nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2014-11-07
2015-09-11
5

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) jelen utasítás 1. melléklete tartalmazza. A Szabályzat hatálya kiterjed az Intézményfenntartó Központ központi szervére, területi szerveire, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működő köznevelési intézményeire. Az Intézményfenntartó Központ szervezeti felépítését és személyi állományát a Szabályzat 1. és 2. függeléke tartalmazza.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasításhoz

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogállása, alapfeladatai

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Intézményfenntartó Központ) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a alapján az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal.

(2) Az Intézményfenntartó Központ alapadatai:

a) Megnevezés: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

b) Rövidítése: KLIK

c) Angol megnevezése: Klebelsberg Institution Maintenance Centre

d) Német megnevezése: Klebelsberg Zentrale für Institutionshaltung

e) Francia megnevezése: Klebelsberg Centre de Maintenance des Institutions

f) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.

g) Levelezési címe: 1051 Budapest, Nádor u. 32.

h)2 Hivatalos honlap: http://klik.gov.hu

i) Vezetője: elnök

j) Alapítója: Magyarország Kormánya

k) Alapítás dátuma: 2012. szeptember 1.

l)3 Alapító okirat kelte, száma: 2014. szeptember 1.; 36992/2014.

m) Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv

n) Általános forgalmi adó alanyisággal rendelkezik

o) Számlavezetője: Magyar Államkincstár

p) Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000 00329307 00000000

q) Adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41

r) Társadalombiztosítási azonosító: 210 353 015

s) Statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01

t) PIR törzsszáma: 799656

u)4 Államháztartási szakágazati besorolása:

841211 Oktatás igazgatása

v)5 Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1–4. évfolyamon

091220 Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091240 Alapfokú művészetoktatás

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

091260 Felnőttoktatás 1–4. évfolyamon

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5–8. évfolyamon

092120 Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092140 Felnőttoktatás 5–8. évfolyamon

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai

092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

098010 Oktatás igazgatása

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

(3) Az Intézményfenntartó Központ állami alapfeladatként ellátott tevékenységeinek körét alapító okirata, jogállását, feladat- és hatáskörét az alábbi jogszabályok határozzák meg:

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.),

– 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,

– 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről,

6

– 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról,

– a Korm. rendelet,

– 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról,

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról,

– 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról,

– 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól,

– 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról,

– 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről,

– 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,

7

– 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról,

8

– 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről,

– 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről,

– 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról,

– 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről,

– 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről,

– 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról ,

– 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról,

9

– 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról,

– 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról,

– 38/2009. (XII. 29.) OKM rendelet a közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről,

– 31/2009 (IX. 18.) OKM rendelet az egyes tevékenységeket szabályozó szakmai szervezetek felsorolásáról,

– 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről,

– 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről,

– 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról,

– 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről,

– 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól,

– 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról,

– 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról,

10 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról,

11 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról.

(4) Az Intézményfenntartó Központ vállalkozási tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak megfelelően folytathat.

a)12

b) A vállalkozási tevékenységből eredő kiadások mértéke nem haladhatja meg a költségvetési szerv módosított kiadási előirányzatának 30%-át.

2. Az Intézményfenntartó Központ szervezete

2. § (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervből, területi szervekből, valamint önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működő köznevelési intézményekből (a továbbiakban: köznevelési intézmény) áll.

(2)13 A központi szerv főosztályokból áll. A központi szerv főosztálya osztályokra tagozódhat.

(3)14 A főosztályt főosztályvezető, a Fejlesztési és Projektigazgatóságot főosztályvezető besorolású igazgató vezeti. Az osztályt főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető vezeti, kivételesen a főosztályvezető közvetlen vezetése alatt állhat. A főosztályvezető helyettesítésére – szervezeti egység vezetése nélkül, az engedélyezett vezetői létszámon belül – egy főosztályon belül egy főosztályvezető-helyettesi munkakör létesíthető. A fejlesztési és projektigazgató az elnököt nem helyettesíti.

(4)15 Az Intézményfenntartó Központ területi szervei a járási, fővárosi kerületi tankerületek és a megyeközponti tankerületek (a továbbiakban együtt: területi szerv).

(5)16 A megyeközponti tankerület osztályokra tagozódhat.

(6)17 A területi szervet főosztályvezető besorolású tankerületi igazgató, a megyeközponti tankerület osztályát főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető vezeti vagy a tankerületi igazgató közvetlen vezetése alatt áll.

(7) A központi szerv szervezeti egységeinek, valamint a területi szervek működési rendjét, szervezeti struktúráját az ügyrendek tartalmazzák.

3. § (1) Az Intézményfenntartó Központ szervezeti felépítését tartalmazó szervezeti ábrát az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az Intézményfenntartó Központ létszámkeretét – szervezeti egységek szerinti bontásban – a 2. függelék tartalmazza.

(3)18 A köznevelési intézmények szakmai alapdokumentumait a 3. függelék tartalmazza.

(4)19 Az Intézményfenntartó Központ vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett kormánytisztviselői és közalkalmazotti munkaköri jegyzékét a 4. függelék tartalmazza.

II. Fejezet

Az Intézményfenntartó Központ vezetése

3. Az elnök

4. § (1) Az elnök az Intézményfenntartó Központot a miniszter, illetve az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott állami vezető (a továbbiakban: állami vezető) irányításával, vele szoros együttműködésben vezeti.

(2) Az irányítási és kapcsolattartási rend keretében az elnök köteles:

a)20 tárgyév december 30-ig a következő évre vonatkozó éves munkatervét jóváhagyásra a miniszternek az állami vezető útján megküldeni,

b) minden év január 30. napjáig a megelőző évi szakmai beszámolóját jóváhagyásra a miniszternek az állami vezető útján megküldeni,

c) a minisztert az állami vezető útján minden, országos vagy helyben nagy jelentőségű, a nyilvánosság előtt érdeklődésre számot tartó, az oktatáspolitikát és az iskolaszerkezetet érintő, hosszú távú hatást előidéző és munkajogi vitás helyzeteket eredményező ügyről, tervezett intézkedésről, körülményről tájékoztatni, olyan időben, hogy legyen lehetőség az érdemi beavatkozásra,

d) a miniszter vagy az állami vezető felhívására határidőben beszámolni a felhívással érintett ügyről,

e)21 az országos, minden intézményt, minden tankerületet vagy minden megyei illetékességű tankerületet érintő körleveleket, tájékoztatókat, utasításokat előzetesen a miniszter irányítói jogait gyakorló állami vezetőnek jóváhagyásra megküldeni,

f) az (5) bekezdésben meghatározott belső irányítási eszközök kiadásakor az abban megfogalmazottak és az abban kért adatszolgáltatások végrehajtására köteles olyan ésszerű határidőt – de legalább 1 munkanapot –meghatározni, hogy az abban foglaltakat teljesíteni lehessen.

(2a)22 Amennyiben a (2) bekezdés e) pontja alapján írásban hivatalosan megküldött tervezetre három munkanapon belül nem érkezik válasz, az az állami vezető jóváhagyásának minősül.

(3) Az elnök az Intézményfenntartó Központ vezetőjeként:

a) vezeti az Intézményfenntartó Központot, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit;

b) ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

c) hatáskörében eljárva gyakorolja a kiadmányozási jogot;

d) biztosítja az Intézményfenntartó Központ feladatellátásának feltételeit;

e)23 irányítja a gazdasági elnökhelyettes, a szakmai elnökhelyettes és a szakképzési elnökhelyettes (a továbbiakban együtt: elnökhelyettesek) és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőjének tevékenységét;

f) előkészíti és az állami vezető útján a miniszter részére megküldi az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó javaslatát, valamint elkészíti és az állami vezető útján a miniszter részére megküldi a miniszter egyetértésével kiadható szabályzatait;

g) gondoskodik a jogszabályban és jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

h) az állami vezető útján javaslatot tesz a miniszternek köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására, a köznevelési intézmény nevének megállapítására;

i) az Intézményfenntartó Központ tevékenységéről az irányító szerv által előírt időszakonként, de legalább évente írásos beszámolót készít;

j) munkáltatói jogokat gyakorol az Intézményfenntartó Központ kormánytisztviselői, közalkalmazottai, kormányzati ügykezelői, munkavállalói, – a vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, díjazás megállapítása kivételével – az elnökhelyettesek, – a kinevezés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, jogviszony megszüntetésének joga kivételével – a tankerületi igazgatók és – a magasabb vezetői megbízás, magasabb vezetői megbízás visszavonása kivételével – a köznevelési intézmények vezetői felett;

k)24 felelős az Intézményfenntartó Központ stratégiai tervdokumentumainak előkészítéséért,

l)25 felelős a szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének szabályozásáért,

m)26 felelős az Intézményfenntartó Központ – munkaterve részét képező – éves korrupció-megelőzési intézkedési tervének elkészítéséért és végrehajtásáért, valamint az éves integritásjelentés elkészítéséért és annak a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére történő megküldéséért,

n)27 felelős az iratkezelési követelmények teljesítéséért, valamint az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, valamint a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver használatáért,

o)28 felelős a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért,

p)29 felelős a vagyonnyilatkozatok őrzéséért,

q)30 irányítja az informatikai biztonsági feladatok ellátását, katasztrófa esemény esetén ellátja a legfelsőbb szintű koordinációt és dönt a katasztrófa esemény kihirdetéséről,

r)31 irányítja a tűz- és munkavédelmi feladatok ellátását, felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

(4) Az elnökhelyettesekre átruházott jogköröket e Szabályzat valamint további szabályzatok tartalmazzák. Az elnök ezeken túl is delegálhat jogkört az elnökhelyettesekre, egyedi jelleggel, meghatározott ügyben és időtartamra.

(5) Az Intézményfenntartó Központ belső irányításának eszközei az Intézményfenntartó Központ egészét vagy meghatározott szervezeti egységét érintő, kötelező rendelkezések, végrehajtási szabályok, illetve tájékoztatások. Ezek az alábbiak:

a) Az elnöki utasítás az elnök által kiadott, általános érvényű feladatokat és kötelezettségeket meghatározó – az Intézményfenntartó Központ szervezetére vagy működésére vonatkozó munkáltatói, illetve a működés szempontjából egyéb releváns – intézkedéseket tartalmaz. Az elnöki utasítást az Oktatási és Kulturális Közlönyben kell közzétenni. A hatálybalépés időpontja a közzététel időpontját nem előzheti meg.

b)32 A belső szabályzat az Intézményfenntartó Központ belső működési rendjét, az egyes szervezeti egységek és személyek feladatkörét meghatározó – jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján kötelezően elkészítendő –, az Intézményfenntartó Központ egészére vonatkozó irányítási eszköz. Belső szabályzatot elnöki utasítással kell kiadni. Ha az információ közzététele az Intézményfenntartó Központ feladatainak ellátását veszélyeztetné, az ilyen információt tartalmazó elnöki utasítás mellékletét az érintettek számára közvetlenül kell eljuttatni.

c) Az elnöki körlevél az elnök által kiadott, az elnöki utasítással azonos tárgyi, illetve szervi hatályú rendelkezés, amely csak a hatályos szabályzatokkal összhangban álló rendelkezéseket tartalmazhat, annak kiegészítését, pontosítását, egységes értelmezését szolgálja, végrehajtási iránymutatást ad.

d) A tájékoztató az elnök által kiadott, az Intézményfenntartó Központ működését, tevékenységét érintő, információ tartalmú közlés.

e) A módszertani útmutató a feladatok végrehajtásának eljárásrendjét, illetve a munkafolyamatok menetét rögzítő irányítási eszköz.

f)33 Az ügyrend a központi szerv főosztályi szintű szervezeti egységei, igazgatósága és a területi szervek belső működésének részletes szabályait tartalmazza. Az ügyrendeket a központi szerv jogi feladatokat ellátó főosztályának főosztályvezetője – a jogi feladatokat ellátó főosztály ügyrendje esetében az elnök – ellenjegyzését követően az érintett szervezeti egység vezetője adja ki. Az ügyrend – a Szabályzattal és más belső irányítási eszközzel összhangban – tartalmazza a központi szerv főosztályi szintű szervezeti egysége, illetve a területi szerv által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, a vezető(k) és a további foglalkoztatottak felelősségi területeit, munkakörét, a helyettesítés részletes rendjét, illetve a központi szerv főosztálya, illetve a területi szerv belső és külső kapcsolattartásának módját, szabályait.

(6) A kiadott belső irányítási eszköz nem lehet ellentétes hatályos jogszabállyal, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközzel.

(7) Az Intézményfenntartó Központ gazdálkodására, személyzeti ügyeire, sajtókapcsolataira vonatkozó szabályzatairól – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos szabályzatokról – szóló elnöki utasítást a miniszter egyetértésével adhatja ki.

4. Az elnökhelyettesek

5. § (1)34 A gazdasági elnökhelyettes feladata:

a) ellátja az Áht.-ban, az Ávr.-ben, valamint az egyéb gazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat,

b) részt vesz az Intézményfenntartó Központ munkájának összehangolásában, az Intézményfenntartó Központ feladat- és hatáskörébe tartozó koncepcionális, stratégiai elképzelések kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységek megalapozásában,

c) koordinálja a gazdasági beszámolók és jelentések elkészítését,

d) az Intézményfenntartó Központ gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, felelős a jogszerű gazdálkodás ellátásáért, a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli nyilvántartásokkal való szakmai és tartalmi egyezőségéért,

e) felelős az Intézményfenntartó Központ pénzügyi-gazdasági, ezen belül különösen a tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési és ellenőrzési feladok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért,

f) felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért.

(2)35 A szakmai elnökhelyettes feladata:

a) részt vesz az elnök köznevelés-igazgatási szakmai és az adatszolgáltatásokkal összefüggő feladatainak központi és helyi szintű tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében,

b) felelős az Intézményfenntartó Központ köznevelési és adatszolgáltatási feladatainak jogszerű és ütemezett végrehajtásáért,

c) felelős az Intézményfenntartó Központ központi szerve és a tankerületek egységes köznevelési és adatszolgáltatási feladatellátásának megvalósulásáért és ellenőrzéséért.

(3)36 A szakképzési elnökhelyettes feladata:

a) részt vesz az Intézményfenntartó Központ, illetve az elnök szakképzési szakmai feladatainak központi és helyi szintű tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében,

b) felelős a szakképzési feladatellátás jogszerű és ütemezett végrehajtásáért,

c) felelős az Intézményfenntartó Központ központi szerve és területi szervei egységes szakképzési és jogalkalmazási feladatellátásának megvalósulásáért és ellenőrzéséért.

III. Fejezet

Az Intézményfenntartó Központ területi szervei, személyi állománya

5. A tankerületi igazgató

6. § (1) A területi szerv vezetője a tankerületi igazgató, aki:

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, a belső szabályzatoknak és az elnök utasításainak megfelelően vezeti és irányítja a területi szervet, felelős a területi szerv feladatainak ellátásáért;

b) elkészíti a területi szerv ügyrendjét;

c) döntésre előkészíti a területi szerv munkatervét, ellenőrzési tervét;

d) szervezi és ellenőrzi a területi szerv feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, az ügyintézési határidők betartását;

e) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;

f) gyakorolja az utasítási és ellenőrzési jogot, valamint az e Szabályzatban ráruházott munkáltatói jogokat a tankerület kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói felett;

g) ellátja a gazdálkodással, fejlesztési programokkal és projektekkel kapcsolatos, a jelen Szabályzatban valamint az Intézményfenntartó Központ egyéb belső szabályzataiban meghatározott feladatokat;

h) évente, illetve az irányító szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az Intézményfenntartó Központ beszámolójának, jelentésének elkészítéséhez;

i) az elnök által meghatározott rendben, de legalább félévente tájékoztatást ad az elnök részére a tankerület tevékenységéről;

j) szakmai értekezletet hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a tankerület szervezeti egységei munkájának irányítása céljából;

k) javaslatot tesz az elnöknek köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására, a köznevelési intézmény neve megállapításának kezdeményezésére;

l) a fenntartó nevében egyetértési jogot gyakorol a köznevelési intézmény szabályzatai, házirendje, pedagógiai programja, a helyi tanterv azon rendelkezései tekintetében, amelyek a fenntartóra többletkötelezettséget hárítanak;

m) a fenntartó nevében jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, a pedagógus-továbbképzési, beiskolázási tervet;

n) a fenntartó nevében egyetértési jogot gyakorol a tanítási hét hat tanítási nappal történő megszervezéséhez;

o) tájékoztatja az elnököt, ha az intézményvezető rendkívüli körülmények miatt rendkívüli szünetet rendel el a köznevelési intézményben;

p) gyakorolja az e Szabályzatban ráruházott munkáltatói jogokat a területi szerv illetékességi területén működő köznevelési intézmények vezetői felett;

q) gondoskodik a területi szerv alkalmazottainak, illetve a köznevelési intézmény vezetőjének, alkalmazottainak kiválasztásával, jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárás előkészítéséről;

r)37

s) a területi szerv és az illetékességi területén működő, hatáskörébe tartozó köznevelési intézmények tekintetében koordinálja, szervezi és ellenőrzi a humánpolitikai, informatikai, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat;

t) az intézményvezető döntése elleni fellebbezéseket döntésre előkészíti, és javaslatával együtt felterjeszti az elnökhöz;

u) az intézményvezetőktől kapott éves beszámolókat összesítve a területi szerv éves írásos beszámolójával együtt megküldi az elnök részére minden év január 15-ig.

(2) A tankerületi igazgató nem rendelkezik utasításadási, intézkedési jogkörrel

a)38

b) azokban az ügyekben, amelyekben az Nkt. rendelkezései szerint az Intézményfenntartó Központ jóváhagyási jogosítvánnyal rendelkezik, valamint

c) a köznevelési intézménynek azokban az ügyeiben, amelyek a szakmai önállóság körébe tartoznak.

(3)–(5)39

6. A köznevelési intézmény vezetője

7. § (1) A köznevelési intézmény az Nkt.-ban meghatározott intézmény, az Intézményfenntartó Központ jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége. Önálló költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetését és gazdálkodási kereteit az Intézményfenntartó Központ költségvetésének melléklete tartalmazza.

(2) A köznevelési intézmény vezetője az Nkt.-ban meghatározottakkal összhangban az intézményvezető, aki:

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, az elnök irányítása alapján vezeti a szakmailag önálló köznevelési intézményt, felelős a köznevelési intézmény pedagógiai és adminisztratív feladatainak ellátásáért;

b) dönt minden olyan, a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és ami az intézmény jogi személyiségéből fakadó döntési körébe tartozik;

c) a jogszabályokban foglaltak szerint gyakorolja a kiadmányozási jogot, különösen az intézmény által a tanulói jogviszonnyal, szülőkkel való kapcsolattartással összefüggésben hozott döntések és a feladatkörébe tartozó nyilatkozatok tekintetében; a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható;

d) elkészíti a köznevelési intézményben foglalkoztatottak munkaköri leírását;

e) előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói döntések iratait;

f) jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az éves munkatervet;

g) szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését;

h) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges – az intézkedési jogkörén kívül eső – intézkedések megtételét;

i) gyakorolja az e Szabályzatban és az Intézményfenntartó Központ egyéb szabályzataiban ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett;

j) évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az Intézményfenntartó Központ beszámolójának, jelentésének és költségvetésének elkészítéséhez;

k) az elnök által meghatározott rendben adatot szolgáltat és legalább évente írásos tájékoztatást ad a tankerületi igazgató részére a köznevelési intézmény tevékenységéről;

l) véleményezi az elnök, illetve a tankerületi igazgató hatáskörébe tartozó – a köznevelési intézményt, illetve az intézmény közalkalmazottját érintő – döntést, javaslattételi jogkörrel rendelkezik;

m) teljesíti a központi szerv szakmai, illetve funkcionális irányítást gyakorló szervezeti egysége vezetője, valamint az illetékes tankerületi igazgató által – az elnök utasításai szerint – kért adatszolgáltatást;

n) szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése az operatív feladatok irányítása céljából, és gyakorolja az intézményben a vezetési funkciókat.

(2) Az intézményvezető nem utasítható azokban a feladatkörökben, amelyeket az Nkt. határoz meg.

(3) A köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlásáról a 12. § rendelkezik.

(4) Az intézményvezető az Nkt.-ban meghatározott önálló hatáskörei tekintetében önálló kiadmányozási joggal rendelkezik.

(5) Az intézményvezetőnek az Nkt.-ban meghatározott saját hatáskörben ellátandó feladataihoz a tankerületi költségvetés mellékletét képező intézményi keret felett a VI. fejezetben foglalt feltételekkel rendelkezik.

(6) A köznevelési intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető jogosult.

7. A központi szerv és a területi szerv szervezeti egységének vezetője

8. § (1) A szervezeti egység vezetője

a) a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, a belső szabályzatoknak és az elnök utasításainak megfelelően vezeti és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;

b) figyelemmel kíséri az általa vezetett szervezeti egységnél a jogszabályok alkalmazását;

c) szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, az ügyintézési határidők betartását;

d) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;

e) gyakorolja az átruházott utasítási és ellenőrzési jogot, munkáltatói jogokat a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói felett;

f) évente, illetve a felügyeleti szerv által elrendelt esetekben adatot szolgáltat az Intézményfenntartó Központ beszámolójának, jelentésének elkészítéséhez;

g) az elnök által meghatározott rendben, de legalább félévente tájékoztatást ad az elnök részére a szervezeti egység tevékenységéről;

h) szakmai értekezletet hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a szervezeti egység munkájának irányítása céljából;

i) felel a feladatkörébe tartozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső szabályzatok szakmai előkészítéséért;

j) a feladatkörébe tartozó kérdésekben felmerülő szakmai közreműködés indokoltsága esetén kezdeményezi az elnöknél az Intézményfenntartó Központ más szervezeti egysége bevonását, munkacsoport létrehozatalát.

(2) A központi szerv főosztályvezetője a főosztály tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) elkészíti a főosztály ügyrendjét;

b) döntésre előkészíti a főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét.

8. A referens

9. § (1) A referens feladata a munkaköri leírásában foglaltak szerint az Intézményfenntartó Központ feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek határidőben történő érdemi döntésre való előkészítése, a végrehajtás szervezése, annak figyelemmel kísérése.

(2) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős az Intézményfenntartó Központ állandó és időszakos célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításáért, az Intézményfenntartó Központ belső szabályzataiban foglaltak betartásáért és betartatásáért.

(3) A referens a munkájáról közvetlen vezetőjének referál. Amennyiben szükségesnek látja, köteles a felmerülő problémát jelezni vezetője felé, olyan időpontban, amikor van lehetőség a szükséges intézkedések megtételére.

(4) Más szervezeti egység vezetője az irányítása alá nem tartozó szervezeti egységbe tartozó kormánytisztviselőnek utasítást csak a kormánytisztviselő közvetlen felettesén keresztül adhat és a kormánytisztviselővel hivatalosan a közvetlen vezetőn keresztül kommunikálhat.

9. A kormányzati ügykezelő

10. § (1) A kormányzati ügykezelő a munkaköri leírásában részére megállapított, illetve kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és az ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi.

(2) A kormányzati ügykezelő ellátja a munkaköri leírásában meghatározott, illetve a közvetlen vezetője által feladatkörébe utalt ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

10. A technikai dolgozók

11. § (1) A technikai dolgozó tevékenységével segíti az Intézményfenntartó Központ alapfeladatainak, a referensi és ügyviteli feladatok ellátását, a munkafeltételek biztosítását.

(2) A technikai dolgozó ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, melyekkel a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

11. A munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje

12. §40 (1) Az elnök – a jogszabályok és a jelen Szabályzatban foglaltak figyelembevételével – a munkáltatói jogok gyakorlását az elnökhelyettesre, a főosztályvezetőre, a tankerületi igazgatóra, a főosztályvezető-helyettesre, az osztályvezetőre, illetve a köznevelési intézmény vezetőjére részben átruházza. Az elnök által átruházott munkáltatói jogkör tovább át nem ruházható.

(2) A főosztályvezető-helyettest az osztályvezetőt megillető, átruházott munkáltatói jogkör illeti meg, amennyiben osztály jogállású szervezeti egységet vezet.

(3) Az elnök az átruházott munkáltatói jogot bármely esetben jogosult gyakorolni.

13. §41 (1) A tankerületi igazgató átruházott munkáltató jogkörei:

a) a vezetése alatt álló tankerületnek nem a köznevelési intézmények alapfeladatai körében foglalkoztatottjai tekintetében:

aa) munkaköri leírás kiadása,

ab) a kormányzati szolgálati jogviszonyban jogszabály erejénél fogva bekövetkező változásokról szóló értesítés,

ac) a munkáltató mérlegelési jogkörébe nem tartozó munkáltatói intézkedések, ide nem értve a jogviszony megszűnésének eseteit,

ad) további jogviszony létesítésére vonatkozó engedély megadása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 85. § (3) bekezdése, valamint a 87. § (2) bekezdése szerinti esetekben,

ae) munkavégzés alóli mentesítés, ide nem értve a Kttv. 79. § l) pontját,

af) a munkavégzés alóli mentesülés esetei, ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 55. § (2) bekezdésében meghatározott esetet,

ag) általánostól eltérő munkarend megállapítása egyedi kormánytisztviselői, illetve egyedi munkavállalói kérelem alapján,

ah) szabadság igénybevételének engedélyezése, kiadása,

ai) az éves továbbképzési program szerint a továbbképzésen való részvétel engedélyezése,

aj) rendkívüli munkaidő, készenlét elrendelése, helyettesítési díj megállapításával nem járó helyettesítés elrendelése,

ak) belföldi kiküldetések engedélyezése, teljesítésük igazolása,

al) a kormánytisztviselők teljesítményének értékelése értékelő vezetőként, valamint minősítésének elkészítése, a kormányzati ügykezelők tevékenységének ötévenkénti értékelése,

am) fizetés nélküli szabadág engedélyezése;

b) a Korm. rendeletben meghatározott illetékességi és hatásköri szabályok szerint a tankerület illetékességi területén működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartása alatt álló köznevelési intézményekben foglalkoztatott intézményvezetők tekintetében:

ba) munkaköri leírások kiadása,

bb) jogszabály szerinti átsorolás, a jogszabályon alapuló, mérlegelést nem igénylő egyéb munkáltatói intézkedések,

bc) a munkavégzés alóli mentesülés esetei, ide nem értve az Mt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott esetet,

bd) szabadság igénybevételének engedélyezése, kiadása,

be) rendkívüli munkaidő, készenlét, illetve helyettesítés elrendelése,

bf) a továbbképzésen való részvétel elrendelése, engedélyezése;

c) a budapesti székhelyű szakképző intézményekben és önálló kollégiumokban foglalkoztatott közalkalmazottak kivételével a Korm. rendeletben maghatározott illetékességi és hatásköri szabályok szerint a tankerület illetékességi területén működő, az Intézményfenntartó Központ fenntartása alatt álló köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében, az intézményvezető előzetes javaslata alapján:

ca) közalkalmazott kinevezése az engedélyezett státusz keretein belül,

cb) a jogviszonynak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 25. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés a)–d) és f) pontja, valamint felmentés jogcíme esetén a Kjt. 30. § (4) bekezdés szerinti megszüntetése esetén;

d) közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkaszerződés megkötése, megszüntetése;

e) az elnök által gyakorolt munkáltatói intézkedésekhez kapcsolódó munkaügyi okiratok számfejtési rendszerben történő hitelesítése az okiratok teljes körű aláírását követően.

