nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
2018-04-25
2018-09-30
29
Jogszabály

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 13–16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19–22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.

a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,

b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,

c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint

d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi

munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkakörök megnevezése és tartalma tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kjt. vhr.), valamint a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló jogszabályban foglaltak az irányadóak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik közalkalmazotti munkakörnek felel (feleltethető) meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan, abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet is végez.

(3)1 A Kjt. hatálya alá nem tartozó, az (1) és a (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra a Kjt. rendelkezései lennének irányadóak. A Kjt. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál a Kjt.-nek a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:

a) mentés,

b) betegszállítás,

c) vérellátás.

(1a)2 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.

(2)3 Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

(4)4 Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(6)5 A szakorvosképzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által foglalkoztatott rezidens esetében a 4. melléklet szerinti havi alapbér (garantált illetmény) Kjt. szerinti garantált illetményen felüli része az egészségügyi szolgáltató részére kerül biztosításra. Az egészségügyi szolgáltató ennek felhasználásával – az Eütev. 11/B. § (3) bekezdése szerinti munkáltatói minőségére figyelemmel – köteles a rezidens részére az Eütev. 11/A. § (4) bekezdésében, valamint a 4. mellékletben meghatározott bért (illetményt) biztosítani.

2/A.6 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és egészségügyben dolgozók bérfejlesztése

2/A. §7 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes összeg.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes összeg.

(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozó és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartózó, 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes összeg.

2/B. §8 (1)9 Az az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó fiatal szakorvos, aki 2016. augusztus 31-én az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 30. §-a szerinti fiatal szakorvosok támogatására (a továbbiakban: fiatal szakorvosok támogatása) volt jogosult, nyilatkozhat arról, hogy 2017. október 31-éig a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbért (illetményt) vagy a fiatal szakorvosok támogatását kívánja igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot 2016. december 7-éig teheti meg a fiatal szakorvos az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltatónál. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató köteles a fiatal szakorvosok támogatását választó fiatal szakorvosokra tekintettel a Kr.1. 31. § (1) bekezdése szerinti igénylési kérelmet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére az OEP által meghatározott formában elektronikus úton 2016. december 14-éig benyújtani.

(3)10 Az

a) az (1) bekezdés szerinti fiatal szakorvos, aki a (2) bekezdés szerinti határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, és

b)11 az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó fiatal szakorvos, aki 2016. december 7-ét követően, a fiatal szakorvosok támogatására való jogosultságának fennállása alatt a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérre (illetményre) válik jogosulttá,

2017. október 31-éig – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérre (illetményre) jogosult, a Kr.1. 35/D. §-ában foglaltak egyidejű alkalmazása mellett.

(4) Az a fiatal szakorvos, aki az (1) bekezdés szerinti – a (2) bekezdésben foglalt határidőben megtett – nyilatkozata alapján a fiatal szakorvosok támogatását veszi igénybe, e támogatásra 2016. december 1-jétől válik jogosulttá.

(5)12 Azt a fiatal szakorvost, aki 2016. november 30-át követően az (1)–(3) bekezdés alapján a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérben (illetményben) részesül, és erre tekintettel őt bérhátrány éri ahhoz képest, mint ha a fiatal szakorvosok támogatásában részesült volna, a fiatal szakorvosok bérkülönbözete illeti meg.

(6) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetének tárgyhavi mértéke

a) a fiatal szakorvosok támogatására vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény) és

b)13 a 2/A. § (1) bekezdése szerinti emelt alapbérre (illetményre) vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény)

különbözete.

(7)14 A fiatal szakorvosok bérkülönbözete nem része az alapbérnek (illetménynek), az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.

(8) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetét az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.

(9) A fiatal szakorvosok bérkülönbözetére való jogosultság fennállását és összegét az egészségügyi szolgáltató munkáltató havonta megállapítja, és a fiatal szakorvosok bérkülönbözetét hóközi kifizetéssel a jogosult részére kifizeti.

(10) A fiatal szakorvosok bérkülönbözete fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

2/C. §15 (1) A mozgóbér elemek számítási alapja a 2/A. § (1)–(5) bekezdése szerinti alapbér (garantált illetmény) összege.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 4–8. melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Kjt. és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá a Kjt. alkalmazásában a jubileumi jutalom számítása során figyelembe kell venni.

(3) A 4–8. melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás – különösen illetménykiegészítés – terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 4–8. melléklet szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(5) A Hjt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak esetében a 4–8. melléklet szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést kiegészítő illetményként kell megállapítani.

3.16 Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke

3. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2017. november hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató által igényelhető, alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke megegyezik a 10. mellékletben szereplő összeggel, amely tartalmazza az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegét is.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a 10. melléklet szerinti alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek összegével és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével.

4. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban: NEAK) legkésőbb 2017. november 20-áig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult korrekciós igényt benyújtani 2017. december 10-éig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a támogatási összeget a 2017. november 1-jei időpont szerinti munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.

(2) A megállapított támogatási összeget – a miniszter jóváhagyása alapján – a NEAK 2017. december hónapban utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2017. november havi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2017. november hónapra alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, továbbá az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(4) A támogatás felhasználásának határideje: 2018. február 15.

(5) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. április 30-áig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. február 28-áig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(6) A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (5) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására fedezetet nem nyújt, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(7) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.

4/A. §17 (1) Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2017. november 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A 2017. november 1-jétől az (1) bekezdés szerinti kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, a 9. melléklet alapján megállapított összegeket a 12. melléklet tartalmazza.

4/B. §18 (1)19 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2018. január–augusztus hónapra számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke megegyezik a 13. mellékletben szereplő összeggel, amely tartalmazza az azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegét is.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a 13. melléklet szerinti alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek összegével és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével.

(5)20 Az egészségügyi szolgáltató munkáltatónak járó (3) és (4) bekezdés szerinti támogatás mértékét a NEAK a 2017. novemberi munkáltatói végleges támogatási igények alapján állapítja meg, és a miniszter részére jóváhagyásra megküldi. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, utolsó alkalommal 2018. szeptember 15-éig a miniszter által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújthatja be.

(6) A megállapított támogatási összeget – a miniszter jóváhagyása alapján – a NEAK először 2018. február 5-éig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2018. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott részére a 2018. január hónapra alkalmazható bérnövekedés különbözetét 2018. február 20-áig kifizeti.

(7)21 A támogatás kizárólag a 2018. január–augusztus hónapra alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(8)22 A támogatás felhasználásának határideje: 2018. október 20.

(9)23 A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2018. november 30-ig köteles elszámolni a miniszter által meghatározott módon. Az elszámolás módját a miniszter legkésőbb 2018. november 15-éig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(10) A NEAK a miniszter tájékoztatása alapján a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget a (9) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(11) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan bérkiegészítés támogatást nem utalványoz.

