelés: a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység, amikor – mérhető mutatók hiányában – az értékelő vezető megítélésén alapul a teljesítmény megállapítása;

4. értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek teljesítményértékelésével kapcsolatos jogkört átruházza;

5. értékelt személy: a hivatásos állomány tagja, akinek a teljesítményét e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell értékelni, illetve mérni;

6.3 rendvédelmi feladatokat ellátó szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv;

7.4 fejlesztési célok: az egyén fejlődését és a munkavégzést együttesen támogató olyan célok, amelyek lehetnek a munkavégzéshez kötődőek vagy a munkavégzésen kívüliek;

8. helyi szerv: a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, a katasztrófavédelmi kirendeltség;

9. kompetencia: a rendészeti feladatok ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség, képesség, szociális szerep, vagy érték, az én-kép, valamint az alkalmazást segítő személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese;

10. kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott teljesítményértékelési kötelező elem;

11. kontrollvezető: az értékelő vezető legalább osztályvezetői besorolású szolgálati elöljárója;

12. mérés: a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység, amikor konkrét eredményeken, határidőkön, mérőszámokon alapul a teljesítmény megállapítása;

13. munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott teljesítményértékelési kötelező elem;

14. munkavégzésen kívüli fejlesztési cél: az intézményes keretek között zajló iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzések (például továbbképzés, vezetőképzés, önképzés) eredményeként elérendő cél;

15. munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél: az értékelő vezető által irányított, támogatott, a munkavégzéshez kapcsolódó tudatos egyéni fejlesztés;

16. országos parancsnok: a 17. pontban meghatározott szervezeti egység vezetője;

17. országos parancsnokság: az Országos Rendőr-főkapitányság, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Terrorelhárítási Központ;

18. stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény: a szervezet stratégiai célkitűzéséből lebontott egyéni feladat, amelynek teljesítésével a hivatásos állomány vezető beosztású tagja a stratégiai célok elérésére a munkavégzése során befolyással lehet, és amellyel elő tudja mozdítani a szervezet eredményes és hatékony munkáját;

19.5 szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok: a szervezeti egységgel szemben a tárgyévre meghatározott és a belügyminiszter által jóváhagyott, a szervezeti egység szakmai tevékenységét jellemző, a szakmai tevékenységhez kapcsolódó alapvető, számszerűsíthető értékek, mutatók, elvárások;

20.6 személyügyi szolgálat: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél vagy annak szervezeti egységénél működő személyügyi feladatokat ellátó munkaszervezet;

21. szervezeti működés teljesítménymutatói: a szervezeti egység működése szakszerűségének, jogszerűségének, eredményességének, hatékonyságának és minősége szintjének értékelésére szolgáló jellemzők;

22.7 szervezeti teljesítménycélok: az ágazati célkitűzések és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv alaptevékenysége alapján a szervezeti egységek működésének fejlesztése érdekében, egyes kiemelten fontos területen elérni kívánt, és az adott évre megállapított célmeghatározás;

23. teljesítményértékelés kötelező elemei: a Korm. rendelet 5. §-a szerinti munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények, valamint a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők;

24. területi szerv: a megyei, fővárosi rendőr-főkapitányság, a büntetés-végrehajtási intézet, a fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, az egyes feladatok létrehozására törvény vagy kormányrendelet által létrehozott más rendőri szerv, a büntetés-végrehajtási intézmény, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat igazgatósága, valamint a Terrorelhárítási Központ igazgatósága;

25. vezető besorolású értékelt személy: osztályvezető, vagy annál magasabb besorolású vezető.

II. FEJEZET

AZ EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS AJÁNLOTT ELEMEI ÉS AZ ALKALMAZÁSUKHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

1. Az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemei

3. § (1)8 Az értékelt személy részére a teljesítményértékelésnek a Korm. rendeletben meghatározott kötelező elemein túl:

a) kompetenciákat,

b) fejlesztési célokat,

c) a vezető besorolású értékelt személy részére stratégiai egyéni teljesítménykövetelményeket

lehet előírni.

(2) Az értékelt személy részére a teljesítményértékelés ajánlott elemeként az (1) bekezdésben meghatározott elemeken túl meg lehet határozni év közbeni többletfeladatokat is.

(3)9 Az (1) és a (2) bekezdés szerinti ajánlott elemek tárgyévi alkalmazásáról vagy mellőzéséről a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya vonatkozásában az országos parancsok a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönt.

(4) Az ajánlott elemek alkalmazásáról szóló döntés esetén az országos parancsnok egyidejűleg rendelkezik arról, hogy mely ajánlott elemek alkalmazása kötelező.

(5)10 Ha a hivatásos állomány tagja valamely, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá nem tartozó belügyi szervnél a Hszt. 69. §-a alapján vezényléssel teljesít szolgálatot (a továbbiakban: vezényelt), a vonatkozásában végrehajtott teljesítményértékelés során az ajánlott elemek alkalmazásáról a vezénylés helye szerinti belügyi szerv vezetője dönt.

4. § (1)11 Az ajánlott elemeket az értékelő vezető – az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően – a teljesítményértékelés kötelező elemeinek meghatározásával egyidejűleg, a tárgyév január 31-ig határozza meg és tájékoztatja azokról az értékelt személyt.