(2) A köznevelési intézmény vezetőjének átruházott munkáltatói jogköre az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítése.

(3) Az Intézményfenntartó Központ központi szerve szervezeti egységének vezetője átruházott munkáltatói jogkörei:

a) a közvetlen vezetése alatt álló foglalkoztatottak tekintetében:

aa) munkaköri leírások kiadása,

ab) általánostól eltérő munkarend megállapítása egyedi foglalkoztatotti kérelem alapján,

ac) szabadság igénybevételének engedélyezése, kiadása,

ad) munkavégzés alóli mentesítés, ide nem értve a Kttv. 79. § l) pontját,

ae) a munkavégzés alóli mentesülés esetei, ide nem értve az Mt. 55. § (2) bekezdésében meghatározott esetet,

af) a továbbképzésen való részvétel engedélyezése, elrendelése,

ag) rendkívüli munkaidő, illetve készenlét elrendelése, helyettesítési díj megállapításával nem járó helyettesítés elrendelése,

ah) a kormánytisztviselők teljesítményének értékelése értékelő vezetőként, valamint minősítésének elkészítése, a kormányzati ügykezelők tevékenységének ötévenkénti értékelése;

b) gyakorolja – az intézményvezető javaslatára – az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott munkáltatói jogokat a budapesti székhelyű szakképző intézményekben és önálló kollégiumokban foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

(4) A tankerületi igazgató jogosult:

a) a tankerületnek nem a köznevelési intézmények alapfeladatai körében foglalkoztatottjai tekintetében az alábbi munkáltatói intézkedések vonatkozásában javaslat megtételére:

aa) illetmény eltérítés, címadományozás,

ab) kitüntetés, jutalmazás;

b) a Korm. rendeletben meghatározott illetékességi és hatásköri szabályok szerint a tankerület illetékességi területén működő köznevelési intézmények intézményvezetői tekintetében az alábbi munkáltatói intézkedések vonatkozásában javaslat megtételére:

ba) kitüntetés,

bb) jutalmazás.

(5) A központi szerv szakképzési szervezési feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője jogosult a budapesti székhelyű szakképző intézmények és önálló kollégiumok vezetőivel kapcsolatban a kitüntetésre, jutalmazásra vonatkozó javaslat megtételére.

IV. Fejezet

Az Intézményfenntartó Központ tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

12. Elnöki értekezlet

14. § (1) Az elnöki értekezlet az elnök vezetésével áttekinti az Intézményfenntartó Központ feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátását. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) Az elnöki értekezleten az elnökhelyettesek, a központi szerv szervezeti egységeinek főosztályvezetői, illetve az elnök által meghívottak vesznek részt. Az értekezletre a minisztert és az állami vezetőt meg kell hívni.

(3) A Titkárság vezetője gondoskodik az értekezlet összehívásáról, a napirendi pontok közléséről és arról, hogy az elnöki értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról, tájékoztatásról emlékeztető készüljön, amelyet az értekezletre meghívottak és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök részére megküld. Az emlékeztetőt a Koordinációs és Minőségirányítási Főosztály főosztályvezetője írja alá.

(4) Az elnöki értekezletre meg kell hívni az ágazatban reprezentatívnak minősülő szakszervezetek képviselőjét abban az esetben, ha a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeivel, foglalkoztatásával összefüggő kérdéseket vitatnak meg, illetőleg az értekezlet köznevelési intézmény átszervezésével, megszüntetésével összefüggő kérdéseket tárgyal.

13. Tankerületi igazgatói, megyeközponti tankerületi igazgatói értekezlet

15. § (1) A tankerületi igazgatói értekezlet – szükség szerint, legalább havi rendszerességgel –, a megyeközponti tankerületi igazgatói értekezlet – szükség szerint, kétheti rendszerességgel – az elnök vezetésével áttekinti a területi szervek feladatkörébe tartozó feladatok ellátását. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) A tankerületi igazgatói értekezleten az elnökhelyettes, a központi szerv érintett főosztályvezetője, a tankerületi igazgatók, illetve az elnök által meghívottak vesznek részt.

(3) A megyeközponti tankerületi igazgatói értekezleten az elnökhelyettes, a központi szerv érintett főosztályvezetője, illetve a megyeközponti tankerületi igazgatók vesznek részt.

(4) A tankerületi igazgatói értekezletre és a megyeközponti tankerületi igazgatói értekezletre a meghívót a napirendi pontok megjelölésével az elnök legalább 5 munkanappal előbb kiküldi. Az értekezletre meg kell hívni a minisztert és az állami vezetőt.

(5) A miniszter vagy az állami vezető által meghatározott témát vagy előadást kötelező a napirendre felvenni.

(6) A tankerületi igazgatói értekezletre és a megyeközponti tankerületi igazgatói értekezletre meg kell hívni a területi vagy települési szinten reprezentatívnak minősülő szakszervezetek képviselőit abban az esetben, ha a közalkalmazottak élet- és munkakörülményeivel, foglalkoztatásával összefüggő kérdéseket vitatnak meg, illetőleg az értekezlet köznevelési intézmény átszervezésével, megszüntetésével összefüggő kérdéseket tárgyal.

(7) A Koordinációs és Minőségirányítási Főosztály főosztályvezetője gondoskodik arról, hogy a tankerületi igazgatói értekezleten és a megyeközponti tankerületi igazgatói értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról, tájékoztatásról emlékeztető készüljön, amelyet az értekezletre meghívottak és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök részére megküld. Az emlékeztetőt a Koordinációs és Minőségirányítási Főosztály főosztályvezetője által kijelölt kormánytisztviselő készíti és a főosztályvezető írja alá.

14. Megyei tankerületi igazgatói értekezlet

16. § (1) A megyei tankerületi igazgatói értekezlet a megyei tankerületi igazgató vezetésével – a megyeközponti tankerületi igazgatói értekezletet követően haladéktalanul, legkésőbb az értekezletet követő munkanapon – áttekinti a megyében működő területi szervek, illetve köznevelési intézmények feladatkörébe tartozó feladatok ellátását, koordinálja a megyén belüli szakmai, funkcionális és jogalkalmazási feladatokat. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) A megyei tankerületi igazgatói értekezleten a megyében működő területi szervek tankerületi igazgatói, illetve a megyeközponti tankerületi igazgató által meghívottak vesznek részt.

(3) A megyei tankerületi igazgatói értekezletre meg kell hívni a területi vagy települési szinten reprezentatívnak minősülő szakszervezetek képviselőit abban az esetben, ha a foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeivel, jogviszonyával összefüggő kérdéseket vitatnak meg, illetőleg az értekezlet köznevelési intézmény átszervezésével, megszüntetésével összefüggő kérdéseket tárgyal.

(4) A megyei tankerületi igazgatói értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a megyeközponti tankerületi igazgató által kijelölt kormánytisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít – amit a megyeközponti tankerületi igazgató ír alá –, és a megyeközponti tankerületi igazgató iránymutatása szerint gondoskodik az emlékeztető érintettek részére történő megküldéséről. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni az elnök részére.

(5) A megyei tankerületi igazgatói értekezletre a meghívót a megyeközponti tankerületi igazgató legalább 5 munkanappal előbb kiküldi, megjelölve a napirendi pontokat is.

15. Tankerületi értekezlet

17. § (1) A tankerületi értekezleten – a tankerületi igazgatói, megyei tankerületi igazgatói értekezletet követően haladéktalanul, legkésőbb az értekezletet követő munkanapon, egyébként szükség szerint, legalább heti rendszerességgel – a területi szerven belül a tankerületi igazgató vezetésével a tankerületen belüli szakmai és funkcionális feladatellátás, jogalkalmazás összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) A tankerületi értekezlet résztvevői a tankerület szervezeti egységeinek vezetői, a tankerület illetékességi területén működő, köznevelési intézmények vezetői, illetve a tankerületi igazgató által meghívottak.

(3) A tankerületi értekezletre meg kell hívni az adott tankerület illetékességi területén lévő településeken működő települési szinten reprezentatív szakszervezetek képviselőit abban az esetben, ha a foglalkoztatottak élet- és munkakörülményeivel, jogviszonyával összefüggő kérdéseket vitatnak meg, illetőleg az értekezleten a köznevelési intézmények átszervezésével, megszüntetésével összefüggő kérdéseket tárgyalnak.

(4) A tankerületi értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a tankerületi igazgató által kijelölt kormánytisztviselő a felelős, aki a tankerületi értekezletről emlékeztetőt készít – amit a tankerületi igazgató ír alá –, és a tankerületi igazgató iránymutatása szerint gondoskodik az emlékeztető érintettek részére történő megküldéséről. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni az elnök részére.

(5) A meghívót – megjelölve a napirendi pontokat is – legalább 5 munkanappal a tankerületi értekezlet előtt meg kell küldeni az elnöknek.

(6) A fővárosban működő szakképző intézmények és önálló kollégiumok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott értekezletet a központi szerv Szakképzés-szervezési Főosztályának főosztályvezetője hívja össze. Az értekezleten a Szakképzés-szervezési Főosztály szervezeti egységeinek vezetői, a fővárosban működő szakképző intézmények és kollégiumok intézményvezetői, illetve a főosztályvezető által meghívottak vesznek részt. Az értekezlet emlékeztetőjének elkészítéséről, az érintettek részére történő megküldéséről a főosztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő gondoskodik. Az emlékeztetőt a főosztályvezető írja alá.

16. Főosztályi értekezlet

18. § (1) A főosztályi értekezleten a főosztályvezető vezetésével – az elnöki, a tankerületi igazgatói, illetve megyeközponti tankerületi igazgatói értekezletet követően haladéktalanul, legkésőbb az értekezletet követő munkanapon, egyébként szükség szerint, általában heti rendszerességgel – a főosztályon belüli szakmai és funkcionális feladatellátás, jogalkalmazás összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) A főosztályi értekezlet résztvevői a főosztályvezető-helyettes, a főosztály osztályvezetői, illetve a főosztályvezető által meghívottak.

(3) A főosztályi értekezlet összehívásáért és előkészítéséért a főosztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít – amit a főosztályvezető ír alá –, és a főosztályvezető iránymutatása szerint gondoskodik az emlékeztető érintettek részére történő megküldéséről. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni az elnök részére.

17. Osztályértekezlet

19. § (1) Az osztályértekezleten az osztályvezető vezetésével – a főosztályi értekezletet követően haladéktalanul, legkésőbb az értekezletet követő munkanapon, egyébként szükség szerint, általában heti rendszerességgel – az osztályon belüli szakmai és funkcionális feladatellátás, jogalkalmazás összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) Az osztályértekezlet résztvevői az osztály kormánytisztviselői, illetve az osztályvezető által meghívottak.

(3) Az osztályértekezlet összehívásáért és előkészítéséért az osztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő a felelős, aki az értekezletről emlékeztetőt készít – amit az osztályvezető ír alá –, és az osztályvezető iránymutatása szerint gondoskodik az emlékeztető érintettek részére történő megküldéséről. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a főosztályvezető, illetve a területi szerv vezetője részére.

18. Munkacsoport

20. § (1) Az elnök, a tankerületi igazgató, illetve a főosztályvezető az irányítása alatt álló több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló rendelkezésben – az elnök által létrehozott munkacsoport esetén az elnöki utasításban – meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének tartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló feladatok hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

19. Köznevelési intézményvezetői értekezlet

21. § (1) A köznevelési intézményvezetői értekezleten a tankerületi igazgató vezetésével – a tankerületi igazgatói, megyei tankerületi igazgatói értekezletet követően haladéktalanul, egyébként szükség szerint, általában heti rendszerességgel – a tankerületben működő köznevelési intézményeket és a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakat érintő kérdések megtárgyalására, a szakmai és funkcionális feladatellátás összehangolására, a soron következő feladatok meghatározására kerül sor. Célja a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról.

(2) A köznevelési intézményvezetői értekezlet résztvevői a tankerületben működő köznevelési intézmények intézményvezetői, illetve a tankerületi igazgató által meghívottak.

(3) A köznevelési intézményvezetői értekezlet összehívásáról és előkészítéséről a tankerületi igazgató által kijelölt kormánytisztviselő gondoskodik, aki az értekezletről emlékeztetőt készít – amit a tankerületi igazgató ír alá –, és a tankerületi igazgató iránymutatása szerint gondoskodik az emlékeztető érintettek részére történő megküldéséről. Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni az elnök részére.

(4) A fővárosban működő szakképző intézmények és önálló kollégiumok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott értekezletet a központi szerv Szakképzés-szervezési Főosztálya Fővárosi Szakképzési Osztálya osztályvezetője hívja össze. Az értekezleten a fővárosban működő szakképző intézmények és kollégiumok intézményvezetői, illetve az osztályvezető által meghívottak vesznek részt. Az értekezlet összehívásáról, előkészítéséről, emlékeztetőjének elkészítéséről, az érintettek részére történő megküldéséről az osztályvezető által kijelölt kormánytisztviselő gondoskodik. Az emlékeztetőt az osztályvezető írja alá.

V. Fejezet

Az Intézményfenntartó Központ működésével kapcsolatos rendelkezések

20. A kiadmányozás rendje

22. §42 (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre, közbenső intézkedésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja a döntésnek, a közbenső intézkedésnek, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát.

(2) Kiadmányt csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával lehet kiadni.

(3) A kiadmányozott irat tartalmáért és formájáért a kiadmányozás jogosultja a felelős.

(4) A kiadmányozási jog

a) az Intézményfenntartó Központ, illetve az elnök hatáskörében vagy feladatkörében hozott érdemi döntés aláírására,

b) az Intézményfenntartó Központ, illetve az elnök hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és az elnök nevében történő aláírására, vagy

c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára ad felhatalmazást.

(5) Az Intézményfenntartó Központ nevében általános és korlátlan kiadmányozási joga az elnöknek van.

(6) Az elnök kiadmányozási jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve, esetileg vagy visszavonásig az Intézményfenntartó Központ kormánytisztviselőjére átruházhatja.

(7) Az elnök által átruházott kiadmányozási jog tovább nem ruházható.

(8) Az elnök kiadmányozási jogának átruházása nem minősül az elnök jogszabályban foglalt hatásköre átruházásának.

(9) Az elnök az átruházott kiadmányozási jogot bármely esetben jogosult visszavonni.

(10) A szervezeti egységek vezetői a feladatkörükbe utalt ügyekben az Intézményfenntartó Központ szervezetén belül kiadmányozási joggal rendelkeznek, amennyiben azt az elnök kizárólagos hatáskörébe nem vonta.

(11) Az átruházott jogkörben gyakorolt kiadmányozása tekintetében az elnök elrendelheti az irat – elnök által kijelölt vezető által elvégzendő – előzetes ellenőrzését.

(12) A kiadmányozási jog gyakorlásának részletes szabályait az elnök elnöki utasításban határozza meg.

(13) A köznevelési intézmény vezetője az Nkt.-ban meghatározott önálló feladat- és hatáskörében önálló kiadmányozási joggal rendelkezik. A kiadmányozási jog átruházásról a köznevelési intézmény belső szabályzatában rendelkezik.

21. A munkavégzés általános szabályai

23. § (1) Az elnök, illetve akadályoztatása esetén az elnök helyettesítésére jogosult elnökhelyettes kivételével vezető beosztású kormánytisztviselő az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – utasítást nem adhat.

(2) A központi szerv szervezeti egységének vezetője a szakmai, funkcionális irányítás körében a tankerületi igazgató, illetve a tankerületi igazgató egyidejű tájékoztatása mellett a köznevelési intézmény intézményvezetője részére az Intézményfenntartó Központ belső szabályzatában meghatározottak szerint közvetlenül adhat utasítást.

(3) A tankerületi igazgató az illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmény vezetője részére – a funkcionális irányítás körében – közvetlenül adhat utasítást.

(4) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását – ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(5) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott utasítás nem terjedhet ki az utasítást adó vezető irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

22. Ügyintézési határidő

24. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.

(4) A határidőket – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – naptári napban kell meghatározni.

(5) A referens feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

23. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

25. § (1) Az Intézményfenntartó Központ valamennyi vezetője és munkatársa köteles a feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre az elnök, illetve tankerületi igazgató kijelölt.

(2) Az elnök az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetők és a tárgykör szerint illetékes referens hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetőket és a tárgykör szerint illetékes referenseket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

(4) Az Intézményfenntartó Központ jogi képviseletének ellátásáért felelős szervezeti egység, illetve a jogi képviselet ellátásával megbízott szervezeti egység kormánytisztviselőivel vagy külső jogi képviselővel az Intézményfenntartó Központ valamennyi szervezeti egysége köteles együttműködni.

24. Az Intézményfenntartó Központ képviselete

26. § (1) Az Intézményfenntartó Központot – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – az elnök képviseli.

(2) Az Intézményfenntartó Központot a minisztérium és a központi közigazgatás más intézményei felé, valamint a központi hivatalokkal való kapcsolatokban az elnök vagy az elnökhelyettesek, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban az elnök, az elnökhelyettesek, a saját illetékességi területén a tankerületi igazgató, illetve az intézményvezető, valamint – a szakterületüket érintő kérdésekben, illetve az elnök, elnökhelyettesek, a tankerületi igazgató és az intézményvezető megbízása alapján – az erre felhatalmazott vezető, kormánytisztviselő, illetve közalkalmazott képviseli.

(3) Az Intézményfenntartó Központ bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a jogi képviseletért felelős szervezeti egység e feladattal megbízott kormánytisztviselője, illetve az elnök által megbízott külső jogi képviselő látja el. Az Intézményfenntartó Központ kormánytisztviselői az Intézményfenntartó Központ képviseletében a hatályos anyagi és eljárási jogszabályok alapján jogosultak eljárni a bíróságok és más hatóságok előtt. A képviseleti jogosultságra vonatkozó részletes szabályokat e szabályzat mellett az Intézményfenntartó Központ más belső szabályzatai, az ügyrendek és a kormánytisztviselők munkaköri leírásai tartalmazzák.

(4) Az Európai Unió által társfinanszírozott projektek előkészítése során az Intézményfenntartó Központ képviseletét a belső szabályzatokban kijelölt vezető, kormánytisztviselő, közalkalmazott látja el. E projektek megvalósítása során az elnök a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.

(5) Nemzetközi programokon, protokolleseményeken, valamint a civil szervezetekkel és az érdek-képviseleti szervekkel való kapcsolattartás tekintetében az Intézményfenntartó Központ képviseletére az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések az irányadók.

(6) A köznevelési intézmény képviseletére a hatáskörébe tartozó ügyekben az intézményvezető jogosult.

(7) A kapcsolattartás részletes szabályait az Intézményfenntartó Központ külön szabályzata, a szervezeti egységek ügyrendjei valamint a munkaköri leírások határozzák meg.

25. A sajtóval való kapcsolattartás rendje

27. § (1) A sajtóval való kapcsolattartásra az elnök a miniszter, illetve az állami vezető által kijelölt minisztériumi szervezeti egységgel egyeztetve jogosult.

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait a Sajtókapcsolati és Kommunikációs Szabályzat határozza meg.

26. Címadományozás43

28. §44 (1) Az Intézményfenntartó Központ kormánytisztviselői tekintetében a címadományozásokról az elnök a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel dönt.

(2) A közigazgatási főtanácsadói és tanácsadói címmel rendelkezők együttes létszáma nem haladhatja meg a központi szerv és tankerületek felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező kormánytisztviselői együttes létszámának 20%-át.

(3) A szakmai főtanácsadói és tanácsadói címmel rendelkezők együttes létszáma nem haladhatja meg a központi szerv és tankerületek felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező kormánytisztviselői együttes létszámának 20%-át.

(4) A címadományozás részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

27. A helyettesítés rendje45

29. § (1) Az Intézményfenntartó Központ vezetőinek helyettesítése során a helyettesítést ellátó vezető vagy ügyintéző:

a) az elnök, illetve a helyettesített vezető által irányított, vagy az elnök, illetve a vezetett szervezeti egység által használt levélpapíron vagy egyéb iraton,

b) az elnök, illetve az érintett szervezeti egység által használt bélyegző lenyomatának használatával,

c) az elnök, illetve a helyettesített vezető neve felett saját aláírásával, és

d) az elnök, illetve a helyettesített vezető neve után pedig „h” betű feltüntetésével

jelzi, hogy az adott ügyben helyettesítőként járt el.

(2) A helyettesítés – a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével – magába foglalja a kiadmányozási jog gyakorlásának helyettesítését is.

(3) Az egyes szervezeti egységekben, tankerületekben a helyettesítés rendjének részletes szabályait a szervezeti egységek, illetve a tankerületek ügyrendje tartalmazza.

(4) Az egyes, egymást helyettesítő foglalkoztatottak, illetve munkakörök megnevezését a dolgozók munkaköri leírásának tartalmaznia kell.

29/A. § (1) Az elnököt akadályoztatása esetén, illetve távollétében:

a) a szakmai elnökhelyettes – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – helyettesíti,

b) az elnök és a szakmai elnökhelyettes együttes távolléte vagy akadályoztatása, illetve a munkakör betöltetlensége esetén az elnököt a gazdasági elnökhelyettes helyettesíti.

(2) Az elnököt költségvetést érintő pénzügyi, gazdasági ügyekben a gazdasági elnökhelyettes helyettesíti.

(3) Az elnököt szakképzési ügyekben a szakképzési elnökhelyettes helyettesíti.

(4) Az elnök helyettesítése során – lehetőség szerint – az elnökkel előzetesen egyeztetendő a kiadmányozásra kerülő irat. Amennyiben erre nincs mód, úgy a kiadmány a kiküldésével egyidejűleg megküldendő az elnök e-mail címére vagy az elnök akadályoztatásának megszűnését követően soron kívül bemutatandó.

29/B. § (1) Az elnökhelyettest akadályoztatása esetén, illetve távollétében az elnökhelyettes által kijelölt főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető helyettesíti.

(2) A munkakör betöltetlensége esetén az elnökhelyettes helyettesítését ellátó vezetőt az elnök jelöli ki.

(3) Az elnökhelyettest kötelezettségvállalási jogkörében távolléte, illetve akadályoztatása esetén az elnök helyettesíti.

29/C. § (1) A fejlesztési és projektigazgatót akadályoztatása esetén, illetve távollétében a fejlesztési és projektigazgató által kijelölt főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető helyettesíti.

(2) A munkakör betöltetlensége esetén a fejlesztési és projektigazgató helyettesítését ellátó vezetőt az elnök jelöli ki.

29/D. § (1) A főosztályvezetőt akadályoztatása esetén, illetve távollétében:

a) a főosztályvezető irányítását ellátó elnökhelyettes,

b) a főosztályvezető-helyettes,

c) a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, vagy

d) a főosztályvezető által kijelölt I. besorolási osztályú kormánytisztviselő

helyettesíti.

(2) A főosztályvezető helyettesítésének részletes rendjét a főosztályok ügyrendje tartalmazza.

(3) A főosztályvezetői munkakör betöltetlensége esetén a főosztályvezető helyettesítését ellátó vezetőt vagy I. besorolási osztályú kormánytisztviselőt az elnök jelöli ki.

(4) A főosztályvezetőt kötelezettségvállalási jogkörében távolléte, illetve akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.

29/E. § (1) A főosztályvezető-helyettest akadályoztatása esetén, illetve távollétében:

a) a főosztályvezető-helyettes vezetését ellátó főosztályvezető,

b) a főosztályvezető által – a főosztályvezető-helyettes javaslatára – kijelölt osztályvezető, vagy

c) a főosztályvezető által – a főosztályvezető-helyettes javaslatára – kijelölt I. besorolási osztályú kormánytisztviselő

helyettesíti.

(2) A főosztályvezető-helyettes helyettesítésének részletes rendjét az ügyrend tartalmazza.

(3) A főosztályvezető-helyettesi munkakör betöltetlensége esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesítését ellátó vezetőt vagy I. besorolási osztályú kormánytisztviselőt az elnök jelöli ki.

29/F. § (1) A tankerületi igazgatót akadályoztatása esetén, illetve távollétében:

a) a tankerületi igazgató kinevezett helyettese,

b) az osztályvezető, vagy

c) a tankerületi igazgató által kijelölt I. besorolási osztályú kormánytisztviselő

helyettesíti.

(2) A tankerületi igazgató helyettesítésének részletes rendjét a tankerületek ügyrendje tartalmazza.

(3) A tankerületi igazgatói munkakör betöltetlensége esetén a tankerületi igazgató helyettesítését ellátó vezetőt, vagy I. besorolási osztályú kormánytisztviselőt az elnök jelöli ki.

29/G. § (1) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén, illetve távollétében:

a) az osztályvezető vezetését ellátó főosztályvezető vagy tankerületi igazgató,

b) az érintett főosztály főosztályvezető-helyettese,

c) a főosztályvezető vagy a tankerületi igazgató által – lehetőség szerint az osztályvezető javaslatára – kijelölt másik osztályvezető,

d) a főosztályvezető vagy a tankerületi igazgató által – lehetőség szerint az osztályvezető javaslatára – kijelölt I. besorolási osztályú kormánytisztviselő, vagy

e) az osztályvezető által kijelölt I. besorolási osztályú kormánytisztviselő

helyettesíti.

(2) Az osztályvezető helyettesítésének részletes rendjét az ügyrend tartalmazza.

(3) Az osztályvezetői munkakör betöltetlensége esetén az osztályvezető helyettesítését ellátó vezetőt vagy I. besorolási osztályú kormánytisztviselőt az elnök jelöli ki.

29/H. § (1) Az Intézményfenntartó Központ központi szervében, illetve a tankerületekben foglalkoztatott ügyintézőt vagy munkavállalót akadályoztatása esetén, illetve távollétében a munkaköri leírásában meghatározott, illetve a közvetlen vezetője által kijelölt dolgozó helyettesíti.

