nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
2015-07-03
2015-12-31
11
Jogszabály

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 13–16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19–22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.

a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,

b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,

c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint

d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi

munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkakörök megnevezése és tartalma tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló jogszabályban foglaltak az irányadóak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik közalkalmazotti munkakörnek felel (feleltethető) meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan, abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet is végez.

(3)1 A Kjt. hatálya alá nem tartozó, az (1) és a (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra a Kjt. rendelkezései lennének irányadóak. A Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál a Kjt.-nek a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:

a) mentés,

b) betegszállítás,

c) vérellátás.

(1a)2 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.

(2)3 Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

(4) Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(6)4 A 2. mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatókon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv is jogosult a támogatások e rendelet szerinti igénylésére. Ahol e rendelet egészségügyi szolgáltatót említ, azon az általa foglalkoztatott rezidensek vonatkozásában a szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szervet is érteni kell.

2/A.5 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók bérkiegészítése

2/A. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók a 2015. július 1. és 2015. december 31. közötti időszakra bérkiegészítésre jogosultak, amely számításának alapja

a) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése alapján számított

aa) ügyeleti díjnak,

ab) az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótléknak,

ac) készenléti díjnak, valamint

ad) rendkívüli munkavégzés bérpótlékának és

b) az Eütev. 29. §-a alapján számított

ba) ügyeleti díjnak,

bb) az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótléknak,

bc) készenléti díjnak, valamint

bd) rendkívüli munkavégzés bérpótlékának

a különbözete.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérkiegészítés kifizetése érdekében az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény támogatásra jogosult, amelynek fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FinR.) 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az egészségügyi dolgozók bérkiegészítésére nevesített előirányzat szolgál.

3. A támogatás igénylése és mértéke

3. § (1)6 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató az Eütev. 30. §-a szerinti támogatás iránti igényét a 3. melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton nyújtja be az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére.

(2) A munkáltató által 2013. szeptember 1-jétől az illetmény- vagy bérnövelés biztosítása érdekében igényelhető támogatás havi mértéke megegyezik az

a) Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében a 4. mellékletben szereplő összeg,

b) Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében az 5. mellékletben szereplő összeg,

c) Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 41 435 Ft,

d) Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetében 75 820 Ft

és annak a kifizetőt terhelő közterhei együttes mértékével.

(3)7 A kérelem elektronikusan kitöltendő példányát az OEP bocsátja a munkáltató rendelkezésére.

4. § (1)8

(2)9 A munkáltató a 3. § (1) bekezdésében meghatározott igénybejelentését az OEP által meghatározott, legalább 5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be az OEP részére.

(3)10 A 3. § (1) bekezdése alapján benyújtott igénybejelentés alapján az OEP a támogatási összeget

a) az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján,

b) az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 28-a közötti időszakra vonatkozóan az adott év július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján

állapítja meg.

(4)11 A (3) bekezdés alapján megállapított vagy az 5. § (2) bekezdésében foglalt bejelentés figyelembe vételével módosított támogatási összeget az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak.

(5)12 Az e rendeletben foglalt támogatás fedezetéül a FinR. 5. számú melléklete szerinti Célelőirányzatok jogcímen belül az illetmény- és bérnövelés fedezeteként nevesített előirányzat szolgál.

(6)13 A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekkel a 6. melléklet szerinti tartalommal számol el az OEP felé.

(7)14 A (6) bekezdésben foglalt elszámolás a tárgyévet megelőző év október hónaptól a tárgyév szeptember hónapjáig tartó időszakra a tárgyév október 15-ig esedékes.

4/A. §15 (1) A 2/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3., 4. és 5. §-ban foglaltakat az e § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A munkáltató az igénybejelentését az OEP által meghatározott tartalommal, legalább 5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be az OEP részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti igénybejelentés alapján az OEP a támogatási összeget a 2015. július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.

(4) A ténylegesen kifizetett összegekről történő elszámolás 2016. február 15-éig esedékes az OEP által meghatározott módon.