(2)12 Az állományilletékes parancsnok az értékelt személyek részére a tárgyévre vonatkozóan a beosztásuktól függően az 1. mellékletben meghatározott kompetenciák közül legalább hat, legfeljebb kilenc kompetencia alkalmazását írja elő, az értékelő vezető további legfeljebb három kompetencia alkalmazását írhatja elő.

(3)13 Az értékelő vezető a tárgyévre vonatkozóan legalább egy, legfeljebb három – a munkavégzéshez kötődő vagy a munkavégzésen kívüli – fejlesztési célt ír elő.

(4) Az értékelő vezető a vezető besorolású értékelt személy részére a (2) bekezdésben foglaltak mellett évente legalább egy, legfeljebb négy, a szervezeti célmeghatározásból levezetett stratégiai egyéni teljesítménykövetelményt határozhat meg.

(5)14 Az értékelő vezető az értékelt személy részére a teljesítményértékelés kötelező elemeinek éves értékelése előtt egy hónappal már nem határozhat meg év közbeni többletfeladatot.

(6)15

(7) Ha az értékelt személy jogviszonya év közben keletkezik, az ajánlott elemeket a Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakra figyelemmel kell meghatározni.

2. Ajánlott elemek értékelése, értékelő lap, értékelő vezető, kontrollvezető

5. § (1) Az ajánlott elemeket évente egyszer, a teljesítményértékelés kötelező elemeinek egész tárgyévre vonatkozó értékelésével, mérésével egyidejűleg, a tárgyévet követő év január 1-je és január 31-e között kell értékelni.

(2) Ha az értékelt személy jogviszonya év közben megszűnik, vagy beosztása a tárgyév során módosul, az ajánlott elemek értékelését a Korm. rendelet 22. §-ában foglaltakra figyelemmel kell végrehajtani.

(3)16 Az ajánlott elemek értékelése a 2–5. melléklet szerinti értékelő lapokon, a közszolgálati teljesítményértékelés végrehajtását szolgáló informatikai rendszer felhasználásával történik.

(4) A 6. melléklet szerinti összesített értékelő lapot két példányban kell kinyomtatni, egyik példányát az értékelt személy részére át kell adni, a másikat irattárban kell elhelyezni.

6. § (1) Az értékelő vezető megegyezik a Korm. rendelet 19. §-a és 20. §-a alapján kijelölt értékelő vezetővel.

(2) A tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó értékelt személyt az állományilletékes parancsnok, az országos parancsnokot a belügyminiszter értékeli.

(3) Főtiszti és tiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó értékelt személyt legalább osztályvezetői besorolású vezető értékelhet.

(4) Zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozati állománycsoportba tartozó értékelt személyt a hivatásos állománynak legalább a II. besorolási osztály IV. beosztási kategóriájába tartozó, az értékelt személy munkáját közvetlenül irányító tagja értékelheti.

(5)17 Ha az értékelt személy munkáját nem a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja irányítja, az értékelést az értékelt személy munkáját közvetlenül irányító személy végezheti.

7. § (1) A kontrollvezető jogosult

a) az értékelő vezető által meghatározott teljesítményértékelési elemeket – az értékelt személy 4. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatását megelőzően – módosítani vagy kiegészíteni, továbbá

b) indokolt esetben az értékelő vezető által elkészített teljesítményértékelést – az értékelés ismertetését megelőzően – megváltoztatni.

(2) A kontrollvezető az értékelő megbeszélésen részt vehet, az értékelő vezető vagy az értékelt személy kérésére köteles azon részt venni.

III. FEJEZET

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT ELEMEINEK SÚLYOZÁSA

8. § (1) Amennyiben a teljesítményértékelés ajánlott elemei kötelező alkalmazását írták elő, a teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemei értékelésének, illetve mérésének az eredményeit, továbbá a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszintet az egyéni teljesítményszint meghatározásakor a (2)–(5) bekezdés szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

(2)18 Az országos parancsnok, a területi és a helyi szerv vezetője, valamint az ezek szervezetszerű helyettesi beosztását ellátó értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 15%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 15%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 35%,

d) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott fejlesztési célok: 5%,

e) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott kompetenciák értékelése: 15%,

f) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: 15%.

(3) A (2) bekezdésben nem említett vezető értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 20%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 15%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 30%,

d) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott fejlesztési célok: 5%,

e) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott kompetenciák értékelése: 15%,

f) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények: 15%.

(4) Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 30%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 20%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%,

d) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott fejlesztési célok: 10%,

e) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott kompetenciák értékelése: 20%.

(5) A II. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 30%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 15%,

d) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott fejlesztési célok: 10%,

e) a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott kompetenciák értékelése: 20%.

(6) A (4)–(5) bekezdés szerint értékelt személyek esetén a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszintként 1/3-ad részben a beosztása szerinti szervezeti elem teljesítményértékelésének eredményét kell figyelembe venni.

(7) A vezényelt vonatkozásában végrehajtott teljesítményértékelés során a szervezeti teljesítmény értékét – súlyszám hiányában – egyenlő arányban el kell osztani a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése között.