(2) Az érintett ügyintézői vagy munkavállalói munkakör betöltetlensége esetén az adott munkakör ellátására az ügyintézőt vagy a munkavállalót – lehetőség szerint az érintett szervezeti egység, illetve tankerület vezetőjének javaslatára – az elnök jelöli ki.

29/I. § (1) Az intézményvezetőt kinevezett/megbízott helyettese távolléte vagy akadályoztatása, illetve a vezető-helyettesi tisztség betöltetlensége esetén, az intézmény belső szabályzatában kijelölt személy (ügyrendi helyettes), ennek hiányában az illetékes tankerületi igazgató által megbízott közalkalmazott helyettesíti.

(2) A közalkalmazott és a köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállalók helyettesítéséről a köznevelési intézmény belső szabályzatai és a közalkalmazott, illetve a munkavállaló munkaköri leírása rendelkezik.

VI. Fejezet

Az Intézményfenntartó Központ gazdálkodása

28. A gazdálkodás rendszere

30. § (1) Az Intézményfenntartó Központ az Áht.-ban meghatározottak mellett – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – részben decentralizált keretgazdálkodást folytat.

(2) A decentralizált gazdálkodás szempontjából a szervezeti egységek lehetnek:

a) önálló gazdálkodási joggal rendelkező területi szervek (költséggazdák),

b) önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező szervezeti egységek, köznevelési intézmények.

(3) Költséggazdák a területi szervek. A költséggazdák kijelölt vezetői és kijelölt munkatársai a szabályozások által rájuk ruházott kötelezettségvállalási, utalványozási és pénzügyi ellenjegyzési, teljesítésigazolási és ellenjegyzési jogkörrel rendelkeznek, amelynek gyakorlásáért és betartásáért fegyelmi, valamint kártérítési felelősséggel tartoznak.

(4) Nem terjed ki a decentralizált gazdálkodás az általános kiadások, a központilag ellátott feladatok finanszírozását biztosító előirányzatokra.

(5) A költséggazdák a különböző feladataikra az Intézményfenntartó Központ költségvetésében meghatározott és az Intézményfenntartó Központ által biztosított működési és felhalmozási kereteikkel önállóan, felelősséggel gazdálkodnak.

(6) A központi szerv és a területi szervek által ellátott vagyongazdálkodási feladatokra (beruházás, felújítás, karbantartás) felhasználási tervet kell készíteni, melyet a költségvetéssel együtt kell elfogadni.

(7) A költséggazda az elvárható takarékosság mellett felelős a számára meghatározott keretek felhasználásának célszerűségéért, hatékony és gazdaságos felhasználásáért, az igénybe vett szolgáltatás mennyiségéért, a jogszabályban és az e Szabályzatban, továbbá az egyéb gazdálkodási dokumentumokban rögzítettek betartásáért.

(8) A jelen Szabályzatban, valamint az elnöki utasításokban foglaltak megsértése esetén a gazdasági elnökhelyettes javaslatára az elnök a költséggazda gazdálkodási önállóságát felfüggesztheti. Erről a döntésről a költséggazdát 3 munkanapon belül értesíti.

(9) A (8) bekezdésben foglaltak megvalósulása esetén az elnök további intézkedéséig a költséggazda vezetőjének kötelezettségvállalási és utalványozási jogköre kizárólag az elnök ellenjegyzésével érvényes.

(10) A költséggazdák gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat a költséggazdák vezetik, melyről az Intézményfenntartó Központ Gazdasági Szervezete részére havonta jelentést küldenek.

29. Az Intézményfenntartó Központ gazdálkodása

31. § (1) Az Intézményfenntartó Központ a feladatait a közpénz és a közvagyon hatékony használata követelményének érvényesítésével és felelősségével végzi. Az Intézményfenntartó Központ kötelezettsége a rendelkezésre álló források ésszerű, gazdaságos felhasználása, a szellemi és egyéb vagyon védelme.

(2) Az Intézményfenntartó Központ az állami fenntartású köznevelési intézményekre való tekintettel az államtól és az önkormányzatoktól ingyenes használatba vagy vagyonkezelésre átvett vagyonnal felelősen köteles gazdálkodni, figyelemmel

a) a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján megkötött megállapodásban foglaltakra;

b) arra, hogy a rendelkezésre bocsátott ingó és ingatlan vagyont az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtásához használhatja és hasznosíthatja;

c) arra, hogy az állam által az Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe adott vagyon tulajdonjoga az államot illeti meg, használatára és hasznosítására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltak, valamint az ingó vagyontárgyak értékesítésére vonatkozóan az éves költségvetési törvény előírásai (értékhatárai) az irányadók.

(3) A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az önkormányzatok által az Intézményfenntartó Központ használatába vagy vagyonkezelésébe adott vagyont az Intézményfenntartó Központ kizárólag a feladathoz kötötten és annak az ellátásához szükséges mértékben használhatja. A feladat-ellátási kötelezettség megszűnése esetén köteles azt az önkormányzat részére visszaszolgáltatni.

(4) Az Intézményfenntartó Központban a vagyonkezelésében lévő vagyoni kört tekintve csak olyan bevételt eredményező – az átmenetileg szabad kapacitás kihasználását célzó – tevékenység folytatása engedélyezhető, ahol a bevétel az Intézményfenntartó Központot illeti meg, és így érvényesíthető a működési és dologi költségek megtérülése.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a köznevelési intézmény tevékenységéből származó bevételt annak az intézménynek a gazdálkodási kereteiben kell felhasználásra biztosítani, ahol a bevétel keletkezett.

(6) Az Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében és használatában lévő vagyonnal történő gazdálkodás részletes szabályait a Vagyonkezelési Szabályzat határozza meg.

30. A gazdálkodás rendje

32. § (1) A kötelezettségvállalás olyan azonnali vagy későbbi időpontra vonatkozó fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalásáról szóló jognyilatkozat, melyet csak a kötelezettségvállalásra jogosult (a továbbiakban: kötelezettségvállaló) tehet meg. A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik a rábízott keret szabályszerű, gazdaságos és hatékony felhasználásáért, a keret felhasználással kitűzött célok megvalósításáért, továbbá a szakmai és pénzügyi beszámoláshoz szükséges dokumentumok és bizonylatok összeállításáért.

(2) Kötelezettséget vállalni – a gazdasági eseményenként 100 000 Ft-ot meghaladó kifizetések esetén – csak írásban, pénzügyi szakképesítésű munkavállaló ellenjegyzése után lehet, akinek a pénzügyi ellenjegyzés mint feladat, a munkaköri leírásában szerepel.

(3) Általános kötelezettségvállalási joga az elnöknek van.

(4) Kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkezik továbbá:

a) a tankerületi igazgató az illetékességi területén működő és a hatáskörébe tartozó köznevelési intézmények egészére a részükre megállapított gazdálkodási kereteken belül;

b) vállalkozási tevékenység esetén, a vállalkozási szerződés által biztosított keret erejéig az e tevékenység vezetésével megbízott személy.

(5) A szerződéskötés rendjét a Gazdálkodási Szabályzat szabályozza.

31. Az Intézményfenntartó Központ költségvetése

33. § (1) Az Intézményfenntartó Központ kincstári költségvetését a Minisztérium Magyarország éves központi költségvetésében elfogadott előirányzatok és az Nkt. feladat-ellátási és munkaszervezési paraméter-rendszere szerint, illetve azok keretei között állapítja meg és szempontokat ad az elemi költségvetés elkészítéséhez.

(2) Az Intézményfenntartó Központ gazdálkodásának alapja a Minisztérium által jóváhagyott elemi költségvetés, valamint az ezt részletező belső költségvetés. A költségvetés készítésének folyamatát az Áht. III. fejezete, e Szabályzat és a Gazdálkodási Szabályzat tartalmazza. A tárgyévet megelőző év november 30-ig a Gazdasági Szervezet a gazdasági elnökhelyettes irányításával összeállítja és az elnök elé benyújtja a költségvetési irányelveket.

(3) Az Intézményfenntartó Központ a belső költségvetését úgy készíti el, hogy a területi szervek és a köznevelési intézmények a feladat- és felelősségi körükbe tartozó feladataik ellátáshoz megfelelő kerettel rendelkezzenek.

(4) A területi szerv funkcionális költségvetéssel rendelkezik, mely az elemi költségvetés szabályai szerint épül fel a tankerületi igazgató döntési kompetenciájának és feladatainak megfelelően, előirányzatai felett a tankerületi igazgató rendelkezik. Ennek keretén belül kell meghatározni az egyes intézmények költségvetési keretszámait, melynek terhére az intézményvezető ellátmányt kap, és melynek előirányzatai felett a tankerületi igazgató a kötelezettségvállaló.

(5) A költségvetés tervezését úgy kell megszervezni, hogy a területi szervek és a köznevelési intézmények a tárgyév március végéig jóváhagyott gazdálkodási kerettel rendelkezzenek.

(6) Az Intézményfenntartó Központ olyan vezetői számviteli rendszert köteles működtetni, amely biztosítja a kiadásoknak és bevételeknek, valamint a kötelezettségvállalásoknak és követeléseknek a intézményenkénti illetve az intézmények által ellátott feladatonkénti és tankerületenkénti nyilvántartását.

32. A gazdálkodási keretek felhasználása

34. § (1) A költséggazdák a feladataik ellátásáról, munkafolyamataik megszervezéséről oly módon gondoskodnak, hogy az biztosítsa a költségvetésben részükre megállapított előirányzatok, keretek takarékos felhasználását. Költségvetésben tervezett, illetve év közben módosított kereteiket az Áht. és az Ávr. szabályaival összhangban használhatják fel.

(2) A költséggazda a jóváhagyott, illetve év közben módosított kiadási kereteit nem lépheti túl. Olyan feladatokat (új feladat, feladatbővítés, beruházások működési többletigénye stb.), amelyeket eredeti kerete nem tartalmaz, csak akkor kezdhet el megvalósítani, ha a keretet annak fedezetével megnövelik.

33. Pénzellátás

35. § (1) Az intézményvezetők a feladatellátáshoz részükre meghatározott keret felhasználására kincstári kártyával rendelkeznek.

(2) A felhasznált keret nem haladhatja meg a napi 100 000 Ft-ot, illetve az éves keret időarányos részét. Ettől csak a gazdasági elnökhelyettes írásos engedélyével lehet eltérni.

34. A költségvetési beszámolás

36. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolóban a gazdálkodásról részletes számszaki és szöveges indoklással, értékeléssel is számot kell adni.

(2) A szöveges indoklás – a szakmai feladatok, illetve a költségvetés teljesítésére vonatkozó – tartalmi és formai követelményeit a Minisztérium határozza meg.

(3) A számszaki és a szöveges jelentést a Gazdasági Szervezet állítja össze.

(4) A szakmai feladatok teljesítéséről szóló jelentés az érintett szakmai vezetők által a gazdasági elnökhelyettes kérésére készített írásos értékelésen alapul.

(5) A költséggazdák a beszámolók, adatszolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatokat a gazdasági elnökhelyettes által kért formában és tartalommal szolgáltatják.

VII. Fejezet46

Az elnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek

35. Elnöki Titkárság

37. § (1) Az Elnöki Titkárság főosztály jogállású, az elnök által meghatározott koordinációs, iratkezelési, programszervezési és külső kommunikációs, valamint titkársági feladatokat ellátó önálló szervezeti egység. Az Elnöki Titkárság szervezeti keretet biztosít az adatvédelmi, az információszabadság és az információs önrendelkezési jog gyakorlásával összefüggő, az integritásirányítási, a biztonsági és az informatikai biztonsági, valamint a minősített irat- és adatkezelési feladatok ellátásához.

(2) Az Elnöki Titkárság koordinációs feladatai keretében:

a) felügyeli az elnök döntéseinek előkészítését és végrehajtását, közreműködik a központi szerv szervezeti egységeinél és a tankerületekben zajló szakmai feladatellátás nyomon követésében, ellenőrzésében, amelyről rendszeres tájékoztatást ad az elnöknek,

b) az Intézményfenntartó Központ rendszeres és az ad hoc jellegű feladatai, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében azonnali tájékoztatást, adatot kérhet a központi szerv szervezeti egységeitől és a tankerületektől,

c) az elnökhelyettesekkel és a központi szerv szervezeti egysége vezetőivel együttműködik az Intézményfenntartó Központ feladatkiadási, utókövetési és számonkérési rendszerének kialakításában, működtetésében és irányításában,

d) kezeli, összesíti és nyilvántartja a feladatkezelőben szereplő feladatokat, ellenőrzi a feladatok teljesülését,

e) gondoskodik a több szakterületet érintő szakmai anyagok, kiadványok előkészítéséről, az ahhoz szükséges szakmai anyagok központi szerv szervezeti egységeitől, tankerületektől történő bekéréséről,

f) közreműködik az Intézményfenntartó Központot érintő jogszabálytervezetek, illetve az Intézményfenntartó Központ belső szabályozóinak, szerződéseinek véleményezésében.

(3) Az Elnöki Titkárság iratkezeléssel összefüggő feladatai keretében:

a) ellátja a központi szervhez az irányító szervtől, minisztériumtól, központi államigazgatási szervtől érkező bejövő iratok, küldemények központi szerv szervezeti egységeire történő szignálását,

b) ellátja a központi szervtől elnöki kiadmányozással kimenő iratok, kiadmányok előzetes tartalmi és formai ellenőrzését,

c) ellátja a központi szervtől a központi szerv szervezeti egysége vezetője átruházott kiadmányozásával kimenő iratok, kiadmányok előzetes tartalmi és formai ellenőrzését az elnök erre irányuló utasítása esetén,

d) továbbítja a Központi érkeztető és postázóhoz vagy a szervezeti egységekhez a szignált, valamint az elnök által kiadmányozott expediálandó, illetve postázandó iratokat,

e) gondoskodik az elnöki körlevelek tankerületek felé történő elektronikus továbbításáról.

(4) Az Elnöki Titkárság programszervezési és külső kommunikációs feladatai keretében:

a) előkészíti, szervezi és nyilvántartja az elnök bel- és külföldi programjait,

b) ellátja az elnöki értekezlet előkészítésével, szervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, az ott elhangzottakról emlékeztetőt készít, amelyet jóváhagyást követően továbbít az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök részére,

c) elősegíti az elnöki kommunikáció napi működését, az elnök megbízásából nyilatkozatot készít elő a sajtónak,

d) háttéranyagot készít az elnök programjaihoz, amelyhez adatot, információt kérhet az Intézményfenntartó Központ szervezeti egységeitől,

e) gondoskodik az Intézményfenntartó Központ tevékenységét, illetve az elnök személyét érintő, sajtóesemények, az elnök megjelenését feltételező rendezvények megszervezéséről, lebonyolításáról, értékeléséről.

(5) Az Elnöki Titkárság titkársági feladatai keretében

a) fogadja és irányítja az elnökhöz érkező vendégeket,

b) kezeli az elnök reprezentációs keretét, gondoskodik az elnök feladatellátásához kapcsolódó beszerzésekről, a felhasznált keretösszegekről történő elszámolásról.

(6) Az Elnöki Titkárság szervezeti kereteket biztosít a belső adatvédelmi felelős feladatainak ellátásához, aki:

a) koordinálja az adatvédelemmel, a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos és az elektronikus információszabadságból eredő feladatokat,

b) ellátja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével, az egyedi adatigénylések teljesítése rendjének meghatározásával kapcsolatos feladatokat,

c) végzi az adatszolgáltatást az egységes közadat-kereső rendszer számára,

d) elkészíti és folyamatosan aktualizálja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot, ellenőrzi az adatvédelemmel összefüggő jogi normák és a szabályzat rendelkezéseinek megtartását,

e) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót,

f) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást,

g) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

(7) Az Elnöki Titkárság szervezeti kereteket biztosít az integritás tanácsadó feladatainak ellátásához, aki:

a) koordinálja az Intézményfenntartó Központ működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok év végi felmérését,

b) előkészíti a munkaterv mellékletét képező korrupció-megelőzési intézkedési tervet a korrupció megelőzésére,

c) előkészíti az éves integritásjelentést,

d) kidolgozza és működteti a visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására, a bejelentő szervezeten belüli védelmére vonatkozó eljárásrendet, rendszert,

e) évente felméri, összesíti a foglalkoztatottak érdekérvényesítőkkel való találkozásának alakulását, kialakítja és működteti az érdekérvényesítőkkel való találkozás hivatali rendjét, rendszerét,

f) koordinálja a hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzéseket,

g) tájékoztatást és tanácsadást nyújt a foglalkoztatottak részéről felmerült hivatásetikai kérdésekben.

(8) Az Elnöki Titkárság szervezeti kereteket biztosít a biztonsági vezető feladatainak ellátásához, aki:

a) ellátja a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, az ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését,

b) ellátja a minősített irat és adatkezelés felügyeletét,

c) ellátja a Nyilvántartó iroda felügyeletét,

d) elkészíti és aktualizálja a minősített adatok védelmével összefüggő belső irányítási eszközöket.

(9) Az Elnöki Titkárság szervezeti kereteket biztosít az informatikai biztonsági felelős feladatainak ellátásához, aki:

a) felel az Intézményfenntartó Központnál előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért, továbbá a vonatkozó jogi normák betartásáért és betartatásáért az elektronikus információs rendszer tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kockázatkezelésében, karbantartásában vagy javításában résztvevők és közreműködők tekintetében,

b) gondoskodik az Intézményfenntartó Központ elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról, elvégzi annak tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,

c) az Informatikai Főosztállyal együttműködve előkészíti az informatikai biztonsági szabályozást, illetve véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a tárgykört érintő más szabályzatokat és szerződéseket,

d) előkészíti az Intézményfenntartó Központ elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és az Intézményfenntartó Központ biztonsági szintbe történő besorolását,

e) kapcsolatot tart a jogszabályban meghatározott hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal, az ott meghatározott elektronikus információs rendszert érintő biztonsági eseményről tájékoztatni köteles az érintett szervet.

36. Koordinációs Főosztály

38. § (1) A Koordinációs Főosztály ellátja az Intézményfenntartó Központ jogi, igazgatási, koordinációs, minőségirányítási, ügyfélkapcsolati, informatikai, statisztikai és nyílt iratkezelési feladatait. A Koordinációs Főosztály közreműködik a tankerületek informatikai szakmai és funkcionális irányításában, a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, informatikával összefüggő feladatok koordinálásában, valamint ellátja az Intézményfenntartó Központ adatnyilvántartó és adatszolgáltató, adatelemző és statisztikai feladatait.

(2) A Koordinációs Főosztály jogi feladatai keretében:

a) előkészíti az Intézményfenntartó Központ funkcionális és szakmai feladat- és hatáskörét érintő peres és nemperes eljárásokkal összefüggő beadványokat, külső jogi képviselő eljárása során közreműködik az előkészítésben, vezeti a peres ügyek nyilvántartását,

b) a Szabályzatban, továbbá az elnök által meghatározott ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli eljárásokban ellátja az elnök és az Intézményfenntartó Központ jogi képviseletét,

c) az érintett szervezeti egységekkel együttműködve előkészíti, illetve kötelmi jogi szempontból véleményezi az Intézményfenntartó Központ által megkötendő szerződéseket,

d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal összefüggő szerződések kivételével nyilvántartja az Intézményfenntartó Központ által megkötött szerződéseket,

e) jogi segítséget nyújt, mintadokumentumokat készít és okirat-szerkesztési feladatokat lát el az Intézményfenntartó Központ szerződései és egyéb jognyilatkozatainak előkészítése tekintetében,

f) jogi szakmai segítséget nyújt az Intézményfenntartó Központ kintlévőségeinek kezelésére, behajtására, valamint az egyéb igények érvényesítésére irányuló eljárásokban,

g) vizsgálja és véglegesíti a más szervezeti egységek által előkészített belső irányítási eszközök jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és más belső irányítási eszközöknek való megfelelését, valamint kezdeményezi a feladatkörébe utalt belső irányítási eszközök előkészítését, aktualizálását,

h) közreműködik a szakmai szabályok egységes értelmezésében,

i) közreműködik a tankerületek szakmai és funkcionális irányításában, a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok jogi koordinálásában,

j) figyelemmel kíséri az Intézményfenntartó Központ feladat- és hatáskörével összefüggő jogszabályi környezet változását, arról rendszeres tájékoztatást ad az Intézményfenntartó Központ központi szerve és tankerületei számára,

k) biztosítja a jogi kontrollt az Intézményfenntartó Központ hivatali kiadványai és honlapjának tartalma tekintetében.

(3) A Koordinációs Főosztály igazgatási és koordinációs jogkörében eljárva:

a) a központi szervezeti egységektől, tankerületektől beérkező részanyagok alapján összeállítja az Intézményfenntartó Központ előző évi tevékenységéről szóló éves beszámolót,

b) figyelemmel kíséri a rendszeres, valamint az elnök által egyedileg meghatározott, egyes, illetve valamennyi központi szervezeti egységet, tankerületet érintő igazgatási feladatok végrehajtását,

c) a központi szervezeti egységektől, tankerületektől beérkező javaslatok alapján összeállítja az Intézményfenntartó Központ éves munkatervét,

d) ellátja az Intézményfenntartó Központ belső irányítási eszközeinek kiadásával, karbantartásával és nyilvántartásával kapcsolatos igazgatási feladatokat,

e) figyelemmel kíséri a központi szerv szervezeti egységei általános feladatellátását, ennek keretében:

ea) kapcsolatot tart, tájékozódik a folyamatban lévő feladatokról,

eb) a központi szerv szervezeti egységeitől adatokat, háttéranyagokat kérhet,

f) összehangolja a központi szerv szervezeti egységei tankerületekkel összefüggő tevékenységét, ennek keretében:

fa) gondoskodik az információk, segédanyagok tankerületekhez történő eljuttatásáról,

fb) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tankerületi igazgatók által tartott tájékoztató rendezvényeket,

g) összehangolja a valamennyi szervezeti egységet, tankerületet érintő, illetve több szervezeti egység, tankerület közreműködésével készített összefoglaló dokumentumok elkészítését, ennek keretében:

ga) koordinálja a beszámolók és jelentések elkészítését,

gb) koordinálja a munkatervek, feladattervek, ellenőrzési tervek, munkaprogramok előkészítését a központilag kiadott tervek és programok kivételével,

h) javaslatokat, elemzéseket készít az elnöki döntések megalapozásához, ennek keretében:

ha) összefoglaló jelentést készít az elnök részére a központi szerv szervezeti egységei és a tankerületek adatszolgáltatásai, javaslatai, beszámolói alapján,

hb) értékeli, elemzi a bekért adatokat, javaslatokat tesz az elnöki döntések meghozatalához,

i) koordinálja, szervezi az Intézményfenntartó Központot érintő szakmai rendezvényeket, értekezleteket:

ia) gondoskodik az Intézményfenntartó Központ szakmai rendezvényei, illetve a szakmai koordinációs értekezletek megszervezéséről, lebonyolításáról, részt vesz a napirendek előkészítésében,

ib) gondoskodik a tankerületi igazgatói, illetve a megyeközponti tankerületi igazgatói értekezlet megszervezéséről, az emlékeztető elkészítéséről, annak az értekezlet résztvevői és a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsátásáról.

(4) A Koordinációs Főosztály minőségirányítási feladatai körében:

a) koordinálja az Intézményfenntartó Központ minőségirányítási rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

b) gondoskodik az Intézményfenntartó Központ minőségirányítási rendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről,

c) gondoskodik a központi szerv szervezeti egységei és a tankerületek közti munkafolyamatok minőségirányítási rendszernek megfelelő előkészítéséről, irányításáról, illetve a folyamatok feldolgozását követő minőségfejlesztési irányok meghatározásáról.

(5) A Koordinációs Főosztály nyílt iratkezelési feladatai körében:

a) ellátja az Intézményfenntartó Központ iratkezelési tevékenységének központi koordinálását,

b) közreműködik az iratkezelést támogató elektronikus rendszer oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

c) ellátja az iratkezelési tárgyú belső irányítási eszközök előkészítését és aktualizálását,

d) a szervezeti egységektől beérkező javaslatok alapján, az informatikai szervezeti egység támogatásával koordinálja az iratkezelő rendszer fejlesztésével kapcsolatos javaslatok kidolgozását, kapcsolatot tart a fejlesztővel,

e) szakmai iránymutatást ad a tankerületekben folyó ügyirat-kezelési, minősített adatkezelési, irattározási, ügyviteli tevékenység ellátásához,

f) koordinálja a központi szerv és a tankerületek közötti iratforgalom bonyolítását,

g) működteti a Központi érkeztető és postázót, ennek keretében ellátja:

ga) a bejövő küldemények bontását, érkeztetését,

gb) az érkeztetett küldemények szignálását, illetve – a 37. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben – azok szignálás céljából történő továbbítását az Elnöki Titkárságra,

gc) a visszaérkezett tértivevények érkeztetését, továbbítását az érintett szervezeti egységek titkárságára,

gd) a postázandó küldemények átadása a Magyar Posta részére,

h) ellátja az átmeneti irattárak működésének szakmai felügyeletét, ennek keretében:

ha) felügyeli a központi szerv szervezeti egységei és a tankerületek átmeneti irattárának iratkezelési rend szerinti működését,

hb) szakmai segítséget nyújt az irattározási, Központi Irattárba adási és iratkölcsönzési feladatok ellátásában,

hc) felügyeli az iratok selejtezését és megsemmisítését,

i) ellátja a Központi Irattár működtetését, ennek keretében:

ia) átveszi az iratokat őrzésre az átmeneti irattárakból,

ib) átadja az iratokat őrzésre a Magyar Nemzeti Levéltár részére,

ic) ellátja az iratok Központi Irattárból történő kölcsönzésével kapcsolatos feladatokat,

id) végzi az iratok selejtezését,

ie) végzi az iratok megsemmisítését.

(6) A Koordinációs Főosztály ügyfélkapcsolati feladatai körében:

a) működteti az Intézményfenntartó Központ központi telefonos, e-mailes és személyes ügyfélszolgálatát,

b) koordinálja az Intézményfenntartó Központhoz érkező, több szakterületet érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal, javaslatokkal kapcsolatos ügyeket, biztosítja a benyújtott kérelmeknek, közérdekű bejelentéseknek, panaszoknak az Intézményfenntartó Központ megfelelő szervezeti egységéhez, illetve az adatvédelmi felelőshöz való eljuttatását, gondoskodik azok határidőben történő megválaszolásáról,

c) koordinálja az Intézményfenntartó Központ belföldi és nemzetközi kapcsolatainak kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

d) ellátja az Intézményfenntartó Központ interneten történő megjelenésével kapcsolatos feladatokat, valamint – a honlapszerkesztőn keresztül – gondoskodik az Intézményfenntartó Központ kiadványai és a honlap tartalmának – a kijelölt szervezeti egységektől és felelősöktől beérkezett adatok alapján történő – jogi normáknak megfelelő folyamatos frissítéséről, karbantartásáról,

e) felelős az elnök lakossági kapcsolattartásáért, segíti a civil szféra és az Intézményfenntartó Központ közötti kölcsönös információátadást.