4/C. §24 Az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzáció mértékének kiszámításához szükséges, az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozókat érintő, 2018. január 1-jétől hatályos illetmény- vagy bérnövelés közterhekkel csökkentett összegeit a 14. melléklet tartalmazza.

4. Ellenőrzés

5. § (1)25 A miniszter a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ide értve –, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A miniszter az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően – hatáskörében eljárva – kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(2)26

(3)27

(4)28 Ha a miniszter ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, akkor a jogosulatlan igénybevételről vagy felhasználásról értesíti a NEAK-ot. A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a NEAK

a) ha az értesítés az adott hónap 20-áig beérkezik, a tárgyhónapot követő hónapban,

b) ha az értesítés az adott hónap 20-át követően érkezik be, a tárgyhónapot követő második hónapban

esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni.

(5)29

(6) A támogatások elszámolásának utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történő – ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes – jogosult személyenkénti bontású – nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § (1)30

(2)31

6. Átmeneti rendelkezések

8. §32 A 2016. január 1-je és 2016. február 28-a közötti elszámolási időszakra vonatkozó támogatási összeg megegyezik az OEP által a 4/A. § (2) bekezdése szerinti igénybejelentés alapján a 4/A. § (3) bekezdése szerint megállapított támogatási összeggel, vagy ha a munkáltató részéről a 4/A. § (1) bekezdésére tekintettel az 5. § (2) bekezdése szerinti új igény benyújtására került sor, az új igénylés alapján megállapított összeggel.

9. §33 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 255–257. sora szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésének napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja bérkiegészítésre 2016. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérkiegészítés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2016. augusztus 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződése alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2016. szeptember 1-jével a 3. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni.

(3) Az (1) bekezdés szerint bérkiegészítésre jogosult foglalkoztatott részére – legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára – a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2016. december havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.

(4) A munkáltató által, a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével, amelyet részletesen a 4. melléklet tartalmaz.

10. §34 Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. § szerinti bérkiegészítést első alkalommal 2016. szeptember hónapra tekintettel, 2016. október hónapban kell kifizetni.

10/A. §35 A 2016. augusztus 9-én hatályos 4. és 5. melléklet szerinti összeget nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, az egészségügyi dolgozót vagy az egészségügyben dolgozót megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

11. § Az Eütev. 29. § (16) bekezdésének az alkalmazásában az ott meghatározott kinevezésben meghatározott illetmény vagy munkaszerződésben meghatározott alapbér, továbbá a Kjt. 2012. június 30-án hatályos szabályainak alapulvételével meghatározott besorolási osztályhoz és fokozathoz tartozó garantált illetmény összegének a megállapítása során – az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának alapjaként – a 2012. június 30-át követő, az egészségügyi ágazati illetmény- vagy bérnöveléstől függetlenül esedékessé vált átsorolások és a munkáltatónál egyébként megvalósult munkabéremelések összegét figyelembe kell venni.

11/A. §36 Az OEP a munkáltató részére a 2016. augusztus és szeptember havi támogatási összeget 2016 augusztusában utalványozza.

11/B. §37 (1) Azt a 2/B. § (1) bekezdése szerinti fiatal szakorvost, aki 2016. szeptember, október, november hónapban bérkiegészítésben részesült, és erre tekintettel őt bérhátrány érte ahhoz képest, mint ha a fiatal szakorvosok támogatásában részesült volna, egyszeri bérkülönbözet illeti meg a 2016. szeptember, október, november hónapra kifizetett bérre tekintettel.

(2) Az egyszeri bérkülönbözet mértéke

a) a fiatal szakorvosok támogatására vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény) és

b) a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bérkiegészítésre vonatkozó szabályok alkalmazásával számított tárgyhavi bér (illetmény)

különbözete.

(3) Az egyszeri bérkülönbözet nem része az alapbérnek (illetménynek), a mozgóbér elemek számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.

(4) Az egyszeri bérkülönbözetet az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a foglalkoztatottat a Kormány rendelete alapján megillető kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében nem kell figyelembe venni.

(5) Az egyszeri bérkülönbözetre való jogosultságot és annak összegét az egészségügyi szolgáltató munkáltató állapítja meg, és a 2016. december hónapra esedékes munkabér kifizetésével egyidejűleg a jogosult részére kifizeti.

(6) Az egyszeri bérkülönbözet fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

11/C. §38 (1) A NEAK a 3. § szerinti, 2016. december hónapra számfejtésre kerülő bérkiegészítés támogatást 2017. január hónapban utalványozza.

(2) A NEAK a 2/A. § szerinti, 2017. január hónapban számfejtésre kerülő bérfejlesztéshez a munkáltató részére egy havi támogatást nyújt, melyet 2017. január hónapban utalványoz.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a munkáltató részére 2016. december hónapban utalványozott támogatási összeggel.

(4) A támogatás fedezetétül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásra a 4. § (4) bekezdése szerinti elszámolási szabályok megfelelően alkalmazandóak.

11/D. §39 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat szerinti munkáltató által az 1. mellékletnek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelettel megállapított 2.50. pontjában szereplő egészségügyi ügyvitelszervező munkakörben foglalkoztatott dolgozója az illetmény- vagy bérnövelésre 2017. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonya időtartamára jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti havi béremelési összeget a 2017. december havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.

11/E. §40 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 258. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/F. §41 Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelettel megállapított 7., 8., 13. és 14. mellékletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

11/G. §42 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 259. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak 2018. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2018. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2018. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

7. A jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések

12. §43

8. Módosító rendelkezések

13. §44

14. §45

15. §46

16. §47

17. §48

18. §49

19. §50

20. §51

21. §52

22. §53

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:

1.1. orvosvezető, orvos igazgató

1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*

1.3. orvos

1.4. szakorvos

1.5. alorvos*

1.6. adjunktus*

1.7. főorvos*

1.8. fogorvos

1.9. fogszakorvos

2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

2.1. osztályvezető főnővér**

2.2. osztályvezető főnővér-helyettes**

2.3. vezető ápoló*,**

2.4. vezető ápoló-helyettes**

2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*

2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)

2.7. mentálhigiénés szakember

2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló

2.9. általános ápoló

2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

2.11. szakápoló

2.12. ápolási asszisztens

2.13. segédápoló

2.14. egyéb ápoló/szakápoló

2.15. asszisztens

2.16. szakasszisztens

2.17. segédasszisztens

2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens

2.19. laborasszisztens*

2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

2.21. dietetikus

2.22. diétás nővér

2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta

2.24. gyógytornász

2.25. konduktor

2.26. szülésznő

2.27. védőnő/családgondozó védőnő

2.28. mentőtiszt

2.29. mentőápoló

2.30. mentő gépkocsivezető

2.31. szolgálatvezető

2.32. betegszállító/betegkísérő

2.33. beteghordó*

2.34. gondozó

2.35. segédgondozó

2.36. egyéb gondozó

2.37. radiográfus

2.38. szonográfus*

2.39. egészségügyi laboráns

2.40. optometrista

2.41. boncmester

2.42. boncsegéd

2.43. klinikai fogászati higiénikus

2.44. műtőtechnikus

2.45. műtőssegéd

2.46. gipszmester

2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr

2.48. masszőr (fürdősmasszőr)