(8) Ha a teljesítményértékelés ajánlott elemei kötelező alkalmazását csak egyes elemek vonatkozásában rendelte el az országos parancsnok, akkor a mellőzött ajánlott elem súlyszámát egyenlő arányban el kell osztani az értékelt ajánlott elemek között.

(9)19 Ha év közbeni többletfeladatok megállapítására kerül sor, ezen teljesítményértékelési elem értékelését 5%-os súlyozással kell figyelembe venni a teljesítményértékelés során, egyidejűleg a (2)–(5) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása során a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények súlyozását 5%-kal csökkenteni kell.

9. § (1) Amennyiben az ajánlott elemek alkalmazásának mellőzéséről döntöttek, a kötelező elemek és a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszintet az egyéni teljesítményszint meghatározásakor a (2)–(5) bekezdés szerinti súlyozott értékekkel kell figyelembe venni.

(2)20 Az országos parancsnok, a területi és a helyi szerv vezetője, valamint az ezek szervezetszerű helyettesi beosztását ellátó értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 25%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 50%.

(3) A (2) bekezdésben nem említett vezető értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 35%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 25%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 40%.

(4) Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 35%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 25%.

(5) A II. besorolási osztályba tartozó beosztást betöltő értékelt személy esetén az egyes elemek súlyozása:

a) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: 40%,

b) a teljesítményértékelés kötelező elemeként meghatározott kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: 40%,

c) a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszint: 20%.

(6) A (4)–(5) bekezdés szerint értékelt személyek esetén a szervezeti teljesítményértékelés eredményeként megállapított teljesítményszintként 1/3-ad részben a beosztása szerinti szervezeti elem teljesítményértékelésének eredményét kell figyelembe venni.

(7) A vezényelt vonatkozásában végrehajtott teljesítményértékelés során a szervezeti teljesítmény értékét – súlyszám hiányában – egyenlő arányban el kell osztani a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelése között.

IV. FEJEZET

A MINŐSÍTÉS

10. § Az értékelő vezető a tárgyévre vonatkozó minősítési javaslatát az éves teljesítményértékelés eredményére figyelemmel készíti el a 7. melléklet szerinti minősítő lapon. A minősítési javaslatot a kontrollvezető felülvizsgálja, indokolt esetben megváltoztathatja, és a tárgyévet követő év február 28-áig – a személyügyi szolgálat útján – az állományilletékes parancsnokhoz felterjeszti aláírásra.

11. § (1) A minősítés – a teljesítményértékelés eredményére figyelemmel – az alábbi elemekre kiterjedő szöveges értékelést tartalmazza:

a)21 a minősített képességeinek és a szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelését a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott kompetenciák értékelésének (a továbbiakban: kompetencia-megfelelés) és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők eredményeire figyelemmel;

b) a minősített beosztás ellátására való alkalmasságának értékelését a kompetencia-megfelelés és a kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők, továbbá a munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények és a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények eredményeire figyelemmel;

c)22 a minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetéseket, elsősorban a fejlesztési célok eredményére, továbbá a teljesítményértékelés összeredményére tekintettel.

(2)23 A megállapítások alapján az értékelő vezető a Hszt. 112. § (3) bekezdésében foglaltak kezdeményezésén túl az állományilletékes parancsnok felé az alábbi javaslatokat teheti:

a) a minősített jelenlegi beosztására alkalmas javaslat;

b) a minősített jutalmazására vonatkozó javaslat;

c) a minősített képzésére vonatkozó javaslat;

d) a teljesítményértékelés alapján a minősített illetményének eltérítésére vonatkozó javaslat.

(3) A minősítő lapot két példányban kell elkészíteni, amelynek egy példányát a minősítettnek át kell adni.

V. FEJEZET

A SZERVEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS RENDJE

12. §24 (1) A szervezeti teljesítményértékelés a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által működtetett értékelő rendszer, amely elősegíti a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv professzionális, jogszerű és szakszerű működését, javítja tevékenysége hatékonyságát és eredményességét, támogatja a vezetői döntés-előkészítést és döntéshozatalt.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és annak területi, valamint helyi szerve éves teljesítményét

a) a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának értékelése,

b) a szervezeti működés teljesítménymutatóinak értékelése, továbbá

c) a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének mérése [az a)–c) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: értékelési elemek]

alapján kell megállapítani.

3. A szervezeti teljesítményértékelés elemeinek meghatározása

13. § (1)25 A szervezeti működés teljesítménymutatóit a 8. melléklet határozza meg, a szervezeti működés

a) vezetési,

b) funkcionális és

c) szakmai

tevékenységenkénti [az a)–c) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: szakterület] bontásában.

(2) A funkcionális feladatok ellátására létrehozott területi szervek szakmai tevékenység szerinti szervezeti működés teljesítménymutatóit az országos parancsnok állapítja meg, a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok meghatározásával egyidejűleg.

14. § (1)26 A belügyminiszter a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv számára a tárgyévet megelőző év december 31-ig ágazati célkitűzéseket határoz meg.

(2) Az országos parancsnok az ágazati célkitűzések figyelembevételével a tárgyév január 8-ig megállapítja a szervezeti teljesítménycélokat és a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat a területi szervek részére.