(7) A Koordinációs Főosztály felügyeli az Intézményfenntartó Központ informatikai eszközeinek és rendszereinek üzemeltetését, amelyen belül:

a) a központi szolgáltatóval együttműködve felügyeli az Intézményfenntartó Központ informatikai infrastruktúráját és az annak részét képző helyi hálózatok üzemszerű folyamatos működtetését,

b) a folyamatos üzemeltetés biztosítása céljából gondoskodik az Intézményfenntartó Központnál üzemeltetett, a jogszabályban nevesített központi szolgáltató hatáskörén kívül eső informatikai eszközök és szolgáltatások működőképességének fenntartásáról,

c) a Személyügyi Főosztálytól kapott adatok alapján, az érintett szervezeti egységek vezetőinek bevonásával koordinálja – jogosultsági területein ellátja – a foglalkoztatottak belépésével és kilépésével összefüggő informatikai feladatokat,

d) a jogszabályban nevesített központi szolgáltató hatáskörén kívül eső informatikai eszközökről és licencekről nyilvántartást vezet, valamint biztosítja az informatikai eszközökön futó jogtiszta szoftverkörnyezet meglétét,

e) informatikai eszközmozgás esetén a gazdasági szervezettel közösen, a központi szolgáltatóval együttműködve gondoskodik a nyilvántartások aktualizálásáról,

f) az informatikai biztonsági felelős egyetértésével kialakítja a külső és belső felhasználói körinformatikai hozzáféréseinek jogosultság-mátrixát,

g) havonta az Intézményfenntartó Központ informatikai eszközkészletére vonatkozó jelentést kér a központi szolgáltatótól,

h) a központi szolgáltatóval együttműködve javaslatot tesz az amortizálódó eszközök tervszerű cseréjére, és a gazdaságosan nem javítható vagy elavult eszközök pótlására,

i) ellátja az IP telefonok és a mobiltelefonok, továbbá az egyéb infokommunikációs eszközök használatával összefüggő hivatali feladatokat,

j) felméri az Intézményfenntartó Központ informatikai vonatkozású adatvagyonát és gondoskodik annak kezeléséről.

(8) A Koordinációs Főosztály informatikai stratégiai feladatai körében:

a) kialakítja az Intézményfenntartó Központ rövid- és középtávú informatikai stratégiáját, ellátja az Intézményfenntartó Központ informatikai tevékenységének összehangolását,

b) szakmai javaslatot készít az informatikai rendszerek felhasználására és fejlesztésére,

c) koordinálja a különböző informatikai célú igényfelmérések, tesztelések, rendszer- és szoftverfejlesztések megvalósítását az Intézményfenntartó Központ központi szerve, a tankerületek és a köznevelési intézmények vonatkozásában,

d) a beszerzésekre, illetve közbeszerzésekre irányadó szabályok figyelembevételével részt vesz az informatikai vonatkozású szolgáltatási szerződések, informatikai beszerzések szakmai előkészítésében, a szolgáltatási szintek kidolgozásában, felügyeli ezek informatikai vonatkozású teljesülését,

e) az Intézményfenntartó Központ foglalkoztatottjai számára informatikai végfelhasználói és szakmai oktatásokat szervez, gondoskodik a tankerületi informatikusok egységes tudásbázisának kialakításról és fejlesztéséről,

f) figyelemmel kíséri az infokommunikációs technológia (a továbbiakban: IKT) fejlődése során felmerülő új műszaki megoldásokat, megvizsgálja azok az Intézményfenntartó Központ központi szervében, a tankerületekben, illetve a köznevelési intézményekben történő költséghatékony integrálhatóságát, terveket dolgoz ki az új műszaki és technológiai fejlesztési lehetőségek bevezetésére vonatkozóan,

g) egyeztetéseket folytat a tankerületekben foglalkoztatott informatikusokkal a felmerülő igények és tervek kapcsán, valamint felügyeli a tankerületeknél lévő informatikusok által támogatott és elvégzett feladatokat,

h) együttműködik a szervezeti egységekkel az Intézményfenntartó Központot érintő informatikai fejlesztési tervek kidolgozásában, elnöki felkérés esetén koordinálja az informatikai fejlesztési tervek kidolgozását és végrehajtását,

i) az Igazgatási és Koordinációs Főosztállyal együttműködve részt vesz az elektronikus iratkezelő rendszer informatikai fejlesztési feladatainak meghatározásában,

j) IKT szakmai szempontok alapján véleményezi az Intézményfenntartó Központ informatikai üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos munkaanyagokat, jogszabály- és közjogi szervezetszabályozó eszköztervezeteket,

k) az informatikai biztonsági szabályozás kivételével felelős az Intézményfenntartó Központ valamennyi informatikai tárgyú belső irányítási eszközeinek elkészítéséért és folyamatos aktualizálásáért.

(9) A Koordinációs Főosztály statisztikai feladatai körében:

a) adatnyilvántartásokat vezet, végzi a beérkezett adatok feltöltését, strukturált elhelyezését az adatkezelési felületekre, tárhelyekre,

b) értelmezi az adatszolgáltatási kérelmeket, megszervezi a tankerületi adatszolgáltatást, adatbekérő felületeket, táblázatokat, értékkészleteket szerkeszt,

c) az elnök, illetve az irányító szerv utasítása szerint adatot, statisztikai kimutatásokat szolgáltat,

d) koordinálja és ellenőrzi az Intézményfenntartó Központ és a tankerületek adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatainak ellátását,

e) ellátja az adatok frissítésével, karbantartásával összefüggő feladatokat,

f) adatbekérési és adatösszesítési feladatait a feladatkörében érintett szervezeti egység szakmai iránymutatása alapján végzi,

g) a tankerületek által szolgáltatott adatok alapján, különösen az alábbi tárgykörökben naprakész nyilvántartást vezet

ga) a fenntartott köznevelési intézményekről,

gb) a tanulókról,

gc) az intézményben alkalmazottakról,

gd) a hiányzásokról, fegyelmi ügyekről, tanulói balesetekről,

ge) az állandó helyettesítési rendszerről,

gf) az utazó gyógypedagógus-hálózatról,

gg) a tanulmányok alatti vizsgákról,

gh) a tanulmányi eredményekről, versenyekről, mérésekről, vizsgákról,

gi) a másodfokú fenntartói döntésekről,

h) feladata ellátása során együttműködik a belső adatvédelmi felelőssel,

i) az Intézményfenntartó Központ foglalkoztatottjaira vonatkozó adatkezelése során együttműködik a Személyügyi Főosztállyal.

37. Személyügyi Főosztály

39. § (1) A Személyügyi Főosztály ellátja az Intézményfenntartó Központ személyzeti-igazgatási és humánpolitikai feladatait.

(2) A Személyügyi Főosztály:

1. gondozza az Intézményfenntartó Központ személyügyi szakterület feladatkörébe tartozó belső irányítási eszközeit,

2. ellátja az elnök hatáskörébe tartozó személyügyi, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kártérítési, szociális, jóléti és kegyeleti döntések előkészítését és végrehajtását,

3. kialakítja az Intézményfenntartó Központ munkaköri rendszerét,

4. a szakmai terület bevonásával előkészíti az Intézményfenntartó Központ létszámgazdálkodással összefüggő feladatait,

5. előkészíti az elnök át nem ruházott munkáltatói jogkörébe tartozó személyügyi döntésekkel összefüggő munkáltatói döntéseket,

6. ellátja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára vezetői kinevezésekkel kapcsolatos kifogásolási jogának megkérésével összefüggő tevékenységet,

7. személyügyi adatot szolgáltat a jogszabályban előírt Közszolgálati Nyilvántartás és más szervek részére,

8. folyamatos és aktualizált – szükség esetén soron kívüli – személyügyi adatokat szolgáltat a Koordinációs Főosztály részére az általuk vezetett nyilvántartások aktualizálásához, valamint a foglalkoztatottak alkalmazásával összefüggő igazgatási, illetve informatikai intézkedések határidőben történő megtételéhez,

9. ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat,

10. jogszabályi keretek figyelembevételével kidolgozza és érvényesíti az Intézményfenntartó Központ egységes humánpolitikai irányelveit,

11. kezeli a központi szerv foglalkoztatottjai és a tankerületi igazgatók személyi anyagát, ellátja a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat,

12. ellátja a Központ kormánytisztviselőinek és a közalkalmazottak kötelező továbbképzésével, valamint a Központ tanulmányi szerződéseivel kapcsolatos feladatokat,

13. gondoskodik a kormánytisztviselők egyéni teljesítménykövetelmények év eleji kitűzésének szakmai előkészítéséről, figyelemmel kíséri azok elkészítését, továbbá szakmai segítséget nyújt a szervezeti egységek által elkészítendő év végi egyéni teljesítményértékelésekhez, figyelemmel kíséri azok elkészítését és gondoskodik a teljesítményértékelések nyilvántartásáról,

14. ellátja a kormánytisztviselői minősítési rendszerrel kapcsolatos feladatokat,

15. ellátja a miniszteri elismerésekkel, állami kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat,

16. ellátja a kormánytisztviselői fegyelmi eljárásokkal, döntésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

17. ellátja a kormánytisztviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő feladatokat,

18. ellátja a kormánytisztviselők tartalékállományba helyezésével kapcsolatos feladatokat,

19. a felelős főosztály bevonásával koordinálja a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás megszervezését,

20. felügyeli az Intézményfenntartó Központ központi szerve kormánytisztviselőinek egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságával, foglalkozás-egészségügyi helyzetével, tevékenységével összefüggő feladatokat,

21. közreműködik a szociális, jóléti juttatásokkal kapcsolatos munkáltatói döntések előkészítésében,

22. adatokat szolgáltat az esélyegyenlőségi referens részére az esélyegyenlőségi terv, valamint az arról készült éves összefoglaló elkészítéséhez,

23. a gazdasági szervezet számára továbbítja a munkabér, illetmény, egyéb juttatás, és az ehhez kapcsolódó adó-, társadalombiztosítási és egyéb, a munkáltatót terhelő fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat számfejtés céljából,

24. koordinálja a foglalkoztatottakat megillető cafetéria-juttatások választását, kezeli a cafetéria-rendszerrel összefüggő nyilvántartásokat,

25. koordinálja és a munkáltató részére (elnök, miniszter) döntésre előkészíti a központi szerv, tankerületi igazgatók és a magasabb vezetői feladat ellátására benyújtott pályázatokkal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében kapcsolatot tart a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal,

26. előkészíti a miniszteri munkáltatói hatáskörbe tartozó munkaügyi dokumentumokat,

27. közreműködik a külső szervektől véleményezés céljából érkezett tervezetekkel kapcsolatosan a feladatkörét érintő álláspont kialakításában,

28. ellátja az Intézményfenntartó Központ által kötött munkaszerződések, illetve munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt létrehozó szerződések előkészítését, illetve nyilvántartását,

29. közreműködik az Intézményfenntartó Központ és felsőoktatási intézmények közötti együttműködések, szakmai gyakorlatokkal összefüggő megállapodások kialakításában,

30. ellenőrzi a tankerületek és a köznevelési intézmények munkáltatói hatáskörébe tartozó intézkedések jogszerűségét,

31. kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel,

32. közreműködik a kollektív szerződés kialakításában, figyelemmel kíséri annak módosítását a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel,

33. ellátja a Kormány nyugdíjpolitikai döntéséből adódó továbbfoglalkoztatási kérelmek Kormány elé terjesztésével összefüggő adminisztratív feladatokat,

34. tájékoztatókat készít a személyügyi területet érintő jogszabályváltozásokkal kapcsolatosan a tankerületek részére,

35. ellátja az Intézményfenntartó Központba beérkező, személyügyi területet érintő panaszok kivizsgálását, koordinálását.

38. Belső Ellenőrzési Főosztály

40. § (1) A Belső Ellenőrzési Főosztály az elnök közvetlen irányításával látja el tevékenységét. A belső ellenőrök tevékenységét a belső ellenőrzési vezető vezeti.

(2) A belső ellenőrök a munkájukat az Áht., az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók, valamint a nemzetközi gyakorlat figyelembevételével, továbbá a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával – kidolgozott és az elnök által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik. A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőrök a belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásért felelős miniszter által kiadott etikai kódex figyelembevételével végzik. A belső ellenőr az ellenőrzési program teljesítését – a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó – ellenőrzési jelentés elkészítését önállóan, befolyástól mentesen végzi, amelynek tartalmáért felelősséggel tartozik.

(3) A belső ellenőrzés kiterjed az Intézményfenntartó Központ valamennyi tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára, ennek keretében a belső ellenőr:

a) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítése, működése jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

b) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát,

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint az Intézményfenntartó Központ működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,

e) támogatja az elnököt és az Intézményfenntartó Központ vezetőit az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,

f) végzi a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadást,

g) szakértői támogatást nyújt az elnöknek és az Intézményfenntartó Központ vezetőinek a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,

h) tanácsadó tevékenységet végez a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén,

i) konzultációs és tanácsadó tevékenységet végez az elnök részére a szervezeti stratégia elkészítésében.

(4) A belső ellenőrzési vezető:

a) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet,

b) összeállítja – a kockázatelemzéssel alátámasztott – stratégiai és éves ellenőrzési terveket és az elnök jóváhagyását követően végrehajtja azokat, valamint nyomon követi azok megvalósulását,

c) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja az ellenőrzések végrehajtását,

d) összehangolja az ellenőrzéseket,

e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az elnök érintettsége esetén haladéktalanul tájékoztatja az irányító szerv vezetőjét és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására,

f) megküldi a lezárt ellenőrzési jelentést és annak kivonatát az elnök számára,

g) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést, valamint az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést,

h) gondoskodik arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,

i) gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, az elnök döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább tíz évig történő irattári megőrzéséről, valamint a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról,

j) biztosítja a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – az elnök által jóváhagyott – éves képzési tervet készít és gondoskodik annak megvalósításáról,

k) tájékoztatja az elnököt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről,

l) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően gondoskodik az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásáról, valamint arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék,

m) a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálja, és a – jogszabályok, módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt – szükséges módosításokat átvezeti.

39. Fejlesztési és Projektigazgatóság

41. § (1) A Fejlesztési és Projektigazgatóság a fejlesztési- és projektigazgató vezetése alatt álló, önálló szervezeti egység, amely ellátja az elnök által közvetlenül delegált feladatokat, koordinálja a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatásokkal összefüggő feladatokat, továbbá szervezi és koordinálja, egyes esetekben irányítja az Intézményfenntartó Központ részvételét az európai uniós forrásból megvalósuló projektekhez (jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: projekt) kapcsolódó feladatokban.

(2) A fejlesztési és projektigazgató az elnök közvetlen irányítása alatt áll, feladatkörének gyakorlásáért felelősséggel tartozik az elnöknek.

(3) A fejlesztési és projektigazgató feladata:

a) közreműködik az elnök európai uniós és hazai támogatási forrásokból megvalósuló projektekhez kapcsolódó feladatainak ellátásában,

b) ellátja a Fejlesztési és Projektigazgatóság, valamint a tankerületek szakmai és funkcionális irányításának feladatait,

c) koordinálja a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos európai uniós és hazai forrásból finanszírozott támogatásokkal összefüggő feladatokat,

d) vezeti és ellenőrzi a Fejlesztési- és Projektigazgatóságot, ennek keretében a belső kontrollrendszer és annak részeként a FEUVE figyelembevételével meghatározza és megállapítja a Fejlesztési és Projektigazgatóság munkatervét és időszaki feladatait,

e) rendszeresen beszámoltatja a Fejlesztési és Projektigazgatóság munkatársait, ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét és a határidők betartását,

f) elkészíti és folyamatosan aktualizálja a Fejlesztési és Projektigazgatóság ügyrendjét, valamint annak mellékletét képező munkaköri leírásokat,

g) az elnök folyamatos tájékoztatása mellett szakmai kapcsolatot tart a minisztérium illetékes szervezeti egységeivel, a feladatköréhez kapcsolódó szakmai szervezetekkel, hatóságokkal,

h) tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnöknek,

i) átruházott munkáltatói jogkört gyakorol az irányítása vagy vezetése alatt álló Fejlesztési és Projektigazgatóság munkavállalói felett,

j) részt vesz az Intézményfenntartó Központ munkájának összehangolásában, az Intézményfenntartó Központ feladat- és hatáskörébe tartozó koncepcionális, stratégiai elképzelések kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló, fejlesztési tevékenységek megalapozásában,

k) koordinálja a feladatkörébe tartozó munkatervek, beszámolók és jelentések elkészítését,

l) feladatát a köznevelési ágazat stratégiájával összhangban, az ágazati irányításnak megfelelően látja el és a tevékenységéről, a fejlesztések összhangjának megteremtése érdekében, az elnök tájékoztatása mellett rendszeresen beszámol a köznevelési irányító állami vezetőnek.

(4) A Fejlesztési és Projektigazgatóság programirányítási feladatai körében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a köznevelési intézmények által elérhető hazai, illetve európai uniós pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz az azokban való részvételre,

b) tankerületi szinten koordinálja és a megyeközponti tankerületek bevonásával felügyeli a pályázatok előkészítését és pénzügyi lebonyolítását,

c) összesíti a tankerületektől érkező pályázati igényeket,

d) a tankerületek, illetve a megyeközponti tankerületek bevonásával kidolgozza a köznevelési intézmények pályázatainak informatikai nyilvántartási rendszere szakmai tartalmát, valamint monitorozza a nyilvántartás vezetését,

e) közreműködik az Intézményfenntartó Központ által kiírni tervezett új pályázatok tervezésében, kiírásában, a kapcsolódó pályázati útmutatók elkészítésében,

f) szakmai szervezetektől érkező megkeresés esetén véleményezi a köznevelési intézményeket érintő pályázati kiírások, valamint lebonyolítási útmutatók tervezetét,

g) a tankerületeken keresztül, a megyeközponti tankerületek bevonásával közreműködik a projektek fejlesztésében, a pályázatok intézményi megvalósításában, nyomon követésében, a végrehajtás és pénzügyi elszámolás ellenőrzésében,

h) elősegíti a projekteket érintő – a támogatások ellenőrzésére jogosult szervezetek és hatóságok által lefolytatott – ellenőrzések végrehajtását,

i) vezeti a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat,

j) kidolgozza az Intézményfenntartó Központ kezelésébe kerülő támogatási programokat és gondoskodik azok lebonyolításáról,

k) kidolgozza a projektek irányításához és lebonyolításához kapcsolódóan a feladatkörébe tartozó belső szabályzatokat, útmutatásokat,

l) ellátja a Klebelsberg Ösztöndíj Program titkársági feladatait.

(5) A Fejlesztési és Projektigazgatóság projektmenedzsment feladatai körében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézményfenntartó Központ részére elérhető hazai, illetve európai uniós pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz az azokban való részvételre, közreműködik az Intézményfenntartó Központ informatikai és szervezeti stratégiájának elkészítésében,

b) felméri az Intézményfenntartó Központ fejlesztési igényeit, tervet dolgoz ki azok megvalósítására,

c) gondoskodik a fejlesztési tervek végrehajtásáról, amelyhez kapcsolódóan projekteket generál és fejleszt,

d) feltárja a fejlesztésekhez szükséges forrásokat,

e) szervezi és felügyeli az Intézményfenntartó Központban zajló projektek tervezését és végrehajtását,

f) gondoskodik az Intézményfenntartó Központ európai uniós forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződésszerű lebonyolításáról, az ennek érdekében szükséges szerződések előkészítéséről, megkötésének koordinálásáról, a teljesítés ellenőrzéséről, átvételéről,

g) gondoskodik a projektek támogatási szerződésekben foglalt határidőben való végrehajtásának koordinálásáról,

h) gondoskodik a támogatási szerződésben foglalt beszámolók határidőben történő, szerződésszerű és jogszabályszerű leadásáról,

i) együttműködik az Intézményfenntartó Központ szakmai szervezeti egységeivel a projektek megvalósítása során,

j) projektmenedzsment szervezetet, illetve a projekt alapító dokumentumban meghatározott feladatokkal és szervezettel projektirodát működtet az Intézményfenntartó Központ által kezelt kiemelt projektek esetében,

k) összehangolja a felügyelete alatt zajló projekteket,

l) ellátja a Fejlesztési és Projektigazgatóság ügyrendjében meghatározott funkcionális feladatokat,

m) szakmai szervezetektől érkező megkeresés esetén véleményezi a köznevelési intézményeket érintő pályázati kiírások, illetve lebonyolítási útmutatók tervezetét,

n) koordinálja az Intézményfenntartó Központban a támogatásból megvalósuló fejlesztéseket,

o) nyomon követi és értékeli a fejlesztések eredményét.

(6) A Fejlesztési és Programigazgatóság kezdeményezi a feladatkörébe utalt belső irányítási eszközök előkészítését, aktualizálását.

VIII. Fejezet47

Az elnök közvetlen irányítása alatt álló területi szervek

40. Járási, fővárosi kerületi tankerület

42. § A járási, fővárosi kerületi tankerület megszervezi, támogatja a tankerület illetékességi területén működő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátását, annak megvalósításához szakmai segítséget nyújt, melynek keretében:

a) közvetíti az ágazat által meghatározott szakmai elveket és szakmai koordinációt biztosít az illetékességi területéhez tartozó köznevelési intézmények felé,

b) szakmai segítséget nyújt az illetékességi területén működő köznevelési intézmény alapdokumentumainak, szabályzatainak előkészítéséhez,

c) elbírálja az iskolaszék, diákönkormányzat, szülői szervezet által a jogainak megsértése miatt benyújtott kérelmeket,

d) megszervezi és működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét,

e) adatbázist működtet az illetékességi területén levő köznevelési intézményekről,

f) képviselő útján részt vesz az intézményi tanács munkájában,

g) ha a köznevelési közfeladat ellátása köznevelési szerződés útján történik, gondoskodik arról, hogy a vallási, világnézeti szempontból nem elkötelezett szülőkre, gyermekekre aránytalan teher ne háruljon,

h) fenntartói ellenőrzéseket végez a köznevelési intézményekben,

i) értékeli a köznevelési intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét,

j) ellenőrzi a pedagógiai program, a házirend és egyéb szabályzatok megtartását,

k) az érintett települési nemzetiségi és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával évente felméri a magyar nyelvi előkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt, az érintett első óvodai nevelési évre, első iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében,

l) a gazdálkodó szervezet irányításával ellátja a 3000 fő alatti lélekszámú településeken levő köznevelési intézmények, valamint azon 3000 fő lélekszám feletti települések köznevelési intézményeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, amelyek a működtetést nem vállalták,

m) együttműködést alakít ki és kapcsolatot tart az illetékességi területén működő települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.

41. Megyeközponti tankerület

43. § (1) A megyeközponti tankerület járási illetékességgel ellátja a 42. §-ban, a tankerületek vonatkozásában meghatározott feladatokat, továbbá koordinációs és ellenőrzési feladatokat lát el a járási tankerületek tekintetében.

(2) A megyeközponti tankerület megyei illetékességgel

a) ellátja a 42. §-ban meghatározott feladatokat a szakképző iskolák és kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálatok és gyógypedagógiai intézmények, a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények vonatkozásában,

b) ellátja az Intézményfenntartó Központ gazdasági szervezete irányításával a szakképző iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat,

c) megszervezi és működteti az utazó gyógypedagógusi hálózatot,

d) együttműködést alakít ki és kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel.

(3) A megyeközponti tankerület Szakképzési Osztálya megszervezi, támogatja a megyeközponti tankerület illetékességi területén működő szakképző iskolák fenntartói feladatainak ellátását, annak megvalósításához szakmai segítséget nyújt. A megyei tankerületi értekezletek szervezésével segíti a több tankerületet érintő feladatok összehangolt végrehajtását.

(4) A megyeközponti tankerület Gazdasági-ellátó Osztálya ellátja, megszervezi, támogatja és koordinálja a megye közigazgatási határán belül működő területi szervek (tankerületek) gazdasági és igazgatási feladatellátását.

IX. Fejezet48

Az elnökhelyettesek irányítása alatt álló szervezeti egységek

42. A szakmai elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek

Köznevelés-igazgatási Főosztály

44. § (1) A Köznevelés-igazgatási Főosztály ellátja a tankerületek egységes köznevelés-szakmai irányítását, koordinálja tevékenységüket.

(2) A Köznevelés-igazgatási Főosztály:

1. napi kapcsolatot tart a tankerületekkel,

2. biztosítja a folyamatos információáramlást és szakmai együttműködést,

3. koordinálja a tankerületek szakmai feladatellátását,

4. a tankerületektől érkező jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások alapján rendszeresen elemzéseket készít a tankerületek szakmai feladatellátásáról, a munkavégzés hatékonyságáról,

5. szakmai tájékoztatókat továbbít a tankerületeknek,

6. a tankerületekből érkező adatszolgáltatások összesítéséhez szakmai segítséget nyújt a Koordinációs Főosztály számára,

7. feladatkörében szakmai segítséget nyújt a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, belső irányítási eszközökben meghatározott adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséhez, ellenőrzi azok teljesítését,

8. elnöki kiadmányozásra előkészíti az intézményvezető döntése elleni fellebbezések tankerületek által előkészített és az elnökhöz felterjesztett másodfokú döntés-tervezeteit,

9. az ágazati statisztikák elkészítéséhez feladatkörében szakmai iránymutatást nyújt a Koordinációs Főosztálynak,

10. értékeli a tankerületek és az intézmények szakmai tevékenységét,

11. javaslatot tesz az elnöknek a szakmai munkacsoportok létrehozására, a munkacsoportok tevékenységét koordinálja, és szakmai javaslataikat továbbítja az elnök számára,

12. javaslatot tesz a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beíratásának időszaka meghatározására, és gondoskodik annak tankerületek általi közzétételről,

13. részt vesz a területét érintő pályázatok figyelésében, döntésre történő szakmai előkészítésében és koordinálásában,

14. koordinálja a tanév indításának előkészítését,

15. segíti a tankerületeket és az intézményeket a jogszabályokon alapuló működés érdekében,

16. a felmerülő szakmai problémákat összegzi, megoldási javaslatokat dolgoz ki,

17. kivizsgálja a tevékenységi körébe tartozó lakossági, partneri bejelentéseket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,

18. segíti a jogszabályban meghatározottak szerint az intézmények szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai programjának, házirendjének tankerületi véleményezését, előkészíti a jóváhagyásukkal kapcsolatos döntések folyamatát,

19. dokumentum-mintákat készít elő a fenntartói szakmai irányítói feladatok ellátására,

20. segíti az intézményi tanügyi dokumentumok fenntartói jóváhagyásának folyamatát,

21. szakmai-módszertani segédanyagok kidolgozásával támogatja a tankerületek egységes szakmai feladatellátását,

22. javaslatokat tesz az elnök részére az országos fejlesztési igények, valamint köznevelési stratégiák, koncepciók tekintetében,

23. a tankerületi igazgató javaslatainak figyelembevételével döntésre előkészíti köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására, a köznevelési intézmény nevének megállapítására vonatkozó javaslatokat,

24. szakmai segítséget nyújt a tankerület másodfokú feladatainak ellátásában,

25. előkészíti és koordinálja a fenntartói szakmai ellenőrzéseket,

26. véleményezi a jogszabály-módosítási előterjesztéseket – amennyiben indokolt –, bekéri és összegzi a tankerületek javaslatait, észrevételeit,

27. véleményezi a pedagógiai szakmai munkát érintő jogszabálytervezeteket, amelynek során együttműködik a jogi területtel,

28. közreműködik a pedagógiai szakmai szolgáltatás kialakításában, a megyei szakmai szolgáltató intézmények számára szakmai-módszertani segítséget nyújt,

29. közreműködik szakszolgálati rendszer kialakításában, szakmai irányításában, a megyei és a fővárosi szakszolgálati intézmények főigazgatói számára szakmai-módszertani segítséget nyújt,

30. közreműködik az Intézményfenntartó Központ alapító okiratának köznevelési intézményeket tartalmazó melléklete összeállításában.