4. Ellenőrzés

5. § (1)16 Az OEP a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ide értve –, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően – hatáskörében eljárva – kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(2) A munkáltató az egészségügyi szakfeladataiban, ellátási területében vagy finanszírozásában beállt, a támogatás iránti igényét öt százalékot elérő mértékben érintő változás esetén új igényt köteles benyújtani.

(3)17

(4)18 Ha az OEP az ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást,

a) ha a jogosulatlan igénybevétel megállapítása az adott hónap 20-áig megtörténik, az adott hónapot követő hónapban,

b) ha a jogosulatlan igénybevétel megállapítása az adott hónap 20-át követően történik meg, az adott hónapot követő második hónapban

esedékes támogatási összegből levonja.

(5)19

(6) A támogatások elszámolásának utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történő – ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes – jogosult személyenkénti bontású – nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § (1)20

(2)21

6. Átmeneti rendelkezések

8. §22 A 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a 2015. március 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó támogatási összegeket az OEP a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által részére 2015. február 20-áig szolgáltatott adatok alapján állapítja meg.

9–10. §23

10/A. §24

11. § Az Eütev. 29. § (16) bekezdésének az alkalmazásában az ott meghatározott kinevezésben meghatározott illetmény vagy munkaszerződésben meghatározott alapbér, továbbá a Kjt. 2012. június 30-án hatályos szabályainak alapulvételével meghatározott besorolási osztályhoz és fokozathoz tartozó garantált illetmény összegének a megállapítása során – az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának alapjaként – a 2012. június 30-át követő, az egészségügyi ágazati illetmény- vagy bérnöveléstől függetlenül esedékessé vált átsorolások és a munkáltatónál egyébként megvalósult munkabéremelések összegét figyelembe kell venni.

7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

12. §25

8. Módosító rendelkezések

13–17. §26

18. §27

19–22. §28

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:

1.1. orvosvezető, orvos igazgató

1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*

1.3. orvos

1.4. szakorvos

1.5. alorvos*

1.6. adjunktus*

1.7. főorvos*

1.8. fogorvos

1.9. fogszakorvos

2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

2.1. osztályvezető főnővér**

2.2. osztályvezető főnővér-helyettes**

2.3. vezető ápoló*,**

2.4. vezető ápoló-helyettes**

2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*

2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)

2.7. mentálhigiénés szakember

2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló

2.9. általános ápoló

2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

2.11. szakápoló

2.12. ápolási asszisztens

2.13. segédápoló

2.14. egyéb ápoló/szakápoló

2.15. asszisztens

2.16. szakasszisztens

2.17. segédasszisztens

2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens

2.19. laborasszisztens*

2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

2.21. dietetikus

2.22. diétás nővér

2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta

2.24. gyógytornász

2.25. konduktor

2.26. szülésznő

2.27. védőnő/családgondozó védőnő

2.28. mentőtiszt

2.29. mentőápoló

2.30. mentő gépkocsivezető

2.31. szolgálatvezető

2.32. betegszállító/betegkísérő

2.33. beteghordó*

2.34. gondozó

2.35. segédgondozó

2.36. egyéb gondozó

2.37. radiográfus

2.38. szonográfus*

2.39. egészségügyi laboráns

2.40. optometrista

2.41. boncmester

2.42. boncsegéd

2.43. klinikai fogászati higiénikus

2.44. műtőtechnikus

2.45. műtőssegéd

2.46. gipszmester

2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr

2.48. masszőr (fürdősmasszőr)

2.49. egészségügyi operátor

2.50. orvosírnok

2.51. laboráns, vegyésztechnikus

2.52. kardiotechnikus

2.53. fertőtlenítő sterilező

2.54. sterilizáló*

2.55. egészségnevelő

2.56. foglalkoztató

2.57. szociális munkás

2.58. szociális szervező

2.59. szociális ügyintéző

2.60. szociális gondozó

2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember

2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr

2.63. közegészségügyi felügyelő*,**

2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

2.65.29 ápolási igazgató

2.66.30 egészségügyi szakoktató

2.67.31 mentőhelikopter vezető

3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

3.1. pszichológus

3.2. klinikai szakpszichológus

3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus

3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus

3.5. gyógypedagógus

3.6. logopédus

3.7. mikrobiológus*

3.8.32 fizikus

3.9.33 kémikus

4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

4.1. főgyógyszerész*

4.2. gyógyszertárvezető*

4.3. gyógyszertárvezető helyettes*

4.4. gyógyszerész

4.5. szakgyógyszerész

5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1–4. pont valamelyikébe:

5.1. főigazgató, igazgató

5.2. parancsnok*

5.3. parancsnok helyettes*

5.4.34

5.5. intézetvezető*

5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*

5.7. foglalkoztatásvezető

5.8. munkavezető, foglalkozásvezető

Jelmagyarázat:

* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez35

 

A

B

1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település

2.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

Sellye

3.

„Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Hajdúböszörmény

4.

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet

Hatvan

5.

Állami Szívkórház Balatonfüred

Balatonfüred

6.

Almási Balogh Pál Kórház

Ózd

7.

Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Kaposvár

8.

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet

Tata

9.

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Kecskemét

10.

Bajai Szent Rókus Kórház

Baja

11.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

12.

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatonalmádi

13.

Balatonfüredi Rendelőintézet Egészségház Társasház

Balatonfüred

14.

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Barcs

15.

Batthyány Kázmér Szakkórház

Kisbér

16.

Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

Battonya

17.

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum

Szarvas

18.

Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Gyula

19.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet

Békés

20.

Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

Budapest

21.

Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Rendháza

Pécs

22.

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Bicske

23.

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató

Budapest

24.

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.

Cigánd

25.

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

Bonyhád

26.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

Miskolc

27.

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest

28.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

29.

Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

Budapest

30.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

Budapest

31.

Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest

32.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

33.

Budapest X. kerület Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

Budapest

34.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerület

Budapest

35.

Budapesti Szent Ferenc Kórház

Budapest

36.

Bugát Pál Kórház

Gyöngyös

37.

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)

Tököl

38.

Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ

Csenger

39.

Csolnoky Ferenc Kórház

Veszprém

40.

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Szentes

41.

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó

Hódmezővásárhely

42.

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Deszk

43.

Csornai Margit Kórház

Csorna

44.

Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft.

Csurgó

45.

Deák Jenő Kórház

Tapolca

46.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Debrecen

47.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.

Kazincbarcika

48.

Dél-budai Egészségügyi Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest

49.

Demecser Városi Önkormányzat

Demecser

50.

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa

51.

Dombóvári Szent Lukács Kórház

Dombóvár

52.

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Dorog

53.

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Dabas

54.

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet

Lenti

55.

Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet

Balassagyarmat

56.

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

Abony

57.

Dr. Réthy Pál Városi Kórház – Rendelőintézet

Békéscsaba

58.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd

59.

Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Csongrád

60.

Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet

Nyergesújfalu

61.

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

Balatonboglár

62.

Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete

Dunakeszi

63.

Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény

Dunavecse

64.

Egészségház

Csepreg

65.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza

66.

Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvár

67.

Egészségügyi Központ

Füzesabony

68.

Egészségügyi Központ

Kunszentmiklós

69.

Egészségügyi Nonprofit Kft.

Fonyód

70.

Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet

Budapest

71.

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

Szerencs

72.

Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Ercsi

73.

Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt.

Baktalórántháza

74.

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár

75.

Felső-Szabolcsi Kórház

Kisvárda

76.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

77.

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft.

Pomáz

78.

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Szabadszállás

79.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

80.

Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Gönc

81.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Pápa

82.

Gróf Tisza István Kórház

Berettyóújfalu

83.

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest

84.

Gyógyító–Megelőző Intézmény

Sajószentpéter

85.

Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum

Hajdúszoboszló

86.

Heim Pál Gyermekkórház

Budapest

87.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Hévíz

88.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

Hőgyész

89.

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Budapest

90.

INDIT Közalapítvány

Pécs

91.

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Budapest

92.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Jánoshalma

93.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Jászberény

94.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet

Szolnok

95.

Jávorszky Ödön Kórház

Vác

96.

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

97.