(3) A területi szerv vezetője a tárgyév január 15-ig állapítja meg a területi szerv számára meghatározott szervezeti teljesítménycélok és szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok alapján a helyi szerv szervezeti teljesítménycéljait és szakmai teljesítménykövetelmény-minimumait.

(4)27 A szervezeti teljesítménycélokat és a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat a területi és a helyi szerv sajátosságaira, szervezeti és működési állapotára, az eltérő körülményekre és feltételekre, a rendelkezésre álló erőforrásokra figyelemmel úgy kell meghatározni, hogy reális, teljesíthető követelményrendszert jelentsenek, és a szervezet fejlődését, fejlesztését is célozzák.

15. § Az országos parancsnok, illetve a területi szerv vezetője évente legalább négy, legfeljebb hat szervezeti teljesítménycélt határoz meg az alárendelt szerv részére, az előző év szervezeti teljesítményértékelésének eredményére és megállapításaira figyelemmel.

16. § (1)28 Az országos parancsnok, illetve a területi szerv vezetője a tárgyévre vonatkozó szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat a kapcsolódó bázisértékre figyelemmel határozza meg. Bázisértékként az adott mutatónak a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv egészére vonatkozó előző évi átlagát, továbbá a szervezeti egységre vonatkozó előző évi, valamint előző három évi átlagértékeit kell figyelembe venni.

(2) Az országos parancsnok a tárgyévre vonatkozó szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok meghatározásánál egyes elemeket kiemelt követelményként határozhat meg.

(3) Szakterületenként legfeljebb tíz szakmai teljesítménykövetelmény-minimum határozható meg, közülük legfeljebb három kiemelt követelményként.

(4) A szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok elemeinek összértéke 100%.

4. A szervezeti teljesítményértékelés eljárási szabályai

17. § (1)29 Az országos parancsnok a tárgyév november 30-ig összeállítja és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv intranetén közzéteszi a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok méréséhez szükséges adatokat.

(2) A területi szerv vezetője december 8-ig – a helyi szerv önértékelése figyelembevételével – értékeli a helyi szerv teljesítményét.

(3) Az országos parancsnok december 15-ig – a területi szerv önértékelése figyelembevételével – értékeli a területi szerv teljesítményét.

(4)30 A belügyminiszter – az országos parancsnok előterjesztése alapján – december 31-ig értékeli a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv teljesítményét.

(5) A területi szerv alárendeltségében levő helyi szervek teljesítményértékelési szintjének átlaga és a területi szerv teljesítményértékelési szintje lényegesen nem térhet el egymástól.

18. § (1)31 Az értékelési elemek teljesülését 0%-tól 100%-ig terjedő mérőskálán kell értékelni, illetve mérni.

(2) Az eredményeket értékelési elemenként átlagolni kell.

(3) A szervezeti működés teljesítménymutatóinak összértékelésén belül

a) a vezetési tevékenység értékét 25%-os,

b) a funkcionális tevékenység értékét 25%-os,

c) a szakmai tevékenység értékét 50%-os

súlyozással kell figyelembe venni.

(4) A szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesüléséhez az összesített átlagának függvényében az alábbi százalékos érték kapcsolódik:

a) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga legalább 110%, azt a teljesítményértékelés szempontjából 100%-os értéken kell figyelembe venni;

b) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga 100%, azt a teljesítményértékelés szempontjából 80%-os értéken kell figyelembe venni;

c)32 ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga 75%, vagy több, de nem éri el a 100%-t, azt a teljesítményértékelés szempontjából 70%-os értéken kell figyelembe venni;

d)33 ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga az 50%-ot meghaladja, de nem éri el a 75%-ot, azt a teljesítményértékelés szempontjából 50%-os értéken kell figyelembe venni;

e)34 ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga nem éri el az 50%-t, azt a teljesítményértékelés szempontjából 30%-os értéken kell figyelembe venni.

(5) A kiemelt követelményeket az elvárt értékek átlagának összesített teljesülése számításakor 1,5-szeresen kell figyelembe venni.

19. § (1) Az értékelt szervezeti egység teljesítményét az értékelési elemek eredményeinek összesítésével, a százalékos értékhez kapcsolódó teljesítményszinttel kell megállapítani.

(2) A szervezeti teljesítményszintet öt teljesítményszint alapján kell megállapítani. A százalékos értékekhez kapcsolódó teljesítményszintek megegyeznek az egyéni teljesítményértékelésnek a Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott szintjeivel.

(3) A szervezeti teljesítmény értékelésekor

a) a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának szintjét 30%-ban,

b) a szervezeti működés teljesítménymutatói alapján értékelt teljesítményt 30%-ban,

c) a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülési szintjét 40%-ban

kell beszámítani.

20. § A szervezeti teljesítményértékelést informatikai rendszer felhasználásával kell végrehajtani.

5. A szervezeti teljesítményértékelés különös szabályai

21. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága esetén a teljesítményértékelést főosztályi szintű szervezeti elemenként kell végrehajtani (a továbbiakban: részértékelés). A főosztályok éves teljesítményét a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának és a vezetési, funkcionális és szakmai tevékenység munkájának a szervezeti működés teljesítménymutatóinak mérése és értékelése alapján, a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztály esetén az országos parancsnok, a többi főosztály esetén az országos parancsnok szakterületért felelős helyettese állapítja meg.