(3) A Köznevelés-igazgatási Főosztály közreműködik a fővárosi szakszolgálati rendszer kialakításában, ellátja a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai irányítását.

(4) A Köznevelés-igazgatási Főosztály ellátja a feladatkörébe utalt belső irányítási eszközök előkészítését, aktualizálását.

(5) A Köznevelés-igazgatási Főosztály a fővárosi székhelyű kollégiumok, pedagógiai szakszolgálatok és gyógypedagógiai intézmények, pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények (e bekezdésben a továbbiakban együtt: intézmények) vonatkozásában:

a) szakmai koordinációt gyakorol,

b) szakmai segítséget nyújt az intézmények szakmai alapdokumentumainak, szabályzatainak előkészítéséhez,

c) elbírálja az intézményekben működő iskolaszék (kollégiumi szék), diákönkormányzat, szülői szervezet által a jogainak megsértése miatt benyújtott kérelmeket,

d) az intézmények vonatkozásában megszervezi és működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét,

e) adatbázist működtet az intézményekről,

f) képviselő útján részt vesz az intézményekben működő intézményi tanács munkájában,

g) fenntartói ellenőrzést végez az intézményekben,

h) értékeli az intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét,

i) ellenőrzi az intézmények pedagógiai programjának, a házirendjének és egyéb szabályzatainak megtartását,

j) együttműködést alakít ki és kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal, és társadalmi szervezetekkel.

43. A szakképzési elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egység

Szakképzés-szervezési Főosztály

45. § (1) A Szakképzés-szervezési Főosztály ellátja a tankerületek egységes szakképzés-szervezési feladatainak irányítását, koordinálja tevékenységüket.

(2) A Szakképzés-szervezési Főosztály fővárosi szakképzési feladatai körében

a) szakmai koordinációt gyakorol a fővárosi székhelyű szakképző intézmények felett,

b) szakmai segítséget nyújt a fővárosi székhelyű szakképző intézmények alapdokumentumainak, szabályzatainak előkészítéséhez,

c) elbírálja a fővárosi székhelyű szakképző intézményekben működő iskolaszék (kollégiumi szék), diákönkormányzat, szülői szervezet által a jogainak megsértése miatt benyújtott kérelmeket,

d) a fővárosi székhelyű szakképző intézmények vonatkozásában megszervezi és működteti a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét,

e) adatbázist működtet a fővárosi székhelyű szakképző intézményekről,

f) képviselő útján részt vesz a fővárosi székhelyű szakképző intézményekben működő intézményi tanács munkájában,

g) fenntartói ellenőrzést végez a fővárosi székhelyű szakképző,

h) értékeli a fővárosi székhelyű szakképző intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét,

i) ellenőrzi a fővárosi székhelyű szakképző intézmények pedagógiai programjának, a házirendjének és egyéb szabályzatainak megtartását,

j) együttműködést alakít ki és kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal, és társadalmi szervezetekkel,

k) az Intézményfenntartó Központ gazdasági szervezete irányításával ellátja a fővárosi székhelyű szakképző iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat.

(3) A Szakképzés-szervezési Főosztály kapacitástervezési és módszertani feladatai körében

a) napi kapcsolatot tart a megyeközponti tankerületek szakképzési osztályaival,

b) közreműködik, segítséget nyújt a megyeközponti tankerületek szakképzési koordinációs feladatainak ellátásában,

c) kidolgozza a szakképzéssel kapcsolatos országos feladatellátási koncepciót, fejlesztési tervet, elemzéseket, szakmai irányelveket és feladatszervezési alapelveket,

d) irányítja, koordinálja a tankerületek feladatellátását,

e) szakmai-módszertani segédanyagokkal támogatja a megyeközponti tankerületek egységes szakmai feladatellátást,

f) dokumentum-mintákat készít a szakképzési feladatok ellátására,

g) a szakképzéssel kapcsolatos jogszabályok módosítási előterjesztéshez bekéri és összegzi a tankerültek javaslatait, észrevételeit,

h) szakmai tájékoztatókat, megbeszéléseket tart a tankerületek szakképzésért felelős vezetőinek, referenseinek,

i) a felmerülő szakmai problémákat összegzi, megoldási javaslatokat dolgoz ki,

j) a tankerületektől érkező jelentések, beszámolók, adatszolgáltatások alapján rendszeresen elemzéseket készít a tankerületek szakmai feladatellátásáról, a munkavégzés hatékonyságáról,

k) javaslatot tesz a Köznevelési Hídprogramokban közreműködő szakképző intézmények kijelölésére,

l) a megyeközponti tankerületi igazgató javaslatainak figyelembevételével döntésre előkészíti a szakképző intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására, a szakképző intézmény nevének megállapítására vonatkozó javaslatokat,

m) a szakképzést érintő jogszabálytervezeteket véleményezi, amelynek során együttműködik a Jogi Osztállyal,

n) javaslatokat tesz az elnök részére az országos fejlesztési igények, valamint stratégiák, koncepciók tekintetében, kezdeményezi az ágazati szintű és egyéb érdekképviseletekkel történő kapcsolattartást és egyeztetést,

o) kivizsgálja a tevékenységi körébe tartozó bejelentéseket, gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről,

p) részt vesz a szakterületét érintő pályázatok figyelésében, döntésre történő szakmai előkészítésében és koordinálásában,

q) segíti a jogszabályban meghatározottak szerint a szakképző intézmények szervezeti és működési szabályzatának, pedagógiai programjának, szakmai programjának, házirendjének tankerületi véleményezését, előkészíti a jóváhagyásukkal kapcsolatos döntések folyamatát,

r) elvégzi a feladatkörébe tartozó ügyfélszolgálati, érdekképviseleti és érdekvédelmi szervekkel való együttműködés ügyintézési feladatait.

44. A gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek

44.1. Gazdálkodási Főosztály

46. § (1) A Gazdálkodási Főosztály az Intézményfenntartó Központ gazdasági szervezetét képezi.

(2) A Gazdálkodási Főosztály a központi szerv szervezeti egységei bevonásával, a tankerületeken keresztül – a fővárosi szakképző intézmények és önálló kollégiumok esetében közvetlenül – irányítja a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását, közreműködik a tankerületek pénzügyi, számviteli, kontrolling tevékenységének irányításában.

(3) A Gazdálkodási Főosztály pénzügyi feladatai keretében

1. a hatályos jogszabályoknak megfelelően kialakítja az Intézményfenntartó Központ költségvetési gazdálkodását érintő keretszabályozást,

2. közreműködik a tankerületek költségvetési gazdálkodását érintő helyi szabályozási koncepciók kialakításában,

3. felelős a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért,

4. felméri az Intézményfenntartó Központ előirányzatait érintő szakmai feladatok, programok előzetes költségvetési forrásigényét, szakterületi egyeztetések alapján javaslatot dolgoz ki, a számszaki mellékleteivel együtt megküldi az irányító szerv felé,

5. tervezi az Intézményfenntartó Központ bevételi és kiadási előirányzatait, javaslatot készít a költségvetési törvényben jóváhagyott kiemelt, előirányzatokon belüli felosztására, engedélyeztetésére, szabályozására, ellenőrzi a felhasználás szabályszerűséget,

6. irányítja a központi szerv szervezeti egységei és a tankerületek költségvetési tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos tevékenységét,

7. értesíti a tankerületeket a jóváhagyott költségvetési előirányzataikról, gondoskodik a tankerületek működéséhez szükséges források biztosításáról, figyelemmel kíséri azok felhasználását, nyilvántartását,

8. irányítja a központi szerv szervezeti egységei és a tankerületek helyi felelősségébe utalt előirányzatok felhasználásával, működtetésével kapcsolatos szabályozások kialakítását,

9. koordinálja és összesíti az elemi költségvetés elkészítését, majd a jóváhagyását követően továbbítja azt a MÁK részére,

10. kezdeményezi a köznevelésért felelős minisztériumnál a szükséges fejezeti hatáskörű előirányzat-módosításokat, a MÁK-nál pedig átvezetteti az intézményi hatáskörű előirányzat-módosításokat, nyilvántartja a támogatási és kiadási, valamint bevételi előirányzat alakulását, analitikusan vezeti az évközi fejezeti és intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat,

11. egyezteti a MÁK által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést az Intézményfenntartó Központ számviteli nyilvántartásával, elvégzi a szükséges korrekciókat,

12. havi rendszerességgel adatszolgáltatást készít a szervezeti és működési költségvetési előirányzatok felhasználásának tényleges és várható teljesítéséről, az adatállományt és a kapcsolódó elemzést megküldi a számviteli szervezeti egységnek az egységes vezetői számviteli információs rendszer működtetéséhez,

13. felülvizsgálja, nyilvántartja a cím előirányzat-maradványait, elkészíti a maradvány elszámolást, és továbbítja a minisztérium részére,

14. kezeli az Intézményfenntartó Központ pénzkezelő helyét, gondoskodik a pénzeszközök kifizetésének szabályos és határidőben történő teljesítéséről,

15. vezeti az Intézményfenntartó Központ előirányzat-felhasználási keretszámlával, kapcsolatos nyilvántartásokat, gondoskodik a számlán keresztül teljesítendő pénzforgalom szabályszerű lebonyolításáról,

16. a jogszabályok által előírt az intézményfenntartói szintű számviteli szabályozási és mérlegkészítési kötelezettségek teljesítése érdekében az adatokat egyezteti a számviteli nyilvántartási rendszer vezetésért felelős szervezeti egységgel,

17. gondoskodik a közbeszerzési eljárások pénzügyi előkészítéséről, és figyelemmel kíséri azt,

18. a jogi terület közreműködésével előkészíti az Intézményfenntartó Központ kintlévőségeinek kezelésére, behajtására, valamint az egyéb igények érvényesítésére irányuló intézkedéseket,

19. a belső szabályzatok által meghatározott hatáskörök szerint utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jogkört gyakorol, MÁK-hoz bejelentett módon aláírási jogosultsággal rendelkezik,

20. nyilvántartja a Központ költségvetési előirányzatait érintő kötelezettségvállalásokat és a pénzügyi teljesítéseket a FORRÁS SQL integrált rendszerben,

21. ellátja a szervezeti és működési költségvetési előirányzatokat terhelő igazolt, engedélyezett, érvényesített és utalványozott számlák kiegyenlítésével, valamint a vevői számlák kiállításával kapcsolatos feladatokat,

22. ellátja a központhoz tartozó foglalkoztatottak bel- és külföldi kiküldetések költségeinek elszámolását, nyilvántartást vezet a keretfelhasználásról, felügyeli a tankerületek által támogatott kiküldetési költségek megtérítését, adatot szolgáltat a számviteli feladatok ellátása érdekében a napidíjak elszámolásáról,

23. gondoskodik a foglalkoztatottakat megillető cafetéria-juttatások megrendeléséről, havi feladásáról az illetményszámfejtő hely részére,

24. vezeti a munkába járás munkáltatói hozzájárulásával kapcsolatos nyilvántartásokat és végzi a kifizetéseket,

25. vezeti a központi szerv illetménygazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat – ideértve az uniós források terhére alkalmazott dolgozókkal kapcsolatos nyilvántartásokat is –, koordinálja és ellenőrzi a tankerületek illetményszámfejtéssel kapcsolatos feladatait, kapcsolatot tart az illetményszámfejtést végző MÁK-kal,

26. teljesíti a rendszeres személyi juttatásokhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket,

27. elvégzi a bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, adatot szolgáltat a költségvetési éves beszámoló személyi juttatások és létszámadatainak összeállításához,

28. számfejti a nem rendszeres és külső személyi juttatásokat, teljesíti azok átutalását, teljesíti a rendszeres személyi juttatásokhoz kapcsolódó, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket,

29. koordinációs munkakapcsolatot tart a tankerületekkel az előirányzat-nyilvántartás, a pénzellátás végrehajtása, egyeztetése érdekében, szükség esetén pénzügyi-szakmai konzultációkat szervez,

30. kapcsolatot tart a feladatkörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező más központi és területi államigazgatási szervek gazdasági szervezetének vezetőjével és közreműködik a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezésében.

(4) A Gazdálkodási Főosztály számviteli feladatai keretében

a) a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve gondoskodik az Intézményfenntartó Központ számviteli politikájának kialakításáról, a gazdálkodási szabályzatok és eljárásrendek elkészítéséről, előkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat,

b) gondoskodik az Intézményfenntartó Központ könyvvezetési feladatainak ellátásáról,

c) elkészíti a kincstári és az elemi költségvetést, a mérlegjelentéseket, az évközi és az éves számszaki beszámolót,

d) teljesíti a jogszabályokban előírt beszámolási kötelezettséget (éves és féléves beszámoló) és az időközi mérlegjelentéseket és megküldi a MÁK-nak,

e) koordinálja és összesíti a szervezeti egységek által szolgáltatott adatok alapján a beszámoló szakmai mellékleteinek elkészítését, összeállítja a szöveges indoklást,

f) feldolgozza a számlákhoz kapcsolódó banki bizonylatokat és végrehajtja a főkönyvi könyvelést,

g) ellátja a havi, negyedéves és éves zárlati teendőket,

h) elkészíti, ellenőrzi és koordinálja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek bevallását és befizetését (általános forgalmi adó, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó), valamint a hatáskörébe tartozó statisztikai adatszolgáltatást,

i) kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező más központi és területi államigazgatási szervek gazdasági szervezetének vezetőjével,

j) az elnök által meghatározott ügyekben közreműködik a jogi feladatokat ellátó szervezeti egységgel a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban,

k) közreműködik a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezésében.

(5) A Gazdálkodási Főosztály kontrolling feladatai keretében

a) a gazdasági elnökhelyettes vezetésével közreműködik a belső kontrollrendszer kialakításában és gondoskodik mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok kidolgozásáról, amelyek alapján az Intézményfenntartó Központ érvényesítheti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás,

b) elősegíti a gazdálkodási folyamatok korszerűsítését, az előremutató hatékony gazdálkodáshoz negyedévente kontrolling jelentést, javaslatot készít,

c) a költségvetés előkészítése során elkészíti az elemző számításokat, elősegíti a hatékony költségvetési és pénzügyi gazdálkodás teljesülését,

d) a tartozásállományának alakulására számításokat végez a szükséges viszonyszámok segítségével, a szakmai szervezeti egységekkel együttműködve javaslatot tesz a felszámolás kidolgozására,

e) összeállítja gazdálkodással kapcsolatos havi vezetői információs jelentéseket.

(6) A Gazdálkodási Főosztály kezdeményezi a feladatkörébe utalt belső irányítási eszközök előkészítését, aktualizálását.

44.2. Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály

47. § (1) A Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály elkészíti és aktualizálja az Intézményfenntartó Központ éves beszerzési és közbeszerzési tervét, valamint a beszerzések és közbeszerzések tervezésének, a beszerzési és közbeszerzési eljárások előkészítésének és lebonyolításának rendjét meghatározó beszerzési és a közbeszerzési szabályzatot, összeállítja az Intézményfenntartó Központ éves statisztikai összegzését.

(2) A Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály a közbeszerzési törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint a közbeszerzési szabályzat alapján, azoknak megfelelően előkészíti és lefolytatja az Intézményfenntartó Központ közbeszerzési eljárásait, ennek keretében:

a) ellátja a központi közbeszerzési feladatokat,

b) ellenőrzi a tankerületek közbeszerzési eljárásait, beleértve a központosított közbeszerzési rendszer alkalmazásával megvalósuló közbeszerzések lebonyolítását, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások igénybevételére vonatkozó kötelezettség teljesítését,

c) közbeszerzési szempontból ellenőrzi a közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződések teljesülését,

d) gondoskodik az eljárások során keletkezett dokumentumok megfelelő kezeléséről és megőrzéséről,

e) közbeszerzés-szakmai szempontból közreműködik a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban az Intézményfenntartó Központ képviseletének ellátásában.

(3) A Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a beszerzési szabályzat alapján – a Vagyongazdálkodási Főosztály szakmai segítségével – ellátja az Intézményfenntartó Központ beszerzési feladatait, ennek keretében:

a) ellátja a központi beszerzési feladatokat, gondoskodik az eljárások során keletkezett dokumentumok megfelelő kezeléséről és megőrzéséről,

b) ellenőrzi a tankerületek beszerzési eljárásait, a beszerzések lebonyolítását, illetve az eljárások során keletkezett dokumentumok megfelelő kezelését és megőrzését.

(4) A Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály közreműködik a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezésében.

44.3. Vagyongazdálkodási Főosztály

48. § (1) A Vagyongazdálkodási Főosztály közreműködik az Intézményfenntartó Központ tankerületei vagyongazdálkodással összefüggő szakmai és funkcionális irányításában, ellátja a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos vagyonkezelési, üzemeltetési, működtetési és ellátási feladatokat, ennek keretében

a) gondoskodik mindazon elvek, eljárások és a feladatkörébe tartozó belső irányítási eszközök gondozásáról, amelyek alapján az Intézményfenntartó Központ érvényesítheti a feladatai ellátására szolgáló vagyonnal való szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit,

b) közreműködik az Intézményfenntartó Központ éves költségvetésének előkészítésében,

c) közreműködik a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteinek véleményezésében.

(2) A Vagyongazdálkodási Főosztály vagyonkezelési és nyilvántartási feladatai körében

a) közreműködik a feladatkörébe tartozó szerződéskötések kezdeményezésében, lebonyolításában, nyilvántartásuk központi elektronikus nyilvántartási rendszerének (ISZR) kialakításában,

b) kidolgozza az Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében és használatában lévő járművek és gépjárművek integrált üzemeltetési rendszerét,

c) operatív kapcsolatot tart fenn a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben más központi és területi államigazgatási szervekkel, szakhatóságokkal és önkormányzatokkal,

d) véleményezi az Intézményfenntartó Központ beszerzési és közbeszerzési szabályzatát és szükség esetén javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó egyes beszerzésekre,

e) meghatározza az egységes vagyonnyilvántartás alapelveit, módszereit,

f) közreműködik az egységes vagyon-nyilvántartási rendszer kialakításában,

g) vezeti az egységes vagyon-nyilvántartási rendszert, gondoskodik a vagyonkezelt vagyon változásaiban bekövetkezett változások átvezetéséről, a nyilvántartás naprakészségéről,

h) elvégzi a jogszabályokban előírt kötelező adatszolgáltatást az MNV Zrt. felé a vagyonkezelt vagyon vonatkozásában,

i) szükség esetén javaslatot tesz az Intézményfenntartó Központ egységes vagyonkezelési szerződésének módosítására.

(3) A Vagyongazdálkodási Főosztály műszaki, üzemeltetési és ellátási feladatai körében

1. a tankerületeken keresztül felügyeli és koordinálja az intézmények műszaki üzemeltetési feladatait,

2. közvetlenül irányítja a fővárosi szakképző intézmények és önálló kollégiumok üzemeltetési és ellátási feladatait,

3. közreműködik az Intézményfenntartó Központ éves beszerzési és közbeszerzési tervének kidolgozásában,

4. gondoskodik az Intézményfenntartó Központ ingó- és ingatlanvagyon kezelésével, használatával, fenntartásával és hasznosításával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről a tankerületek által létrehozott (sharepoint) adatbázis alapján,

5. gondoskodik a szolgáltatási, vállalkozási valamint integrált szerződések, készre jelentések nyilvántartásáról,

6. a felmérések alapján, helyi beavatkozások kivitelezésével, meddő energetikai lekötések felszabadításával gondoskodik a gazdaságos, hatékony üzemeltetési feltételek megvalósításáról,

7. nyomon követi az intézményekben tervezett, megrendelt javítási és fenntartási munkákat,

8. gondoskodik az Intézményfenntartó Központ elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

9. kidolgozza a működtetési feladatok ellátásának felelősségi rendjét,

10. ellátja a köznevelési intézmények iskolatej- és iskolagyümölcs-ellátási központi feladatokat,

11. felügyeli és koordinálja az Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében és használatában lévő járművek és gépjárművek üzemeltetését és a szükséges nyilvántartások vezetését,

12. kidolgozza az Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében és használatában lévő járművek és gépjárművek integrált üzemeltetési rendszerét, ellátja a gépjárműflotta-kezelési feladatokat,

13. végzi az Intézményfenntartó Központ központi szerve elhelyezéssel összefüggő, továbbá a központi szerv ellátási feladatainak fizikai megvalósítását,

14. gondoskodik a raktározási, komissziózási, kiszállítási feladatok ellátásáról és azok nyilvántartásáról,

15. ellátja az építési, beruházási feladatok, hatósági ügyek intézését,

16. gondoskodik a működtetéssel összefüggő műszaki feladatok, felújítási tervek (rövid, közép- és hosszú távú) elkészítéséről,

17. közreműködik a területét érintő beszerzési és közbeszerzési eljárásokban a műszaki tartalom, valamint a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények és bírálati szempontok meghatározásával,

18. ellenőrzi a szerződések műszaki tartalmát,

19. elkészíti az épületállomány műszaki nyilvántartását, felállítja a tervtárat,

20. véleményezi a tankerületek által összeállított tervezési programokat, kapcsolatot tart a tervezőkkel,

21. felülvizsgálja a tankerületek műszaki igényeit, bejelentéseit,

22. az ingatlanállomány állapotváltozásainak nyomon követéséhez felállítja az FM rendszert, megfelelő szoftver háttér biztosításával,

23. közvetlenül irányítja a fővárosi szakképző intézmények és önálló kollégiumok műszaki feladatait,

24. kezdeményezi a műszaki help desk rendszer kiépítését, létrehozása esetén gondoskodik annak működtetéséről,

25. ellátja a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos teendőket,

26. gondoskodik az épületek energetikai besorolásának elkészítéséről (elkészíttetéséről), a központi adatbázis alapján energetikai felméréseket végez(tet),

27. egyéb műszaki feladatai során (iskolaspecifikus) alkalmanként és feladatonként koordinálja az igénybevett műszaki szakértők közreműködését,

28. koordinációs tevékenysége keretében esetenként helyi ellenőrzést végez.

X. Fejezet49

A köznevelési intézmények magasabb vezetői

megbízásának folyamata

49. § (1) Az aktuális év január 31-ig a tárgyévben megszűnő magasabb vezetői megbízásokat a Jogi és Személyügyi Főosztály összegyűjti, adatszolgáltatásként megküldi a miniszternek az állami vezető útján.

(2) A vezetői megbízás megszűnése előtt – feltéve, hogy arra nem rendkívüli okból kerül sor – legalább 190 nappal a megszűnő magasabb vezetői megbízásról a tankerületi igazgató értesíti a Jogi és Személyügyi Főosztályt.

(3) Az értesítés beérkezését követő 10 napon belül a Jogi és Személyügyi Főosztály előkészíti a pályázati előterjesztést. Mérlegelési jogkörében az Nkt. 67. § (7) bekezdése szerint is eljárhat, ebben az esetben pályázat kiírására nem kerül sor, azonban a nevelőtestület véleményét be kell szerezni az előterjesztés felterjesztése előtt.

(4) A pályáztatásról történő döntést követő 10 napon belül a Jogi és Személyügyi Főosztály a miniszter nevében közzéteszi a pályázati felhívást (www.kozigallas.hu).

A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell tenni.

Beadási határidő: a pályázati felhívás közzétételét követő 31. nap.

(5) A pályázatokat a véleményezési határidő lejártát követő 30, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, 60 napon belül kell elbírálni.

(6) A pályázatok tankerületi igazgatóhoz történő beérkezése után legfeljebb 5 munkanappal a tankerületi igazgató véleményezésre továbbítja a nevelőtestület (igazgatótanács), a szakképző iskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter és a székhely szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési önkormányzat részére. A nevelőtestület részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva legalább 30 nap áll rendelkezésre a véleményezésre.

(7) Az egyetértési jog gyakorlása céljából – azok érintettsége esetén – a pályázatokat szintén át kell adni az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, a térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi nemzetiségi önkormányzat és az országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetén az országos nemzetiségi önkormányzat részére.

(8) A véleményezési határidő lejártát követő 10 napon belül a tankerületi igazgató a vélemények rövid összefoglalóját, valamint a szakmai ajánlásával ellátott pályázati anyagot továbbítja az Intézményfenntartó Központba.

(9) A Jogi és Személyügyi Főosztály 10 napon belül továbbítja a beérkezett anyagot az állami vezető útján a miniszter részére az eljárási szabályok és eljárási határidők betartását, továbbá az egyes pályázati felhívások alapján beérkezett pályázatokhoz csatolt dokumentumok hitelességét és jogszabálynak megfelelő adattartalmát igazoló nyilatkozatával, és a pályázókról, valamint a szakmai programról kialakított rangsorolt véleményével, a miniszter által előzetesen megadott táblázatos formában.

(10) A döntésről értesülést követő 10, ötvennél több pályázat esetén 15 napon belül a Jogi és Személyügyi Főosztály elkészíti a magasabb vezetői megbízáshoz, kinevezéshez szükséges dokumentumokat és aláírásra az állami vezető útján a miniszter elé terjeszti.

(11) A kiadmányozást követő 5 napon belül a Jogi és Személyügyi Főosztály közli a nem nyertes pályázókkal a döntést és a pályázatokat egyidejűleg visszaküldi a pályázóknak. Ezzel egy időben a Jogi és Személyügyi Főosztály közli a nyertes pályázókkal a döntést, a megbízási, kinevezési dokumentumok megküldésével.