2.49. egészségügyi operátor

2.50.54 egészségügyi ügyvitelszervező***, orvosírnok

2.51. laboráns, vegyésztechnikus

2.52. kardiotechnikus

2.53. fertőtlenítő sterilező

2.54. sterilizáló*

2.55. egészségnevelő

2.56. foglalkoztató

2.57. szociális munkás

2.58. szociális szervező

2.59. szociális ügyintéző

2.60. szociális gondozó

2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember

2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr

2.63. közegészségügyi felügyelő*,**

2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

2.65.55 ápolási igazgató

2.66.56 egészségügyi szakoktató

2.67.57 mentőhelikopter vezető

3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

3.1. pszichológus

3.2. klinikai szakpszichológus

3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus

3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus

3.5. gyógypedagógus

3.6. logopédus

3.7. mikrobiológus*

3.8.58 fizikus

3.9.59 kémikus

4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

4.1. főgyógyszerész*

4.2. gyógyszertárvezető*

4.3. gyógyszertárvezető helyettes*

4.4. gyógyszerész

4.5. szakgyógyszerész

5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1–4. pont valamelyikébe:

5.1. főigazgató, igazgató

5.2. parancsnok*

5.3. parancsnok helyettes*

5.4.60

5.5. intézetvezető*

5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*

5.7. foglalkoztatásvezető

5.8. munkavezető, foglalkozásvezető

Jelmagyarázat:61

* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez62

 

A

B

1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település

2.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

Sellye

3.

„Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Hajdúböszörmény

4.

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet

Hatvan

5.

Állami Szívkórház Balatonfüred

Balatonfüred

6.

Almási Balogh Pál Kórház

Ózd

7.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

Kaposvár

8.

 

 

9.

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Kecskemét

10.

Bajai Szent Rókus Kórház

Baja

11.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

12.

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatonalmádi

13.

Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet

Balatonfüred

14.

Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények

Barcs

15.

Batthyány Kázmér Szakkórház

Kisbér

16.

Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

Battonya

17.

Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum

Szarvas

18.

Békés Megyei Központi Kórház

Gyula

19.

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Békés

20.

Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

Budapest

21.

 

 

22.

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Bicske

23.

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Budapest

24.

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.

Cigánd

25.

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

Bonyhád

26.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Miskolc

27.

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest

28.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

29.

Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

Budapest

30.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

Budapest

31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye

Budapest

32.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

33.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Budapest

34.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat XXI. kerület

Budapest

35.

Budapesti Szent Ferenc Kórház

Budapest

36.

Bugát Pál Kórház

Gyöngyös

37.

Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)

Tököl

38.

Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ

Csenger

39.

Csolnoky Ferenc Kórház

Veszprém

40.

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

Szentes

41.

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó

Hódmezővásárhely

42.

Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Deszk

43.

Csornai Margit Kórház

Csorna

44.

Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft.

Csurgó

45.

Deák Jenő Kórház

Tapolca

46.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Debrecen

47.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.

Kazincbarcika

48.

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

49.

Demecser Városi Önkormányzat

Demecser

50.

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa

51.

Dombóvári Szent Lukács Kórház

Dombóvár

52.

 

 

53.

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Dabas

54.

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet

Lenti

55.

Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet

Balassagyarmat

56.

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

Abony

57.

 

 

58.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd

59.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád

60.

Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet

Nyergesújfalu

61.

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

Balatonboglár

62.

Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft.

Dunakeszi

63.

Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Centrum és Szociális Intézmény

Dunavecse

64.

Csepreg Város Egészségháza

Csepreg

65.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza

66.

Egészségügyi Alapellátó Intézmény

Vasvár

67.

Egészségügyi Központ

Füzesabony

68.

Egészségügyi Központ

Kunszentmiklós

69.

Egészségügyi Nonprofit Kft.

Fonyód

70.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest

71.

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

Szerencs

72.

Ercsi Kistérség Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Ercsi

73.

Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt.

Baktalórántháza

74.

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár

75.

Felső-Szabolcsi Kórház

Kisvárda

76.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

77.

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft.

Pomáz

78.

Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Szabadszállás

79.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

80.

 

 

81.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Pápa

82.

Gróf Tisza István Kórház

Berettyóújfalu

83.

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest

84.

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény

Sajószentpéter

85.

Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum

Hajdúszoboszló

86.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

87.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Hévíz

88.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

Hőgyész

89.

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

Budapest

90.

INDIT Közalapítvány

Pécs

91.

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Budapest

92.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Jánoshalma

93.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Jászberény

94.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet

Szolnok

95.

Jávorszky Ödön Kórház

Vác

96.

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Budapest

97.

Kanizsai Dorottya Kórház

Nagykanizsa

98.

Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központ

Kaposvár

99.

Karolina Kórház – Rendelőintézet

Mosonmagyaróvár

100.

Károlyi Sándor Kórház

Budapest

101.

Kátai Gábor Kórház

Karcag

102.

 

 

103.

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

Debrecen

104.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Kerekegyháza

105.

Keszthelyi Kórház

Keszthely

106.

 

 

107.

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

Kiskunhalas

108.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Kiskunmajsa

109.

Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Kistelek

110.

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Edelény

111.

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Komló

112.

Komlós Településszolgáltatási Kft.

Tótkomlós

113.

Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tab

114.

 

 

115.

Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton

Kunszentmárton

116.

Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény

Tiszafüred

117.

Lábatlan Város Önkormányzata

Lábatlan

118.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Lajosmizse

119.

LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Létavértes

120.

Lőrinc-Med Nonprofit Kft.

Szentlőrinc

121.

Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet

Kapuvár

122.

Mágocs Város Önkormányzata

Mágocs

123.

Magyar Imre Kórház

Ajka

124.

Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Budaörs

125.

Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon

Dunaharaszti

126.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Budapest

127.

Margit Kórház (Pásztó)

Pásztó

128.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Eger

129.

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Szombathely

130.

Mátrai Gyógyintézet

Mátraháza

131.

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szolnok

132.

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Budapest

133.

MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft.

Ibrány

134.

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Mezőcsát

135.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Mezőtúr

136.

MH Egészségügyi Központ

Budapest

137.

 

 

138.

Misszió Egészségügyi Központ

Veresegyház

139.

Mohácsi Kórház

Mohács

140.

Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

Mórahalom

141.

 

 

142.

MRE KIMM Drogterápiás Otthon

Ráckeresztúr

143.

Nagyatádi Kórház

Nagyatád

144.

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

Nagykőrös

145.

 

 

146.

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

Budapest

147.

Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet

Oroszlány

148.

Országos Közegészségügyi Intézet

Budapest

149.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Budapest

150.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

Budapest

151.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Budapest

152.

 

 

153.

Országos Mentőszolgálat

Budapest

154.