(2)35 Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az országos parancsnokság mint szervezeti egység összteljesítményének értékelését a részértékelések alapján az országos parancsnok állapítja meg.

(3) A főosztály alaptevékenységének megfelelő szakmai teljesítménymutatókat elsősorban a felügyeleti, irányítási, ellenőrzési és szervezési tevékenység vonatkozásában kell értékelni.

(4) Az összértékelésen belül a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának szintjét 40%-ban, a szervezeti működés teljesítménymutatóit – egyenlő megoszlásban – összesen 60%-ban kell beszámítani.

22. § (1)36 A területi és a helyi szerv vezetője a szervezeti elem teljesítményszintjét a 19. §-ban foglaltakra figyelemmel, a szervezeti egység részére meghatározott értékelési elemek figyelembevételével, az önértékelés elkészítésekor állapítja meg.

(2) A szervezeti elemek értékelését főosztályi szinten, főosztályi tagozódás hiányában osztály szinten kell végrehajtani.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

24. § (1) Az országos parancsnok az ajánlott elemek 2013. évi alkalmazásáról 2013. július 5-éig rendelkezik.

(2) Amennyiben az országos parancsnok 2013. évre elrendeli az ajánlott elemek alkalmazását, az értékelt személy részére azokat 2013. július 31-ig kell megállapítani.

(3) A 2013. évi teljesítmény értékelésekor a 8. § (7) bekezdése szerint kell eljárni.

(4) A szervezeti teljesítménycélokat és a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat, valamint a kapcsolódó bázisértéket először a 2014. évre vonatkozóan kell megállapítani, a szervezeti teljesítmény értékelését első alkalommal 2014. év végén, az V. fejezetben meghatározottak szerint kell végrehajtani.

1. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez

A teljesítményértékelés kompetencia térképe

Sor-
szám

kompetenciák

a vezetők kompetencia osztályába ajánlott kompetenciák

a munkatársak kompetencia osztályába ajánlott kompetenciák

1.

csoportok irányítása

x

x

2.

döntésképesség

 

x

3.

egyéb ismeretek alkalmazásának képessége

x

x

4.

etikus magatartás/megbízhatóság

x

x

5.

felelősségtudat

x

x

6.

fizikai erőnlét, állóképesség

 

x

7.

határozottság, magabiztosság

x

x

8.

integritás

x

x

9.

kapcsolattartás

x

x

10.

konfliktuskezelés

x

x

11.

lőkészség

 

x

12.

mások megértése (empátia)

x

x

13.

mások motiválása

x

x

14.

munkatársak fejlesztése

x

x

15.

önállóság

x

x

16.

rendszergondolkodás

x

x

17.

rugalmasság

x

x

18.

stratégiai (analitikus, koncepcionális) gondolkodás

x

x

19.

szabálytudat és fegyelmezettség

x

x

20.

szakmai ismeretek alkalmazásának szintje

x

x

21.

szervezet iránti lojalitás

x

x

22.

szervezőkészség

 

x

23.

teljesítményértékelés készsége

x

x

24.

tervezőkészség

 

x

25.

ügyfél-orientáltság (partnerközpontúság)

x

x

26.

változások irányítása

x

 

27.

változásokra való nyitottság, kezdeményezőkészség

x

x

28.

vezetési technikák (tervezőkészség, szervezőkészség, vezetés, irányítás, döntésképesség, követelménytámasztás, delegálás, ellenőrzés)

x

 

2. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez

Értékelő lap a hivatásos állomány tagja részére a teljesítményértékelés ajánlott elemeként meghatározott kompetenciákról és a kompetenciaszintek értékeléséről

s.sz.

Kompetencia

Az értékelő funkciója

Teljesítményfokozatok

 

Kötelező

 

100%

0%

1.

kompetencia1

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

kompetencia 2

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

kompetencia 3

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

kompetencia 4

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

kompetencia 5

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

kompetencia 6

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadon választható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

kompetencia 1

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

kompetencia 2

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

kompetencia 3

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

kompetencia 4

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

kompetencia 5

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesített részértékelés

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-91 %

jó teljesítmény
90-71 %

megfelelő teljesítmény
70-51 %

átlag alatti teljesítmény
50-41 %

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %

 

 

 

100-
99

98-
97

96-
95

94-
93

92-
91

90-
87

86-
83

82-
79

78-
75

74-
71

70-
67

66-
63

62-
59

58-
55

54-
51

50-
49

48-
47

46-
45

44-
43

42-
41

40-
33

32-
25

24-
17

16-
9

8-
0

3. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez

Értékelő lap a fejlesztési cél meghatározásáról és értékeléséről

 

s.sz.

Teljesítménykövetelmények

Az értékelés formája és az értékelő funkciója

Teljesítményfokozatok

 

1.

az értékelt fejlesztési céljának szöveges meghatározása

a teljesítés értékelése

100%

0%

 

értékelő vezető értékelése

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a teljesítés áthúzódik


… évre

 

n.

további fejlesztési célok szöveges meghatározása és értékelése a fentiek szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítés

 

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-91 %

jó teljesítmény
90-71 %

megfelelő teljesítmény
70-51 %

átlag alatti teljesítmény
50-41 %

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %

 

 

 

100-
99

98-
97

96-
95

94-
93

92-
91

90-
87

86-
83

82-
79

78-
75

74-
71

70-
67

66-
53

62-
59

58-
55

54-
51

50-
49

48-
47

46-
45

44-
43

42-
41

40-
33

32-
25

24-
17

16-
9

8-
0

4. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez

Értékelő lap a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról és értékeléséről

 

s.sz.