(12) A döntés közlését követő 10 napon belül a Jogi és Személyügyi Főosztály irattározza a nyertes pályázatokkal kapcsolatos ügyiratokat. A nyertes pályázó megbízási és kinevezési dokumentumainak egy példányát az állami vezetőn keresztül a miniszternek is megküldi.

Függelékek:

1. függelék: Szervezeti ábra

2. függelék: Engedélyezett létszámkeretek szervezeti egységenként

1. függelék50

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti felépítése

2. függelék51

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létszámkerete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ engedélyezett létszámkerete 145 112 fő.

Ebből

– a köznevelési intézményekben foglalkoztatott: 142 761 fő,

– kormánytisztviselő 2351 fő az alábbi táblázatban foglalt megoszlás szerint:

S.sz.

Szervezeti egység neve

Szervezeti egység létszáma

 

 

vezető

kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, munkavállaló

A

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ központi szerve

1.

elnök

1

 

2.

elnökhelyettes

3

3

3.

Elnöki Titkárság

2

15

4.

Koordinációs Főosztály

5

50

5.

Személyügyi Főosztály

3

30

6.

Belső Ellenőrzési Főosztály

1

10

7.

Fejlesztési és Projektigazgatóság

3

20

8.

Köznevelés-igazgatási Főosztály

4

40

9.

Szakképzés-szervezési Főosztály

2

30

10.

Gazdálkodási Főosztály

4

31

11.

Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály

2

10

12.

Vagyongazdálkodási Főosztály

3

30

 

 

 

 

Központi szerv összesen:

33

269

B

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületei

B/1

Megyeközponti tankerületek

1.

Békéscsabai Tankerület

3

31

2.

Ceglédi Tankerület

3

32

3.

Debreceni Tankerület

3

38

4.

Egri Tankerület

3

31

5.

Győri Tankerület

3

34

6.

Kaposvári Tankerület

3

32

7.

Kecskeméti Tankerület

3

34

8.

Miskolci Tankerület

3

37

9.

Nyíregyházi Tankerület

3

32

10.

Pécsi Tankerület

3

34

11.

Salgótarjáni Tankerület

3

31

12.

Szegedi Tankerület

3

34

13.

Szekszárdi Tankerület

3

31

14.

Székesfehérvári Tankerület

3

34

15.

Szolnoki Tankerület

3

34

16.

Szombathelyi Tankerület

3

33

17.

Tatabányai Tankerület

3

31

18.

Veszprémi Tankerület

3

34

19.

Zalaegerszegi Tankerület

3

34

B/2

Járási és fővárosi tankerületek

1.

Ajkai Tankerület

1

6

2.

Aszódi Tankerület

1

6

3.

Bácsalmási Tankerület

1

5

4.

Bajai Tankerület

1

9

5.

Baktalórántházai Tankerület

1

6

6.

Balassagyarmati Tankerület

1

8

7.

Balatonalmádi Tankerület

1

5

8.

Balatonfüredi Tankerület

1

6

9.

Balmazújvárosi Tankerület

1

5

10.

Barcsi Tankerület

1

5

11.

Bátonyterenyei Tankerület

1

5

12.

Berettyóújfalui Tankerület

1

8

13.

Békési Tankerület

1

5

14.

Bélapátfalvai Tankerület

1

5

15.

Bicskei Tankerület

1

6

16.

Bonyhádi Tankerület

1

6

17.

Bólyi Tankerület

1

5

18.

Budakeszi Tankerület

1

9

19.

Budapest I. Tankerület

1

5

20.

Budapest II. Tankerület

1

9

21.

Budapest III. Tankerület

1

10

22.

Budapest IV. Tankerület

1

9

23.

Budapest V. Tankerület

1

5

24.

Budapest VI. Tankerület

1

6

25.

Budapest VII. Tankerület

1

5

26.

Budapest VIII. Tankerület

1

10

27.

Budapest IX. Tankerület

1

9

28.

Budapest X. Tankerület

1

9

29.

Budapest XI. Tankerület

1

10

30.

Budapest XII. Tankerület

1

9

31.

Budapest XIII. Tankerület

1

10

32.

Budapest XIV. Tankerület

1

14

33.

Budapest XV. Tankerület

1

7

34.

Budapest XVI. Tankerület

1

7

35.

Budapest XVII. Tankerület

1

7

36.

Budapest XVIII. Tankerület

1

9

37.

Budapest XIX. Tankerület

1

7

38.

Budapest XX. Tankerület

1

7

39.

Budapest XXI. Tankerület

1

9

40.

Budapest XXII. Tankerület

1

6

41.

Budapest XXIII. Tankerület

1

5

42.

Celldömölki Tankerület

1

5

43.

Cigándi Tankerület

1

5

44.

Csengeri Tankerület

1

5

45.

Csongrádi Tankerület

1

5

46.

Csornai Tankerület

1

7

47.

Csurgói Tankerület

1

5

48.

Dabasi Tankerület

1

8

49.

Derecskei Tankerület

1

6

50.

Devecseri Tankerület

1

5

51.

Dombóvári Tankerület

1

5

52.

Dunakeszi Tankerület

1

8

53.

Dunaújvárosi Tankerület

1

11

54.

Edelényi Tankerület

1

6

55.

Encsi Tankerület

1

6

56.

Enyingi Tankerület

1

5

57.

Érdi Tankerület

1

11

58.

Esztergomi Tankerület

1

9

59.

Fehérgyarmati Tankerület

1

9

60.

Fonyódi Tankerület

1

9

61.

Füzesabonyi Tankerület

1

5

62.

Gárdonyi Tankerület

1

5

63.

Gödöllői Tankerület

1

13

64.

Gönci Tankerület

1

5

65.

Gyáli Tankerület

1

6

66.

Gyomaendrődi Tankerület

1

5

67.

Gyöngyösi Tankerület

1

10

68.

Gyulai Tankerület

1

7

69.

Hajdúböszörményi Tankerület

1

8

70.

Hajdúhadházi Tankerület

1

5

71.

Hajdúnánási Tankerület

1

5

72.

Hajdúszoboszlói Tankerület

1

7

73.

Hatvani Tankerület

1

9

74.

Hevesi Tankerület

1

5

75.

Hódmezővásárhelyi Tankerület

1

9

76.

Ibrányi Tankerület

1

5

77.

Jánoshalmai Tankerület

1

5

78.

Jászapáti Tankerület

1

6

79.

Jászberényi Tankerület

1

7

80.

Kalocsai Tankerület

1

7

81.

Kapuvári Tankerület

1

5

82.

Karcagi Tankerület

1

7

83.

Kazincbarcikai Tankerület

1

8

84.

Kemecsei Tankerület

1

5

85.

Keszthelyi Tankerület

1

10

86.

Kisbéri Tankerület

1

5

87.

Kiskőrösi Tankerület

1

7

88.

Kiskunfélegyházai Tankerület

1

7

89.

Kiskunhalasi Tankerület

1

6

90.

Kiskunmajsai Tankerület

1

5

91.

Kisteleki Tankerület

1

5

92.

Kisvárdai Tankerület

1

9

93.

Komáromi Tankerület

1

7

94.

Komlói Tankerület

1

6

95.

Körmendi Tankerület

1

6

96.

Kőszegi Tankerület

1

8

97.

Kunhegyesi Tankerület

1

5

98.

Kunszentmártoni Tankerület

1

6

99.

Kunszentmiklósi Tankerület

1

6

100.

Lenti Tankerület

1

6

101.

Letenyei Tankerület

1

5

102.

Makói Tankerület

1

6

103.

Marcali Tankerület

1

8

104.

Martonvásári Tankerület

1

5

105.

Mátészalkai Tankerület

1

11

106.

Mezőcsáti Tankerület

1

5

107.

Mezőkovácsházai Tankerület

1

6

108.

Mezőkövesdi Tankerület

1

6

109.

Mezőtúri Tankerület

1

5

110.

Mohácsi Tankerület

1

5

111.

Monori Tankerület

1

8

112.

Móri Tankerület

1

5

113.

Mórahalomi Tankerület

1

6

114.

Mosonmagyaróvári Tankerült

1

9

115.

Nagyatádi Tankerület

1

5

116.

Nagykállói Tankerület

1

6

117.

Nagykanizsai Tankerület

1

11

118.

Nagykátai Tankerület

1

8

119.

Nagykőrösi Tankerület

1

5

120.

Nyíradonyi Tankerület

1

6

121.

Nyírbátori Tankerület

1

8

122.

Orosházai Tankerület

1

8

123.

Oroszlányi Tankerület

1

5

124.

Ózdi Tankerület

1

7

125.

Paksi Tankerület

1

8

126.

Pannonhalmi Tankerület

1

5

127.

Pápai Tankerület

1

10

128.

Pásztói Tankerület

1

7

129.

Pécsváradi Tankerület

1

5

130.

Pétervásárai Tankerület

1

5

131.

Pilisvörösvári Tankerület

1

6

132.

Polgárdi Tankerület

1

5

133.

Putnoki Tankerület

1

5

134.

Püspökladányi Tankerület

1

6

135.

Ráckevei Tankerület

1

6

136.

Rétsági Tankerület

1

6

137.

Sárbogárdi Tankerület

1

5

138.

Sarkadi Tankerület

1

5

139.

Sárospataki Tankerület

1

7

140.

Sárvári Tankerület

1

6

141.

Sásdi Tankerület

1

5

142.

Sátoraljaújhelyi Tankerület

1

5

143.

Sellyei Tankerület

1

5

144.

Siklósi Tankerület

1

5

145.

Siófoki Tankerület

1

8

146.

Soproni Tankerület

1

11

147.

Sümegi Tankerület

1

5

148.

Szarvasi Tankerület

1

5

149.

Szécsényi Tankerület

1

5

150.

Szeghalmi Tankerület

1

5

151.

Szentendrei Tankerület

1

10

152.

Szentesi Tankerület

1

7

153.

Szentgotthárdi Tankerület

1

5

154.

Szentlőrinci Tankerület

1

5

155.

Szerencsi Tankerület

1

8

156.

Szigetszentmiklósi Tankerület

1

9

157.

Szigetvári Tankerület

1

5

158.

Szikszói Tankerület

1

5

159.

Szobi Tankerület

1

7

160.

Tabi Tankerület

1

5

161.

Tamási Tankerület

1

7

162.

Tapolcai Tankerület

1

7

163.

Tatai Tankerület

1

7

164.

Téti Tankerület

1

5

165.

Tiszafüredi Tankerület

1

6

166.

Tiszakécskei Tankerület

1

5

167.

Tiszaújvárosi Tankerület

1

6

168.

Tiszavasvári Tankerület

1

6

169.

Tokaji Tankerület

1

5

170.

Tolnai Tankerület

1

5

171.

Törökszentmiklósi Tankerület

1

5

172.

Váci Tankerület

1

10

173.

Várpalotai Tankerület

1

6

174.

Vásárosnaményi Tankerület

1

6

175.

Vasvári Tankerület

1

5

176.

Vecsési Tankerület

1

6

177.

Záhonyi Tankerület

1

5

178.

Zalaszentgróti Tankerület

1

6

179.

Zirci Tankerület

1

6

Tankerületek összesen:

236

1813

 

 

Központi szerv és tankerületek összesen:

2351 fő

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények

Megye

Tankerület

OM
azonosító

Szervezeti
egységkód

Intézmény neve

Intézmény címe

Jóváhagyott
státusz

Jóváhagyott
összlétszám

Baranya

Bólyi

027294

011002

Bólyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7754 Bóly,
Rákóczi Ferenc utca 2.

63,75

70

Baranya

Bólyi

027307

011005

Olaszi Általános Iskola

7745 Olasz,
Ady Endre utca 7.

16,75

18

Baranya

Bólyi

027312

011004

Szederkényi Általános Iskola

7751 Szederkény,
Pécs út 19.

22,25

24

Baranya

Komlói

027207

012001

Kenderföld-Somági Általános Iskola

7300 Komló,
Gagarin utca 4.

31,60

34

Baranya

Komlói

027282

012003

Kiss György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7349 Szászvár,
Szent István utca 25.

34,80

38

Baranya

Komlói

038441

012004

Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

7300 Komló,
Tompa Mihály utca 14.

102,40

112

Baranya

Komlói

201286

012005

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

7300 Komló,
Alkotmány utca 2.

188,80

207

Baranya

Komlói

027209

012002

Szilvási Általános Iskola

7300 Komló,
Függetlenség utca 32.

46,10

50

Baranya

Mohácsi

027304

013008

Frey János Általános Iskola

7783 Majs,
Petőfi tér 3.

16,77

18

Baranya

Mohácsi

200827

013012

Hímesházi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7735 Himesháza,
Radnóti telep 74.

19,83

21

Baranya

Mohácsi

027302

013004

Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7759 Lánycsók,
Dózsa utca 2-6.

26,28

28

Baranya

Mohácsi

027303

013002

Lippói Gárdonyi Géza Általános Iskola

7781 Lippó,
Ifjúság utca 1.

17,07

18

Baranya

Mohácsi

038442

013010

Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

7700 Mohács,
Kórház utca 1-3.

105,73

116

Baranya

Mohácsi

101247

013011

Mohács Térségi Általános Iskola

7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.

102,28

112

Baranya

Mohácsi

027401

013003

Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium

7700 Mohács,
Szepessy tér 6.

49,51

54

Baranya

Mohácsi

201524

013005

Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

7700 Mohács,
Vörösmarty utca 3.

22,00

24

Baranya

Mohácsi

027309

013009

Sombereki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7728 Somberek,
Rákóczi utca 21.

45,02

49

Baranya

Mohácsi

027315

013006

Véméndi Általános Iskola

7726 Véménd,
Szabadság tér 10.

18,06

19

Baranya

Pécsi

200085

014002

Baranya Megyei Pedagógiai Intézet

7626 Pécs,
Egyetem utca 2.

12,50

13

Baranya

Pécsi

202766

014035

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

7626 Pécs,
Egyetem utca 2.

154,80

170

Baranya

Pécsi

027323

014003

Berkesdi Fekete István Általános Iskola

7664 Berkesd,
Alkotmány utca 42.

16,13

17

Baranya

Pécsi

027324

014021

Bogádi Dr. Berze Nagy János Általános Iskola

7742 Bogád,
Béke tér 4.

24,22

26

Baranya

Pécsi

027230

014017

Budai Városkapu Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7629 Pécs,
Komlói út 58.

207,90

228

Baranya

Pécsi

027275

014008

Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7694 Hosszúhetény,
Verseny utca 9.

40,68

44

Baranya

Pécsi

027327

014022

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola

7761 Kozármisleny,
Alkotmány tér 53.

53,54

58

Baranya

Pécsi

038828

014027

Kővágószőlősi Általános Iskola

7673 Kővágószőlős,
Rákóczi utca 2/a.

15,74

17

Baranya

Pécsi

027246

014018

Mecsekaljai Általános Iskola

7633 Pécs,
Bánki Donát utca 2.

164,30

180

Baranya

Pécsi

027261

014020

Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium

7632 Pécs,
Testvérvárosok 1.

192,20

211

Baranya

Pécsi

027435

014031

Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium

7700 Mohács,
Kossuth Lajos utca 71.

73,85

81

Baranya

Pécsi

027445

014025

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7754 Bóly,
Rákóczi utca 2/a.

38,60

42

Baranya

Pécsi

027448

014001

Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola

7623 Pécs,
Rét utca 41-43.

101,73

111

Baranya

Pécsi

027399

014025

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

7632 Pécs,
Apáczai Csere János körtér 1.

204,50

224

Baranya

Pécsi

038444

014026

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium

7633 Pécs,
Építők útja 9.

195,00

214

Baranya

Pécsi

039177

014004

Pécsi Hajnóczy József Kollégium

7632 Pécs,
Türr István utca 2.

48,00

52

Baranya

Pécsi

027407

014005

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

7621 Pécs,
Mária utca 2-4.

52,50

57

Baranya

Pécsi

027424

014009

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

7623 Pécs,
Rét utca 10.

109,44

120

Baranya

Pécsi

027398

014006

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

7629 Pécs,
Dobó István utca 35-37.

51,80

56

Baranya

Pécsi

027397

014007

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

7621 Pécs,
Szent István tér 8-10.

73,90

81

Baranya

Pécsi

202786

014036

Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

7625 Pécs,
Cserző köz 2.

8,83

9

Baranya

Pécsi

027425

014010

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

7624 Pécs,
Radnics utca 9.

102,52

112

Baranya

Pécsi

027422

014012

Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

7622 Pécs,
Batthyány utca 1-3.

87,84

96

Baranya

Pécsi

027423

014013

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola

7633 Pécs,
Esztergár Lajos út 6.

50,22

55

Baranya

Pécsi

027431

014014

Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola

7632 Pécs,
Malomvölgyi utca 1/b.

98,84

108

Baranya

Pécsi

027446

014032

Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium

7720 Pécsvárad,
Vak Béla utca 8.

45,80

50

Baranya

Pécsi

027331

014023

Pellérdi Általános Iskola

7831 Pellérd,
Park sétány 2.

43,82

48

Baranya

Pécsi

027439

014033

Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola

7370 Sásd,
Kossuth Lajos utca 2.

19,10

21

Baranya

Pécsi

027356

014024

Szalántai Általános Iskola

7811 Szalánta,
Hunyadi utca 43.

37,36

41

Baranya

Pécsi

027249

014019

Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7623 Pécs,
Mezőszél utca 1.

231,90

255

Baranya

Pécsi

027421

014015

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

7622 Pécs,
48-as tér 2.

73,08

80

Baranya

Pécsváradi

027274

015002

Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola

7696 Hidas,
Kossuth Lajos utca 31.

15,20

16

Baranya

Pécsváradi

027287

015004

Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7720 Pécsvárad,
Kossuth Lajos utca 39-41.

78,00

85

Baranya

Pécsváradi

027284

015003

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7695 Mecseknádasd,
Liszt Ferenc utca 75/1.

31,30

34

Baranya

Sásdi

027273

016003

Gödrei Körzeti Általános Iskola

7386 Gödre,
Árpád utca 13.

17,10

18

Baranya

Sásdi

201344

016006

Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7342 Mágocs,
Szabadság utca 7.

44,40

48

Baranya

Sásdi

027285

016001

Mindszentgodisai Általános Iskola

7391 Mindszentgodisa,
Kossuth Lajos utca 71.

17,91

19

Baranya

Sásdi

201311

016005

Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7370 Sásd,
Szent Imre út 29-31.

44,22

48

Baranya

Sásdi

027290

016004

Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 16.

31,44

34

Baranya

Sellyei

202757

017006

Baksai Általános Iskola

7834 Baksa,
Rádfai utca 2/a.

18,67

20

Baranya

Sellyei

027342

017001

Drávasztárai Általános Iskola

7960 Drávasztára,
Zrínyi Miklós utca 64.

11,43

12

Baranya

Sellyei

027375

017005

Felsőszentmártoni Általános Iskola

7968 Felsőszentmárton,
Kossuth utca 1-3.

14,79

16

Baranya

Sellyei

027355

017003

Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

7960 Sellye,
Bodonyi Nándor utca 10.

56,57

62

Baranya

Sellyei

027351

017002

Magyarmecskei Általános Iskola

7954 Magyarmecske,
Petőfi utca 96.

23,50

25

Baranya

Sellyei

027358

017007

Vajszlói Kodolányi János Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola

7838 Vajszló,
Iskola utca 1.

68,80

75

Baranya

Siklósi

027337

018001

Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7827 Beremend,
Szabadság tér 11.

23,90

26

Baranya

Siklósi

027341

018004

Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola

7851 Drávaszabolcs,
Köztársaság tér 5.

19,50

21

Baranya

Siklósi

027344

018006

Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola

7824 Egyházasharaszti,
Kossuth Lajos utca 75.

25,10

27

Baranya

Siklósi

027346

018005

Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7815 Harkány,
Arany János utca 16.

58,50

64

Baranya

Siklósi

027350

018003

Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola

7775 Magyarbóly,
Damjanich utca 5.

17,70

19

Baranya

Siklósi

027347

018007

Munkácsy Albert Általános Iskola

7843 Kémes,
Vértanúk utca 1.

23,30

25

Baranya

Siklósi

027402

018010

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7800 Siklós,
Gyűdi út 2.

144,50

158

Baranya

Siklósi

027357

018008

Újpetrei Általános Iskola

7766 Újpetre,
Kossuth utca 110.

14,90

16

Baranya

Siklósi

027360

018009

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

7773 Villány,
Baross Gábor utca 1-3.

32,70

35

Baranya

Siklósi

027361

018002

Vokányi Általános Iskola

7768 Vokány,
Kossuth utca 46.

15,80

17

Baranya

Szentlőrinci

027376

019001

Hetvehelyi Általános Iskola

7681 Hetvehely,
Rákóczi utca 30.

11,85

13

Baranya

Szentlőrinci

201052

019002

Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

7940 Szentlőrinc,
Ifjúság útja 5.

152,30

167

Baranya

Szigetvári

027367

020001

Almamellék-Somogyhárságyi Általános Iskola és Kollégium

7934 Almamellék,
Petőfi tér 1.

23,10

25

Baranya

Szigetvári

027371

020002

Dencsháza-Hobol Általános Iskola

7915 Dencsháza,
Petőfi utca 40.

28,10

30

Baranya

Szigetvári

202800

020004

Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola

7900 Szigetvár,
Zárda utca 2.

13,20

14

Baranya

Szigetvári

027404

020003

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola

7900 Szigetvár,
Rákóczi utca 18.

269,50

296

Bács-Kiskun

Bácsalmási

027940

021002

Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola

6430 Bácsalmás,
Szent János utca 5.

31,50

34

Bács-Kiskun

Bácsalmási

200959

021001

Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6430 Bácsalmás,
Szent János utca 26.

108,10

118

Bács-Kiskun

Bácsalmási

200844

021003

Bácskai Általános Iskola

6453 Bácsbokod,
Hősök tere 3.

66,00

72

Bács-Kiskun

Bajai

027938

022004

Bajai III. Béla Gimnázium

6500 Baja,
Szent Imre tér 5.

60,00

66

Bács-Kiskun

Bajai

200935

022006

Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

6500 Baja,
Dózsa György út 18.

34,00

37

Bács-Kiskun

Bajai

027735

022008

Bajai Szentistváni Általános Iskola

6500 Baja,
Dózsa György út 131-133.

61,25

67

Bács-Kiskun

Bajai

200966

022017

Csátalja-Nagybaracska Általános Iskola

6523 Csátalja,
Kossuth Lajos utca 1.

32,00

35

Bács-Kiskun

Bajai

201196

022019

Dávodi Forrás Általános Iskola

6524 Dávod,
Dózsa György utca 66.

18,50

20

Bács-Kiskun

Bajai

202985

022020

Érsekcsanádi Bíber János Általános Iskola

6347 Érsekcsanád,
Deák Ferenc utca 3.

21,50

23

Bács-Kiskun

Bajai

027839

022011

Garai Nemzetiségi Általános Iskola

6522 Gara,
Páncsics Miklós utca 3-5.

17,50

19

Bács-Kiskun

Bajai

200990

022018

Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola

6345 Nemesnádudvar,
Petőfi Sándor utca 42.

24,25

26

Bács-Kiskun

Bajai

201185

022007

Sugovica Sportiskolai Általános Iskola

6500 Baja,
Szent Antal utca 60.

79,50

87

Bács-Kiskun

Bajai

027845

022012

Sükösdi Általános Iskola

6346 Sükösd,
Deák Ferenc utca 123.

21,50

23

Bács-Kiskun

Bajai

027846

022013

Szeremle-Dunafalva Általános Iskola

6512 Szeremle,
Dózsa György utca 45/a.

21,88

24

Bács-Kiskun

Bajai

027737

022010

Újvárosi Általános Iskola

6500 Baja,
Oltványi utca 14.

53,00

58

Bács-Kiskun

Bajai

027847

022014

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola

6521 Vaskút,
Petőfi Sándor utca 118.

22,30

24

Bács-Kiskun

Jánoshalmai

200951

023001

Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

6440 Jánoshalma,
Béke tér 11.

63,40

69

Bács-Kiskun

Jánoshalmai

202774

023003

Rémi Általános Iskola

6446 Rém,
Petőfi Sándor utca 36.

27,00

29

Bács-Kiskun

Jánoshalmai

201390

023002

Szvetnik Joachim Általános Iskola

6449 Mélykút,
Rákóczi utca 1-3.

36,00

39

Bács-Kiskun

Kalocsai

202756

024012

Bátyai Általános Iskola

6351 Bátya,
Úttörő utca 1.

18,38

20

Bács-Kiskun

Kalocsai

200941

024010

Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6328 Dunapataj,
Kalocsai út 2.

45,43

49

Bács-Kiskun

Kalocsai

200961

024011

Dusnok-Fajsz Általános Iskola

6353 Dusnok,
Köztársaság utca 20-22.

43,82

48

Bács-Kiskun

Kalocsai

027859

024007

Hajósi Szent Imre Általános Iskola

6344 Hajós,
Jókai utca 4.

41,66

45

Bács-Kiskun

Kalocsai

027861

024008

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6326 Harta,
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 4.

42,79

47

Bács-Kiskun

Kalocsai

202988

024013

Kalocsai Eperföldi Általános Iskola

6300 Kalocsa,
Szent Imre utca 32.

41,77

45

Bács-Kiskun

Kalocsai

200542

024014

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola

6300 Kalocsa,
Jókai Mór utca 1.

121,18

133

Bács-Kiskun

Kalocsai

039453

024004

Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

6300 Kalocsa,
Hunyadi János utca 5.

26,39

29

Bács-Kiskun

Kalocsai

038451

024005

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6300 Kalocsa,
Tompa Mihály utca 10-14.

52,07

57

Bács-Kiskun

Kalocsai

027942

024006

Kalocsai Szent István Gimnázium

6300 Kalocsa,
Hunyadi János utca 23-25.

33,60

36

Bács-Kiskun

Kalocsai

027867

024009

Solti Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6320 Solt,
Kossuth Lajos utca 60.

63,00

69

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201105

025020

Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6077 Orgovány,
Táncsics Mihály utca 3.

59,30

65

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201274

025002

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

6000 Kecskemét,
Katona József tér 8.

238,73

262

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027965

025023

Bajai Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

6500 Baja,
Köztársaság tér 1.

73,90

81

Bács-Kiskun

Kecskeméti

038450

025037

Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon

6500 Baja,
Barátság tér 18.

253,25

278

Bács-Kiskun

Kecskeméti

037953

025035

Bernáth Lajos Kollégium

6400 Kiskunhalas,
Bajza utca 1/a.

17,20

18

Bács-Kiskun

Kecskeméti

038458

025038

Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon

6087 Dunavecse,
Fő út 39.

62,50

68

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201076

025019

Helvécia-Ballószög Általános Iskola

6035 Ballószög,
Kossuth Lajos utca 4-6.

65,90

72

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201015

025018

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola

6078 Jakabszállás,
Kun utca 2.

49,40

54

Bács-Kiskun

Kecskeméti

028006

025025

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6500 Baja,
Petőfi Sándor utca 1.