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

155.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

Budapest

156.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Budapest

157.

Országos Sportegészségügyi Intézet

Budapest

158.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest

159.

Paksi Gyógyászati Központ

Paks

160.

Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Pannonhalma

161.

Parádfürdői Állami Kórház

Parádfürdő

162.

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

Pécs

163.

Pécsi Tudományegyetem

Pécs

164.

Pécsvárad Város Önkormányzata

Pécsvárad

165.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

Kistarcsa

166.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

167.

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.

Polgár

168.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

Budapest

169.

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

Győr

170.

Pilisvörösvár Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete

Pilisvörösvár

171.

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

Ráckeve

172.

Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Mezőkövesd

173.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Szentgotthárd

174.

Répcelak Város Önkormányzata

Répcelak

175.

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Rétság

176.

Ruzsa Község Önkormányzata

Ruzsa

177.

Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.

Sarkad

178.

Sárospatak Város Rendelőintézete

Sárospatak

179.

 

 

180.

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Sátoraljaújhely

181.

Selye János Kórház

Komárom

182.

Semmelweis Egyetem

Budapest

183.

Siófoki Kórház – Rendelőintézet

Siófok

184.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kaposvár

185.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Sopron

186.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Sümeg

187.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

188.

 

 

189.

 

 

190.

 

 

191.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

192.

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

Szászvár

193.

Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.

Szécsény

194.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény

Szeged

195.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet

Székesfehérvár

196.

Székkutas Községi Önkormányzat

Székkutas

197.

Szent Borbála Kórház

Tatabánya

198.

Szent Imre Kórház

Budapest

199.

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

Budapest

200.

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

Visegrád

201.

Szent László Kórház

Sárvár

202.

Szent Lázár Megyei Kórház

Salgótarján

203.

Szent Margit Kórház

Budapest

204.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Budapest

205.

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

Dunaújváros

206.

Szent Rókus Kórház és Intézményei

Budapest

207.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Szentendre

208.

Szigetvári Kórház

Szigetvár

209.

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete

Szob

210.

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Szeged

211.

Téglás Város Önkormányzata

Téglás

212.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

213.

Encsi Területi Egészségügyi Központ

Encs

214.

Tiszakécske Város Önkormányzata

Tiszakécske

215.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Tiszaújváros

216.

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségu Társaság

Tiszavasvári

217.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tokaj

218.

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

Cegléd

219.

Tolna Megyei Balassa János Kórház

Szekszárd

220.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllő

221.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet

Törökszentmiklós

222.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Törökbálint

223.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest

224.

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

225.

Városi Egészségügyi Alapellátás

Kisvárda

226.

Putnoki Humán Szolgáltató Központ

Putnok

227.

Városi Egészségügyi Intézmény

Gyomaendrőd

228.

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja

Zalaszentgrót

229.

Orosházi Kórház

Orosháza

230.

Szalay János Rendelőintézet

Hajdúnánás

231.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

232.

Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

233.

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

Vecsés

234.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Velence

235.

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepu

Farkasgyepű

236.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

237.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

238.

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

Zalaegerszeg

239.

Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet

Zirc

240.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Budapest

241.

Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.

Harkány

242.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)

Budapest

243.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó Tüdőgondozó Állomás

Budapest

244.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg Szakrendelés

Pécs

245.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási Otthon

Miskolc

246.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő

247.

Rákosmente Önkormányzata

Budapest

248.

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét

249.

Verpelét Város Önkormányzata

Verpelét

250.

 

 

251.

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségu Társaság

Püspökladány

252.

Kumánia Gyógyfürdő Kft.

Kisújszállás

253.

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Szeged

254.

Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Bácsalmás

255.

Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft.

Gárdony

256.

Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

Debrecen

257.

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Békéscsaba

258.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapest

259.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Eger

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez63

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke

1.     Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakorvost megillető bérkiegészítés mértéke
(Ft/hó):

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

I

J

1

0–3

107 000

107 000

2

4–6

107 000

107 000

3

7–9

107 000

107 000

4

10–12

107 000

107 000

5

13–15

107 000

107 000

6

16–18

107 000

107 000

7

19–21

107 000

107 000

8

22–24

107 000

107 000

9

25–27

107 000

107 000

10

28–30

107 000

107 000

11

31–33

107 000

107 000

12

34–36

107 000

107 000

13

37–39

107 000

107 000

14

40–42

107 000

107 000

15

43–45

107 000

107 000

16

46–48

107 000

107 000

17

49–51

107 000

107 000

2.     Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakdolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

6 660

16 073

14 577

18 679

29 618

32 797

33 950

34 185

26 129

28 329

2

4–6

8 072

18 191

16 628

21 414

34 404

35 334

37 071

37 257

29 985

30 652

3

7–9

9 484

20 309

18 679

24 149

39 190

37 671

39 792

40 329

32 040

30 674

4

10–12

10 896

22 426

20 730

26 884

43 976

39 908

42 512

43 500

33 096

30 797

5

13–15

12 308

24 544

22 781

29 618

45 722

42 145

45 333

46 572

32 751

30 820

6

16–18

13 720

26 199

24 833

29 853

47 052

44 382

48 054

48 344

32 307

30 843

7

19–21

15 132

26 736

26 884

30 104

48 382

46 719

50 774

48 216

31 962

33 166

8

22–24

16 543

27 366

28 487

31 327

49 604

48 356

51 995

48 088

31 518

35 189

9

25–27

16 934

27 996

29 026

32 550

50 934

49 993

51 916

47 959

33 273

37 112

10

28–30

17 323

28 626

29 565

33 772

52 156

49 530

51 437

47 831

35 029

39 035

11

31–33

17 805

29 256

30 104

34 995

53 485

48 967

51 057

49 003

36 784

41 058

12

34–36

18 194

29 885

30 643

36 218

54 815

48 504

50 678

50 075

38 440

42 981

13

37–39

18 583

30 515

31 182

37 549

56 037

48 041

50 199

51 247

38 795

43 803

14

40–42

18 972

31 145

31 721

38 772

57 367

47 578

49 819

52 418

39 151

44 626

15

43–45

19 361

31 775

32 260

39 994

58 697

47 115

49 440

53 590

39 506

45 449

16

46–48

19 764

32 434

32 824

41 258

60 131

46 816

49 249

55 040

40 168

46 632

17

49–51

20 183

33 122

33 413

42 563

61 670

46 685

49 251

56 776

41 146

48 186

3.     Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakgyógyszerészt megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):

Fizetési fokozatok

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

I

J

1

0–3

137 000

137 000

2

4–6

137 010

137 030

3

7–9

137 045

137 043

4

10–12

137 015

136 955

5

13–15

136 965

136 968

6

16–18

137 015

136 980

7

19–21

136 965

137 010

8

22–24

137 015

136 954

9

25–27

136 995

136 998

10

28–30

136 975

137 041

11

31–33

136 955

136 985

12

34–36

137 035

137 029

13

37–39

136 995

137 014

14

40–42

136 955

136 999

15

43–45

137 000

137 000

16

46–48

137 000

137 000

17

49–51

137 000

137 000

4.     Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):