Teljesítménykövetelmények

Az értékelés formája és az értékelő funkciója

Teljesítményfokozatok

 

1.

az értékelt stratégiai egyéni teljesítménykövetelményének szöveges meghatározása

a teljesítés értékelése

100%

0%

 

értékelő vezető értékelése

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

további stratégiai egyéni teljesítménykövetelményének szöveges meghatározása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a részértékelések összesített eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítés

 

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-91 %

jó teljesítmény
90-71 %

megfelelő teljesítmény
70-51 %

átlag alatti teljesítmény
50-41 %

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %

 

 

 

100-
99

98-
97

96-
95

94-
93

92-
91

90-
87

86-
83

82-
79

78-
75

74-
71

70-
67

66-
53

62-
59

58-
55

54-
51

50-
49

48-
47

46-
45

44-
43

42-
41

40-
33

32-
25

24-
17

16-
9

8-
0

5. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez

Értékelő lap az év közbeni többletfeladatok meghatározásáról és értékeléséről

 

s.sz.

Teljesítménykövetelmények

Az értékelés formája és az értékelő funkciója

Teljesítményfokozatok

 

1.

az értékelt év közben kapott többletfeladatainak szöveges meghatározása

a teljesítés értékelése

100%

0%

 

értékelő vezető értékelése

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

további év közben kapott többletfeladatok szöveges meghatározása és értékelése

 

 

 

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítés

 

a részértékelések összesített eredménye

értékelő vezető értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény
100-91 %

jó teljesítmény
90-71 %

megfelelő teljesítmény
70-51 %

átlag alatti teljesítmény
50-41 %

elfogadhatatlan teljesítmény
40-0 %

 

 

 

100-
99

98-
97

96-
95

94-
93

92-
91

90-
87

86-
83

82-
79

78-
75

74-
71

70-
67

66-
53

62-
59

58-
55

54-
51

50-
49

48-
47

46-
45

44-
43

42-
41

40-
33

32-
25

24-
17

16-
9

8-
0

6. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez37

Összesített értékelő lap

s.sz.

Értékelési
modul

Az
értéke-
lés ideje

Az
értékelő
funkciója

Teljesítményfokozatok

100%

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0%

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

A teljesítményértéke-
lés kötelező elemei

Atel-
je-

sít-

mény-
érté-
kelés

köte-

lező

ele-

mei

1.

munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények mérésének, illetve értékelésének eredménye

év vége

értékelő

vezető
értékelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

kompetencia alapú

 

értékelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munka-
magatartás

értékelésének

vezető

értékelése

eredménye

év vége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a teljesítmény-
értékelés kötelező elemei minősíté-
sének az eredménye

év vége

értékelő vezető értéke-
lése

A

tel-
je-
sít-

mény-
érté-
kelés

aján-
lott ele-
mei

1.

kompetenciaszintek eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

2.

fejlesztési célok értékelésének eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

3.

stratégiai egyéni teljesítménykövetel-
mények értékelésének eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

4.

év közbeni többletfeladatok értékelésének eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

a teljesítmény-
értékelés ajánlott elemei minősíté-
sének az eredménye

év vége

értékelő vezető értéke-
lése

Teljesítményérté-
kel és eredménye

év vége

értékelő vezető értéke-
lése

kivételes teljesítmény
100-91%

jó teljesítmény
90-71%

megfelelő teljesítmény
70-51%

átlag alatti teljesítmény
50-41%

elfogadhatatlan teljesítmény 40-0% %

100-
99

98-
97

96-
95

94-
93

92-
91

90-
87

86-
83

82-
79

78-
75

74-
71

70-
67

66-
63

62-
59

58-
55

54-
51

50-
49

48-
47

46-
45

44-
43

42-
41

40-
33

32-
25

24-
17

16-
9

8-0

Kelt, ................ év ........... hó ....... nap

...........................................................
értékelt személy

...........................................................
értékelő vezető

7. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez38

MINŐSÍTŐ LAP

………. évre

Név:    

Éves teljesítményértékelés eredménye: ……………….

-    munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények:    

-    kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők:    

-    egyéni fejlesztési célok:    

-    kompetenci- megfelelés:    

-    stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények:    

-    szervezeti teljesítményértékelés eredménye:     

szolgálati hely:    

beosztás:    

 

 

 

1.    A minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelése:

    

    

    

2.    A minősített beosztás ellátására való alkalmasságának értékelése:

    

    

    

3.    A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések:

    

    

    

Értékelő vezető javaslata személyzeti intézkedések megtételére:

(a megfelelő aláhúzandó!)

a)    a minősített vezetői és utánpótlási adatbankba történő felvételére, abból való törlésére: igen/nem

    

    

b)    a minősített szolgálati viszonyának módosítására: igen/nem

    

    

c)    a minősített szolgálati viszonyának alkalmatlanság miatti megszüntetésére: igen/nem

    

    

d)    a minősített jelenlegi beosztására alkalmas javaslatot: igen/nem

    

    

e)    a minősített jutalmazására: igen/nem

    

    

f)    a minősített képzésére: igen/nem

    

    

g)    a teljesítményértékelés alapján a minősített illetményének eltérítésére: igen/nem

    

    

A minősítés jóváhagyását javasolom:

dátum, értékelő vezető aláírása

A minősítéssel egyetértek:

dátum, kontrollvezető aláírása

dátum, állományilletékes parancsnok aláírása

    

Tájékoztatom, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2) bekezdése alapján a minősítésben foglaltakkal szemben szolgálati panasszal élhet.

