nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1415/2013. (VII. 5.) Korm. határozat
az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról
2013-07-06
infinity
1

1415/2013. (VII. 5.) Korm. határozat

az új büntetés-végrehajtási kódex megalkotásáról

1. A Kormány annak érdekében, hogy a büntetés-végrehajtási szabályozás korszerű, az európai uniós tagságunkból eredő és a nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségeinknek megfelelő, a jogtudomány és joggyakorlat eredményeit hasznosító törvénymű legyen és a büntető jogágban bekövetkezett változásokat koherens módon megjelenítse, elrendeli az új büntetés-végrehajtási kódex tervezetének előkészítését az alábbi szabályozási elvek és irányok mentén:

a) az egyes jogintézmények kidolgozásakor biztosítani kell a nemzetközi előírásoknak való megfelelést;

b) az új kódex hatálya kiterjed a büntetőjogi büntetésekre és intézkedésekre, a büntetőeljárási törvény szerinti szabadságkorlátozó kényszerintézkedésekre, továbbá a szabálysértési elzárásra;

c) a törvényi szintű szabályozást igénylő, de jelenleg rendeleti szabályokat az új kódexben kell elhelyezni;

d) meg kell jeleníteni és érvényre kell juttatni a hatályos alapelvek mellett az új, a jelenlegi társadalmi helyzetre reagáló alapelveket, különösen a reintegrációt, a rugalmasságot, a káros hatások minimalizálását, a pragmatizmust, az egyéni aktivitást, az egyéniesítést;

e) a szabadságvesztés végrehajtása körében új alapokra kell helyezni a fogvatartottak osztályozását, biztonsági besorolását és foglalkoztatását, ennek érdekében ki kell dolgozni az egyéniesítést és reintegrációt biztosító előmeneteli rezsimrendszert, ehhez:

ea) ki kell alakítani a progresszív elvek alapján működő – a fogvatartott megismerését, az ismeretek kiértékelését, differenciálását, megfelelő rezsimbe sorolását, a személyiség változásának figyelemmel kísérését, valamint a korábbi döntések rendszeres felülvizsgálatát magába foglaló – Kockázatelemzési és Kezelési Rendszert, valamint létre kell hozni ennek a feladatnak az ellátására szolgáló intézményt, az egyéniesítést elősegítő, kategorizálást végző Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézetet,

eb) a munkáltatást és terápiás foglalkoztatást minél szélesebb fogvatartotti körre ki kell terjeszteni és ki kell dolgozni a fogvatartottak foglalkoztatásának a társadalombiztosítási ellátórendszerrel való viszonyát rendező szabályokat,

ec) differenciáltabb jutalmazási és fegyelmi felelősségi rendet kell kialakítani,

ed) meg kell vizsgálni új kapcsolattartási formák – például a mobiltelefon – bevezetésének lehetőségét;

f) meg kell vizsgálni a zsúfoltság csökkentése érdekében az elektronikus távfelügyelet büntetés-végrehajtási szervezet keretei között való alkalmazásának lehetőségét a fogvatartottak őrzött területen kívüli munkáltatása, illetve civil kórházi elhelyezése során, valamint a szabadságvesztés utolsó szakaszában;

g) a társadalomba való visszailleszkedés érdekében az utógondozás hatékonyságának javítása céljából a hosszabb tartamú szabadságvesztések esetén meg kell teremteni a büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulást követően közfoglalkoztatás formájában a munka, valamint a kedvezményes lakhatás biztosításának lehetőségét, gondatlan bűncselekményt elkövetők és rövidebb tartamú szabadságvesztések esetén a szabadságvesztés egy részének a pártfogók közreműködésével való letöltésének lehetőségét;

h) annak érdekében, hogy a gyermekbarát igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtás során is megvalósuljon, a javítóintézetek biztonságos működése végett, a javítóintézeti infrastruktúra meghatározásában, valamint a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében való oktatási, nevelési, személyiségfejlesztési tevékenység és az egészségügyi ellátás területén erősíteni kell a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter együttműködését;

i) a fogvatartottak egészségügyi ellátásával kapcsolatban a betegjogokat a büntetés-végrehajtási szervezet sajátosságaihoz kell igazítani, valamint meg kell vizsgálni a polgári egészségügyi intézmények sürgősségi és ügyeleti ellátási kötelezettségének lehetőségét;

j) a büntetés-végrehajtási szervezet határozza meg a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának kezdő napját a szabadlábon lévő elítélt tekintetében azzal, hogy a befogadásra úgy kell sort keríteni, hogy az az időszerűség tekintetében ne veszélyeztesse a büntetés célját;

k) felül kell vizsgálni a fogvatartottak tömeg-kommunikációs nyilatkozattételi lehetőségeit a sértettek jogaira és jogos érdekeire figyelemmel;

l) meg kell határozni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a büntetés-végrehajtási szervezet térítés ellenében biztosít a fogvatartottak számára.

2. A Kormány egyetért az új büntetés-végrehajtási kódex alábbiak szerinti hatálybalépésével:

a) az új büntetés-végrehajtási kódex általános hatálylépési időpontja: 2014. évben

b) a jelentősebb költségvetési kihatással járó intézmények esetében: 2015. évben.

3. A Kormány felhívja

a) az érintett minisztereket, hogy az új büntetés-végrehajtási kódexre vonatkozó javaslataikat juttassák el az igazságügyért felelős miniszternek;

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2013. július 15.

b) az igazságügyért felelős minisztert, hogy készítse elő az új büntetés-végrehajtási kódex tervezetét és kezdje meg annak közigazgatási egyeztetését;

Felelős: az igazságügyért felelős miniszter a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter bevonásával

Határidő: 2013. szeptember 1.

c) az államháztartásért felelős minisztert, az igazságügyért felelős minisztert és a büntetés-végrehajtásért felelős minisztert, hogy biztosítsák az új büntetés-végrehajtási kódex hatálybalépéséhez szükséges források rendelkezésre állását;

Felelős: az államháztartásért felelős miniszter, az igazságügyért felelős minisztert

és a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter

Határidő: a 2014. évi, valamint a 2015. évi költségvetés tervezése során

d) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek esetében a gyermekotthonból történő eltávozás pedagógiai eszközökkel történő korlátozásának lehetőségét a disszociális magatartást tanúsító gyermek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése céljából, abban az esetben, ha a gyermek a gyermekotthon területén kívül olyan magatartást tanúsít, amely saját vagy mások életét, testi épségét vagy vagyonát súlyosan és közvetlenül veszélyezteti.

Felelős: a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter

Határidő: 2013. augusztus 15.

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!