Fizetési fokozatok

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

34 385

171 385

171 385

2

4–6

34 410

171 395

171 415

3

7–9

34 435

171 430

171 428

4

10–12

34 360

171 400

171 340

5

13–15

34 385

171 350

171 353

6

16–18

34 415

171 400

171 365

7

19–21

34 403

171 350

171 395

8

22–24

34 390

171 400

171 339

9

25–27

34 378

171 380

171 383

10

28–30

34 365

171 360

171 426

11

31–33

34 348

171 340

171 370

12

34–36

34 430

171 420

171 414

13

37–39

34 413

171 380

171 399

14

40–42

34 395

171 340

171 384

15

43–45

34 386

171 385

171 385

16

46–48

34 385

171 385

171 385

17

49–51

34 386

171 385

171 385

5.     Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):

Fizetési fokozatok

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

1

0–3

32 787

33 940

34 175

2

4–6

35 354

37 016

37 272

3

7–9

37 616

39 775

40 369

4

10–12

39 878

42 532

43 465

5

13–15

42 140

45 291

46 562

6

16–18

44 402

48 049

48 364

7

19–21

46 664

50 807

48 224

8

22–24

48 316

51 978

48 083

9

25–27

49 968

51 879

47 942

10

28–30

49 485

51 462

47 801

11

31–33

49 002

51 045

48 956

12

34–36

48 519

50 628

50 110

13

37–39

48 036

50 212

51 265

14

40–42

47 553

49 794

52 418

15

43–45

47 070

49 378

53 573

16

46–48

46 751

49 149

55 005

17

49–51

46 600

49 114

56 724

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez64

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája

(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

ORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK, SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

255 320

454 820

467 320

2

4–6

261 820

461 220

476 620

3

7–9

268 320

469 420

488 220

4

10–12

274 720

478 620

499 720

5

13–15

281 220

489 220

511 320

6

16–18

289 020

499 920

522 920

7

19–21

298 720

510 520

532 220

8

22–24

308 420

521 220

541 820

9

25–27

318 120

529 720

551 520

10

28–30

327 820

538 220

561 220

11

31–33

336 220

546 720

570 820

12

34–36

344 720

555 320

580 520

13

37–39

353 120

565 220

591 320

14

40–42

361 520

575 120

602 120

15

43–45

369 928

585 105

612 936

16

46–48

378 345

595 045

623 751

17

49–51

386 763

604 985

634 566

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez65

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése

(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

GYÓGYSZERÉSZEK, SZAKGYÓGYSZERÉSZEK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

50 000

237 000

237 000

2

4–6

50 025

237 010

237 030

3

7–9

50 050

237 045

237 043

4

10–12

49 975

237 015

236 955

5

13–15

50 000

236 965

236 968

6

16–18

50 030

237 015

236 980

7

19–21

50 018

236 965

237 010

8

22–24

50 005

237 015

236 954

9

25–27

49 993

236 995

236 998

10

28–30

49 980

236 975

237 041

11

31–33

49 963

236 955

236 985

12

34–36

50 045

237 035

237 029

13

37–39

50 028

236 995

237 014

14

40–42

50 010

236 955

236 999

15

43–45

50 001

237 000

237 000

16

46–48

50 000

237 000

237 000

17

49–51

50 001

237 000

237 000

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez66

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése

(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL, VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

84 385

271 385

271 385

2

4–6

84 410

271 395

271 415

3

7–9

84 435

271 430

271 428

4

10–12

84 360

271 400

271 340

5

13–15

84 385

271 350

271 353

6

16–18

84 415

271 400

271 365

7

19–21

84 403

271 350

271 395

8

22–24

84 390

271 400

271 339

9

25–27

84 378

271 380

271 383

10

28–30

84 365

271 360

271 426

11

31–33

84 348

271 340

271 370

12

34–36

84 430

271 420

271 414

13

37–39

84 413

271 380

271 399

14

40–42

84 395

271 340

271 384

15

43–45

84 386

271 385

271 385

16

46–48

84 385

271 385

271 385

17

49–51

84 386

271 385

271 385

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez67

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

142 322

153 707

173 671

178 633

191 865

237 350

244 793

248 101

253 477

271 257

2

4–6

144 029

156 269

176 152

181 941

197 654

245 620

253 890

259 679

265 882

285 316

3

7–9

145 737

158 831

178 633

185 249

203 443

253 890

262 987

271 257

278 287

299 375

4

10–12

147 445

161 393

181 114

188 557

209 232

262 160

272 084

282 835

290 692

313 434

5

13–15

149 153

163 954

183 595

191 865

215 021

270 430

281 181

294 413

303 097

327 493

6

16–18

150 861

166 516

186 076

195 173

220 810

278 700

290 278

305 991

315 502

341 552

7

19–21

152 569

169 078

188 557

198 481

226 599

286 970

299 375

317 569

327 907

355 612

8

22–24

154 277

171 640

191 038

201 789

232 388

295 240

308 472

329 147

340 312

369 671

9

25–27

155 984

174 202

193 519

205 097

238 177

303 510

317 569

340 725

352 717

383 730

10

28–30

157 692

176 763

196 000

208 405

243 966

311 780

326 666

352 303

365 122

397 789

11

31–33

159 400

179 325

198 481

211 713

249 755

320 050

335 763

363 882

377 527

411 848

12

34–36

161 108

181 887

200 962

215 021

255 544

328 320

344 860

375 460

389 932

425 907

13

37–39

162 816

184 449

203 443

218 329

261 333

336 590

353 958

387 038

402 337

439 966

14

40–42

164 524

187 010

205 924

221 637

267 122

344 860

363 055

398 616

414 742

454 025

15

43–45

166 232

189 572

208 405

224 945

272 911

353 131

372 152

410 194

427 147

468 084

16

46–48

167 956

192 169

210 916

228 303

278 826

361 599

381 476

422 108

439 923

482 579

17

49–51

169 701

194 801

213 457

231 710

284 868

370 271

391 035

434 369

453 081

497 522

8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez68

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-,
illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

1

0–3

73 915

76 358

77 166

2

4–6

77 915

81 010

82 269

3

7–9

81 610

85 345

87 372

4

10–12

85 305

89 679

92 475

5

13–15

89 000

94 014

97 578

6

16–18

92 695

98 348

101 386

7

19–21

96 390

102 683

103 252

8

22–24

99 475

105 430

105 117

9

25–27

102 560

106 907

106 983

10

28–30

103 510

108 066

108 848

11

31–33

104 460

109 226

112 009

12

34–36

105 410

110 385

115 170

13

37–39

106 360

111 545

118 330

14

40–42

107 310

112 705

121 491

15

43–45

108 261

113 864

124 651

16

46–48

109 409

115 251

128 148

17

49–51

110 761

116 872

131 991

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez69

Bérkiegészítési támogatás elszámolásához szükséges havi bérszámfejtési adatok

1. A 2015. október – 2015. december hónapok közötti időszakra vonatkozóan:

1.1. Munkáltatónkénti bontásban a foglalkoztatottak részére havonta összesen utalványozott bérkiegészítés összege.

1.2. Munkáltatónkénti bontásban a bérkiegészítéshez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege.

1.3. Munkáltatónkénti bontásban az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése és az Eütev. 29. §-a alapján számított, foglalkoztatottak részére utalványozott különbözet összege, valamint a különbözethez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege.