Záradék:

A minősítésben foglaltakat megismertem, a minősítő lap egy példányát átvettem.

dátum, minősített aláírása

8. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez39

Szervezeti működés teljesítménymutatói

I. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek vezetői tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. a vezetői munka szervezettsége, szervezeti irányítási rendszer (törzsmunka) működésének színvonala

2. a vezetői ellenőrzés szervezettsége és színvonala

3. a vezetői értékelő, elemző és feladat-meghatározó munka színvonala

4. a fegyelmi helyzet általános értékelése

5. az irányított szerv és a társszervek, együttműködő szervek, szervezetek, települési önkormányzatok kapcsolatának színvonala, eredményessége

II. rendvédelmi feladatokat ellátó szervek funkcionális területeit értékelő teljesítménymutatók

1. humánerőforrás-gazdálkodás

1.1. a szervezet fluktuációs helyzetének általános értékelése

1.2. az állomány képesítési követelményeknek való megfelelése

1.3. a képzési terv végrehajtásának szintje

1.4. a humán adminisztrációs feladatok teljesülésének szintje, a munkáltatói intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége

1.5. a foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi és higiénés tevékenység színvonala, eredményessége

2. általános igazgatási, hivatali, vezetést támogató tevékenység

2.1. jogi és igazgatási (vezetési adminisztrációs) feladatok teljesülésének szintje, színvonala

2.2. jogi képviseleti, kártérítési ügyek vitelének színvonala, eredményessége

2.3. ügyviteli, ügykezelési tevékenység minősége

2.4. információbiztonság állapota

2.5. kommunikációs tevékenység színvonala, eredményessége

2.6. ügyeleti szolgálat szervezettsége, működés szakszerűsége, eredményessége

2.7. ellenőrzési szolgálati tevékenység színvonala, eredményessége

3. gazdálkodás, infrastruktúra

3.1. költségvetési keretek betartása, likviditási egyensúly fenntartása

3.2. jogszabályok betartásának ellenőrzése

3.3. kiadások csökkentésére tett intézkedések, követelések behajtásának hatékonysága

3.4. infrastruktúra állagának megőrzése/fejlesztése

3.5. személyi állomány foglalkoztatási feltételeinek állapota/fejlesztése

3.6. informatikai szolgáltatás biztonsága és színvonala

III. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. közrendvédelmi terület

1.1. intézkedések eredményessége

1.2. intézkedések jogszerűsége és szakszerűsége

1.3. járőrszolgálat hatékonysága, reagáló képessége

1.4. szolgálatszervezés színvonala

1.5. őrzés-védelem színvonala

1.6. csapaterős alkalmazás hatékonysága, reagáló képessége

1.7.csapaterős alkalmazás jogszerűsége és szakszerűsége

1.8. légi/vízi rendészeti tevékenység hatékonysága, szakszerűsége

1.9. tűzszerészeti terület tevékenységének szakszerűsége, biztonsági színvonala

2. közlekedésrendészeti terület

2.1. közlekedési járőr szolgálat intenzitása és hatékonysága

2.2. közlekedésrendészeti járőr-intézkedések eredményessége2.3 baleseti helyszínelési és vizsgálati tevékenység színvonala és eredményessége

2.3. balesetmegelőzési-közlekedésbiztonsági szervező tevékenység színvonala

3. bűnügyi terület

3.1. nyomozás-eredményesség összességében

3.2. kiemelt bűncselekmények (közterületi kiemelt, élet- és testi épség elleni, gazdasági és vagyonelleni) nyomozásának eredményessége

3.3. nyomozás szakszerűség és hatékonyság színvonala

3.4. nyomozás szervezés és vezetés színvonala

3.5. helyszíni szemle tevékenység színvonala

3.6. bűnügyi-technikai tevékenység színvonala

3.7. bűnmegelőzési tevékenység színvonala

3.8. titkos együttműködőkkel összefüggő szakmai tevékenységek eredményessége

3.9. műveleti feldolgozások eredményessége

3.10. a keletkezett bűnügyi információk operatív értéke, hasznosulása

4. igazgatásrendészeti terület

4.1. szabálysértési eljárások eredményessége

4.2. szabálysértési eljárások jogszerűsége

4.3. egyéb rendészeti, igazgatási ügyfeldolgozás hatékonysága, eredményessége

4.4. hatósági ellenőrzési tevékenység intenzitása, eredményessége

4.5. határidők betartása

5. határrendészeti terület

5.1. járőrszolgálat intenzitása, reagáló képessége, eredményessége

5.2. járőrszolgálat során tett intézkedések eredményessége

5.3. határellenőrzési tevékenység jogszerűsége és szakszerűsége

5.4. határforgalom ellenőrzés schengeni megfelelősége, eredményessége

5.5. szolgálatszervezés színvonala

6. személyvédelmi és objektumvédelmi terület

6.1. személybiztosítás, lakásbiztosítás és helyszínbiztosítás színvonala és eredményessége