Kanizsai Dorottya Kórház

Nagykanizsa

98.

Kaposvári Egyetem – Egészségügyi Centrum

Kaposvár

99.

Karolina Kórház – Rendelőintézet

Mosonmagyaróvár

100.

Károlyi Sándor Kórház

Budapest

101.

Kátai Gábor Kórház

Karcag

102.

Kemenesaljai Egyesített Kórház

Celldömölk

103.

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

Debrecen

104.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Kerekegyháza

105.

Keszthelyi Kórház

Keszthely

106.

Kiskunfélegyházi Kórház – Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ

Kiskunfélegyháza

107.

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

Kiskunhalas

108.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Kiskunmajsa

109.

Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Kistelek

110.

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Edelény

111.

Komlói Egészségcentrum

Komló

112.

Komlós Településszolgáltatási Kft.

Tótkomlós

113.

Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tab

114.

Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet

Kunhegyes

115.

Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ

Kunszentmárton

116.

Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény

Tiszafüred

117.

Lábatlan Egészségház

Lábatlan

118.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Lajosmizse

119.

LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Létavértes

120.

Lőrinc-Med Nonprofit Kft.

Szentlőrinc

121.

Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet

Kapuvár

122.

Mágocs Város Önkormányzata

Mágocs

123.

Magyar Imre Kórház

Ajka

124.

Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Budaörs

125.

Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon

Dunaharaszti

126.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Budapest

127.

Margit Kórház (Pásztó)

Pásztó

128.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Eger

129.

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Szombathely

130.

Mátrai Gyógyintézet

Mátraháza

131.

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szolnok

132.

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Budapest

133.

MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft.

Ibrány

134.

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Mezőcsát

135.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Mezőtúr

136.

MH Egészségügyi Központ

Budapest

137.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Miskolc

138.

Misszió Egészségügyi Központ

Veresegyház

139.

Mohácsi Kórház

Mohács

140.

Móra – Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Kiemelkedő Közhasznú Kft.

Mórahalom

141.

Móri Kórház – Rendelőintézet

Mór

142.

MRE KIMM Drogterápiás Otthon

Ráckeresztúr

143.

Nagyatádi Kórház

Nagyatád

144.

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

Nagykőrös

145.

Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

146.

Nyírő Gyula Kórház

Budapest

147.

Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet

Oroszlány

148.

Országos Epidemiológiai Központ

Budapest

149.

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

Budapest

150.

Országos Idegtudományi Intézet

Budapest

151.

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet

Budapest

152.

Országos Közegészségügyi Központ

Budapest

153.

Országos Mentőszolgálat

Budapest

154.

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

155.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Budapest

156.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Budapest

157.

Országos Sportegészségügyi Intézet

Budapest

158.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest

159.

Paks Város Rendelőintézete

Paks

160.

Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Pannonhalma

161.

Parádfürdői Állami Kórház

Parádfürdő

162.

Pécs Egyesített Egészségügyi Intézmény

Pécs

163.

Pécsi Tudományegyetem

Pécs

164.

Pécsvárad Város Önkormányzata

Pécsvárad

165.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Kistarcsa

166.

Pestszentlőrinc–Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.

Budapest

167.

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.

Polgár

168.

Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet és Baleseti Központ

Budapest

169.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Győr

170.

Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete

Pilisvörösvár

171.

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

Ráckeve

172.

Rendelőintézet

Mezőkövesd

173.

Rendelőintézet Szentgotthárd

Szentgotthárd

174.

Répcelak Város Önkormányzata

Répcelak

175.

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Rétság

176.

Ruzsa Község Önkormányzata

Ruzsa

177.

Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.

Sarkad

178.

Sárospatak Város Rendelőintézete

Sárospatak

179.

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás

Sásd

180.

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Sátoraljaújhely

181.

Selye János Kórház

Komárom

182.

Semmelweis Egyetem

Budapest

183.

Siófoki Kórház – Rendelőintézet

Siófok

184.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kaposvár

185.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Sopron

186.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Sümeg

187.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

188.

Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő

Gyömrő

189.

Szakorvosi Rendelőintézet Monor

Monor

190.

Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta

Nagykáta

191.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

192.

Szászvár Nagyközség Önkormányzat

Szászvár

193.

Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.

Szécsény

194.

Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény,
Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum

Szeged

195.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézete

Székesfehérvár

196.

Székkutas Községi Önkormányzat

Székkutas

197.

Szent Borbála Kórház

Tatabánya

198.

Szent Imre Kórház

Budapest

199.

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

200.

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

Visegrád

201.

Szent László Kórház Sárvár

Sárvár

202.

Szent Lázár Megyei Kórház

Salgótarján

203.

Szent Margit Kórház

Budapest

204.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Budapest

205.

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

Dunaújváros

206.

Szent Rókus Kórház és Intézményei

Budapest

207.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Szentendre

208.

Szigetvári Kórház

Szigetvár

209.

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete

Szob

210.

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Szeged

211.

Téglás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Téglás

212.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

213.

Területi Egészségügyi Központ (TEK) Encs

Encs

214.

Tiszakécske Város Önkormányzata

Tiszakécske

215.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Tiszaújváros

216.

Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja (SZESZK)

Tiszavasvári

217.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tokaj

218.

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

Cegléd

219.

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szekszárd

220.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllő

221.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet

Törökszentmiklós

222.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Törökbálint

223.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest

224.

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

225.

Városi Egészségügyi Alapellátás

Kisvárda

226.

Városi Egészségügyi és Szociális Központ

Putnok

227.

Városi Egészségügyi Intézmény

Gyomaendrőd

228.

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja

Zalaszentgrót

229.

Városi Önkormányzat Kórháza

Orosháza

230.

Városi Rendelőintézet

Hajdúnánás

231.

Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.

Budapest

232.

Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

233.

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

Vecsés

234.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Velence

235.

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet

Farkasgyepű

236.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

237.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

238.

Zala Megyei Kórház

Zalaegerszeg

239.

Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet

Zirc

240.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Budapest

241.

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Harkány

242.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)

Budapest

243.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó Tüdőgondozó Állomás

Budapest

244.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg Szakrendelés

Pécs

245.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási Otthon

Miskolc

246.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő

247.

Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ

Budapest

248.

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Kecskemét

249.

Verpelét Nagyközségi Önkormányzat

Verpelét

250.

HEVA Kft.

Heves

251.

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Püspökladány

252.

Kumánia Gyógyfürdő Kft.

Kisújszállás

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Igénylő lap
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót
vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által
igénybe vehető támogatáshoz

1. A munkáltatóra vonatkozó adatok

1.1. neve,

1.2. címe,

1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,

1.4. törzsszáma,

1.5. adószáma,

1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,

1.7. KSH kódja,

1.8. pénzügyi körzet,

1.9. OEP finanszírozási kód,

1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.

2. A támogatásra vonatkozó adatok

2.1. az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján béremelésre jogosult orvosok száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,

2.2. az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján béremelésre jogosult egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,

2.3. az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján béremelésre jogosult felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,

2.4. az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján béremelésre jogosult gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után igényelt támogatás összesített összege,

2.5. a támogatás igényelt összesített bruttó összege/hónap,

2.6. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.

3. A foglalkoztatottra vonatkozó adatok (jogviszonyonként)

3.1. a foglalkoztatott munkáltató általi azonosítására szolgáló jogviszony-azonosító kód,

3.2. az alkalmazott munkaszerződésében szereplő szakfeladatát, foglalkozását jelölő FEOR kód,

3.3. a munkakör szabad szöveges leírása,

3.4. a jogviszony teljes vagy részmunkaidős jellege,

3.5. az alkalmazott iskolai végzettsége, foglalkozási területe, eredeti végzettsége, szakfeladata, valamint a Kjt. hatálya alá tartozó dolgozók esetében a besorolási kulcsszáma,

3.6. a törvényes munkaidő és a foglalkoztatott munkaszerződés szerinti heti munkaóráinak száma,

3.7. a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok száma (a fizetett munkaszüneti napokkal együtt),

3.8. a nem jogszerző napok száma,

3.9. az alkalmazott dolgozó kinevezés szerinti alap- és munkáltatói döntés alapján megállapított illetménye, valamint jogcímenként a rendszeres pótlék-adatai, vagy munkaszerződés szerinti bére, rendszeres pótlékai.