2. A 2016. január – 2016. augusztus hónapok közötti időszakra vonatkozóan:

2.1. Munkáltatónkénti bontásban a foglalkoztatottak Eütev. 11/A. § (4)-(6a) bekezdése szerinti alapbére, munkaköri csoportja, fizetési osztálya, fizetési fokozata figyelembe vételével a 2.1.1-2.1.4. alpont szerint megállapított, foglalkoztatottak részére havonta összesen utalványozott bérkiegészítés összege.

2.1.1. Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, fogszakorvosok:

 

A dolgozó legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

Az orvos, szakorvos, fogorvos, fogszakorvos munkakörben foglalkoztatott dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.

 

 

H

I

J

2.

 

425 819

75 820

105 820

105 820

3.

425 820

430 819

70 820

105 820

105 820

4.

430 820

435 819

65 820

105 820

105 820

5.

435 820

440 819

60 820

105 820

105 820

6.

440 820

445 819

55 820

105 820

105 820

7.

445 820

450 819

50 820

105 820

105 820

8.

450 820

455 819

45 820

105 820

105 820

9.

455 820

460 819

40 820

100 820

100 820

10.

460 820

465 819

35 820

95 820

95 820

11.

465 820

470 819

30 820

90 820

90 820

12.

470 820

475 819

25 820

85 820

85 820

13.

475 820

480 819

20 820

80 820

80 820

14.

480 820

485 819

20 820

75 820

75 820

15.

485 820

490 819

20 820

70 820

70 820

16.

490 820

495 819

20 820

65 820

65 820

17.

495 820

500 819

20 820

60 820

60 820

18.

500 820

505 819

20 820

55 820

55 820

19.

505 820

515 819

20 820

50 820

50 820

20.

515 820

520 819

20 820

40 820

40 820

21.

520 820

 

20 820

30 820

30 820

 

2.1.2. Egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók:

Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

Évek

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0-3

5 000

5 000

4 000

4 000

4 000

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

4-6

7 046

7 976

7 024

8 968

10 912

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

7-9

9 092

10 952

10 048

13 936

17 020

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

10-12

10 952

13 928

13 072

17 452

20 476

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

13-15

12 998

16 045

16 048

20 044

24 040

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

16-18

16 045

18 463

18 532

23 500

27 496

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

19-21

16 975

20 044

20 044

25 984

30 952

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

22-24

17 998

21 532

21 448

27 496

32 616

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

25-27

19 021

23 020

22 960

29 008

32 672

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

28-30

20 044

24 508

24 472

30 520

32 936

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

31-33

20 974

23 296

25 984

32 032

33 092

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

34-36

21 997

22 084

27 496

33 544

33 848

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

37-39

23 020

20 872

29 008

34 348

34 712

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

40-42

24 043

19 460

30 520

32 860

35 068

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

43-45

24 043

18 111

29 467

31 422

35 427

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

46-48

24 043

16 711

28 054

29 972

35 768

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

49-51

24 043

15 312

26 641

28 521

36 109

41 425

41 425

41 425

41 425

41 425

2.1.3. Felsőfokú végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg a kifizetőt terhelő közterhek nélkül: 41 435 Ft/hó.

2.1.4. Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg a kifizetőt terhelő közterhek nélkül: 75 820 Ft/hó.

2.2. Munkáltatónkénti bontásban a bérkiegészítéshez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege.

2.3. Munkáltatónkénti bontásban az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése és a Kjt. 2012. június 30-án hatályos szabályainak alapul vételével meghatározott garantált illetmény, vagy ha az magasabb, a kormányrendeletben megállapított minimálbér, garantált bérminimum alapul vételével számított, foglalkoztatottak részére utalványozott különbözet összege, valamint a különbözethez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege.

3. A 2016. szeptember – 2016. december hónapok közötti időszakra vonatkozóan:

3.1. Munkáltatónkénti bontásban a foglalkoztatottak részére havonta összesen utalványozott bérkiegészítés összege.

3.2. Munkáltatónkénti bontásban a bérkiegészítéshez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege.

3.3. Munkáltatónkénti bontásban az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának biztosítása érdekében a foglalkoztatottak részére utalványozott különbözet összege a 3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a különbözethez kapcsolódóan összesen utalványozott kifizetőt terhelő közterhek összege.

10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez70

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1.    Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó orvosok, szakorvosok, szakfogorvosok illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)

 

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

 

H

I

J

 

1

0–3

61 000

122 000

122 000

 

2

4–6

61 000

122 000

122 000

 

3

7–9

61 000

122 000

122 000

 

4

10–12

61 000

122 000

122 000

 

5

13–15

61 000

122 000

122 000

 

6

16–18

61 000

122 000

122 000

 

7

19–21

61 000

122 000

122 000

 

8

22–24

61 000

122 000

122 000

 

9

25–27

61 000

122 000

122 000

 

10

28–30

61 000

122 000

122 000

 

11

31–33

61 000

122 000

122 000

 

12

34–36

61 000

122 000

122 000

 

13

37–39

61 000

122 000

122 000

 

14

40–42

61 000

122 000

122 000

 

15

43–45

61 000

122 000

122 000

 

16

46–48

61 000

122 000

122 000

 

17

49–51

61 000

122 000

122 000

2.    Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)

 

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

1

0–3

17 225

18 604

21 019

21 621

23 223

28 727

29 628

30 028

30 679

32 830

 

2

4–6

17 433

18 914

21 320

22 021

23 923

29 728

30 728

31 430

32 180

34 532

 

3

7–9

17 639

19 224

21 621

22 421

24 623

30 728

31 830

32 830

33 682

36 234

 

4

10–12

17 845

19 535

21 921

22 821

25 324

31 730

32 931

34 232

35 182

37 936

 

5

13–15

18 052

19 845

22 221

23 223

26 024

32 730

34 032

35 634

36 684

39 638

 

6

16–18

18 259

20 154

22 520

23 623

26 725

33 732

35 132

37 034

38 185

41 338

 

7

19–21

18 465

20 464

22 821

24 023

27 426

34 732

36 234

38 436

39 687

43 040

 

8

22–24

18 673

20 774

23 121

24 423

28 126

35 734

37 336

39 837

41 188

44 742

 

9

25–27

18 880

21 084

23 422

24 823

28 826

36 734

38 436

41 240

42 690

46 443

 