6.2. a kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos rendkívüli események során alkalmazott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége

6.3. a riasztás során tett intézkedések hatékonysága, szakszerűsége

IV. A Terrorelhárítási Központ szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. felderítési terület

1.1. titkos együttműködőkkel összefüggő szakmai tevékenységek eredményessége

1.2. titkos információgyűjtő tevékenység eredményessége

1.3. külső engedélyhez kötött eszközök alkalmazásának eredményessége

1.4. a szervezeten belüli, társszolgálati, közigazgatási, partnerszolgálati koordináció és együttműködés szintje

2. műveleti terület

2.1. túsztárgyalók bevonását igénylő feladatok eredményessége

2.2. társszervektől érkező felkérések végrehajtásának eredményessége

2.3. a Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóságtól érkező felkérések végrehajtásának eredményessége

2.4. a Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságtól érkező felkérések végrehajtásának eredményessége

3. személyvédelmi terület

3.1. személybiztosítások színvonala

3.2. lakásbiztosítások színvonala

3.3. helyszínbiztosítások színvonala

3.4. kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos rendkívüli események során alkalmazott igazoltatások, intézkedések jogszerűsége és szakszerűsége

4. operatív-technikai terület

4.1. a társszolgálatok által megrendelt és elvégzett operatív munka eredményessége

4.2. technikai eszközök karbantartása, biztonságos működtetésének színvonala

4.3. informatikai szolgáltatás biztonságának színvonala

5. ügyeleti és objektumvédelmi terület

5.1. a szolgálati helyen végrehajtott személy- és gépjármű-beléptetések szakszerűsége, biztonsági szintje

5.2. a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek az ügyelet által történő riasztása hatékonysága, szakszerűsége

V. A Nemzeti Védelmi Szolgálat szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. a végrehajtott kifogástalan életvitel ellenőrzések szakszerűsége és színvonala

2. a végrehajtott megbízhatósági vizsgálatok szakszerűsége és szinvonala

3. a társszervekkel és partnerszolgálatokkal történő együttműködés eredményessége, hasznosulása

4. a keletkezett információk operatív értéke, hasznosulása

5. a külső engedélyköteles eszköz-alkalmazás szakmai eredményessége

6. a külső engedélyhez nem kötött eszköz-alkalmazás szakmai eredményessége

7. a titkos információgyűjtések szakszerűsége és szinvonala

VI. A büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. biztonság, fogvatartás

1.1. a fogvatartottakkal kapcsolatos adminisztratív fegyelem színvonala

1.2. a büntetés-végrehajtás külső kontrolljával összefüggő megállapítások eredménye

1.3. a kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűsége, szakszerűsége

1.4. a rendkívüli eseményekkel összefüggő intézkedések eredményessége

1.5. a tiltott tárgyak előtalálása érdekében tett intézkedések eredményessége

1.6. a fogvatartottak fegyelmi helyzetének általános értékelése

2. reintegrációs tevékenység, komplex fogvatartotti foglalkoztatás, fejlesztés

2.1. munkáltatás hatékonysága, eredményessége

2.2. fogvatartottak oktatásának, képzésének színvonala, hatékonysága

2.3. fogvatartotti programok színvonalának értékelése

2.4. társadalmi szerepvállalás értékelése

3. gazdasági társaságok

3.1. a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának érdekében tett intézkedések megvalósulásának szintje

3.2 a gazdasági társaság biztonsági rendszere működtetésének hatékonysága

3.3. az értékesítés jövedelmezősége fokozásának eredményessége

3.4. az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználásának eredményessége

VII. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. tűzoltási és mentési terület

1.1. a tűzoltás, műszaki mentés elméleti felkészültségének szintje

1.2. a szerelési készség, tűzoltótechnika-kezelői tevékenység gyakorlati végrehajtásának szintje

1.3. ellenőrző gyakorlatok értékelése

2. polgári védelmi terület

2.1. a természeti és civilizációs veszélyforrást jelentő kockázati helyszínek azonosításának szintje

2.2. a veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetekben is beavatkozásra képes önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek létrehozásának, felkészítésének eredményessége

2.3. a polgári védelmi gyakorlatok értékelése

3. iparbiztonsági terület

3.1. a létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos felkészültség elméleti szintje

3.2. a veszélyes üzemekkel kapcsolatos felkészültség elméleti szintje

3.3. a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos elméleti felkészültség szintje

4. főügyeleti terület

4.1. a segélyhívószámokon fogadott és lekezelt (telefon felvételétől a riasztás kiadásáig) hívások hatékonysága, gyorsasága

5. hatósági terület

5.1. hatósági engedélyezési eljárások, szakhatósági állásfoglalások jogszerűsége, szakszerűsége

5.2. tervezett és végrehajtott ellenőrzések szervezettsége, színvonala

5.3. ideiglenes intézkedések, felhívások, kötelezések, bírságok szakszerűsége, jogszerűsége

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!