4. Záró rész

4.1. dátum,

4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,

4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,

4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáért.

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez36

 

Az orvos legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)

1.

 

 

H

I

J

2.

 

425 819

75 820

105 820

105 820

3.

425 820

430 819

70 820

105 820

105 820

4.

430 820

435 819

65 820

105 820

105 820

5.

435 820

440 819

60 820

105 820

105 820

6.

440 820

445 819

55 820

105 820

105 820

7.

445 820

450 819

50 820

105 820

105 820

8.

450 820

455 819

45 820

105 820

105 820

9.

455 820

460 819

40 820

100 820

100 820

10.

460 820

465 819

35 820

95 820

95 820

11.

465 820

470 819

30 820

90 820

90 820

12.

470 820

475 819

25 820

85 820

85 820

13.

475 820

480 819

20 820

80 820

80 820

14.

480 820

485 819

20 820

75 820

75 820

15.

485 820

490 819

20 820

70 820

70 820

16.

490 820

495 819

20 820

65 820

65 820

17.

495 820

500 819

20 820

60 820

60 820

18.

500 820

505 819

20 820

55 820

55 820

19.

505 820

515 819

20 820

50 820

50 820

20.

515 820

520 819

20 820

40 820

40 820

21.

520 820

 

20 820

30 820

30 820

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

 

Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg
fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)

Évek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0–3

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

4–6

7 046

7 976

7 024

8 968

10 912

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

7–9

9 092

10 952

10 048

13 936

17 020

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

10–12

10 952

13 928

13 072

17 452

20 476

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

13–15

12 998

16 045

16 048

20 044

24 040

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

16–18

16 045

18 463

18 532

23 500

27 496

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

19–21

16 975

20 044

20 044

25 984

30 952

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

22–24

17 998

21 532

21 448

27 496

32 616

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

25–27

19 021

23 020

22 960

29 008

32 672

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

28–30

20 044

24 508

24 472

30 520

32 936

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

31–33

20 974

23 296

25 984

32 032

33 092

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

34–36

21 997

22 084

27 496

33 544

33 848

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

37–39

23 020

20 872

29 008

34 348

34 712

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

40–42

24 043

19 460

30 520

32 860

35 068

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

43–45

24 043

19 460

30 520

32 860

35 068

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Beszámoló az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató által igénybe vett támogatásról

1. A munkáltatóra vonatkozó adatok

1.1. neve,

1.2. címe,

1.3. fenntartója, tulajdonosa neve, címe, adószáma,

1.4. törzsszáma,

1.5. adószáma,

1.6. pénzforgalmi jelzőszáma,

1.7. KSH kódja,

1.8. pénzügyi körzet,

1.9. OEP finanszírozási kód,

1.10. bankszámlaszám, bankszámlát vezető pénzintézet neve.

2. A támogatásra vonatkozó adatok

2.1. az igényelt támogatásra vonatkozó adatok a 3. melléklet 2. pontja szerint,

2.2. az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló orvosok száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,

2.3. az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,

2.4. az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,

2.5. az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján béremelésre jogosult, az adott időszakban alkalmazásban álló gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatottak száma, és e jogosultak után kapott támogatás összesített összege,

2.6. a kapott támogatás összesített bruttó összege/hónap,

2.7. a kifizetőt terhelő közterhek összege/hónap.

3. A kifizetett béremelésre vonatkozó adatok

3.1. a kifizetőt terhelő, közterhekkel növelt bruttó összeg (Ft),

3.2. a foglalkoztatottaknak kifizetett/október-december hónapra kifizetendő nettó összeg.

4. Záró rész

4.1. dátum,

4.2. az adatlap kitöltéséért felelős neve, telefonszáma,

4.3. a támogatási igény bejelentésére jogosult neve, aláírása,

4.4. büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az adatok valóságtartalmáért.

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez37

8–10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez38

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!