10

28–30

19 086

21 394

23 722

25 224

29 526

37 735

39 537

42 640

44 191

48 145

 

11

31–33

19 293

21 704

24 023

25 624

30 229

38 736

40 638

44 041

45 693

49 847

 

12

34–36

19 499

22 015

24 323

26 024

30 929

39 737

41 739

45 443

47 193

51 547

 

13

37–39

19 705

22 325

24 623

26 424

31 630

40 738

42 839

46 843

48 695

53 251

 

14

40–42

19 913

22 635

24 923

26 824

32 330

41 739

43 942

48 246

50 197

54 951

 

15

43–45

20 119

22 945

25 224

27 226

33 032

42 740

45 042

49 647

51 699

56 653

 

16

46–48

20 328

23 259

25 529

27 632

33 746

43 765

46 171

51 089

53 244

58 408

 

17

49–51

20 539

23 578

25 836

28 045

34 478

44 814

47 327

52 572

54 838

60 217

3.    Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)

 

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

 

H

I

J

 

1

0–3

61 000

122 000

122 000

 

2

4–6

61 031

122 000

122 000

 

3

7–9

61 061

122 000

122 000

 

4

10–12

60 970

122 000

122 000

 

5

13–15

61 000

122 000

122 000

 

6

16–18

61 037

122 000

122 000

 

7

19–21

61 022

122 000

122 000

 

8

22–24

61 006

122 000

122 000

 

9

25–27

60 991

122 000

122 000

 

10

28–30

60 976

122 000

122 000

 

11

31–33

60 955

122 000

122 000

 

12

34–36

61 055

122 000

122 000

 

13

37–39

61 034

122 000

122 000

 

14

40–42

61 012

122 000

122 000

 

15

43–45

61 001

122 000

122 000

 

16

46–48

61 000

122 000

122 000

 

17

49–51

61 001

122 000

122 000

4.    Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)

 

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

 

H

I

J

 

1

0–3

61 000

122 000

122 000

 

2

4–6

61 000

122 000

122 000

 

3

7–9

61 000

122 000

122 000

 

4

10–12

61 000

122 000

122 000

 

5

13–15

61 000

122 000

122 000

 

6

16–18

61 000

122 000

122 000

 

7

19–21

61 000

122 000

122 000

 

8

22–24

61 000

122 000

122 000

 

9

25–27

61 000

122 000

122 000

 

10

28–30

61 000

122 000

122 000

 

11

31–33

61 000

122 000

122 000

 

12

34–36

61 000

122 000

122 000

 

13

37–39

61 000

122 000

122 000

 

14

40–42

61 000

122 000

122 000

 

15

43–45

61 000

122 000

122 000

 

16

46–48

61 000

122 000

122 000

 

17

49–51

61 000

122 000

122 000

5.    Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)

 

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

 

F

G

H

 

1

0–3

28 727

29 628

30 028

 

2

4–6

29 728

30 728

31 430

 

3

7–9

30 728

31 829

32 830

 

4

10–12

31 730

32 931

34 232

 

5

13–15

32 730

34 031

35 634

 

6

16–18

33 732

35 132

37 034

 

7

19–21

34 732

36 234

38 435

 

8

22–24

35 734

37 334

39 837

 

9

25–27

36 734

38 435

41 238

 

10

28–30

37 735

39 537

42 640

 

11

31–33

38 736

40 638

44 041

 

12

34–36

39 737

41 739

45 443

 

13

37–39

40 738

42 839

46 843

 

14

40–42

41 739

43 942

48 246

 

15

43–45

42 740

45 041

49 647

 

16

46–48

43 765

46 171

51 089

 

17

49–51

44 814

47 327

52 572

11. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez71

1.    Az orvos, szakorvos, fogorvos, fogszakorvos munkakörben foglalkoztatott dolgozók illetmény- vagy bérnövelése

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

50 000

100 000

100 000

2

4–6

50 000

100 000

100 000

3

7–9

50 000

100 000

100 000

4

10–12

50 000

100 000

100 000

5

13–15

50 000

100 000

100 000

6

16–18

50 000

100 000

100 000

7

19–21

50 000

100 000

100 000

8

22–24

50 000

100 000

100 000

9

25–27

50 000

100 000

100 000

10

28–30

50 000

100 000

100 000

11

31–33

50 000

100 000

100 000

12

34–36

50 000

100 000

100 000

13

37–39

50 000

100 000

100 000

14

40–42

50 000

100 000

100 000

15

43–45

50 000

100 000

100 000

16

46–48

50 000

100 000

100 000

17

49–51

50 000

100 000

100 000

2.    Egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelése

SZINT

ÉVEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK UTÁNI BÉRKIEGÉSZÍTÉS ÖSSZEGEI

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

14 119

15 249

17 229

17 722

19 035

23 547

24 285

24 613

25 147

26 910

2

4–6

14 289

15 503

17 475

18 050

19 609

24 367

25 187

25 762

26 377

28 305

3

7–9

14 458

15 757

17 722

18 378

20 183

25 187

26 090

26 910

27 608

29 700

4

10–12

14 627

16 012

17 968

18 706

20 757

26 008

26 993

28 059

28 838

31 095

5

13–15

14 797

16 266

18 214

19 035

21 331

26 828

27 895

29 208

30 069

32 490

6

16–18

14 966

16 520

18 459

19 363

21 906

27 649

28 797

30 356

31 299

33 884

7

19–21

15 135

16 774

18 706

19 691

22 480

28 469

29 700

31 505

32 530

35 279

8

22–24

15 306

17 028

18 952

20 019

23 054

29 290

30 603

32 653

33 761

36 674

9

25–27

15 475

17 282

19 198

20 347

23 628

30 110

31 505

33 803

34 992

38 068

10

28–30

15 644

17 536

19 444

20 675

24 202

30 930

32 407

34 951

36 222

39 463

11

31–33

15 814

17 790

19 691

21 003

24 778

31 751

33 310

36 099

37 453

40 858

12

34–36

15 983

18 045

19 937

21 331

25 352

32 571

34 212

37 248

38 683

42 252

13

37–39

16 152

18 299

20 183

21 659

25 926

33 392

35 114

38 396

39 914

43 648

14

40–42

16 322

18 553

20 429

21 987

26 500

34 212

36 018

39 546

41 145

45 042

15

43–45

16 491

18 807

20 675

22 316

27 075

35 033

36 920

40 694

42 376

46 437

16

46–48

16 662

19 065

20 925

22 649

27 661

35 873

37 845

41 876

43 643

47 875

17

49–51

16 835

19 326

21 177

22 988

28 261

36 733

38 793

43 092

44 949

49 358

12. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez72

1.    2017. november 1-jétől a kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges, a 9. melléklet alapján számított összegek az orvosok, fogorvosok esetében:

A dolgozó legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

Az orvos, fogorvos munkakörben foglalkoztatott dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.

H

2.

475 819

75 820

3.

475 820

480 819

70 820

4.

480 820

485 819

65 820

5.

485 820

490 819

60 820

6.