141,93

156

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027978

025028

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6300 Kalocsa,
Asztrik tér 7.

106,20

116

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027972

025029

Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola

6300 Kalocsa,
Tomori Pál utca 7.

40,50

44

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027943

025001

Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

6000 Kecskemét,
Nyíri út 11.

40,09

44

Bács-Kiskun

Kecskeméti

200920

025012

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

6000 Kecskemét,
Katona József tér 14.

276,35

303

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027945

025003

Kecskeméti Bolyai János Gimnázium

6000 Kecskemét,
Irinyi út 49.

68,60

75

Bács-Kiskun

Kecskeméti

200921

025013

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

6000 Kecskemét,
Mátyás király körút 46.

117,65

129

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201176

025006

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

6000 Kecskemét,
Nyíri út 73.

248,60

273

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027944

025005

Kecskeméti Katona József Gimnázium

6000 Kecskemét,
Dózsa György út 3.

56,40

62

Bács-Kiskun

Kecskeméti

200923

025015

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6000 Kecskemét,
Dózsa György út 22.

156,00

171

Bács-Kiskun

Kecskeméti

200930

025017

Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

6000 Kecskemét,
Kvarc utca 2.

55,00

60

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201177

025007

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

6000 Kecskemét,
Szolnoki út 31.

308,90

339

Bács-Kiskun

Kecskeméti

038452

025011

Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6000 Kecskemét,
Nyíri út 30.

236,78

260

Bács-Kiskun

Kecskeméti

200922

025014

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola

6000 Kecskemét,
Lunkányi János utca 10.

148,70

163

Bács-Kiskun

Kecskeméti

039186

025010

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

6000 Kecskemét,
Nyíri út 28.

14,20

15

Bács-Kiskun

Kecskeméti

200924

025016

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6000 Kecskemét,
Alkony utca 11.

157,85

173

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027881

025008

Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6041 Kerekegyháza,
Szent István tér 6.

68,90

75

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201030

025031

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 34.

245,00

269

Bács-Kiskun

Kecskeméti

102403

025036

Kiskunhalasi Konduktív Óvoda és Kollégium

6400 Kiskunhalas,
Esze Tamás lakótelep 6. szám

16,20

17

Bács-Kiskun

Kecskeméti

028007

025032

Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

6400 Kiskunhalas,
Kazinczy utca 5.

167,70

184

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027947

025033

Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

6120 Kiskunmajsa,
Kálvária utca 6.

46,67

51

Bács-Kiskun

Kecskeméti

201320

025021

Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola

6115 Kunszállás,
Kossuth utca 12.

24,45

26

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027884

025004

Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola

6050 Lajosmizse,
Szabadság tér 13.

105,60

116

Bács-Kiskun

Kecskeméti

027971

025026

Türr István Gazdasági Szakközépiskola

6500 Baja,
Bácska tér 1.

70,86

77

Bács-Kiskun

Kecskeméti

028009

025034

Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola

6090 Kunszentmiklós,
Apostol Pál utca 2-6.

41,70

45

Bács-Kiskun

Kiskőrösi

027888

026001

Akasztói Általános Iskola

6221 Akasztó,
Tubáni utca 30.

30,24

33

Bács-Kiskun

Kiskőrösi

027879

026005

Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6070 Izsák,
Kossuth Lajos utca 39.

53,21

58

Bács-Kiskun

Kiskőrösi

200955

026007

Kiskőrös Térségi Általános Iskola, Középiskola, Szakiskola és Kollégium

6200 Kiskőrös,
Árpád utca 18.

241,22

265

Bács-Kiskun

Kiskőrösi

038454

026006

Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

6200 Kiskőrös,
Hrúz Mária utca 2/1.

53,92

59

Bács-Kiskun

Kiskőrösi

039455

026002

SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola

6200 Kiskőrös,
Tarnowi tér 1.

19,90

21

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

999998

027004

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6100 Kiskunfélegyháza,
Batthyány Lajos utca 12-16.

77,00

84

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

202795

027009

Kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola

6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas József tér 10.

51,50

56

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

202964

027010

Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

6100 Kiskunfélegyháza,
Dózsa György utca 26-32.

42,45

46

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

201101

027001

Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6100 Kiskunfélegyháza,
Szent Imre herceg utca 1-3.

26,00

28

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

201063

027003

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

6100 Kiskunfélegyháza,
Deák Ferenc utca 14.

93,83

103

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

027946

027005

Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium

6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos utca 9.

61,00

67

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

027905

027007

Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola

6112 Pálmonostora,
Táncsics Mihály utca 28.

18,40

20

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

027906

027006

Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola

6113 Petőfiszállás,
Ady Endre utca 3-5.

19,65

21

Bács-Kiskun

Kiskunfélegyházai

200785

027008

Rigó József Általános Iskola

6114 Bugac,
Szabadság tér 15.

27,55

30

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027910

028003

Farkas László Általános Iskola

6423 Kelebia,
Ady Endre utca 110.

28,60

31

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

039457

028007

Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola

6400 Kiskunhalas,
Köztársaság utca 17.

22,40

24

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

038456

028008

Kiskunhalasi Általános Iskola

6400 Kiskunhalas,
Köztársaság utca 17.

30,25

33

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027951

028002

Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium

6400 Kiskunhalas,
Szász Károly utca 21.

44,10

48

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027804

028004

Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola

6400 Kiskunhalas,
Fazekas Mihály utca 1.

40,80

44

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027805

028005

Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola

6400 Kiskunhalas,
Szabadság tér 6.

66,00

72

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027807

028006

Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola

6400 Kiskunhalas,
Nyírfa utca 23.

38,90

42

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027911

028011

Kisszállási Sallai István Általános Iskola

6421 Kisszállás,
Iskola utca 20-22.

20,15

22

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027912

028010

Kunfehértói Általános Iskola

6413 Kunfehértó,
Úttörő tér 7.

25,30

27

Bács-Kiskun

Kiskunhalasi

027915

028012

Tompai Szabó Dénes Általános Iskola

6422 Tompa,
Bem utca 22-24.

36,80

40

Bács-Kiskun

Kiskunmajsai

201507

029004

Jászszentlászlói Szent László Általános Iskola

6133 Jászszentlászló,
Rákóczi utca 25/A.

25,50

28

Bács-Kiskun

Kiskunmajsai

200993

029003

Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6120 Kiskunmajsa,
Fő utca 69-71.

98,00

107

Bács-Kiskun

Kiskunmajsai

039458

029002

Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola

6120 Kiskunmajsa,
Hősök tere 5.

19,00

20

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

200772

030010

Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

6088 Apostag,
Hunyadi utca 9-11.

23,90

26

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

201014

030011

Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

6323 Dunaegyháza,
Iskola utca 1.

20,00

22

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

027872

030005

Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola

6087 Dunavecse,
Zrínyi utca 6.

31,00

34

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

027936

030003

Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

6098 Tass,
Dunai út 24.

22,00

24

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

201141

030012

Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola

6097 Kunadacs,
Petőfi Sándor utca 1.

34,10

37

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

027933

030004

Kunpeszéri Általános Iskola

6096 Kunpeszér,
Petőfi Sándor utca 16.

12,00

13

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

027727

030007

Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola

6080 Szabadszállás,
Kálvin tér 8.

39,10

43

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

027935

030009

Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola

6086 Szalkszentmárton,
Petőfi Sándor tér 12.

28,00

30

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

027826

030008

Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6090 Kunszentmiklós,
Damjanich utca 7.

58,00

63

Bács-Kiskun

Tiszakécskei

027924

031004

Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6065 Lakitelek,
Kiss János utca 1.

78,75

86

Bács-Kiskun

Tiszakécskei

027925

031003

Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6031 Szentkirály,
Kossuth Lajos utca 24.

21,30

23

Bács-Kiskun

Tiszakécskei

027907

031001

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola

6066 Tiszaalpár,
Alkotmány utca 14.

42,40

46

Bács-Kiskun

Tiszakécskei

027955

031002

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.

145,40

159

Békés

Békéscsabai

038261

033026

Békés Megyei Harruckern János Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

5700 Gyula,
Szent István út 38.

441,60

485

Békés

Békéscsabai

028376

033027

Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5800 Mezőkovácsháza,
Sármezey Endre utca 63.

107,10

117

Békés

Békéscsabai

028455

033004

Békés Megyei Pedagógiai Intézet

5600 Békéscsaba,
Kiss Ernő utca 3.

7,00

7

Békés

Békéscsabai

202775

033032

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

5600 Békéscsaba,
Kiss Ernő utca 3.

159,10

175

Békés

Békéscsabai

028390

033028

Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

5900 Orosháza,
Kossuth tér 1.

347,70

382

Békés

Békéscsabai

028374

033001

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.

67,90

74

Békés

Békéscsabai

028409

033002

Békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 4.

69,40

76

Békés

Békéscsabai

028393

033006

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

5600 Békéscsaba,
Haán Lajos utca 2-4.

63,40

69

Békés

Békéscsabai

028411

033009

Békéscsabai Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola

5600 Békéscsaba,
Kazinczy utca 7.

45,00

49

Békés

Békéscsabai

028254

033012

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola

5600 Békéscsaba,
Irányi utca 14.

64,70

71

Békés

Békéscsabai

028406

033013

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

5600 Békéscsaba,
Gábor köz 1.

40,90

44

Békés

Békéscsabai

200913

033005

Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

5600 Békéscsaba,
Gyulai út 32/1.

337,50

371

Békés

Békéscsabai

200110

033015

Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola

5600 Békéscsaba,
Petőfi utca 1.

55,10

60

Békés

Békéscsabai

028407

033017

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba,
Irányi utca 3-5.

78,80

86

Békés

Békéscsabai

028256

033021

Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola

5600 Békéscsaba,
Szent László utca 17.

24,10

26

Békés

Békéscsabai

200658

033018

Békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba,
Gyulai út 53-57.

137,50

151

Békés

Békéscsabai

028408

033019

Békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium

5600 Békéscsaba,
Deák utca 6.

97,00

106

Békés

Békéscsabai

028314

033023

Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

5920 Csorvás,
István király utca 34.

38,80

42

Békés

Békéscsabai

028315

033007

Dobozi Általános Iskola

5624 Doboz,
Kossuth tér 15.

33,40

36

Békés

Békéscsabai

200481

033008

Erzsébethelyi Általános Iskola

5600 Békéscsaba,
Madách utca 2.

70,20

77

Békés

Békéscsabai

028452

033025

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola

5600 Békéscsaba,
Vandháti út 3.

104,20

114

Békés

Békéscsabai

028264

033022

Gerlai Általános Iskola

5623 Békéscsaba,
Csabai út 1.

16,70

18

Békés

Békéscsabai

028258

033011

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

5600 Békéscsaba,
Thurzó utca 33.

50,30

55

Békés

Békéscsabai

028262

033014

Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5600 Békéscsaba,
Szabó Pál tér 1/2.

84,70

93

Békés

Békéscsabai

037828

033031

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola

5520 Szeghalom,
Dózsa György utca 2.

73,40

80

Békés

Békéscsabai

028320

033024

Szabadkígyósi Általános Iskola

5712 Szabadkígyós,
Kossuth Lajos tér 1.

21,50

23

Békés

Békéscsabai

028425

033030

Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskola

5540 Szarvas,
Vajda Péter utca 20.

151,20

166

Békés

Békéscsabai

028322

033016

Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola

5661 Újkígyós,
Petőfi utca 45.

39,00

42

Békés

Békési

200901

032001

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5630 Békés,
József Attila utca 12.

88,10

96

Békés

Békési

028319

032002

Köröstarcsai Arany Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5622 Köröstarcsa,
Kossuth utca 6.

26,90

29

Békés

Békési

200608

032003

Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

5650 Mezőberény,
Petőfi út 17-19.

99,00

108

Békés

Gyomaendrődi

028297

034001

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola

5500 Gyomaendrőd,
Fő út 181.

46,20

50

Békés

Gyomaendrődi

039476

034005

Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

5500 Gyomaendrőd,
Kisréti utca 27.

13,10

14

Békés

Gyomaendrődi

028298

034003

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium

5502 Gyomaendrőd,
Népliget utca 2.

46,60

51

Békés

Gyomaendrődi

200980

034006

Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5510 Dévaványa,
Vörösmarty Mihály utca 4-6.

72,00

79

Békés

Gyulai

201335

035001

Dr. Mester György Általános Iskola

5742 Elek,
Lökösházi út 17-19.

31,10

34

Békés

Gyulai

202987

035009

Gyulai Dürer Albert Általános Iskola

5700 Gyula,
Szent István utca 29.

64,70

71

Békés

Gyulai

202955

035010

Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

5700 Gyula,
Bartók Béla utca 3.

28,00

30

Békés

Gyulai

028380

035002

Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium

5700 Gyula,
Bodoky utca 10.

52,90

58

Békés

Gyulai

202978

035011

Gyulai Implom József Általános Iskola

5700 Gyula,
Béke sugárút 49.

95,30

104

Békés

Gyulai

028327

035005

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola

5741 Kétegyháza,
Márki Sándor utca 11.

21,10

23

Békés

Gyulai

028329

035008

Lökösházi Általános Iskola

5743 Lőkösháza,
Alapítók útja 22.

18,30

20

Békés

Mezőkovácsházi

028352

036001

Balsaráti Vitus János Általános Iskola

5836 Dombegyház,
Aradi utca 9-11.

21,40

23

Békés

Mezőkovácsházi

028356

036006

Bereczki Máté Általános Iskola

5746 Kunágota,
Rákóczi utca 11.

35,90

39

Békés

Mezőkovácsházi

202777

036009

Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

5747 Almáskamarás,
Szent István király utca 13.

17,90

19

Békés

Mezőkovácsházi

028357

036007

Magyarbánhegyesi Kossuth Lajos Általános Iskola

5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth utca 58.

19,80

21

Békés

Mezőkovácsházi

028308

036005

Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

5820 Mezőhegyes,
Béke park 1.

53,50

58

Békés

Mezőkovácsházi

200457

036003

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5800 Mezőkovácsháza,
Árpád utca 184.

43,30

47

Békés

Mezőkovácsházi

028475

036008

Schéner Mihály Általános Iskola

5666 Medgyesegyháza,
Luther utca 7.

41,40

45

Békés

Orosházi

028330

037001

Békéssámsoni Általános Iskola

5946 Békéssámson,
Andrássy utca 41.

27,90

30

Békés

Orosházi

028396

037003

Jankó János Általános Iskola és Gimnázium

5940 Tótkomlós,
Erzsébet utca 2.

44,50

48

Békés

Orosházi

028334

037006

Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskola

5931 Nagyszénás,
Táncsics Mihály utca 24/1.

33,20

36

Békés

Orosházi

039478

037005

Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

5900 Orosháza,
Vörösmarty utca 3/a.

27,10

29

Békés

Orosházi

028279

037007

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

5900 Orosháza,
Táncsics Mihály utca 2-4.

78,30

86

Békés

Orosházi

202963

037008

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

5900 Orosháza,
Vörösmarty utca 4.

94,50

103

Békés

Orosházi

201245

037002

Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola

5940 Tótkomlós,
Fő út 8.

14,10

15

Békés

Sarkadi

028382

038001

Ady Endre-Bay Zoltán Középiskola és Kollégium

5720 Sarkad,
Vasút utca 2.

37,00

40

Békés

Sarkadi

090035

038002

Geszti Arany János Általános Iskola

5734 Geszt,
Arany János utca 1.

14,00

15

Békés

Sarkadi

028371

038006

Méhkeréki Román Nemzetiségi Kétnyelvű Általános Iskola

5726 Méhkerék,
Kossuth utca 82.

17,00

18

Békés

Sarkadi

200596

038003

Mezőgyáni Általános Iskola

5732 Mezőgyán,
Arany János utca 1.

11,00

12

Békés

Sarkadi

201011

038008

Okányi Általános Iskola

5534 Okány,
Kossuth utca 5-9.

37,00

40

Békés

Sarkadi

028301

038005

Sarkadi Általános Iskola

5720 Sarkad,
Kossuth utca 17.

91,10

100

Békés

Szarvasi

039479

039001

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola

5540 Szarvas,
Kossuth Lajos tér 3.

19,20

21

Békés

Szarvasi

200632

039004

Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

5551 Csabacsűd,
Petőfi Sándor utca 37.

20,10

22

Békés

Szarvasi

028318

039003

Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium

5553 Kondoros,
Iskola utca 2/6.

49,80

54

Békés

Szeghalmi

028343

040003

Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5527 Bucsa,
Kossuth utca 61.

38,20

42

Békés

Szeghalmi

201088

040004

Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5525 Füzesgyarmat,
Széchenyi utca 2.

53,40

58

Békés

Szeghalmi

201210

040005

Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5530 Vésztő,
Vörösmarty Mihály utca 1-7.

65,00

71

Békés

Szeghalmi

028292

040002

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5520 Szeghalom,
Tildy utca 19-21.

67,60

74

Békés

Szeghalmi

201475

040006

Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5516 Körösladány,
Wenckheim Béla utca 6/4.

54,20

59

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

029178

041001

Kántor Mihály Általános Iskola

3973 Cigánd,
Iskola utca 8.

45,30

49

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

029184

041002

Karcsai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3963 Karcsa,
Szabadság utca 9.

22,40

24

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

201097

041008

Molnár Mózes Általános Iskola

3987 Bodroghalom,
Szabadság út 109.

22,60

24

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

029190

041003

Nagyrozvágyi Általános Iskola

3965 Nagyrozvágy,
Zrínyi út 3.

15,40

16

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

029192

041004

Pácini Általános Iskola

3964 Pácin,
Honvéd utca 2.

17,00

18

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

029195

041005

Ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3974 Ricse,
Kossuth utca 3.

36,20

39

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

029198

041007

Sánta Erzsébet Általános Iskola

3971 Tiszakarád,
Ifjúság utca 14.

27,10

29

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Cigándi

029197

041006

Tiszacsermelyi Általános Iskola

3972 Tiszacsermely,
Rákóczi Ferenc út 16.

9,00

9

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029230

042004

Bódvaszilasi Körzeti Általános Iskola

3763 Bódvaszilas,
Petőfi Sándor út 10.

30,00

33

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

201563

042002

Borsodi Általános Iskola

3780 Edelény,
Borsodi út 150.

28,00

30

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029232

042010

Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola

3796 Borsodszirák,
Fő út 14.

16,20

17

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029236

042014

Laki Körzeti Általános Iskola és Szakiskola

3786 Lak,
Ady Endre út 1.

20,00

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

201776

042006

Martinkó András Általános Iskola

3734 Szuhogy,
Rákóczi Ferenc utca 10.

16,20

17

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029239

042011

Rakacai Általános Iskola

3825 Rakaca,
Ady Endre út 3.

16,20

17

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029240

042012

Szalonnai Általános Iskola

3754 Szalonna,
Petőfi út 26.

17,20

18

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029231

042007

Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola

3794 Boldva,
Mátyás király út 46.

29,40

32

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029241

042001

Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola

3752 Szendrő,
Petőfi tér 1-3.

56,00

61

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029242

042009

Szendrőládi Általános Iskola

3751 Szendrőlád,
Völgy út 3.

36,20

39

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

029243

042013

Szini Általános Iskola

3761 Szin,
Szabadság út 51.

16,20

17

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Edelényi

200502

042008

Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola

3752 Szendrő,
Petőfi tér 1-3.

16,00

17

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029004

043012

Baktakéki Körzeti Általános Iskola

3836 Baktakék,
József Attila út 10.

34,13

37

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029026

043013

Béres Ferenc Általános Iskola

3821 Krasznokvajda,
Béke utca 12.

11,80

12

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029028

043006

Dayka Gábor Általános Iskola

3871 Méra,
Vasút út 24.

15,40

16

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

200598

043014

Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3860 Encs,
Petőfi Sándor út 60.

53,00

58

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

028871

043010

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3860 Encs,
Táncsics Mihály út 4.

77,00

84

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029014

043003

Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola

3849 Forró,
Fő út 131.

24,50

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029021

043008

Hernádvécsei Körzeti Általános Iskola

3874 Hernádvécse,
Petőfi út 14.

24,95

27

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029024

043004

Ináncsi Arany János Általános Iskola

3851 Ináncs,
Rákóczi út 10.

17,10

18

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029029

043007

Novajidrányi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

3872 Novajidrány,
Béke tér 4.

20,00

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

029033

043009

Szalaszendi Körzeti Általános Iskola

3863 Szalaszend,
József Attila út 7/A.

21,40

23

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Encsi

200442

043002

Szemerei Általános Iskola

3866 Szemere,
Fő út 16.

17,80

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Gönci

029007

044002

Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola

3885 Boldogkőváralja,
Kossuth Lajos út 27.

21,70

23

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Gönci

029022

044004

Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3876 Hidasnémeti,
Iskola út 1.

20,60

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Gönci

029201

044001

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3881 Abaújszántó,
Béke út 15.

50,60

55

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Gönci

029018

044003

Károlyi Gáspár Általános Iskola

3895 Gönc,
Károlyi Gáspár út 31.

28,00

30

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Gönci

029036

044005

Vilmányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3891 Vilmány,
Fő út 98.

28,70

31

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Gönci

029037

044006

Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola

3888 Vizsoly,
Szent János utca 96.

23,80

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Gönci

200496

044007

Zempléni Árpád Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3907 Tállya,
Rákóczi út 16.

22,50

24

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

200656

045014

Berentei Általános Iskola

3704 Berente,
Posta út 7.

20,10

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

029060

045012

Gvadányi József Általános Iskola

3733 Rudabánya,
Petőfi Sándor utca 22.

37,10

40

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

038044

045013

Hosztják Albert Általános Iskola

3743 Ormosbánya,
Fő utca 2.

19,00

20

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

029047

045010

Kalász László Általános Iskola

3744 Múcsony,
Bányász út 7.

37,80

41

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

039489

045002

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

3700 Kazincbarcika,
Lini István tér 3.

64,10

70

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

028880

045007

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola

3700 Kazincbarcika,
Pollack Mihály út 29.

229,50

252

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

029048

045011

Kazinczy Gábor Általános Iskola

3642 Bánhorváti,
Szabadság út 144.

25,00

27

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

029054

045005

Kurityáni Kossuth Lajos Általános Iskola

3732 Kurityán,
Kossuth Lajos út 79.

24,10

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

029049

045006

Lajos Árpád Általános Iskola

3643 Dédestapolcsány,
Iskola utca 29.

24,10

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

029062

045001

Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola

3720 Sajókaza,
Ady Endre út 2.

25,30

27

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Kazincbarcikai

200884

045009

Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola

3770 Sajószentpéter,
Kossuth Lajos út 195.

94,30

103

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőcsáti

029070

046002

Dr. Mészáros Kálmán Általános Iskola

3467 Ároktő,
Széchenyi utca 6/B.

17,70

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőcsáti

029074

046001

Hejőpapi Általános Iskola

3594 Hejőpapi,
Templom utca 2.

17,70

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőcsáti

202763

046004

Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3459 Igrici,
Kossuth utca 71.

16,80

18

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőcsáti

200713

046003

Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3450 Mezőcsát,
Szent István út 35.

68,10

74

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőcsáti

202993

046005

Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola

3458 Tiszakeszi,
Községháza utca 18.

17,80

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

039224

047002

Bayer Róbert Kollégium

3400 Mezőkövesd,
Damjanich út 1.

8,00

8

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

201337

047009

Bükkábrányi Arany János Általános Iskola

3422 Bükkábrány,
Béke út 37.

21,00

23

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

200638

047003

Bükkalja Általános Iskola

3412 Bogács,
Alkotmány utca 54.

36,80

40

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

029096

047006

Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola

3441 Mezőkeresztes,
Összekötő utca 28.

80,50

88

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

200657

047007

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3400 Mezőkövesd,
Hősök tere 14.

134,20

147

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

029292

047008

Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

3400 Mezőkövesd,
Mátyás király út 146.

58,30

64

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

200916

047001

Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola

3443 Mezőnagymihály,
Kossuth út 54.

20,00

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

029100

047005

Szentistváni István Király Általános Iskola

3418 Szentistván,
Hősök tere 1.

32,00

35

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Mezőkövesdi

201001

047004

Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3423 Tibolddaróc,
Kácsi út 15.

18,20

20

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029107

048032

Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3571 Alsózsolca,
Kassai út 23.

85,35

93

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029110

048059

Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola

3713 Arnót,
Alkotmány utca 1.

25,10

27

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029264

048007

Avasi Gimnázium

3524 Miskolc,
Klapka György utca 2.

58,30

64

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028985

048008

Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3524 Miskolc,
Pattantyús Ábrahám Géza utca 2.

88,07

96

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028948

048010

Bársony-Hunyadi Általános Iskola

3531 Miskolc,
Bársony János utca 27/a.

85,93

94

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029302

048012

Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola

3525 Miskolc,
Hősök tere 1.

83,63

91

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029300

048013

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola

3527 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 7.

59,60

65

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

201053

048015

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet

3527 Miskolc,
Selyemrét utca 1.

13,30

14

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

202791

048079

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

3527 Miskolc,
Selyemrét utca 1.

310,20

341

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029112

048016

Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

3574 Bőcs,
Munkácsy Mihály utca 7.

69,58

76

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028980

048017

Bulgárföldi Általános Iskola

3534 Miskolc,
Fazola Henrik utca 2.

50,15

55

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029113

048061

Bükkaranyosi Általános Iskola

3554 Bükkaranyos,
Rákóczi utca 23.

12,10

13

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

201079

048067

Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

3557 Bükkszentkereszt,
Széchenyi út 2.

15,10

16

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029262

048021

Diósgyőri Gimnázium

3534 Miskolc,
Kiss tábornok utca 42.

47,20

51

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028965

048002

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola

3535 Miskolc,
Tóth Árpád utca 12.

38,00

41

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029336

048022

Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium

3533 Miskolc,
Téglagyár utca 2.

98,06

107

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029115

048036

Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3432 Emőd,
Kossuth utca 58-64.

36,30

39

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029343

048069

Encsi Aba Sámuel Szakiskola

3860 Encs,
Rákóczi Ferenc út 59.

27,00

29

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028952

048026

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3525 Miskolc,
Fazekas utca 6.

76,74

84

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

038016

048027

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

3529 Miskolc,
Szigethy Mihály utca 8.

86,70

95

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029379

048028

Földes Ferenc Gimnázium

3525 Miskolc,
Hősök tere 7.

72,50

79

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029118

048018

Gesztelyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola

3715 Gesztely,
Posta út 3.

34,20

37

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029129

048031

Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3562 Onga,
Görgey utca 2.