490 820

495 819

55 820

7.

495 820

500 819

50 820

8.

500 820

505 819

45 820

9.

505 820

510 819

40 820

10.

510 820

515 819

35 820

11.

515 820

520 819

30 820

12.

520 820

525 819

25 820

13.

525 820

530 819

20 820

14.

530 820

535 819

20 820

15.

535 820

540 819

20 820

16.

540 820

545 819

20 820

17.

545 820

550 819

20 820

18.

550 820

555 819

20 820

19.

555 820

565 819

20 820

20.

565 820

570 819

20 820

21.

570 820

20 820

2.    2017. november 1-jétől a kompenzáció bérszámfejtéséhez szükséges, a 9. melléklet alapján számított összegek a szakorvosok, fogszakorvosok esetében:

A dolgozó legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és rendszeres illetménypótlékai összege
(Ft/hó, bruttó)

A szakorvos, fogszakorvos munkakörben foglalkoztatott dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként a kifizetőt terhelő közterhek nélkül
(Ft/hó)

1.

I

J

2.

525 819

105 820

105 820

3.

525 820

530 819

105 820

105 820

4.

530 820

535 819

105 820

105 820

5.

535 820

540 819

105 820

105 820

6.

540 820

545 819

105 820

105 820

7.

545 820

550 819

105 820

105 820

8.

550 820

555 819

105 820

105 820

9.

555 820

560 819

100 820

100 820

10.

560 820

565 819

95 820

95 820

11.

565 820

570 819

90 820

90 820

12.

570 820

575 819

85 820

85 820

13.

575 820

580 819

80 820

80 820

14.

580 820

585 819

75 820

75 820

15.

585 820

590 819

70 820

70 820

16.

590 820

595 819

65 820

65 820

17.

595 820

600 819

60 820

60 820

18.

600 820

605 819

55 820

55 820

19.

605 820

615 819

50 820

50 820

20.

615 820

620 819

40 820

40 820

21.

620 820

30 820

30 820

13. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez73

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

    1.    Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)

SZINT

ÉVEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK BÉRTÁBLA

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

12 599

13 605

15 374

15 812

16 983

21 009

21 669

21 962

22 437

24 011

2

4–6

12 748

13 832

15 594

16 105

17 496

21 742

22 474

22 986

23 536

25 255

3

7–9

12 900

14 059

15 812

16 398

18 009

22 474

23 279

24 011

24 634

26 500

4

10–12

13 052

14 286

16 032

16 691

18 521

23 206

24 084

25 036

25 732

27 744

5

13–15

13 202

14 512

16 252

16 983

19 034

23 938

24 889

26 061

26 830

28 988

6

16–18

13 354

14 739

16 472

17 276

19 545

24 670

25 695

27 086

27 928

30 234

7

19–21

13 506

14 966

16 691

17 569

20 058

25 402

26 500

28 110

29 027

31 479

8

22–24

13 656

15 193

16 910

17 862

20 571

26 133

27 305

29 135

30 124

32 723

9

25–27

13 807

15 420

17 130

18 154

21 083

26 866

28 110

30 159

31 222

33 968

10

28–30

13 959

15 646

17 350

18 448

21 596

27 599

28 915

31 185

32 320

35 212

11

31–33

14 109

15 873

17 569

18 741

22 108

28 330

29 721

32 211

33 418

36 456

12

34–36

14 261

16 100

17 789

19 034

22 620

29 062

30 526

33 235

34 516

37 701

13

37–39

14 413

16 327

18 009

19 327

23 133

29 794

31 333

34 261

35 615

38 945

14

40–42

14 563

16 553

18 229

19 620

23 645

30 526

32 137

35 285

36 712

40 190

15

43–45

14 715

16 780

18 448

19 912

24 157

31 259

32 943

36 310

37 810

41 434

16

46–48

14 867

17 010

18 669

20 210

24 682

32 008

33 767

37 364

38 941

42 718

17

49–51

15 022

17 243

18 894

20 510

25 216

32 776

34 614

38 450

40 105

44 039

    2.    Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó)

 

SZINT

ÉVEK

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

 

F

G

H

 

1

0–3

21 009

21 669

21 962

 

2

4–6

21 742

22 474

22 986

 

3

7–9

22 474

23 279

24 011

 

4

10–12

23 206

24 084

25 036

 

5

13–15

23 938

24 889

26 061

 

6

16–18

24 670

25 695

27 086

 

7

19–21

25 402

26 500

28 110

 

8

22–24

26 133

27 305

29 135

 

9

25–27

26 866

28 110

30 159

 

10

28–30

27 599

28 915

31 185

 

11

31–33

28 330

29 721

32 211

 

12

34–36

29 062

30 526

33 235

 

13

37–39

29 794

31 333

34 261

 

14

40–42

30 526

32 137

35 285

 

15

43–45

31 259

32 943

36 310

 

16

46–48

32 008

33 767

37 364

 

17

49–51

32 776

34 614

38 450

14. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez74

SZINT

ÉVEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK

ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉSI ÖSSZEGE

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

10 543

11 385

12 865

13 232

14 212

17 581

18 133

18 378

18 776

20 093

2

4–6

10 668

11 575

13 049

13 477

14 641

18 194

18 807

19 235

19 695

21 134

3

7–9

10 795

11 765

13 232

13 722

15 070

18 807

19 480

20 093

20 614

22 176

4

10–12

10 922

11 955

13 416

13 967

15 499

19 419

20 154

20 951

21 533

23 217

5

13–15

11 048

12 144

13 600

14 212

15 928

20 032

20 828

21 808

22 452

24 258

6

16–18

11 175

12 334

13 784

14 457

16 356

20 644

21 502

22 666

23 371

25 300

7

19–21

11 302

12 524

13 967

14 702

16 785

21 257

22 176

23 523

24 290

26 342

8

22–24

11 428

12 714

14 151

14 947

17 214

21 869

22 849

24 381

25 208

27 383

9

25–27

11 554

12 904

14 335

15 192

17 643

22 482

23 523

25 238

26 127

28 425

10

28–30

11 681

13 093

14 519

15 438

18 072

23 095

24 197

26 096

27 046

29 466

11

31–33

11 807

13 283

14 702

15 683

18 500

23 707

24 871

26 955

27 965

30 507

12

34–36

11 934

13 473

14 886

15 928

18 929

24 320

25 545

27 812

28 884

31 549

13

37–39

12 061

13 663

15 070

16 173

19 358

24 932

26 220

28 670

29 803

32 590

14

40–42

12 187

13 852

15 254

16 418

19 787

25 545

26 893

29 527

30 721

33 632

15

43–45

12 314

14 042

15 438

16 663

20 215

26 158

27 567

30 385

31 640

34 673

16

46–48

12 441

14 234

15 623

16 912

20 654

26 785

28 257

31 267

32 587

35 747

17

49–51

12 571

14 429

15 811

17 163

21 101

27 428

28 966

32 176

33 561

36 853

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!