48,40

53

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029120

048062

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola

3555 Harsány,
Munkácsy Mihály utca 2.

19,85

21

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

039233

048038

Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium

3532 Miskolc,
Győri kapu 156.

18,00

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029312

048071

Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

3700 Kazincbarcika,
Irinyi János utca 1.

172,90

190

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029124

048063

Kisgyőri Általános Iskola

3556 Kisgyőr,
Dózsa György utca 26.

20,10

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

200601

048066

Kistokaji Általános Iskola

3553 Kistokaj,
Szabó Lőrinc utca 51.

20,65

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028988

048040

Komlóstetői Általános Iskola

3533 Miskolc,
Olvasztár utca 1.

34,44

37

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029145

048064

Körömi IV. Béla Általános Iskola

3577 Köröm,
Kossuth Lajos utca 44.

24,10

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

200974

048049

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

3434 Mályi,
Móra Ferenc utca 11.

22,20

24

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

038033

048045

Martin János Szakképző Iskola

3529 Miskolc,
Áfonyás utca 18.

81,58

89

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029299

048004

Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola

3527 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 10.

76,20

83

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028961

048006

Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3528 Miskolc,
Csele utca 14.

20,96

23

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029296

048009

Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola

3532 Miskolc,
Rácz Ádám utca 54-56.

73,40

80

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029308

048011

Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola

3530 Miskolc,
Bartók Béla tér 1.

51,00

56

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

039505

048047

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

3525 Miskolc,
Palóczy László utca 4.

73,74

81

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

038471

048065

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

3526 Miskolc,
Szeles utca 63-65.

129,04

141

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029321

048080

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

3534 Miskolc,
Gagarin utca 54.

107,70

118

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028983

048033

Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3529 Miskolc,
Gesztenyés utca 25.

77,39

85

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029261

048034

Miskolci Herman Ottó Gimnázium

3525 Miskolc,
Tizeshonvéd utca 21.

69,70

76

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028972

048035

Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3532 Miskolc,
Zoltán utca 5.

69,61

76

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029297

048037

Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

3525 Miskolc,
Palóczy utca 3.

59,52

65

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028949

048039

Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

3529 Miskolc,
Középszer utca 3.

73,03

80

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029298

048041

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

3527 Miskolc,
Latabár Endre utca 1.

83,90

92

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028975

048043

Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3534 Miskolc,
Könyves Kálmán utca 2.

76,66

84

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028956

048001

Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola

3526 Miskolc,
Katowice utca 17.

57,82

63

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

039237

048050

Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium

3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky utca 33.

33,00

36

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028953

048054

Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola

3530 Miskolc,
Vörösmarty Mihály utca 76.

59,42

65

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029337

048055

Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3529 Miskolc,
Ifjúság utca 16-20.

143,37

157

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

028978

048057

Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola

3529 Miskolc,
Szilágyi Dezső utca 53.

53,46

58

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029263

048060

Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium

3530 Miskolc,
Nagyváthy János utca 5.

47,40

52

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029128

048042

Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola

3433 Nyékládháza,
Kossuth Lajos utca 54/B.

36,30

39

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

201494

048044

Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola

3551 Ónod,
Nyéki út 4.

32,60

35

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

202990

048081

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola

3600 Ózd,
Petőfi Sándor út 20.

89,71

98

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029136

048051

Rákóczi Julianna Általános Iskola

3576 Sajóhídvég,
Táncsics Mihály út 43-45.

26,80

29

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

039527

048052

Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

3432 Emőd,
Kossuth Lajos utca 87.

13,00

14

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

200956

048019

Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola

3792 Sajóbábony,
Iskola tér 1.

31,20

34

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

201017

048024

Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola

3791 Sajókeresztúr,
Dózsa György utca 2.

19,30

21

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029141

048005

Sajóvámosi Arany János Általános Iskola

3712 Sajóvámos,
Nevelők útja 4.

19,60

21

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

200600

048074

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola

3980 Sátoraljaújhely,
Deák utca 10.

95,26

104

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029315

048056

Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola

3532 Miskolc,
Herman Ottó utca 2.

79,58

87

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029323

048076

Szerencsi Szakképző Iskola

3900 Szerencs,
Ondi út 8.

44,45

48

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029142

048058

Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3711 Szirmabesenyő,
Állomás utca 1.

28,10

30

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

202975

048082

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola

3580 Tiszaújváros,
Rózsa út 10.

81,55

89

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Miskolci

029333

048077

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri út 5.

63,30

69

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

029148

049013

Arlói Széchenyi István Általános Iskola

3663 Arló,
Rákóczi út 3/A.

41,20

45

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028908

049003

Bolyky Tamás Általános Iskola

3600 Ózd,
Bolyky Tamás út 42.

34,20

37

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

029150

049009

Borsodbótai Körzeti Általános Iskola

3658 Borsodbóta,
Rákóczi út 122.

17,90

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

201004

049017

Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola

3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.

19,20

21

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028901

049005

Csépányi Általános Iskola

3661 Ózd,
Csépányi út 117.

13,10

14

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028903

049006

Farkaslyuki Általános Iskola

3608 Farkaslyuk,
Esze Tamás út 9.

24,20

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

029157

049008

Járdánházi IV. Béla Általános Iskola

3664 Járdánháza,
IV. Béla út 131.

20,10

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028902

049001

Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola

3600 Ózd,
Kőalja út 149.

20,00

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028899

049002

Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola

3600 Ózd,
Árpád vezér út 13.

33,10

36

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

200599

049018

Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3600 Ózd,
Bem József utca 14.

44,20

48

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028904

049011

Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

3600 Ózd,
Petőfi út 18-20.

26,00

28

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028905

049012

Sajóvárkonyi Általános Iskola

3600 Ózd,
Mekcsey István út 205.

33,20

36

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028906

049015

Újváros Téri Általános Iskola

3600 Ózd,
Újváros tér 1.

31,30

34

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Ózdi

028907

049016

Vasvár Úti Általános Iskola

3600 Ózd,
Vasvár út 37/A.

55,20

60

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Putnoki

029248

050005

Aggteleki Általános Iskola

3759 Aggtelek,
Kossuth Lajos út 12.

15,16

16

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Putnoki

202785

050006

Gomba Levente Gimnázium

3630 Putnok,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 21.

16,27

17

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Putnoki

029050

050001

Nyárády András Általános Iskola

3721 Felsőnyárád,
Petőfi út 15.

20,17

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Putnoki

028937

050002

Péczeli József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3630 Putnok,
Gárdonyi Géza út 1.

45,15

49

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Putnoki

029059

050004

Ragályi Balassi Bálint Általános Iskola

3724 Ragály,
Rákóczi Ferenc utca 40.

17,80

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Putnoki

038685

050003

Serényi László Általános Iskola

3630 Putnok,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 28.

43,00

47

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

039515

051003

Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

3950 Sárospatak,
Szent Erzsébet út 30.

17,75

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

029167

051008

Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola

3958 Hercegkút,
Kossuth Lajos út 2.

7,10

7

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

029168

051006

Kenézlői Általános Iskola

3955 Kenézlő,
Kárpát út 1-3.

20,95

23

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

201117

051004

Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola

3933 Olaszliszka,
Petőfi Sándor út 24.

31,10

34

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

029280

051001

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

3950 Sárospatak,
Arany János út 7.

82,70

90

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

102952

051005

Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3950 Sárospatak,
Petőfi Sándor út 1.

46,20

50

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

029172

051007

Tolcsvai Általános Iskola

3934 Tolcsva,
Kossuth Lajos út 37.

18,00

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

029173

051010

Vajdácskai Általános Iskola

3961 Vajdácska,
Fő út 2.

30,55

33

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

201626

051012

Vámosújfalui Általános Iskola

3941 Vámosújfalu,
Csécsi Nagy Pál út 12.

14,20

15

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sárospataki

200985

051011

Zempléni Általános Iskola

3943 Bodrogolaszi,
Rákóczi utca 1.

17,45

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sátoraljaújhelyi

201244

052004

Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3994 Pálháza,
Vásártér utca 13.

63,30

69

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Sátoraljaújhelyi

200454

052003

Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3980 Sátoraljaújhely,
Deák Ferenc utca 14.

131,30

144

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029203

053009

Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola

3903 Bekecs,
Honvéd út 79.

21,10

23

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029211

053004

Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola

3909 Mád,
Rákóczi út 69.

19,85

21

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029210

053010

Legyesbényei Általános Iskola

3904 Legyesbénye,
Dózsa György út 9.

15,70

17

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029212

053005

Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola

3718 Megyaszó,
Fő út 24.

47,50

52

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029214

053011

Mezőzombori Kölcsey Ferenc Általános Iskola

3931 Mezőzombor,
Kölcsey Ferenc út 7.

20,60

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

201367

053016

Monoki Kossuth Lajos Általános Iskola

3905 Monok,
Kossuth Lajos utca 15.

16,60

18

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029216

053006

Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola

3925 Prügy,
Kinizsi út 2.

32,70

35

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029217

053012

Rátkai Német Nemzetiségi, Kéttannyelvű Általános Iskola

3908 Rátka,
Iskola tér 2.

14,55

16

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

201513

053007

Szerencsi Középiskolai Kollégium

3900 Szerencs,
Kossuth út 19.

17,10

18

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029220

053001

Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola

3922 Taktaharkány,
Vörösmarty utca 8.

30,20

33

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029221

053013

Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola

3924 Taktakenéz,
Fő út 18.

18,80

20

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029222

053014

Taktaszadai Móra Ferenc Általános Iskola

3921 Taktaszada,
Kossuth utca 64.

20,40

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szerencsi

029226

053008

Tiszalúci Arany János Általános Iskola

3565 Tiszalúc,
Hársfa utca 13.

50,80

55

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szikszói

029002

054003

Alsóvadászi Tompa Mihály Általános Iskola

3811 Alsóvadász,
Fő út 68.

20,20

22

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szikszói

029013

054005

Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

3814 Felsővadász,
Rákóczi tér 1.

18,70

20

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szikszói

029025

054001

Fogarasi János Általános Iskola

3831 Kázsmárk,
Fő út 79.

28,80

31

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szikszói

029003

054004

Göőz József Általános Iskola

3841 Aszaló,
Rákóczi út 72.

22,70

24

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szikszói

029020

054006

Halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola

3842 Halmaj,
Fő út 17.

28,85

31

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Szikszói

029374

054002

Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

3800 Szikszó,
Miskolci út 9.

72,60

79

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

038477

055010

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

3578 Girincs,
Rákóczi utca 1.

348,90

383

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

029119

055002

Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola

3578 Girincs,
Rákóczi Ferenc utca 6.

18,10

19

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

029072

055006

Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola

3593 Hejőbába,
Fő út 15.

28,70

31

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

029073

055007

Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola

3597 Hejőkeresztúr,
Petőfi Sándor út 111.

29,90

32

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

029123

055009

Kesznyéteni Móra Ferenc Általános Iskola

3579 Kesznyéten,
Szabadság utca 13-15.

24,10

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

029078

055004

Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3599 Sajószöged,
Ady Endre út 20.

26,80

29

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

029080

055008

Tiszapalkonyai Széchenyi István Általános Iskola

3587 Tiszapalkonya,
Hősök tere 10.

19,10

21

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

028892

055001

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2.

129,10

142

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tiszaújvárosi

029265

048078

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3580 Tiszaújváros,
Munkácsy Mihály út 13.

75,40

82

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tokaji

029204

056001

Bodrogkeresztúri Eötvös József Általános Iskola

3916 Bodrogkeresztúr,
Kossuth út 66.

24,00

26

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tokaji

029207

056007

Csobaji Általános iskola

3927 Csobaj,
Hunyadi út 29.

12,60

13

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tokaji

029229

056008

Patay Sámuel Általános Iskola

3926 Taktabáj,
Alkotmány út 39.

7,30

8

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tokaji

029223

056003

Tarcali Klapka György Általános Iskola

3915 Tarcal,
Árpád út 1.

23,00

25

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tokaji

029269

056004

Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

59,00

64

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

Tokaji

028945

056006

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9.

36,50

40

Budapest

Budapesti I. Tankerület

034789

186001

Budapest I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola

1015 Budapest,
Batthyány utca 8.

38,26

42

Budapest

Budapesti I. Tankerület

039432

186004

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1016 Budapest,
Lisznyai utca 40-42.

32,25

35

Budapest

Budapesti I. Tankerület

035344

186008

Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium

1012 Budapest,
Attila út 135-137.

47,16

51

Budapest

Budapesti I. Tankerület

035218

186010

Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium

1013 Budapest,
Attila út 43.

50,05

55

Budapest

Budapesti I. Tankerület

035219

186011

Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium

1016 Budapest,
Mészáros utca 5-7.

50,09

55

Budapest

Budapesti I. Tankerület

035220

186012

Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

1015 Budapest,
Toldy Ferenc utca 9.

39,00

42

Budapest

Budapesti I. Tankerület

034792

186003

Budavári Általános Iskola

1014 Budapest,
Tárnok utca 9-11.

30,07

33

Budapest

Budapesti I. Tankerület

035307

186007

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola

1015 Budapest,
Toldy Ferenc utca 28-30.

66,15

72

Budapest

Budapesti I. Tankerület

034791

186009

Lisznyai Utcai Általános Iskola

1016 Budapest,
Lisznyai utca 40-42.

42,96

47

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034798

187001

Áldás Utcai Általános Iskola

1025 Budapest,
Áldás utca 1.

73,00

80

Budapest

Budapesti II. Tankerület

035222

187010

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

68,65

75

Budapest

Budapesti II. Tankerület

037775

187016

Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium

1025 Budapest,
Törökvész út 48-54.

58,45

64

Budapest

Budapesti II. Tankerület

102913

187009

Budapest II. Kerületi Pedagógiai Intézet

1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

11,50

12

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034808

187018

Budapest II. Kerületi Pitypang Utcai Általános Iskola

1025 Budapest,
Pitypang utca 17.

40,00

44

Budapest

Budapesti II. Tankerület

035348

187020

Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

1026 Budapest,
Pasaréti út 191-193.

84,20

92

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034802

187005

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

1021 Budapest,
Budenz József utca 20-22.

65,85

72

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034799

187006

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

1027 Budapest,
Medve utca 5-7.

76,35

83

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034812

187007

Fillér Utcai Általános Iskola

1022 Budapest,
Fillér utca 70-76.

62,60

68

Budapest

Budapesti II. Tankerület

039438

187011

Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1022 Budapest,
Marczibányi tér 1.

65,90

72

Budapest

Budapesti II. Tankerület

035327

187013

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

1028 Budapest,
Szabadság utca 23.

87,50

96

Budapest

Budapesti II. Tankerület

035360

187014

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1022 Budapest,
Marczibányi tér 1.

76,75

84

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034813

187015

Máriaremete-Hidegkút Ökumenikus Általános Iskola

1028 Budapest,
Községház utca 8-10.

54,60

60

Budapest

Budapesti II. Tankerület

038387

187017

Palotás Gábor Általános Iskola

1021 Budapest,
Ötvös János utca 7.

34,80

38

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034800

187019

Remetekertvárosi Általános Iskola

1028 Budapest,
Máriaremetei út 71.

44,60

49

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034810

187022

Törökvész Úti Általános Iskola

1025 Budapest,
Törökvész út 67-69.

39,50

43

Budapest

Budapesti II. Tankerület

034803

187023

Újlaki Általános Iskola

1023 Budapest,
Ürömi út 64.

74,70

82

Budapest

Budapesti III. tankerület

039626

188001

Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola

1033 Budapest,
Harrer Pál utca 7.

71,00

78

Budapest

Budapesti III. tankerület

034848

188002

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1031 Budapest,
Arató Emil tér 1.

61,64

67

Budapest

Budapesti III. tankerület

035226

188027

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

1039 Budapest,
Csobánka tér 7.

66,00

72

Budapest

Budapesti III. tankerület

034827

188004

Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola

1039 Budapest,
Bárczi Géza utca 2.

65,50

72

Budapest

Budapesti III. tankerület

038386

188029

Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon

1034 Budapest,
San Marco utca 48-50.

185,00

203

Budapest

Budapesti III. tankerület

201666

188007

Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1038 Budapest,
Ráby Mátyás utca 16.

57,50

63

Budapest

Budapesti III. tankerület

034847

188010

Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

1033 Budapest,
Szérűskert utca 40.

53,00

58

Budapest

Budapesti III. tankerület

034836

188014

Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium

1035 Budapest,
Kerék utca 18-20.

79,50

87

Budapest

Budapesti III. tankerület

035361

188015

Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1037 Budapest,
Gyógyszergyár utca 22-24.

63,90

70

Budapest

Budapesti III. tankerület

038388

188030

Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1035 Budapest,
Szellő utca 9-11.

74,50

81

Budapest

Budapesti III. tankerület

200135

188006

Budapest III. Kerületi Pedagógiai Intézet

1039 Budapest,
Szérűskert utca 40.

7,00

7

Budapest

Budapesti III. tankerület

038389

188024

Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon

1035 Budapest,
Miklós tér 5.

90,00

99

Budapest

Budapesti III. tankerület

034846

188028

Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola

1039 Budapest,
Zipernowsky Károly utca 1-3.

48,46

53

Budapest

Budapesti III. tankerület

034829

188008

Csillaghegyi Általános Iskola

1038 Budapest,
Dózsa György utca 42.

46,53

51

Budapest

Budapesti III. tankerület

034837

188009

Dr. Béres József Általános Iskola

1031 Budapest,
Keve utca 41.

63,80

70

Budapest

Budapesti III. tankerület

034844

188011

Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule

1033 Budapest,
Vörösvári út 93.

50,85

55

Budapest

Budapesti III. tankerület

034832

188012

Fodros Általános Iskola

1039 Budapest,
Fodros utca 38-40.

53,56

58

Budapest

Budapesti III. tankerület

034839

188016

Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Ferenc Medgyessy Deutsche Nationalitätengrundschule

1039 Budapest,
Medgyessy Ferenc utca 2-4.

51,61

56

Budapest

Budapesti III. tankerület

035223

188003

Óbudai Árpád Gimnázium

1034 Budapest,
Nagyszombat utca 19.

60,50

66

Budapest

Budapesti III. tankerület

035225

188019

Óbudai Gimnázium

1033 Budapest,
Szentlélek tér 10.

58,06

63

Budapest

Budapesti III. tankerület

034833

188020

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

1033 Budapest,
Harrer Pál utca 7.

51,33

56

Budapest

Budapesti III. tankerület

034830

188013

Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

1037 Budapest,
Erdőalja út 5.

28,00

30

Budapest

Budapesti III. tankerület

034838

188021

Óbudai Nagy László Általános Iskola

1032 Budapest,
Zápor utca 90.

102,50

112

Budapest

Budapesti III. tankerület

039890

188022

Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola

1036 Budapest,
Mókus utca 20.

14,50

15

Budapest

Budapesti III. tankerület

034841

188023

Pais Dezső Általános Iskola

1038 Budapest,
Pais Dezső utca 1-3.

44,20

48

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034864

189001

Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

1046 Budapest,
Fóti út 66.

48,05

52

Budapest

Budapesti IV. tankerület

102382

189008

Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1042 Budapest,
István út 17-19.

49,60

54

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034870

189010

Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola

1043 Budapest,
Pozsonyi út 3.

37,80

41

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034862

189009

Lázár Ervin Általános Iskola

1041 Budapest,
Erzsébet utca 31.

62,55

68

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034867

189016

Megyeri Úti Általános Iskola

1044 Budapest,
Megyeri út 20.

46,90

51

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034865

189017

Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1041 Budapest,
Lőrincz utca 35-37.

40,95

45

Budapest

Budapesti IV. tankerület

038408

189020

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1041 Budapest,
Venetiáner utca 26.

63,40

69

Budapest

Budapesti IV. tankerület

035228

189002

Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Általános Iskola

1048 Budapest,
Tóth Aladár utca 16-20.

98,70

108

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034861

189003

Újpesti Bajza József Általános Iskola

1046 Budapest,
Bajza utca 2.

37,05

40

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034868

189004

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

1043 Budapest,
Munkásotthon utca 3.

37,40

41

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034866

189006

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola

1047 Budapest,
Langlet Waldemár utca 3-5.

40,20

44

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034877

189007

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

1048 Budapest,
Bőrfestő utca 5-9.

76,35

83

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034878

189011

Újpesti Homoktövis Általános Iskola

1048 Budapest,
Homoktövis utca 100.

51,30

56

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034863

189013

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium

1041 Budapest,
Erzsébet utca 69.

80,05

88

Budapest

Budapesti IV. tankerület

035227

189015

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

1043 Budapest,
Tanoda tér 1.

51,30

56

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034873

189018

Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola

1041 Budapest,
Szigeti József utca 1-3.

37,10

40

Budapest

Budapesti IV. tankerület

034872

189019

Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola

1044 Budapest,
Ugró Gyula sor 1-3.

52,15

57

Budapest

Budapesti V. tankerület

035230

190002

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

1053 Budapest,
Reáltanoda utca 7.

84,50

92

Budapest

Budapesti V. tankerület

034886

190003

Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola

1051 Budapest,
Nádor utca 12.

43,50

47

Budapest

Budapesti V. tankerület

200284

190001

Budapest V. Kerületi Pedagógiai Intézet

1053 Budapest,
Kálvin tér 3.

7,15

7

Budapest

Budapesti V. tankerület

039663

190004

Budapest V. Kerületi Szabolcsi Bence Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1052 Budapest,
Vármegye utca 9.

41,60

45

Budapest

Budapesti V. tankerület

038026

190005

Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium

1054 Budapest,
Szemere utca 5.

58,40

64

Budapest

Budapesti V. tankerület

034885

190006

Budapest V. Kerületi Szent István Általános Iskola

1054 Budapest,
Szemere utca 3.

41,20

45

Budapest

Budapesti V. tankerület

034889

190007

Budapest V. Kerületi Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola

1056 Budapest,
Váci utca 43.

46,30

50

Budapest

Budapesti V. tankerület

035231

190008

Veres Pálné Gimnázium

1053 Budapest,
Veres Pálné utca 36-38.

66,70

73

Budapest

Budapesti VI. tankerület

034895

191001

Budapest VI. Kerület Bajza Utcai Általános Iskola

1062 Budapest,
Bajza utca 49-51.

63,00

69

Budapest

Budapesti VI. tankerület

034897

191002

Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola

1068 Budapest,
Városligeti fasor 4.

33,20

36

Budapest

Budapesti VI. tankerület

035329

191003

Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola

1068 Budapest,
Felső erdősor 20.

41,55

45

Budapest

Budapesti VI. tankerület

035232

191005

Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium

1063 Budapest,
Munkácsy Mihály utca 26.

72,90

80

Budapest

Budapesti VI. tankerület

035266

191007

Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium

1063 Budapest,
Szinyei Merse utca 7-9.

79,50

87

Budapest

Budapesti VI. tankerület

034904

191012

Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

1064 Budapest,
Vörösmarty utca 49-51.

46,50

51

Budapest

Budapesti VI. tankerület

035264

191008

Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola

1065 Budapest,
Pethő Sándor utca 4.

48,00

52

Budapest

Budapesti VI. tankerület

039669

191011

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

1063 Budapest,
Szív utca 19-21.

62,00

68

Budapest

Budapesti VII. tankerület

100566

192002

Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

1074 Budapest,
Alsóerdősor utca 14-16.

66,46

73

Budapest

Budapesti VII. tankerület

034911

192004

Budapest VII. Kerületi Baross Gábor Általános Iskola

1078 Budapest,
Hernád utca 42-46.

56,99

62

Budapest

Budapesti VII. tankerület

201491

192005

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola

1073 Budapest,
Kertész utca 30.

106,76

117

Budapest

Budapesti VII. tankerület

039679

192011

Molnár Antal Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1073 Budapest,
Erzsébet körút 32.

39,70

43

Budapest

Budapesti VII. tankerület

035233

192010

VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium

1073 Budapest,
Barcsay utca 5.

58,15

63

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

034921

193016

Budapest VIII. Kerületi Németh László Általános Iskola

1084 Budapest,
Német utca 14.

58,10

63

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

035234

193022

Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium

1085 Budapest,
Horánszky utca 11.

54,60

60

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

038411

193023

Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

1082 Budapest,
Üllői út 76.

102,05

112

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

035277

193002

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

122,95

135

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

034883

193004

Deák Diák Általános Iskola

1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 4.

47,95

52

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

038413

193007

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

1084 Budapest,
Tolnai Lajos utca 11-15.

56,05

61

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

102558

193008

Józsefvárosi Pedagógiai Intézet

1084 Budapest,
Tolnai Lajos utca 7-9.

5,60

6

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

039690

193009

Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

1082 Budapest,
Nap utca 33.

47,00

51

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

034923

193010

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

1086 Budapest,
Bauer Sándor utca 6-8.

43,25

47

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

034932

193012

Losonci Téri Általános Iskola

1083 Budapest,
Losonci tér 1.

76,20

83

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

201122

193014

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet

1088 Budapest,
Vas utca 8.

19,20

21

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

034936

193015

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1085 Budapest,
Somogyi Béla utca 9-15.

61,55

67

Budapest

Budapesti VIII. tankerület

034931

193021

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

1089 Budapest,
Vajda Péter utca 25-31.

63,95

70

Budapest

Budapesti IX. tankerület

034937

194002

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola

1092 Budapest,
Bakáts tér 12.

39,25

43

Budapest

Budapesti IX. tankerület

034943

194010

Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1095 Budapest,
Mester utca 67.

34,00

37

Budapest

Budapesti IX. tankerület

034938

194011

Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola

1091 Budapest,
Ifjúmunkás utca 1.

37,80

41

Budapest

Budapesti IX. tankerület

034939

194012

Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola

1091 Budapest,
Ifjúmunkás utca 13.

38,80

42

Budapest

Budapesti IX. tankerület

035235

194013

Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola

1096 Budapest,
Vendel utca 1.

82,30

90

Budapest

Budapesti IX. tankerület

034942

194014

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola

1095 Budapest,
Mester utca 19. I. 1.

54,30

59

Budapest

Budapesti IX. tankerület

035282

194017

Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

1093 Budapest,
Lónyay utca 4/c-8.

76,30

83

Budapest

Budapesti IX. tankerület

035283

194020

Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium

1096 Budapest,
Telepy utca 17.

60,50

66

Budapest

Budapesti IX. tankerület

035284

194021

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

1098 Budapest,
Lobogó utca 1. I. 1.

79,30

87

Budapest

Budapesti IX. tankerület

038414

194001

Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon

1098 Budapest,
Friss utca 2.

118,70

130

Budapest

Budapesti IX. tankerület

039698

194004

Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

1092 Budapest,
Köztelek utca 8.

42,05

46

Budapest

Budapesti IX. tankerület

038417

194022

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1095 Budapest,
Gát utca 6.

65,50

72

Budapest

Budapesti IX. tankerület

101792

194006

Ferencvárosi Pedagógiai Intézet

1095 Budapest,
Mester utca 67.

4,50

4